Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S."

Transkript

1 I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského zákona), a to předložením souhlasu většiny spoluvlastníků nemovitosti ( 139 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964); to platí i pro případy, kdy spoluvlastník objektu je např. statutárním orgánem právnické osoby, jejíž sídlo má být v objektu umístěno. Obdobným způsobem je nutné vykládat i doložení práva k prostorám provozovny ( 17 odst. 3 živnostenského zákona). II. Vyžaduje-li veřejnoprávní norma ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského zákona) předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání prostor, do nichž podnikatel umístil své místo podnikání (resp. sídlo), je správní orgán povinen posuzovat soulad předloženého dokladu se soukromým právem. III. Spadá-li nemovitost do společného jmění manželů, musí podnikatel pro prokázání právního důvodu užívání prostor ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského zákona) doložit souhlas obou manželů, neboť udělení souhlasu se zřízením sídla třetí osoby nelze považovat za obvyklou správu majetku ( 145 občanského zákoníku z roku 1964). V případě, že by tento souhlas poskytl pouze jeden z manželů, může se druhý manžel dovolat jeho relativní neplatnosti ( 40a občanského zákoníku z roku 1964). V Brně dne 24. dubna 2013 Sp. zn.: 155/2011/VOP/JHO Zpráva o šetření postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. A - Obsah podnětu Dne 6. ledna 2011 jsem obdržel podnět Ing. J. S., bytem xxxxx (dále také stěžovatel ), kterým mě požádal o prošetření postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále také městský úřad ) a Krajského úřadu Středočeského kraje (dále také krajský úřad ) při posuzování právního důvodu pro užívání prostor, do nichž právnická osoba umístila své sídlo. V dané záležitosti se stěžovatel obrátil na mě již podruhé. Dne 26. února 2009 ve věci vydala zprávu o šetření (sp. zn. 4512/2008/VOP/DS) bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová (dále také ZVOP ), v níž se zabývala zejména zákonností zápisu sídla do živnostenského rejstříku a rozdíly mezi sídlem a provozovnou. V postupu výše uvedených úřadů shledala pochybení spočívající v nezohlednění relativní neplatnosti souhlasu manželů projeveného v roce 2008 vždy pouze jedním z nich.

2 V novém podnětu stěžovatel poukazuje na skutečnost, že úřady nerespektují názor soudu, který zamítl žalobu podanou spoluvlastníky, manželi P., společníky společnosti xxxxx, IČ xxxxx, se sídlem xxxxx (dále také obchodní společnost ), o uložení povinnosti ostatním spoluvlastníkům udělit souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti v jejich nemovitosti dle ustanovení 46 odst. 2 (resp. ustanovení 31 odst. 2) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. B - Skutková zjištění Skutkový stav věci byl již popsán ve zprávě o šetření ze dne 26. února Soustředím se proto pouze na skutečnosti, které nastaly po jejím sepsání. Stanovisko soudu Okresní soud Praha-východ vydal dne 30. listopadu 2009 rozsudek čj. 4C 293/ , kterým zamítl žalobu manželů P. o uložení povinnosti ostatním spoluvlastníkům udělit souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti v jejich nemovitosti. Rozsudek potvrdil Krajský soud v Praze (rozsudek čj. 32Co 213/ , ze dne 24. června 2010). V odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu je uvedeno, že udělení souhlasu s umístěním sídla obchodní společnosti, která není spoluvlastníkem domu, lze považovat za hospodaření se společnou věcí podle ustanovení 139 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto se shodli i účastníci řízení. Podle uvedeného ustanovení o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Pouze při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. V tomto případě však při rozhodování bylo dosaženo většiny hlasů, z rozhodování většiny vyplývá, že souhlas k umístění sídla společnosti xxxxx, dán nebyl, a tento nesouhlas pak nemůže změnit soud. Spoluvlastníci neudělením souhlasu neporušili ani dobré mravy, na které poukazují žalobci. Dům čp. xx je veden jako rodinný dům, jako takový je i spoluvlastníky s výjimkou žalobců využíván. Je tedy pochopitelné, že tito spoluvlastníci, kteří dům užívají v souladu s jeho