Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR"

Transkript

1 Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti a vývojové trendy jednotlivých součástí obchodního podnikání (maloobchod, velkoobchod, pohostinství, turismus), postavení v mezinárodním obchodě; změny v dynamice a struktuře vnitřního spotřebitelského trhu a ve formách a formátech obchodního podnikání, impulsy vyvolané vstupem na jednotný vnitřní trh a jeho blízké perspektivy; resortní politika ve vnitřním obchodě; přípravy obchodu a cestovního ruchu na jednotnou evropskou měnu. Současné a budoucí strategie a cíle podnikatelských a profesních institucí v obchodě se zaměřením na kultivaci, zdokonalování a simplifikaci podnikatelských podmínek, korektní obchodní soutěž, únosnou míru regulace, využívání autoregulačních principů v managementu a konstruktivní kooperace se státní správou. Dosahovaná úroveň a nástroje ochrany spotřebitele na vnitřním trhu zboží a služeb ČR; nové cíle, úkoly a nástroje spotřebitelské politiky do roku 2010; stav, souvislosti a předpokládané postupy transpozice prostředků ochrany spotřebitele na vnitřním trhu EU, rozvoj znalostní základny ochrany spotřebitele s maximem účinků ve prospěch spotřebitele a minimem negativních dopadů na podnikatelskou sféru. Specifika ochrany vnitřního trhu a spotřebitele v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti výrobků i služeb; rozvoj činnosti spotřebitelských organizací, úloha tržního dozoru; nové aspekty ochrany spotřebitele plynoucí z udržitelného rozvoje spotřeby, z rozšiřování internetového obchodu, z rozvoje turismu a provozovatelů služeb cestovního ruchu, z příhraničního obchodu v rámci EU. SPOLUPOŘADATELÉ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR sdružení Korektní podnikání POŘADATEL MAG CONSULTING s.r.o. 1

2 Přehled: Koncepce spotřebitelské politiky na léta , Ing. Josef Tržický, MPO příspěvky: Ing. Josef Tržický, Ministerstvo průmyslu a obchodu Otázky vnitřního obchodu Doc. Ing. Michal Ševera, CSc., Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, GfK Praha Pohled na vývoj nákupních podmínek v ČR preferované typy prodejen, Příprava přechodu ČR na euro Jan Wiesner, Hospodářská komora ČR, SČMVD, Sdružení Korektní podnikání Negativní jevy v podnikání Doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc., Vysoká škola ekonomická Vývoj maloobchodu v ČR Mgr. Marek Jahůdka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Návrh integrovaného operačního programu v cestovním ruchu pro rok Ing. František Sládek, CSc., Ministerstvo zemědělství Zajištění bezpečnosti potravin v ČR JUDr. Marie Moravcová, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Dr. Pavla Podskalská, Lobby ČR Příběh Jak podnikatel okradl podnikatele Ing. David Šmejkal, Sdružení obrany spotřebitelů Sdružení obrany spotřebitele v souvislosti s obchodem PhDr. Stanislav Voleman, Asociace průvodců ČR Globální vývoj v oboru 2

3 Ing. Josef Tržický, Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce spotřebitelské politiky na léta Vláda si klade za cíl zajistit, aby byla ochrana spotřebitele v České republice na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy EU a aby odpovídala potřebám 21. století. Uplatňovaný režim bude nadále zajišťovat spotřebitelům dostatečnou ochranu a poskytovat jim za tím účelem odpovídající nástroje, přičemž budou podporovány otevřené, konkurenceschopné a inovativní trhy. Spotřebitelé proto musí být vybaveni schopnostmi, znalostmi, informacemi a důvěrou ve svá spotřebitelská práva. Spotřebitelská práva musí být jasná a srozumitelná. Spotřebitelé musí mít přístup k odpovídajícím a přiměřeným poradenským zdrojům a musí mít vytvořeny podmínky a prostředky k tomu, aby se domohli práva, včetně možnosti využití alternativního řešení sporů mimosoudní cestou. Mezi základní cíle spotřebitelské politiky v období bude patřit ochrana spotřebitelů před riziky a hrozbami, které sám nemůže ovlivnit (především bezpečnost výrobků a služeb, spotřebitelské aspekty související s užíváním nových technologií včetně elektronického obchodování a obchodování mobilním telefonem, etické chování podnikatelů), dále schopnost spotřebitelů lépe se rozhodovat o svých zájmech, zohledňování zájmů spotřebitelů v ostatních politikách, včetně přípravy právních předpisů s dopady na spotřebitele, jakož i aktivní účast na dění v Evropské unii i jiných mezinárodních organizacích. Koncepce pro léta zároveň sleduje zajištění základních a obecně uznávaných základních práv spotřebitelů, kterými jsou práva na: ochranu zdraví a bezpečnost ochranu ekonomických zájmů odškodnění informace a výchovu zastoupení při řešení uplatňování nároků sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby. Při postupném naplňování cílů Koncepce spotřebitelské politiky se všechny dotčené subjekty (orgány státní správy, dozorové organizace, spotřebitelské organizace i sami spotřebitelé) budou muset vyrovnávat s novými podmínkami, které na ně budou působit. Určitě je třeba si uvědomit, že již nyní dochází k nárůstu přeshraničního obchodování se zbožím a službami, zejména na vnitřním trhu EU. Služby se neustále rozvíjejí, a to včetně služeb finančních a služeb v obecném zájmu, jako jsou například služby spojené s dodáváním elektřiny, plynu, vody, s dopravou a telekomunikačními službami. I v těchto oblastech bude nutné důsledně dbát na ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů a uplatňovat ji. Rychle se rozvíjejí i technologie a vznikají tak nové bezprecedentní situace, s nimiž musí spotřebitelé i příslušné dozorové orgány počítat (např. otázky možností přehrávání CD nebo DVD na některých zařízeních, nemožnost pořizování jejich kopií, regionální omezení jejich použití, apod.). Ke splnění obecných cílů spotřebitelské politiky pro nadcházející období je třeba stanovit základní priority. Tyto priority byly vytipovány následovně, avšak s výhradou jejich určitých modifikací souvisejících s vývojem dané i souvisejících oblastí: zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů, rozvoj pro-aktivních informačních a vzdělávacích aktivit ve prospěch spotřebitelů; bezpečnost výrobků a služeb; zvýšení efektivity regulace oblasti; podpora samoregulace, dialogu státních institucí se spotřebiteli a dialogu mezi podnikateli a spotřebiteli; zvýšení účinnosti tržního dozoru; podpora rozvoje mimosoudního řešení spotřebitelských sporů; podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací; podpora aktivit souvisejících s realizací udržitelného rozvoje spotřeby, např. cestou změny vzorců spotřeby. 1. Základní priority ochrany spotřebitele v letech A. Zvyšování znalostní úrovně v oblasti ochrany spotřebitelů včetně mapování nových trendů na trhu ovlivňujících ekonomické a další aspekty rozhodování spotřebitelů. Rozvoj znalostní základny je nezbytný pro výběr vhodných instrumentů spotřebitelské politiky, zejména pro dosažení maximálních výsledků s minimálními negativními důsledky na podnikatelskou sféru. Tato priorita je plně v souladu s připravovaným evropským Akčním programem společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na léta Česká republika se bude aktivně podílet na mezinárodních studiích a dílčích analýzách zastřešovaných Evropskou komisí s cílem vytvořit informační základnu pro přípravu nových směrů evropské spotřebitelské politiky. Jedná se zejména o systémy umožňující srovnání cen, indikaci spotřebitelských postojů a míry jejich spokojenosti, posílení 3

