ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří"

Transkript

1 ZÁPIS ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 17

2 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač PaedDr. Václav Homolka Ing. Pavel Kouda Antonín Terber Radek Vonka MUDr. Vladimír Záhorský Ing. Jiří Behenský Ing. Radomil Gold Olga Haláková Ing. Karel Jakobec Ing. Václav Jakubík Ing. Jan Zborník Omluveni: Ing. Petr Fiala JUDr. Josef Pavel Bc. Tomáš Hybner Hosté: Ing. Karel Bořecký, město Most Edita Cermanová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Pavla Hrubá, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Hubka, Krajský úřad Ústeckého kraje Ing. Irena Kotlanová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Jelena Kriegelsteinová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Alena Loulová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jana Michková, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Libor Mikan, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. arch. Jaromír Musil, Krajský úřad Karlovarského kraje Ing. Milena Palánová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Tomáš Pohořský, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jana Podolková, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Šárka Roudnická, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jana Šubrtová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PaedDr. Marie Tomčová, Krajský úřad Ústeckého kraje Ing. Petr Vráblík Ph.D., Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Terminologie, zkratky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, v textu jen ÚRR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, v textu jen RR SZ Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad, v textu jen ROP Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, v textu jen VRR Integrovaný plán rozvoje města, v textu jen IPRM Zahájení 16. zasedání VRR zahájil ve 14:05 hodin předseda Ing. Jiří Šulc. strana 2 z celku 17

3 a) Volba ověřovatelů zápisu. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: - Ing. Václava Jakubíka za Karlovarský kraj - pana Antonína Terbera za Ústecký kraj b) Schválení programu. VRR schválil program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Program 1. Schválení zápisu z 15. zasedání výboru Regionální rady. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Revokace usnesení číslo 12/15/ Informace o činnosti Úřadu Regionální rady v roce Informace k dílčímu přezkumu hospodaření. 6. Informace k systému účtů Regionální rady. 7. Veřejné zakázky v roce Schválení Konsolidovaného statutu IA a PAS. 9. Schválení plánu Interního auditu na rok 2008, plánu PAS na rok 2008 a střednědobého plánu IA a PAS. 10. Monitorovací výbor ROP Severozápad. 11. Schválení seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. 12. Informace k IPRM. 13. Audit shody. 14. Zpráva o řídících a kontrolních systémech. 15. Doména Severozápad. 16. Aktualizace prémiového systému pro ředitele ÚRR na rok Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období Evropskými společenstvími nominace člena a zástupce. 18. Různé. strana 3 z celku 17

4 1. Schválení zápisu z 15. zasedání výboru Regionální rady. Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Usnesení č. 2/16/2008 kontrolu plnění usnesení z 15. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Hlasování : Karlovarský kraj Revokace usnesení číslo 12/15/2007. Bod 3 tohoto jednání byl při projednávání stažen z programu. 4. Informace o činnosti Úřadu Regionální rady v roce Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl ředitel ÚRR Ing. Petr Vráblík, Ph.D., který postupně představil a vyzval jednotlivé vedoucí odborů k prezentaci činnosti odboru za rok 2007 a výhled na rok Ing. Tomáš Pohořský (ÚRR): Odbor Technické asistence a publicity, resp. oddělení technické asistence, zajišťuje chod ÚRR formou projektů. Oddělení publicity zajišťuje publicitu, a to formou iniciační kampaně a absorpční kapacitu. Ing. Jana Podolková (ÚRR): Ekonomický odbor (EO) se v roce 2008 rozdělil na dvě oddělení, a to na oddělení účetnictví a rozpočtu a finanční oddělení (FO). Hlavním úkolem EO je nakládání s finančními prostředky RR SZ, a to jak směrem ven, tak směrem dovnitř. strana 4 z celku 17