určením, hájí své právo na klidné a nerušené bydlení. Poskytnutím souhlasu s umístěním sídla obchodní společnosti totiž nemohou mít žádnou záruku, že sídlo společnosti bude v budoucnu využíváno pouze jako,korespondenční adresa. Takovýto pojem totiž právní předpisy neznají. Stěžovatel upozorňuje na skutečnost, že úřady názor soudu nerespektují. Jsou stále názoru, že oprávněnost umístění sídla společnosti na dané adrese je majetkoprávně doložena. Následný postup Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje a jejich stanovisko. Uvedené úřady v rozporu se svým dřívějším stanoviskem (obsaženým ve spisu sp. zn. 4512/2008/VOP/DS) sdělily, 1 že: neexistuje právní důvod, aby ŽÚ 1 Vyjádření krajského úřadu ze dne 11. ledna 2011 adresované stěžovateli. 2

3 vyžadoval od spoluvlastníka (podnikatele) určité nemovitosti, aby doložil souhlas ostatních spoluvlastníků k prokázání svého práva k sídlu. Bez ohledu na skutečnost, že instituty vlastnického práva, spoluvlastnictví, resp. užívacího práva, patří nepochybně k institutům práva občanského, lze souhrnně konstatovat, že z platného znění ŽZ je zřejmé, že pro účely ŽZ postačuje, když podnikatel prokáže před ŽÚ existenci svého právního titulu vlastnictví, spoluvlastnictví či užívacího práva ke konkrétní nemovitosti, a to bez ohledu na existenci či neexistenci souhlasu případných spoluvlastníků. Předložení případného souhlasu dalších spoluvlastníků, popř. jiných osob k prokázání vlastnického nebo obdobného práva k sídlu podnikatele, není tedy nutno ze strany ŽÚ od těchto subjektů požadovat - z hlediska živnostenského zákona nemá případné uplatnění takového požadavku vzhledem k absenci pozitivní právní úpravy dostatečnou právní oporu, a vyžadování takového souhlasu by proto mohlo být považováno i za požadavek nad rámec platné právní úpravy živnostenského podnikání. Úřady konstatují, že do živnostenského zákona jako veřejnoprávní normy nelze automaticky přenášet jakékoliv požadavky či povinnosti vyplývající z normy soukromoprávní, aniž by takový postup měl jednoznačnou právní oporu v pozitivní úpravě stanovené živnostenským zákonem. Ve svém odůvodnění citují nález Ústavního soudu (sp. zn. II. ÚS 471/05): Kromě výše uvedeného Ústavní soud konstatuje, že nesdílí názor odvolacího soudu, že plnění za užívání předmětu podílového spoluvlastnictví podílovým spoluvlastníkem nad rámec jeho spoluvlastnického podílu na společné věci je plněním bez právního důvodu, a tedy bezdůvodným obohacením. I když mezi podílovými spoluvlastníky nedojde k dohodě o hospodaření se společnou věcí a jeden nebo více podílových spoluvlastníků věc užívá, nelze učinit závěr, že věc užívají bez právního důvodu, neboť tímto důvodem je již jejich spoluvlastnické právo. Ujme-li se některý ze spoluvlastníků vlády nad společnou věcí bez dohody s ostatními spoluvlastníky, nejde o stav užívání věci bez právního důvodu, ale o užívání věci z titulu spoluvlastnického práva, které musí všechny subjekty stojící mimo okruh spoluvlastníků s ohledem na ustanovení 139 odst. 1 občanského zákoníku respektovat. Pouze spoluvlastníci vůči sobě navzájem mohou z takto nastoleného vztahu vyvozovat nároky, a případně se domáhat jiné úpravy užívání věci. Vztahy mezi podílovými spoluvlastníky jsou upraveny, pokud nedojde k dohodě mezi nimi, ustanoveními zákona, které zakládají vznik nároků mezi nimi. O bezdůvodné obohacení podle zákona jde tehdy, jestliže byl získán majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu, plněním z právního důvodu, který odpadl, prospěch získaný z nepoctivých zdrojů, jakož i majetkový prospěch získaný tím, za koho bylo plněno někým jiným. Ani o jeden z těchto případů nemůže jít tam, kde spoluvlastník užívá věc nad rámec svého spoluvlastnického podílu, protože tuto věc neužívá bez právního důvodu, a to ani ve vztahu k té části společné věci, kterou užívá bez dohody s ostatními podílovými spoluvlastníky nad rámec svého spoluvlastnického podílu, neboť jeho podíl na společné věci není reálně oddělen, ale je podílem toliko ideálním, v rámci kterého nelze oddělit, co je výlučně jeho podíl a co je výlučně podíl druhého spoluvlastníka či podíly zbývajících spoluvlastníků. Bezdůvodné obohacení má povahu subsidiární a přichází do úvahy jen tam, kde nárok nelze odvodit z jiného právního titulu. 3

