Aral klub. Já se z tûch znaãek snad zblázním. Aral na prvním místû v TOP100. Hostí vás Aral. V kategorii Obchod. íká Jan âensk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aral klub. Já se z tûch znaãek snad zblázním. Aral na prvním místû v TOP100. Hostí vás Aral. V kategorii Obchod. íká Jan âensk"

Transkript

1 1 / Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Aral na prvním místû v TOP100 V kategorii Obchod Hostí vás Aral Polévka a hotové jídlo s pfiílohou za 30 korun Já se z tûch znaãek snad zblázním íká Jan âensk

2 e d i t o r i a l Ludûk Tau fieditel provozu ãerpacích stanic Aral âr a.s. VáÏení pfiátelé, dovolte mi, abych Vás poprvé oslovil na této stránce na eho, vûfiím, Ïe oblíbeného, Aral klubu. Následující fiádky chci vûnovat pohledu na otázky, které vidím ze svého krátkého pûsobení v nové funkci jako dûleïité. Vstupujeme spoleãnû do roku AÈ jiï se na tento letopoãet díváme jako na poslední rok uplynulého tisíciletí, nebo na první tisíciletí nového, je rozhodnû rokem v znamn m a spoleãnû si pfiejeme, aby byl i rokem dobr m. Úspûchy se v ak bohuïel nedostavují samy, naopak pro jejich pfiíchod je tfieba mnohé vykonat. Jsem hluboce pfiesvûdãen, Ïe základem pro dobré v sledky je v born kolektiv a z toho se odvíjející t mová práce. V znam slo- va t m je pfiitom nutno chápat v ir- ím pojetí. Sebelépe fungující kolektiv spolupracovníkû Aralu je tû neznamená, Ïe se zákazníci na na e ãerpací stanice jen pohrnou. Skvûle sehran angaïovan t m musí pracovat na kaïdé ãerpací stanici. Dobr v sledek na sebe v takovém pfiípadû nenechá dlouho ãekat. V uplynulém roce se podle v zkumu agentury AISA stal Aral nejoblíbenûj í zahraniãní spoleãností v oblasti prodeje pohonn ch hmot. Je to potvrzení toho, Ïe na im zákazníkûm umíme skuteãnû nabídnout víc neï na e konkurence. Za tento úspûch, myslím, patfií v em bez rozdílu uznání a upfiímné podûkování. Vyvstává pfiirozenû otázka, co pfiipravuje Aral pro své zákazníky na tento rok. JestliÏe jsme se dosud prezentovali kvalitou nabízen ch produktû a sluïeb, je zcela na místû, Ïe na tûchto základech chceme i nadále a s vût í peãlivostí stavût. Jsme si vûdomi toho, Ïe Aral není jen piãková technika v modr ch barvách, ale na i tváfi tvofií pfiedev ím kaïd spolupracovník pfiicházející do styku se zákazníkem. Cílem tedy je, aby se náv tûvník cítil v tomto roce je tû pfiíjemnûji obslouïen neï dosud. Se zaãátkem roku byly napfiíklad uvedeny v Ïivot v sledky velmi podrobné anal zy nazvané zákaznick barometr, která mapuje kaïdou jednotlivou ãerpací stanici s jejími jak siln mi, tak i slab mi stránkami. RovnûÏ rozsáhlé reklamní aktivity a motivaãní systémy pro t m vedoucích ãerpacích stanic jsou na imi prioritními úkoly. Milého pfiekvapení se nám dostalo po uvedení na ich internetov ch stránek do provozu, neboè jejich náv tûvnost je vysoce nadprûmûrná. S fiadou zákazníkû dnes a dennû komunikujeme po internetu a odpovídáme na nejrûznûj í dotazy. Období intenzivního rozvoje a v stavby sítû ãerpacích stanic je bezesporu za námi. Pro tento rok poãítá Aral s uvedením tfií aï ãtyfi stanic do provozu. Na í nejstar í ãerpací stanici v Moravské Tfiebové bylo v lednu 8 let a má jiï za sebou rekonstrukci. I do budoucna se chceme ubírat touto cestou a provádût peãlivou údrïbu a obnovu, aby zákazník jiï pfii prvním pohledu vûdûl, Ïe pfiijel k Aralu. Závûrem chci popfiát celému t mu spolupracovníkû Aralu hodnû optimismu a nov ch inspirací a rovnûï pevné zdraví v na í nároãné práci. ZákazníkÛm a partnerûm pfieji Èastnou jízdu s na imi vysoce kvalitními aditivovan mi palivy a tû ím se na setkání s nimi na na ich ãerpacích stanicích. a n k e t a Nav tívili jste uï internetové stránky Aralu a jak je hodnotíte? Jitka Dubová, sekretáfika S internetem pracuji v kanceláfii a navíc mám pfiipojení i doma. Je tedy logické, Ïe znám skoro v echny v znamné stránky na internetu. Prezentaci Aralu jsem si prohlédla pfied Vánocemi. Zajímalo mû hlavnû rozmístûní ãerpacích stanic Aralu po republice, protoïe jako PraÏák znám pouze ty v okolí svého domova. Alena Pe outová, kadefinice ProtoÏe nemám moïnost pouïívat internet, stránky Aralu jsem nevidûla. Navíc se mi z poãítaãové obrazovky neãte pfiíli dobfie. Ale znám prezentaci, kterou mûla spoleãnost Aral na teletextu. Milan Turek, novináfi Internetové stránky Aralu jsem uï vidûl. BohuÏel ale máme v práci pfiíli pomalé pfiipojení, takïe mám problém s rychlostí naãítání stránek. Radûji si pfiedem vypínám v echny obrázky, abych práci s internetem urychlil. Robert Sulovsk, prodavaã Stránky Aralu znám. Dostal jsem se na nû vlastnû náhodou, protoïe mû kamarád poprosil o adresu ãerpací stanice v Liberci. Nicménû jsem nûkteré kapitoly pro el a pfiekvapilo mû, Ïe Aral provozuje na sv ch ãerpacích stanicích i restaurace. koda, Ïe nejbliï í je pro Libereãáky v Klíãanech u Prahy. Pavel Karas, manaïer Nedávno jsem se díval na stránky v ech petrolejáfisk ch spoleãností. Musím uznat, Ïe stránky Aralu mû pfiekvapily svojí velikostí. Kdybych chtûl pfieãíst v echno, trvalo by to hodnû dlouho. TakÏe jsem si je pfiidal do Oblíben ch, abych se k nim mohl vracet. 2

