Koncese na stavební práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncese na stavební práce"

Transkript

1 Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne Verze v03.1 Účinnost Verze v03.2 Účinnost Verze v03.3 Účinnost Příslušný formulář je v elektronické podobě ke stažení na Informační povinnost dle platné legislativy zadavatel splní vyplněním a odesláním formuláře v souladu s Provozním řádem provozovatele VVZ (čl. 6 - Způsoby doručení podkladů k uveřejnění Provozovateli VVZ), v platném znění. Validační pravidla 1) Na základě validačních pravidel jsou u jednotlivých položek uvedeny technické informace, jejichž součástí je formát a délka pole, informace, zda položka musí být v systému vyplněna ( NUTNO VYPLNIT ) a v případě, že položka má logickou vazbu na jiné pole je dále uvedena i tato vazba ( logická vazba NUTNO VYPL- NIT ). 2) Délky polí, které jsou součástí technických informací, se vztahují k elektronickému vyplnění a odeslání formuláře. Při tisknutí formuláře může dojít ke zkrácení uvedených informací v jednotlivých polích formuláře, a to v případě, že zadavatel vyplní délky polí v širším rozsahu, než jaký umožňuje jeho grafická podoba. 3) V případě, že zadavatel hodlá formulář vytisknout a odeslat k uveřejnění v listinné podobě, je povinen před jeho odesláním překontrolovat úplnost vytištěných informací. Porušení validačních pravidel (např. položky NUTNO VYPLNIT, nedodržení logické vazby, uvedení nesprávného formátu pole apod.) bude mít za následek vrácení formuláře zpět zadavateli a formulář nebude uveřejněn ve VVZ ani odeslán k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Povinnost dle platné legislativy 4) Jedná-li se o povinně vyplňované položky dle platné legislativy, je tato povinnost vyznačena u jednotlivých položek termíny: zadavatel je povinen nebo povinně se uvádí. 5) V případě porušení povinnosti dle platné legislativy formulář nebude systémem odmítnut, ale veškeré důsledky nesplnění těchto povinností ponese zadavatel. Za platnou legislativu se považují následující právní předpisy: a) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách (dále jen zadávací směrnice ), Strana: 1/18

2 c) Vyhláška č.133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Strana: 2/18

3 Klasifikace a číselníky PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 6) Všechny používané klasifikace a číselníky jsou volně přístupné na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ - 7) V číselnících je možno vyhledávat podle kódů nebo jejich popisů. Úvodní poznámky k formuláři 1) Dle koncesního zákona 1 jde o Oznámení o zahájení koncesního řízení. 2) Oznámení je určeno jen pro veřejné zadavatele. 3) Týká se pouze nadlimitní koncesní smlouvy na stavby. 4) Koncesní smlouva na stavby se uveřejní ve VVZ i v Úředním věstníku EU. 5) Je-li v textu uvedeno TED, je tím myšlen Úřední věstník EU. 6) Použití pro koncesní smlouvy v případě, že jde o nadlimitní koncesní smlouvu na stavby, tj. jde o koncesní smlouvu, kde předpokládaná hodnota jejího předmětu činí více než je stanovený finanční limit pro koncesní řízení na daný rok a jejím hlavním předmětem je zhotovení stavby. 7) Jednotlivé položky z formuláře jsou uvedeny kurzívou a dány do uvozovek. 8) Pro upřesnění některých pojmů, které mají ve formuláři jinou terminologii než v ZVZ, je v hranatých závorkách uveden překladový slovník; pokud je v textu formuláře použit pojem zakázka je tím dle ZVZ míněn pojem veřejná zakázka ; pokud je v textu formuláře použit pojem zveřejnění je tím dle ZVZ míněn pojem uveřejnění. 9) V případě, že se jedná o povinnou textovou položku (a to jak povinnost dle platné legislativy, tak povinnost dle validačních pravidel) a zadavatel není schopen tuto položku vyplnit, uvede v položce neuvádím 1 Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) (dále jen KZ ). Strana: 3/18

4 Oddíl I. - Veřejný zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místa Úřední název povinně se uvádí název zadavatele, u obchodních společností uvádí zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) - zadavatel povinně uvede identifikační číslo (pokud mu bylo přiděleno, tak (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa povinně se uvádí název ulice dle sídla zadavatele (text, max. 255 znaků, NUTNO VY- PLNIT). Strana: 4/18

