VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 TEREZA JELÍNKOVÁ

2 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARKETING

3 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Srovnání vybraných ubytovacích portálů / Comprasion of selected accommodation portals Červen 2015 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Tereza Jelínková / PMAR 05 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA Ing. Aleš Marek, Ph.D JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ STUDENTA Odevzdáním této práce prohlašuji, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma vypracovala samostatně a že jsem ke zpracování této bakalářské práce použila pouze literární prameny v práci uvedené. Jsem si vědoma skutečnosti, že tato práce bude v souladu s 47b zák. o vysokých školách zveřejněna, a souhlasím s tím, aby k takovému zveřejnění bez ohledu na výsledek obhajoby práce došlo. Prohlašuji, že informace, které jsem v práci užila, pocházejí z legálních zdrojů, tj. že zejména nejde o předmět státního, služebního či obchodního tajemství či o jiné důvěrné informace, k jejichž použití v práci, popř. k jejichž následné publikaci v souvislosti s předpokládanou veřejnou prezentací práce, nemám potřebné oprávnění. Datum a místo: Praha PODĚKOVÁNÍ Rád/-a bych tímto poděkoval/a vedoucímu bakalářské práce, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl/a při zpracování mé bakalářské práce.

4 1. Cíl práce: SOUHRN Cílem bakalářské práce je provést kvantitativní marketingový výzkum a na jeho základě realizovat srovnání tří vybraných internetových portálů z pohledu ubytovatelů. Současně stanovit návrh doporučení pro zlepšení činnosti jednotlivých portálů. Dílčím cílem je vytvoření přehledu atributů, pomocí kterého lze ohodnotit i ostatní ubytovací portály obecně, a získat tak základní relevantní data pro širší komparaci. 2. Výzkumné metody: -literární rešerše a sběr sekundárních dat -realizace kvantitativního marketingového výzkumu dotazníkovou metodou -navržená metoda hodnocení ubytovacích portálů pomocí stanovených kritérií a jejich vah určených přímou metodou pořadí -matematické vyhodnocení hodnot atributů, redukce koeficientů, sumarizace výsledných skóre -komparace 3. Výsledky výzkumu/práce: -teoretická literární rešerše -dotazník pro kvantitativní výzkum s hodnocením -návrh srovnávací metody -stanovení kritérií, jejich vah, výpočet atributů -výsledná skóre -komparace tří ubytovacích portálů -závěrečná doporučení -přehled hodnot vážených atributů pro hodnocení portálů 4. Závěry a doporučení: Na základě provedeného kvantitativního marketingového výzkumu formou dotazníkového šetření byla navržena komparační metoda pro určení pořadí srovnávaných ubytovacích portálů. Portály byly hodnoceny z hlediska ubytovatelů. Jako první se umístil Booking.com, který získal ve výsledném skóre 155,92 bodů, druhý v pořadí následuje portál Hotely.cz, získal 147,72 bodů. Třetí místo obsadil portál Ubytování- Levně.cz, který obdržel 140,57 bodů. Z dotazníkového šetření vyplývá, že ubytovací portály jsou v povědomí ubytovatelů jako možný způsob prezentace volných kapacit. Ubytovatelé dávají přednost přehlednosti, aktuálnosti a kompletnosti informací. Preferují provizní způsob platby za služby portálu, dávají přednost vlastní správě webové prezentace. Na stránkách uveřejňují nejčastěji foto, kontakt a ceny ubytovacích zařízení. V komunikaci hraje hlavní roli a telefonní kontakt. Žádaný je rezervační systém on-line, ale ne všechny portály jsou schopny ho nabídnout. Přítomnost reklamy na stránkách v zásadě ubytovatelům nevadí, stále oblíbená je platba v hotovosti. Na klientskou reakci hledí všech 100% ubytovatelů. Výsledná doporučení jsou v souladu s požadavky ubytovatelů a týkají se zavedení rezervačních systémů, podpůrných call center, zvýšení přehlednosti, aktuálnosti a filtrace informací. Je doporučována jazyková mutace i pro portály působící pouze na území ČR a cesta masivnější propagace portálů Hotely.cz a zejména Ubytování-Levně.cz s cílem dostat se více do povědomí uživatelů. Doplňující představení rakouského portálu Tux.at podtrhuje a dává do souvislostí získané informace. Vytvořený návrh přehledu vážených atributů slouží k rychlému zhodnocení jakéhokoliv ubytovacího portálu z hlediska ubytovatele. Je východiskem pro širší kvantitativní výzkum. KLÍČOVÁ SLOVA Marketingový výzkum, kvalita webu, ubytovací portál, kritérium, atribut.

5 SUMMARY 1. Main objective: The aim of this bachelor thesis is to conduct quantitative marketing research that will serve as the basis for a comparison of three selected web portals from the point of view of the accommodation providers, and at the same time propose a draft recommendation to improve individual web portals. The partial aim of the thesis is to create an overview of attributes that can be used to assess other accommodation portals in general, and thus acquire basic relevant data for a broader comparison. 2. Research methods: literature review and collection of secondary data, implementation of quantitative marketing research using the questionnaire method, proposed assessment method for accommodation web portals using established criteria and the weight of each as determined by the direct sequence method, mathematical interpretation of attributed values, coefficient reduction, summarizing of the final score, comparison 3. Result of research:of the theoretical literature research, questionnaire for the quantitative research with assessment, proposal of the comparative method, criteria selection and the weight of each, calculation of attributes, the resulting score, comparison of three accommodation web portals, final recommendations, preview of the weighted values of the attributes for assessing the portals 4. Conclusions and recommendation: Based on the quantitative marketing research using a questionnaire survey, a comparative method was used to determine the ranking of the compared accommodation portals. The portals were assessed from the point of view of the accommodation providers. The Booking.com portal came first with a score of points and the Hotely.cz portal came second with points. The Ubytování-Levně.cz portal came third with a score of points. The survey shows that the accommodation providers are aware of the portals as a potential way of presenting available capacity. The accommodation providers prefer transparent, up-to-date and a complete presentation of information. They prefer the commission payment method for portal services and prefer to manage their own web presentations. They frequently publish photo, contact details and prices for accommodation on their websites. In terms of communication, then and telephone numbers play a major role. An on-line booking system is also frequently requested, however not all portals are able to offer such a service. The presence of advertising on the website is generally accepted by the providers and payment by cash is still popular. All the providers take note of the reviews posted by their clients. The resulting recommendations are consistent with the provider s requirements and relate to the introduction of booking systems, supporting call centres and improvements in terms of clarity, up-to date information and filtering of information. The introduction of other language versions is also recommended for portals operating only in the Czech Republic as well as a way of more intensive advertising for the Hotely.cz portal and especially for the Ubytování-Levně.cz portal with the aim to increase user awareness. The additional introduction of the Austrian portal Tux.at highlights and puts the information obtained into context. The draft overview created for the weighted attributes serves for a fast assessment of any accommodation portal from the point of view of the accommodation provider. It is the basis for broader, quantitative research. KEYWORDS Marketing research, website quality, accommodation portal, criterion, attribute. M310 Marketing, M370 - Advertising JEL CLASSIFICATION

6

7 Obsah 1 Úvod Teoreticko-metodologická část Metody sběru primárních a sekundárních dat Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum Pojem kvalita a normy ISO Moderní marketingová komunikace Metody hodnocení webových stránek Metody počítání Metody založené na mínění Automatické metody Založené na matematických výpočtech Kombinované metody Metody stanovení vah kritérií Členění ubytovacích portálů On-line marketing Metodologie Praktická část Výběr a představení portálů Dotazník Dotazník, otázky a komentář Hodnocení Booking.com Hotely.cz Ubytování-Levně.cz Výsledné shrnutí srovnání ubytovacích portálů Výsledky dotazníkového šetření Výsledná doporučení portálům Pohled do zahraničí Závěr... 36

8 Literatura Přílohy... 42

9 Seznam zkratek: CAWI - Computer Assisted Web Interviewing DWOM - Digital Word of Mouth GLP - Good Laboratory Practice GMP Good Manufacturing Practice IRS - Internetový rezervační systém MIP-S - Hotelový marketing, poradenství MVČR - Ministerstvo vnitra ČR PPC - Pay per Click PR - Public Relations QMS Quality management systém SEO - Search Engine Optimization TQM - Total Quality Management WOM - Word of Mouth Seznam tabulek: Tabulka 1 Základní přehled sběru dat 3 Tabulka 2 Konstrukce otázek 4 Tabulka 3 Model kvality produktu přehled 6 Tabulka 4 Stručný přehled plateb 11 Tabulka 5 Vážené hodnoty atributů 28 Tabulka 6 Výsledné skóre 32 Seznam obrázků: Obrázek 1 Hlavní nástroje měnícího se marketingového mixu 8 Seznam grafů: Graf 1 Celosvětový podíl kvalitativního a kvantitativního výzkumu z hlediska vynaložených nákladů. 5 Graf 2 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 - V jakém kraji se nachází vaše ubytovací zařízení? 18 Graf 3 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 - Využíváte k naplnění svého ubytovacího zařízení nějaký ubytovací portál? 19 Graf 4 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 - Kolik procent vašich klientů přichází přes ubytovací portál? 19 Graf 5 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 - Kolik procent lidí získaných přes ubytovací portál se k vám znovu vrací? 20 Graf 6 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 - Co je při výběru ubytovacího portálu pro vás důležité? 20 Graf 7 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7 - Jakou metodu komunikace nejvíce využíváte vzhledem ke klientům? 21 Graf 8 - Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8 Je pro vás atraktivita zpracování ubytovacího portálu důležitá? 22 Graf 9 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 - Ruší vás na ubytovacím portálu přítomnost reklamy? 22

10 Graf 10 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Jakou metodu rezervace používáte? 23 Graf 11 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Preferujete vícejazyčnost portálu? 23 Graf 12 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Využívají vaši klienti doplňkové služby ubytovacího portálu? 24 Graf 13 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Jaký způsob platby preferujete? 24 Graf 14 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Preferujete vlastní správu prez entace nebo ji necháváte v kompetenci provozovatele portálu? 25 Graf 15 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Používáte funkce webu FAQ (nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně)? 25 Graf 16 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Co byste zařadili do prezentace vašeho ubytovacího zařízení jako důležité? 26 Graf 17 Vyhodnocení odpovědí na otázku č Jsou pro vás důležitá klientská hodnocení? 26 Seznam příloh Návštěvnost internetu v ČR meziměsíční porovnání výsledků za prosinec 2014 a leden 2015 Struktura internetového marketingu Booking.com Hotely.cz Ubytovani-levne.cz Tux.at Přehled největších světových rezervačních portálů Metody stanovení vah kritérií Dotazník: Srovnání vybraných ubytovacích portálů Přehledná tabulka Booking.com Přehledná tabulka Hotely.cz Přehledná tabulka Ubytovani-levne.cz

11 1 Úvod K významným složkám hospodářství České republiky patří cestovní ruch jako finanční zdroj pocházející od domácích a i zejména zahraničních turistů. Na něj navazují další odvětví, jako jsou ubytování, stravování, obchod, kultura, sport apod. Nejatraktivnější oblasti cestovního ruchu v České republice tvoří historické památky (mnohé z nich zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO), lázeňství, zimní sporty, turistika a přírodní památky. Odvětví ubytování jako celek naráží na dlouhodobé problémy, tj. vytíženost v sezóně a nedostatečnou efektivitu mimo turistickou špičku. Investiční aktivita ČR je nedostačující, potýkáme se s malým zájmem zahraničních návštěvníků i o jiná místa republiky než je např. Praha nebo Karlovy Vary. Vývoj ubytování bude vždy záviset na atraktivitě ČR jako zajímavé dovolenkové destinace v srdci Evropy, na zvyšování investic do rozvojových aktivit regionu a následném zvýšení zaměstnanosti v tomto odvětví. Zde se ovšem velmi výrazně projeví znatelný nárůst náročnosti spotřebitelů. Stejně jako v obchodu i v oblasti ubytování roste význam internetu jako komunikačního a informačního nástroje mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Zvýší se i význam propagace, reklamy a komunikace. Marketingový výzkum prováděný v bakalářské práci je zaměřen na oblast ubytovacích portálů, kterých v dnešní době existuje bezpočet. Mají nabídnout majitelům ubytovacích zařízení možnost prodat své volné ubytovací kapacity a cestovatelům se stát zdrojem informací při volbě zařízení pro odpočinek nebo případně služební cesty bez závislosti na výběru cestovních kanceláří. Ne všechny webové prezentace firem vykazují potřebnou kvalitu, stejně tak ne všechny webové portály dokážou využít potenciálu internetové komunikace a dosáhnout vzájemné interakce se zákazníkem (Přikrylová, Jahodová, 2010). Je proto důležité webové servery průběžně hodnotit pomocí vhodně zvolených kritérií a metrik. Význam ubytovacích portálů, na které je bakalářská práce zaměřena, je jednoznačně v jejich pozicích na vyhledavačích oproti možnostem jednotlivců, nabízejících ubytovací kapacity. Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnocení a určení pořadí tří vybraných ubytovacích portálů na základě kvantitativního marketingového výzkumu provedeného pomocí dotazníku a vypracování návrhu doporučení pro zlepšení činnosti jednotlivých portálů. Dílčí cíl představuje sestavení přehledu vážených atributů pro možnost hodnocení ubytovacích portálů obecně v širším kvantitativním výzkumu. Marketingový výzkum je zaměřen na vyhodnocení ubytovacích portálů z pohledu jejich koncových uživatelů, konkrétně ubytovatelů. Na základě provedené komparace budou formulována doporučení jednotlivým portálům pro zajištění jejich větší interaktivnosti. Zohledněny budou jak obecné připomínky ubytovatelů k ubytovacím portálům, tak zcela konkrétní požadavky. Dílčími cíli je na základě literární rešerše zjistit způsob srovnávání webových stránek, určit kritéria tohoto srovnávání, metody a metriky. Dále formulovat konkrétní metodiku pro bakalářskou práci, na základě teoretických poznatků a sekundárních informací získat a vyhodnotit primární informace od ubytovatelů. Bakalářská práce je strukturována do čtyř částí. Po první úvodní části, obsahující vstup do tématu, bude následovat druhá teoreticko-metodologická část. V ní se autorka bude zabývat rešerší na téma základního dělení marketingového výzkumu, pojmem kvality, 1

