laboratorní technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "laboratorní technologie"

Transkript

1 Úloha molekulárněgenetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s chronickou myeloidní leukémií M. Divoká, L. Calábková, R. Mojzíková, V. Divoký, K. Indrák, M. Jarošová, E. Faber Úvod Chronická myeloidní leukémie (CML) je hematologická malignita charakteristická expanzí krevních elementů převážně myeloidní řady (granulocytů). Jedná se o klonální onemocnění hematopoetické kmenové buňky, které představuje asi 15 % všech leukémií. Jako u prvního lidského nádorového onemocnění byl u CML identifikován vztah onemocnění ke konkrétní chromozomové aberaci k tzv. Filadelfskému (Ph) chromozomu (obr. 1). Jedná se o zkrácený chromozom 22 vzniklý reciprokou translokací t(9;22)(q34;q11), který kromě 95 % všech CML nacházíme také u 25 % akutních lymfoblastických leukémií (ALL) dospělého věku. Protoonkogen c-abl kódující tyrozinovou kinázu (TK) ležící na chromozomu 9 je v důsledku translokace fúzován se sekvencí genu BCR ležícím na chromozomu 22. Tím vzniká onkogen BCR-ABL, který kóduje konstitutivně vysoce aktivní BCR-ABL TK. BCR- ABL TK aktivuje množství signálních drah, které zvýší proliferaci, inhibují apoptózu a mění adhezi hematopoetických buněk ke stromatu kostní dřeně (obr. 1). Na rozdíl od fyziologické formy proteinu c-abl, který se nachází v jádře a jehož aktivita je přísně regulována, fúzní varianta BCR-ABL má cytoplazmatickou lokalizaci. Poznání molekulární podstaty CML vedlo k vývoji molekulárně cílených léčiv, tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), což jsou malé molekuly schopné svou vazbou inhibovat enzymovou aktivitu BCR-ABL TK, a tím blokovat aktivaci výše zmíněných signálních drah. Léčba pomocí TKI významně zlepšila prognózu nemocných s CML. Prvním syntetizovaným TKI (1992), který byl jako první uveden i do klinické praxe (2000) byl imatinib mesylát (derivát 2-fenylaminopyrimidinu, označovaný původně jako STI571, komerčně Glivec, Druker a kol., 2001), který je považován za prototyp ve vývoji a klinickém použití selektivních TKI v protinádorové léčebné praxi. Imatinib se na základě výborných výsledků v řadě počátečních klinických studií (jako např. IRIS - International Randomized Study of Interferon versus STI571) stal základní terapeutickou modalitou CML. V současnosti jsou pro léčbu CML k dispozici v běžné praxi další dva přípravky ze skupiny TKI. Nilotinib je pro svůj rychlejší nástup Obr. 1 - Schematické znázornění translokace vedoucí ke vzniku Ph chromozomu s BCR-ABL1 fúzním genem, který kóduje BCR-ABL tyrozinovou kinázu aktivující signální dráhy ovlivňující základní buněčné procesy.

