laboratorní technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "laboratorní technologie"

Transkript

1 Úloha molekulárněgenetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s chronickou myeloidní leukémií M. Divoká, L. Calábková, R. Mojzíková, V. Divoký, K. Indrák, M. Jarošová, E. Faber Úvod Chronická myeloidní leukémie (CML) je hematologická malignita charakteristická expanzí krevních elementů převážně myeloidní řady (granulocytů). Jedná se o klonální onemocnění hematopoetické kmenové buňky, které představuje asi 15 % všech leukémií. Jako u prvního lidského nádorového onemocnění byl u CML identifikován vztah onemocnění ke konkrétní chromozomové aberaci k tzv. Filadelfskému (Ph) chromozomu (obr. 1). Jedná se o zkrácený chromozom 22 vzniklý reciprokou translokací t(9;22)(q34;q11), který kromě 95 % všech CML nacházíme také u 25 % akutních lymfoblastických leukémií (ALL) dospělého věku. Protoonkogen c-abl kódující tyrozinovou kinázu (TK) ležící na chromozomu 9 je v důsledku translokace fúzován se sekvencí genu BCR ležícím na chromozomu 22. Tím vzniká onkogen BCR-ABL, který kóduje konstitutivně vysoce aktivní BCR-ABL TK. BCR- ABL TK aktivuje množství signálních drah, které zvýší proliferaci, inhibují apoptózu a mění adhezi hematopoetických buněk ke stromatu kostní dřeně (obr. 1). Na rozdíl od fyziologické formy proteinu c-abl, který se nachází v jádře a jehož aktivita je přísně regulována, fúzní varianta BCR-ABL má cytoplazmatickou lokalizaci. Poznání molekulární podstaty CML vedlo k vývoji molekulárně cílených léčiv, tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), což jsou malé molekuly schopné svou vazbou inhibovat enzymovou aktivitu BCR-ABL TK, a tím blokovat aktivaci výše zmíněných signálních drah. Léčba pomocí TKI významně zlepšila prognózu nemocných s CML. Prvním syntetizovaným TKI (1992), který byl jako první uveden i do klinické praxe (2000) byl imatinib mesylát (derivát 2-fenylaminopyrimidinu, označovaný původně jako STI571, komerčně Glivec, Druker a kol., 2001), který je považován za prototyp ve vývoji a klinickém použití selektivních TKI v protinádorové léčebné praxi. Imatinib se na základě výborných výsledků v řadě počátečních klinických studií (jako např. IRIS - International Randomized Study of Interferon versus STI571) stal základní terapeutickou modalitou CML. V současnosti jsou pro léčbu CML k dispozici v běžné praxi další dva přípravky ze skupiny TKI. Nilotinib je pro svůj rychlejší nástup Obr. 1 - Schematické znázornění translokace vedoucí ke vzniku Ph chromozomu s BCR-ABL1 fúzním genem, který kóduje BCR-ABL tyrozinovou kinázu aktivující signální dráhy ovlivňující základní buněčné procesy.