4 Ze sdělení správních orgánů doručených ochránci na základě výzvy ze dne 16. srpna 2011 vyplývají následující informace. Městský úřad sdělil, 2 že po vydání výše uvedených rozhodnutí soudů se stěžovatel opětovně na něj obrátil s tím, že nejsou splněny zákonné podmínky pro umístění sídla v uvedeném objektu, jak konstatoval i soud. Dne 6. října 2010 úřad vyzval společnost, aby prokázala vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky sídlo. Společnost předložila dohodu spoluvlastníků o správě domu, ve spojení se zápisem ze schůze spoluvlastníků ze dne 10. dubna 2000 a domovním řádem, kupní smlouvu ze dne 25. dubna 2005 a aktualizovaný souhlas spoluvlastníků bytu č. x a č.y s umístěním sídla společnosti ze dne 18. října Městský úřad opakuje, že není oprávněn požadovat souhlasy ostatních spoluvlastníků. Má za to, že společnost prokázala právo užívání nemovitosti dostatečně, neboť toto právo vyplývá z titulu spoluvlastnického práva. Městský úřad trvá na svém stanovisku, které opřel i o vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu (dále také ministerstvo ), jehož metodickými pokyny je vázán. 3 Postup městského úřadu přezkoumal krajský úřad. Stížnost stěžovatele na postup městského úřadu shledal nedůvodnou. Krajský úřad doplnil, 4 že živnostenské úřady nemohou samy o sobě vymazat právnické osobě sídlo ze živnostenského rejstříku. Mohou provést pouze změnu údajů, a to na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě změny provedené v obchodním rejstříku ve smyslu ustanovení 49 odst. 1 a 2 živnostenského zákona. Stěžovateli doporučuje obrátit se na obchodní rejstřík, je-li přesvědčen, že právnická osoba nemá právní důvod k užívání prostor, ve kterých má sídlo. 5 Krajský úřad si v dané věci vyžádal stanovisko ministerstva, které ve vyjádření ze dne 2. prosince 2009 poukazuje na veřejnoprávní povahu živnostenského zákona. Sděluje, že pro živnostenský úřad je směrodatná pouze vazba na ty subjekty, které jsou podnikateli. Proto je podstatné, aby ten ze spoluvlastníků, který je podnikatelem v režimu živnostenského zákona, prokázal před živnostenským úřadem splnění své příslušné povinnosti, kterou mu jako podnikateli živnostenský úřad ukládá. Z uvedeného zákona dle názoru ministerstva nevyplývá oprávnění úřadu požadovat od spoluvlastníka nemovitosti, který je podnikatelem, aby doložil souhlas ostatních spoluvlastníků k prokázání svého vlastnického práva k provozovně, popř. místu podnikání. Bez ohledu na skutečnost, že instituty vlastnického práva, spoluvlastnictví, resp. užívacího práva, patří nepochybně k institutům práva občanského, lze souhrnně konstatovat, že z platného znění živnostenského zákona je zřejmé, že pro účely živnostenského zákona postačuje, když podnikatel prokáže před živnostenským úřadem existenci svého právního titulu vlastnictví, spoluvlastnictví či užívacího práva ke konkrétní nemovitosti (provozovně, resp. místu podnikání, sídlu), a to bez ohledu na existenci či neexistenci případných dalších spoluvlastníků. 2 Sdělení tajemnice městského úřadu JUDr. Ireny Tučkové ze dne 19. září Konkrétně stanovisko čj /10/04400, ze dne 2. června Viz návrh sdělení ředitele krajského úřadu ze dne 12. září V ustanovení 29 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také obchodní zákoník ), je upraven postup rejstříkového soudu, jakmile zjistí, že zanikl/nikdy neexistoval právní důvod užívání (k tomu viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29Cdo 2692/2010). 4

5 Ministerstvo názor opakuje ve vyjádření ze dne 2. června 2010 adresovaném krajskému úřadu. Dodává, že na veřejnoprávní normy nelze automaticky přenášet jakékoliv požadavky či povinnosti vyplývající z norem soukromoprávních, aniž by tento postup byl stanoven v dané veřejnoprávní normě (zde živnostenský zákon). Při absenci jakékoliv jiné právní úpravy je proto nutno v případě aplikace a interpretace ustanovení 46 odst. 1 písm. f), 46 odst. 2 písm. d), 17 odst. 3 a 31 odst. 2 živnostenského zákona důsledně vycházet výlučně ze specifické úpravy (a požadavků) živnostenského zákona, nikoliv též z jakési další,subsidiarity občanského zákoníku. Shodné uvádí také náměstek ministra průmyslu a obchodu Bedřich Danda v odpovědi ze dne 8. září 2011 adresované veřejnému ochránci práv. Poukazuje dále na judikaturu, 