Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s."

Transkript

1

2

3 Stanovy akciové společnosti Provodínské písky a. s. 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma je Provodínské písky, a. s Sídlem společnosti je Provodín čp Předmět podnikání Hornická činnost v souladu s ustanovením 2 písm. b, c, d, e Zák. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších zákonů, -- - převzetí všech činností, které vyžaduje vykonávání hornické činnosti, dále podílnictví na stejných podobných nebo jiných podnicích provozování drážní dopravy provozování dráhy zprostředkování obchodu, velkoobchod s upravenými nerosty a výrobky z nich maloobchod se smíšeným zbožím pronájem a půjčování věcí movitých, strojů a zařízení jakož i stavebních strojů zprostředkování služeb v dopravě realitní činnost, prodej a nákup nemovitostí a pronájem nemovitostí, bytů a obchodních prostor činnost účetních poradců, vedení účetnictví zakládání, přebírání a zastupování jiných právnických osob a podíly na těchto osobách v libovolné formě, také jako osobně ručící společník zřizování poboček v zahraničí i tuzemsku, jakož i podíl na obchodech, které byly uskutečněny k výše uvedeným cílům všechny činnosti, které podnikání společnosti přímo nebo nepřímo slouží a podporují, včetně speciálních oprávnění podle zvláštních předpisů (např. hornická činnost, provoz vlečky, trhací práce) Základní kapitál, akcie 3.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy dvě stě sedmdesát milionu českých korun. Základní kapitál je splacen v plné výši Základní kapitál je rozvržen na akcií na jméno se jmenovitou hodnotou ,- Kč a akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií je spojeno s jedním hlasem, to znamená, že s akciemi se jmenovitou hodnotou ,- Kč je spojeno 10 hlasů a s akciemi se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. Způsob hlasování je upraven jednacím řádem valné hromady. Valná hromada může rozhodnout o změnách STRANA JEDNA

4 jednacího řádu Společnost vydala akcie jako zaknihované cenné papíry Seznam akcionářů nahrazuje v souladu s ustanovením 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích ) evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) Důsledky porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcii jsou upraveny 344 an. ZOK Akcionáři mají přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií v poměrné výši k jejich dosavadnímu podílu na základním kapitálu společnosti K platnosti převodu akcii je nezbytný předchozí písemný souhlas dozorčí rady. K platnosti převodu akcií na osoby blízké, podle občanského zákoníku, nebo na převody mezi právnickými osobami, na kterých se přímo nebo nepřímo podílí akcionář Quarzwerke GmbH, není nezbytné jejich předchozího schválení dozorčí radou Zvýšení a snížení základního kapitálu 4.1. O změně výše základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada při splnění požadavků na usnášeníschopnost, vyžaduje se většina nejméně 2/3 hlasů přítomných akcionářů Pravidla pro změnu základního kapitálu jsou obsažena v 464 až 548 ZOK Orgány společnosti a valná hromada, působnost a způsob svolávání a rozhodováni 5.1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury Orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti nejméně 1 ročně doporučeným dopisem odeslaným 30 dnů před jejím konáním na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů. tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období; Valná hromada může být také svolána, jestliže je to nutné v zájmu společnosti. Za podmínek uvedených v 402 odst. 2 ZOK může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva společnosti Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to stejným způsobem jako představenstvo společnosti K účasti na valné hromadě je oprávněn každý akcionář, zapsaný k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Akcionář může svá práva na valné hromadě STRANA DVA

5 uplatňovat prostřednictvím svého písemně zmocněného zástupce. Plná moc musí být úředně ověřena Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy Společnost nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu spolu s přílohami, které se týkají jednotlivých bodů programu valné hromady, na internetových stránkách společnosti a současně rozešle doporučeným dopisem akcionářům Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání valné hromady. Společnost zajistí výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti, a to podle stavu k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov vyplývá něco jiného Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 až 515 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 a násl. zákona o obchodních korporacích (tj. aby představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu) či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu, d) rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích, e) schvalování jednacího řádu valné hromady, f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, g) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo, h) rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií, i) rozhodnutí o přeměně akcií jako cenných papírů na zaknihované cenné papíry nebo zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry nebo o změně formy akcií, j) volba a odvolání všech členů dozorčí rady, STRANA TŘI