3 o b s a h a k t u a l i t a Aral na prvním místû v TOP 100 v kategorii Obchod Hostí vás Aral V Sokolovû uï mají také svou ãerpací stanici Aral Strategie 5/2000 Lidé Aralu Ing. Imrich Dantsits FTL - First Transport Lines Prostûjov âkd DAKO a.s. Na prahu letní motoristické sezóny Mytí automobilû na ãerpacích stanicích ARAL Kulináfisk koutek Volkswagen a Aral posilují pozice v západních âechách Jak se Ïije motoristûm v âechách? Nov znaãkov servis SCANIA pro v chodoãesk region v Jiãínû Já se z tûch znaãek snad zblázním Rozhovor s Janem âensk m, nejen o automobilech Aral klub v elektronické podobû Pfiipojte se k náv tûvníkûm adresy Aral klub Zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Vydavatel: ARAL âr a. s. Na Pankráci 14, Praha 4 tel.: 02 / fax: 02/ ve spolupráci s agenturou IMPACT, s. r. o. DTP a tisk: ESKIRA, grafick ateliér Aral na prvním místû v TOP 100 v kategorii Obchod Ve stfiedu 22. bfiezna byly v Praze na Îofínû slavnostnû vyhlá eny v sledky II. roãníku 100 obdivovan ch firem âeské republiky. Toto prestiïní ocenûní udûluje sdruïení CZECH TOP 100. V leto ním roce se v oboru Obchod umístila na 1. místû spoleãnost ARAL âr a.s. Umístit se mezi obchodními firmami v âeské republice v Czech Top 100 na prvním místû je pro mû osobnû, ale i pro kolektiv Aralu âr, obrovsk úspûch. Jsem hrd na to, co Aral za pomûrnû krátkou dobu pûsobení na ãeském trhu dokázal. Ocenûní tohoto fiádu pro mû pfiedstavuje povzbuzení do dal í práce, fiíká pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral Karel Slepicka. Leto ní vyhodnocování bylo dvoukolové. V bûr firem probíhal mezi 25. únorem a 15. bfieznem V prvním kole CZECH TOP 100 jsou ovûfiována a upfiesàována data o firmách (obrat, název, právní forma) a teprve ve druhém kole oslovení odborníci vybírají z pfiipraveného základního seznamu 100 obdivovan ch a 10 ALL STARS. 100 obdivovan ch firem je zvoleno ze základního seznamu 600 firem rozdûlen ch do 20 oborû s maximálním poãtem 30 firem na jednotliv obor. Osloveno bylo na odborníkû z celé âeské republiky (vrcholoví manaïefii, ekonomiãtí analytici, finanãní analytici, zástupci odborov ch sdruïení a svazû, zástupci vysok ch odborn ch kol atd.), ktefií vybírají ze seznamu na základû 9 hodnotících kritérií. Tato kritéria jsou: kvalita v robkû a sluïeb, inovaãní schopnosti firmy, finanãní atraktivnost, dlouhodobá hodnota firmy, kvalita managementu, schopnost pfiilákat a udrïet talentované lidi, odpovûdnost k Ïivotnímu prostfiedí, otevfienost a komunikativnost, vztah ke spoleãnosti. O úspûchu na í firmy rozhodl pfiedev ím kolektiv pracovníkû Aralu, nájemcû ãerpacích stanic i firem, s kter mi na trhu spolupracujeme, fiíká Karel Slepicka. Na e strategie, kterou vyjadfiuje heslo dejte pfiednost kvalitû se vyplácí. O úspûchu rozhoduje solidní práce a snaha odvést piãkov v kon za kaïdé situace. Poctivá práce, budování vztahu k zákazníkovi, kvalitní servis i produkty je to, co se dfiíve ãi pozdûji musí pozitivnû projevit. Prvofiad m cílem Aralu je b t lídrem v oblasti ãerpacích stanic co se t ká marketingu a kvality v kaïdém ohledu. Samozfiejmû chceme splnit v tomto roce i na e finanãní cíle a závazky vûãi na- emu akcionáfii. Získání ocenûní TOP 100 nás tû í tím více, Ïe srovnání je nejenom v oblasti ãerpacích stanic, ale celého obchodu. Tento úspûch nás zavazuje a podporuje sportovního ducha celého t mu, komentuje Karel Slepicka. Obchod 1. Aral âr, a.s. 2. Makro âr spol. s r.o. 3. Globus âr k.s. 4. SHELL CZECH REPUBLIC a.s. 5. GECO TABAK, a.s. 3

4 a k t u a l i t y r e p o r t á Ï Hostí vás Aral Pro v echny motoristy, fiidiãe a milovníky jídla, pfiipravila spoleãnost Aral ojedinûlou akci. Od prvního dubna bude na v echny náv tûvníky Aral restaurací ãekat pfiíjemné pfiekvapení: Hostí vás Aral = polévka a hotové j í d l o s pfiílohou za 30 Aral v souãasné dobû provozuje ãtyfii restaurace na ãerpacích stanicích, a to v Klíãanech u Prahy, Mikulá ovû (D1, 96 km smûr Brno), Brnû Troubsku (D1, 187. km smûr Praha) a Brnû Dolních Her picích (D2). V echny tyto restaurace leïí na frekventovan ch cestách a jsou nav tûvovány mnoha fiidiãi. Speciální akce by ov em mûla pfiilákat i ty motoristy, ktefií do dne ního dne dávali pfiednost vlastním zásobám. Restaurace Aral nabízejí kromû hotov ch jídel také minutky, saláty a mouãníky, to v e v prvotfiídní kvalitû. Z bohatého sortimentu si mûïe vybrat opravdu kaïd. Po celou dobu akce bude zachován pln rozsah nabídky jídel. KaÏd náv tûvník si tedy bude moci vybrat nejen polévku a hotové jídlo s pfiílohou (v mnoha variantách) v cenû 30 korun, ale i z pestré palety minutek, salátû ãi mouãníkû. Na e akce má hlavní cíl: roz ífiení poãtu spokojen ch zákazníkû, fiíká gastronomy manager spoleãnosti Aral Luká Neuber. Vážení přátelé, dovolujeme si Vám oznámit, že v minulých dnech došlo ke změně telefonních čísel společnosti ARAL ČR a.s.: Recepce 02 / Oddûlení marketingu 02 / Oddûlení ãerpacích stanic 02 / Oddûlení olejû a maziv 02 / Oddûlení Shop 02 / Ve kerá faxová ãísla a ãísla mobilních telefonû zûstávají nezmûnûna. Vûfiíme, Ïe tuto zmûnu pfiivítáte, neboè její souãástí je zv ení poãtu telefonních linek, na nichï jsme Vám k dispozici. V záfií loàského roku byla v Sokolovû otevfiena v pofiadí jiï 61. ãerpací stanice Aral v âeské republice. Tato stanice se nachází na pfiíjezdové komunikaci do centra mûsta od silnice E6. J ako v hodnou spatfiuje nov nájemce stanice Jifií Urban její polohu. âerpací stanice Aral se totiï nachází v místech, kde jiï dfiíve ãerpací stanice stála a lidé jsou tudíï na sluïby tohoto druhu v tûchto místech zvyklí. Vût í n a p s a l i o n á s Strategie 5/2000 T deník pro marketing, reklamu, média a online T deník Strategie je odborné periodikum zab vající se mediálním prûmyslem. âasopis pravidelnû hodnotí jednotlivá média, mezi nimiï má prioritní postavení televizní reklama. Hodnocení je rozdûleno na zahraniãní reklamy a tuzemské spoty. Jednotlivé pfiíspûvky hodnotí vïdy devût odborníkû. V mûsíci únoru se televizní reklama Aralu umístila na prvním místû mezi ãesk mi spoty a krásném druhém místû mezi vûbec v emi spoty, kter byly vysílány v poslední dobû v televizi. Pro na- i firmu pfiedstavuje hodnocení Strategie velké ocenûní, kterého si váïíme. 4

5 V Sokolovû uï mají také svou ãerpací stanici Aral náv tûvnost této lokality a tedy i ãerpací stanice slibuje i v stavba obchodního centra Kaufland, které se staví v tûsné blízkosti ãerpací stanice Aral. Stavba byla podle fieditele stavebního a technického oddûlení Aral Jifiího vorce zahájena v kvûtnu roku 1999 zemními pracemi. Bylo nutné navézt témûfi 9000 m 3 zeminy pro vyrovnání terénní nerovnosti mezi stávajícím terénem a tûlesem komunikace, které bylo tfieba rovnûï roz ífiit o pfiipojovací a odboãovací pruhy, uvedl Jifií vorc. Vlastní stavební práce zapoãaly v polovinû ãervna a celá stavba byla dokonãena Sokolovská ãerpací stanice Aral poskytuje sv m náv tûvníkûm sluïby po cel ch 24 hodin. Zákazníci mohou u této malé mûstské ãerpací stanice nejen naãerpat pohonné hmoty, ale i nakoupit v shopu, kter nabízí jiï tradiãnû vysok standard doplàkového prodeje. K dispozici je i plnoautomatická mycí linka, která je doplnûna prûmyslov m vysavaãem na ãi tûní interiéru vozidel. Na im zákazníkûm nabízíme kvalitu sluïeb, ochotu a ãistotu. To v e proto, abychom udrïeli vysok standard slu- Ïeb firmy Aral, fiíká nájemce ãerpací stanice v Sokolovû Jifií Urban. Náv tûvnost ãerpací stanice je podle nûj zatím dobrá, ale jeho snahou, jakoï i celého personálu je nespokojit se s tímto stavem, ale chtít stále více. Jifiímu Urbanovi je 36 let, je Ïenat a má osmiletou dceru Lucii. M m nejvût ím koníãkem se v poslední dobû stala ãerpací stanice, ale ve voln ch chvílích si najdu ãas i na lední hokej, kde pûsobím jako trenér, uzavírá Jifií Urban, kterému nezb vá neï popfiát mnoho spokojen ch zákazníkû. Pro va i pfiedstavu pfiipojujeme i komentáfi redaktora Pavla âerného k TV reklamû spoleãnosti ARAL. ãím odli it znaãkové benzinové pumpy, kdyï ceny mají stejnû, sluïby nabízejí stejné a rozdíly v benzinech spotfiebitel podle vûnû, chuti, ani pohmatem nepozná? Nelehk to úkol pro reklamní agenturu. TvÛrci z Mark/BBDO se jej v ak zhostili úspû nû. AÏ tak, Ïe po promítnutí toho sviïného, nápaditého a vtipného spotu se v sále rozpoutala diskuze, zda se jedná o ãeskou produkci, nebo dílo pfievzaté z ciziny. Aral si první místo v ãeském v bûru vskutku zaslou- Ïí. A dovolím si váïnû poznamenat, Ïe vûbec nezáleïí na tom, jestli na jeho benzin dojedu skuteãnû o pár kilometrû dál. Stejnû u téhle modré pumpy rád zastavím Pavel âern 5