5 Ing. Alena Loulová (ÚRR): Územní odbor realizace programu je největší odbor ÚRR, dělí se na oddělení administrace projektů (OAP) a oddělení kontroly a realizace projektů (ORKP). Obě oddělení se nachází jak v Ústí nad Labem, tak v Karlových Varech. OAP v současné chvíli poskytuje konzultace potenciálním žadatelům o dotaci, pořádá odborné semináře a po ukončení první výzvy bude kontrolovat předložené projekty, hodnotit jejich kvalitu a taktéž bude provádět kontroly ex ante. Mgr. Šárka Roudnická (ÚRR): ORKP je prakticky nejdůležitější oddělení v procesu implementace ROP Severozápad, jelikož pracovníci ORKP jsou jednak kontroloři, kteří provádějí fyzické kontroly na místě realizace projektu a jednak finanční manažeři, kteří přijímají žádosti o platbu, kontrolují a předávají FO faktury k proplacení apod. Ing. Libor Mikan (ÚRR): Odbor kanceláře ředitele (OKŘ) zajišťuje institucionální část fungování ÚRR. V roce 2007 vybudoval OKŘ zázemí pro 52 pracovníků, našel vhodné prostory sídla RR SZ, vybavil kanceláře nábytkem, výpočetní technikou, implementoval informační systém včetně elektronické spisové služby, vybral ve výběrových řízeních cca 40 pracovníků, prováděl školení včetně vstupní instruktáže BOZP a PO. V letošním roce přijme a vybaví MTZ 22 nových pracovníků, implementuje zbrusu nový informační systém. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Představil Odbor auditu (OA), který v rámci organizační struktury nespadá pod ředitele ÚRR, ale pod předsedu RR SZ. Ing. Milena Palánová (ÚRR): OA v podstatě vykonává dvě funkce funkci interního auditu (spadá pod ředitele ÚRR), k jehož hlavním činnostem patří především auditování vnitřního kontrolního systému a funkci Pověřeného auditního subjektu (PAS, spadá pod předsedu RR SZ), který bude podle smlouvy s Ministerstvem financí České republiky provádět audit RR SZ, zda splňuje podmínky Evropské komise. Osobní náklady pracovníků OA PASu jsou hrazeny z OPTP, hrazení ostatních nákladů je v jednání. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Odbor metodického řízení především vytváří, upravuje a aktualizuje veškerou řídící dokumentaci programu ROP Severozápad, Operační manuál, Prováděcí dokument. Dalšími činnostmi odboru jsou práce spojené s IPRM, veřejnou podporou, projekty generujícími příjmy, projekty PPP a iniciativou Jessica. Ing. Jana Šubrtová (ÚRR): Odbor monitoringu a analýz se podílí na vývoji informačních systémů webová žádost, přenos dat apod., na přenosu informací napříč ÚRR, dále reporting o programu pro externí subjekty, hlášení nesrovnalostí a evaluace ROPu Severozápad. 14:20 odešel pan Terber Usnesení č. 4/16/2008 informaci o činnosti Úřadu Regionální rady za rok Ústecký kraj :25 odešel pan Jakubík strana 5 z celku 17

6 5. Informace k dílčímu přezkumu hospodaření. Usnesení č. 5/16/2008 informaci z I. dílčího přezkumu hospodaření dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj Ústecký kraj Informace k systému účtů Regionální rady. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): RR SZ má v současné době zřízeno ve dvou bankovních ústavech celkem 8 účtů. V Komerční bance je zřízeno celkem 5 účtů určených pro nezpůsobilé výdaje příjmový účet pro příjmy z minulých let nebo jiné nahodilé příjmy, základní běžný účet pro transfery od krajů, vkladový výdajový účet pro financování nezpůsobilých výdajů, fond zaměstnavatele k vytváření fondu, depozitní účet pro použití v závěru roku převod mezd. V České spořitelně jsou zřízeny celkem 3 účty určené pro způsobilé výdaje, základní běžný účet ROP pro dotace MMR, základní běžný účet TA pro financování činnosti ÚRR a základní běžný účet Projekty pro dotace ostatním žadatelům. Dále informuje ohledně vyúčtování dotace z Karlovarského kraje (KK) v průběhu roku 2007 byly RR SZ poskytnuty dotace od obou krajů, a zatímco od Ústeckého kraje (ÚK) byla poskytnuta dotace ad hoc na základě usnesení Zastupitelstva ÚK, s KK byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, která musí být do konce roku 2007 vyúčtována a nevyúčtované prostředky musí být do vráceny. Jedná se o částku cca 800 tisíc Kč. MUDr. Vladimír Záhorský (ÚK): Táže se, kolik je v které bance uloženo peněz. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Informuje, že v České spořitelně je nyní uloženo cca 250 milionů, což je první tranše dotace z MMR. V Komerční bance jsou v tuto chvíli cca 3 miliony, na další část dotace od krajů se čeká, po jejich obdržení zde bude uloženo cca milionů Kč. 14:30 přišel pan Terber 14:31 přišel pan Jakubík Usnesení č. 6/16/2008 informaci o systému účtů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; způsob vyúčtování dotace od Karlovarského kraje dle Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovského kraje odboru regionálního rozvoje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. strana 6 z celku 17