2 účinku používán již i v první linii léčby CML a spolu s dasatinibem lze oba preparáty podat u imatinib netolerujících a/nebo u imatinib rezistentních nemocných. Dasatinib je sice schválen Evropskou lékovou agenturou pro užití v první linii léčby, ale stejně jako bosutinib (třetí TKI, který je indikován při selhání nebo intoleranci imatinibu), nemá pro toto specifické použití schválenou úhradu léčby v České republice. U ponatinibu, prvního inhibitoru 3. generace, je situace obdobná jako u bosutinibu. Přestože definitivní potvrzení diagnózy a léčebné odpovědi CML je založeno na cytogenetickém průkazu Ph chromozomu, mají v rutinní klinické praxi svoji nezastupitelnou úlohu i molekulárněgenetická vyšetření. Jejich úkolem je jednak diagnosticky potvrdit existenci fúzního genu BCR-ABL u pacientů s CML, ale také pomocí kvantitativního monitorování onkogenu BCR-ABL umožnit sledovat odpověď na léčbu a tzv. minimální reziduální chorobu, případně odhalovat příčiny rezistence nemocných k TKI. Stanovení fúzního genu BCR- ABL pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT- PCR) Pro vysvětlení přístupu molekulárně genetické detekce fúzního onkogenu BCR-ABL je nutné zmínit, že přerušení BCR a ABL genů vlivem translokace může nastat v různých částech kódujících sekvencí obou genů. Nejčastějším nálezem u CML je přerušení v tzv. major oblasti genu BCR, kdy tato část genu fúzuje s genem ABL, který je přerušený v breakpoint region oblasti. Přerušení v tzv. minor oblasti genu BCR je charakteristické pro Ph+ ALL. Zlomy na DNA úrovni v rámci těchto zlomových míst jsou heterogenní a mohou vzniknout různé typy transkriptů na úrovni RNA (nejčastěji b2a2; b3a2, podle staršího označení exonů, které ve fúzním genu vytvoří čtecí rámec). A jsou to právě BCR-ABL transkripty, které jsou cílovými molekulami pro molekulární detekci BCR-ABL (obr. 2A). Obr. 2A - Schematické znázornění genů BCR a ABL a fúzního genu BCR-ABL s umístěním primerů pro jeho detekci pomocí nested RT-PCR. Upraveno podle: JJM van Dongen a kol. (1999). 10 Metodika Fúzní gen BCR-ABL je detekován pomocí tzv. nested (dvoukolové) RT-PCR nebo pomocí kvantitativní real time RT-PCR (označované jako RQ-PCR). Výchozím materiálem pro vyšetření jsou leukocyty periferní krve nebo kostní dřeně pacientů, ze kterých je izolována RNA. Ta je dále převedena pomocí reverzní transkriptázy do molekuly komplementární DNA (cdna), která následně slouží jako templát do vlastní polymerázové řetězové reakce. Výsledek kvalitativní analýzy - RT-PCR produkt - je detekován na 1,5% agarózovém gelu barveném ethidium bromidem pro vizualizaci DNA (obr. 2B). Význam metody Cílem léčby pomocí TKI je snaha u pacientů maximálně snížit, nejlépe úplně eliminovat BCR-ABL leukemický klon. Míře eliminace leukemických buněk u pacientů odpovídá i snížení počtu detekovaných transkriptů BCR-ABL v určitém množství vzorku RNA pacienta. Podle toho potom hovoříme

3 Obr. 2B - Výsledek vyšetření BCR-ABL pomocí nested RT-PCR. Vizualizace PCR produktů na 1,5% agarózovém gelu barveném ethidum bromidem. Obr. 3 - Hladiny BCR-ABL transkriptů v mezinárodním měřítku (International Scale, IS). Míře eliminace leukemických buněk u pacientů odpovídá i snížení počtu detekovaných transkriptů BCR-ABL v určitém množství vzorku RNA pacienta. Např. o velké molekulární odpovědi v léčbě nemocného tyrozin-kinázovým inhibitorem hovoříme, když je dosaženo redukce BCR-ABL transkriptů o 3 řády v porovnání se standardizovanou hladinou IRIS baseline (viz text), tj. je dosaženo hladiny 0,1 % IS. Dosažení této hladiny do 18 měsíců od zahájení léčby imatinibem koreluje s pravděpodobností přežití bez progrese. Upraveno podle: Hughes a kol. (2006). o diagnostické hladině transkriptů BCR-ABL, o kompletní hematologické, kompletní cytogenetické odpovědi a velké, kompletní nebo hluboké molekulární odpovědi (obr. 3). Molekulární odpověď měřená pomocí RT-PCR v reálném čase (RQ-PCR) U pacientů léčených TKI je cílem dosažení a udržení optimální odpovědi, která odpovídá minimálně velké molekulární odpovědi, to znamená redukci transkriptů BCR-ABL o více než 3 řády ( 3 log redukce) ze standardizované hladiny transkriptů BCR-ABL získané od pacientů v době diagnózy ve zmíněné IRIS studii, tj. redukce z tzv. IRIS baseline (obr. 3). Dosažení hlubší molekulární odpovědi pravděpodobně pro pacienty znamená další výhodu, včetně možnosti perspektivního přerušení léčby u nemocných s nedetekovatelným transkriptem (aktuálně ověřováno klinickými studiemi, Baccarani a kol., 2013). Hladina BCR-ABL transkriptů je měřena pomocí RQ-PCR dle protokolu doporučeného v rámci programu Europe Against Cancer (Müller a kol., 2007). 11