6 l i d é A r a l u p a r t n e fi i A r a l u Ing. Imrich Dantsits (42 let) editel oddûlení akvizice. Absolvoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze, Ïenat, dvû dûti. Do firmy Aral nastoupil na základû v bûrového fiízení v roce 1997 na místo asistenta fieditele akvizice. Po zapracování a roãním pûsobení postoupil na místo fieditele akvizice, které zastává doposud. Po studiu na vysoké kole a po absolvování vojenské sluïby jsem nastoupil do dopravního podniku hlavního mûsta Prahy, kde jsem postupnû pro el útvarem operativního fiízení aï na funkci vedoucího dispeãinku, fiíká o svém pûvodním povolání Imrich Dantsits, kter po roce 1989 zaãal, spoleãnû se svou manïelkou, podnikat v rodinné firmû, která se zab vala potravináfiskou v robou. Jako jednatel pracoval i u rakouské spoleãnosti OGUSSA, která se zab vá prodejem dentálních materiálû a pfiístrojû, rovnûï i prodejem perkû a potfieb pro zlatníky. ProtoÏe mû zajímala práce v dopravû, nastoupil jsem, po absolvování v bûrového fiízení do spoleãnosti TAMOIL, kde jsem v praxi pro el v echny ãinnosti, které se t kají provozu ãerpacích stanic, fiíká Imrich Dantsits. JiÏ dvacet let, jak sám fiíká, Ïije ve spokojeném manïelství s manïelkou Renatou a mají spolu dvû dûti. Dcera Karolina v leto ním roce konãí základní kolu a chce se vûnovat studiu cizích jazykû v zahraniãí. Syn Imrich bude konãit pfií tím rokem základní kolu. Je vá niv m rybáfiem a nad en m pfiíznivcem motosportu. Dal ím oblíben m ãlenem rodiny je ná bullterier Adolf, kter mû doprovází pfii m ch toulkách lesem, neboè jsem vá niv m myslivcem. Tomuto hobby se vûnuji skoro kaïdou volnou chvíli. Jedním z m ch velk ch snû je lov v Africe a v Kanadû a doufám, Ïe se mi tento sen jednou splní, dodává Imrich Dantsits, jehoï Ïivotním krédem je pfiej a bude ti pfiáno. Îivotní jubilea se oslavují vïdy radostnû. Ani my nezûstaneme stranou a pfiipojujeme svá blahopfiání: paní Alenû Truhláfiové, samostatné úãetní spoleãnosti, která nedávno oslavila kulaté 50. narozeniny, panu ZbyÀku Kysilkovi, nájemci tfií ãerpacích stanic v Praze, kter oslavil 45. narozeniny, a paní Miroslavû Pitrmanové, asistentce finanãního fieditele, k jejím 40. narozeninám. Hodnû tûstí, lásky a spokojenosti pfiejeme sleãnû Ivetû Sedlákové a Martinu ehákovi, ktefií vstoupí do svazku manïelského. FTL Prostûjov patfií k domácím piãkov m firmám, podnikajících v oborech kamionové dopravy, autobusové dopravy, logistiky a servisních ãinností. V roce 1998 tato firma získala Certifikát âsn ISO 9002 od certifikaãní DEK- RA certification Services GmBH v oblasti ãinnosti FTL BUS, ãinnosti FTL Logistika, ãinnosti FTL MKD, ãinnosti FTL SERVIS. Jako vûbec první firma podnikající na území âr získala toto ocenûní v tak irokém rozsahu. Díky Poãátky podniku se tradují do roku 1816, kdy v obci Tfiemo nice byla zaloïena Ïelezárna. Po roce 1950 byl v robní sortiment v raznû roz ífien o pneumatickou Ïelezniãní brzdu DAKO vlastní konstrukce. V osmdesát ch letech do lo k dal ímu roz ífiení v robního programu o hydraulické pfiístroje pro vojenskou i civilní techniku. Rozpadem VHJ ZËS v roce 1990 vznikla o 2 roky pozdûji akciová spoleãnost DAKO a. s.. V souãasné dobû tato spoleãnost zamûstnává 520 zamûstnancû a 70% sv ch v robkû prodává na zahraniãních trzích. Spoleãnost DAKO vynakládá znaãné úsilí i prostfiedky na zvy ování úrovnû systému fiízení jakosti. V razem této snahy je udûlení certifikátu kvality dle ISO 9001 od firmy BVQI v roce 1996 a potvrzení plné shody s touto normou proveden m auditem v roce V rámci v bûru fiezn ch kapalin jsme v roce 1997 zafiadili i vzorky kapaliny od spoleãnosti Aral, fiíká v - 6

7 FTL - First Transport Lines Prostûjov vysoké profesionalitû FTL Prostûjov získal celou fiadu autorizovan ch servisû a zastoupení renomovan ch evropsk ch i tuzemsk ch firem pfiedev ím v oblasti péãe o nákladní vozy a autobusy. Jedním z nejdûleïitûj ích je autorizovan znaãkov servis VOLVO. V ãele této spoleãnosti stojí Ing. Jaroslav Hanák, kter se spolu s ústavními orgány ãeské republiky podílí na tvorbû zákonû o dopravû, práci na dopravní infrastruktufie a spolureprezentuje âeskou republiku v oblasti dopravy. Díky jeho dlouholet m zku enostem, které zúroãuje pfii fiízení firmy je FTL - First Transport Lines Prostûjov nejv znamnûj ím hráãem v jihomoravském regionu a ãeské republice vûbec. S Aralem firma spolupracuje od roku V roce 1999 bylo vypsáno v bûrové fiízení na strategického partnera pro dodávku olejû a maziv pro zahraniãní âkd DAKO a. s. vozidla. Tohoto fiízení se úãastnilo asi patnáct firem. Tento tendr vyhrál také Aral a byla s ním podepsána smlouva na dal í tfii roky. Koneãnou volbu v bûrového fiízení ovlivnili hlavnû strategiãtí zákazníci FTL Prostûjov, ktefií nechtûli, abychom znaãku z minulého období nemûnili. Systém fiízení jakosti dle ISO 9002 ukládá firmû vyhodnocování dodavatelû v cyklickém období. ada zákazníkû vyïaduje do svého vozdila vyïaduje produkty Aralu, fiíká fieditel divize FTL servis Jaromír Kaprál. Z hlediska dlouhodobé spolupráce saralem je vidût profesionální pfiístup na eho partnera, kterou zákazníci oceàují. V roce 1999 získal servis VOLVO ocenûní Czech made a tím byl proveden audit zákaznické spokojenosti na eho servisu. Ve druhé polovinû roku 2000 plánujeme roz ífiit servisní aktivity i mimo region a nemalou roli v úspû nosti tohoto projektu bude hrát i Aral, uzavírá pan Kaprál. robní fieditel Josef âe ka. Probûhla nároãná estimûsíãní zkou ka nûkolika vzorkû fiezn ch kapalin od renomovan ch firem, kdy se sledovala stálost koncentrace kapalin vlivem v nosu pon, vliv na stroje, náfiadí a ãlovûka, vliv koroze a vzájemné dûlitelnosti kusû. Po vyhodnocení jednoznaãnû vy la vítûznû kapalina od Aralu. Tímto bylo rozhodnuto o aplikaci fiezné kapaliny Aral pro cel podnik. Na základû kvalitní servisní ãinnosti firmy Aral byla podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti fiezn ch kapalin, tak i v oblasti kompletního olejového hospodáfiství. S Aralem spolupracujeme velmi úzce. Na e partnerství má i hlub í vztah v oblasti ekonomické, kompletní technické a servisní ãinnosti. Aral v tomto podniku tvofií novou kvalitativní normu vztahu dodavatele k zákazníkovi. Na budování kvalitního vztahu v podniku âkd DAKO a.s. má lví podíl pfiedev ím zástupce Aralu pan Drdla. Ten dokázal servisní ãinnost pov it na ojedinûl a progresivní pracovní vztah, uzavírá v robní fieditel Josef âe ka. 7