12 služby a webu, metodami způsobu hodnocení webových stránek, stanovení vah a kritérií a on-line marketingu. Poslední subkapitola bude věnována metodologii. Ve třetí praktické části budou představeny jednotlivě tři vybrané ubytovací portály k porovnání. Jako reprezentativní vzorek budou zvolena ubytovací zařízení rovnoměrně vybraná ze všech krajů České republiky mimo Prahy dle předem stanovených kritérií. Následuje prezentace dat z vyplněných dotazníků získaných od ubytovatelů, přehledné zpracování grafů, tabulek a slovního hodnocení. Na základě zvolených kritérií, subkritérií a jejich vah budou spočteny hodnoty atributů a vážených atributů. Tyto atributy budou ohodnoceny koeficienty a získáno tak bodové hodnocení. Součty bodů určí výsledné pořadí portálů, které bude doplněno slovní komparací a výslednými doporučeními. Poslední kapitolu třetí části bakalářské práce tvoří zahraniční zajímavost v podobě ukázky zpracování a nabídky ubytovacího portálu, který je v maximální míře využíván ubytovateli v Rakousku v Tuxertálském údolí, které je tradičně turistickou oblastí a žije z cestovního ruchu. Funkčnost tohoto portálu je velmi dobrá, dá se říci, že pro zmíněnou oblast bezkonkurenční. Závěr obsahuje shrnutí průběhu výzkumu, přehled získaných poznatků, výsledné stručné vyhodnocení zkoumaných ubytovacích portálů a doporučení pro jejich další práci. Zmiňuje možnost využití získaných poznatků bakalářské práce pro případný podrobnější kvantitativní marketingový výzkum. 2

13 2 Teoreticko-metodologická část V následujících kapitolách se autorka bude zabývat metodami sběru dat, konstrukcí otázek, kvalitativním a kvantitativním marketingovým výzkumem. Pozornost bude věnována pojmu kvalita webu a normám ISO. Zvláštní kapitoly budou vyhrazeny moderní marketingové komunikaci a metodám hodnocení webových stránek. 2.1 Metody sběru primárních a sekundárních dat Čichovský (2011, s. 111) nazývá primárními informacemi údaje a data, která subjekt získá a shromáždí např. marketingovým výzkumem, průzkumem trhu, demografickým nebo sociologickým průzkumem dle předem stanoveného plánu. Mezi základní metody primárních dat pro kvantitativní výzkum řadí autor pozorování, dotazování a experiment (viz tabulka 1). Tabulka 1 Základní přehled sběru dat Základní přehled sběru dat Pozorování skryté, zjevné strukturované, nestrukturované osobní, s pomůckami při nahodilé nebo uměle vytvořené situaci přímé, nepřímé Dotazování osobní písemné telefonické elektronické Experiment Zdroj: Čichovský (2011, s. 169) - vlastní zpracování Janouch (2014, s. 73) uvádí jako nejčastější metodu marketingového výzkumu internetový marketing pomocí elektronického dotazníku. Jeho tvorba je snadná, příprava složitější, ale vyváží ji jednoduchost spolupráce s respondenty a snadná vyhodnotitelnost. Elektronické dotazování využívá principů CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Dle Čichovského (2011, s. 177) využívá i sociální sítě (Facebook), kdy zástupce marketingové agentury vzájemně vstupuje do skupin, kde si vytváří kontakty, které využívá později ke kladení dotazů. Je možné, že i nasazený zaměstnanec šíří zaručenou informaci a získává odpovědi, tzv. DWOM (Digital Word of Mouth), obdobu WOM (Word of Mouth) tedy šeptandu. Čichovský (2011, s. 174) se věnuje elektronickému dotazování, jeho velkou výhodu spatřuje v nízkých nákladech a vysoké rychlosti, snadnějším zpracováním výsledků. Považuje tento způsob za nástroj budoucnosti. Nevýhodou je spamový charakter dotazování pomocí u, tento problém lze dle autora ošetřit předběžným souhlasem adresáta ke komunikaci. Autoři (Čichovský, 2011), (Kozel, 2011), (Janouch, 2014) se shodují, že stěžejní pro úspěšnost a výpovědní hodnotu dotazovací metody je vytvoření souboru otázek. Definují zásady pro tvorbu dotazníku: 3

14 - Logická posloupnost otázek - Přehledná struktura dotazníku - Jasně a srozumitelně formulované otázky - Možnost jednoznačné odpovědi na uzavřené otázky Konstrukce otázek dle Čichovského (2011, s. 182), viz tabulka 2. Tabulka 2 Konstrukce otázek Vhodné otázky Konstrukce otázek Nevhodné otázky přímé otázky s otevřenými odpověďmi jednoduché špatně formulované otázky ze známého slovníku otázky s podsunutou odpovědí konkrétní zdvojené otázky krátké sugestivní otázky jednoznačné nepříjemné otázky negativní otázky Zdroj: Čichovský (2011, s. 182) vlastní úprava Kozel a kol. (2011, s. 187) zařazují dotazník jako nedílnou součást marketingového výzkumu, který musí obsahovat: 1) Seznam informací, které chceme získat 2) Určení metody dotazování 3) Výběr skupiny respondentů 4) Konstrukce dotazníku 5) Analýza třídění 6) Výstup Sekundární data jsou dle Čichovského (2011, s. 199) dostupné údaje, které již byly někým prezentovány a lze je v rámci výzkumu použít a zpracovat z aktuálního pohledu. Externí sekundární data lze dle autora nalézt v podkladech vládních orgánů a státních autorit, legislativě, statistických úřadech, archivech, odborných publikacích, analýzách, novinách, časopisech, prospektech, inzercích a katalozích. Oproti tomu interní sekundární data získává autor uvnitř firmy v podobě výkazů, rozpočtů, plánů, přehledů apod. nejčastěji používané metodologie jsou dle Čichovského vyhledávání v archivních systémech, rejstřících, využití ISBN a ISSN materiálů, vyhledávání pomocí elektronických vyhledávačů a využití databázových systémů. 2.2 Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum Hlavní rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem trhu spočívá dle Kozla (2011, s. 158) v jejich základním zaměření. Kvantitativní výzkum odpovídá na otázku Kolik? Odpovědí jsou četnosti jevu, případně frekvence, zajímá se o děje, které probíhají nyní (málokdy je zaměřen na budoucnost). Pracuje s velkým počtem respondentů v procesu formálního dotazování, pozoruje frekvence jevů, případně využívá analýzu sekundárních dat. Jeho účelem je získat měřitelná číselná data. Dle 4

15 Kozla naopak kvalitativní výzkum řeší otázku Proč? Odpovědí jsou mu důvody a motivace, zjišťuje příčiny jevu. Pracuje s menším vzorkem respondentů, jeho výstupy jsou hůře měřitelné, vyžadují často psychologickou interpretaci. Dále viz graf č. 1. Graf 1 Celosvětový podíl kvalitativního a kvantitativního výzkumu z hlediska vynaložených nákladů Zdroj: Kozel (2011, s. 159) vlastní zpracování Kozel zdůrazňuje, že přes procentuelní rozdíl patrný z grafu jsou oba přístupy k výzkumu rovnocenné. Při rozhodování, jaký typ zvolit, je nejdůležitější cíl výzkumu. V praxi se používá i kombinace obou. Součástí kvantitativních výzkumů mohou být i kvalitativní data, pro jejich vyhodnocování se používají kvantifikovatelné pomůcky, např. škály (Kozel, 2011, s. 160). 2.3 Pojem kvalita a normy ISO Vaníček (2010) ve své prezentaci o Mezinárodní normalizaci kvality softwaru zdůrazňuje, že je třeba kvalitu dříve jakost hodnotit jak u procesu, tak i u produktu. Proces autor definuje jako soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Produkt je výsledkem procesu (služby, software, hardware, zpracované materiály). Dále Vaníček uvádí, že kvalita procesu je důležitá zejména pro vývojáře, výrobce a dodavatele. Kvalita produktu zajímá opatřovatele zákazníka a uživatele. Na portálu MVČR v metodických pokynech je kvalita definována mnoha způsoby např. jako míra schopnosti výrobků uspokojit lidskou potřebu nebo stručněji způsobilost pro užití. Kvalita je souhrn vlastností a znaků, které uspokojují potřeby. Portál dále uvádí, že s rychle se šířící globalizací, kdy došlo k převisu nabídky nad poptávkou se posílila pozice zákazníka, to zákazník požaduje kvalitu. Řízení kvality předpokládá dle portálu splnění tří atributů: bezvadnost, kvalitativní parametry, stabilitu. Ty zajišťuje výstupní kontrola nebo řízení jakosti (QMS Quality management system). Metodické pokyny se dále zmiňují o nejstarším přístupu, který představovala správná výrobní praxe (GMP Good Manufacturing Practice), obdobně správná laboratorní praxe (GLP- Good Laboratory Practice) nebo pro potravinářství HCCP (kritické body v technologii). Portál zmiňuje existenci souboru norem ISO 9000 doplněné o oborové přísnější požadavky např. 5

16 automobilových závodů. Němečtí výrobci splňují QS 9000, jak uvádí výše zmíněný zdroj. Sladění můžeme nalézt v normě ISO TS Vyšší požadavky kladou struktury NATO AQAP a požadavky TQM (Total Quality Management). TQM mají původ v Japonsku, nebyly kodifikovány, ale byly představovány tzv. guru kvality Deningem Juranem a Ishikawou. Vznik systému datuje portál do 20. let 20. století, kdy byl vznesen požadavek na stabilní kvalitu bez nutnosti testování každého výrobku. Dle portálu MVČR (2014) má norma ISO 9000, odkud se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování nezávislými certifikačními společnostmi. Veškeré normy ISO řady 9000 byly dle portálu přijaty v roce 1987, mají obecný charakter a jsou postaveny na stálých zásadách: zaměření na zákazníka, vedení, zapojení pracovníků, procesní přístup, systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, rozhodování na základě faktů, vzájemně výhodné dodavatelské vztahy. Kvalitou v oblasti softwaru se dle Pavlíčkové (2012) zabývají oborové normy pro IT ISO/IEC řady 9126, a do budoucna pak (SQuaRE). V současnosti jsou v SQuaRE tři modely kvality při používání, produktu (ISO/IEC25010) a dat ISO/IEC Celý model kvality produktu obsahuje následující charakteristiky a podcharakteristiky (viz tabulka 3). Tabulka 3 Model kvality produktu přehled Model kvality produktu Funkcionalita Bezpečnost Spolehlivost kompletnost funkcí důvěrnost zralost vhodnost funkcí integrita dostupnost správnost funkcí nepopíratelnost odolnost k chybám Účinnost (výkonnost) odpovědnost využitelnost doba provádění pravost využití zdrojů Udržitelnost kapacita modularita kompatibilita znovupoužitelnost koexistence analyzovatelnost Použitelnost modifikovatelnost snadná zapamatovatelnost testovatelnost snadná naučitelnost Přenositelnost provozuschopnost přizpůsobivost odolnost vůči chybám uživatele inovatelnost estetika uživatelského rozhraní přemístitelnost Zdroj: ISO SQuaRE (2011) Jedním z prvních aspektů se kterým se uživatel setká při práci s webem je použitelnost, tzn. jak dobře se s webem pracuje, zda má srozumitelný jazyk (Fendrych, 2012). Samotný zážitek uživatele tzv. User experience (UX) dle autora ovlivňují vedle použitelnosti také grafika, rychlost, kvalita obsahu, důvěryhodnost a jazyk. 6

17 2.4 Moderní marketingová komunikace Přikrylová, Jahodová (2010, str. 16) potvrzuje, že pro rozvíjení se podnikatelského subjektu je stěžejní znalost potřeb spotřebitele a jejich uspokojování konkurenčně nejlepšími nabídkami. Marketing dle autorky pro firmu definuje cestu, cílovou skupinu a způsob uspokojování potřeb zákazníka s největší efektivností vynaloženého úsilí. Představuje soubor činností, který obsahuje: odhad a určení potřeb zákazníků a nabídku s dlouhodobým vztahem k zákazníkovi. Zohledňuje znalost charakteristik podmínek pro marketingový mix (4P product, place, price, promotion + people). V současné době je tento model používán pro vnitropodnikové účely a ve vnějším pristředí se pracuje s modelem 4C (Customer value, customers costs, convenience, communications), který je výstižnější. Nejzásadnější změnou je dle Přikrylové (2010, s. 17) změna v termínu podpora (viz 4P) na termín komunikace (viz 4C), jež zaručuje zpětnou vazbu z trhu, tolik důležitou pro firmu s využitím veškerých komunikačních technologií. Teorie marketingové komunikace se liší cílem pohledu. Komunikaci dle autorek lze chápat např. jako přenos sdělení (definuje Norbert Wiener 40. léta min. stol. V USA), dále zlomově (Wiener a jeho žák Shannon) jako komunikaci se zpětnou vazbou (Feedback), která vytváří uzavřený proces. Definuje prvky zdroj, vysílač, přenosové médium, přijímač a šumy. Zvláštní je i náhled neformální školy Palo Alto (výzkumníci Bateson, Watzslawik, Haley, Jackson atd.), kteří se dle autorek opírají o poznatky z psychiatrie, sociologie, psychologie, etnologie a docházejí k závěru, že nelze nekomunikovat, neboť komunikace je přirozená pro každý živý organismus. Sémiotický přístup přichází s myšlenkou, že každý znak má výraz a obsah, který musí být řádně pochopen. Lasswellův model přidává tzv. model pěti W (Who says What to Whom through Which channel with What effect?). Přikrylová, Jahodová (2010, s. 35) chápe komunikaci jako přenos sdělení od zdroje k příjemci. Za základní prvky komunikačního procesu považuje zdroj, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba a komunikační šumy. Autorky shrnují, že do marketingové komunikace vstupují poznatky psychologie (důvěryhodnost, autorita, racionalizace) i kognitivní dionance, se kterou musí komunikátor vždy počítat. Podstatná je i přesvědčivá komunikace pracující s pozorností a vnímáním. Vyzdvihuje existenci 4 modelů nákupního chování, s nimiž souvisí způsob komunikace. Podle charakteru produktu a míry zainteresovanosti se aplikují modely Learn-Feel-Do (poznávání-cítění-chování). Nejstarší, téměr stoletou koncepcí E. K. Stronga je osvědčený model AIDA (Attention-Interest-Desire-Acction), tedy pozornost, zájem, přání, čin. Dalšími modely pracujícími s psychologickými poznatky jsou hiearchie účinků (Hiearchy of Effect Models). Dle Přikrylové, Jahodové (2010, s. 40) je manažerské rozhodnutí ohledně stanovení cíle jedno z nejdůležitějších. Musí vycházet ze základu firemní pověsti a určení cílové skupiny. Tradičními cíli jsou informovanost, stimulace poptávky, odlišení produktů, stabilizace obratu, podpora značky, dodržení firemní image. Moderní marketingová komunikace jako součást komunikačního mixu obsahuje osobní prodej a neosobní formy komunikace jako jsou reklama, podpora prodeje, přímý marketing, PR a sponzoring. Tyto formy se vzájemně doplňují. Hlavními strategiemi marketingové komunikace zůstávají push a pull strategie. Dle Jahodové (2010, s. 248) je v dnešní marketingové komunikaci internet tím médiem, které určuje krok. Jeho prostřednictvím se stává komunikací přímou a z typů one to one (interpersonální) či one to many (masová média) přechází v komunikaci many to many. Nejrozšířenějším typem 7

