Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s."

Transkript

1

2

3 Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s. 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma je Provodínské písky, a. s Sídlem společnosti je Provodín čp Předmět podnikání Hornická činnost v souladu s ustanovením 2 písm. b, c, d, e Zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších zákonů, -- - převzetí všech činností, které vyžaduje vykonávání hornické činnosti, dále podílnictví na stejných podobných nebo jiných podnicích provozování drážní dopravy provozování dráhy zprostředkování obchodu, velkoobchod s upravenými nerosty a výrobky z nich maloobchod se smíšeným zbožím pronájem a půjčování věcí movitých, strojů a zařízení jakož i stavebních strojů zprostředkování služeb v dopravě realitní činnost, prodej a nákup nemovitostí a pronájem nemovitostí, bytů a obchodních prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví zakládání, přebírání a zastupování jiných právnických osob a podíly na těchto osobách v libovolné formě, také jako osobně ručící společník zřizování poboček v zahraničí i tuzemsku, jakož i podíl na obchodech, které byly uskutečněny k výše uvedeným cílům všechny činnosti, které podnikání společnosti přímo nebo nepřímo slouží a podporují, včetně speciálních oprávnění podle zvláštních předpisů (např. hornická činnost, provoz vlečky, trhací práce) Základní kapitál, akcie 3.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát milionu českých korun. Základní kapitál je splacen v plné výši Základní kapitál je rozvržen na akcií na jméno se jmenovitou hodnotou ,- Kč a akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií je spojeno s jedním hlasem, to znamená, že s akciemi se jmenovitou hodnotou ,- Kč je spojeno 10 hlasů a s akciemi se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. Způsob hlasování je upraven jednacím řádem valné hromady. Valná hromada může rozhodnout o změnách STRANA JEDNA

4 jednacího řádu Společnost vydala akcie jako zaknihované cenné papíry Seznam akcionářů nahrazuje v souladu s ustanovením 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích ) evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) Důsledky porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcii jsou upraveny 344 an. ZOK Akcionáři mají přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií v poměrné výši k jejich dosavadnímu podílu na základním kapitálu společnosti K platnosti převodu akcii je nezbytný předchozí písemný souhlas dozorčí rady. K platnosti převodu akcií na osoby blízké, podle občanského zákoníku, nebo na převody mezi právnickými osobami, na kterých se přímo nebo nepřímo podílí akcionář Quarzwerke GmbH, není nezbytné jejich předchozího schválení dozorčí radou Zvýšení a snížení základního kapitálu 4.1. O změně výše základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada při splnění požadavků na usnášeníschopnost, vyžaduje se většina nejméně 2/3 hlasů přítomných akcionářů Pravidla pro změnu základního kapitálu jsou obsažena v 464 až 548 ZOK Orgány společnosti a valná hromada, působnost a způsob svolávání a rozhodováni 5.1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury Orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nejméně 1 ročně doporučeným dopisem odeslaným 30 dnů před jejím konáním na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů. tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období; Valná hromada může být také svolána, jestliže je to nutné v zájmu společnosti. Za podmínek uvedených v 402 odst. 2 ZOK může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva společnosti Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to stejným způsobem jako představenstvo společnosti K účasti na valné hromadě je oprávněn každý akcionář, zapsaný k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionář může svá práva na valné hromadě STRANA DVA

5 uplatňovat prostřednictvím svého písemně zmocněného zástupce. Plná moc musí být úředně ověřena Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy Společnost nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu spolu s přílohami, které se týkají jednotlivých bodů programu valné hromady, na internetových stránkách společnosti a současně rozešle doporučeným dopisem akcionářům Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov vyplývá něco jiného Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 až 515 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 a násl. zákona o obchodních korporacích (tj. aby představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu) či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu, d) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích, e) schvalování jednacího řádu valné hromady, f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, g) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, h) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií, i) rozhodnutí o přeměně akcií jako cenných papírů na zaknihované cenné papíry nebo zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry nebo o změně formy akcií, j) volba a odvolání všech členů dozorčí rady, STRANA TŘI

6 k) schválení řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, --- l) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ), m) schvalování smluv o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a stanovení odměn a tantiém členů dozorčí rady, představenstva a členů výboru pro audit, o) rozhodnutí o schválení smlouvy o tiché společnosti a jejích změn a jejího ukončení, pokud společnost zamýšlí takovou smlouvu uzavřít, stanovení smlouvy o ovládnutí nebo smlouvy o převodu zisku p) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a pravidel pro poskytování plnění členům dozorčí rady společnosti, na která neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, q) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, r) rozhodnutí o udělení pokynu členům představenstva, případně jiného orgánu společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, s) rozhodnutí o dalších otázkách, které podle zákona nebo těchto stanov náležejí do působnosti valné hromady Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať již osobně popř. i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou převyšující 1/2 základního kapitálu společnosti Valná hromada se bude usnášet prostou většinou hlasů přítomných akcionářů a zástupců akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují větší většinu Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle 311 ZOK pro účely získání akcií společnosti. Při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů může být rovněž poskytnuta finanční asistence podle 318 ZOK Představenstvo, počet členů, působnost a způsob rozhodování 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídi činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného STRANA ČTYŘI