8 p r o d u k t y Mezi motoristy se snad nenajde Ïádn, kter by nevítal konec zimních trampot. VÏdyÈ leto ní zima opût ukázala svoji drsnou tváfi. Pokud se neprojevila pfiímo na technickém stavu vozidel, tak v kaïdém pfiípadû zanechala svoji nav tívenku na jejich vzhledu. JestliÏe jiï mûïeme z úloïn ch prostorû odstranit zimní pomocné a také vypro Èovací prostfiedky (lopatu, fietûzy apod.), vymûníme také pneumatiky za letní (zimní by nemûly zûstat na vozidle pfii teplotách nad 10 C). Není snad ani tfieba pfiipomínat, Ïe vïdy na prvním místû musí b t kontrola stavu a úplnosti provozních náplní (pfiedepisuje to ostatnû vyhlá ka o provozu na silniãních komunikacích). JestliÏe kontrolní mûrku oleje v motoru vût- inou nepfiehlédneme a vût ina vozû je navíc vybavena palubní signalizací kritického mnoïství, tak jiï na náplnû chladící soustavy motoru, pfievodového ústrojí, servofiízení i brzdové soustavy se mnohdy zapomíná. Pro pfiipomenutí alespoà tûch nejdûleïitûj ích úkonû potfiebn ch pro pfiípravu vozidla na letní provoz mûïe poslouïit následující návod. Motor Co se t ká olejové náplnû motoru, pak pokud je patrn její vysok úbytek a blíïí se navíc termín její v mûny, bude neï doplnûní, vhodnûj í úplná v mûna. V zimû je totiï olej v motoru silnûji znehodnocován vlivem studen ch startû a jízdami s podchlazen m motorem, coï má za následek fiedûní oleje zkondenzovan m palivem a tvorbu vodních emulzí v dûsledku vysoké relativní vlhkosti v ovzdu í. Obojí se pak promítá do zv ené tvorby takzvan ch studen ch kalû na jejichï eliminaci se ve zv - ené mífie vyãerpávají tomu zabraàující úãinná aditiva, jimiï je nov olej vybaven. Po intenzivnûj ím zimním provozu se tak mûïe stát, Ïe hladina tûchto pfiísad je natolik sníïená, Ïe jiï není úãinná a zmínûnému jevu dostateãnû nebrání. Tyto kaly se pak usazují v motoru na funkãních místech a jsou zdrojem moïn ch následn ch poruch v dûsledku Na prahu letní Aral ChromPflege - odstraàuje neãistoty z chromov ch dílû Aral KlareSicht - prostfiedek vhodn jako náplà ostfiikovaãe oken, urãen pro letní provoz sníïení prûchodnosti olejov ch cest, ucpávání olejov ch filtrû (zvlá tû nebezpeãné je ucpání síta olejového ãerpadla) i váznutí pístních krouïkû. Souãasnû roste i riziko sníïené protikorozní ochrany vnitfiku motoru (dusiãnany ze spalin tvofií s vodou kyselinu dusiãnou). Z tûchto dûvodû i v robci vozû pfiedepisovaná v mûna oleje v motoru po 1 roce (kdyï nebylo ujeto pfiíslu né mnoïství km) se doporuãuje uskuteãnit nejlépe na jafie. U moderních vozû je z konstrukãních dûvodû prakticky nezbytné pouïít nûkter z lehkobûïn ch olejû syntetické technologie Aral HighTronic 5W-40, Aral BasicTronic 10W-40 pfiiãemï pro nejmodernûj í konstrukce je urãen plnû syntetick Aral SuperTronic 0W-40. Aral KaltReiniger - sprej ãistící zneãi tûné plochy motoru za studena Aral SchaumReiniger - intenzivnûji pûsobící prostfiedek k odstranûní píny ze skel Aral KlareSicht 1 : prostfiedek vhodn jako náplà ostfiikovaãe oken, urãen pro letní provoz Aral MotorLack - prostfiedek urãen ke konzervaci motoru po jeho umytí U star ích karburátorov ch motorû lze vystaãit s minerálními oleji Aral SuperElastic 10W-40 anebo Aral MultiElastic 15W-40 pfiiãemï pro nejstar í vozy pro nûï jsou typické krátké v mûnné lhûty a vysoká spotfieba oleje na doplàování, jako zejména koda pfied modelem Favorit (nebyly je tû vybaveny tûsnícími krouïky na vodítkách ventilû) je urãen cenovû velmi v hodn Aral BasicElastic 15W-40. Chladící kapalinu v motoru je také tfieba pravidelnû doplàovat, pfiípadnû po 3 letech vymûnit, neboè úãinnost jejích inhibitorû koroze postupnû klesá. Pro nejmodernûj í motory koda, VW, Audi, SEAT je urãen druh Aral Antifreeze Silikatfrei oraïové barvy. Je mísiteln pouze s kapalinami 8

