STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s."

Transkript

1 STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová stránka Na adrese: jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 1. Předmětem podnikání Společnosti je: Článek 4 Předmět podnikání a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; b) obchod s plynem; c) obchod s elektřinou; d) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 2. Společnost se může za účelem podnikání majetkově podílet jako společník nebo člen na již založených českých obchodních Společnostech nebo jiných právnických osob v tuzemsku. Nebude-li to v rozporu s právními předpisy, zejména devizovými, může se takto zúčastnit i v zahraničí, a to bez ohledu na předmět podnikání právnické osoby, na jejímž podnikání se podílí. Hlava II. Základní kapitál, akcie a práva akcionáře Článek 5 Základní kapitál Společnosti a akcie

2 1. Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: sto milionů korun českých). Všechny akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. 2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 500 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč každá. 3. Společnost vede seznam akcionářů v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ( zákon o obchodních korporacích). Článek 6 Práva a povinnosti akcionářů 1. Práva a povinnosti akcionářů jsou stanovena v těchto stanovách a v příslušných právních předpisech, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) a v zákoně o obchodních korporacích. 2. Hlasovací právo je spojeno s akcií s tím, že na každou akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je pět set (500). 3. Akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. 4. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozího odst. 3 ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. 5. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. 6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na její jednání nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo je pak povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým

3 stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. 7. Právo na dividendu (podíl na zisku Společnosti) na základě akcií, které byly vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti, vzniká za ten rok, ve kterém byly upsány akcie (jejich emisní kurs) na zvýšení základního kapitálu Společnosti plně splaceny. 8. Právo na dividendu má akcionář, který je držitelem akcie ke dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla. 9. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, držitele akcií na majitele, je tento akcionář povinen bez zbytečného odkladu poté, co převede akcie na jiné osoby tak, že Společnost bude mít více akcionářů, oznámit Společnosti tuto změnu za účelem svolání valné hromady potřebné ke změně stanov ohledně počtu členů představenstva a k volbě členů představenstva. Článek 7 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada podle ustanovení 415 až 417, jakož i 474 až 515 zákona o obchodních korporacích. K přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, zvyšuje-li se základní kapitál peněžitými vklady. K přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti je zapotřebí alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady Bude-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se rovněž dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií nebo v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. 2. V pozvánce nebo oznámení o svolání valné hromady, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musí být uvedeny kromě náležitostí obsažených v Článku 13 těchto stanov též důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení; navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií; pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií; a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Jestliže se valné hromadě navrhuje omezení nebo vyloučení přednostního práva podle 488 zákona o obchodních korporacích, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva. Jestliže se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí

4 nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců nebo jeho hodnota. Jestliže se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. 3. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, které budou spláceny peněžitými či nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Zvýšit základní kapitál rozhodnutím představenstva lze i opakovaně. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva se dále řídí ustanovením 511 až 515 zákona o obchodních korporacích. 4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií lze provést za podmínek ustanovení 474 až 494 zákona o obchodních korporacích. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada v souladu s stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Upisování nových akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií je neúčinné, bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro uplatnění přednostního práva stávajících akcionářů k upisování, splácejíli se upisované nové akcie peněžitými vklady, platí 484 až 486 zákona o obchodních korporacích 5. Podmíněně lze zvýšit základní kapitál za podmínek uvedených v ustanovení 505 až 510 zákona o obchodních korporacích. O podmíněném zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada zároveň s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů. 6. Z vlastních zdrojů lze zvýšit základní kapitál podle ustanovení 495 až 504 zákona o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Společnosti rozhodne valná hromada o způsobu zvýšení buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 7. Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 8. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

5 9. Po splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. Článek 8 Splácení emisního kursu akcií 1. Při založení Společnosti jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upsaných akcií v penězích v plné výši nejpozději do devadesáti (90) dnů od podepsání zakladatelské listiny. 2. Emisní kurs akcií může být při zvýšení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady. Peněžité vklady jsou splatné ve výši 30% (třiceti procent) do jednoho (1) měsíce od upsání akcie, zbytek emisního kurzu je splatný do jednoho roku od upsání akcie. 3. Pokud je nepeněžitým vkladem: a) věc movitá, je vklad vnesen předáním věci Společnosti. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, které zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu. b) věc nemovitá, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladu nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti Společnosti je vklad vnesen. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá Společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. U ostatních nepeněžitých vkladu je vklad splacen účinností písemné smlouvy o vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem knowhow, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. O předání závodu, jeho části nebo dokumentace, v níž je zachyceno know-how, sepíší Společnost a osoba splácející vklad zápis. 4. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část ve lhůtě stanovené v odstavci 2 tohoto článku, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil včetně úroků z prodlení ve výši uvedené v ustanovení 344 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve lhůtě třicet (30) dnů od doručení výzvy. V případě, že nedojde ke splacení emisního kurzu ani v takové dodatečné lhůtě, uplatní se postup dle 345 až 347 zákona o obchodních korporacích. 5. Nepřejde-li na Společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je akcionář, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a Společnost