5 Obec povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla zadavatele (text, max. 100 znaků, NUTNO VYPLNIT). PSČ povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle zadavatelem uvedené obce (text, max. 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky, NUTNO VYPLNIT). Zadavatel použije platný číselník států (kód ČR je CZ). Kontaktní místo uvádí se identifikační údaje kontaktní osoby určené zadavatelem (text, max. 255 znaků). K rukám - uvádí se jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele, včetně titulu před jménem nebo za jménem (text, max. 100 znaků). Tel. - uvádí se telefon kontaktní osoby zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / povinně se uvádí ová adresa kontaktní osoby zadavatele (text, max. 100 znaků). musí být ve tvaru: nebo Lze zadat více ových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Fax povinně se uvádí faxové číslo kontaktní osoby zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetové adresy: (jsou-li k dispozici) Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) uvede se obecná (základní) adresa webových stránek zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Adresa profilu zadavatele (URL) uvede se adresa webových stránek zadavatele, kde jsou umístěny informace o tomto koncesním řízení (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Elektronický přístup k informacím: (URL) uvede se adresa webových stránek, kde je umožněn přístup k informacím o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL) uvede se adresa webových stránek, kde je možné podat nabídky nebo žádosti o účast (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Další informace lze získat zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o koncesním řízení stejné s kontaktními údaji v úvodní tabulce bodu I.1) vybere zadavatel možnost na výše uvedených kontaktních místech. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o koncesním řízení odlišné od kontaktních údajů uvedených v úvodní tabulce bodu I.1), vybere zadavatel možnost jinde: vyplňte prosím přílohu A.I a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A.I. Specifické dokumenty lze získat zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že zadavatel bude koncesní dokumentaci poskytovat na kontaktním místě, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost na výše uvedených kontaktních místech. V případě, že zadavatel bude koncesní dokumentaci poskytovat na jiném kontaktním místě než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost jinde: vyplňte prosím přílohu A II. V tomto případě zadavatel vyplní kontaktní údaje v příloze A II nejméně v rozsahu údajů požadovaných v úvodní tabulce bodu I.1). Žádosti musí být zaslány - zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že zadavatel požaduje doručení žádostí o účast na kontaktní místo, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost na výše uvedená kontaktní místa. V případě, že zadavatel požaduje doručení žádostí o účast na jiné kontaktní místo než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost jinam: vyplňte prosím přílohu A III a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A III. Strana: 5/18

6 I.2) Druh veřejného zadavatele PROVOZNÍ ŘÁD - Příloha 3 Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele z tabulky, kde zaškrtne pouze jednu ze 7 nabízených možností podle 2 odst. 1 a 2 koncesního zákona. V případě, že veřejným zadavatelem je: Česká republika (dle 2 odst. 1 písm. a) KZ) zadavatel zaškrtne položku Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek, státní příspěvková organizace (dle 2 odst. 1 písm. b) KZ) - zadavatel zaškrtne položku Celostátní či federální úřad/agentura, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle 2 odst. 1 písm. c) KZ) - zadavatel zaškrtne položku Regionální či místní orgán v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku Regionální či místní úřad/agentura v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku, jiná právnická osoba (dle 2 odst. 1 písm. d) zadavatel zaškrtne položku Veřejnoprávní instituce, zadavatel zaškrtne položku Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle 2 odst. 2 písm. a) d) ZVZ, zadavatel zaškrtne položku Jiný (prosím upřesněte) v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností. Zadavatel uvede, o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle 2 odst. 9 ZVZ, dotovaný zadavatel dle 2 odst. 3 ZVZ. I.3) Hlavní předmět činnosti Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele z tabulky, kde zaškrtne jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 10, zaškrtne zadavatel položku Jiný (prosím upřesněte) a uvede svůj hlavní předmět činnosti do pole Upřesnění (text, max. 100 znaků). Strana: 6/18

7 I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů zadavatel zaškrtne Ano v případě, že veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku pro jiné zadavatele (veřejné nebo sektorové) např. na základě uzavření smlouvy o centrálním zadavateli nebo jiné obdobné smlouvy. V opačném případě zaškrtne Ne. Strana: 7/18