9 motoristické sezóny Aral GlasReiniger - odstraàuje silnûj í zneãi tûní oken Aral CockpitPflege - o etfiuje a chrání umûlé plochy interiéru pfied UV záfiením se sice pouïívají oleje typu ATF, napfi. Aral ATF 22, av ak napfi. VW vyïaduje jím pfiímo dodávan typ G ( a to platí i pro vozy Audi, Seat i koda), Citroen zase olej splàující jeho normu LHM Plus, které odpovídá olej Aral LHM Plus. Aral KunstoffTiefenpflege - vhodn k ãi tûní a o etfiení umûl ch hmot a gumov ch ãástí Aral NassWachs - vosk vhodn k o etfiení nového laku Aral LackCreme - krém vhodn k péãi o lak Aral HartWachs - vosk s prodlouïen m úãinkem po dobu nûkolika mûsícû Brzdová soustava Jako náplnû slouïí syntetické kapaliny splàující normu DOT 4 jako Aral HS DOT 4, nebo DOT 5 s je tû vy ím bodem varu jako Aral XHS DOT 5. Vedle provûfiení mnoïství, se doporuãuje v odborné dílnû zmûfiit i bod varu. ProtoÏe v echny brzdové kapaliny na glykolové bázi jsou hygroskopické (váïí vodu), dochází v zimním období vlivem vysoké relativní vlhkosti vzduchu k zvlhnutí kapaliny a tím k poklesu bodu varu mnohdy aï na provoznû nebezpeãnou hodnotu. V tom pfiípadû je nezbytná v mûna náplnû nûkdy i po krat í dobû, neï napfi. u koda Octavia pfiedepsan ch 2 letech. Aral TeerEntferner - dûslednû odstraàuje asfaltové skvrny Aral LackReiniger - pfiípravek je vhodn k o etfiení star ích lakû stejné normy VW TL 774 D (typ G 12) a barvy. Pro pfiedchozí typy tûchto znaãek a ostatní znaãky je urãen Aral Antifreeze Extra svûtle zelené barvy. Koncentraci i v létû je tfieba udrïovat na hodnotû mrazuvzdornosti min. -18 C, aby byla zaruãena dostateãná úroveà inhibitoru koroze a ochrana proti tvorbû vodního kamene ( koda u typu Octavia dokonce v návodu k obsluze trvá na mrazuvzdornosti min C, coï odpovídá koncentraci 40 %). Pfievodové ústrojí Kontrola mnoïství pfievodov ch olejû je oproti motoru ztíïena vût inou obtíïnou pfiístupností kontrolních otvorû. Proto je vhodné jí pfienechat odborné Aral AutoPolitur - citlivû o etfiuje nov lak Aral MetallicPolitur - krém vhodn pro vozy s metalick mi barvami dílnû, zejména pokud zbûïnou pohledovou kontrolou zjistíme nûjaké stopy po úniku náplnû. Doplnûní, pfiípadnû v mûna je nutná v robcem vozu pfiedepsan m typem oleje. Navíc jiï mnohé moderní typy mají tzv. Ïivotnostní náplnû, které se jen doplàují podle vnitfiních servisních instrukcí v robce (napfi. u koda Octavia jiï v návodu k obsluze není o oleji pro pfievodové ústrojí Ïádná zmínka). Servofiízení Opût zde platí zásada pfienechání kontroly oleje odborné dílnû, neboè na technickém stavu fiízení je bezprostfiednû závislá bezpeãnost jízdy a tím i dopravovan ch osob. Ve vût inû pfiípadû Ostfiikovaãe skel Pro doplnûní náplnû ostfiikovaãû pouïijeme kapalinu Aral Klare Sicht nafiedûnou v doporuãené koncentraci nejlépe destilovanou vodou. Karoserie a vnitfiek vozidla Po dûkladném umytí vozu v myãce (volíme program s mytím spodku), mû- Ïeme pfiistoupit k celkové revizi stavu karoserie. V pfiípadû zji tûní odûrû lakû aï na kov, je nezbytná rychlá oprava po- kozen ch míst buìto svépomocí, nebo pfii vût ím rozsahu pfienechat opravu odborné dílnû. Co ale mûïeme zvládnout zcela sami je celkov úklid vnitfiku vozu a o etfiení vnitfiních i vnûj ích povrchû. Na ãerpacích stanicích ARAL jsou k tomu dobré podmínky (vysavaãe, odkládací plochy, zakoupení potfiebn ch prostfiedkû), pozor v ak, nelze tam um vat zneãi tûné motory! Za tím úãelem je nutné vyhledat specializovaná mycí zafiízení. V následujícím pfiehledu jsou uvedeny nejvhodnûj í autokosmetické pfiípravky ARAL vhodné k tomuto úãelu, které lze, vedle dal ích, pfiímo na ãerpacích stanicích ARAL zakoupit. 9

10 r e p o r t á Ï Mytí automobilû na ãerpacích stanicích ARAL r si zákazník zvolí. Z ekonomického hlediska a z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí je dûleïité zdûraznit, Ïe aï 80% vody je v myãce recyklováno. Pro mytí jsou v Aral myãkách pouïívány tyto chemické prostfiedky: aktivní pûna pro uvolnûní neãistot a mastnot z povrchu vozu, ampon pro bûïn ãistící proces, su ící roztok pro v razné zlep ení v sledku su ení a v neposlední fiadû Mûstské ãerpací stanice jsou zpravidla vybaveny mycí halou. PouÏívané mycí rámy jsou buì jednotaktové, nebo dvoutaktové. PrÛmûrná doba mycího cyklu u jednotaktové mycí linky je zhruba 8 minut. Rozdûlení haly na mycí a su ící sekci u dvoutaktov ch linek umoïàuje o etfiování dvou automobilû najednou, coï v raznû zkracuje ãekací dobu. Na ãerpací stanici v Praze Modfianech je v provozu tzv. mycí ulice. Princip kartáãového mytí zde spoãívá v tom, Ïe kartáãe jsou uchyceny na pevném rámu a automobil se pohybuje pomocí dopravníku umístûného v podlaze haly. Právû vysok v kon aï 90 aut za hodinu pfiedurãuje tuto linku pro vyuïití na sídli tní ãerpací stanici. Mycí linky jsou standardnû vybaveny zafiízením pro mytí spodku vozidla. Spodní mytí v raznû pfiispívá k odstranûní hrub ch neãistot z podvozku a k omezení koroze spodní ãásti vozu. Samozfiejmû zlep uje v sledek mytí v oblasti prahû a spodních ãástí blatníkû. Spodní mytí by mûlo b t nedílnou souãástí péãe o automobil v podzimních, zimních a jarních mûsících. Koncepce ãerpacích stanic dnes automaticky zahrnuje spektrum sluïeb, které automobilista oãekává. Jejich rozsah a pfiedev ím kvalita má rozhodující vliv na vûrnost zákazníkû. Nedílnou souãástí tûchto sluïeb je i mytí automobilû v mycí lince, pfiípadnû v samoobsluïn ch mycích boxech. Myãky jsou mezi motoristy, zejména stfiedního vûku, ãasto diskutovan m tématem. Jsou natolik kvalitní, aby skuteãnû odstranily v echny neãistoty? Nepo- kodí mechanické kartáãe lak vozidla? Co chemické sloïení amponu a dal ích chemikálií není pfiíli agresivní? Zvolená technologie respektuje tfii základní kritéria pfiedev ím etrnost k vozu, ãas a pohodlí fiidiãe a ochranu Ïivotního prostfiedí. Cel mycí cyklus je plnû automatick. Kartáãe se pohybují v optimální vzdálenosti a pokud na vozidle nejsou umístûny doplàky, které pfiesahují obrys vozidla, po kození vozu nehrozí, fiíká Josef PobeÏal z oddûlení ãerpacích stanic spoleãnosti Aral. Pfii mytí je podle nûj pouïito 160 aï 200 litrû vody. Její mnoïství záleïí na typu programu, ktei hork vosk pro vytvofiení tenkého ochranného filmu na karoserii vozu. V echny tyto chemické prostfiedky jsou pfiesnû dávkovány speciálními ãerpadly tak, aby byly pouïity v optimálním pomûru. Nûkteré ãerpací stanice jsou vybaveny zafiízeními pro úpravu tvrdosti vody za úãelem dosa- Ïení lep ích v sledkû mytí, dodává Josef PobeÏal. DÛleÏitou ãástí mycího cyklu je su ení. Mycí rámy jsou opatfieny v konn mi ventilátory. V zimním období jsou mycí haly vyhfiívány pfiídavn mi teplovzdu - n mi ventilátory, které jednak zlep ují v sledek su ení a jednak umoïàují vyu- Ïít mycí halu i v mrazivém poãasí bez rizika po kození laku. Na ãerpacích stanicích Aral jsou pfieváïnû nabízeny tfii programy: základní = 2x ampónování, mytí kol, 2x su ení základní s hork m voskem komfortní = základní mytí, hork vosk, aktivní pûnou + moïnost pfiikoupit spodní mytí ke kaïdému programu Ke v em tûmto programûm je moïné pfiikoupit spodní mytí, coï roz ifiuje kálu celkem na 6 nabízen ch programû. V pfiípadû, Ïe automobil je vybaven nadstandardními doplàky, které pfiesahují obrys vozidla, na pfiání zákazníka obsluha ochotnû umyje tento vûz v mycí hale pomocí reïimu ruãního ovládání kartáãû tak, aby nedo lo k po kození doplàkû karoserie. Souãástí lokálního marketingu b vají dal í doplàkové sluïby pro zákazníky. Zvlá È v zimních mûsících je to ruãní vysokotlaké pfiedmytí, v letních mûsících potom vyuïití nízkotlakého pfiedmytí pro dokonalé odstranûní zbytkû hmyzu z pfiedních ãástí vozidla. V celé síti Aralu v na í republice jsou akceptovány karty 9+1, tedy desáté mytí zdarma, uzavírá Josef PobeÏal. 1 0