18 komunikace dle autorek na internetu jsou firemní webové stránky. Dále se využívají při informacích o značce reklamní kampaně, on-line PR, mikrostránky, komunitní marketing, virální marketing, buzz marketing a adverganing. Možnosti aktivní spolupráce spotřebitelů na internetu jsou označovány pod pojmem Web 2.0, který tzvoří platformu a na něm se mění postavení uživatelů, kteří sami tvoří obsah. V 21. století se výrazně mění účinnost a úloha nástrojů marketingové komunikace. Firmy jsou nuceni hledat nové způsoby oslovení zákazníků. Těmi nejhlavnějšími se stávají product placement, komunikace guerillová, mobilní i virální, buzz marketing a WOM. Na webových stránkách firmy SyNext (2008) Synergy for your next business zabývající se konzultační činností mimo jiné i v oblasti marketingu a propagace je možné dohledat neznámnější hierarchické modely komunikace charakteristické pro oblast tzv. B2C bysnysu (oblast prodeje koncovým zákazníkům). Stránky uvádí model Lavidge & Steiner, DAGMAR, AIDA, DAPA, SPIN, a kombinaci DATA-SPIN. Všechny fáze v kominikace nelze u některých obchodů či výrobků absolvovat e-shop, což vede k použití neklasických hierarchických modelů např. teorie nízkého zaujetí, či teorie redukce disonance. Společnost SyNext na svých stránkách uvádí nutnost korporátní komunikace, kdy považuje za důležité komunikovat nejen se zákazníkem, ale i s dalšími skupinami, jako jsou akcionáři, vlastníci, zaměstnanci, média, orgány státní a veřejné správy, lobisté atd. Obrázek pro ilustraci uvádí hlavní nástroj měnícího se marketingového mixu. Obr. 1 Hlavní nástroje měnícího se marketingového mixu Zdroj: SyNext (2008) 2.5 Metody hodnocení webových stránek Hodnocením webových stránek v oblasti cestování se zabývá Law, Qi, Buhalis (2010). Autoři dělí metody hodnocení na 5 základních. 8

19 2.5.1 Metody počítání Tyto metody jsou vhodné pro stanovení bohatosti a výkonnosti zkoumaných stránek. Před použitím metody je třeba určit seznam potřebných atributů a skupinu hodnotitelů. Atributy přiřazovali např. Bastida, Huan (2014) ve své studii turistických destinací informacím ve třech kategoriích. Kategorie kopírují časovou osu cestovatele. Jsou děleny na informace před cestou, během cesty a ostatní. Hodnoty atributů jsou sumarizovány. Skóre určují úroveň pořadí Metody založené na mínění Uživatelé hodnotí úroveň zvolených atributů na sedmibodové škále od 1- málo důležitý až po 7- nejdůležitější atribut. Metoda je doplněna dotazníkem - Law, Qi, Buhalis (2010) Automatické metody Při použití automatických metod je třeba mít k dispozici speciální software. Dle Law, Qi, Buhalis (2010) je ve srovnání s ostatními metodami hlavní předností rychlost zpracování, obsažnost a podrobnost vyhodnocení. V podstatě jsou stránky vyhodnocovány automaticky. Jako příklad uvádí Small, Arnone (2014) tzv. WebCHECK (pokračovatel) WebMACu a jeho verze lišící se počtem atributů. Dle autorů jsou automatické metody velmi přínosné při výuce tvorby webových stránek. Rovněž výstupy jsou přehledné, obsažné a pro výuku vhodné Založené na matematických výpočtech Khan a kol. (2010) zdůrazňuje, že je nejdůležitější při hodnocení webových stránek výběr kritérií a atributů, tak aby byl nejlépe charakterizován problém. Rovněž Huang, Law (2003) nejdříve podrobili zkoumání vhodnost atributů, dále obsah stránek, stanovili váhy kritérií a určili výsledné skóre. Hodnota atributu dle Khana (2010). A i - hodnota atributu, S - počet souhlasných odpovědí v %, n - počet respondentů. A i = Khan přiděluje každému atributu váhu f i z intervalu 0-1. Khan a kol. zavádějí váženou hodnotu atributu, kde A i = f i ( A i 100) f i = váha atributu A i - hodnota atributu, A i - vážená hodnota atributu. 9

20 2.5.5 Kombinované metody V praxi se dle Law, Qi, Buhalis (2010) používají velmi často kombinace metod. Nejvíce se kombinují dle autorů metody uživatelského umění spolu s metodami automatickými, u nichž se využije především rychlost a přehlednost zpracování Metody stanovení vah kritérií Křupka, Kašparová, Máchová (2011) uvádí, že váha kritéria určuje jeho relativní důležitost. Čím je důležitost kritéria větší, tím se zvětšuje i jeho váha. Stanovit hodnoty vah je pro uživatele na základě jeho subjektivních informací velmi obtížné, i když i takové metody na odhad metody vah existují. Dnes využívané výpočetní metody se liší výpočetním algoritmem, i náročností na informační zabezpečení. Autoří dle informací dělí metody na dvě hlavní skupiny: 1) Metody bez znalostí důsledků variant. Tyto metody se rozlišují na přímé metody, které jsou jednodušší a stanovují nenormované váhy kritérií, a metody nepřímé. Metody nepřímé jsou již složitější, porovnávají význam všech dvojic kritérií. Patří k nim i fuzzy metody pracující s jistou neurčitostí a hledající optimální variantu. 2) Metody se znalostí výsledků variant. Regresní metoda předpokládá závislost mezi váhou variant a jejich důsledky. Churdchman-Ackoffova metoda provádí korekci předběžné znalosti vah. Přehled metod stanovení vah kritérií viz obr. v příloze. Pro výpočet váhy kritérií autorka zvolila metodu pořadí, proto je jí věnována pozornost v následujícím odstavci. Metoda pořadí vyžaduje znalost informace pořadí kritérií dle důležitosti. Seřazeným kritériím jsou přiřazeny body. Nejdůležitějšímu kritériu přiřadíme číslo k=m, dalšímu v pořadí k-1, k-2,, 1. Váha kritéria Vi se určí ze vzorce =, =, i = 1,2,, k k=m=počet kritérií b i je číslo přiřazené každému kritériu Vi je váha i-tého kritéria (zaokouhledno na 2 desetinná místa). Součet vah kritérií = 1. Čím vyšší váha, tím vyšší důležitost kritéria Členění ubytovacích portálů Dle internetových stránek MIP-S (2015) lze pohlížet na ubytovací z mnoha pohledů dle příjmových modelů, geografického rozsahu, zacílení dle typu ubytovacího zařízení, typu serveru nebo kdo je správcem webu. Z pohledu majitele ubytovacího zařízení se dle výše zmíněného zdroje jako nejsnazší jeví vlastní webová prezentace na vlastních webových stránkách na vlastní doméně. Na druhou stranu rezervační portály aby obstály v konkurenci, přistupují k flexibilní editaci všech záznamů. Nejoblíbenější portály (viz přehled v příloze) disponují bohatým obsahem, širokou nabídkou, 10

21 sofistikovaným způsobem vyhledávání kvalitními informacemi videi, mapami a v neposlední řadě on-line rezervacemi a možnostmi internetového bankovnictví. Základní obchodní modely prezentací ubytovacích zařízení na rezervačních portálech uvádí zdroj MIP-S. - Pevná platba za základní prezentaci - Pevná platba za rozšířenou prezentaci - Pevná platba za přednostní prezentaci - Pevná platba za prezentaci + procentní provize za zprostředkovanou rezervaci - Procentní provize za zprostředkovanou rezervaci - Platba za kampaně Ze zkušenosti MIP-S (2015) vyplývá, že pokud se již ubytovatel rozhodne pro využití ubytovacího portálu, je pro něj důležité, zda poskytuje placené či neplacené služby nebo jejich kombinaci. Většina IRS (internetový rezervační systém) nabízející zápisy zdarma pracuje na provizní bázi. Ubytovatel tedy platí provizi z uskutečněných obchodů. Provize mají dle zdroje stoupající tendenci, k nim přibyly i platby k přednostním výpisům či zpoplatněná možnost rozsáhlejší prezentace. Následující tabulka č. 4 uvádí stručný přehled plateb. Tabulka 4 Stručný přehled plateb Stručný přehled plateb Placené zápisy Neplacené zápisy Provedení zápisu plně na portálu plně na portálu Získání klienta plně na portálu plně na portálu Rezervace a upřesnění Vyúčtování s klientem plně na ubytovacím zařízení plně na ubytovacím zařízení plně na portálu plně na ubytovacím zařízení Provizní platba není platí se Zaváděcí platba prezentace platí se neplatí se Zveřejnění kontaků zveřejněné nezveřejněné Možnost dalčí marketingové práce s poptávajícím klientem lze nelze Možnost další marketingové práce s ubytovaným klientem lze nelze Zdroj: E-Hotelier (2014) vlastní úprava 2.6 On-line marketing Dle Janoucha (2014, s ) má online marketing nebo také internetový marketing společné základy s klasickým marketingem. Vznik internetu je největší změnou v komunikaci obecně. Umožnil rozšíření přístupu k informacím a to ve velmi krátkém časovém úseku. Mluví se o éře informační společnosti. Janouch rovněž uvádí, že na internetu se nachází obrovské množství dat, která se stávají informacemi až procesem vyhodnocování, zpracování nebo organizace. Přikrylová a Jahodová (2010, s. 216) 11

22 podtrhují, že žádné jiné médium nemělo tak zásadní vliv v celosvětovém měřítku na oblast obchodu, marketingu a komunikace. Poskytuje nejen komunikační bázi, ale slouží i jako významné marketingové médium. Dále autorky vyzdvihují následující charakteristiky tohoto média velká šíře obsahu a funkcí s rychlou aktualizací, celosvětová působnost, multimediálnost, schopnost zacílení a individualizace obsahu. Médium používá řadu specifických nástrojů a postupů, je interaktivní, rychlé a má možnost vyhodnocování internetových aktivit, vykazuje měřitelné výsledky. Janouch (2014, s. 73) zmiňuje, že pomocí marketingového výzkumu, který je součástí marketingové komunikace, lze získat mnoho cenných informací, podnětů a názorů ke zlepšení produktů a zvýšení spokojenosti zákazníka. Internetový marketingový výzkum je dle Přikrylové a Jahodové (2010, s. 218) jednou z forem tradičního marketingu přenesený do nového komunikačního prostředí, ve kterém je posílena pozice zákazníka jako iniciátora. Toto prostředí přináší výhody pro obě strany. Zákazník získává kontrolu nad směnným procesem, má bohaté informace, které individuálně selektuje, buduje pevné vztahy, za své peníze získává maximální užitek. Obchodník zase pomáhá zákazníkům nakoupit rychleji, snadněji a s množstvím relevantních informací. Sám pak lépe shromažďuje tržní informace, lépe využívá targeting, redukuje náklady, zlepšuje firemní image. Klíč k úspěchu vidí Přikrylová a Jahodová (2010, s. 219) v pochopení této interaktivní strategie, která na základě vzájemného vztahu mezi prodávajícím a kupujícím může přinést nejvyšší komunikační a marketingový účinek. Online marketing bývá dle Janoucha (2014, s. 20) označován jako internetový marketing neboli marketing na internetu nebo také e-marketing, případně webmarketing. V odborné literatuře je definován různými způsoby. Někdy je za internetový marketing označován i e-marketing. Ale toto označení není výstižné, protože e- marketing zahrnuje i mobilní marketing a online televize. Tzv. e-business je již obchodní aktivita, která je uskutečňována pomocí informačních technologií a zahrnuje digitální online komunikaci, online výzkum a rovněž online marketing. V souvislosti s termínem online marketing se objevuje i pojem online reklama. Dle Janoucha (2014, s. 81), který vychází z podnětů Přikrylové (2010), lze rozčlenit reklamu dle cíle na informační, ta se snaží vzbudit poptávku, přesvědčovací, která má za úkol poptávku prohloubit, a připomínkovou, která zachovává pozici značky na trhu. Základními formami reklamy na Internetu jsou pak bannery (plošná reklama), zápisy do katalogů, přednostní výpisy a PPC reklama. Reklamu lze rozdělit i podle nákladů, ale pro plánování marketingové komunikace to autor nedoporučuje. Evans (2010) vidí výhody online marketingu obdobně jako Přikrylová a Jahodová (2010) v následujících možnostech: Cílení a individualizace výhodou je obousměrná komunikace a přesné cílení na skupiny zákazníků Monitorování a měření pomocí analytických nástrojů je možné měřit rozličné ukazatele v časovém sledu a monitorovat tak chování zákazníků (počet zákazníků, kliky na reklamu, počty návštěvníků na stránkách) Zpětná vazba internet, jak už bylo řečeno, slouží k oboustranné komunikaci, v tomto směru přináší velkou změnu oproti jednostrannému působení masmédií Komplexnost a efektivita online marketing nabízí velikou šíři metod a nástrojů, jak oslovit zákazníky, oproti jiným reklamám nabízí levnější propagaci (např. platba za akci za uskutečněný nákup nebo platba za klik) 12