4 bezpečnosti výrobků a služeb, omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů při využívání telekomunikačních služeb, nákupu energií, poskytování dopravních služeb apod. Spotřebitelské organizace budou mít možnost podílet se na rozvoji znalostní základny prostřednictvím svých vlastních průzkumů a vyhodnocování spotřebitelských dotazů či podání a využívat vybudovanou informační základnu. B. Zvýšení efektivity regulace v oblasti ochrany spotřebitelů V souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku, revizí evropského spotřebitelského práva a přijetím nových právních předpisů na úrovni Evropských společenství vzniká příležitost pro analýzu existující české spotřebitelské legislativy a její úpravu. V oblasti ochrany práv spotřebitele před nebezpečnými a zdraví ohrožujícími výrobky je třeba zajistit důsledné a efektivní vymáhání práva prostřednictvím orgánů dozoru nad trhem, spolupracovat v této oblasti jak na národní úrovni, tak s Evropskou komisí a jejími výstražnými systémy a s dozorovými orgány ostatních členských států. Tato součinnost může mít různé podoby, od konkrétní spolupráce při šetření případu až po účast v organizacích či sdruženích, zabývajících se otázkami sjednocení postupů a metodologií posuzování rizik, vytvářením databáze prověřovaných výrobků apod. Takovou organizací je například evropská PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe). Zároveň je žádoucí podporovat vytváření etických kodexů souvisejících s výrobou i prodejem výrobků a poskytováním služeb. Vedle ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů je třeba nadále posilovat ochranu jejich ekonomických zájmů, a to jak formou legislativních úprav, tak také prostřednictvím poskytovaných informací o právech a o způsobech jejich uplatnění. Nezbytné jsou účinné nástroje k jejich vymáhání a k vytvoření prostředí s nezbytnou regulací omezující porušování těchto zájmů. Jedním z důležitých úkolů budoucího období v této oblasti bude provedení transpozice Směrnice ES /29/ES o nekalých obchodních praktikách a zajištění odpovídající úrovně efektivního vymáhání práva. V souvislosti s touto novou právní úpravou a v návaznosti na probíhající rekodifikaci občanského zákoníku bude účelné podrobit revizi i stávající zákon o ochraně spotřebitele, přizpůsobit jej novým podmínkám. Ochrana spotřebitele proti nesprávnému měření v obchodních a správních transakcích je jednou ze základních úloh legální metrologie, zabývající se měřidly podřízenými zákonem dané kontrole. Problémy, které musí být v nejbližší době řešeny, souvisí s úlohami legální metrologie v oblasti harmonizované s Evropskou unií a na druhé straně v oblasti neharmonizované, podřízené národní úpravě, kde je cílem dosažení co nejvyšší úrovně slučitelnosti systémů. Je také třeba nalézt optimální řešení pro měřidla, která nejsou pod režimem zákona č. 505/1990 Sb.,o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a která jsou vzhledem ke svému významu podřízena rezortním předpisům (například v oblasti dopravy, potravin, zdravotnictví). Chování podnikatelů poškozující ekonomické zájmy spotřebitelů se objevuje nově v souvislosti s liberalizací některých síťových odvětví, jako jsou energetika a telekomunikace. Nárůst spotřebitelských stížností lze očekávat ve službách, zejména finančních a cestovních, a v souvislosti s rozvíjejícím se elektronickým obchodováním. S rozvojem nových digitálních technologií se nově objevuje také potřeba chránit spotřebitele právě v souvislosti s jejich využíváním. Při přípravě legislativy a dalších regulativních kroků v oblasti ochrany spotřebitele bude přihlíženo též k uplatňování aspektů a principů Strategie udržitelného rozvoje v České republice přijaté v roce 2004 a zejména Rámce programů udržitelné spotřeby a výroby schváleného Radou vlády pro udržitelný rozvoj v roce. Při přípravě legislativních opatření bude nadále pokračovat nastolený trend zapojování spotřebitelů (prostřednictvím nevládních občanských sdružení) i zástupců podnikatelů do legislativního procesu. Základem bude nejen informování příslušných zástupců těchto subjektů o legislativních změnách, a to jak na národní tak i evropské úrovni, ale pokračovat bude již dnes uplatňovaný princip jejich postavení jako připomínkového místa při tvorbě právního předpisu. Pokud jde o evropskou legislativu, je třeba aktivně participovat na přípravě nových právních předpisů (jak v oblasti ochrany spotřebitele, tak v oblastech s dopady na spotřebitele, jako např. u směrnice o službách), jakož i na připravovanou revizi spotřebitelského acquis. C. Podpora uplatňování principů samoregulace, dialogu státních institucí se spotřebiteli a dialogu mezi spotřebiteli a podnikateli V této oblasti půjde především o: podporu vzniku kodexů etického chování a dalších aktivit podnikatelských subjektů, včetně vytváření nástrojů k zajištění praktické realizace těchto kodexů tak, aby bylo zajištěno jejich důsledné uplatňování ze strany podnikatelů, prohlubování dialogu spotřebitelů se státními institucemi, především ve formě vytváření podmínek pro účast spotřebitelů resp. jejich zástupců při projednávání záležitostí dotýkajících se spotřebitelů; možnost uplatnit připomínky v rámci legislativního procesu, zapojení do různých pracovních skupin ke konkrétním okruhům, např. vytváření norem, podporu a budování kapacit spotřebitelských organizací, posilování spotřebitelských organizací a jejich kapacit, a to i do oblastí a regionů, reprezentaci zájmů spotřebitelů na evropských a mezinárodních fórech, zejména prohloubení účasti zástupců spotřebitelů v oblasti standardizace, podporu dodržování principu komplexního plánování (design for all) tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala všem spotřebitelům, tedy i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, prohlubování dialogu mezi zástupci spotřebitelů a podnikateli. 4

5 Samoregulace je považována za vhodnou formu kultivace tržního prostředí. Lze ji chápat i jako prevenci před neodpovědným a manipulativním chováním podnikatelů vůči ekonomicky slabším spotřebitelům. Aby samoregulativní opatření nebyla pouhou deklarací, musí obsahovat také transparentní nástroje pro vynucení plnění závazků. Dialog mezi spotřebiteli a podnikateli napomáhá k hledání efektivních řešení problémů z každodenní praxe. Dialog se spotřebiteli a státními institucemi je jednou z nezbytných podmínek pro účinné definování cílů a následně i pro jejich naplňování. D. Zvýšení účinnosti tržního dozoru Účinnost tržního dozoru je třeba nadále zvyšovat v oblastech: bezpečnosti výrobků a služeb na trhu, včetně zapojení do výstražných informačních systémů o výskytu nebezpečných výrobků na vnitřním trhu ES, ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů, finančních a cestovních služeb, e-commerce, reakce a hledání odpovídajících nástrojů při řešení poškozování spotřebitelů v souvislosti s novými problémy, jako jsou např. obchody uzavírané mobilními telefony, omezené možnosti využívání nových technologií, účinné spolupráce orgánů tržního dozoru v rámci jednotného vnitřního trhu ES, vzdělávání osob odpovědných za vymáhání práva, vytvoření uživatelsky přátelského vzájemně provázaného systému informací dozorových orgánů přístupných široké spotřebitelské veřejnosti. Působnost orgánů dozoru byla profilována přijímanou legislativou již od konce devadesátých let. V současné době je rozdělení kompetencí v zásadě takové, že nedochází k překrývání kompetencí. S ohledem na velmi obsáhlou věcnou problematiku jednotlivých aspektů ochrany spotřebitele (potraviny, technické požadavky na výrobky, nebezpečné chemické látky, apod.) a s ohledem na strukturu a organizační začlenění dozorových orgánů v ostatních členských státech. Koncepce proto nepředpokládá vytvoření jednoho univerzálního kontrolního orgánu pro otázky ochrany spotřebitele. V prostředí vnitřního trhu je vedle spolupráce na národní úrovni nezbytná také součinnost s orgány dozoru jednotlivých členských států. V návaznosti na přijaté Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/2004, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, budou od konce roku 2006 aplikovány nové kontrolní postupy v přeshraniční spolupráci orgánů dozoru jednotlivých členských států. Aplikace tohoto nařízení sleduje jeden z hlavních cílů, a tím je zajištění vymahatelnosti práva na celém jednotném trhu Evropské unie. Tím bude posílena ochrana práv spotřebitelů především v oblastech přeshraničních prodejů a poskytování služeb, tedy i těch, které souvisí s novými formami prodeje, jako je například prodej prostřednictvím internetu, telekomunikačních prostředků apod. Tato nová forma přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru nad trhem ve svém důsledku povede i k posílení důvěry spotřebitelů v tyto nové formy prodeje. Pro posílení postavení spotřebitelů a pro zlepšení jejich orientace na trhu je nezbytné, aby dozorové orgány v mezích daných právními předpisy rozšířily aktivity související se zveřejňováním informací o výsledcích kontrol. E. Podpora rozvoje institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je celosvětově považován za rychlý, levný a vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele. Formou mediace či rozhodčího řízení lze úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli, které by jinak musely být řešeny soudní cestou. Metody alternativního řešení sporů nejsou dosud v České republice příliš rozšířené. Jejich potřeba však neustále narůstá a bude důležité zvolit a právně zakotvit takový model, který by byl pro řešení spotřebitelských sporů efektivní a současně nezatěžující ani pro jednu ze zúčastněných stran. U formy mediace spotřebitelského sporu půjde o zkvalitňování již dnes prováděných aktivit, zejména ze strany nevládních spotřebitelských organizací v rámci jejich projektů a jejich podporu ze strany státních orgánů. Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu budou i nadále na tyto projekty poskytovány finanční dotace. Zároveň bude účelné zvýšit informovanost spotřebitelské veřejnosti o možnosti využití této formy řešení sporu. Zvýšená podpora ze strany státu přispěje i k upevnění postavení nevládních spotřebitelských organizací - mediátora - v očích podnikatelů. Pokud se týká rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory, bude nutné posoudit stávající právní úpravu a vhodnost či možnost jejího použití v celé šíři spotřebitelských sporů se zohledněním některých jejich specifik (konkludentní uzavírání smluv, odpovědnost za vady věci, apod.) a následně navrhnout právní úpravu tak, aby byla zajištěna snadná přístupnost spotřebitele k této formě mimosoudního řešení sporů. 5