11 r e p o r t á Ï Kulináfisk koutek Vroce 1998, kdy byla otevfiena první restaurace Aral, jsme uskuteãnili prûzkum, kter se t kal stravovacích návykû ãesk ch fiidiãû. V sledky tohoto prûzkumu nám pomohly definovat cíle, kter ch chceme dosahovat. Podíváme-li se na uplynul rok gastronomick ch aktivit na í spoleãnosti, mûïeme konstatovat úspûch. ZákazníkÛ na ich restaurací stále pfiib vá, fiidiãi jsou spokojení a nic nebrání v postupném roz ifiování na ich sluïeb. Trendy, které ukazuje ná prûzkum, jsou platné dodnes. Dá se fiíci, Ïe necelá polovina fiidiãû (46 %) se na sv ch cestách stravuje v restauraci ãi motorestu. Ostatní dávají pfiednost stravû, kterou si buì pfiipraví pfied cestou nebo vyuïijí moïnosti nákupu v shopech na ãerpacích stanicích. Zajímavou informací jsou také stravovací návyky na ich fiidiãû, pokud jde o pravidelnost jídla bûhem cesty. A tak zatímco 43 % fiidiãû jí pravidelnû, bûhem cest vûbec nejí celkem 11 % jejich kolegû. Více neï 80 % dotazovan ch fiidiãû dává pfiednost teplé kuchyni pfied studenou (20 %). Proto také vût ina fiidiãû vítá vznik restaurací a snackû na ãerpacích stanicích. Hanácká metropole DomaÏlice dostala krásn vánoãní dárek. 16. prosince loàského roku byl slavnostnû otevfien nov autorizovan servis znaãky Volkswagen. Mnozí náv tûvníci mohli mít pfii slavnostním otevfiení pochybnosti, zda jsou v novém stánku VW anebo v koncertní síni. Pofiadatelé pojali celou akci velkolepû a showroom se promûnil v koncertní síà, kde postupnû vystoupili sólisté Státní opery a Národního divadla. Mezi hvûzdy veãera patfiil Marian Vodiãka, Dalibor Tola a Jitka Svobodová. Pfii akci nechybûly piãkové modely VW a stavba zajímavá díky architektonickému fie ení i akustice cel efekt je tû umoc- Àovala. âím se li í fiízení a provoz ãerpací stanice s restaurací jsme se zeptali Martina Mikulenãáka, nájemce ãerpací stanice Aral Klíãany: âerpací stanice s restaurací má podstatnû více zamûstnancû, ktefií musí b t vyuãení v oboru. Velik dûraz je kladen na odbornost personálu, navíc práce s vût ím t mem znamená vût í práci co do sehranosti a motivace zamûstnancû. Na ím cílem je vyhovût zákazníkovi v kaïdém smûru, proto zejména kuchafii musí nejen dobfie vafiit, ale i komunikovat se zákazníkem. ízení takové stanice je také nároãnûj í na ãas a zaji tûní provozu, zejména jde o vy í odbûr energie, vody, práci s odpadem, hygienou provozu a náklady, fiíká Martin Mikulenãák, kter má na starosti dvû ãerpací stanice, z nichï jedna má restauraci a druhá snack. Na to, která jídla si motoristé vybírají nejãastûji, jsme se zeptali Josefa Kubce, kuchafie z ãerpací stanice Klíãany: idiãi chtûjí dobré a teplé jídlo, ale vût inou spûchají. Proto jim vycházíme vstfiíc nabídkou hotov ch jídel, která nabízíme v irokém sortimentu. Mezi stálice patfií také pagety Aral a pokrmy z kufiecího masa. Zde se projevuje trend zdravé v Ïivy. Zejména Ïeny fiidiãky mají zájem o saláty, kter ch je velk v bûr v samoobsluïném baru, pfiibliïuje zvyky motoristû Josef Kubec. A na závûr Vám prozradíme recept, kter nám pro Aral klub poskytnul Josef Kubec: Kufiecí píz Suroviny: cibule, jemné párky, keãup, kufiecí prsa, majonéza, olej stolní, paprika ãervená, anglická slanina, sûl, s r eidam, Barbecue kofiení, chilli kofiení, pepfi mlet. V robní postup: Nejprve si pfiipravíme ëábelskou omáãku (tatarka, keãup, Tabasco, drobnû nakrájená ãerstvá paprika). Kufiecí prsa rozdûlíme na 4 prouïky. Do kaïdého naklepaného a okofienûného dílu zabalíme palíãek párku. Napichujeme stfiídavû na jehlu kufiecí maso s párkem, paprika ãervená, slanina, cibule. píz peãeme na 170 C asi 15 minut. Podáváme na talífiích s oblohou a sypeme s rem. Jako pfiílohu mûïeme doporuãit peãené brambory a nezapomeneme pfiidat ëábelskou omáãku. Volkswagen a Aral posilují pozice v západních âechách V znam celé akce podtrhuje i úãast celé fiady v znamn ch osobností, mezi jin mi i generálního fieditele VW group pro âr Petera Maiwalda, starosty mûsta DomaÏlic Jana Látky a fiady dal ích. Zlat m hfiebem veãera byla jistû tombola. Hlavní cenou byl vûz Volkswagen Polo, kter patfií k evergreenûm automobilového prûmyslu. V tûïek ze soutûïe putoval na konto domaïlické nemocnice a nadace DÛm pro matku a dítû v nouzi. O chod servisu se starají tfii profesionálové: Ing. Josef Stauner - majitel firmy, Ing. Bohumil rámek - vedoucí prodeje, Mgr. Jan Mendfiec - vedoucí servisu. Firma Aral, partner servisu nejen v oblasti olejû a maziv, by ráda celému domaïlickému pracovnímu t mu popfiála v e nejlep í do budoucna. 1 1

12 z a j í m a v o s t i Jak se Ïije motoristûm v âechách? Exkluzivnû pro ãtenáfie Aral klubu pfiiná íme v sledky prûzkumu marketingové spoleãnosti AVE marketing. Jedná se o prûzkum vlastníkû a uïivatelû motorov ch vozidel a trhu s pohonn mi hmotami a oleji V zkum byl realizován klasickou omnibusovou formou. PrÛzkum probíhal po cel rok 1999 na strategickém vzorku motoristû ve vûku od 18-ti do 64 let. Celkem bylo dotázáno 1050 respondentû, pfiiãemï návratnost ãinila 94,3 %. To znamená, Ïe ve studii AVE marketingu jsou zpracovány v povûdi 990 respondentû. Poãet muïû byl ve vzorku oproti bûïné populaci zámûrnû posílen v pomûru 8:2. Jako nejãastûji nav tûvovanou zahraniãní síè ãerpacích stanic uvedlo 14,7 % respondentû znaãku Aral. Po Nejãastûji nav tûvovaná ãerpací stanice celou dobu prûzkumu vykazuje Aral mírn, ale trval nárûst preferencí. Tuto skuteãnost lze vnímat jako potvrzení v zkumu spoleãnosti AISA, kde tradiãnû vítûzíme jako nejoblíbenûj í zahraniãní síè ãerpacích stanic v âr. O tfietí a ãtvrté místo se dûlí spoleãnosti OMV a Shell s podíly od osmi do jedenácti procent. Z ostatních znaãek se stabilnû na hranici pûti procent nebo nad ní drïí spoleãnost Agip. Ivkategorii naposledy nav tíven ch stanic si vedeme dobfie. Míra vûrnosti klientû spoleãnosti Aral dosahuje 62,9 %. Nejãastûj ím dûvodem preference ãerpací stanice b vá dostupnost ( nachází se v okolí bydli tû, pfiípadnû kolem ní pravidelnû jezdím ), cena pohonn ch hmot, kvalita pohonn ch hmot a zvyk. Z posledních v sledkû prûzkumu je zfiejmé, Ïe na i spoleãnost volí znaãná ãást zákazníkû (21,6 %) kvûli kvalitû plnû aditivova- 0 Benzina Aral OMV Shell Agip Jet Slovnaft Petra Tamoil Esso Robin Oil jiné neuvedeno Kã do více neï 1000 neuvedeno PrÛmûrná útrata za jedno ãerpání Náv tûvnost ãerpací stanice ARAL dle kvartálû I.99 II.99 III.99 IV dostupnost ceny kvalita PHM zvyk soutûïe ochota dobré sluïby platební karta DÛvod preference ãerpací stanice jiné neuvedeno n ch pohonn ch hmot. Pro názornost uvádíme obecnou tabulku, která pfiibliïuje uvaïování motoristû pfii v bûru místa pro natankování. âe tí motoristé utratí za jedno tankování nejãastûji ãástku mezi tfiemi a pûti sty korun (39,2 %). KaÏd dvacát (4,7 %) dle sv ch slov dokonce ménû neï 150 korun a naopak více neï desetina (10,5 %) utratí za jedno tankování více jak 750 korun. 1 2