6 k) schválení řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, --- l) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ), m) schvalování smluv o převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit a stanovení odměn a tantiém členů dozorčí rady, představenstva a členů výboru pro audit, o) rozhodnutí o schválení smlouvy o tiché společnosti a jejích změn a jejího ukončení, pokud společnost zamýšlí takovou smlouvu uzavřít, stanovení smlouvy o ovládnutí nebo smlouvy o převodu zisku p) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a pravidel pro poskytování plnění členům dozorčí rady společnosti, na která neplyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, q) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, r) rozhodnutí o udělení pokynu členům představenstva, případně jiného orgánu společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, s) rozhodnutí o dalších otázkách, které podle zákona nebo těchto stanov náležejí do působnosti valné hromady Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať již osobně popř. i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou převyšující 1/2 základního kapitálu společnosti Valná hromada se bude usnášet prostou většinou hlasů přítomných akcionářů a zástupců akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují větší většinu Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy Pokud to předem schválí valná hromada a budou splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle 311 ZOK pro účely získání akcií společnosti. Při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů může být rovněž poskytnuta finanční asistence podle 318 ZOK Představenstvo, počet členů, působnost a způsob rozhodování 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídi činnost společnosti a jedná za ni jejím jménem Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného STRANA ČTYŘI

7 6.4. Představenstvo společnosti je tříčlenné. Členy představenstva volí a odvolává na návrh předsedy dozorčí rady tato dozorčí rada. Funkční období jednotlivého člena činí tři roky. Znovuzvolení je přípustné Členem představenstva může být fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen představenstva musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti Představenstvo zvolí ze svého středu prostou většinou hlasů předsedu a místopředsedu představenstva Za společnost jednají dva členové představenstva společně Představenstvo přijme jednohlasně jednací řád, který podléhá souhlasu dozorčí rady Zasedání představenstva je svoláváno zpravidla měsíčně, je-li to nutné i častěji, písemnou pozvánkou předsedy představenstva s 5 denním předstihem. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina členů představenstva Představenstvo rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů O každém zasedání představenstva musí být vyhotoven protokol, který podepíší všichni přítomní členové představenstva a který bude uchován v sídle společnosti a musí být předložen dozorčí radě V naléhavých případech nebo hrozí- li nebezpečí z prodlení, mohou být usnesení představenstva výjimečně učiněna písemně. Taková usnesení jsou platná, vysloví-li s nimi souhlas všichni členové představenstva Povinnosti a působnosti představenstva jsou upraveny zákonem a stanovami Představenstvo může činit právní jednání nebo jiné úkony, jimiž nebo na jejichž základě má dojít k následujícím skutečnostem, pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady: a) nabytí a zcizení pozemků, práv obdobným právům k pozemkům, jakož i nároků na pozemky a nemovitosti, b) zánik, ukončení nebo změna účasti na jiných podnicích, včetně zřizování nebo rušení poboček, c) zřizování nových zařízení všeho druhu, přijetí nebo zastavení výzkumných projektů, druhů výrob a obchodních oblastí, jakož i investic a zajišťování základních, pomocných a provozních materiálů nad ,- Kč, d) přijímání půjček nebo jiných úvěrů, jejichž doba splatnosti překračuje 1 rok a/nebo jejichž součet je vyšší než ,- Kč, e) převzetí garancí, záruk nebo jiných ručení, které překračují rámec běžné obchodní činnosti, f) poskytováni půjček a jiných úvěrů nad rámec běžné obchodní činnosti g) uzavírání smluv, z nichž vyplývají pro společnost dlouhodobé závazky a které překračují rámec běžné obchodní činnosti, jakož i smluv zvláštního významu h) udělování prokury a jiných generálních plných mocí, i) přijímání a propouštění vedoucích pracovníků, jakož i změny uvnitř vedení společnosti, j) změna principů tržní politiky nebo organizačních principů společnosti STRANA PĚT

8 6.15. Představenstvu přísluší zejména: zabezpečovat řízení podnikatelské činnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím šesti měsíců od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější či pozdější okamžik zániku funkce se souhlasem odstupujícího člena představenstva. Odstupující člen představenstva může požádat předsedu dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena představenstva. V případě jejich nepřítomnosti nebo nečinnosti může na žádost odstupujícího člena představenstva svolat zasedání dozorčí rady kterýkoli její člen. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena představenstva, může člen představenstva učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti Pokud člen představenstva zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva Postavení, počet členů, působnost a rozhodování dozorčí rady 7.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Dozorčí rada je tříčlenná Členové dozorčí rady jsou volení valnou hromadou na dobu 4 let Zaměstnanci mohou valné hromadě navrhnout kandidáta na jednoho člena dozorčí rady. Jako kandidáta mohou zaměstnanci navrhnout fyzickou osobu, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. Valná hromada tímto návrhem zaměstnanců není vázána a není povinna kandidáta navrženého zaměstnanci zvolit. -- Zaměstnanci svého kandidáta volí v tajném hlasování. K platnosti volby je třeba, aby se hlasování zúčastnila alespoň polovina zaměstnanců. Jako kandidát, který bude navržen valné hromadě k volbě na člena dozorčí, je zvolen ten, kdo bude mít nejvyšší počet odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volbu kandidátů na člena dozorčí rady organizuje představenstvo společnosti Člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou na návrh zaměstnanci může být na návrh zaměstnanců valnou hromadou odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně předchozí odstavec Volební řád pro volbu návrhu kandidáta na člena dozorčí rady a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti Znovuzvolení je přípustné Dozorčí rada volí v bezprostřední po svém zvolení ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídi zasedání dozorčí rady Dozorčí rada je usnášení schopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů, mezi nimi předseda nebo jeho zástupce. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Při stejném počtu hlasů je přijato rozhodnuti, pro které hlasoval předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Hlasuje se aklamaci. Usnesení dozorčí rady musí být vyhotoveno písemně a podepsáno všemi přítomnými členy dozorčí rady. Předseda STRANA ŠEST