6 F. Rozvoj pro-aktivních informačních a vzdělávacích aktivit ve prospěch spotřebitelů Podpora fungování a rozvoje aktivit Evropského spotřebitelského centra Podpora vzdělávání spotřebitelů Podpora aktivit zaměřených na zvyšování informovanosti spotřebitelů Podpora zavádění konkrétních programů udržitelné spotřeby Publikace Internet Medializace spotřebitelských práv Je třeba nadále posilovat a zlepšovat komunikaci s občany s cílem poskytnout jim nezbytné informace důležité pro ochranu jejich spotřebitelských zájmů, především pro jejich kvalifikované rozhodnutí o nakupovaném zboží nebo službách, mj. i ve vztahu k udržitelnosti jejich spotřebitelské volby. Budou podporovány projekty nevládních spotřebitelských organizací se zaměřením na posílení informací spotřebitelům o technických, bezpečnostních a zdravotních parametrech vybraných druhů výrobků v celém řetězci: výrobce, distributor, prodejce, spotřebitel. Komunikace musí být rozvíjena na úrovni orgánů státní správy, dozorových orgánů i spotřebitelských organizací. Důležité je i informování spotřebitelů o výsledcích kontrol prováděných na trhu, např. pokud jde o ceny, přeshraniční nákupy a související řešení sporů, podvody, nehody a zranění, apod. Neméně významné je zpracování informací od spotřebitelů (stížností nebo jiných vyjádření) a jejich promítnutí do následných opatření spotřebitelské politiky. Podpora možnosti aktivního vymáhání práv ze strany spotřebitelů je významnou součástí zajištění vysoké úrovně jejich ochrany. Z tohoto důvodu musí být podporován zájem spotřebitelů na vzdělávání a informování o relevantních oblastech práva a pod. Programy udržitelné spotřeby vytvářejí žádoucí tlak na chování jednotlivých zainteresovaných stran (výrobce, obchodní řetězce, instituce a podniky jako spotřebitele, jednotlivé spotřebitele, média). Programy podpory odbytu ekologicky šetrných výrobků (viz např. usnesení vlády 720/2000), zelené nakupování veřejné správy obecně, podpora odbytu výrobků spravedlivého obchodu (fair trade), výběru zelené elektřiny, zdravých a lokálních biopotravin jsou dobrými a vyzkoušenými nástroji, které je potřeba v ČR po vzoru vyspělých zemí posílit. V souvislosti s uvedeným vzděláváním spotřebitelů je třeba zaměřit se především na následující aktivity: podporu fungování a rozvoje aktivit Evropského spotřebitelského centra, vydávání publikací (obecných i konkrétně zaměřených na vybraná témata ochrany spotřebitele), pravidelnou aktualizaci internetu, včetně vytvoření rubriky nejčastější dotazy spotřebitelů, vyhodnocení a případné provedení úprav v osnovách základních i středních škol, pokud jde o výuku zaměřenou na spotřebitelské otázky, vč. otázek souvisejících s udržitelnou spotřebou, školení v oblasti práv spotřebitelů jak pro spotřebitele, tak pro podnikatelské subjekty medializace spotřebitelských práv, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude iniciováno získávání větších znalostí o sortimentu prodávaných výrobků (zbožíznalství). G. Podpora činnosti a rozvoje spotřebitelských organizací. Spotřebitelské organizace hrají v celkovém pojetí ochrany spotřebitele nezastupitelnou úlohu, proto je třeba pokračovat v podpoře rozvoje jejich aktivit a zefektivňování jejich činností, včetně vzdělávání jejich členů a představitelů. Cílem podpory bude zejména integrace a zkvalitnění poradenské a informační služby poskytované spotřebitelům, zapojení do vzdělávací a osvětové činnosti, realizace hromadných kauz chránících zájmy spotřebitelů, zvýšení základny členů a podporovatelů spotřebitelských organizací, vylepšení schopnosti spotřebitelských organizací pomáhat spotřebitelům, sledovat nepoctivé obchodování a varovat spotřebitele i zastupovat zájmy spotřebitelů na národní i mezinárodní úrovni. Přitom musí být na tyto spotřebitelské organizace kladeny základní požadavky vyplývající i z diskusí na evropské úrovni (vytvoření závazného etického kodexu spotřebitelských organizací), zejména plná nezávislost na podnikatelských subjektech. Z dlouhodobého hlediska je nezbytné podporovat schopnost spotřebitelských organizací, generovat vlastní zdroje, ať už z poskytování služeb spotřebitelům, členských příspěvků apod. či v návaznosti na zvažované legislativní úpravy (daňové asignace, podávání hromadných žalob o náhradu škody atd.) 2. Institucionální uspořádání Vzhledem k průřezovosti problematiky ochrany spotřebitele je nadále nezbytné, aby pro budoucí období byl pro tuto oblast určen koordinující ústřední státní orgán. Protože již více než pět let fungující institucionální uspořádání se ukázalo jako dobře fungující a životaschopné, Koncepce předpokládá, že by se toto uspořádání pro následující období nemělo zásadně měnit. 6