13 r e p o r t á Ï Nov znaãkov servis SCANIA pro v chodoãesk region v Jiãínû Nové servisní a obchodní stfiedisko Scania bylo poãátkem listopadu 1999 slavnostnû otevfieno v Jiãínû. Toto stfiedisko je v sledkem spolupráce spoleãností Scania CZ a Agropodnik, a.s. Jiãín. Camion servis Agropodniku Jiãín se tak stal jiï est m znaãkov m servisem Scania CZ v âeské republice. Pro úãely nového servisu byla zrekonstruována hala o plo e 800 m 2, ve které je k dispozici est montáïních stání, mazací a mycí box. K objektu patfií i prodejní sklad náhradních dílû. Servis je vybaven originálním firemním náfiadím tak, aby vyhovoval poïadavkûm celoevropského standardu znaãkov ch servisû Scania. Camion servis poskytuje ve ker záruãní i pozáruãní servis, pfiedprodejní prohlídky a zaji - Èuje prodej náhradních dílû. Kromû tûchto standardních sluïeb nabízí i karosáfiské práce a servis vstfiikovacích zafiízení, vãetnû mûfiení emisí, dále provozuje kompletní pneuservis a servis autoskel. RovnûÏ provádí kompletní pfiípravu vozidel na STK. O spokojenost zákazníkû se v souãasné dobû stará celkem 22 pracovníkû autoservisu, jehoï vedoucím je Milan Augusta. Zákazníci mohou servis nav tívit od pondûlí do pátku od 7 do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. V rámci Asistence bude zavedena 24-hodinová pohotovostní sluïba. Nabídka sluïeb, které v souãasné dobû Camion servis poskytuje, je velmi iroká. Pfiesto se do budoucna poãítá s jejím dal ím zdokonalováním a roz ifiováním. Plánuje se totiï dal í pfiístavba nejménû dvou stání a vybudování nového zákaznického a prodejního centra. V prostorách areálu Agropodniku byla rovnûï otevfiena i nová obchodní kanceláfi Scania CZ, která zaji Èuje prodej nov ch i ojet ch vozidel hmotnostní kategorie nad 15 t, zprostfiedkovává leasing a uzavírání servisních smluv. Spolupráce se spoleãností Aral Partnerství Agropodniku Jiãín s firmou Aral povaïují obû strany za pfiínosné. Agropodnik získává vysoce kvalitní olejáfiské produkty svûtové úrovnû, které jsou dodávány vïdy v poïadovaném sortimentu, mnoïství a kvalitû. Camion servis jich pro svou ãinnost spotfiebovává nezanedbatelné mnoïství. Jejich nabídkou a distribucí sv m zákazníkûm roz ifiuje dobrou povûst Aralu na spotfiebním trhu a pfiiná í tak do povûdomí mnoha fiidiãû jméno firmy s modr m diamantem ve znaku. Podle fieditele servisu Scania Milana Augusty b vá pravidlem, Ïe fiidiãi jiï zûstávají znaãce Aral vûrní. V znamn podíl na spolupráci má i regionální pracovník firmy Aral Josef Sehnoutek, kter aktivním pfiístupem a odborn mi radami upevàuje spolupráci obou firem. V sledkem tohoto partnerství je i vystaven CERTIFI- KÁT - autorizovan partner, jímï firma Aral tuto vzájemnou spolupráci ocenila. Certifikát v den otevfiení servisního stfiediska Scania fiediteli Agropodniku Jiãín Jaroslavu Vojtûchovi osobnû pfiedal generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti Aral âr Karel Slepicka. Ten pfii této pfiíleïitosti ocenil vzájemnou spolupráci obou firem a popfiál servisu Scania mnoho spokojen ch zákazníkû. Slavnostnímu otevfiení byl pfiítomen i generální fieditel Scania Bengt Ake Gustafsson. V prûbûhu oslavy, která se konala v novû zrekonstruované dílnû, mûli v ichni zúãastnûní moïnost si prohlédnout znaãkov servis se v emi dílnami, kde bylo vystaveno i nûkolik nov ch typû vozû Scania. 1 3

14 r o z h o v o r Já se z tûch znaãek snad zblázním Jana âenského znají na i ãtenáfii pfiedev ím z úãasti na projektu Honzova Dávej bacha Hitparáda. Do povûdomí ãeské vefiejnosti se Jan âensk zapsal pfiedev ím jako pfiedstavitel princû v pohádkách, moderátor a znalec krásn ch Ïen a v poslední dobû také vá niv automobilista. KaÏdého z vás, kdo sledoval pofiad Jízda na ât, kter Jan âensk uvádûl, jistû napadla otázka, jak je jeho vztah k vozûm a automobilismu vûbec. Právû pro vás jsme pfiipravili následující rozhovor. Jak jste se dostal k moderování motoristického pofiadu Jízda? Byla to vlastnû náhoda. Redaktofii AutoMotoRevue mû pozvali na natáãení kvûli testování ãtyfi vozidel. lo vlastnû o takovou srovnávací jízdu, kterou znáte izjízdy. VÏdy jsem se projel v urãeném voze a fiekl, co se mi líbí a co naopak ne. KdyÏ jsme skonãili, oslovil mû vedoucí tábu s otázkou: Pane âensk, nechtûl byste uvádût pofiad o autech?. ekl jsem proã ne. Takhle spontánnû probûhl mûj konkurs na moderátorskou pozici. Jsem moc rád, Ïe jsem tuto nabídku dostal - auta mám moc rád. Kdy jste se s automobily setkal poprvé? UÏ v dûtství jsem jezdil na Babetû a fiidiãsk prûkaz jsem si udûlal, jakmile to bylo moïné. Vozy jsem rád stfiídal, takïe uï jsem mûl spoustu znaãek aut. V souãasnosti zaãínám b t vûrn Nissanu, konkrétnû modelu Primera Combi diesel. KaÏd, kdo má rodinu, to pochopí vozím s sebou spoustu hraãek a ostatních drobností, které dûti povaïují za nezbytnû nutné pro zábavu. Zmûnil se nûjak vá osobní pohled na jednotlivé znaãky vozû pfii moderování Jízdy? V nûkter ch pfiípadech zmûnil, ale musím zûstat nohama na zemi. Svoje chutû musím korigovat dle finanãní situace. Nicménû je pravda, Ïe mi v poslední dobû pro lo pod rukama mnoho piãkov ch vozû. Asi vûbec nejhezãí zá- Ïitek jsem mûl s BMW M5 a s nov m Saabem 9/5 Aero. Nicménû Nissan mi momentálnû vyhovuje nejvíce. Dokonce se mi stala taková veselá pfiíhoda. Volal mi jeden divák, Ïe si objednal dva vozy znaãky Nissan Primera, protoïe jsme ho testovali v Jízdû a zda to má zru it nebo ne. Ujistil jsem ho, Ïe má b t klidn, protoïe tenhle vûz si chci koupit i já. ekl jsem mu, aè mi zavolá znovu, kdyï nebude spokojen. UÏ se neozval. Sledujete závody automobilû v televizi? Která disciplína je va e nejoblíbenûj í? Nejradûji sleduji královskou disciplínu v automobilov ch závodech Formuli 1. Ostatní disciplíny, jako tfieba trucky a buginy, u nás nejsou tak roz ífiené a populární. Jiná situace je napfiíklad v Americe, kde jsou populární právû trucky a závody, které spoãívají v demolování soupefiova auta. Co u vás rozhoduje pfii v bûru ãerpací stanice? Vlastním dieselov vûz, takïe je pro mû dûleïitá kvalita pohonn ch hmot. KdyÏ ãerpám, musím mít stoprocentní jistotu, Ïe dostanu nemrznoucí smûs. Samozfiejmû mû ovlivàuje i komfort, kter mi ãerpací stanice nabídne. UÏ dávno nejsem v situaci, kdy u ãerpaãky nakupuji jen naftu. Pro mû ãerpací stanice znamená moïnost nakoupit, dát si nûco k snûdku, moïnost nakoupit doplàky pro vûz a obãas i sprchu pro mého Nissana. Nav tûvujete Aral a jak jste spokojen? Aral znám uï z dob, kdy jsem se za totality dostal jednou za ãas do Nûmecka. U Aralu ãerpám rád a vïdy jsem byl spokojen. Úãastníte se vûrnostních soutûïí, které se konají na ãerpacích stanicích? Sám ani moc ne, ale obãas mû pfiemluví rodina. Pfiece jen hodnû cestuji, a tak nemám anci b t vûrn jedné znaãce, coï je potaïmo systémem vût iny soutûïí. Na druhou stranu mám rád soutûïe, kdy smaïete kupón a rovnou vám dají auto. To je ideální. Pfiece jen bychom se vás rádi zeptali i na va i desku. Co vás pfiimûlo pfiijmout nabídku na úãinkování se souborem Bardáãek na titulu Honzova Dávej bacha Hitparáda? UÏ dlouho se znám s Karlem Vágnerem, kter mi také v souvislosti s Hitparádou nabídnul spolupráci. Druh m dûvodem byl mûj desetilet syn. Právû pro takové dûti jsou tyto písniãky urãeny. Jak je vá názor na projekty typu dopravní v chova dûtí? KdyÏ se podíváme do minulosti, zjistíme, Ïe tu bylo pfiece jen více dopravních hfii È, kde se dûtem nûkdo vûnoval. Ne tak dnes. Myslím, Ïe je dûleïité, aby dûti vûdûly, Ïe vozovka je nûco jiného neï louka nebo hfii tû. Zdá se mi, Ïe pouãit dûti o pravidlech silniãního provozu formou písniãek je fajn a nenásilná forma, jak je chránit. Která z písniãek je z desky je va ím favoritem? Oblíben ch mám více, ale Já se z tûch znaãek snad zblázním dopadla k mé spokojenosti. Tuhle vûtu si totiï nûkdy, kdyï jedu vozem, fiíkám taky. Dûkujeme za rozhovor. 1 4