6 dle které pouhé uvedení sídla/místa podnikání nelze hodnotit jako výkon podnikatelské činnosti v bytě. Stejný názor vyslovili zástupci ministerstva na jednání se zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv uskutečněném dne 7. února C - Právní hodnocení Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Dodávám, že při formulaci níže uvedených průběžných závěrů jsem se nemohl vyhnout posouzení případu v širším rámci, neboť zákon od ochránce explicitně vyžaduje hodnocení postupu úřadů také v obecnějších dimenzích, jako je například soulad s právem, principy dobré správy 7 či základními principy demokratického právního státu. Právní úpravě zákonnosti zápisu sídla do živnostenského rejstříku a rozdílům mezi sídlem a provozovnou se věnovala bývalá ZVOP již ve zprávě ze dne 26. února 2009 (sp. zn. 4512/2008/VOP/DS). Právní hodnocení v této zprávě jsem pojal v širších souvislostech, abych řádně podložil svoje názory na udělování souhlasu spoluvlastníků s umístěním sídla obchodní společnosti v jejich nemovitosti. Současně se věnuji pouze platné právní úpravě (právní úpravou účinnou ke dni založení obchodní společnosti se zabývala bývalá ZVOP v již uvedené zprávě). C.I - Dozor státních orgánů a vázanost zákony Živnostenské úřady jako orgány státní správy mohou uplatňovat státní moc [dle čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále také Ústava ), čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále také Listina )], pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Čl. 4 odst. 1 Listiny pak stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko 6 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30Cdo 3883/2007, sp. zn. 26Cdo 3282/ K principům dobré správy blíže 5

6 na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Současně správní orgány mají předcházet rozpory mezi dotčenými osobami, 8 jejich postupy musí být efektivní, úřad musí dodržovat zásadu hospodárnosti řízení a musí postupovat tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co nejméně zatěžoval. 9 Z uvedeného vymezení právního postavení státních orgánů mimo jiné vyplývá, že jsou při své činnosti vázány zákonem. Tuto zásadu, zásadu zákonnosti, resp. právnosti, je nutné vykládat tak, že správní orgány jsou ve veškeré své činnosti [ ] vázány celým právním řádem, tzn. všemi právními předpisy, které jsou součástí právního řádu, počínaje ústavními zákony a konče právními předpisy územních samosprávných celků. 10 Při aplikaci právních předpisů úřad nesmí postupovat mechanicky. Naopak právní předpisy musí interpretovat a aplikovat s ohledem na celkový kontext právního řádu a na hodnoty, na kterých je založen a jež vyplývají z Ústavy, Listiny a mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách (jinými slovy s ohledem na účel a smysl zákona). Zásada vázanosti správních orgánů celým právním řádem nezbavuje správní orgány povinnosti vyplývající z čl. 1 odst. 1 Ústavy, ve kterém je ČR definován jako právní stát, tedy povinnosti interpretovat všechny právní předpisy,ústavně konformním způsobem, tedy způsobem, který je v souladu zejména s ustanovením Ústavy a Listiny základních práva a svobod i s jejich smyslem a účelem. 11 Obdobný závěr potvrzuje také Nejvyšší správní soud 12 při posuzování činnosti správních orgánů: Správní orgán je oprávněn a povinen zvážit při svém rozhodování využití i jiného výkladu než jen doslovného jazykového. Dojde-li pak na základě různých výkladových metod k odlišným závěrům, musí aplikovat takový výklad, který vedle samotného znění předpisu zohledňuje rovněž širší souvislosti jeho přijetí, zejména pak jeho účel. Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 337/99, ze dne 14. listopadu 2000, postup státních orgánů v souladu s právem je jedním ze základních znaků a předpokladů právního státu a právní jistoty, konkrétně se jedná o: takové uspořádání státu, v němž každý, fyzická osoba i osoba právnická, může mít důvěru v právo. Podstata právní jistoty spočívá tedy v tom, že každý může spoléhat na to, že mu stát poskytne efektivní ochranu v jeho právech, že mu státní moc dopomůže k realizaci jeho subjektivního práva, bude-li mu v tom někdo neprávem bránit. C.II - Právní důvod užívání prostor Živnostenský zákon vyžaduje po podnikateli předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání u prostor, do nichž umístil své místo podnikání (resp. sídlo), a dále kde svoji živnost provozuje. U ohlášení živnosti podle ustanovení 46 živnostenského zákon je fyzická osoba povinna takový doklad předkládat, jestliže: 8 Ustanovení 5 správního řádu. 9 Ustanovení 2 a 6 správního řádu. 10 VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, s VEDRAL, J. Správní řád: komentář. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012, s Rozhodnutí NSS sp. zn. 3Ads 50/2006, ze dne 9. května