4 Standardizace metody Laboratorní stanovení hladiny BCR-ABL transkriptů z biologických vzorků léčených pacientů a sestávající z řady po sobě následujících kroků je ovlivněno řadou variabilních faktorů. Proto je molekulární monitorování hladin BCR-ABL transkriptů pro účely mezilaboratorního srovnávání harmonizováno prostřednictvím projektu EUTOS for CML (European Treatment Outcome Study) v rámci tzv. Evropské leukemické sítě (European Leukemia Net ELN). Díky vybudované základně referenčních laboratoří po celé Evropě jsou výsledky laboratoří zapojených do tohoto projektu každoročně vyhodnocovány. Pro sjednocení a vzájemné porovnání mezilaboratorních výsledků jsou laboratořím doporučeny postupy pro zpracování vzorků po odběru, pro izolaci RNA, následnou syntézu cdna i pro samotnou kvantifikaci BCR-ABL transkriptů (Gabert a kol., 2003; Foroni a kol., 2011) a jsou stanoveny tzv. přepočtové koeficienty, které umožňují jednotnou interpretaci naměřených hodnot míry redukce transkriptů BCR-ABL mezi centry v Evropě (Cross a kol., 2012). Národní referenční laboratoř pro ČR je Ústav hematologie a krevní tranfúze v Praze (Machová Poláková a kol., 2012), laboratoř Hemato-onkologické kliniky FN v Olomouci byla stanovena jako referenční laboratoř pro slovenská pracoviště. Rezistence BCR-ABL-pozitivních buněk na léčbu TKI Nejzávažnějším problémem terapie TKI je možnost vzniku rezistence. Rozlišujeme primární rezistenci, která je charakteristická úplnou absencí odpovědi na léčbu od samého počátku onemocnění, a sekundární rezistenci, která vzniká postupně v průběhu léčby a je spojena s progresí onemocnění. Mechanizmy vzniku rezistence na TKI lze rozdělit do dvou základních skupin závislé a nezávislé na BCR-ABL kináze. V první skupině TKI vůbec nebo nedostatečně inhibuje BCR-ABL kinázu. Na molekulární úrovni jsou nejčastějšími příčinami tohoto typu rezistence mutace v ABL kinázové doméně. Mutace mohou narušovat vazbu inhibitoru na aktivní místo enzymu nebo zabraňovat přechodu BCR-ABL proteinu do inaktivní formy. U druhého typu rezistence je BCR- ABL sice inhibována TKI, ale aktivovány jsou i jiné signální molekuly udržující nádorový charakter buňky (např. jiné onkogenní kinázy). Stanovení mutací v BCR-ABL kinázové doméně Bylo popsáno více jak 100 typů bodových mutací vedoucích k aminokyselinovým záměnám nacházejících se v rozmezí mezi aminokyselinou BCR-ABL kinázové domény. Tato doména má 4 12 Obr. 4A - Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí přímého sekvenování RT-PCR produktu. Schematické znázornění BCR-ABL kinázové domény s nejčastějšími aminokyselinovými záměnami, vedoucími k různé míře rezistence k jednomu nebo více kinázovým inhibitorům (upraveno podle Gambacorti-Passerini a kol., 2003), Ukázka chromatogramu (výstup ze sekvenační analýzy transkriptu kódujícího BCR-ABL kinázovou doménu) u nemocného z doby diagnózy s nemutovanou alelou, z doby progrese nemoci s 50% alelickou zátěží mutované alely T315I a z doby blastického zvratu se 100% alelickou zátěží T315I alely.