23 Dostupnost a globálnost - znamená možnost oslovit potenciálního zákazníka kdykoliv a kdekoliv na světě (Evans, 2010). Online marketing má i své zápory, které nelze opomenout. První nevýhodou může být nedostatečná důvěryhodnost např. neověřený obsah stránek, fiktivní podvodný prodej či kriminalita v souvislosti se sociálními sítěmi. Také všichni nejsou uživateli internetu, zejména starší generace toto médium nevyužívá dostatečně. Situace se však mění. Dle údajů zdroje NetMonitor počet českých internetových uživatelů atakoval v lednu 2015 hranici 7 milionů. Rekordní byla také návštěvnost z mobilních zařízení, počet mobilních uživatelů překročil hranici 4 milionů. Z klasických PC čeští internetoví uživatelé provedli v lednu 8,6 miliardy zobrazení stránek. Denní návštěvnost webových stránek přesáhla počet 3,5 milionu RU. Největší nárůst vykazovaly weby z oblasti Zdraví a Cestování (o 30, resp. 24 %). Rekordní nárůst počtu zobrazení stránek (o 50 %) zaznamenala kategorie Bydlení a reality. Návštěvnost z mobilních zařízení překročila hranici 4 milionů uživatelů. Nejvíce uživatelů (více než milion) navštívilo zpravodajské, horizontální a bulvární portály. Počet uživatelů sledujících multimediální obsah na internetu se blíží k hodnotě 3,8 milionu. Denně navštěvuje streamovaný obsah 750 tisíc uživatelů, kteří ho sledují v průměru 40 minut denně. Tabulka je zařazena v příloze. Strukturu internetového marketingu velmi přehledně graficky zpracoval Krutiš (2008) ve své diplomové práci Internetový marketing. Zobrazil zde svoji představu uspořádání nástrojů internetového marketingu v návaznosti na nástroje klasických off-line marketingových komunikací, které probíhají (také) online. V podstatě nástroje internetového marketingu rozdělil jednoduše na internetovou reklamu a vlastní webové stránky. Internetovou reklamu dělí na plošnou spolu s textovou a v druhém kroku na search marketing, platbu za umístění optimalizace pro vyhledavače (SEO) a reklamu ve vyhledavačích (PPC systém, AdWords, Sklik). Tyto nástroje navazují na podporu prodeje, direct marketing i PR, nástroje rovněž možné v online podobě. Do podpory prodeje autor řadí affiliate marketing, soutěže, advergaming, kupóny, slevy, vzorky, dema, věrnostní programy. Direct marketing je charakterizován vyžádaným ingem, y, newslettery, virálním marketingem (+ WOM), messegingem. Do online Public Relations pak autor zařadil vlastní i cizí webové stránky, tiskové zprávy případové studie, e-booky, sdílení videí, online semináře, workshopové diskuse spolu s články do online médií, zpravodajskými portály a weblogy. Tabulka je zařazena v příloze. Přikrylová, Jahodová (2010, s. 232) uvádějí některé způsoby využití internetu v marketingu, lze je nalézt i v tabulce M. Krutiše v příloze: SEO (Search Engine Optimalization - Optimalizace pro vyhledávače) je soubor technik spojujících web design, péči o internetové stránky a reklamu, které usilují o získání návštěvnosti webu skrze neplacené výsledky vyhledávání. Webové stránky jsou vytvářeny a dále optimalizovány tak, aby je vyhledávače na dotazy vyhledávajících umisťovaly co nejvýše., tedy na přednostních místech v katalogu. PPC (Pay per clik - placené kliknutí) jedná se o reklamní odkazy vázané na klíčová slova se specifickým způsobem placení. Cílem je opět získat co nejlepší pozici ve vyhledávačích. PPC program Seznamu se jmenuje Sklik, umožňuje cílení jen na ČR, a Googlu AdWords, který je vhodný pro cílenou reklamu do zahraničí, používá jazykové mutace. 13

24 Reklama v obsahové síti (kontextová reklama) je nabízena PPC systémy, které zobrazují odkazy i mimo samotné vyhledávače. Inzerent může využít různé typy cílení např. pomocí AdWords na témata, zájmy uživatele, cílení na konkrétní servery nebo podle předchozí akce uživatele (remarketing). Bannerová reklama je nejznámější formou internetové reklamy. Bannery mohou mít různé formáty. Nejlépe se hodí na inzerci výhodných nabídek a zaujetí uživatele vizuálním obsahem. ing je internetovou obdobou direct mailu. Nejčastější jsou newslettery a nevyžádané y (spam). Sociální sítě (Facebook.com, Lidé.cz, Spoluzaci.cz, Líbímseti.cz, Linked.in, Twitter, Google +) umožňují komunikovat s jejich uživateli a sledovat jejich chování. Přikrylová (2010, s. 246) říká, že sociální sítě není možné brát jako klasický prostor pro reklamu, ale lze využít síly komunit, kde je třeba si zprvu získat respekt. Jde o dlouhodobější proces, jako vhodný nástroj se jeví WOM, event. blogy. Dále autorky shrnují, že internet díky technickým možnostem podporuje, aby se uživatelé sami stali tvůrci jeho obsahu. Mluví se v současné době o internetovém prostředí WEB 2.0, ve kterém internet slouží jako komunikační kanál a zároveň jako základna nových způsobů komunikace. Úloha jednotlivých marketingových nástrojů se mění poslední dobou výrazně. Nejdynamičtěji se rozvíjí mobilní marketing, virální marketing a forma WOM. Dle Janoucha (2014, s. 20) je hlavní myšlenka platící pro online marketing: Trh je konverzace a hned dodává, že spolu s posílením pozice zákazníka a jeho spoluúčastí. 2.7 Metodologie Bakalářskou práci autorka zaměřila na marketingový výzkum srovnání zvolených ubytovacích portálů z hlediska koncových uživatelů ubytovatelů. Tedy těch provozovatelů ubytovacích zařízení, kteří portály používají k prezentaci svých zařízení a naplnění svých ubytovacích kapacit. Soubor respondentů pro reprezentativní vzorek je tedy logicky vybrán z řad ubytovatelů. Dále autorka chtěla získat vzorek rovnoměrně rozdělený po celé ČR tak, aby výsledky nebyly ovlivněny lokální atraktivitou. Z tohoto důvodu oslovila respondenty ze všech 13-ti krajů ČR, záměrně vynechala Prahu, neboť je v tomto smyslu vyjímečná a její ubytovací zařízení se povětšinou nepohybují v autorčině zvolené finanční dimenzi. Seznam ubytovacích zařízení autorka získala selektivní metodou. Využila k tomu katalog Seznamu Firmy.cz, kde do vyhledávače vyplnila klíčové slovo ubytování. Následně autorka vyhledávala ubytování podle krajů. Z krajové nabídky ubytovacích zařízení autorka zvolila provozovatele ubytovacích zařízení zařazených v kategorii 3* a s cenou cca do 700 Kč / os. / noc, což vždy ověřila na webových stránkách daného zařízení. Autorka provádí kvantitativní výzkum, bylo osloveno 350 respondentů rovnoměrně počtem rozdělených do jednotlivých krajů, pomocí u a telefonu (výpočet vzorec podle Kozla 2011). Přimět ke spolupráci na výzkumu ubytovatele se ukázalo nepoměrně těžší než oslovit cestovatele. Do jejich ochoty spolupracovat se promítá i obava z poskytování jakýchkoli 14

25 informací o prezentaci svého podniku, i když účel výzkumu byl dle autorky dostatečně zdůvodněn. Přestože v počtu oslovených byla dostatečná rezerva, ke spolupráci bylo ochotno podílet se na výzkumu 108 respondentů, kteří vytvořili reprezentativní vzorek pro výzkum. Výsledné rozdělení respondentů je znázorněno v kapitole v grafu 2. Optimální počet respondentů - výpočet n n n 278 (při pravděpodobnosti 95,4% z = 2 a povolenou chybou = 6%), dle Kozla (2011, s. 199). Autorka zvolila k získání informací pro kvantitativní výzkum formu dotazníku. Výzkum proběhl ve dnech Autorka zaslala na ové adresy respondentů (350 respondentů) kontaktní průvodní dopis, ve kterém vysvětlila důvod výzkumu a užití jeho výsledků. Poprosila o spolupráci a v závěru poděkovala za čas strávený vyplňováním. Dotazník tvořil přílohu. Z oslovených 350 respondentů se zpět vrátilo 97 zpráv jako nedoručených. Tyto respondenty autorka znovu oslovila telefonicky, což podpořilo úspěšnost spolupráce (návratnost cca 65%, tj. 63 ubytovatelů). 45 ubytovatelů odpovědělo po u rovnou. Zbytek zvoleného vzorku respondentů nereagoval či nechtěl spolupracovat. Tímto způsobem získala autorka 108 vyplněných dotazníků, které využila ve svém výzkumu. Pro vyhodnocení ubytovacích portálů navrhla autorka následující metodiku. Vychází z dat získaných z dotazníku kvantitativního výzkumu, na jejichž základě budou vypočítány hodnoty každého atributu dle Khana (2010). Váhy jednotlivých kritérií a subkritérií budou stanoveny přímou metodou pořadí (Křupka, Kašparová, Máchová, 2011). Aby autorka mohla vypočítat váhy jednotlivých kriterií, stanovila pořadí důležitosti čtyř hlavních oblastí (1. Komunikace, 2. Obsah, 3. Funkcionalita, 4. Přístupnost), do nichž seřadila opět dle pořadí důležitosti jednotlivé atributy ve shodě s tím, jakou procentní důležitost a význam jim přisoudili ve svých odpovědích dotazovaní respondenti. Pro výpočet vážených hodnot atributů budou atributy vynásobeny zpočátku váhou subkritéria a poté váhou kritéria. Zde autorka použila jednodušší modifikaci kritéria, které používá Khan a kol. (2010) v souladu se Zhou (2008), tedy A i = f i x A i. Na základě takto vypočtených hodnot vážených atributů bude ohodnocen každý vybraný portál jednotlivě. Pokud portál daný atribut splňuje, bude mu připočtena celá číselná hodnota atributu, pokud jej splňuje z části nebo vůbec ne, bude hodnota přenásobena koeficientem z intervalu k ϵ 0; 1) dle úrovně splnění. Koeficient k určila autorka dle svého subjektivního názoru na základě komparačních zkušeností s jinými portály. Koeficient k využila v procentním významu pro splnění kriteria. Závěrem bude sumarizována hodnota atributů jednotlivě pro každý portál, určeno skóre a na jeho základě výsledné pořadí portálů. 15

26 3 Praktická část 3.1 Výběr a představení portálů Při výběru srovnávaných portálů chtěla autorka zpočátku využít co nejširší spektrum nabídky, požadavky postupně konkretizovala spolu s výběrem (viz příloha). S výběrem respondentů (tj. těch, kteří nabízejí ubytování do 700 Kč / noc /os.) koresponduje levné ubytování. Z nadnárodních portálů zvolila autorka jednoznačně Booking.com pro jeho známost a oblíbenost českými cestovateli, zejména mladými klienty, a zároveň pro rychlou komunikativnost spojenou s on-line systémem rezervace, variabilní rušení rezervací většinou bez stornopoplatků a provizní platbou za zprostředkování od ubytovatele. Portály se zaměřením na území ČR rozdělila autorka na portály s provizním systémem plateb za zprostředkování a na portály s paušálním poplatkem za registraci ubytovacího zařízení. Z první skupiny vybrala portál Hotely.cz s uváděným on-line rezervačním systémem. Z druhé skupiny pro změnu zvolila portál s katalogovým uspořádáním, s přímým kontaktem na ubytovatele bez možnosti on-line rezervace, jedná se o portál Ubytování-levně.cz, který je zároveň historicky nejmladší. Zde se jevil autorce větší možný prostor pro zavedení zlepšujících opatření, získaných zkušeností a výzkumem již vybraných dvou předchozích portálů. Zvolená kritéria pro portály operující na našem území splňují zřejmě i jiné portály, nicméně údaje na nich nejsou jednoznačné, někdy dokonce chybí. Proto se výběr ustálil z výše uvedených důvodů na těchto třech portálech Booking.com, Ubytování-Levně.cz a Hotely.cz jako doplňující byl vybrán oblastní informačně ubytovací zahraniční portál Tux.at (viz kapitola 3.9). Nebyl předmětem matematického vyhodnocení, slouží pro slovní srovnání a podporu zlepšujících návrhů, neboť autorka s jeho fungováním má osobní zkušenost a opírá se o konkrétní zkušenosti majitelky ubytovacího zařízení, která portál využívá. Ubytovací portál Booking.com Server Booking.com (2015) je nadnárodní ubytovací portál, který se představuje ve 41 světových jazycích. Dle informací serveru nabízí možností ubytování po celém světě. Garantuje nejnižší cenu, obsahuje přes 44 mil. ověřených hodnocení. Portál byl založen v roce 1996 v Amsterdamu a provozuje více než 155 poboček z 63 zemí. Ze strany ubytovatelů je placen provizním způsobem. Poskytuje on-line rezervační systém. Ubytovatel je povinen udržovat aktuálnost informací o stavu rezervací. Vložení ubytovacího zařízení do databáze probíhá dle serveru zdarma. Je prezentováno pomocí fotografie, popisu, identifikace na mapě, k dispozici je hodnocení návštěvníků. Vyhledává se dle lokality, data, počtu hvězdiček, počtu osob, atd. Nabízí mobilní aplikaci zdarma. Dostupný pro klienty v extranetu. Náhled stránek viz příloha. Ubytovací portál Hotely.cz Portál Hotely.cz je zaměřen na území ČR, obsahuje nabídku více než 1800 ubytovacích zařízení + odbornou pomoc asistentek. Platební model pro ubytovatele probíhá provizním způsobem. Prezentace je popisná, obsahuje fotografie a mapu. Vyhledává se dle termínu a požadované lokality. Systém rezervací ubytování probíhá přes portál, přes rezervační formulář se zadáním telefonního čísla a u. Portál ověřuje volnou kapacitu u ubytovatele dotazem (telefonicky) tedy se jedná o rezervaci off-line. 16