7 - prostory, kam umístila místo podnikání, se liší od jejího bydliště (ustanovení 5 odst. 2), nebo - má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo - do nichž umístila na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby. Právnická osoba má povinnost doklad předložit v případě, že: - ohlašovaná adresa sídla není dosud zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí. 13 Prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku je podnikatel povinen kdykoliv na žádost živnostenského úřadu. 14 Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, je-li místo podnikání totožné s bydlištěm podnikatele (nespadá na případy, kdy bydliště je na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky). Neprokáže-li právní důvod užívání prostor, živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění podnikatele. 15 Vlastnické nebo užívací právo musí podnikatel mít i k objektům nebo místnostem prostorů, kde živnost provozuje (tj. k provozovně). 16 Na žádost živnostenského úřadu je povinen toto právo prokázat (to neplatí pro mobilní provozovny a automaty). Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Po zobecnění lze konstatovat, že právní důvod užívání prostor podle živnostenského zákona je možné prokázat vlastnickým právem či jiným způsobem. Pro stanovení konkrétního způsobu, jak právní důvod prokázat, je nutné odlišovat, zda podnikatel je osobou, která je vlastníkem/spoluvlastníkem dané nemovitosti, či osobou odlišnou od vlastníka/spoluvlastníků. Jako zvláštní případ pak odlišuji, je-li podnikatelem právnická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku. a) Podnikatel je současně spoluvlastník Civilní judikatura a teorie se zabývá užívacím právem spoluvlastníka k nemovitosti zejména ve vztahu k bezdůvodnému obohacení. Názor, zda spoluvlastník má užívací právo k předmětu spoluvlastnictví již z titulu spoluvlastnictví, 13 Ustanovení 46 živnostenského zákona. 14 Ustanovení 31 odst. 2 živnostenského zákona. 15 Ustanovení 58 odst. 1 živnostenského zákona. 16 Rozdílem mezi místem podnikání a provozovnou se zabývala bývalá ZVOP již ve zprávě o šetření sp. zn 4512/2008/VOP/DS. 7

8 či je nezbytná i dohoda spoluvlastníků o užívání, resp. souhlas majoritní většiny, se způsobem užívání, se vyvíjel. Zejména se odlišoval názor Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. 17 O sjednocení se pokusil Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 2919/2010, ze dne 10. března 2011: Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. ÚS 471/05 zaujal stanovisko k otázce plnění za užívání předmětu podílového spoluvlastnictví podílovým spoluvlastníkem nad rámec jeho spoluvlastnického podílu na společné věci, a to v tom smyslu, že nejde o bezdůvodné obohacení Nárok, který se opírá o zákonné ustanovení, nemůže být nárokem bezdůvodným ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Ustanovení o bezdůvodném obohacení mají povahu kogentní, a nelze je proto nepřípustným způsobem extenzivně vykládat. Takový výklad se dostává do extrémního rozporu se smyslem a účelem těchto ustanovení. Ústavní soud již v minulosti dovodil, že výklad jednoduchého práva, který je v extrémním rozporu s kogentním ustanovením zákona, znamená porušení práva na spravedlivý proces." Tento názor Ústavního soudu nebyl rozhodnutím pléna překonán, a proto platí a je ve smyslu čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky závazný pro všechny orgány i osoby. K obdobnému názoru se posléze přiklonil i Nejvyšší soud (např. rozsudek sp. zn. 22Cdo 4756/2010, ze dne 28. listopadu 2012). Vyjdeme-li ze závěru, ke kterému se judikatura posledních let kloní, tedy že užívací právo spoluvlastníka vyplývá již z podstaty spoluvlastnictví a osoby stojící mimo okruh spoluvlastníků jej