7 Ministerstvo průmyslu a obchodu bude věcně odpovědné za činnosti, které přímo přísluší do jeho kompetence, a nadále bude koordinovat otázky spotřebitelské politiky v oblastech ochrany spotřebitele spadajících zcela nebo částečně do působnosti jiných orgánů státní správy, a to zejména v těchto oblastech: závazkové vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem včetně problematiky záruk, cestovní a dopravní služby, finanční služby a oblast informací o ceně, vyjma spotřebitelského úvěru (působnost MPO), mimosoudní urovnání sporů, značení výrobků, obalů např. ve vztahu k životnímu prostředí, e-commerce, obchodování mobilními telefony a používání nových technologií, telekomunikačních služeb, přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru. Příslušné ústřední orgány státní správy (především Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) budou poskytovat v předem dohodnutém rozsahu informace týkající se otázek ochrany spotřebitelů včetně údajů potřebných k zajištění součinnosti při realizaci společného postupu. Společnou platformou pro zajištění koordinační úlohy Ministerstva průmyslu a obchodu, vzájemné informovanosti dotčených orgánů státní správy a řešení úkolů bude Sektorová skupina Ochrana spotřebitele ustavená při Resortní koordinační skupině Ministerstva průmyslu a obchodu. Ve vztahu k nevládnímu spotřebitelskému hnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu bude i nadále podporovat a organizačně zabezpečovat činnost Spotřebitelského poradního výboru. 3. Zajištění realizace Koncepce A. Legislativní opatření Průběžně spolupracovat s Evropskou komisí a ostatními orgány Evropských společenství na přípravě spotřebitelské legislativy. Při jednáních uplatňovat zájmy české spotřebitelské veřejnosti. Zajistit řádnou transpozici nové evropské legislativy do právního řádu České republiky, průběžně vytvářet podmínky pro aplikaci přímo účinných právních aktů ES a vytvořit tak sjednocující podmínky ochrany spotřebitele v rámci jednotného trhu. Respektovat průřezový charakter spotřebitelské problematiky a při tvorbě národních právních předpisů přihlížet k zajištění oprávněných zájmů ochrany spotřebitele. V souladu s Doporučením Komise z o zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní vyrovnání spotřebitelských sporů a Doporučení Komise z o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou právně upravit problematiku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice. Vedle forem mediace zpřístupnit spotřebitelům možnost využití rozhodčího řízení. V návaznosti na rekodifikaci občanského zákoníku posoudit stávající národní právní úpravu ochrany spotřebitele a případně zpracovat nový Spotřebitelský zákon (kodex), jehož cílem bude i zpřehlednění právní úpravy spotřebitelské legislativy. Ochranu spotřebitelů je třeba zajistit také v souvislosti se zavedením eura v České republice. Za tím účelem se předpokládá zabezpečení garance právní jistoty smluvních vztahů, úprava způsobu zaokrouhlování při převodu z korun na euro, současné označování cenou v Kč a euro a využití dalších nástrojů vymezených mj. doporučeními Evropské komise. Podporovat dodržování principu komplexního plánování (design for all) tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala všem spotřebitelům, tedy i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Při přípravě legislativy v oblasti působnosti orgánů dozoru nad trhem bude kladen důraz na jasné vymezení kompetencí příslušného orgánu dozoru. B. Nelegislativní opatření Podpora činností nevládních spotřebitelských organizací, zejména v podobě finanční podpory projektů zaměřených zejména na informování a vzdělávání spotřebitelů a poradenskou činnost, testování výrobků z pohledu jejich bezpečnosti a kvality, podpora jejich zapojení do řešení spotřebitelské problematiky v legislativních i nelegislativních otázkách na národní úrovni a podpora jejich zapojení do evropské a mezinárodní spolupráce. Rozvoj vzdělávání spotřebitelské veřejnosti včetně zařazování vybraných spotřebitelských témat do školních osnov. Podpora činnosti Evropského spotřebitelského centra jako místa pro poskytování informací a řešení stížností a sporů v otázkách přeshraničního prodeje výrobků a poskytování služeb. Realizace evropské a mezinárodní spolupráce na úrovni příslušných státních úřadů včetně dozorových. Podpora rozvoje samoregulačních nástrojů podnikatelské sféry s důrazem na vytváření principů odpovědného chování podnikatelů vůči spotřebitelům a jejich praktického uplatňování v každodenním životě. V souvislosti s přijetím euro v potřebném rozsahu provést informační kampaň s cílem seznámit spotřebitele s aspekty tohoto zásadního kroku. 7

8 Podpora dalšího rozvoje Programu Česká kvalita, sledující zlepšenou informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb. Podpora dodržování principu komplexního plánování (design for all) tak, aby navrhovaná řešení vyhovovala všem spotřebitelům, tedy i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. C. Dozor nad trhem Trvalé zajišťování účinného vymáhání práv spotřebitelů, průběžné hodnocení účinnosti a efektivnosti vynakládání finančních i lidských zdrojů. Realizace spolupráce na národní a zejména na evropské úrovni s cílem dosažení efektivního a jednotného postupu při dozoru nad trhem. Odpovídající zapojení do výstražných systémů, které shromažďují informace o výskytu nebezpečných výrobků na jednotném trhu EU. Dozorové orgány budou v maximální možné míře spolupracovat v oblastech přímého výkonu dozoru nad trhem, např. formou společných kontrolních akcí zajišťujících komplexnější prověření kontrolovaného subjektu. Dozorové orgány budou zvyšovat míru informovanosti spotřebitelské veřejnosti o výsledcích kontrol (mimo jiné s využitím účinnějšího propojení informačních systémů dozorových orgánů) a zajistí účelnou a účinnou výměnu informací mezi sebou navzájem. Finanční nároky Vzhledem k tomu, že činnosti v oblasti ochrany spotřebitele z hlediska ministerstev a ostatních orgánů státní správy jsou nedílnou součástí jejich práce v rozsahu kompetencí daných příslušným zákonem, a to včetně součinnosti s orgány Evropské Unie, předpokládá Koncepce, že navržené činnosti budou hrazeny z rozpočtů jednotlivých úřadů pro příslušný rok. Dále se předpokládá, že Evropské spotřebitelské centrum zůstane nadále součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. Na financování jeho činnosti se bude podílet Evropská komise. Závěr Navrženou Koncepci spotřebitelské politiky na léta je třeba chápat především jako otevřený materiál, který vymezuje základní aspekty budoucího směrování činností v této oblasti. Ponechává prostor pro řešení budoucích aktuálních potřeb ochrany spotřebitele na trhu, reakci na řešení konkrétních problémů, které s sebou přinese vývoj, a to jak v České republice, tak v Evropské unii. Zejména bude potřeba reagovat na nově připravovanou legislativu a v současné době projednávaný návrh Akčního programu Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na léta Případné změny obsahu Koncepce spotřebitelské politiky, včetně opatření k jejich realizaci budou uvedeny ve Zprávě o průběžném plnění úkolů zpracované v polovině roku

9 Obchod, doména spotřebitele moderoval Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., Vysoká škola hotelová, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Dámy a pánové, vítám Vás jménem spolupořadatelů na konferenci Obchod, doména spotřebitele. Vítám zde i studenty, které máme mezi sebou. Studenty, kteří jistě dále budou postupovat ve své odbornosti a zaujmou také jednou významná místa na lodivodském můstku našeho národního hospodářství či státu. Rád bych poděkoval Ministerstvu průmyslu a obchodu, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Parlamentu a organizátorům této akce MAG CONSULTING, s.r.o. Naše dnešní jednání by mělo mít formu jednotlivých referátů s tím, že po každém referátu bude možnost sdělovat připomínky a pokládat dotazy. Jestli dovolíte, úvodem vystoupí za Ministerstvo průmyslu a obchodu pan Ing. Josef Tržický, ředitel odboru ochrany spotřebitelů, MPO ČR. Ing. Josef Tržický, Ministerstvo průmyslu a obchodu Otázky vnitřního obchodu Vážené dámy, vážení pánové, nyní mi dovolte pár slov k vnitřnímu obchodu. Nedílnou součástí pozitivního vývoje české ekonomiky a spokojenosti občanů je nepochybně také vývoj na vnitřním trhu, především v maloobchodě. Je prokazatelné, že obchod je významným akcelerátorem a činitelem růstu ekonomiky a tvorby nálad občanů. Oceňuji v této souvislosti, že trh je živý, odráží dosahované rostoucí reálné příjmy domácností, zkvalitňující se strukturu poptávky spotřebitelů i poptávku ostatních účastníků trhu, především podnikatelského sektoru a rostoucího počtu turistů. Je charakterizován pestrou škálou prodejních formátů a příležitostí k nákupu, ostrou konkurencí jeho účastníků, vcelku stabilní a příznivou hladinou spotřebitelských cen v maloobchodě při současném intenzivním využívání akčních i průběžných cenových nabídek. Kvalitativní změny doznává, a to potěšujícím způsobem, strana spotřebitele. Kupní síla spotřebitele roste a dle posledních predikcí během příštích let předčí kupní sílu spotřebitelů v Řecku a Portugalsku a rychleji, než se očekávalo se přiblíží průměru kupní síly staré evropské patnáctky. Spolu se Slovinskem jsme již teď, a budeme výrazně i nadále, nejbohatšími spotřebiteli z nové evropské desítky. Prokazuje se, že spotřebitelé již nejsou šedou spotřební masou, ale diferencovaným souborem s odlišnými přáními, touhami a aspiracemi, za které si rádi připlatí. Více a rychleji než v okolních zemích již vystřízlivěli z tržních pozlátek/trháků a vyžadují stále více skutečnou hodnotu. Domnívám se, že je účelné dát signál k tomu, aby se obchodníci zaměřili spíše na kvalitu než na kvantitu, aby zefektivnili interní kontrolní systémy, ochotněji spolupracovali s orgány státního dozoru, aby se ochrana spotřebitele stala z deklarované aktivity reálnou aktivitou každodenního obchodního provozu. K mnohdy diskutovanému poukazu na přehnané zpřísnění některých legislativních nástrojů ochrany spotřebitele, včetně sankcí za jejich porušení, dále uvádím, že poctivého obchodníka se tyto změny ani nadále nedotknou; ten méně si jistý nepochybně zbystřil pozornost, a tak by to, koneckonců, mělo být. Vážené dámy a pánové, přestože současnou etapu vývoje obchodu hodnotím jako etapu konsolidace expanzí utvořené struktury vnitřního trhu, nelze v žádném případě hovořit o stabilizaci či snad klidu konečném. Procesy koncentrace, i když volněnějším tempem, pokračují a budou pokračovat. Možná ještě přesnější bude označit právě probíhající období jako fázi pročišťování obchodního portfolia. Je také zřejmé, že ne všechny subjekty současnou ostrou konkurenci dlouhodobě vydrží a svou pozici na trhu obhájí. O to více potěšující je expertní zjištění, že tempo poklesu malých obchodníků se zpomalilo a zvláště malé obchody a rodinné firmy svou pozici na trhu stabilizovaly. Pro rok 2006 i střednědobý horizont lze usuzovat, že obchod si minimálně zachová svoji dosavadní pozici v rozhodujících ekonomických parametrech, bude i nadále prorůstovým a stabilizujícím odvětvím ekonomiky. Pro rok 2006 lze očekávat tempo růstu v intervalu 4-6%, což je přírůstek, o kterém se může obchodníkům na západ od našich hranic jen zdát. Nepochybně se jistou měrou zkvalitní i nákupní podmínky obyvatel venkova, kde je situace v zásobování mnohdy zatím neuspokojivá. Dosavadní podklady nasvědčují tomu, že stejně jako loni poroste rychleji prodej průmyslového zboží (především textilu a obuvi) než prodej potravin. Rovněž lze očekávat, že příznačný pro trh bude jeho ne příliš vítaný aspekt totiž jeho diskontizace. V závěru mého vystoupení mi nedá nezmínit upřímně, že není snahou centra obchod zbytečně regulovat. Jde především o to jej evropsky, hlavně v kvalitě pro spotřebitele, standardizovat! Velmi bychom samozřejmě uvítali, kdyby tento proces probíhal přirozenou cestou kultivace podnikatelských iniciativ samotných, např. prostřednictvím sdružení Korektní podnikání či podobně, ale k diskusi o tom a mnohém dalším jistě přispěje i jednání této a podobných konferencí. Ing. Michal Ševera, CSc., Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, GfK Praha Pohled na vývoj nákupních podmínek v ČR, příprava přechodu ČR na euro Konkurenční prostředí, míra liberálního prostředí a státních zásahů se velmi diskutuje. Vyplývá z toho, že i velice intenzivní soutěže mezi velkými obchodními řetězci se v poslední době odráží u některých fúzí nákupech obchodních firem na vzájem. I v některých excesech a problémech, který se v poslední době stalý. Malé a střední podnikání začíná být velice aktivní a domníváme se, že se jedná o fenomén, který si zaslouží být ne jenom monitorován a popsán, ale zejména ho velice intenzivně z hlediska Svazu obchodu a cestovního ruchu podporovat. 9