5 Obr. 4B - Monitorování in vitro senzitivity/rezistence leukocytů s BCR-ABL kinázy na imatinib u téhož nemocného z doby diagnózy (vlevo) a z období blastického zvratu (vpravo) pomocí Western blotu s imunodetekcí a pomocí fosfo-specifické průtokové cytometrie. Po kultivaci leukocytů s imatinibem (IM) dochází u nemocného v době diagnózy k vymizení P-CRKL, tj. buňky vykazují citlivost BCR-ABL kinázy k imatinibu. V době blastického zvratu je P-CRKL stále přítomný, BCR-ABL kináza je k imatinibu rezistentní, nedochází k inhibici její aktivity, nadále fosforyluje své substráty a aktivuje své signální dráhy. Kvantifikace P CRKL pomocí průtokové cytometrie je znázorněna ve sloupcových grafech. důležité oblasti: 1) P-smyčku, 2) ATP-vazebné místo, 3) aktivační smyčku, 4) katalytickou doménu (obr. 4A). Mutace v P-smyčce a v aktivační smyčce způsobují změnu konformace kinázy, a tím znemožňují správné nasedání inhibitoru do ATP vazebné kapsy. Mutace ve 2. a 4. oblasti kinázové domény brání navázání inhibitoru v kontaktním místě. Pro rutinní detekci mutací v BCR-ABL kinázové doméně je doporučováno přímé (Sangerovo) sekvenování RT-PCR produktu. I když se udávaná citlivost této metody pohybuje mezi % (tzn. nemusí být zachyceny subklony s nižším zastoupením mutované alely), je tato metoda stále plně dostatečná pro použití v rutinní laboratorní praxi. Jako skríningové lze použít citlivější metody pro detekci mutací jako např. alelově specifickou PCR, DHPLC (denaturační vysokotlaká kapalinová chromatografie), ale obě mají význam pouze v detekci známých a již dříve popsaných mutací. Metodika Vyšetření na stanovení mutací v BCR-ABL kinázové doméně je prováděno u pacientů se známkami rezistence na léčbu TKI (nejčastěji zvýšení hladiny transkriptů BCR-ABL o 1 log od poslední kontroly). cdna pacienta je amplifikována ve dvou kolech RT-PCR, PCR produkt zahrnující oblast BCR-ABL genu od exonu 11 (gen BCR) po exon 8 (gen ABL). PCR produkt je po purifikaci následně sekvenován za použití specifických primerů tak, aby bylo možné v závěru hodnotit oblast od AMK 200 po AMK 448 BCR-ABL kinázové domény. (obr 4A). Pro klinickou praxi je pak významné to, že některé mutace (resp. výsledné aminokyselinové záměny) vykazují rezistenci jen k imatinibu, zatímco zůstávají senzitivní k dasatinibu příp. nilotinibu (tzn., že přítomnost mutace může indikovat záměnu TKI v léčebné strategii), zatímco jiné mutace mohou vykazovat rezistenci k více TKI. Závažný fenotyp vykazuje např. záměna treoninu za izoleucin v pozici 315 proteinu ABL (mutace označovaná jako T315I), která znemožňuje vazbu imatinibu, dasatinibu i nilotinibu k ABL kináze. V roce 2013 byl uveden do stádia klinického zkoušení III nový lék ponatinib, který by měl právě tuto T315I-mutovanou BCR-ABL kinázu inhibovat. Testování in vitro senzitivity/ rezistence CML buněk na TKI Vhodnou metodou monitorování účinnosti inhibice onkogenní kinázy BCR-ABL pomocí TKI se stala imunodetekce fosforylované formy proteinu CRKL (P-CRKL, Gorre a kol., 2001). CRKL je malý adaptorový protein, substrát BCR-ABL kinázy (viz obr. 1), jehož míra fosforylace v leukemických buňkách odráží míru aktivity BCR-ABL. Hladina P-CRKL klesá v závislosti na účinné inhibici BCR-ABL in vitro a koresponduje i s inhibicí aktivity BCR-ABL kinázy in vivo. Detekce inhibice fosforylace P- CRKL pomocí western blottingu s imunodetekcí je však poměrně náročná pro rutinní i specializované klinické laboratoře a provádíme ji jen u vybraných nemocných na pracovišti zabývajícím se základním výzkumem signálních drah u leukémií (Naušo- 13