2 účinku používán již i v první linii léčby CML a spolu s dasatinibem lze oba preparáty podat u imatinib netolerujících a/nebo u imatinib rezistentních nemocných. Dasatinib je sice schválen Evropskou lékovou agenturou pro užití v první linii léčby, ale stejně jako bosutinib (třetí TKI, který je indikován při selhání nebo intoleranci imatinibu), nemá pro toto specifické použití schválenou úhradu léčby v České republice. U ponatinibu, prvního inhibitoru 3. generace, je situace obdobná jako u bosutinibu. Přestože definitivní potvrzení diagnózy a léčebné odpovědi CML je založeno na cytogenetickém průkazu Ph chromozomu, mají v rutinní klinické praxi svoji nezastupitelnou úlohu i molekulárněgenetická vyšetření. Jejich úkolem je jednak diagnosticky potvrdit existenci fúzního genu BCR-ABL u pacientů s CML, ale také pomocí kvantitativního monitorování onkogenu BCR-ABL umožnit sledovat odpověď na léčbu a tzv. minimální reziduální chorobu, případně odhalovat příčiny rezistence nemocných k TKI. Stanovení fúzního genu BCR- ABL pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT- PCR) Pro vysvětlení přístupu molekulárně genetické detekce fúzního onkogenu BCR-ABL je nutné zmínit, že přerušení BCR a ABL genů vlivem translokace může nastat v různých částech kódujících sekvencí obou genů. Nejčastějším nálezem u CML je přerušení v tzv. major oblasti genu BCR, kdy tato část genu fúzuje s genem ABL, který je přerušený v breakpoint region oblasti. Přerušení v tzv. minor oblasti genu BCR je charakteristické pro Ph+ ALL. Zlomy na DNA úrovni v rámci těchto zlomových míst jsou heterogenní a mohou vzniknout různé typy transkriptů na úrovni RNA (nejčastěji b2a2; b3a2, podle staršího označení exonů, které ve fúzním genu vytvoří čtecí rámec). A jsou to právě BCR-ABL transkripty, které jsou cílovými molekulami pro molekulární detekci BCR-ABL (obr. 2A). Obr. 2A - Schematické znázornění genů BCR a ABL a fúzního genu BCR-ABL s umístěním primerů pro jeho detekci pomocí nested RT-PCR. Upraveno podle: JJM van Dongen a kol. (1999). 10 Metodika Fúzní gen BCR-ABL je detekován pomocí tzv. nested (dvoukolové) RT-PCR nebo pomocí kvantitativní real time RT-PCR (označované jako RQ-PCR). Výchozím materiálem pro vyšetření jsou leukocyty periferní krve nebo kostní dřeně pacientů, ze kterých je izolována RNA. Ta je dále převedena pomocí reverzní transkriptázy do molekuly komplementární DNA (cdna), která následně slouží jako templát do vlastní polymerázové řetězové reakce. Výsledek kvalitativní analýzy - RT-PCR produkt - je detekován na 1,5% agarózovém gelu barveném ethidium bromidem pro vizualizaci DNA (obr. 2B). Význam metody Cílem léčby pomocí TKI je snaha u pacientů maximálně snížit, nejlépe úplně eliminovat BCR-ABL leukemický klon. Míře eliminace leukemických buněk u pacientů odpovídá i snížení počtu detekovaných transkriptů BCR-ABL v určitém množství vzorku RNA pacienta. Podle toho potom hovoříme

3 Obr. 2B - Výsledek vyšetření BCR-ABL pomocí nested RT-PCR. Vizualizace PCR produktů na 1,5% agarózovém gelu barveném ethidum bromidem. Obr. 3 - Hladiny BCR-ABL transkriptů v mezinárodním měřítku (International Scale, IS). Míře eliminace leukemických buněk u pacientů odpovídá i snížení počtu detekovaných transkriptů BCR-ABL v určitém množství vzorku RNA pacienta. Např. o velké molekulární odpovědi v léčbě nemocného tyrozin-kinázovým inhibitorem hovoříme, když je dosaženo redukce BCR-ABL transkriptů o 3 řády v porovnání se standardizovanou hladinou IRIS baseline (viz text), tj. je dosaženo hladiny 0,1 % IS. Dosažení této hladiny do 18 měsíců od zahájení léčby imatinibem koreluje s pravděpodobností přežití bez progrese. Upraveno podle: Hughes a kol. (2006). o diagnostické hladině transkriptů BCR-ABL, o kompletní hematologické, kompletní cytogenetické odpovědi a velké, kompletní nebo hluboké molekulární odpovědi (obr. 3). Molekulární odpověď měřená pomocí RT-PCR v reálném čase (RQ-PCR) U pacientů léčených TKI je cílem dosažení a udržení optimální odpovědi, která odpovídá minimálně velké molekulární odpovědi, to znamená redukci transkriptů BCR-ABL o více než 3 řády ( 3 log redukce) ze standardizované hladiny transkriptů BCR-ABL získané od pacientů v době diagnózy ve zmíněné IRIS studii, tj. redukce z tzv. IRIS baseline (obr. 3). Dosažení hlubší molekulární odpovědi pravděpodobně pro pacienty znamená další výhodu, včetně možnosti perspektivního přerušení léčby u nemocných s nedetekovatelným transkriptem (aktuálně ověřováno klinickými studiemi, Baccarani a kol., 2013). Hladina BCR-ABL transkriptů je měřena pomocí RQ-PCR dle protokolu doporučeného v rámci programu Europe Against Cancer (Müller a kol., 2007). 11