10 PREFEROVANÉ TYPY PRODEJEN Hlavní nákupní místo 100% 90% 80% 2.1 V JAKÉM TYPU PRODEJNY CELKOVĚ UTRATÍTE NEJVĚTŠÍ ČÁST VAŠICH MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ ZA POTRAVINY? jinde stánek / tržnice 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% XI/ 97 XI/ 98 XI/ 99 XI/ 00 XI/ 01 XI/ 02 XI/ 03 XI/ 04 XI/ 05 specializovaná prodejna pultová prodejna potravin menší samoobsluha diskontní prodejna supermarket hypermarket SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Hodnocení podle cenové úrovně 6.1 HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ PODLE CENOVÉ ÚROVNĚ (1=nejlepší známka, 5=nejhorší známka) 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad Kaufland 1, Hypernova 2, Makro 1, Flosman/Flop* 2, Penny Market 1, Jednota 2, Lidl 1, Spar* 2, Plus Diskont 1, Tempo* 2, Terno* 1, Konzum 2, Tesco HYP 1, Billa 2, Globus 1, Albert 2, Hruška 1, Delvita 2, Tesco OD 1, Interspar 2,00 Vysvětlivky: Norma* 2,03 zlepšení hodnocení o více než 0,15 bodu Carrefour 2,10 zhoršení hodnocení o více než 0,15 bodu Coop Diskont 2,12 žádná nebo nevýznamná změna Tip/Tuty* 2,14 *nízký počet respondentů 10

11 SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Hodnocení podle šíře sortimentu 6.2 HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ PODLE ŠÍŘE SORTIMENTU (1=nejlepší známka, 5=nejhorší známka) 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad Globus 1, Plus Diskont 2, Tesco hypermarket 1, Jednota 2, Carrefour 1, Albert 2, Makro 1, Penny Market 2, Tesco OD 1, Spar* 2, Hypernova 1, Flosman/Flop* 2, Interspar 1, Lidl 2, Kaufland 1, Konzum 2, Tempo* 1, Norma* 2, Terno* 1, Tip/Tuty* 2,00 Vysvětlivky: Billa 2,03 zlepšení hodnocení o více než 0,15 bodu Hruška 2,06 zhoršení hodnocení o více než 0,15 bodu Coop Diskont* 2,12 žádná nebo nevýznamná změna Delvita 2,16 *nízký počet respondentů SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Hodnocení podle čerstvosti a kvality zboží 6.4 HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ PODLE ČERSTVOSTI A KVALITY ZBOŽÍ (1=nejlepší známka, 5=nejhorší známka) 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad Globus 1, Hypernova 1, Tesco hypermarket 1, Jednota 1, Tesco OD 1, Billa 1, Hruška 1, Delvita 2, Interspar 1, Lidl 2, Kaufland 1, Konzum 2, Tip / Tuty* 1, Albert 2, Makro 1, Spar* 2, Carrefour 1, Norma* 2, Tempo* 1, Flosman / Flop* 1,80 Vysvětlivky: Terno* 1,82 zlepšení hodnocení o více než 0,15 bodu Plus Diskont 1,85 zhoršení hodnocení o více než 0,15 bodu Penny Market 1,93 žádná nebo nevýznamná změna Coop Diskont* 1,93 *nízký počet respondentů 11