8 Oddíl II. - Předmět koncese II.1) Popis koncese II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem uvádí se název předmětu koncesní smlouvy (text, max. 255 znaků). II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací Zadavatel povinně zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na stavební práce dle 9 ZVZ. Zadavatel zaškrtne Provádění v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. ZVZ. Zadavatel zaškrtne Projekt a provádění v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. b) ZVZ. Zadavatel zaškrtne Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení 9 odst. 1 písm. c) ZVZ. Zadavatel uvede hlavní místo realizace předmětu koncesní smlouvy (text, max. 100 znaků) a dále kód územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 Středočeský kraj), který nejlépe odpovídá hlavnímu místu provádění stavebních prací. V případě, že koncesní smlouva se bude realizovat mimo ČR na území Evropy, uvede zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při provádění stavebních prací mimo území EU uvede zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio). II.1.3) Stručný popis zakázky zadavatel povinně uvede popis předmětu koncesní smlouvy, v případě postupu podle 7 odst. 5 písm. b) KZ ( koncesní dialog), uvede své požadavky a potřeby (text, max znaků, NUTNO VYPLNIT). Strana: 8/18

9 II.1.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 2 povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení doplňkového slovníku (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. II.2. Množství nebo rozsah zakázky II.2.1) Celkové množství nebo rozsah: (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li známo) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu koncesní smlouvy (text, max znaků) Je-li známa, uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH (pouze číselné údaje) - zadavatel uvede předpokládanou hodnotu výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VY- PLNIT), tj. výdajů jak zadavatele, tak i výdajů koncesionáře (postupuje při výpočtu těchto výdajů analogicky dle přílohy č.1 k vyhlášce ke koncesnímu zákonu) [odhadovaná hodnota = dle koncesního zákona předpokládaná hodnota]. Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. nebo rozsah: mezi a - zadavatel může uvést rozsah předpokládané hodnoty výdajů vynaložených na realizaci předmětu koncesní smlouvy po celou dobu předpokládané platnosti koncesní smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např CZK. Logická vazba k bodu II.2.1): - V bodě II.2.1) Celkové množství nebo rozsah může být vyplněna buď položka Odhadovaná hodnota bez DPH nebo rozsah. - V položce rozsah musí být vyplněny obě krajní hodnoty. - Vždy musí být vyplněna položka měna dle číselníku měn (text, 3 znaky), měna v českých korunách má kód CZK, měna v euro má kód EUR. II.2.2) Minimální procento stavebních prací, které budou zadány třetím stranám (je.li to relevantní) 2 Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 213/2008, se používá od 17/09/2008 o CPV. Strana: 9/18

10 zadavatel uvede procenta z finančního objemu koncese, které je koncesionář povinen zadat třetím osobám - tj. dalším dodavatelům (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet ustanovení 14 koncesního zákona. Oddíl III. - Právní, ekonomické, finanční a technické informace III.1) Podmínky účasti III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny povinně se uvádí základní kvalifikační předpoklady (podle 53 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady (podle 54 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ (text, max znaků). III.1.2) Ekonomická a finanční způsobilost (je-li to relevantní) Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny (ve vhodných případech) Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. III.1.3) Technická způsobilost (je-li to relevantní) Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny (ve vhodných případech) Povinně se uvádí technické kvalifikační předpoklady (podle 56 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ. Zadavatel je povinen uvést doklady, které musí dodavatel předložit a rozsah informací, které po dodavateli požaduje (text, max znaků). Zadavatel je povinen uvést způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, které odpovídají druhu, rozsahu a složitosti předmětu koncesní smlouvy. Strana: 10/18