4 Standardizace metody Laboratorní stanovení hladiny BCR-ABL transkriptů z biologických vzorků léčených pacientů a sestávající z řady po sobě následujících kroků je ovlivněno řadou variabilních faktorů. Proto je molekulární monitorování hladin BCR-ABL transkriptů pro účely mezilaboratorního srovnávání harmonizováno prostřednictvím projektu EUTOS for CML (European Treatment Outcome Study) v rámci tzv. Evropské leukemické sítě (European Leukemia Net ELN). Díky vybudované základně referenčních laboratoří po celé Evropě jsou výsledky laboratoří zapojených do tohoto projektu každoročně vyhodnocovány. Pro sjednocení a vzájemné porovnání mezilaboratorních výsledků jsou laboratořím doporučeny postupy pro zpracování vzorků po odběru, pro izolaci RNA, následnou syntézu cdna i pro samotnou kvantifikaci BCR-ABL transkriptů (Gabert a kol., 2003; Foroni a kol., 2011) a jsou stanoveny tzv. přepočtové koeficienty, které umožňují jednotnou interpretaci naměřených hodnot míry redukce transkriptů BCR-ABL mezi centry v Evropě (Cross a kol., 2012). Národní referenční laboratoř pro ČR je Ústav hematologie a krevní tranfúze v Praze (Machová Poláková a kol., 2012), laboratoř Hemato-onkologické kliniky FN v Olomouci byla stanovena jako referenční laboratoř pro slovenská pracoviště. Rezistence BCR-ABL-pozitivních buněk na léčbu TKI Nejzávažnějším problémem terapie TKI je možnost vzniku rezistence. Rozlišujeme primární rezistenci, která je charakteristická úplnou absencí odpovědi na léčbu od samého počátku onemocnění, a sekundární rezistenci, která vzniká postupně v průběhu léčby a je spojena s progresí onemocnění. Mechanizmy vzniku rezistence na TKI lze rozdělit do dvou základních skupin závislé a nezávislé na BCR-ABL kináze. V první skupině TKI vůbec nebo nedostatečně inhibuje BCR-ABL kinázu. Na molekulární úrovni jsou nejčastějšími příčinami tohoto typu rezistence mutace v ABL kinázové doméně. Mutace mohou narušovat vazbu inhibitoru na aktivní místo enzymu nebo zabraňovat přechodu BCR-ABL proteinu do inaktivní formy. U druhého typu rezistence je BCR- ABL sice inhibována TKI, ale aktivovány jsou i jiné signální molekuly udržující nádorový charakter buňky (např. jiné onkogenní kinázy). Stanovení mutací v BCR-ABL kinázové doméně Bylo popsáno více jak 100 typů bodových mutací vedoucích k aminokyselinovým záměnám nacházejících se v rozmezí mezi aminokyselinou BCR-ABL kinázové domény. Tato doména má 4 12 Obr. 4A - Detekce mutací v kinázové doméně BCR-ABL pomocí přímého sekvenování RT-PCR produktu. Schematické znázornění BCR-ABL kinázové domény s nejčastějšími aminokyselinovými záměnami, vedoucími k různé míře rezistence k jednomu nebo více kinázovým inhibitorům (upraveno podle Gambacorti-Passerini a kol., 2003), Ukázka chromatogramu (výstup ze sekvenační analýzy transkriptu kódujícího BCR-ABL kinázovou doménu) u nemocného z doby diagnózy s nemutovanou alelou, z doby progrese nemoci s 50% alelickou zátěží mutované alely T315I a z doby blastického zvratu se 100% alelickou zátěží T315I alely.