musí respektovat, nelze po správním úřadu požadovat, aby šel nad jeho rámec a po podnikateli požadoval doložení majoritního souhlasu spoluvlastníků. Proto mám za to, že pro splnění požadavku k prokázání právního důvodu užívání prostor podle živnostenského zákona postačí, prokáže-li spoluvlastnictví bez nutnosti dokládat souhlasy ostatních spoluvlastníků. b) Podnikatel není současně spoluvlastník Jiná situace nastává, pokud podnikatel není vlastníkem či spoluvlastníkem dané nemovitosti. V takovém případě musí svoje užívací právo prokázat jiným způsobem než vlastnickým právem. Za dostačující formu zákon stanovuje písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Co je považováno za písemný souhlas vlastníka, zákon nestanoví, proto je nutné vycházet z obecné právní úpravy právních úkonů I když užívání společné nemovitosti některým z jejich spoluvlastníků je součástí obsahu jeho vlastnického práva (v míře dané velikostí jeho spoluvlastnického podílu), z uvedených ustanovení vyplývá, že realizace tohoto práva vyžaduje splnění dalšího zákonného předpokladu - podle právní úpravy účinné do dohodu spoluvlastníků, případně rozhodnutí soudu, a podle právní úpravy účinné od rozhodnutí většiny spoluvlastníků, případně za stanovených podmínek rozhodnutí soudu. Jedině za splnění uvedeného zákonného předpokladu lze uvažovat - a to podle obou právních úprav - o oprávněném užívání bytu ve společném domě některým ze spoluvlastníků. (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne: , sp. zn. 2Cdon 374/97.). I když mezi podílovými spoluvlastníky nedojde k dohodě o hospodaření se společnou věcí a jeden nebo více podílových spoluvlastníků věc užívá, nelze učinit závěr, že věc užívají bez právního důvodu, neboť tímto důvodem je již jejich spoluvlastnické právo. Ujme-li se některý ze spoluvlastníků vlády nad společnou věcí bez dohody s ostatními spoluvlastníky, nejde o stav užívání věci bez právního důvodu, ale o užívání věci z titulu spoluvlastnického práva, které musí všechny subjekty stojící mimo okruh spoluvlastníků s ohledem na ustanovení 139 odst. 1 občanského zákoníku respektovat. Pouze spoluvlastníci vůči sobě navzájem mohou z takto nastoleného vztahu vyvozovat nároky, a případně se domáhat jiné úpravy užívání věci. Vztahy mezi podílovými spoluvlastníky jsou upraveny, pokud nedojde k dohodě mezi nimi, ustanoveními zákona, které zakládají vznik nároků mezi nimi. (Nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. II. ÚS 471/05.). 18 Závěr, že se jedná o právní úkon, lze analogicky odvodit i z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 26Cdo 704/2003, ze dne 25. března

9 v občanském zákoníku (obecně ustanovení 34 až 51). Nadto je-li nemovitost ve vlastnictví více osob, je zapotřebí platnost souhlasu posuzovat podle ustanovení občanského zákoníku, které stanoví podmínky rozhodování spoluvlastníků o společné věci (ustanovení 137 až 142). 19 Občanský zákoník stanoví, že v otázce hospodaření se společnou věcí spoluvlastníci rozhodují většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Zákon výslovně pojmy hospodaření se společnou věcí a důležitá změna společné věci neřeší. Podle odborné literatury 20 je za hospodaření se společnou věci považováno vše, co se dotýká společné věci a co je pro právo relevantní (užívání, požívání věci, činy, které věc udržují, opravují, mění, zhodnocují, popř. také odstraňují, ruší, likvidují). Z judikatury vyplývají některé konkrétní příklady hospodaření se společnou věcí, např. odstranění či likvidace věci (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 1300/2011), zřízení zástavního práva k celé věci, úprava, oprava věci (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 1300/2001, sp. zn. 32Odo 752/2003), 21 uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě v podílovém spoluvlastnictví (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26Cdo 436/2004), určení nájemce (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 205/2002), ukončení nájemního vztahu (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26Cdo 2908/2005), udělení souhlasu k dohodě o výměně bytu nacházejícího se v podílovém spoluvlastnictví (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 26Cdo 801/2006), rozhodování o změně způsobu vytápění ve společném