11 Oddíl IV. - Řízení IV.1) Kritéria pro zadání zakázky Zadavatel povinně uvede jednotlivá dílčí kritéria pro hodnocení nabídek (text, max znaků) podle 7 Koncesního zákona. IV.2) Administrativní informace IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní) Zadavatel uvede své číslo jednací (spisovou značku), pod kterým vede oznámení tohoto koncesního řízení ve své evidenci (text, max. 100 znaků). IV.2.2)Lhůta pro podávání žádostí Zadavatel povinně uvede lhůtu pro doručení žádostí o účast v koncesním řízení datum (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, NUTNO VYPLNIT) a čas (formát času, max. 5 znaků z toho 4 číslice), přičemž tato lhůta musí činit nejméně 52 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení. IV.2.3) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být žádosti vypracovány Zadavatel povinně vybere jeden nebo více jazyků, ve kterých mají být žádosti o účast předloženy. Zkratky mají následující význam: ES španělština, CS čeština, DA dánština, DE němčina, ET estonština, EL řečtina, EN angličtina, FR francouzština, IT italština, LV lotyština, LT litevština, HU maďarština, MT maltština, NL holandština, PL polština, PT portugalština, SK slovenština, SL slovinština, FI finština, SV - švédština Jiné zadavatel vyplní tuto položku, pokud přijímá nabídky i v jiném jazyce, který není ve výběru uveden (text, max. 100 znaků); do položky uvede kód jazyka (text, 2 znaky) dle formátu ISO (viz Strana: 11/18

12 Oddíl VI. - Doplňující údaje VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie. Zadavatel zaškrtne Ano v případě, že realizace předmětu koncesní smlouvy má být spolufinancována z fondů Evropské unie (logická vazba NUTNO VYPLNIT. V opačném případě zaškrtne Ne. Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy v případě, že zadavatel zaškrtne v položce VI.2) ano, pak uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého má být realizace předmětu koncesní smlouvy spolufinancována (text, max znaků). VI.2) Další informace (je.li to relevantní) V případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k danému koncesnímu řízení a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře, zejména informace vyplývající z koncesního zákona: zda zadavatel vyzve kvalifikované dodavatele k účasti v koncesním dialogu v případě postupu podle 7 odst. 5 písm.b) koncesního zákona, zda zadavatel hodlá omezit počet kvalifikovaných dodavatelů, včetně kritérií pro omezení počtu kvalifikovaných dodavatelů, zda si zadavatel vyhrazuje právo zrušit koncesní řízení apod. (text, max znaků). Strana: 12/18

13 VI.3) Odvolací řízení Povinně se uvádí informace týkající se řízení o přezkoumání úkonů zadavatele VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení povinně se uvádí název a adresa orgánu příslušného pro provedení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jímž je dle koncesního zákona Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřední název zadavatel uvede název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační (text, max. 255 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: tř. Kpt. Jaroše 7. Obec zadavatel uvede název obce (text, max. 100 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Brno PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce, ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera). Stát zadavatel uvede kód státu (text, 2 znaky), ve kterém sídlí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: CZ. zadavatel uvede ovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 100 znaků): musí být ve tvaru: nebo jme- Strana: 13/18

14 Lze zadat více ových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. Tel. zadavatel uvede telefonní číslo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků). Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) zadavatel uvede internetovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků): URL nesmí obsahovat Fax zadavatel uvede číslo faxu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže : (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků). Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Logické vazby k bodu VI.3.1): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě VI.3.1). Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní) v českém právním řádu institut mediačního řízení neexistuje, tj. zadavatel tento blok nevyplňuje Úřední název zadavatel nevyplňuje Poštovní adresa zadavatel nevyplňuje Obec zadavatel nevyplňuje PSČ zadavatel nevyplňuje Stát zadavatel nevyplňuje zadavatel nevyplňuje Tel. zadavatel nevyplňuje Internetová adresa (URL) zadavatel nevyplňuje Fax zadavatel nevyplňuje VI.3.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.3.2 NEBO podle potřeby bod VI.3.3) Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání zadavatel povinně uvede informace týkající se lhůt, ve kterých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (text, max. 500 znaků). V případě, že zadavatel nevyplní položku VI.3.2) vyplňuje údaje v položce VI.3.3). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) doporučuje zadavateli uvést následující text: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl. VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání v případě, že zadavatel neuvede v položce VI.3.2) lhůty, ve kterých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je povinen uvést kontaktní údaje o subjektu, u kterého lze tyto informace získat. Zadavatel může uvést kontaktní údaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo své kontaktní údaje v případě, že bude informace poskytovat sám. Úřední název uvede se název subjektu, který je oprávněn podat informace o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPL- NIT). Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační dle sídla subjektu (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního subjektu se uvede prvních 10 textových znaků. Strana: 14/18