27 Ubytovatel si může upravit sám prezentaci vytvořenou portálem. Veškeré informace jsou v češtině. Náhled stránek viz příloha. Ubytovací portál Ubytování-Levně.cz Cílem portálu je poskytovat co nejpřehlednější informace o možnostech ubytování v kvalitních ubytovacích zařízeních po celé ČR a to pokud možno co nejjednodušším způsobem. Snaží se na svých stránkách propagovat lokální turistické atrakce i aktuální události. Zároveň umožňuje firmám uvést reklamní sdělení cílené na zákazníky daného mikroregionu. Portál provozuje společnost Alcatrim, s.r.o. z Prahy 10, založená roku Ubytovatelé mohou prezentovat svá zařízení na portálu zdarma. Tato možnost je však limitována rozsahem (cena, kontakt, umístění na mapě, souřadnice, foto, krátký popis). Rovněž mohou zaktraktivnit svůj region tipy do okolí, které budou vloženy do spodní části stránek. Pro zvýhodnění se platí paušální poplatek. Na stránkách portálu se objevuje placená reklama. Inzerce je různá na homepage, pomocí bannerů na homepage nebo v krajských sekcích. Inzerovat může jen registrované zařízení. Banner na pravé straně obsahuje libovolné komerční sdělení, může rotovat, lze koupit jen pro celý portál. Portál nabízí i místo pro PR článek. Cestovatel hledá ubytování dle kraje, druhy ubytování. Může se zaměřit i na náš tip. Jedná se o tip prověřený redaktory anonymní návštěvou. Rezervace probíhá off-line. Cestovatel komunikuje přímo s ubytovatelem ( , telefon, adresa). Na portál se lze připojit pomocí u či odpovědního formuláře. Informace jsou poskytovány v češtině. Náhled stránek viz příloha. 3.2 Dotazník Pro kvantitativní výzkum autorka zvolila formu dotazníku. Výzkum se uskutečnil v období Pomocí u autorka oslovila všech 350 respondentů. Na jejich ové adresy zaslala kontaktní průvodní dopis, ve kterém přiblížila důvod výzkumu, užití jejich výsledků a zaručila anonymitu. Poprosila o spolupráci a poděkovala za čas strávený vyplňováním. Dotazník přiložila do přílohy. Po odeslání ů se zpět vrátilo 97 zpráv, ketré nemohly být doručeny. V těchto případech autorka využila telefonického spojení a zajistila tak účast 63 ubytovatelů (tj. návratnost cca 65 %). 45 ubytovatelů na reagovalo bezprostředně. Zbytek respondentů nereagoval a ani po telefonické urgenci nechtěl spolupracovat. Počet získaných ubytovatelů pro spolupráci na výzkumu se ustálil na počtu 108, od nichž autorka získala vyplněné dotazníky a využila je ve své práci dále. Dotazník obsahoval 17. otázek viz příloha. 1. otázka sloužila k lokálnímu zařazení ubytovatele do autorčina systému. 2. a 3. otázka mají filtrační charakter. 3. otázka obsahovala podotázku určenou pro respondenty, kteří odpověděli na 3. filtrační otázku záporně. Podotázka zjišťuje důvod záporné odpovědi a poté dotazník končí. Takto ukončilo vypňování dotazníku 5 ubytovatelů. Otázky 4 a 5 nabízí v odpovědích procentní intervaly, otázky 6, 7, 8, 10, 16 a 17 se zabývají pořadím důležitosti, 9. otázka zjišťuje vztah respondentů k diskutovanému umístění reklamy na portálových stránkách. Otázky 11,12 a 15 jsou bipolární. Otázky 13 a 14 poskytují možnost výběru. 17

28 3.2.1 Dotazník, otázky a komentář Jako první byla autorkou zvolena filtrační otázka V jakém kraji se nachází vaše ubytovací zařízení? - Tato otázka neslouží k vyhodnocení portálů, ale k zpřehlednění, odkud odpovědi přicházejí a k zajištění rovnoměrného rozmístění dotazovaných ubytovatelů v rámci ČR (graf 2). Graf 2 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 - V jakém kraji se nachází vaše ubytovací zařízení? Zdroj: vlastní zprování. Z předcházejícího grafu 2 vyplývá, že rozložení respondentů ubytovatelů je vcelku rovnoměrné. Nejvíce respondentů odpovědělo z Jihomoravského kraje -13 respondentů, což je 12 %. Následují Středočeský kraj (12 respondentů, 11 %) a Karlovarský kraj (11 respondentů, 10 %). Nejméně respondentů odpovědělo z Ústeckého, Libereckého a Zlínského kraje (shodně 6 respondentů- tj. 6 %) Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 Znáte nějaký ubytovací portál? Na výše uvedenou otázku č. 2 odpověděli všichni respondenti kladně. Tzn. že, 108 aktivně zapojených respondentů zná nějaký ubytovací portál. 100 % kladných odpovědí pozitivně zobrazuje obecné povědomí ubytovatelů o možnostech využití ubytovacích portálů. Následující otázka č. 3 je opět filtračního charakteru. Využíváte k naplnění svého ubytovacího zařízení nějaký ubytovací portál? nabízené odpovědi ANO, NE. Po odpovědi ano, dotazník pokračuje další otázkou. Pokud byla ubytovatelem zvolena odpověď ne, následuje podootázka 3a) Z jakého důvodu nevyužíváte k naplnění svého ubytovacího zařízení ubytovací portál? otevřená otázka. Poté dotazník končí a dále se výzkum zaměřuje na respondenty, kteří na 3. otázku odpověděli ano. 18

29 Graf 3 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 - Využíváte k naplnění svého ubytovacího zařízení nějaký ubytovací portál? Zdroj: vlastní zpracování Z grafu 3 je patrné, že 95 % respondentů využívá k naplnění kapacit ubytovací portál. 5 % respondentů odpovědělo ne. S nimi dále výzkum ukončil komunikaci následující podotázkou 3a. Z pěti ubytovatelů 2 shodně uvedli, že nechtějí za služby portálu platit, 1 má stálou klientelu v sezóně, která mu pokryje jeho potřeby na celý rok, 1 respondent v minulosti využíval portál, ale na základě špatných zkušeností spolupráci s ním ukončil. Poslední respondent nevidí ve spolupráci s portálem žádný přínos, využívá jiné formy propagace (vlastní www stránky a lokální inzerci). K následující otázce č. 4 pokračuje 103 respondentů. Kolik procent vašich klientů přichází přes ubytovací portál? Graf 4 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 - Kolik procent vašich klientů přichází přes ubytovací portál? Zdroj: vlastní zpracování Odpovědi byly rozčleněny do pěti intervalů znázorněných v grafu č. 4. Nejvíce respondentů 61 % se pohybuje v rozmezí 0-15 % přicházejících klientů z celkového 19

30 počtu ubytovávaných. Další tři intervaly tj %, %, % se pohybují kolem 10 %. Poslední nejméně zvolenou odpovědí je 71 a více % obsazenosti. Odpovídá jí 8 % dotázaných. Následuje vyhodnocení otázky č. 5 Kolik procent lidí získaných přes ubytovací portál se k vám znovu vrací? Graf 5 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 - Kolik procent lidí získaných přes ubytovací portál se k vám znovu vrací? Odpověď na otázku je rozčleněna do 4 skupin (viz graf 5) Zdroj: vlastní zpracování Z grafu 5 je patrné, že nejvíce lidí (62 %) se ubytovatelům vrací v rozmezí 0-20%. Některým ubytovatelům se vrací více než 61 % lidí získaných přes ubytovací portál. Tato množina je znázorněna výsekem 20 %. Mezi % se pohybuje 13 % návratnost. Zbylých 5 % představuje nejméně obsazený interval %. V otázce č. 6 Co je při výběru ubytovacího portálu pro vás důležité? se objevuje 8 možných odpovědí. Respondent mohl zvolit více odpovědí. Graf 6 je proto znázorněn v četnostech. Graf 6 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 - Co je při výběru ubytovacího portálu pro vás důležité? Zdroj: vlastní zpracování Z grafu 6 lze vyvodit, že za nejdůležitější u portálu ubytovatelé považují přehlednost informací 77 respondentů ze 103. Jako druhou nejdůležitější věc uvádějí aktuálnost 20

31 informací (48 respondentů). Následuje obdobná důležitost okruhů historie portálu, kompletnost informací a kvalita zpracování (důležité zhruba pro necelou polovinu respondentů). Na doporučení ostatních ubytovatelů dá 24 respondentů, následují kontaktní údaje (20 respondentů), nejméně důležitá se jeví lokalizace (16 respondentů). Další otázka č. 7 v dotazníku zní - Jakou metodu komunikace nejvíce využíváte vzhledem ke klientům? Graf 7 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7 - Jakou metodu komunikace nejvíce využíváte vzhledem ke klientům? Zdroj: vlastní zpracování Protože respondenti mohli zvolit více ze 4 nabízených odpovědí, je graf 7 znázorněn opět v četnostech. Nejvíce ubytovatelů využívá pro komunikaci s klienty (100 respondentů), 88 z dotázaných využívá pro komunikaci s klientem telefon jako druhou možnost. Z grafu jasně vyplývá, že komunikace přes skype či jiným způsobem (např. Facebook) je pouze doplňková. Dotazník dále pokračuje otázkou č

32 Graf 8 - vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8 Je pro vás atraktivita zpracování ubytovacího portálu důležitá? Zdroj: vlastní zpracování Z odpovědí ano, ne vybíralo opět 103 respondentů. Graf 8 je znázorněn v %. Z grafu jasně plyne, že atraktivita zpracování je důležitá pro většinu dotázaných 88 %. Pouze 12 % ubytovatelů neshledává atraktivitu zpracování ubytovacího portálu důležitou. Otázka č. 9 řeší přítomnost reklamy na ubytovacím portálu. Graf 9 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9 - Ruší vás na ubytovacím portálu přítomnost reklamy? Zdroj: vlastní zpracování 103 respondentů odpovídalo z možností ano, ne na otázku č. 9. Menší polovinu 47 % přítomnost reklamy neruší. Větší část tj. 53 % respondentů přítomnost reklamy ruší. Vyrovnaný výsledek nezohledňuje, zda placená reklama na portálu ovlivňuje výši nákladů ubytovatele na portál. Z otázky č. 10 vybíralo 103 respondentů z 3 nabízených odpovědí, přičemž mohli zvolit více odpovědí najednou. Graf je uveden v četnostech. 22

33 Graf 10 vyhodnocení odpovědí na otázku č Jakou metodu rezervace používáte? Zdroj: vlastní zpracování V grafu 10 je vidět, že nejvíce ubytovatelů využívá při svojí rezervaci on-line metodu (73 respondentů). Frekventovaný je i přímý tel. kontakt (60 respondentů). 30 respondentů dává přednost komunikaci off-line. Dále autorka v dotazníku pokládá otázku č. 11 o preferenci vícejazyčnosti portálu. Respondenti vybírají z možností ano / ne. Graf 11 vyhodnocení odpovědí na otázku č Preferujete vícejazyčnost portálu? Zdroj: vlastní zpracování Z předcházejícího grafu 11 je dobře patrná výrazná preference vícejazyčnosti zpracování informací na ubytovacím portálu. 83 % respondentů upřednostňuje tuto variantu před monojazyčností. Dotazník pokračuje dotazem č. 12 na využívání doplňkových služeb klienty. 23

34 Graf 12 vyhodnocení odpovědí na otázku č Využívají vaši klienti doplňkové služby ubytovacího portálu? Zdroj: vlastní zpracování Respondenti mohli vybírat ze 4 nabídnutých možností, s tím, že mohou označit více odpovědí. Graf je zobrazen v četnostech. Z grafu 12 je jednoznačně viditelné, že klienti nemají zájem o doplňkové služby nabízené ubytovacími portály. Jediné, na co slyší, jsou akční slevy, které označilo 36 ubytovatelů. Nepodstatný zájem projevují klienti o pojištění, eventuelně o pronájem auta (shodně po 4 respondentech). Následuje otázka č. 13, která se zabývá oblibou způsobu platby. Respondenti vybírali ze třech možností platby kartou, převodem, hotovostně. Mohli zvolit i více variant najednou. Graf je zpracován v četnostech. Graf 13 vyhodnocení odpovědí na otázku č Jaký způsob platby preferujete? Zdroj: vlastní zpracování Z grafu je patrné, že nejpreferovanější u ubytovatelů je platba hotovostní (89 respondentů), následuje platbu kartou (67 respondentů) a převod upřednostňuje 52 respondentů, což ze 103 aktivních respondentů představuje přibližně polovinu. Velký podíl poměrně nepohodlné platby v hotovosti lze zdůvodnit obecně špatnou platební morálkou klientů a snahou ubytovatelů zajistit si úhradu za poskytnuté služby. Autorka dále pokládala otázku 14, která je zaměřena na správu prezentace. 24

35 Graf 14 vyhodnocení odpovědí na otázku č Preferujete vlastní správu prezentace nebo ji necháváte v kompetenci provozovatele portálu? Zdroj: vlastní zpracování Dvě možnosti ano, ne jsou v grafu znázorněny v %. 70 % respondentů si přeje zasahovat do správy své prezentace na ubytovacím portálu. Zbylých 30 % spoléhá na správce portálu. Procentuelní zastoupení zřejmě odpovídá softwarovému vybavení a schopnosti ubytovatelů jej využívat. Otázkou č. 15 zabývající se využitím funkce webu FAQ dotazník pokračuje dále. Graf 15 vyhodnocení odpovědí na otázku č Používáte funkce webu FAQ (nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně)? Zdroj: vlastní zpracování Z možností ano / ne vybíralo 103 respondentů. 55 % nepoužívá funkce webu FAQ, 45 % dotázaných uvedenou funkci využívá. Jedná se o nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně. Zájem o tento produkt je zhruba poloviční, jak je z výše uvedeného grafu patrné. Dále autorka pokračuje otázkou č. 16, která se týká využití možností do prezentace respondentova ubytovacího zařízení. 25