domě (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 2228/2006). Za důležitou změnu společné věci komentář 22 považuje případy, kdy dochází zejména ke změně podstaty nebo funkce společné věci, nesmí však jít o změnu samotné podstaty věci. Judikatura za důležitou změnu společné věci považuje i rozhodování o pronájmu věci, pokud tím dochází ke změně účelového určení (a contrario rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 205/2002). Občanský zákoník se výslovně nezabývá úkony, které vyžadují souhlas všech spoluvlastníků (tj. úkony nad rámec hospodaření se společnou věcí). Judikatura a právní praxe mezi tyto úkony řadí převod celé věci, zatížení věci věcným břemenem, přeměnu zahrady na stavební pozemek s výstavbou objektu podstatně měnící obsah a rozsah předmětu užívání (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 1470/2002), zatížení věci zástavním právem 23 apod. S ohledem na závěry judikatury mám za to, že udělování souhlasu spoluvlastníků s umístěním místa podnikání třetí osoby spadá z hlediska rozhodování společníků do hospodaření se společnou věcí. Dodávám, že obdobným způsobem je nutné vykládat i doložení vlastnického či užívacího práva u zřízení provozovny (ustanovení 17 odst. 3 živnostenského zákona). 19 Zvláštní případ nastává, je-li spoluvlastnický podíl součástí společného jmění manželů. Zde se navíc musí uplatnit specifika tohoto institutu upraveného v ustanovení občanského zákoníku (viz zpráva o šetření sp. zn. 4512/2008/VOP/DS). 20 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s S poukazem na zachování ekonomické podstaty věci. 22 ŠVESTKA, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1373 s. 23 ŠVESTKA, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s

10 c) Podnikatel je právnickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku Výjimka z povinnosti doložení právního důvodu užívání prostor, v nichž je zapsáno sídlo, při ohlášení živnosti platí pro podnikatele zapsané do obchodního rejstříku, pokud ohlašovaná adresa sídla je již v rejstříku uvedena (obdobně platí i pro jiné evidence). 24 Podle ustanovení 37 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku povinen k návrhu doložit, že mu nejpozději ke dni zápisu vznikne živnostenské (či jiné) oprávnění k činnosti, která má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku. 25 V době, kdy bude navrhovatel ohlašovat živnost, nesplňuje výjimku z povinnosti doložit právní důvod užívání prostor svého sídla stanovenou ustanovením 46 odst. 2 písm. f) živnostenského zákona. 26 Právní důvod je proto povinen živnostenskému úřadu doložit (a poté jej znovu doložit při podávání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle ustanovení 37 odst. 2 obchodního zákoníku). 27 Co se týká prokázání vlastnického či užívacího práva podle ustanovení 31 odst. 2 živnostenského zákona, tzn. na žádost živnostenského úřadu, je stanovena výjimka pouze pro případ, že místo podnikání je shodné s bydlištěm fyzické osoby (dle ustanovení 5 odst. 2). Tato povinnost byla do živnostenského zákona vložena až s účinností od 1. května 2004 zákonem č. 167/2004 Sb. Uložena byla všem podnikatelům s výjimkou fyzických osob, u kterých místo podnikání je shodné s bydlištěm. 28 Z textu zákona (ani důvodové zprávy či důvodových zpráv dalších novel) není patrné, že by se výjimka vztahovala na právnické osoby. Z platné a účinné právní úpravy je tedy zřejmé, že i právnická osoba se sídlem uvedeným v obchodním rejstříku je povinna prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické či užívací právo k nemovitosti, v níž má místo 24 Právní úprava analogicky odpovídá úpravě pro fyzické osoby, které užívací právo musí prokazovat, liší-li se od bydliště (ustanovení 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby. Viz výše. 25 Viz ustanovení 10 živnostenského zákona: Odst. 4: Živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, nebo zahraničním právnickým osobám; ode dne doručení výpisu začíná běžet lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku. Odst. 5: Osobám uvedeným v odstavci 4 vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil; v případě koncese tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. 26 [ ] není-li ohlašovaná adresa sídla v obchodním rejstříku či jiné evidenci. 27 Upozorňuji, že prokázání právního důvodu podle obchodního zákoníku prohlášením vlastníka nemovitosti má přísnější formu, tj. nesmí být starší než tři měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. 28 Další novelou, zákonem č. 169/2012 Sb., bylo do uvedeného ustanovení výslovně vloženo, že tato výjimka se nevztahuje na případy, kdy bydliště je na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky. 10