15 a k t u a l i t y Aral klub v elektronické podobû Zaãátkem mûsíce února jsme pro vás pfiipravili malé pfiekvapení. Na na e internetové stránky, konkrétnû do oddílu Tisk, kapitola Aral klub, jsme umístili elektronickou podobu na eho interního magazínu. Vûfiíme, Ïe tímto krokem obohatíme nabídku na ich stránek a seznámíme s dûním ve spoleãnosti i ir í vefiejnost. V této chvíli se nachází na internetov ch stránkách s adresou v echna ãísla Aral klubu za rok 1999 a navíc to, které drïíte právû v ruce. Chybí-li vám nûkterá star í ãísla Aral klubu, neváhejte najít na e stránky i materiál, kter vás zajímá. Srovnáme-li obsah elektronické podoby Aral klubu s jeho ti tûn m protûj- kem, zjistíme urãité rozdíly. Na internet jsme zafiadili jen ãlánky aktuální a ãtenáfisky atraktivní, protoïe náv tûvníkem na ich stránek je ãasto ãlovûk, kter není do problematiky na í spoleãnosti zasvûcen a interní záleïitosti ãi akce regionálního charakteru ho nezajímají. Díky zafiazení Aral klubu na internet pro vás nebude problém pracovat s elektronick m textem ãasopisu ãi zacházet s obrázky, které jsou k ãlánku pfiipojeny. Navíc pro vás v budoucnu chystáme dal í vylep ení v podobû bonusov ch ãlánkû, které budou uvefiejnûny pouze na internetu. Pro pravidelné ãtenáfie jsme pfiipravili novou volbu, pomocí které si mohou nechat zasílat o novém Aral klubu na svoji schránku. Máte-li o tuto sluïbu zájem, vyplàte na na ich stránkách v kapitole Aral klub svoji ovou adresu a budete po uvefiejnûní nového magazínu na tuto skuteãnost upozornûni pomocí elektronické po ty. Doufáme, Ïe jsme tím pro va e pohodlí udûlali maximum: nemusíte si uï pamatovat, kdy Aral klub vychází. Prostû jen ãekáte na od nás. Aral klub na internetu je koncipován co nejpfiehlednûji. V levém sloupci máte nabídku jednotliv ch ãlánkû (názvû), kdy se vám po kliknutí na pfiíslu n odkaz objeví text a obrázky v textovém oknû. Jinak je systém stránek naprosto stejn, jako je tomu na celém na em webu. Zacházení s na imi stránkami zvládne opravdu kaïd. Pfiipojte se k náv tûvníkûm adresy Zaãátkem prosince minulého roku jsme jako první dcefiiná spoleãnost nûmeckého koncernu ARAL lokalizovali internetové stránky. Dnes nás mûïete najít 24 hodin dennû na adrese kde vám pfiiná íme Náv tûvnost základní informace a Ïhavé novinky o na í spoleãnosti. Pravidelnû se na na e stránky pfiipojuje aï 40 náv tûvníkû dennû. Nejvíce náv tûv zaznamenáváme mezi 9 hodinou ranní a 17 veãerní. Náv tûvnost stránek dosahuje vrcholu ve 13 hodin, coï odpovídá v eobecnému trendu, protoïe velká ãást vefiejnosti pracuje s internetem v práci (52 %) nebo ve kole (24,9 %). Podíváme-li se na statistiky z prosince loàského roku a srovnáme je s únorem 2000, zjistíme, Ïe prezentace na í spoleãnosti si udrïuje stabilní náv tûvnost. Celkovû jsme se na na ich stránkách setkali s 3000 náv tûvníky (k ). Mezi nejnav tûvovanûj í ãásti patfií bezesporu kapitoly: SíÈ ãerpacích stanic, Informace o spoleãnosti, Tisk a Aral klub 9 % Oleje a maziva 10 % Informace o spoleãnosti 10 % Aral karta 15 % Náv tûvnost v % Ostatní 6 % Novinky 22 % SíÈ ãerpacích stanic 28 % Aral karta a Oleje a maziva. Na i náv tûvníci se nejãastûji pfiipojují pfies Czech On Line, Internet On Line, cesnet.cz a terminal.cz. Pro názornost vám pfiiná íme grafy, které pfiehlednû shrnují v echny zajímavé statistiky za tfii mûsíce fungování internetov ch stránek spoleãnosti Aral.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Restaurací OsvûÏení v parném létû

Restaurací OsvûÏení v parném létû 1 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Vysnûná cesta do Sydney Portrét Franti ka Jákla Restaurací OsvûÏení v parném létû Akce pro fiidiãe nákladních

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Aral klub. Jak se rodí ãerpaãka. Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot 2 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Jak se rodí ãerpaãka Autotec 2000 Tû íme se na setkání s vámi! Co moïná nevíte o tuzemském trhu pohonn ch hmot

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven

Aral klub. www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat. Aditivace. Chyba roku 2000? Aral je pfiipraven 4 / 1 9 9 9 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub www.aral.cz Dal í pfiíleïitost, jak se s námi setkat Aditivace Nová aditivace, nová mediální kampaà! Chyba roku

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více