6 14 vá a kol., 2006, obr. 4B). V posledních letech je sledování hladiny P-CRKL pomocí imunoblotu nahrazováno monitorováním pomocí průtokové cytometrie. Průtoková cytometrie umožňuje rychlé a efektivní zhodnocení in vitro senzitivity a/nebo rezistence pacientských buněk na TKI. Výhoda průtokové cytometrie spočívá v kvalitativním i kvantitativním zhodnocení výsledku, což zvyšuje validitu testování a může tak lépe přispívat ke správné volbě terapie u pacientů s CML a predikovat jejich odpověď na léčbu. Navíc je tato metoda laboratorně a co do spotřeby vzorku méně náročná a ekonomicky výhodnější. Kromě P-CRKL je možné u nemocných s CML monitorovat i míru aktivace resp. inhibice jiných onkoproteinů, jako např. SRC kináz. Zvýšená aktivace SRC kináz je asociována s progresí onemocnění, s možnou transformací choroby do blastické krize a s rezistencí na léčbu TKI (Rohoň a kol., 2011). V případě vzniku rezistence CML na TKI, která je nezávislá na BCR-ABL, se mohou právě aberantně aktivované SRC kinázy podílet na udržení nádorového fenotypu buňky. Včasná detekce zvýšené aktivity SRC kináz u nemocného, který neodpovídá optimálně na léčbu imatinibem, může pomoci klinikovi v rozhodování o nasazení selektivního duálního (BCR-ABL a SRC) inhibitoru dasatinibu. Závěr S uvedením imatinibu do klinické praxe před více jak 13 lety a s následnou syntézou druhé generace TKI a jejich uvedením do klinické praxe, se významně změnila léčba i prognóza nemocných s CML. Přes nesporný klinický úspěch však část nemocných vykazuje primární rezistenci na léčbu a část nemocných se stává rezistentními poté, co zpočátku vykazovali léčebnou odpověď. Navíc, u většiny nemocných (tj. i u těch, kteří reagovali optimálně na léčbu TKI), se nedaří leukemický klon zcela eradikovat. Nutné je zmínit i nákladnost léčby, kterou je zatím nutno nemocným podávat po celou dobu trvání léčebné odpovědi. Všechny tyto skutečnosti vedou k nezastupitelné úloze molekulárně-genetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s CML. Molekulárně genetické přístupy hrají nezastupitelnou roli při dlouhodobém sledování pacientovy léčebné odpovědi i v identifikaci příčin případného léčebného selhání a napomáhají klinickým pracovníkům i v predikci odpovědi na léčbu zmíněnými inhibitory, resp. umožňují individualizaci terapie. Podpořeno granty: IGA MZ ČR NT /2011, LF UP , LF UP Literatura 1. Druker BJ, et al.: Activity of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2001;344: van Dongen JJ, Macintyre EA, Gabert JA, Delabesse E, Rossi V, Saglio G, Gottardi E, Rambaldi A, Dotti G, Griesinger F, Parreira A, Gameiro P, Diáz MG, Malec M, Langerak AW, San Miguel JF, Biondi A.: Standardized RT-PCR analysis of fusion gene transcripts from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. Report of the BIOMED-1 Concerted Action: investigation of minimal residual disease in acute leukemia. Leukemia. 1999;13(12): Hughes T, Deininger M, Hochhaus A, Branford S, Radich J, Kaeda J, Baccarani M, Cortes J, Cross NC, Druker BJ, Gabert J, Grimwade D, Hehlmann R, Kamel-Reid S, Lipton JH, Longtine J, Martinelli G, Saglio G, Soverini S, Stock W, Goldman JM.: Monitoring CML patients responding to treatment with tyrosine kinase inhibitors: review and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts and kinase domain mutations and for expressing results. Blood. 2006;108(1): Baccarani M, Deininger MW, Rosti G, Hochhaus A, Soverini S, Apperley JF, Cervantes F, Clark RE, Cortes JE, Guilhot F, Hjorth-Hansen H, Hughes TP, Kantarjian HM, Kim DW, Larson RA, Lipton JH, Mahon FX, Martinelli G, Mayer J, Müller MC, Niederwieser D, Pane F, Radich JP, Rousselot P, Saglio G, Saußele S, Schiffer C, Silver R, Simonsson B, Steegmann JL, Goldman JM, Hehlmann R.: European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: Blood. 2013; doi: /blood Müller MC, Saglio G, Lin F, Pfeifer H, Press RD, Tubbs RR, Paschka P, Gottardi E, O'Brien SG, Ottmann OG, Stockinger H, Wieczorek L, Merx K, König H, Schwindel U, Hehlmann R, Hochhaus A.: An international study to standardize the detection and quantitation of BCR-ABL transcripts from stabilized peripheral blood preparations by quantitative RT-PCR. Haematologica. 2007;92(7): Foroni L, Wilson G, Gerrard G, Mason J, Grimwade D, White HE, de Castro DG, Austin S, Awan A, Burt E, Clench T, Farruggia J, Hancock J, Irvine AE, Kizilors A, Langabeer S, Milner BJ, Nickless G, Schuh A, Sproul A, Wang L, Wickham C, Cross NC.: Guidelines for the measurement of BCR-ABL1 transcripts in chronic myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2011;153(2):