11 podnikání, resp. sídlo, neboť na ni nedopadá výjimka dle ustanovení 31 odst. 2 věty třetí živnostenského zákona. C.III. - Hodnocení postupu správních orgánů Na základě zjištěných skutečností musím konstatovat, že městský i krajský úřad v dané věci pochybily, jelikož platnost udělení souhlasu k umístění sídla společnosti xxxxx, jež její společníci prokazovali dohodou spoluvlastníků o správě domu, ve spojení se zápisem ze schůze spoluvlastníků ze dne 10. dubna 2000 a domovním řádem, kupní smlouvou ze dne 25. dubna 2005 a aktualizovaným souhlasem spoluvlastníků bytu č. x a č. y ze dne 18. října 2010, neposoudily podle ustanovení 139 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. zda byl udělen většinou spoluvlastníků, počítanou podle velikosti podílů. Jak jsem výše dovodil (část C.II.b), platnost souhlasu (spolu)vlastníka je úřad povinen vykládat v souladu s celým právním řádem ČR, konkrétně pak úpravou právních úkonů a souhlasu spoluvlastníků s hospodařením se společnou věcí 29 v občanském zákoníku. Oba úřady vycházely čistě z textu živnostenského zákona, aniž by zohlednily jeho smysl a význam, a zejména ústavně-konformní výklad. Mám za to, že obsahuje-li povinnost daná veřejnoprávním předpisem právní pojmy, které předpis sám nedefinuje, úřad je při jejich aplikaci povinen vycházet z definic obsažených v jiných právních předpisech, jelikož je vázán právním řádem České republiky jako celkem. Jestliže úřad vykládá pojmy použité v jednom zákoně bez ohledu na ostatní právní úpravu, narušuje tím základní zásady právního státu, princip jednotnosti právního řádu a důvěru občanů v právo. Nadto má postup úřadů v dané věci významné dopady do majetkových práv spoluvlastníků předmětné nemovitosti. Posléze úřady dokonce přijaly názor, že k prokázání užívacího práva podnikatele postačí spoluvlastnické právo společníků společnosti k nemovitosti, v níž má společnosti sídlo. S uvedeným závěrem nesouhlasím. V daném případě podnikatel, který umístil své sídlo do předmětné nemovitosti, je osobou odlišnou od vlastníků/spoluvlastníků nemovitosti. Právní důvod užívání tak nemůže prokázat doložením svého vlastnického práva (jako jednoho ze spoluvlastníků), nýbrž jej musí doložit platným souhlasem vlastníka nemovitosti, resp. potřebné většiny spoluvlastníků. D - Závěr Své šetření končím závěrem, 30 že jsem v postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje shledal pochybení, které blíže specifikuji v předchozí části své zprávy. Zpráva shrnuje moje dosavadní poznatky, které budou po vyjádření dotčených úřadů a Ministerstva průmyslu a obchodu podkladem pro můj další postup ve věci. 29 Souhlasím s názorem soudů i účastníků soudního řízení, že jde o hospodaření se společnou věcí ve smyslu ustanovení 139 odst. 2 občanského zákoníku. 30 Ustanovení 18 zákona o veřejném ochránci práv. 11

12 Podle zákona o veřejném ochránci práv jsem požádal Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav i Krajský úřad Středočeského kraje, a také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které metodicky úřady vedlo, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této zprávy k mým zjištěním vyjádřily a informovaly mě, jaké kroky přijaly ke zjednání nápravy. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. v z. JUDr. Stanislav K ř e č e k v. r. zástupce veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 12

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Úvod do obchodního práva II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU PŘÍKLAD: ŽÁDOST OBYVATELE NA ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Adresováno komu: Obecní úřad Staňkovice Ohlašovna evidence obyvatel Staňkovice č.p.30 285 04 Staňkovice; V................. dne................. Žádost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 139/2006-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více