15 Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ) zadavatel uvede ovou adresu subjektu (text, max.100 znaků). musí být ve tvaru: nebo Tel. zadavatel uvede telefonní číslo subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) zadavatel uvede internetovou adresu subjektu (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Fax zadavatel uvede číslo faxu subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Logické vazby k bodu VI.3.3): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě VI.3.3). VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení Systém VVZ automaticky předvyplní aktuální datum zpracování oznámení. Příloha A: Další adresy a kontaktní místa I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace Úřední název zadavatel uvede název místa, kde lze získat další informace o tomto koncesním řízení, u obchodních společností uvede zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) zadavatel povinně uvede identifikační číslo (pokud mu bylo přiděleno, tak (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, kde informace lze získat (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). Strana: 15/18

16 PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ) Kontaktní místa uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat informace o tomto koncesním řízení (text, max. 255 znaků). K rukám zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podávat informace (text, max. 100 znaků). Tel. zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve nebo Fax zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace o tomto koncesním řízení (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Logické vazby k bodu I): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě I). II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat specifické dokumenty Úřední název zadavatel uvede název místa, kde lze získat koncesní dokumentaci a jiné dokumenty o tomto koncesním řízení, u obchodních společností uvede zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) zadavatel povinně uvede identifikační číslo (pokud mu bylo přiděleno, tak (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, kde lze získat specifické dokumenty (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Strana: 16/18

17 Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ) Kontaktní místa uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat koncesní dokumentaci (text, max. 255 znaků). K rukám zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná vydávat koncesní dokumentaci (text, max. 100 znaků). Tel. zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve nebo Fax zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě facová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat koncesní dokumentaci, případně další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Logické vazby k bodu II): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě II). III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat žádosti Úřední název zadavatel uvede název místa, kam dodavatel musí zaslat žádost o účast v koncesním řízení, u obchodních společností uvede zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) zadavatel povinně uvede identifikační číslo (pokud mu bylo přiděleno, tak (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, kam dodavatel zašle svoji žádost o účast (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 meze-ra), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ) Strana: 17/18

18 Kontaktní místa uvádí se kontaktní údaje o osobě, které dodavatel zašle žádost o účast (text, max. 255 znaků). K rukám zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná přijímat žádosti o účast od dodavatele (text, max. 100 znaků). Tel. zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě telefonní čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / zadavatel uvede ovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). musí být ve nebo Fax zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např Zadavatel může uvést dvě faxová čísla, a to v tomto formátu +XXX YYYYYYYYY/+XXX YYYYYYYYY, např / Internetová adresa (URL) zadavatel uvede internetovou adresu, kam dodavatel zašle svoji žádost o účast (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat Logické vazby k bodu III): Položka Úřední název musí být vyplněna v případě, pokud je vyplněn jakýkoliv jiný údaj v bodě III). IV) Adresa veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku Úřední název zadavatel uvede název místa, kam dodavatel musí zaslat žádost o účast v koncesním řízení, u obchodních společností uvede zadavatel obchodní firmu, tj. název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba NUTNO VYPLNIT). Identifikační číslo (je-li známo) zadavatel povinně uvede identifikační číslo (pokud mu bylo přiděleno, tak (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede Identifikační číslo a Univerzita Karlova v Praze uvede Identifikační číslo Poštovní adresa zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, kam dodavatel zašle svoji žádost o účast (text, max. 255 znaků). Obec uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). PSČ zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 10 textových znaků. Stát povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ) Objednávka Postup vyplnění a odeslání objednávky uveřejnění vyhlášení je uveden v Metodickém pokynu Příloze 2 Provozního řádu. Strana: 18/18

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397 Page 1 of 8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlásit Kontakty Zaregistrovat Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data uveřejnění Podle evidenčních

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

1 z 9 14.11.2012 15:46

1 z 9 14.11.2012 15:46 1 z 9 14.11.2012 15:46 Evidenční číslo zakázky: 237820 Evidenční číslo formuláře: 7203010037820 Kód pro související formulář: 1A055448 Datum uveřejnění ve VVZ: 14.11.2012 Typ: Řádný IČO zadavatele: 70890366

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více