5 Obr. 4B - Monitorování in vitro senzitivity/rezistence leukocytů s BCR-ABL kinázy na imatinib u téhož nemocného z doby diagnózy (vlevo) a z období blastického zvratu (vpravo) pomocí Western blotu s imunodetekcí a pomocí fosfo-specifické průtokové cytometrie. Po kultivaci leukocytů s imatinibem (IM) dochází u nemocného v době diagnózy k vymizení P-CRKL, tj. buňky vykazují citlivost BCR-ABL kinázy k imatinibu. V době blastického zvratu je P-CRKL stále přítomný, BCR-ABL kináza je k imatinibu rezistentní, nedochází k inhibici její aktivity, nadále fosforyluje své substráty a aktivuje své signální dráhy. Kvantifikace P CRKL pomocí průtokové cytometrie je znázorněna ve sloupcových grafech. důležité oblasti: 1) P-smyčku, 2) ATP-vazebné místo, 3) aktivační smyčku, 4) katalytickou doménu (obr. 4A). Mutace v P-smyčce a v aktivační smyčce způsobují změnu konformace kinázy, a tím znemožňují správné nasedání inhibitoru do ATP vazebné kapsy. Mutace ve 2. a 4. oblasti kinázové domény brání navázání inhibitoru v kontaktním místě. Pro rutinní detekci mutací v BCR-ABL kinázové doméně je doporučováno přímé (Sangerovo) sekvenování RT-PCR produktu. I když se udávaná citlivost této metody pohybuje mezi % (tzn. nemusí být zachyceny subklony s nižším zastoupením mutované alely), je tato metoda stále plně dostatečná pro použití v rutinní laboratorní praxi. Jako skríningové lze použít citlivější metody pro detekci mutací jako např. alelově specifickou PCR, DHPLC (denaturační vysokotlaká kapalinová chromatografie), ale obě mají význam pouze v detekci známých a již dříve popsaných mutací. Metodika Vyšetření na stanovení mutací v BCR-ABL kinázové doméně je prováděno u pacientů se známkami rezistence na léčbu TKI (nejčastěji zvýšení hladiny transkriptů BCR-ABL o 1 log od poslední kontroly). cdna pacienta je amplifikována ve dvou kolech RT-PCR, PCR produkt zahrnující oblast BCR-ABL genu od exonu 11 (gen BCR) po exon 8 (gen ABL). PCR produkt je po purifikaci následně sekvenován za použití specifických primerů tak, aby bylo možné v závěru hodnotit oblast od AMK 200 po AMK 448 BCR-ABL kinázové domény. (obr 4A). Pro klinickou praxi je pak významné to, že některé mutace (resp. výsledné aminokyselinové záměny) vykazují rezistenci jen k imatinibu, zatímco zůstávají senzitivní k dasatinibu příp. nilotinibu (tzn., že přítomnost mutace může indikovat záměnu TKI v léčebné strategii), zatímco jiné mutace mohou vykazovat rezistenci k více TKI. Závažný fenotyp vykazuje např. záměna treoninu za izoleucin v pozici 315 proteinu ABL (mutace označovaná jako T315I), která znemožňuje vazbu imatinibu, dasatinibu i nilotinibu k ABL kináze. V roce 2013 byl uveden do stádia klinického zkoušení III nový lék ponatinib, který by měl právě tuto T315I-mutovanou BCR-ABL kinázu inhibovat. Testování in vitro senzitivity/ rezistence CML buněk na TKI Vhodnou metodou monitorování účinnosti inhibice onkogenní kinázy BCR-ABL pomocí TKI se stala imunodetekce fosforylované formy proteinu CRKL (P-CRKL, Gorre a kol., 2001). CRKL je malý adaptorový protein, substrát BCR-ABL kinázy (viz obr. 1), jehož míra fosforylace v leukemických buňkách odráží míru aktivity BCR-ABL. Hladina P-CRKL klesá v závislosti na účinné inhibici BCR-ABL in vitro a koresponduje i s inhibicí aktivity BCR-ABL kinázy in vivo. Detekce inhibice fosforylace P- CRKL pomocí western blottingu s imunodetekcí je však poměrně náročná pro rutinní i specializované klinické laboratoře a provádíme ji jen u vybraných nemocných na pracovišti zabývajícím se základním výzkumem signálních drah u leukémií (Naušo- 13