9 je oprávněn, činit jménem dozorčí rady prohlášení potřebná k provádění usnesení, a přijímat prohlášení, určené dozorčí radě Pozvání na zasedání dozorčí rady iniciuje předseda představenstva, případně místopředseda, po dohodě s předsedou dozorčí rady. Lhůta pro svolání činí 15 dni Jednohlasným usnesením dozorčí rady lze stanovit i odchylující úpravu Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady může požádat předsedu dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena dozorčí rady, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena dozorčí rady, může člen dozorčí rady učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady, Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však 3krát v kalendářním roce Obchodní rok 8.1. Obchodní rok je identický s rokem kalendářním Řádná účetní závěrka a zpráva o činnosti 9.1. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky v prvních 3 měsících po uplynutí obchodního roku a předloží ji jmenovanému auditorovi. Zkontrolovaná účetní závěrka musí být neprodleně předložena dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí rada dává valné hromadě své vyjádření k tomuto dokumentu Každoroční řádná valná hromada rozhodne o schválení činnosti představenstva a dozorčí rady za uplynulý obchodní rok, o potvrzení řádné účetní závěrky, využiti ročního zisku a stanovení podílů na zisku. Pro použití čistého zisku platí zákonné předpisy Představenstvo zajišťuje sestavení výroční zprávy dle Zákona o účetnictví v prvních 3 měsících po uplynutí obchodního roku, dále zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti. Tyto zprávy musí být neprodleně předloženy dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí rada dává valné hromadě svá vyjádření k těmto dokumentům Rozdělení zisku a tantiémy STRANA SEDM

10 10.1. Každý akcionář má právo na vyplacení podílu na čistém zisku, který odpovídá podílu jeho akcií na určitém zisku, který byl stanoven valnou hromadou k rozdělení na základě hospodářských výsledků Pod pojmem čistý zisk se rozumí celkový zisk společnosti po odečtení zaplacených dani, odvodů a příspěvků do fondu společnosti podle platných právních předpisů, podle těchto stanov, stejně tak i podle usneseni valné hromady Členům představenstva a dozorčí rady přísluší tantiémy Členům představenstva přísluší tantiémy za podmínky, že společnost vytvoří zisk a že dozorčí rada tantiémy schválí a že budou splněny další předpoklady stanovené právními předpisy a těmito stanovami a smlouvou o výkonu funkce Členům dozorčí rady přísluší tantiémy za podmínky, že společnost vytvoří zisk a že valná hromada tantiémy schválí a že budou splněny další předpoklady stanovené právními předpisy a těmito stanovami a smlouvou o výkonu funkce Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce Tantiémy přísluší těm osobám, které byly členy představenstva nebo dozorčí rady společnosti v předchozím účetním období Společnost může v souladu s právními předpisy poskytnout členům představenstva a dozorčí rady i jiná plnění než odměny nebo tantiémy, a to zejména, pokud nejde o poskytování zboží nebo služeb společností v rámci běžného obchodního styku Rezervní fond Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit Společnost vytváří rezervní fond v případech, kdy je povinna tak učinit podle právních předpisů. Postupuje při tom podle příslušných právních předpisů. Při povinném vytváření rezervního fondu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence může společnost využít jakékoli vlastní zdroje, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného Rezervní fond lze vytvářet i příplatky nad emisní kurz akcií při zvyšování základního kapitálu nebo použitím rozdílu (nebo jeho části), o nějž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být upisovateli vydány jako protiplnění, pokud tak stanoví valná hromada v usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií. Společnost je oprávněna vytvářet rezervní fond i snížením základního kapitálu podle ustanovení 544 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích O vytvoření, doplnění, nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady O využití rezervního fondu rozhodne dozorčí rada Rozdělení zisku společnosti, úhrada ztráty STRANA OSM

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. přijaté na řádné valné hromadě společnosti konané dne 1. 6. 2015 s tím, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Více