7 7. Gabert J, Beillard E, van der Velden VH, Bi W, Grimwade D, Pallisgaard N, Barbany G, Cazzaniga G, Cayuela JM, Cavé H, Pane F, Aerts JL, De Micheli D, Thirion X, Pradel V, González M, Viehmann S, Malec M, Saglio G, van Dongen JJ.: Standardization and quality control studies of 'real-time' quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction of fusion gene transcripts for residual disease detection in leukemia - a Europe Against Cancer program. Leukemia. 2003;17(12): Cross NC, White HE, Müller MC, Saglio G, Hochhaus A.: Standardized definitions of molecular response in chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2012;26(10): Machová Poláková K, Zemanová K, Součková M, Broučková A, Klamová H.: Molekulární genetika v diagnostice a léčbě chronické myeloidní leukemie. Vnitř Lék. 2012;58(Suppl 2): Gorre ME, Mohammed M, Ellwood K, Hsu N, Paquette R, Rao PN, Sawyers CL.: Clinical resistance to STI-571 cancer therapy caused by BCR-ABL gene mutation or amplification. Science 2001;293: Naušová J, Priwitzerová M, Jarošová M, Indrák K, Faber E, Divoký V: Chronická myeloidní leukémie rezistence na imatinib mesylate (Chronic myeloid leukemia--resistance to imatinib mesylate (Glivec) - literature review and personal experience. Časopisu lékařů českých 2006;5: Rohoň P, Divoká M, Calábková L, Mojzíková R, Katrincsaková B, Rusinaková Z, Lapčíková A, Raida L, Faber E, Jarošová M, Divoký V, Indrák K: Identification of e6a2 BCR-ABL fusion in a Philadelphia-positive CML with marked basophilia: implications for treatment strategy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2011;155: Gambacorti-Passerini, C.B., Gunby, R.H., Piazza, R., Galietta, A., Rostagno, R., Scapozza, L.: Molecular mechanisms of resistance to imatinib in Philadelphia-chromosome-positive leukaemias. Lancet Oncol 2003;4:

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008)

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) Úvod V České republice každoročně onemocní chronickou myeloidní leukemií (CML)

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ STAOVEÍ HLADI IMATIIBU POMOCÍ KAPILÁRÍ ELEKTROFORÉZY U PACIETŮ S CHROICKOU MYELOIDÍ LEUKÉMIÍ Kateřina Mičová 1, David Friedecký 1, Edgar Faber 2, Tomáš Adam 1 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch,

Více

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy

Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy Současný stav léčby chronické myeloidní leukemie pomocí inhibitorů tyrozinové kinázy Hana Klamová Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK, Praha Chronická

Více

Molekulární hematologie a hematoonkologie

Molekulární hematologie a hematoonkologie VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření GENETIKA Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A F2 (protrombin) G20210A, F5

Více

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G,

Více

VLIV ČASNÉ BASOFILIE NA PROGNÓZU CML. Autoři: Lucie Benešová, Barbora Maiwaldová. Výskyt

VLIV ČASNÉ BASOFILIE NA PROGNÓZU CML. Autoři: Lucie Benešová, Barbora Maiwaldová. Výskyt VLIV ČASNÉ BASOFILIE NA PROGNÓZU CML Autoři: Lucie Benešová, Barbora Maiwaldová Výskyt Chronická myeloidní leukémie je nejčastěji se vyskytujícím myeloproliferativním onemocněním. Obvykle se udává, že

Více

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň VD.PCE 08 Laboratorní příručka Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H u CLL Detekce přestavby IgV H u jiných B lymfoproliferací RNA nebo

Více

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice. Plíšková Lenka FN Hradec Králové

Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice. Plíšková Lenka FN Hradec Králové Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice Plíšková Lenka FN Hradec Králové Vývoj sekvenačních technik 2.generace sekvenování až tisíců molekul najednou 1.generace detekce DNA bazí za sebou Stratton

Více

FONS INFORMAČNÍ BULLETIN 3/2013

FONS INFORMAČNÍ BULLETIN 3/2013 FONS INFORMAČNÍ BULLETIN 3/2013 S NÁMI SE NEZTRATÍTE... www.medesa.cz.olqlfni ELRFKHPLH 6SHFL FNp SURWHLQ\ *O\NRYDQê KHPRJORELQ,PXQRDQDOê]D 3UHVHSVLQ $FLGRED]LFNi URYQRYiKD 0RþRYi DQDOê]D 0RQLWRULQJ WHSORW\

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Externí kontrola kvality sekvenačních analýz

Externí kontrola kvality sekvenačních analýz Externí kontrola kvality sekvenačních analýz Radka Bolehovská 1, Lenka Plíšková 2, Kateřina Hrochová 2 Úsek molekulární biologie, 1 Ústav klinické mikrobiologie 2 Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Více