7 7. Veřejné zakázky v roce PaedDr. Václav Homolka (ÚK): Táže se, jakým způsobem je vybírána hodnotící komise pro výběr dodavatele. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Odpovídá, že se postupuje v souladu s vnitřní směrnicí ÚRR, do 500ti tisíc Kč jsou členové výběrové komise minimálně tři zaměstnanci RR SZ, nad 500 tisíc Kč je jedním z členů výběrové komise člen VRR. Usnesení č. 7/16/2008 zprávu o realizovaných veřejných zakázkách v roce Schválení Konsolidovaného statutu Interního auditu a Pověřeného auditního subjektu. Ing. Milena Palánová (ÚRR): Informuje, že konsolidovaný statut je proto, že obsahuje i statut interního auditu RR SZ, který se, na rozdíl od samotného statutu, neposílá na MMR. Usnesení č. 8/16/2008 Konsolidovaný statut Odboru auditu a Pověřeného auditního subjektu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Konsolidovaný statut Odboru auditu a Pověřeného auditního subjektu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, T: Ústecký kraj strana 7 z celku 17

8 9. Schválení plánu Interního auditu na rok 2008, plánu PAS na rok 2008 a střednědobého plánu IA a PAS. Usnesení č. 9/16/2008 Plán Odboru auditu (plán IA a plán PAS) na rok 2008 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Střednědobý plán IA a PAS pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Plán Odboru auditu (plán IA a plán PAS) na rok 2008 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, podepsat Střednědobý plán IA a PAS pro období dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, T: Monitorovací výbor ROP Severozápad. Usnesení č. 10/16/2008 n e rozšíření počtu členů Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad o zástupce Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. 11. Schválení Seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Z důvodu tiskové chyby v seznamu expertů bude do předloženého seznamu expertů pro hodnocení technické a finanční kvality projektu doplněn další expert, který byl jmenován při jednání VRR a který splnil podmínky pro zařazení na seznam. O doplněném seznamu bude probíhat hlasování. Ing. Jan Zborník (KK): Táže se Ing. Vráblíka, jakým způsobem eliminuje možný střet zájmů expertů. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Informuje, že experti podepíší prohlášení o nepodjatosti, nestrannosti a zachování mlčenlivosti. strana 8 z celku 17

9 Ing. Jan Zborník (KK): Samozřejmě, ale Ing. Vráblík jako ředitel ÚRR zodpovídá za to, že z hlediska ex ante kontroly bude vše v pořádku. Ing. Jana Michková (ÚRR): Proto je tento seznam expertů takto obsáhlý, aby nedocházelo k tomu, že se expert dostane do střetu zájmů a dalším výběrovým řízením jej budeme dále rozšiřovat. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Je to ošetřené jednak tím, že expertů na jednu oblast je více a jednak tím, že každý expert před vlastním hodnocením podepíše prohlášení o nepodjatosti a etický kodex. Usnesení č. 11/16/2008 seznam expertů na návrh ředitele úřadu, u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad tento seznam průběžně doplňovat. 12. Informace k IPRM. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Informuje, že se v Praze konala PS KUP, a to za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Touška. Současný stav je takový, že MMR vydalo základní dokumentaci, ke které TOPy a SMO vznesli připomínky, které by měly být ze strany MMR do poloviny února 2008 vypořádány a zapracovány do Vademeca. Metodický pokyn MMR byl podepsán ministrem pro místní rozvoj ještě před schválením ROPů Evropskou komisí, a to i přes připomínky p. Yannoussise. MMR slíbilo, že tento metodický pokyn zaktualizuje podle schválených ROPů, což se stalo, s výjimkou webové žádosti IPRM, ta byla na žádost ROPů z metodického pokynu vyjmuta. Hodnocení výběru IPRM bude probíhat tak, že města, kterých se IPRM týká, předloží pouze papírovou žádost, která má asi deset stran a dvě povinné přílohy první je samotný IPRM a druhá doklad o posouzení z hlediska SEA, poté začne proces administrace projektu dle schválených kritérií. Minimální bodová hranice, kterou budou muset předložené IPRM splnit, aby byly VRR doporučeny, je 50 % z celkového počtu bodů. VRR bude mít taktéž možnost upravit rozpočet IPRM. Ing. Jan Zborník (KK): Táže se, zda primátoři měst, kterých se IPRM týká, vědí o tomto plánovaném postupu. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Ano, primátoři jsou průběžně o tomto postupu informováni. Ing. Jan Zborník (KK): Nesouhlasí s tím, že by primátoři měli pouze informováni, navrhuje svolat schůzku členů VRR, zaměstnanců RR SZ a primátorů, a to výhradně na téma IPRM. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Připomínky primátorů samozřejmě vítáme, aby mohla být problematika IPRM vyřešena. 14:52 odešel pan Gold strana 9 z celku 17