12 SPOTŘEBITELSKÉ HODNOCENÍ ŘETĚZCŮ Hodnocení podle dostupnosti a kvality personálu 6.5 HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ PODLE DOSTUPNOSTI A KVALITY PERSONÁLU (1=nejlepší známka, 5=nejhorší známka) 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad 2004 řetězec změna 04/05 Známka listopad Flosman / Flop* 1, Spar* 2, Hruška 1, Carrefour 2, Tip / Tuty* 1, Albert 2, Coop Diskont* 1, Delvita 2, Jednota 1, Billa 2, Terno* 1, Hypernova 2, Globus 1, Lidl 2, Tesco hypermarket 1, Makro 2, Tesco OD 1, Norma* 2, Tempo* 1, Penny Market 2,01 Vysvětlivky: Konzum 2,03 zlepšení hodnocení o více než 0,15 bodu Interspar 2,05 zhoršení hodnocení o více než 0,15 bodu Plus Diskont 2,05 žádná nebo nevýznamná změna Kaufland 2,09 *nízký počet respondentů Druhá část mého vystoupení se bude týkat přeměny národní měny na měnu evropskou. Všichni dobře víme, že je s tím hodně práce již nyní. Svaz obchodu nechtěl zůstat pozadu a velice aktivně v tomto roce vykročil vstříc těmto požadavkům a potřebám. Snaží se maximálně připravit podmínky pro to, aby změna měn proběhla relativně dobře. Víme i to, že jsme dnes v podstatě jedinou zemí střední a východní Evropy, která splňuje maastrichtská kritéria pro přeměnu na euro. A to také znamená, že po volbách, ať dopadnou jakkoliv, někdo rozhodne, kdy se naše ekonomika k euru vydá. Odhaduje se, že to bude v roce 2009 nebo Ale přípravy, které s tím budou spojeny, musí začít již nyní. Změna, která probíhala v Evropě, když se převáděly národní měny na euro (i když se nejednalo o všechny státy Evropské unie), se týkala víc než 300 mil. obyvatel. Naší výhodou je to, že situace byla v různých zemích připravována rozdílně a proběhla různě kvalitně. Procesy byly monitorovány a my se pokusíme zaujmout co nejlepší postoj. Ukázalo se, že ve všech zemích maloobchod sehrál rozhodující úlohu při směně peněz. Daleko významnější než všechny bankovní systémy a než všechna možná softwarová řešení bezhotovostních převodů atd. Jedním z rizik, která bylá definována v Evropě je to, že malé a střední podniky se nedovedly přizpůsobit velkému profesnímu tlaku a přípravě velkých řetězců při přeměně na euro. S tím může být spojeno vydělení speciálních prostředků a budgetu na takovéto změny. Vzniknou i objektivní náklady, které jsou spojeny s přeceňováním zboží, se změnou informačních podnikových systémů, přizpůsobování účetnictví, počítačových systémů, softwarů, atd. Dalším důležitým aspektem bylo, kolik obchodníci, hotely a hospody budou potřebovat bankovek a mincí, aby dovedli zvládnout nápor na změnu, která proběhne. Bude potřeba zajistit včas komunikační aktivity v obchodě, tzn. letáky, ceníky, reklamy, atd. Důležitá bude komunikační a propagační kampaň, kterou stát připravuje. Velkou roli budou hrát také ekonomické parametry eura v době, kdy se přechod uskuteční. Opatření, která by měla rizika minimalizovat:. Budou vznikat dobrovolné dohody mezi Svazem obchodu a cestovního ruchu. Také je potřeba jednat s bankami, pojišťovnami, se spotřebitelskými organizacemi, např. s ochranou spotřebitele, asociací slepců. Nezbytným nástrojem pro přechod na euro je monitoring připravenosti jednotlivých subjektů, potažmo celé populace. Dalším důležitým bodem je na jednu stranu dostatečně dlouhá přechodová fáze a na druhou stranu co nejkratší doba trvání duálního oběhu. A v neposlední řadě se musí stanovit pravidla pro stanovování a označování cen. Jan Wiesner, Hospodářská komora ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Sdružení Korektní podnikání Negativní jevy v podnikání Vážené dámy a pánové, již 17. rok se pohybujeme v tržním kapitalistickém prostředí a za tuto krátkou dobu jsme prošli všemi stádii vývoje. Je pochopitelné, že jsme během této doby pocítili i všechny negativní jevy související se svobodným podnikáním, které nás, jako daňové poplatníky a občany, stálo obrovské prostředky. Ostatní země západní Evropy, s nimiž dnes sdílíme společný trh, si tímto vývojem prošly také, měly na to však mnohem delší dobu. Změny neprobíhali tak překotně, nedošlo k zásadní změně politického a ekonomického systému a mohla proto být vypracována a zažita legislativní pravidla, upravující podnikání mnohem důsledněji než na našem území. Nejdůležitějším subjektem v podnikání je spotřebitel, zákazník. Tím je nejenom občan, ale také každý odběratel. Ochrana spotřebitele v tržním prostředí proti jeho negativním 12

13 vlivům a zneužívání může být zajištěna na několika úrovních. Legislativně může být spoléháno na všemocnou ruku trhu a můžeme také působit na morální přístup podnikatelů a zaměstnavatelů k zákazníkovi a partnerům. V legislativní oblasti jsme již udělali dost, myslím, že oblast podnikání je upravena spíše nadbytkem norem. V čem ale vidím dosud nedostatky a co nejvíce škodí poctivým podnikatelům. Podnikatel, který porušuje práva spotřebitelů, svých obchodních partnerů nebo zaměstnanců, přímo je okrádá, zneužívá dominantního postavení nebo mezer v zákonech, může v případě ukončení podnikání v jedné firmě, založit neomezené množství dalších podniků, třeba i se stejným předmětem činnosti, tudíž v podnikání pokračovat. Jedině v případě, že je za svou činnost odsouzen a je mu uložen trest zákazu podnikání, mohou být jeho další aktivity omezeny. A co je snad ještě závažnější, že pokud svou neetickou podnikatelskou činností získal značné prostředky, místo toho, aby se dostal na okraj společnosti, je často prezentován jako příklad úspěšnosti a takto medializován. Bohužel stav, úroveň a vztahy podnikání vytvářejí a ovlivňují celé společenské klima. O zahraničních podnikatelích pak nevíme vůbec nic z hlediska jejich minulých aktivit a naše otevřenost trhu pro zahraniční subjekty, která nemá ve vyspělých zemích obdoby, umožňuje u nás podnikání i organizovaným, dá se říci až zločineckým společnostem. Stejně negativně je vnímáno nejenom podnikání přímo porušující zákony, ale také zneužívání dominantního postavení a těžko prokazatelné kartelové dohody, s jejichž pomocí získávají úzké skupiny neadekvátních zisků na úkor většiny ostatních podnikatelů, zákazníků a občanů. Nejzřetelnější jsou příklady bank nebo dodavatelů energií a základních komodit. Do této kategorie patří i některé obchodní řetězce, které si pletou heslo Zákazník je náš pán s cílem získání co největšího zisku a naopak většina zákazníků si neuvědomuje, že ona honba za co nejnižší pro ně samozřejmě výhodnou cenou jde na úkor výrobce, kde je obvykle tento zákazník zaměstnán. Tím dříve či později může touto politikou přijít o práci, neboť tlak některých obchodníků na výrobce jít až na nákladové ceny v budoucnu zapříčiní nemožnost investovat, inovovat a rozvíjet podnik, což vede k postupné likvidaci. Aby toho nebylo málo, tak různá lákadla jako výhodné půjčky zapříčiní, což je dnes již ze statistiky zřejmé, životní problémy a tragedie mnohých i když nezodpovědných rodin. Nebudu již vůbec hovořit o změně stylu života naší již konzumní společnosti místo rozvíjení kultury, sportu, poznávání přírody a jiné relaxace na trávení víkendů v areálech obchodních center. Je pochopitelné, že na poctivé podnikatele má tato situace negativní dopady a snaží se jim bránit. Rád bych zde poukázal na jednu aktivitu, která vzešla z iniciativy Svazu obchodu a dalších podnikatelských svazů a organizací a vedla k založení sdružení pro Korektní podnikání. Cílem sdružení je ochrana rovných podmínek obchodního podnikání, konkurenčního prostředí a regulérního tržního jednání. Za nedílnou součást tohoto úsilí považují členové sdružení a jejich partneři soustavnou kultivaci partnerských a spotřebitelských vztahů, založenou na prosazování etických požadavků a principů autoregulace. Významným argumentem pro prosazování etických autoregulačních nástrojů jsou osvědčené zahraniční zkušenosti i vstup České republiky na společný evropský trh, kde jsou mnohé z prvků již aplikovány a další se vzájemně mezi členskými zeměmi v zájmu potlačování nekorektního jednání řeší. Členové sdružení si kladou za cíl být vzorem a garantem, dnes bychom řekli nadstandardního, ale ve skutečnosti slušného chování podnikatelských subjektů jak ve vzájemných vztazích, tak i ve vztazích ke spotřebiteli. Normy chování vyplývající z příslušných zákonů považují členové Sdružení za výchozí bázi k vytváření vlastních nadstandardních dobrovolně dohodnutých aktivit. K realizaci předmětu činnosti Sdružení vyhlásilo Kodex korektního podnikání a vytváří standardy Společenské odpovědnosti organizací jako autoregulační mechanismy, které umožní předcházet problémům a případně je řešit bez zásahu orgánů státu v souladu s právními předpisy České republiky, například prostřednictvím alternativního řešení sporů. Rád bych využil této příležitosti a doporučil všem přítomným podnikatelům ze všech oblastí výroby, obchodu či služeb, kterým nejsou negativní jevy v podnikání lhostejné, aby se seznámili se zásadami sdružení a případně se stali jeho členy. Pro vaší informaci je k dispozici adresa Doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc., Vysoká škola ekonomická Vývoj maloobchodu v ČR Vývoj maloobchodu České republiky Postavení obchodu v národním hospodářství podíl na HDP okolo 15 % podíl na investicích zhruba 10 % podíl na zaměstnanosti okolo 16 % podíl na počtu ekonomických subjektů zhruba třetina Vývoj podnikatelských struktur v maloobchodě 1. transformace 2. restrukturalizace 3. diferenciace TOP 10 maloobchodu Interkontakt 2. Euronova (Ahold) 3. Pronto-Plus 4. Spar České Budějovice, Sušice 5. M-Holding 6. Julius Meinl 7. Delvita 8. Plus Discount 9. Pramen Praha Červený Dvůr 10. Vít Restrukturalizace Nástup moderních obchodních formátů supermarketů, diskontů a především hypermarketů Rostoucí organizační koncentrace Dominance mezinárodních obchodních řetězců 13