Ceny Alberta Schweitzera putují na 2. LF UK

Ceny Alberta Schweitzera putují na 2. LF UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Ceny Alberta Schweitzera putují na 2. LF UK Ceny Alberta Schweitzera putují na 2. LF UK Slavnostní předání Cen Alberta

Více

Léčebná doporučení pro pacienty s CML

Léčebná doporučení pro pacienty s CML Léčebná doporučení pro pacienty s CML Shrnutí doporučení Evropské leukemické sítě (Euroepan LeukemiaNet, ELN) (2013) pro léčbu chronické myeloidní leukémie určené pro pacienty Vydala Obsah Předmluva pracovní

Více

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Prezentace spoluautorů CML Advocates Network Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita

Více

Jak analyzovat monoklonální gamapatie

Jak analyzovat monoklonální gamapatie Jak analyzovat monoklonální gamapatie -od stanovení diagnózy až po detekci léčebné odpovědi Říhová Lucie a kol. OKH, FN Brno BMG při ÚPF, LF MU Monoklonální gamapatie(mg) heterogenní skupina onemocnění

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Příspěvek k hodnocení prognostického potenciálu indexu proliferace a apoptózy plazmatických buněk u mnohočetného myelomu

Příspěvek k hodnocení prognostického potenciálu indexu proliferace a apoptózy plazmatických buněk u mnohočetného myelomu Příspěvek k hodnocení prognostického potenciálu indexu proliferace a apoptózy plazmatických buněk u mnohočetného myelomu Minařík J., Ordeltová M., Ščudla V., Vytřasová, M., Bačovský J., Špidlová A. III.interní

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

Laboratoř molekulární patologie

Laboratoř molekulární patologie Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie FN Brno Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. 19.11.2014 Složení laboratoře stálí členové Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Mgr. Květa Lišková Mgr. Lenka Pitrová

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Léčebná doporučení pro pacienty s CML

Léčebná doporučení pro pacienty s CML Léčebná doporučení pro pacienty s CML Shrnutí doporučení Evropské leukemické sítě (Euroepan LeukemiaNet, ELN) (2013) pro léčbu chronické myeloidní leukémie určené pro pacienty Vydala CML Advocates Network

Více

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj

VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ. M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj VÝZNAM DETEKCE MUTACÍ C-KIT ONKOGENU U ADENOIDNĚ CYSTICKÝCH KARCINOMŮ SLINNÝCH ŽLÁZ M.Brož, I.Stárek, T.Bakaj Adenoidně cystický karcinom slinných žláz je druhým nejčastějším maligním tumorem slinných

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/

HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/ HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG 22. ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/8183-4. KLONÁLNÍ CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOČETNÉHO MYELOMU (MM). Klasické

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom,

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Akutní myeloidní leukémie (AML) Jaké máme leukémie? Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Chronické leukémie, mnohočetný myelom, Někdy to není tak jednoznačné

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice List 1 z 6 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1., Laboratoř klinické patologie a cytologie Kořenského 10, 70300 Ostrava Vítkovice Postupy vyšetření: 1 Histologická vyšetření tkání 2 Peroperační histologická

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM

VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOPLNĚNÍ INDIKACE TERAPIE IMATINIB MESYLÁTEM VYŠETŘOVÁNÍ MUTACÍ c-kit a pdgfrα U GASTROINTESTINÁLNÍCH STROMÁLNÍCH NÁDORŮ K DOLNĚNÍ INDIKACE TERAIE IMATINIB MESYLÁTEM Augustiňáková Alena, Hilská Irena, Kalinová Markéta, Břízová Helena Kodet Roman

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010

Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010 Přehledové články 189 Léčba chronické myeloidní leukemie u dospělých v roce 2010 Jaroslava Voglová II. interní klinika oddělení klinické hematologie, LF UK a FN Hradec Králové Léčba chronické myeloidní

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální choroby

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové

NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové NÁLEZ DVOJITĚ POZITIVNÍCH T LYMFOCYTŮ - CO TO MŮŽE ZNAMENAT? Ondřej Souček Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové LEUKÉMIE x LYMFOM Nádorová onemocnění buněk krvetvorné

Více

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Transfekce, elektroporace, retrovirová infekce Vnesení genů Vrstva fibroblastů, LIF Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Selekce ES buněk, v nichž došlo k začlenění vneseného genu homologní rekombinací