10 Ing. Jiří Behenský (KK): Navrhuje, aby usnesení bylo doplněno o úkol pro ředitele ÚRR připravit jednání k IPRM. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Navrhuje datum od 10:00 hodin v sídle RR SZ. Usnesení č. 12/16/2008 přednesenou informaci k problematice IPRM; p o v ě ř u j e Ing. Petra Vráblíka, Ph.D., ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, přípravou jednání členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a primátorů měst regionu Severozápad s počtem obyvatel nad k IPRM a zapracováním připomínek vzešlých z tohoto jednání, T: ; n e využití nástroje Integrovaný plán rozvoje města v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro obce a města do obyvatel; zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do řídicích výborů Integrovaných plánů rozvoje měst nositelů Integrovaných plánů rozvoje města v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, a to: Ing. Jana Eisnera do ŘV IPRM Chomutova, Teplic, Ústí nad Labem, Bc. Petra Achse do ŘV IPRM Děčína, Mostu, Ing. Jiřího Červinku do ŘV IPRM Karlovy Vary a jejich náhradníky: Ing. Lucii Černou do ŘV IPRM Chomutova, Teplic, Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, Ing. Marii Míškovou do ŘV IPRM Karlovy Vary. Hlasování: Karlovarský kraj Audit shody. 14:55 přišel pan Gold Ing. Jan Zborník (KK): Táže se, zda negativní výrok auditora naruší výzvu? Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Ne, nenaruší, jediný problém vzhledem k zjištění by nastal u certifikace plateb za projekty mezi ČR a Evropskou komisí. Tato zpráva byla předběžná, souhrnnou zprávu bude vydávat Auditní orgán (MF ČR) za celou Českou republiku na základě reauditu v červnu MUDr. Vladimír Záhorský (ÚK): Kolik bylo připomínek a kolik z nich a jakým způsobem bylo již strana 10 z celku 17

11 odstraněno? Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Připomíná, že především je potřeba si uvědomit, že PwC pracoval s údaji platnými k , od té doby se řada věcí v dokumentaci upravila či změnila. Jednalo se o zjištění, z nichž několik již bylo odstraněno v období říjen-prosinec 2007, např. změnou organizační struktury, 8 zjištění je v kompetenci MMR a jedno v kompetenci MF tato zjištění a doporučení není v moci RR SZ odstranit. Na MMR a MF byly odeslány dopisy se žádostí o sjednání nápravy. Usnesení č. 13/16/2008 zprávu o posouzení souladu s předpisy ze dne pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad, dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, přijmout opatření vedoucí k odstranění vybraných identifikovaných zjištění, T: Zpráva o řídících a kontrolních systémech. Usnesení č. 14/16/2008 první návrh popisu řídících a kontrolních systémů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. 15. Doména Severozápad. Usnesení č. 15/16/2008 nákup domény severozapad.cz dle Smlouvy o převodu práv k doméně severozapad.cz, dle strana 11 z celku 17

12 přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvu o převodu práv k doméně severozapad.cz s Ing. Liborem Pelcmanem, T: Aktualizace prémiového systému pro ředitele ÚRR na rok Usnesení č. 16/16/2008 aktualizovaný prémiový řád pro ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 17. Řídící a koordinační výbor pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období Evropskými společenstvími nominace člena a zástupce. Usnesení č. 17/16/2008 nominaci Ing. Jiřího Šulce za člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu a nominaci JUDr. Josefa Pavla zástupcem člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu za Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad Různé pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Ing. Jiří Šulc (ÚK): Neměl by se tento materiál jmenovat spíše než pokyny doporučený postup? strana 12 z celku 17