36 Graf 16 vyhodnocení odpovědí na otázku č Co byste zařadili do prezentace vašeho ubytovacího zařízení jako důležité? Zdroj: vlastní zpracování Následující graf je uveden v četnostech, oslovení ubytovatelé mohli vybírat z 6 možností a zvolit jich i více najednou. Jako nejdůležitější zvolili ubytovatelé fotografii ubytovacího zařízení, na které se všichni dotazovaní shodli. Tedy plných 103 odpovědí. Zároveň je velký důraz kladen na zobrazení kontaktu 83 respondentů považuje údaje o kontaktu za stěžejní. Oblíbené mezi ubytovateli jsou i reprezentační virtuální prohlídky ubytovacího zařízení (cca polovina respondentů). Zařazení Google street view označilo 21 ubytovatelů jako důležité (tj. pětina dotázaných). Další možnosti prezentace jako jsou web kamery či zvuk označilo pouze minimum oslovených. Na závěr autorka položila otázku ohledně důležitosti klientských hodnocení. Graf 17 vyhodnocení odpovědí na otázku č Jsou pro vás důležitá klientská hodnocení? Zdroj: vlastní zpracování V závěrečné otázce dle očekávání kladně odpovědělo 99 % respondentů tj Pouze jeden ubytovatel odpověděl ne. Otázka je sice položena na závěr, ale lze ji považovat za stěžejní. Představuje totiž zpětnou vazbu od klientů k ubytovateli poskytovateli služeb. Zápornou odpověď jednoho ubytovatele si autorka vysvětluje buď nepochopením dané otázky respondentem, a nebo jeho únavou a snížením pozornosti v konci dotazníku. 26

37 3.3 Hodnocení V následující tabulce 5 autorka přehledně zobrazuje použitá kriteria s výslednými hodnotami atributů. Výpočet v tabulce je proveden na základě metodologie uvedené v kapitole 2.7. Autorka vypočítává váhy jednotlivých kriterií na základě stanovení pořadí důležitosti čtyř oblastí (komunikace, obsah, funkcionalita, přístupnost). Do každé oblasti jsou zařazeny podle pořadí důležitosti jednotlivé atributy, ve shodě s tím, jakou důležitost a význam jim přisoudili dotazovaní respondenti. Jednotlivé atributy jsou sdruženy do podskupin subkriterií s váhami opět stanovenými metodou pořadí vycházející z pořadí důležitosti dle respondentů. 27

38 Tabulka 5 Vážené hodnoty atributů Vážené hodnoty atributů Kritérium /váha Vybraný atribut Subkritérium / váha Počet souhlasných odpovědí Hodnota atributu A i f i = v k * v s Vážená hodnota atributu A i = f i * A i Komunikace / 0,4 O bsah / 0,3 Funkcionalita / 0,2 Přístupnost / 0,1 Přehlednost informací 77,00 74,76 0,20 14,95 Aktuálnost informací 48,00 46,60 0,20 9,32 Historie portálu 43,00 41,75 0,20 8,35 Kompletnost informací Důvěra / 0,5 43,00 41,75 0,20 8,35 Kvalita zpracování 45,00 43,69 0,20 8,74 Doporučení ostatních ubyt. 24,00 23,30 0,20 4,66 Kontaktní údaje 20,00 19,42 0,20 3,88 Lokalizace 16,00 15,53 0,20 3, ,00 97,09 0,12 11,65 Telefon Sdělovací kanál / 88,00 85,44 0,12 10,25 Skype 0,3 5,00 4,85 0,12 0,58 Jiné 7,00 6,80 0,12 0,82 Atraktivní Atraktivita / 0,2 91,00 88,35 0,08 7,07 Běžná 12,00 11,65 0,08 0,93 S reklamou Reklama / 0,2 48,00 46,60 0,06 2,80 Bez reklamy 55,00 53,40 0,06 3,20 Fotografie 103,00 100,00 0,12 12,00 Kontakt 83,00 80,58 0,12 9,67 Virtuální prohlídky Informace / 0,4 52,00 50,49 0,12 6,06 Google street view 21,00 20,39 0,12 2,45 Web kamery 4,00 3,88 0,12 0,47 Zvuk 4,00 3,88 0,12 0,47 Důležité Hodnocení 102,00 99,03 0,09 8,91 Nedůležité ubytovatelů / 0,3 1,00 0,97 0,09 0,09 Důležité FAQ / 0,1 46,00 44,66 0,03 1,34 Nedůležité 57,00 55,34 0,03 1,66 O n-line 73,00 70,87 0,13 9,36 Přímý tel. kontakt 60,00 58,25 0,13 7,69 O ff-line 31,00 30,10 0,13 3,97 přímý kontakt Metoda rezervace / 60,00 58,25 0,13 7,69 Akční slevy 0,66 36,00 34,95 0,13 4,61 Pojištění 4,00 3,88 0,13 0,51 Pronájem auta 4,00 3,88 0,13 0,51 Žádné 67,00 65,05 0,13 8,59 Hotovost 89,00 86,41 0,07 5,70 Kartou Způsob platby / 0,33 67,00 65,05 0,07 4,29 Převodem 52,00 50,49 0,07 3,33 Vlastní správa Správa portálu / 72,00 69,90 0,07 4,61 V kompentenci portálu 0,66 31,00 30,10 0,07 1,99 Vícejazyčnost Jazyk 0,33 85,00 82,52 0,03 2,72 Čeština 14,00 13,59 0,03 0,45 Zdroj: vlastní zpracování Okruhy otázek prověřované v dotazníku byly zaměřeny na postoje ubytovatelů k marketingovým strategiím, i se dotýkají kvality webu. Autorka použila redukovaného třídění okruhu dle Polila (2011) a Zhou (2008) a rozdělila oblasti do čtyř hlavních skupin s následujícím pořadím důležitosti dle výsledků výzkumu: komunikace, obsah, funkcionalita, přístupnost. Těmto kritériím přidělila metodou pořadí (viz subkapitola 28

39 2.5.6) váhy 0,4; 0,3; 0,2 a 0,1. Podrobný přehled přináší tabulka 5. Do skupiny komunikace zařadila autorka subkritérium důvěra (váha 0,5), sdělovací kanál (váha 0,3) a atraktivitu (váha 0,2). Na základě informací získaných z odpovědí ubytovatelů určila atributy a vypočítala jejich hodnoty. Vybrané atributy ze skupiny důvěra jsou ty charakteristiky, k nimž se ubytovatelé vyjadřovali ve svých odpovědích v dotazníku přehlednost informací na webových stránkách portálu, jejich aktuálnost, kompletnost, historie portálu, kvalita zpravování, doporučení ostatních ubytovatelů, kontaktní údaje a lokalizace. Dalším subkritériem je sdělovací kanál, kam autorka zařadila jako atributy nejpoužívanější , telefon, skype a jiné. Posledním subkritériem komunikace je atraktivita webu, rozdělená na atributy atraktivní a běžná. Následují subkritéria obsahu. Autorka se zabývala reklamou, způsobem podání informací, zveřejňování hodnocení i funkcí FAQ (s váhami dle pořadí 0,2; 0,4; 0,3 a 0,1 dle tabulky). Subkritérium reklama obsahuje atributy s reklamou a bez reklamy, skupina informace má zvoleny atributy dle preferencí respondentů fotografie, kontakt, virtuální prohlídky, google street view, web kamery a zvuk. Hodnocení ubytovatelů má duální dělení shodné s dotazníkem tedy důležité / nedůležité, stejně jako subkritérium FAQ. Třetím v pořadí kritérií je funkcionalita, kterou autorka rozdělila na dvě subkritéria metodu rezervace (váha dle pořadí 0,66) a způsob platby (váha 0,33). Způsob platby je rozdělen na tři nejpoužívanější způsoby = atributy hotovost, platba kartou a platba převodem. Metoda rezervace osahuje s váhou 0,66 nejen způsob rezervace jako takové (on-line, off-line, telefon, přímý kontakt), ale i doplňkové služby, které ubytovatel k rezervaci může nabídnout. Jedná se o akční slevy, pojištění, pronájem auta a žádné v případě nezájmu klienta. Kritérium přístupnosti, poslední v řadě a tedy i s nejmenší váhou se zabývá dvěma subkritérii správou portálu (váha 0,66) a počtem jazyků, ve kterém portál informuje (váha 0,33). Atributy zvolila autorka pro správu 2 jednak správu vlastní, jednak v kompentenci portálu. V jazykové sekci jsou atributy opět dva vícejazyčnost a monojazyčnost vzhledem ke zkoumaným portálům a výsadnímu postavení Bookingu (41 jazykových verzí). Každá hodnota vybraného atributu je přenásobena příslušnými váhami kritéria a subkritéria. V posledním sloupci tabulky jsou vypočteny vážené hodnoty všech atributů, které slouží pro porovnání zkoumaných ubytovacích portálů. Pro každý vybraný portál autorka jednotlivě vypracovala tabulku viz příloha, kde přidělila portálům vážené hodnoty atributů, eventuelně přenásobené koeficientem splnění z intervalu (0; 1) v členění souhlasném s předchozí tabulkou výpočtu vážených atributů. Koeficient splnění k nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud nemá hodnotu krajních mezí, je důvod uveden v příslušné poznámce Booking.com (tabulka viz příloha komentář): V oblasti přehlednosti informací byl portálu snížen koeficient na hodnotu 0,9, protože uspořádání je sice velmi přehledné, ale informací je tolik, až jsou zahlcující. Naopak k=1 získal portál za jejich aktuálnost a rovněž za historii (funguje od roku 1996). Doporučení ostatních ubytovatelů se autorce nepodařilo dohledat, komunikace neprobíhá po skype (k=0), ani jinak než em a telefonem (k=0). Za atraktivitu obdržel portál k=1. Celková hodnota bodů za komunikaci: 84,17. 29

40 U obsahu byl koeficient snížen na hodnotu k=0,4 pouze u možnosti virtuálních prohlídek (v nabídce je tzv. procházení). Z dotazníku respondentů vyplynulo, že by ocenili i hodnocení ubytovatelů, to však není k dispozici a tento atribut nebyl hodnocen. Celková hodnota bodů za obsah: 30,68. V oblasti funkcionality přidělila autorka k=1 za on-line komunikaci, přímý kontakt i akční slevy. Portál sám osobě nenabízí doplňkové služby (k=0), zato všechny základní druhy plateb (k=1), které ovšem závisí na ubytovacím zařízení. Celková hodnota bodů za funkcionalitu: 34,99. V oblasti přístupnosti byla koeficientem k=0,2 ohodnocena nepříjemná povinnost ubytovatelů ve své režii udržovat aktuálnost volných kapacit. Jako jediný zkoumaný portál obdržel Booking (k=1) za vícejazyčné zpracování 41 jazyků! Celková hodnota bodů za přístupnost: 6,08. Celkem tedy Booking.com získal 155,92 bodů a obsadil 1. místo Hotely.cz (tabulka viz příloha) komentář: V oblasti komunikace byl portálu snížen koeficient na k=0,9, u přehlednosti informací. Sice jich poskytuje méně než Booking, ale přehlednost se tím nezlepšila. Aktuálnost informací není stoprocentní (k=0,8) zejména proto, že portál ověřuje volné kapacity a i jiné údaje u ubytovatelů. Ovšem v kompletnosti informací nebyly shledány žádné nedostatky (k=1), portál nabízí vše, co je třeba. Doporučení ostatních ubytovatelů nejsou k dispozici. Za atraktivitu autorka přidělila k=0,8, přeci jenom je nižší než např. u Bookingu. Celková hodnota bodů za komunikaci: 79,15. V kritériu obsah byly přiděleny koeficienty k=1 a k=0, tj. buď jsou možnosti v obsahu zahrnuty či ne. Hodnocení ubytovatelů nebylo hodnoceno, stránky ho neobsahují. Celková hodnota bodů za obsah: 26,21. Funkcionalita je ovlivněna tím, že portál nenabízí systém on-line rezervace (k=0), ale je možné využít přímý telefonický kontakt i off-line rezervaci (k=1). Portál nabízí akční slevy v záhlaví domovské stránky přímo (k=1!). Celková hodnota bodů za funcionalitu: 37,29. V oblasti přístupnosti nabízí Hotely.cz ubytovateli plný přístup do administrátorského rozhraní (k=1), z jazyků pouze českou verzi. Celková hodnota bodů za přístupnost: 5,06. Celkem tedy Hotely.cz získal 147,72 bodů a obsadil 2. místo Ubytování-Levně.cz (tabulka viz příloha) komentář: Autorka přidělila portálu v oblasti přehlednosti informací (k=1). Portál zvolil katalogové uspořádání, což tok informací výrazně zpřehledňuje. Aktuálnost informací je mírně snížena (k=0,8) časovou prodlevou vznikající různou časovou pružností ubytovatelů, kteří aktualizují své informace. Portál je funkční od roku 2006 (k=1) a i přes katalogizační jednoduchost poskytuje kompletní informace (k=1). Kvalita zpracování je poznamenána snahou o jednoduchost podání informací (autorka přidělila k=0,7). Atraktivita portálu obdržela k=0,6 ze stejného důvodu (přehlednost na úkor atraktivity). Celková hodnota bodů za komunikaci: 78,36. 30