6 14 vá a kol., 2006, obr. 4B). V posledních letech je sledování hladiny P-CRKL pomocí imunoblotu nahrazováno monitorováním pomocí průtokové cytometrie. Průtoková cytometrie umožňuje rychlé a efektivní zhodnocení in vitro senzitivity a/nebo rezistence pacientských buněk na TKI. Výhoda průtokové cytometrie spočívá v kvalitativním i kvantitativním zhodnocení výsledku, což zvyšuje validitu testování a může tak lépe přispívat ke správné volbě terapie u pacientů s CML a predikovat jejich odpověď na léčbu. Navíc je tato metoda laboratorně a co do spotřeby vzorku méně náročná a ekonomicky výhodnější. Kromě P-CRKL je možné u nemocných s CML monitorovat i míru aktivace resp. inhibice jiných onkoproteinů, jako např. SRC kináz. Zvýšená aktivace SRC kináz je asociována s progresí onemocnění, s možnou transformací choroby do blastické krize a s rezistencí na léčbu TKI (Rohoň a kol., 2011). V případě vzniku rezistence CML na TKI, která je nezávislá na BCR-ABL, se mohou právě aberantně aktivované SRC kinázy podílet na udržení nádorového fenotypu buňky. Včasná detekce zvýšené aktivity SRC kináz u nemocného, který neodpovídá optimálně na léčbu imatinibem, může pomoci klinikovi v rozhodování o nasazení selektivního duálního (BCR-ABL a SRC) inhibitoru dasatinibu. Závěr S uvedením imatinibu do klinické praxe před více jak 13 lety a s následnou syntézou druhé generace TKI a jejich uvedením do klinické praxe, se významně změnila léčba i prognóza nemocných s CML. Přes nesporný klinický úspěch však část nemocných vykazuje primární rezistenci na léčbu a část nemocných se stává rezistentními poté, co zpočátku vykazovali léčebnou odpověď. Navíc, u většiny nemocných (tj. i u těch, kteří reagovali optimálně na léčbu TKI), se nedaří leukemický klon zcela eradikovat. Nutné je zmínit i nákladnost léčby, kterou je zatím nutno nemocným podávat po celou dobu trvání léčebné odpovědi. Všechny tyto skutečnosti vedou k nezastupitelné úloze molekulárně-genetické laboratoře v monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy u nemocných s CML. Molekulárně genetické přístupy hrají nezastupitelnou roli při dlouhodobém sledování pacientovy léčebné odpovědi i v identifikaci příčin případného léčebného selhání a napomáhají klinickým pracovníkům i v predikci odpovědi na léčbu zmíněnými inhibitory, resp. umožňují individualizaci terapie. Podpořeno granty: IGA MZ ČR NT /2011, LF UP , LF UP Literatura 1. Druker BJ, et al.: Activity of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 2001;344: van Dongen JJ, Macintyre EA, Gabert JA, Delabesse E, Rossi V, Saglio G, Gottardi E, Rambaldi A, Dotti G, Griesinger F, Parreira A, Gameiro P, Diáz MG, Malec M, Langerak AW, San Miguel JF, Biondi A.: Standardized RT-PCR analysis of fusion gene transcripts from chromosome aberrations in acute leukemia for detection of minimal residual disease. Report of the BIOMED-1 Concerted Action: investigation of minimal residual disease in acute leukemia. Leukemia. 1999;13(12): Hughes T, Deininger M, Hochhaus A, Branford S, Radich J, Kaeda J, Baccarani M, Cortes J, Cross NC, Druker BJ, Gabert J, Grimwade D, Hehlmann R, Kamel-Reid S, Lipton JH, Longtine J, Martinelli G, Saglio G, Soverini S, Stock W, Goldman JM.: Monitoring CML patients responding to treatment with tyrosine kinase inhibitors: review and recommendations for harmonizing current methodology for detecting BCR-ABL transcripts and kinase domain mutations and for expressing results. Blood. 2006;108(1): Baccarani M, Deininger MW, Rosti G, Hochhaus A, Soverini S, Apperley JF, Cervantes F, Clark RE, Cortes JE, Guilhot F, Hjorth-Hansen H, Hughes TP, Kantarjian HM, Kim DW, Larson RA, Lipton JH, Mahon FX, Martinelli G, Mayer J, Müller MC, Niederwieser D, Pane F, Radich JP, Rousselot P, Saglio G, Saußele S, Schiffer C, Silver R, Simonsson B, Steegmann JL, Goldman JM, Hehlmann R.: European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: Blood. 2013; doi: /blood Müller MC, Saglio G, Lin F, Pfeifer H, Press RD, Tubbs RR, Paschka P, Gottardi E, O'Brien SG, Ottmann OG, Stockinger H, Wieczorek L, Merx K, König H, Schwindel U, Hehlmann R, Hochhaus A.: An international study to standardize the detection and quantitation of BCR-ABL transcripts from stabilized peripheral blood preparations by quantitative RT-PCR. Haematologica. 2007;92(7): Foroni L, Wilson G, Gerrard G, Mason J, Grimwade D, White HE, de Castro DG, Austin S, Awan A, Burt E, Clench T, Farruggia J, Hancock J, Irvine AE, Kizilors A, Langabeer S, Milner BJ, Nickless G, Schuh A, Sproul A, Wang L, Wickham C, Cross NC.: Guidelines for the measurement of BCR-ABL1 transcripts in chronic myeloid leukaemia. Br J Haematol. 2011;153(2):