14 Hlavní nákupní místo potravin v (%) Typ Hypermarket Supermarket Diskont Superetta Pultová prod Jinde TOP 10 maloobchodu Ahold 2. Rewe 3. Kaufland 4. Delvita 5. Tengelmann 6. Tesco 7. Globus 8. Julius Meinl 9. Baumax 10. Spar Maloobchodní síť sortimentní členění potraviny nepotraviny celkem počet jednotek prům. prodej. plocha v m2 na jednotku prům. počet zaměstn. na jednotku plošný standard obslužný standard ,5 3,63 153,1 7, ,9 3,52 230,4 11,30 index 99/89 146,7 102,0 97,0 150,5 143, ,6 4,55 162,2 8, ,2 2,48 756,0 18,33 index 99/89 387,9 119,4 54,5 466,1 212, ,6 4,06 315,3 16, ,0 2,79 986,4 29,63 index 99/89 259,1 119,8 68,7 312,8 179,4 Diferenciace Páteří trhu jsou mezinárodní podnikové sítě tvořené nadnárodními obchodními řetězci a jejich stejně internacionalizovanými dodavateli a dalšími firmami zajišťujícími podpůrné procesy ve formě služeb. TOP 10 maloobchodu 1. Makro 2. Schwarz (Kaufland, Lidl) 3. Ahold 4. Rewe (Billa, Penny Market) 5. Tesco 6. Globus 7. Tengelmann (Plus-Discount, Obi) 8. Spar 9. Carrefour 10. Helvita Podíl velikostních skupin podniků na tržbách a více Podíl velikostních skupin podniků na počtu pracovníků a více Diferenciace Maloobchodní trh je značně nasycený. Klíčovou úlohu při přerozdělování tržních podílů budou mít diferenciační marketingové strategie opřené o vysokou efektivitu oběhových procesů a produktivitu práce. Srovnání výkonnosti domácích a zahraničních společností (100 a více zaměstnanců) Zahraniční společnosti lépe využívají pracovní sílu, spolehlivěji hradí své závazky, stejných výnosů dosahují s vyššími zásobami a vyšší vázaností vlastního jmění a investičního majetku, jejich provozní zisk je relativně nižší. Přestože jsou zahraniční společnosti dosud lepší ve všech ukazatelích produktivity práce, po roce 2000 dochází ke sbližování výsledků se společnostmi domácími. 14

15 Růst produktivity v segmentu zahraničních společností se tak přenáší i do segmentu firem domácích. Nadějné strategie Diferenciační marketingové strategie Budování zákaznické loajality i necenovými nástroji - poskytování služeb - prokazatelná jakost zboží - vyhledávání či vytváření nových tržních segmentů Mgr. Marek Jahůdka, Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh integrovaného operačního programu v cestovním ruchu pro rok Silné stránky ČR v oblasti CR Existence kulturních i přírodních atraktivit nadregionálního a mezinárodního významu Vysoký podíl odvětví cestovního ruchu na devizových příjmech a HDP České republiky (CR se podílí na HDP 9 % a více než 12 % na zaměstnanosti) Vysoký potenciál venkova pro rozvoj CR Slabé stránky ČR v oblasti CR Regionální disproporce v návštěvnosti - vysoká koncentrace aktivit CR v tradičních střediscích a naopak nevyužívání potenciálu dalších regionů Nedostatečná nabídka komplexních produktů CR, nedostatečně rozvinuté marketingové aktivity Nedostatečné využívání národních kulturních památek Nedostatečně rozvinutá infrastruktura CR Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a z toho pramenící nízká kvalita služeb CR Příležitosti ČR v oblasti CR Celosvětově rostoucí zájem o CR Potenciál moderních informačních technologií Zvyšující se počet zahraničních turistů v ČR Značný potenciál pro rozvoj CR v dosud nevyužitých regionech (často vykazujících vysokou nezaměstnanost) Zvyšování počtu podnikatelských subjektů v oblasti CR, jejich kvalifikace a úrovně služeb Hrozby pro ČR v oblasti CR Snižování návštěvnosti v důsledku nedostatečné a nekvalitní nabídky služeb Zvyšující se kvalita služeb v CR v dalších zemích Evropy Zhoršování technického stavu kulturních památek Strategické dokumenty ČR podporující problematiku CR Strategie hospodářského růstu ČR - Zajistit dostatek zdrojů z EU - Urychlit ekonomický rozvoj regionů Strategie udržitelného rozvoje ČR - Rozvoj ekologických forem CR Strategie regionálního rozvoje ČR - Organizace a management CR - Infrastruktura CR - Produkty a služby CR Koncepce státní politiky CR V současnosti se připravuje se na období Potenciál cestovního ruchu Česká republika 15

16 Míra nezaměstnanosti (obce s rozšířenou působností, stav k ) Potenciál cestovního ruchu Pardubický kraj 16

17 Integrovaný operační program (IOP) Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu Opatření Organizace a řízení cestovního ruchu na národní a nadregionální úrovni Opatření Podpora budování destinací CR národního a nadregionálního významu Opatření Rozvoj produktů a marketingová podpora CR na národní a nadregionální úrovni Nahrazuje stávající dotační intervence: Státní program podpory CR Společný regionální operační program (priorita 4) Státní program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (podprogram Podpora investic pro rozvoj CR) Opatření 3.1 Organizace a řízení CR na národní a nadregionální úrovni Typy operací - Individuální projekty - Komplexní operace Koneční příjemci a uživatelé - ČCCR, nestátní neziskové organizace (NNO), rozpočtové a příspěvkové organizace Opatření bude v synergii s intervencemi plánovanými v rámci ROP Zaměření: zavedení a dlouhodobé naplňování satelitního účtu cestovního ruchu včetně regionálních satelitních účtů zavádění národních a nadregionálních informačních systémů a podpora koordinace a propojení regionálních komunikačních platforem, databází a e-služeb destinační management organizace cestovního ruchu na národní a nadregionální úrovni tvorba a informační podpora národních a mezinárodních standardů CR v ubytovacích a stravovacích službách a certifikace kvality služeb Opatření 3.2 Podpora budování destinací CR národního a nadregionálního významu Typy operací - Individuální projekty - Grantová schémata - Komplexní operace Koneční příjemci a uživatelé - právnické a fyzické osoby - PO MK - NNO Opatření bude v synergii s intervencemi plánovanými v rámci ROP Zaměření: Podpora komplexních projektů vybudování a rekonstrukce zařízení CR, které jsou součástí infrastruktury specifických destinací (doplnění a zlepšení infrastruktury v rámci kompaktních turistických regionů ležících na území více NUTS2 nebo v rámci sítě měst/míst rozložených po území ČR, nabízejících společné produkty) a odvětví CR Zkvalitňování sportovně-rekreační turistické infrastruktury zejména v našich nejvýznamnějších horských oblastech a střediscích, příp. střediscích letní rekreace u vody Rozvoj lázeňství a lázeňského cestovního ruchu Péče o přírodní atraktivity národního významu za účelem rozvoje CR Předpokládané výsledky a dopady: Příznivější rozložení domácí a zejména zahraniční návštěvnosti (mimo Prahu) Výrazné zvýšení pobytové domácí a zahraniční návštěvnosti Prodloužení sezóny a využití zařízení v našich nejvýznamnějších oblastech a střediscích CR Opatření 3.3 Rozvoj produktů a marketingová podpora CR na národní a nadregionální úrovni Typy operací - Individuální projekty - Komplexní operace Koneční příjemci a uživatelé - ČCCR, NNO, FO+PO, obce, kraje, rozpočtové a příspěvkové organizace Opatření bude v synergii s intervencemi plánovanými v rámci ROP Zaměření: Podpora rozvoje podnikání v CR dotváření komplexních operací Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází Tvorba a propagace produktů specifických destinací CR Tvorba a zkvalitnění základních a doplňkových služeb CR Zapojení ČR do mezinárodních (evropských) projektů CR včetně propagace (např. středoevropská spolupráce, V4, evropské projekty kulturního cestovního ruchu, ekoturistiky, learning areas apod.) Organizace mezinárodních konferencí, sympozií, podpora tvorby katalogů Předpokládané výsledky a dopady: Zvýšení zahraniční a domácí pobytové návštěvnosti Výrazné zvýšení kvality poskytovaných služeb Zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v cestovním ruchu Finanční perspektiva celkové prostředky na politiku soudržnosti pro ČR na období : cca 685 mld. Kč (v cenách r.2004), v běžných cenách až 774 mld. Kč alokace pro IOP: 7,25%, tj. cca 56 mld. Kč priorita 3 (CR) v rámci IOP na období : 2,45% (34% z IOP), tj. cca 19,2 mld. Kč Finanční alokace IOP Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu (strukturální fondy EU) Opatření mil. Kč Opatření mil. Kč Opatření mil. Kč Zajištění spolufinancování národních a nadregionálních projektů IOP míra spolufinancování ze zdrojů EU 85% zbývajících 15% bude financováno ze SR spolufinancování bude zajištěno částečně přesunem dotačních zdrojů z národních dotačních programů kapitoly MMR, zbývající část bude financována z vlastních zdrojů žadatele Zajištění absorpční kapacity v rámci IOP I. Funkční implementační struktura II. Výběr oblastí (komplexních středisek CR) 17