7 6.4. Představenstvo společnosti je tříčlenné. Členy představenstva volí a odvolává na návrh předsedy dozorčí rady tato dozorčí rada. Funkční období jednotlivého člena činí tři roky. Znovuzvolení je přípustné Členem představenstva může být fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen představenstva musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti Představenstvo zvolí ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu a místopředsedu představenstva Za společnost jednají dva členové představenstva společně Představenstvo přijme jednohlasně jednací řád, který podléhá souhlasu dozorčí rady Zasedání představenstva je svoláváno zpravidla měsíčně, je-li to nutné i častěji, písemnou pozvánkou předsedy představenstva s 5 denním předstihem. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů představenstva Představenstvo rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů O každém zasedání představenstva musí být vyhotoven protokol, který podepíší všichni přítomní členové představenstva a který bude uchován v sídle společnosti a musí být předložen dozorčí radě V naléhavých případech nebo hrozí- li nebezpečí z prodlení, mohou být usnesení představenstva výjimečně učiněna písemně. Taková usnesení jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas všichni členové představenstva Povinnosti a působnosti představenstva jsou upraveny zákonem a stanovami Představenstvo může činit právní jednání nebo jiné úkony, jimiž nebo na jejichž základě má dojít k následujícím skutečnostem, pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady: a) nabytí a zcizení pozemků, práv obdobným právům k pozemkům, jakož i nároků na pozemky a nemovitosti, b) zánik, ukončení nebo změna účasti na jiných podnicích, včetně zřizování nebo rušení poboček, c) zřizování nových zařízení všeho druhu, přijetí nebo zastavení výzkumných projektů, druhů výrob a obchodních oblastí, jakož i investic a zajišťování základních, pomocných a provozních materiálů nad ,- Kč, d) přijímání půjček nebo jiných úvěrů, jejichž doba splatnosti překračuje 1 rok a/nebo jejichž součet je vyšší než ,- Kč, e) převzetí garancí, záruk nebo jiných ručení, které překračují rámec běžné obchodní činnosti, f) poskytováni půjček a jiných úvěrů nad rámec běžné obchodní činnosti g) uzavírání smluv, z nichž vyplývají pro společnost dlouhodobé závazky a které překračují rámec běžné obchodní činnosti, jakož i smluv zvláštního významu h) udělování prokury a jiných generálních plných mocí, i) přijímání a propouštění vedoucích pracovníků, jakož i změny uvnitř vedení společnosti, j) změna principů tržní politiky nebo organizačních principů společnosti STRANA PĚT

8 6.15. Představenstvu přísluší zejména: zabezpečovat řízení podnikatelské činnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím šesti měsíců od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější či pozdější okamžik zániku funkce se souhlasem odstupujícího člena představenstva. Odstupující člen představenstva může požádat předsedu dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena představenstva. V případě jejich nepřítomnosti nebo nečinnosti může na žádost odstupujícího člena představenstva svolat zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena představenstva, může člen představenstva učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva Postavení, počet členů, působnost a rozhodování dozorčí rady 7.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Dozorčí rada je tříčlenná Členové dozorčí rady jsou volení valnou hromadou na dobu 4 let Zaměstnanci mohou valné hromadě navrhnout kandidáta na jednoho člena dozorčí rady. Jako kandidáta mohou zaměstnanci navrhnout fyzickou osobu, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Valná hromada tímto návrhem zaměstnanců není vázána a není povinna kandidáta navrženého zaměstnanci zvolit. -- Zaměstnanci svého kandidáta volí v tajném hlasování. K platnosti volby je třeba, aby se hlasování zúčastnila alespoň polovina zaměstnanců. Jako kandidát, který bude navržen valné hromadě k volbě na člena dozorčí, je zvolen ten, kdo bude mít nejvyšší počet odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volbu kandidátů na člena dozorčí rady organizuje představenstvo společnosti Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou na návrh zaměstnanci může být na návrh zaměstnanců valnou hromadou odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně předchozí odstavec Volební řád pro volbu návrhu kandidáta na člena dozorčí rady a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti Znovuzvolení je přípustné Dozorčí rada volí v bezprostřední po svém zvolení ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídi zasedání dozorčí rady Dozorčí rada je usnášení schopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů, mezi nimi předseda nebo jeho zástupce. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Při stejném počtu hlasů je přijato rozhodnuti, pro které hlasoval předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Hlasuje se aklamaci. Usnesení dozorčí rady musí být vyhotoveno písemně a podepsáno všemi přítomnými členy dozorčí rady. Předseda STRANA ŠEST