41 Uspořádání obsahu chápe portál jako co nejpřehlednější a nejjasnější podání informací bez zbytečných příkras. Z toho vyplývá k=1 pro zobrazení fotografií a kontaktu. Na stránkách je přítomna reklama (k=1). Zodnocení ubytovatelů není k dispozici, nebylo hodnoceno. Celková hodnota bodů za obsah: 24,47. Funkcionalita je charakterizována systémem rezervace off-line a přímým telefonním kontaktem na ubytovatele. Způsob platby je na ubytovatelích. Celková hodnota bodů za funkcionalitu: 32,68. Přístupnost portálu nabízí ubytovatelům vlastní správu (k=1) a pouze národní jazykovou verzi (k=1). Celková hodnota bodů za přístupnost: 5,06. Celkem Ubytování-Levně získal 140,57 bodu a obsadil 3. místo. 3.4 Výsledné shrnutí srovnání ubytovacích portálů Výsledné bodové skóre, které získaly portály v jednotlivých kategoriích, znázorňuje tabulka č. 6. Na prvním místě se umístil portál Booking.com se 155,92 body. S odstupem 8,2 bodu za ním na druhém místě je portál Holtely.cz, který získal 147,72 bodů. Portál Ubytování-Levně.cz získal 140,57 bodů a obsadil 3. místo. Na druhé místo ztrácí 7,15 bodů a je 15,35 bodu za Bookingem. V kritériích komunikace, obsahu i přístupnosti získal prvenství vždy portál Booking.com. pouze ve funkcionalitě získal první místo portál Hotely.cz. Ubytování-Levně.cz obsazuje v kritériích průběžně 3. místo, někde poměrně těsně (komunikace). V přístupnosti získal stejný počet bodů jako Hotely.cz. V kategorii komunikace získal přesvědčivé prvenství Booking.com. Má ze všech srovnávaných portálů nejdelší historii a i přes zahlcenost informacemi jsou jeho údaje aktuální, disponuje nejširší nabídkou, kvalitou zpracování, tipy jsou přesně lokalizované, ová a telefonická komunikace je plně funkční. Zpracování stránek je pro uživatele atraktivní. Portál Hotely.cz si drží v dané kategorii 2. místo. v přehlednosti informací ho předstihl portál Ubytování-Levně.cz svým katalogovým přístupem, oba servery se opožďují za Bookingem v aktuálnosti informací. Portál Ubytování-Levně.cz navíc ztratil body za kvalitu zpracování a za atraktivitu, které jsou podřízené právě katalogizací. Přesto zůstává za Hotely.cz v těsném závěsu. V kritériu obsah zůstává pořadí stejné. Všechny portály umožňují ubytovatelům prezentaci pomocí fotografií, popisu, kontaktu. Booking.com nabízí možnost virtuálního procházení a funkce FAQ, Hotely.cz virtuální prohlídky nezařadil, ale poskytuje prostor pro FAQ. U Ubytování-Levně.cz tyto dvě nabídky chybí. Ve funkcionalitě jako jediné obsadil Booking.com až 2. místo. Na první ho přeskočil portál Hotely.cz, a to v možnostech kontaktů, byť nabízí pouze systém off-line rezervace. Bodový rozdíl je nepatrný. Třetí místo patří tradičně portálu Ubytování-levně.cz. V přístupnosti si zajistil 1. místo Booking.com, jako jediný nabízí verzi ve více jazycích. Zbývající portály získaly shodný počet bodů a obsadily místo. Přehled dosažených skóre je zobrazen v tabulce 6. 31

42 Tabulka 6 Výsledné skóre Výsledné skóre Booking.com Hotely.cz Ubytování-Levně.cz Komunikace 84,17 79,15 78,36 Obsah 30,68 26,21 24,47 Funkcionalita 34,99 37,29 32,68 Přístupnost 6,08 5,06 5,06 SUMA 155,92 147,72 140,57 Zdroj: vlastní zpracování 3.5 Výsledky dotazníkového šetření Provedený kvantitativní výzkum ukázal, že plný počet oslovených respondentů zná nějaký ubytovací portál. Protože byl výzkum zaměřen na ubytovatele, dalo se vysoké procento kladných odpovědí očekávat. Stoprocentní pozitivní reakce vypovídá o zájmu a povědomí ubytovatelů o možnostech využití portálu při nabídce svých kapacit. Trend využívání ubytovacích portálů byl potvrzen i odpovědmi na následující otázku z dotazníku, zda zařízení při své práci nějaký portál využívají. 95 % respondentů odpovědělo ano, využívám, což myšlenku důležitosti portálu podporuje a potvrzuje, že ubytovací portály zaujímají na trhu oprávněně své místo. Do tohoto konceptu zapadá i návratnost klientů přicházejících do zařízení přes ubytovací portály (viz vyhodnocení otázky č. 5) Pokud si ubytovatel k prezentaci svého ubytovacího zařízení vybírá portál, dává dle výzkumu jednoznačně přednost přehlednosti, aktuálnosti, historii portálu a kompletnosti informací. Tedy všem znakům, které zvyšují i spolu skvalitou zpracování důvěryhodnost portálu. V oblasti komunikace vede , za ním těsně následuje telefonní kontakt. Atraktivita zpracování je důležitá pro 88 % ubytovatelů, podobně jako obal, který službu prodává. Přítomnost reklamy zde je reakce respondentů spíše rozpačitá. Pochopitelně, že reklama je rušivý element, zvláště pokud je komerčního charakteru a nevztahuje se přímo tématem k ubytování. Na druhou stranu si ubytovatelé uvědomují, že jim může zlevnit služby poskytované portálem, a tak ji akceptují (47 %). V rezervaci je preferována metoda on-line, stále se však drží v popředí i telefonický kontakt. Představuje jistou komunikační tradici a jeho využívání je levnější. Vícejazyčnost preferuje 83 % ubytovatelů. Z představených portálů je nabízí pouze Booking.com. Je předmětem úvahy, do jaké míry by vícejazyčná verze napomohla rozšířit klientelu pro ubytovatele zaměřené na ČR. Pro nadnárodní Booking.com je preference jasná. Pro ubytovatelé zaměřené republikově by měla být vzata do úvahy, alespoň anglická, eventuelně německá verze portálu. Dle ubytovatelů neprojevují klienti přílišný zájem o doplňkové služby, jsou zřejmě zvyklí je požadovat spíše po cestovních kancelářích při zájezdech do zahraniční. Ubytovatelé nabízejí tři základní platební modely hotovost, karta, převod a nehodlají na tom nic měnit. Stále oblíbená hotovostní platba vychází z ochrany provozovatele, aby dostal za své služby zaplaceno v termínu a v plné výši. Většina ubytovatelů vítá administrativní rozhraní takové, které jim umožňuje vlastní správu prezentace. Pro respondenty je přínosné hodnocení klientů, kteří navštívili ubytovací zařízení, ocenili by informace o spokojenosti ubytovatelů s prací portálu. Tyto informace jsou obtížně dohledatelné a portály je nenabízejí. Funkci 32

43 často kladených otázek FAQ a odpovědí na ně využívá 45 % ubytovatelů. Tato funkce zjednodušuje administrativní zatížení provozovatele, ale zatím je využíváno z poloviny. Pokud respondenti využívají služeb portálu, vyplývá z výzkumu, že hledí na to, aby mohli zařadit do své prezentace vybraný počet fotografií, uvést kontakt s cenou, případně oživit nabídku virtuální prohlídkou. Zájem o klientská hodnocení je téměř 100% jako zpětná vazby od klienta k ubytovateli. 3.6 Výsledná doporučení portálům Ubytovací portál Booking.com se umístil na 1. místě mezi srovnávanými ubytovacími portály. Má nejstarší tradici, nejširší záběr, on-line rezervaci, jazykové mutace, dostatek informací. A právě stále se zvyšující množství informací se může stát nepřehledným. Autorka by doporučila rozšířit filtr třídění a zřídit po vzoru Hotely.cz asistenční službu v podobě call centra, kde by klient mohl své nabyté informace ověřit ještě před rezervací on-line, případně si je doplnit. Z pohledu ubytovatelů funguje portál perfektně a není mu co vytknout. Portál Hotely.cz se umístil v průzkumu jako druhý. Pro zvýšení důvěryhodnosti by autorka doporučila doplnit základní informace o historii portálu a jeho zaměření. Za zmínku stojí přehledná nabídka v oddělení akčních slev, kde mohou ubytovatelé svoje akční slevy prezentovat. Výborné je i call centrum asistentek, jehož provozní doba sice není 24 hodin denně, ale je dostačující. V této souvislosti autorka doporučuje přejít z off-line systému rezervace na systém on-line za podpory již zřízeného call centra. V oblasti obsahu nenabízí portál virtuální prohlídky, z průzkumu vyplývá, že ubytovatelé o ně projevují zájem. Portál podává informace v češtině. Autorka navrhuje zvážit možnost anglické, eventuelně německé verze. Více jazyků by vzhledem k zaměření portálu nemělo smysl. Portál Ubytování-Levně.cz se umístil v průzkumu na třetím místě. Svým rozsahem pochopitelně nemůže konkurovat Bookingu, ale v naší národní verzi i vzhledem k Hotely.cz si nevede špatně. Hned zpočátku na svých stránkách zmiňuje svůj způsob uchopení problému prezentace i dlouhodobou vizi, čímž zvyšuje svoji důvěryhodnost. Skvělou myšlenkou je katalogové uspořádání portálu, které výrazně zvyšuje jeho přehlednost. Ubytovatelé mohou využít při prezentaci ubytovacích zařízení i informace o okolí, které portál poskytuje a na nichž se mohou sami podílet. Jako velké plus označuje autorka myšlenku náš tip, který ubytování zatraktivňuje. Ubytovatelé jistě ocení možnost bezplatné inzerce, i když s limitovaným obsahem. Tato možnost je zejména pro začínající ubytovatelke zajímavá. Portál nabízí jako jediný ze třech zkoumaných paušální poplatek, nikoli provizní způsob platby. Autorka doporučuje portálu rozšířit třídění při vyhledávání na portálu (dle ceny, města, termínu, počtu atd.) Dále umožnit ubytovatelům na hlavní stránce viditelně nabídnout své akční slevy (viz praxe Hotely.cz) a vytvořit administrativní rozhraní tak, aby ubytovatelé mohly měnit informace pružněji a přispět k lepší aktualizaci portálu. Dále doporučuje vytvořit prostor pro klientská hodnocení a recenze ubytování a názory ubytovatelů. Mezi doporučení do budoucna řadí autorka myšlenku zřídit alespoň pseudo on-line systém rezervace s asistenční službou na telefonu (telefonní kontakt na portál 33

44 v současnosti chybí). Je třeba však dobře zvážit náklady, které s sebou tento systém přináší. Přestože je portál zaměřen na ČR, doporučuje autorka zvážit možnost prezentace portálu alespoň v anglickém, eventuelně v německém jazyce. Více jazyků by již bylo kontraproduktivní. Ovšem hlavním cílem by mělo být dle autorky dostat portál co nejvíce do povědomí ubytovatelů i cestovatelů. Na to zatím zkvalitňování stránek a rozšiřující se nabídka portálu nestačila. Portál by měl zvolit i jiné cesty propagace jako je napojení na sociální sítě, WOM, inzerce a reklama, sponzoring apod. a pečlivě zvolit cílovou skupinu jak ubytovatelů, tak jejich klientů v souladu se svojí vizí. 3.7 Pohled do zahraničí Metoda osobního dotazování s okamžitou zpětnou vazbou byla použita pro celkové srovnání v penzionu v Tyrolsku s cílem zachytit osobní zkušenosti provozovatele a zároveň majitelky ubytovacího zařízení, které odpovídá úrovni 3*. Je třeba mít na paměti, že zvolené Tuxertálské údolí je spolu s ledovcem Hintertux turistickou destinací s dlouhodobou tradicí, náročnými zákazníky a odpovídajícími vyššími cenami. Vyšší cena sice neodpovídá jedné z podmínek stanovené pro průzkum v ČR, ale je vyvážena osobní zkušeností autorky jako zákazníka - cestovatele s touto oblastí (10let). Rozhovor s majitelkou ubytovacího zařízení se uskutečnil dne , přímo v jejím penzionu. Rozhovor proběhl ústně, autorka si dělala poznámky. Osou rozhovoru byl stejný dotazník použitý ve výzkumu. Na otázky v dotazníku odpověděla ubytovatelka takto: Ano, majitelka zná ubytovací portál, používá služby oblastního portálu, přes portál k ní přichází 60 % klientů a z toho cca 30 % se jich vrací. Majitelka zvolila nejznámější a rozsahem největší portál pro danou oblast, preferuje kontaktní údaje a přehlednost informací. Z kontaktů využívá a okrajově telefon. Atraktivitu portálu nehodnotí, reklama na portálu není předmětem jejího zájmu (viz komentář autorky). Rezervaci provádí off-line s přímým písemným potvrzením. Doplňkové služby neřešila nikdy, zásadně provádí hotovostní platby, výjimku tvoří platba na fakturu (max 3x ročně). Svoje webové stránky spravuje ve své režii za pomoci IT odborníka. Funkce FAQ nevyužívá, do prezentace zařadila kontakt, foto a cenu. Klientská hodnocení zjišťuje ústně. Komentář autorky: Majitelka používá dle svých slov vlastní webové stránky, na nichž představuje svůj penzion spolu s fotografiemi, cenou a kontaktem. Tyto tři údaje majitelka považuje za nejdůležitější. Pro tzv. zviditelnění se používá oblastní střediskový ubytovací portál (www.tux.at). Kdo není na portálu, jako by nebyl. Z rozhovoru vyplývá, že nepovažuje za důležité uvádět na svých stránkách jiné, než základní informace a je přesvědčená, že ani zákazníka nezajímají (mapa, počasí, ceny, apres ski, doprava, obslužnost, dostupnost, lékař, skipas apod.). To jsou ovšem informace, se kterými velmi podrobně seznamuje oblastní portál, který tak vlastně odvádí práci za ni. Informuje o lokalitě jako celku i s historickými souvislostmi. Používá k tomu videa, web kamery, katalogy, odkazy, statistické údaje, mapy, jízdní řády, otevírací doby, typy na trávení času, 34

45 informuje o zajímavostech, kulturním životě. Poskytuje informace o počasí, o provozu lanovek, o sněhové pokrývce, o dostupnosti služeb a jejich cenách. Z ne úplné znalosti věci usvědčuje paní majitelku i to, že zhruba 60% zákazníků se k ní dostává právě přes ubytovací portál, z nich asi 30 % se znovu vrací. Tzv. stálé zákazníky, kteří kapacitu naplní z 90 % má jen v plné sezóně (leden-únor + letní měsíce). Portál platí paušálně jednou ročně bez ohledu na počet zákazníků, kteří z něj přicházejí a využijí jejího penzionu k pobytu. Veškerá komunikace se zákazníky probíha em, majitelka vyžaduje písemná potvrzení, vratné zálohy. Na oblastním portálu se zobrazuje volná kapacita penzionu, ale rezervace se musí dohodnout písemně po u s majitelkou. Pokud se podíváme na síť ubytovatelů v dané oblasti, je velmi hustá a vytváří silnou konkurenci. Na to, jak v ní obstát má paní domácí léty osvědčený recept: poskytování perfektních služeb, vytvoření rodinného příznivého prostředí, absolutní čistota ubytovacího zařízení, vstřícný personál, neustálé obnovování a udržování nemovitosti jako celku i jeho interiérů, zdokonalování služeb. Z odborného pohledu to tedy znamená: maximální orientace na zákazníka a jeho potřeby, letitá zkušenost a tradice (penzion je generačním dědictvím), maximální využití profesionálů při zajišťování služeb (portál, zásobování, cílené investice, udržování nemovitosti), nastavení ceny + něco navíc v podobě domácí atmosféry. Na základě majitelčina přístupu k podnikání se klientela vrací nejen v důsledku práce portálu, ale i z důvodu osobní zkušenosti, spokojenosti a doporučení klientů dalším známým. Majitelka tak nevědomky využívá i metodu WOM. 35