7 7. Gabert J, Beillard E, van der Velden VH, Bi W, Grimwade D, Pallisgaard N, Barbany G, Cazzaniga G, Cayuela JM, Cavé H, Pane F, Aerts JL, De Micheli D, Thirion X, Pradel V, González M, Viehmann S, Malec M, Saglio G, van Dongen JJ.: Standardization and quality control studies of 'real-time' quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction of fusion gene transcripts for residual disease detection in leukemia - a Europe Against Cancer program. Leukemia. 2003;17(12): Cross NC, White HE, Müller MC, Saglio G, Hochhaus A.: Standardized definitions of molecular response in chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2012;26(10): Machová Poláková K, Zemanová K, Součková M, Broučková A, Klamová H.: Molekulární genetika v diagnostice a léčbě chronické myeloidní leukemie. Vnitř Lék. 2012;58(Suppl 2): Gorre ME, Mohammed M, Ellwood K, Hsu N, Paquette R, Rao PN, Sawyers CL.: Clinical resistance to STI-571 cancer therapy caused by BCR-ABL gene mutation or amplification. Science 2001;293: Naušová J, Priwitzerová M, Jarošová M, Indrák K, Faber E, Divoký V: Chronická myeloidní leukémie rezistence na imatinib mesylate (Chronic myeloid leukemia--resistance to imatinib mesylate (Glivec) - literature review and personal experience. Časopisu lékařů českých 2006;5: Rohoň P, Divoká M, Calábková L, Mojzíková R, Katrincsaková B, Rusinaková Z, Lapčíková A, Raida L, Faber E, Jarošová M, Divoký V, Indrák K: Identification of e6a2 BCR-ABL fusion in a Philadelphia-positive CML with marked basophilia: implications for treatment strategy. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2011;155: Gambacorti-Passerini, C.B., Gunby, R.H., Piazza, R., Galietta, A., Rostagno, R., Scapozza, L.: Molecular mechanisms of resistance to imatinib in Philadelphia-chromosome-positive leukaemias. Lancet Oncol 2003;4:

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008)

DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) DIAGNOSTICKÝ A LÉČEBNÝ POSTUP U CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE DOSPĚLÝCH (nebo Algoritmus vyšetření a léčby CML v roce 2008) Úvod V České republice každoročně onemocní chronickou myeloidní leukemií (CML)

Více

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ

STANOVENÍ HLADIN IMATINIBU POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY U PACIENTŮ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ STAOVEÍ HLADI IMATIIBU POMOCÍ KAPILÁRÍ ELEKTROFORÉZY U PACIETŮ S CHROICKOU MYELOIDÍ LEUKÉMIÍ Kateřina Mičová 1, David Friedecký 1, Edgar Faber 2, Tomáš Adam 1 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch,

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií Prezentace spoluautorů CML Advocates Network Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury

1.12.2009. Buněčné kultury. Kontinuální kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace ztrácejí diferenciační

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová

Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR. Mgr. Silvie Dudová Lekce z analýz genových expresních profilů u MM a návrh panelu genů pro ČR Mgr. Silvie Dudová Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom, ILBIT LF MU Brno Laboratoř experimentální

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál

DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál DNA microarrays Josef Srovnal, Michaela Špenerová, Lenka Radová, Marián Hajdúch, Vladimír Mihál Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc Cíle Seznámit posluchače s: 1. Technologií

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A

Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Molekulární diagnostika pletencové svalové dystrofie typu 2A Lenka Fajkusová Centrum molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno Pletencové svalové dystrofie (Limb Girdle Muscular Dystrophy

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie Interakce proteinu p53 s genomovou DNA v kontextu chromatinu glioblastoma buněk

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 CAMELIA Datum vydání: 25.2.2014 CAMELIA SK ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU V ROCE 2013 Vydáno dne: 25. 2. 2014 : Mgr. Zuzana Zbožínková, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Schválil: Ing. Petr Brabec, IBA +, Jan Mužík Schválil

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů pomocí UHPLC-MS/MS

Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů pomocí UHPLC-MS/MS Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů pomocí UPLC-MS/MS Kateřina Mičová a, David riedecký a, Adriana Polýnková a, Edgar aber b a Tomáš Adam a a Laboratoř dědičných metabolických poruch, Lékařská

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Nové technologie přelomové období principy technologií klinická použitelnost chips (arrays) sekvenační technologie Důležitost genetických informací i další

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií

Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií Imunofenotypizace leukemií z kostní dřeně, periferní krve, výpotku a mozkomíšního moku průtokovou cytometrií 1) Použití validovaných kitů od výrobce značka CE/IVD 2) Home made metoda s vlastní (laboratoří

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK

Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK ové technologie v analýze D A, R A a proteinů Stanislav Kmoch Centrum aplikované genomiky, Ústav dědičných metabolických poruch, 1.LFUK Motto : "The optimal health results from ensuring that the right

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů Současná role thalidomidu u MM Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů J. Minařík, V. Ščudla III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Velké Bílovice, 2008 Charakteristika Nový lék v terapii

Více

Postavení cytogenetického vyšetření v současném managementu léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie

Postavení cytogenetického vyšetření v současném managementu léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie 38 Postavení cytogenetického vyšetření v současném managementu léčby dětské akutní lymfoblastické leukemie Pavel Dvořák 1, 2, Petra Vohradská 1, Tomáš Votava 3, Lenka Doležalová 3, Petr Smíšek 4, Zdeňka

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha 19.2.2009

Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková. Parent projekt. Praha 19.2.2009 Potřebné genetické testy pro výzkum a jejich dostupnost, spolupráce s neurology Taťána Maříková Parent projekt Praha 19.2.2009 Diagnostika MD její vývoj 1981-1986: zdokonalování diferenciální diagnostiky

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové PCR v diagnostice Lymeské boreliózy Plíšková L. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové obtížná Diagnostika lymeské boreliózy klinický obraz velmi rozmanitý anamnestické údaje (přisátí

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu

Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Studium genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu Petra Kleiblová Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK - skupina molekulární biologie

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více