9 je oprávněn, činit jménem dozorčí rady prohlášení potřebná k provádění usnesení, a přijímat prohlášení, určené dozorčí radě Pozvání na zasedání dozorčí rady iniciuje předseda představenstva, případně místopředseda, po dohodě s předsedou dozorčí rady. Lhůta pro svolání činí 15 dni Jednohlasným usnesením dozorčí rady lze stanovit i odchylující úpravu Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady může požádat předsedu dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena dozorčí rady, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena dozorčí rady, může člen dozorčí rady učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady, Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však 3krát v kalendářním roce Obchodní rok 8.1. Obchodní rok je identický s rokem kalendářním Řádná účetní závěrka a zpráva o činnosti 9.1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky v prvních 3 měsících po uplynutí obchodního roku a předloží ji jmenovanému auditorovi. Zkontrolovaná účetní závěrka musí být neprodleně předložena dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí rada dává valné hromadě své vyjádření k tomuto dokumentu Každoroční řádná valná hromada rozhodne o schválení činnosti představenstva a dozorčí rady za uplynulý obchodní rok, o potvrzení řádné účetní závěrky, využiti ročního zisku a stanovení podílů na zisku. Pro použití čistého zisku platí zákonné předpisy Představenstvo zajišťuje sestavení výroční zprávy dle Zákona o účetnictví v prvních 3 měsících po uplynutí obchodního roku, dále zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti. Tyto zprávy musí být neprodleně předloženy dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí rada dává valné hromadě svá vyjádření k těmto dokumentům Rozdělení zisku a tantiémy STRANA SEDM

10 10.1. Každý akcionář má právo na vyplacení podílu na čistém zisku, který odpovídá podílu jeho akcií na určitém zisku, který byl stanoven valnou hromadou k rozdělení na základě hospodářských výsledků Pod pojmem čistý zisk se rozumí celkový zisk společnosti po odečtení zaplacených dani, odvodů a příspěvků do fondu společnosti podle platných právních předpisů, podle těchto stanov, stejně tak i podle usneseni valné hromady Členům představenstva a dozorčí rady přísluší tantiémy Členům představenstva přísluší tantiémy za podmínky, že společnost vytvoří zisk a že dozorčí rada tantiémy schválí a že budou splněny další předpoklady stanovené právními předpisy a těmito stanovami a smlouvou o výkonu funkce Členům dozorčí rady přísluší tantiémy za podmínky, že společnost vytvoří zisk a že valná hromada tantiémy schválí a že budou splněny další předpoklady stanovené právními předpisy a těmito stanovami a smlouvou o výkonu funkce Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce Tantiémy přísluší těm osobám, které byly členy představenstva nebo dozorčí rady společnosti v předchozím účetním období Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům představenstva a dozorčí rady i jiná plnění než odměny nebo tantiémy, a to zejména, pokud nejde o poskytování zboží nebo služeb společností v rámci běžného obchodního styku Rezervní fond Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit Společnost vytváří rezervní fond v případech, kdy je povinna tak učinit podle právních předpisů. Postupuje při tom podle příslušných právních předpisů. Při povinném vytváření rezervního fondu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence může společnost využít jakékoli vlastní zdroje, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného Rezervní fond lze vytvářet i příplatky nad emisní kurz akcií při zvyšování základního kapitálu nebo použitím rozdílu (nebo jeho části), o nějž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být upisovateli vydány jako protiplnění, pokud tak stanoví valná hromada v usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. Společnost je oprávněna vytvářet rezervní fond i snížením základního kapitálu podle ustanovení 544 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích O vytvoření, doplnění, nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady O využití rezervního fondu rozhodne dozorčí rada Rozdělení zisku společnosti, úhrada ztráty STRANA OSM

11 12.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou Žádný akcionář nemá povinnost k úhradě ztráty. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada Společnost smí za podmínek vyplývajících z právních předpisů vyplácet zálohy na podíly na zisku Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervních fondů, s výjimkou těch rezervních fondů, které nelze použít podle právních předpisů. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních zdrojů společnosti (včetně zisku), pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu nebo o tom, že ztráta bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo s ní bude naloženo jinak v souladu se zákonem Postup při změně stanov Stanovy společnosti a jejich změny mohou být schváleny jen se souhlasem dvoutřetinové většiny hlasu všech akcionářů přítomných na valné hromadě a musí být o tom sepsán notářský zápis STRANA DEVĚT

12

13

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

S T A N O V Y. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

S T A N O V Y. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. S T A N O V Y Česká telekomunikační infrastruktura a.s. OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 Čl. 2. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Čl. 3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více