46 4 Závěr Cílem bakalářské práce bylo provedení kvantitativního marketingového výzkumu, na jehož základě bylo možné provést srovnání tří vybraných internetových ubytovacích portálů z hlediska jejich koncových uživatelů ubytovatelů a vyslovit doporučení ke zlepšení činnosti těchto portálů. Pro srovnání byly vyprány ubytovací portály Booking.com, Hotely.cz a Ubytovani-Levně.cz. Bakalářská práce byla rozdělena na čtyři části: krátký úvod se vstupem do tématu, teoreticko-metodologickou část, praktickou část s prezentací výsledků, doporučeními a náhledem do zahraniční zkušenosti a závěrečnou stručnou rekapitulaci. Úvod zmiňuje problematiku turistického ruchu v ČR obecně, zabývá se komunikací v tomto odvětví a vyzdvihuje roli internetu v marketingové komunikaci a v interaktivním vztahu zákazník-obchodník. V teoreticko-metodologické části provedla autorka literární rešerši pro zjištění metod sběru primárních dat, rozkryla způsoby tvorby otázek při dotazování, podtrhla rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním způsobem marketingového výzkumu. Pro hodnocení webových stránek se zabývala pojmem kvalita a její definicí pomocí norem ISO a modelem kvality dle ISO SQuaRE. Prostor jedné kapitoly autorka věnovala moderní marketingové komunikaci. Ve stěžejním úseku teoreticko-metodologické části dále autorka představila hlavní metody hodnocení webových stránek metody počítání založené na mínění, automatické a založené na matematických modelech spolu s metodami vah a kritérií. V praxi se nejvíce využívá kombinovaných metod, ale z časového i prostorového důvodu se autorka nejvíce zabývala těmi metrikami webu, kde se identifikují kritéria, případně subkritéria a určují hodnoty atributů na základě vyhodnocení dotazníkové metody kvantitativního výzkumu. Přiblížila výpočet atributů, stanovení vah přímou metodou pořadí, sumarizaci skóre pro určení pořadí zkoumaných portálů i výpočet počtu respondentů pro kvantitativní výzkum. Všechny tyto získané poznatky použila v praktické části návrhu metodologie vlastního výzkumu. Teoreticko-metodologický oddíl uzavírá pro informaci přehled způsobu plateb ubytovacích portálů klienty ubytovateli, neboť způsob plateb je zmiňován později v praktické části. V navazující praktické části zdůvodnila autorka svůj způsob výběru zkoumaných portálů a vybrané portály postupně obecně představila. Dále se věnovala počtu respondentů ubytovatelů a jejich výběru i na základě úrovně ubytovacího zařízení, která provozují, i na základě rovnoměrného rozdělení do krajů. Dále v praktické části vybrala metodu hodnocení ubytovacích portálů. Autorka na základě výsledků dotazníkového šetření vypočítala hodnoty atributů (dle Khana, 2010), stanovila váhy zvolených kritérií a subkritérií přímou metodou pořadí a přenásobila jejich součinem jednotlivé atributy tak, aby získala jejich vážené hodnoty. Poté sestavila přehlednou tabulku pro každý ze tří portálů zvlášť, kde vážené atributy násobila koeficienty naplnění daného atributu. Výsledná sumarizovaná bodová skóre u každého portálu určila pořadí portálů. Aby mohla autorka přistoupit k výše zvolené metodě hodnocení musela získat vhodná data pomocí dotazníku. Jeho tvorbě věnovala příslušnou pozornost. Oslovila 350 respondentů, ve výsledku získala 108 vyplněných dotazníků, z nichž 103 pokračovalo do úplného závěru. Menší návratnost dotazníků lze odůvodnit velkou opatrností ubytovatelů poskytovat jakékoliv informace o způsobu své prezentzace. Mnozí je považují za interní tajemství. Výsledky odpovědí jsou přehledně zpracovány v grafické, eventuelně tabulkové formě s příslušným autorčiným komentářem. Praktická část pokračuje 36

47 hodnocením. Podrobně informuje o způsobu výpočtu, přidělení hodnot vah kritérií a postupu určení koeficientů naplnění v členění pro jednotlivé portály vždy s autorčiným komentářem. Výsledné pořadové srovnání je dle skóre sestaveno do tabulky. Výsledky dotazníkového šetření se věnují obecněji výsledkům dotazníku a také otázkám, které nebyly kvantitativně zpracovány. Bakalářská práce dochází k výslednému určení pořadí portálů (1. místo - Booking.com, 2. místo - Hotely.cz, 3. místo Ubytovani-Levně.cz) a doporučeními pro zlepšení jejich činnosti. Pro Booking.com se jedná o meší korekce v třídění a úvahu o funkčním callcentru pro ověření informací. Pro Hotely.cz je doporučováno doplnit údaje o historii, zřídit on-line systém rezervace místo nynějšího off-line systému rezervace a využít přitom již fungující podporu asistentek na telefonu. Zavést okrajově možnost virtuálních prohlídek pro zatraktivnění nabídek a vypracovat jazykovou verzi portálu v angličtině, popř. i němčině. Nejvíce doporučení se týkala portálu Ubytování-Levně.cz. ne proto, že by byl nejhorší. Má svá specifika a svoji jasnou vizi s dobrými nápady, které vždy nebyly bodově ohodnoceny. Katalogový způsob nabídky a jednoduchost určuje cestu nabídky poměrně striktně. Přesto bylo portálu autorkou doporučeno vytvoření prostoru pro akční nabídky a hodnocení ubytovatelů, zřízení pseudo-online rezervačního systému s asistencí, jazyková mutace (angličtina, němčina) a snaha co nejvíce cestami dostat portál do povědomí ubytovatelů. Nakonec praktické část zařadila autorka subkapitolu, kterou nazvala Pohled do zahraničí. Jedná se o pouhé nahlédnutí do sousedního Rakouska na práci a prezentaci ubytovacího oblastního Tyrolského portálu Tux.at. Zde autorka provedla řízený rozhovor s majitelkou ubytovacího zařízení a spolu prošly nejen dotazník, ale i nabídku portálu. Autorka zde využila vlastní zkušenost s krajem, ubytováním i s pohledem cestovatele. Portál je zařazen pouze pro porovnání, protože respondent je jen jeden a v celkovém výzkumu by neměl váhu. Dotazník je však ubytovatelkou okomentován a přináší cenné informace i z oblasti podnikání v tomto oboru. Provedený kvantitativní výzkum v rámci bakalářské práce byl zaměřen na srovnání tří ubytovacích portálů z pohledu ubytovatelů. Vzorek respondentů z jejich řad byl filtrován na provozovatele zařízení úrovně ***, s noclehem do 700 Kč / noc / osoba a z krajového výběru byla pro svoji specifičnost odfiltrována Praha. Za zmínku stojí, že podle Přehledu vážených atributů se za pomoci vhodně volených koeficientů naplnění dá posoudit jakýkoliv ubytovací portál nebo o něm získat alespoň základní relevantní informace. Mohl by posloužit jako vodítko pro podrobnější kvantitativní výzkum s filtrací zařízení dle velikosti, případně lokality, ale opět z hlediska ubytovatelů, pro které byl koncipován. 37

48 Literatura Monografie: ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. 2.vyd. Praha: VŠEM, s. ISBN EVANS, D., MCKEE, J. Social media marketing: the next generation of business engagement. 1st ed. Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., s. ISBN JAHODOVÁ, H., PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada s. ISBN JANOUCH, V. Internetový marketing. 2. vyd. Computer Press, s. ISBN KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H., Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Internetové zdroje: BASTIDA, U., HUAN, T.,C. Performance evaluation of tourism websites' information quality of four global destination brands: Beijing, Hong Kong, Shanghai, and Taipei. Journal of Business Research [online]. 2014, vol. 67, issue 2, s [cit ]. DOI: /j.jbusres Dostupné z WWW: BIERKENHOF-TUX.AT Bierkenhof [online] [cit ]. Dostupné z WWW: BOOKING.COM. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: BOOKING.COM. Historie [online] [cit ]. Dostupné z WWW: BOOKING.COM. O společnosti [online] [cit ]. Dostupné z WWW: ea95e5. 38

49 BOOKING.COM FAQ [online] [cit ]. Dostupné z WWW: BOOKING.COM Proč Booking.com? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: d=1. CSSI Pavlíčková J. - Faktory ovlivňující udržovatelnost kódu aplikací vytvořených pomocí objektově orientovaných programovacích jazyků [online] [cit ]. Dostupné z WWW: CZSO Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - Tab 1.1[online] [cit ]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru10a_cr. CZSO Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - Tab 1.2 [online] [cit ]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru10a_cr. CZSO Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - Tab 1.3 [online] [cit ]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru10a_cr. CZSO Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - Tab 1.4[online] [cit ]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru10a_cr. CZU Vaníček, J. Mezinárodní normalizace kvality softwaru [online] [cit ]. Dostupné z WWW: E-HOTELIER.CZ Iternetové rezervační systémy [online] [cit ]. Dostupné z WWW: FENRYCH, A., Pletou se Vám pojmy použitelnost a user experience [online] [cit ]. Dostupné z WWW: FIRMY.CZ Ubytování. [online] [cit ]. HOTELY.CZ FAQ [online] [cit ]. Dostupné z WWW: HOTELY.CZ. hotely.cz[online] [cit ]. Dostupné z WWW: HOTELY.CZ Akce [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 39

50 KHAN, K. M., SAMAKA, M. Assessing User-Centric Quality of Web-Based Systems. Int.J. of Software Engineering, vol.3(1), p ISSN: KHAN, M., K., SAMAKA, M., EENO, CH., V., BUDIHARDJO, S. Assessing UserCentric Quality of Web-Based Systems. Internationa Journal of Software Engineering[online] [cit ]. Dostupné z: KRUTIŠ, M, Texty o internetovém marketingu [online] [cit ]. Dostupné z WWW: KŘUPKA, J., KAŠPAROVÁ, M.,MÁCHOVÁ, R. Metody stanovení vah kritérií [online] [cit ]. Dostupné z WWW: LAW,R, QI,S, BUHALIS,D. Progress in tourism management: A review of website evaluation in tourism research. Tourism Management [online]. 2010, volume 31, issue 3, s [cit ]. DOI: /j.tourman Dostupné z WWW: MIP-S. Hotelový marketing přehled světových rezetrvačních portálů [online] [cit ]. Dostupné z WWW: MJ.CZ Počet českých internetových uživatelů atakuje hranici 7 milionů[online] [cit ]. Dostupné z WWW: s288x11171.html MVČR Metodický pokyn řízení kvality informačních systémů [online] [cit ]. Dostupné z WWW: POLILO, R. Quality Models for Web Sites: a Methodological Approach and a Proposal. Milano : University of Milano Bicocca, s. z WWW: SMALL, R.,V., ARNONE, M.,P. WEBCHECK: THE WEBSITES EVALUATION INSTRUMENT. American Library Association [online] [cit ]. Dostupné z WWW: 40

51 d= SYNEXT Politika markteingové komunikace [online] [cit ]. Dostupné z WWW: TUX.AT Tux im Zillertal [online] [cit ]. Dostupné z WWW: TUX.AT Bauernhof Birkenhof [online] [cit ]. Dostupné z WWW: UBYTOVANI-LEVNE.CZ.[online] [cit ]. Dostupné z WWW: UBYTOVANÍ-LEVNE.CZ. Jak to celé funguje?. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: UBYTOVANÍ-LEVNE.CZ. Proč ubytování levně? [online] [cit ]. Dostupné z ZHOU, Z. Evaluating Websites Using a Practical Quality Model. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/3422/zihouzhou_thesis- Final.pdf?sequence=1 41

52 Přílohy Návštěvnost internetu v ČR meziměsíční porovnání výsledků za prosinec 2014 a leden 2015 * Reální uživatelé z ČR - počet uživatelů internetu z České republiky, kteří navštívili alespoň jeden z webů zapojených do výzkumu NetMonitor během daného měsíce. Zdroj: NetMonitor, prosinec 2014 a leden Zdroj: NetMonitor(2014/2015) Struktura internetového marketingu Zdroj: Krutiš (2008) 42

53 Booking.com Zdroj: Booking.com (2015) Hotely.cz Zdroj: Hotely.cz (2015) 43

54 Ubytovani-levne.cz Zdroj: Ubytovani-levne.cz (2015) Tux.at Zdroj: Tux.at (2015) Přehled z největších světových rezervačních portálů 44

55 Zdroj: MIP-S (2015) 45

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy

Konference Internetový Marketing. Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Konference Internetový Marketing Rozdíly měření efektivity display a výkonové online reklamy Co je display reklama? SEO SEM (včetně PPC) Affiliate Textové formáty Bannerové formáty Netradiční formáty Speciální

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků

Přehlednost a funkčnost bankovních sazebníků Cíl setkání debata nad významem sazebníku z pohledu jednotlivých bank představení rozdílných přístupů bank ke struktuře a zpracování sazebníků snaha o větší přehlednost a srozumitelnost bankovních sazebníků

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Facebook : časová osa a fakta 2004 Únor: Facebook založen jako studentská stránka

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE ŽHAVÉ NOVINKY ve zvýšení prodejního výkonu ONLINE Miroslav Král, Managing Partner, MarketUP 2 1. KOMBINACE TV & Online kampaně Podpořte růst vašeho byznysu v nových

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více