18 1. Ideový návrh zajištění absorpční kapacity v regionech (způsob implementace IOP) 3 úrovně implementace IOP I. Monitoring absorpčního potenciálu území - projektoví manažeři odpovědni za vyhledávání vhodných projektů - zajišťují manažeři zprostředkujícího subjektu II. Příprava a kompletace projektové žádosti - bude probíhat na komerční bázi prostřednictvím poradenských firem (snaha vytvořit podmínky pro certifikaci poradenských firem) III. Administrace schváleného projektu - systém projektových manažerů na pobočkách zprostředkujícího subjektu (např. ve Dropu pobočky CRR) odpovědných za plnění věcného a časového harmonogramu administrace projektu 2. Výběr komplexních center CR návrh komplexních center respektuje vhodnost a potenciál území pro rozvoj CR v ČR smyslem výběru je podpora takových území, která mají pro rozvoj CR dostatečný potenciál a vygenerují nová pracovní místa (významně přispějí k řešení nezaměstnanosti v regionu) centra mají strategický a klíčový charakter pro rozvoj CR v ČR a budou tvořit rovnoměrnou a páteřní síť s nadregionálním významem výběr center respektuje územní členění ČR na regiony soudržnosti NUTS II výběr center respektuje možnosti jejich propagace ze strany CzechTourismu v zahraničí (vychází z marketingových studií CzT) cílem je rovnoměrné rozptýlení návštěvníků ČR mimo Prahu a koncepční podpora domácího cestovního ruchu Několik důležitých rad na závěr (zkušenosti z administrace ) zahájit přípravu projektu co nejdřív - týká se to zejména komplexních projektů vazba na lhůty ve stavebním řízení atd. Letošní rok je sice rokem kdy finanční zdroje jsou již alokovány na druhé straně je to období, kdy je jedinečná příležitost soustředit se na přípravu. Základní logika přípravy projektové žádosti zůstane z velké části stejná jako u projektů zpracovatele projektové žádosti vybírat podle jeho zkušeností a podle úspěšnosti jím předkládaných žádostí. MMR ve spolupráci s MPO připravuje systém certifikace poradenských firem. příprava příloh projektové žádosti mnohdy se stává, že z důvodu formálních nedostatků není vybrán kvalitní projekt. možnost konzultací podle toho, kdo výzvu vyhlašuje (odbor rozvojových programů v CR na MMR, do budoucna Regionální rady pro ROP atd.). příručky pro žadatele, metodiky hodnocení projektů všechny metodické dokumenty jsou vyvěšeny na www stránkách příslušného ministerstva Ing. František Sládek, CSc., Ministerstvo zemědělství Zajištění bezpečnosti potravin v ČR Proč bezpečnost potravin? Dotýká se všech obyvatel Zajímá se o ni 91 % obyvatel EU. Má přímý dopad na - kvalitu a délku života - zdravotní stav populace Zajištění bezpečnosti potravin vychází z nařízení EP a Rady 178/2002. Vyžaduje dobrou komunikaci - mezi resorty - s nevládními organizacemi - s odbornou i laickou veřejností Informace jsou založeny na vědeckém základě Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Nařízení EP a Rady č. 178/2002, EK č. 2230/ vědecké posouzení na úrovni společenství - stanoviska k právním přepisům Společenství států EU a EHS EFTA - spolupráce s obdobnými úřady členských zemí - komunikace o riziku Spolupráce ČR a EFSA komunikaci s EFSA zajišťuje KS BP při MZe spolupráce od 3/2003 v roli pozorovatele v současnosti: - účast na jednání poradního sboru EFSA, - pracovní skupiny pro komunikaci a IT, - přístup do Extranetu - videokonference Eurobarometer průzkum veřejného mínění spolupráce EFSA a DG SANCO (EK) ve všech 25 státech EU, účel: zjistit, jak lidé vnímají riziko Eurobarometer nejdůležitější závěry lidé obecně potraviny vnímají pozitivně, jako takové si je nejčastěji spojují s chutí a požitkem při nákupu potravin je vybírají podle kvality a dále ceny, nikoliv podle toho zda jsou zdravé a bezpečné více než 40% obyvatel EU se domnívá, že jejich zdraví může být poškozeno konzumovanými potravinami Eurobarometer - nejdůvěryhodnější zdroje informací - spotřebitelské organizace (32%), - lékaři (32%), - vědci (30%) - státní správa (22%) - média (17%) - výrobci potravin (6%), - zemědělci (6%) - obchodníci (3%) 18

19 Představují následující okolnosti reálné riziko ohrožení vašeho zdraví (EU 25 - %)? Výsledky průzkumu veřejného mínění (květen ) provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění AV ČR Mají spotřebitelé dostatek informací o bezpečnosti potravin? (v %) Obavy ze zdravotní závadnosti potravin (v %) 19

20 Sledování údajů, které jsou uvedeny na obalech potravin (v %) Názory na změny v úrovni zdravotní nezávadnosti potravin na českém trhu po vstupu ČR do EU (v %) Komunikace se spotřebiteli Komunikace se spotřebiteli úzká komunikace MZe s nevládními organizacemi účast zástupců spotřebitelů - v koordinační skupině - v pracovní skupině pro komunikaci se spotřebiteli Informační centrum bezpečnosti potravin moduly - Informační centrum - Potravinářství - Legislativa - Zemědělství - Ministerstvo zdravotnictví informuje - Poradenství INFOPULT zodpovídání dotazů pro širokou veřejnost odpověď do tří dnů - bezplatná služba přístupná: - z internetu - em - telefonicky nebo faxem osobně Dny bezpečnosti potravin května 2006 Zahájeny tiskovou konferencí na MZe dne Spolupráce s MZ, ČRO, spotřebitelskými organizacemi, SZPI, SVS ČR, SZIF, VŠCHT, ČZU a ZOO Praha Cíl poskytnout spotřebitelům co nejvíce informací z oblasti bezpečnosti potravin a pořádat tuto akci pravidelně každý rok Podpora potravinářských výrobků značka KLASA Slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci typických domácích produktů, Prezentace kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo nebo odebráno Co je KLASA Uděluje ministr zemědělství od r Značku spravuje SZIF Odbor pro marketing K 28. dubnu bylo oceněno 1149 výrobků od 174 podniků Co je RASFF? Rapid Alert System for Food and Feed Systém sloužící pro hlášení přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví, pocházející z potraviny nebo krmiva 20

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014

PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014 PRIORITY SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 2011-2014 Úvod Evropská komise v úvodu Strategie spotřebitelské politiky na léta 2007-2013 konstatuje, že 493 miliony spotřebitelů EU představují životodárnou mízu pro

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Příspěvek České republiky zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) k veřejné konzultaci k Zelené knize Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu únor 2012 Základní principy projektu MPO pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 3 hlavní pilíře kvalifikovaná informace a doporučení,

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více