Více

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice Projekt MGUS 2010 V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Velké Bílovice 25.4.2009 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Databáze CAMELIA. popis struktury dat a pracovního prostředí. Stav k

Databáze CAMELIA. popis struktury dat a pracovního prostředí. Stav k Databáze CAMELIA popis struktury dat a pracovního prostředí Stav k 1. 9. 2012 Zpracoval Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Kamenice 126/3, 625 00 Brno Databáze CAMELIA Obsah Základní

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické laboratoři, aneb jak ovlivnit čas k získání klinicky relevantního výsledku Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY Obsah prezentace Historie, vývoj a trendy

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Vykazování pro zdravotní pojišťovny a zákonné požadavky pro genetická vyšetření

Vykazování pro zdravotní pojišťovny a zákonné požadavky pro genetická vyšetření Vykazování pro zdravotní pojišťovny a zákonné požadavky pro genetická vyšetření Hana Feixová Komplement laboratoří ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ Novela SZV k 1. 1. 2017 Vyhláška č. 421/2016 Sb. Vyhláška, kterou

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2014

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2014 Vydáno dne: 14. 7. 2015 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA + Schválil : Petr Brabec Strana 1 (celkem 11) ŘÍZENÍ

Více

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek

Protinádorová imunita. Jiří Jelínek Protinádorová imunita Jiří Jelínek Imunitní systém vs. nádor l imunitní systém je poslední přirozený nástroj organismu jak eliminovat vlastní buňky které se vymkly kontrole l do boje proti nádorovým buňkám

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 Kat. č. ZP02001-48 Doba zpracování: 50-60 minut pro MagPurix 12S 50-70 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 je určena pro izolátor

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Nádorové kmenové buňky - CSCs (Cancer stem cells)

Nádorové kmenové buňky - CSCs (Cancer stem cells) Nádorové kmenové buňky - CSCs (Cancer stem cells) Původ CSCs? a) somatické kmenové buňky b) TA buňky (progenitory)* Podstatou je akumulace chyb v regulaci diferenciace, proliferace a apoptósy. Tyto chyby

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyziologie. Diplomová práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyziologie. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyziologie Diplomová práce Molekulární charakteristika nových variant BCR/ABL kinázové domény u pacientů s chronickou myeloidní leukémií Bc. Lucie

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Lenka Fajkusová Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno Pletencové svalové dystrofie (Limb Girdle Muscular Dystrophy

Více

Buněčné kultury Primární kultury

Buněčné kultury Primární kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc Cíle Seznámit posluchače s: 1. Technologií

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie Lékařské fakulty UK v Plzni

Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie Lékařské fakulty UK v Plzni Genové fúze NCOA4-RET a TRIM27- RETdiferencují intraduktální karcinom slinných žláz na duktální a apokrinní podtyp: analýza 18 případů pomocí sekvenování nové generace (NGS) Skálová A, Baněčková M, Martínek

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Septický pacient s nozokomiální pneumonií Endosekret: KLPN + ESCO Terapie: PPT + GEN INTERPRETACE?

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Návrh směrnice pro vydávání a interpretaci výsledků v molekulárně genetických laboratořích

Návrh směrnice pro vydávání a interpretaci výsledků v molekulárně genetických laboratořích Návrh směrnice pro vydávání a interpretaci výsledků v molekulárně genetických laboratořích Úvodní informace Tento dokument vychází z doporučení OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development;

Více

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu Klinická dozimetrie v NM 131 I-MIBG terapie neuroblastomu Prchalová D., Solný P., Kráčmerová T. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 7. Konference radiologické fyziky Harrachov,

Více

METODY MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE. Mgr. Jana Slováčková, Ph.D. Ústav patologie FN Brno

METODY MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE. Mgr. Jana Slováčková, Ph.D. Ústav patologie FN Brno METODY MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE Mgr. Jana Slováčková, Ph.D. Ústav patologie FN Brno Molekulární patologie Využívá molekulární a genetický přístup k určení diagnózy a klasifikaci onemocnění Rutinně využívá

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE Základní funkce imunitního systému Chrání integritu organizmu proti škodlivinám zevního a vnitřního původu: chrání organizmus proti patogenním mikroorganizmům a jejich

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE

Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE 16.9.2009 Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE Josef Scharfen NRL pro patogenní aktinomycety Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. SEMINÁŘ SLM PSMM

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více