13 Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Od platí nařízení EK 1422/2007, kterým došlo k úpravě pravidel, zejména jde o jiné limity částek apod. Ing. Jiří Šulc (ÚK): Není to příliš tvrdé? Ing. Jana Michková (ÚRR): Jinak to nelze, EK je přísná a my musíme dodržovat jejich podmínky. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Také toto bylo jednou z připomínek auditu shody. Ing. Jan Zborník (KK): Souhlasí s tím, jedná se přece o Evropské peníze, proto jejich pravidla chtíc nechtíc musíme dodržovat. Mgr. Jelena Kriegelsteinová (ÚRR): Tyto pokyny již byly schváleny VRR, došlo jen k úpravě částek dle nového nařízení EK, kterým by se žadatelé stejně museli řídit. Usnesení č. 18.1/16/2008 návrh Pokynů pro zadávání veřejných zakázek, verze 1.3, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj Různé Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 18.2/16/2008 návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad, verze 2, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení Různé stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR. Usnesení č. 18.3/16/2008 právní posouzení vybraných otázek souvisejících s odměňováním zaměstnanců úřadů regionálních rad zpracovaných Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky ze dne ; strana 13 z celku 17

14 u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, zajistit další právní stanovisko k problematice odměňování zaměstnanců regionálních rad, T: Různé stanovisko Asociace krajů ČR. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Informuje o výstupu z jednání Rady AK ČR, s tím že model financování 85% x 7,5% x 7,5% může být změněn na model 85% x 15 % s možností použití podílu státního rozpočtu různě podle oblasti podpory. V případě přidělení různé výše dotace ze státního rozpočtu (v rozmezí 0-15%) budou muset kraje na konci programovacího období garantovat usnesením zastupitelstva, že uhradí krytí případného nedostatku finančních prostředků. Dále sdělil, že dosud nebylo ze strany MMR připraveno rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008, které by model 85% x 15% umožnilo. Usnesení č. 18.4/16/2008 informaci o modelu financování Regionálních operačních programů dle usnesení Rady Asociace krajů České republiky č. 538 bod I.b) ze dne 11. ledna Různé Změna zákona č. 248/2000 S b., o podpoře regionálního rozvoje. Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Jedná se o návrh, který vznikl z iniciativy regionálních rad a byl projednán řediteli a právníky úřadů regionálních rad. I z tohoto důvodu k výslednému návrhu nemá ÚRR připomínek. Ing. Jiří Šulc (ÚK): Nechal si vypracovat připomínky legislativně-právního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje a doporučuje projednat tuto záležitost na zasedání AK ČR včetně připomínek. Usnesení č. 18.5/16/2008 n e s o u h l a s í s náměty na změny zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některých souvisejících zákonů dle přílohy č.1 tohoto usnesení; strana 14 z celku 17

15 u k l á d á Ing. Jiřímu Šulcovi projednat stanovisko Výboru Regionální rady na Radě Asociace krajů České republiky včetně připomínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, T: Různé změna termínu zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Bod tohoto jednání byl při projednávání stažen z programu Různé členství Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v odborných institucích. Usnesení č. 18.7/16/2008 členství Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v těchto odborných organizacích: Společnost pro projektové řízení Klub personalistů České republiky Český institut interních auditorů Různé diskuse. Karlovarský kraj navrhuje nevyhlašovat ve 2. výzvě podávání projektů v oblasti podpory 3.2 a vyhlásit ji až ve třetí výzvě. Ústecký kraj doporučuje vyhlásit finanční alokaci v některých oblastech podpory i na období Ing. Petr Vráblík, Ph.D. (ÚRR): Navrhuje k dané problematice svolat pracovní jednání členů VRR, které se uskuteční dne v Ústí nad Labem po jednání k problematice IPRM. strana 15 z celku 17

16 Usnesení č. 18.8/16/2008 u k l á d á Ing. Petru Vráblíkovi, Ph.D., řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, projednat možnost nevyhlašovat ve 2. výzvě podávání projektů v oblasti podpory 3.2 a vyhlásit vyšší finanční alokace v některých oblastech podpory, T: zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ukončil v hodin předseda Ing. Jiří Šulc. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: pan Antonín Terber za Karlovarský kraj dne: Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Šulc předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad strana 16 z celku 17

17 strana 17 z celku 17

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA Zpráva z 1. etapy projektu 17. května 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Studie

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více