6 je povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejde-li o nabytí na veřejném trhu. Článek 9 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle ustanovení 415 až 417 a 516 až 544 zákona o obchodních korporacích s tím, že není přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování akcií (podle 523 odst. 2 a 527 až 531 zákona o obchodních korporacích). 2. V pozvánce na jednání valné hromady resp. v oznámení o konání valné hromady, která rozhoduje o snížení základního kapitálu, se uvede kromě náležitostí podle Článku 13 těchto stanov alespoň důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, rozsah snížení základního kapitálu, snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrhy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, a mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy Společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. 3. Snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, postupuje se v souladu s ustanovením 532 až 535 zákona o obchodních korporacích. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: a) do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku; b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo; c) představenstvo je povinno do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky; d) představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem; e) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením 519 zákona o obchodních korporacích.

7 Hlava III. Organizace Společnosti Článek 10 Orgány Společnosti Orgány Společnosti jsou: a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada Článek 11 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. 2. Akcionáři se při prezentaci na valné hromadě prokazují průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře se musí prokázat písemnou plnou mocí a průkazem totožnosti. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění. Právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li přítomen statutární orgán právnické osoby, musí se její zástupce prokázat písemnou plnou mocí udělenou statutárním orgánem. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění. Článek 12 Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno usnášet, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, a to nejméně 1x ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu v případech stanovených v zákoně, zejména když: a) zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze

8 s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného; b) to vyžadují jiné vážné zájmy Společnosti; c) její svolání požádá podle ustanovení 365 zákona o obchodních korporacích akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň pět procent (5%) základního kapitálu a kteří zároveň navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě; d) požádá-li o její svolání svým usnesením dozorčí rada; e) dojde ke změně v počtu akcionářů tak, že Společnost již nebude mít jediného akcionáře, a to zejména za účelem změny stanov ohledně počtu členů představenstva a k volbě členů představenstva. 3. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada a učiní tak vždy, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 4. Pozvánka na jednání valné hromady resp. oznámení o konání valné hromady musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení 407 zákona o obchodních korporacích, případně další náležitosti vyžadované zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. 5. Pozvánku na valnou hromadu uveřejní představenstvo Společnosti nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně, jsou-li vydány akcie na jméno, zašle představenstvo Společnosti pozvánku na jednání valné hromady všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před jejím konáním. Svolává-li se mimořádná valná hromada z důvodů uvedených v ustanovení 367, lhůta uvedená v předchozí větě tohoto odstavce se zkracuje na patnáct (15) dnů. 6. Náhradní valná hromada se svolává způsobem stanoveným v 414 zákon o obchodních korporacích. 7. Představenstvo je povinno dozorčí radě písemně oznámit program plánované valné hromady (vč. jednotlivých bodů programu, jež mají být na valné hromadě projednány) nejpozději třicet (30) dnů před jejím konáním, resp. patnáct (15) dnů před konáním mimořádné valné hromady svolané z důvodů uvedených v ustanovení 367 zákona o obchodních korporacích, a to zasláním kopie pozvánky na valnou hromadu (postačí i em), včetně všech informací a dokumentů k plánované valné hromadě. Dojde-li následně k jakékoli změně programu plánované valné hromady, je představenstvo povinno tyto změny dozorčí radě bez odkladu oznámit. 8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady rozhodováno o změně stanov Společnosti, musí být pozvánka na jednání resp. oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad

9 a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na jednání valné hromady resp. v oznámení o jejím konání. 9. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky, zašle Společnost vybrané údaje této účetní závěrky spolu s pozvánkou na jednání valné hromady nebo uveřejní spolu s oznámením o jejím konání a uvede dobu a místo, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti. 10. Valné hromady se účastní kromě akcionářů členové představenstva, dozorčí rady a také osoby písemné pozvané představenstvem. 11. Konání valné hromady lze odvolat nebo změnit datum jejího konání podle ustanovení 410 zákona o obchodních korporacích 12. Valnou hromadu svolanou podle odst. 2 písm. c) tohoto článku lze odvolat nebo změnit její termín jen tehdy, když s tím souhlasí ten akcionář, který dal podnět k jejímu svolání. 13. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři-držitelé akcií na jméno, zapsaní ke dni jejího konání v seznamu akcionářů. 14. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na řádné a včasné svolání valné hromady. Článek 13 Působnost valné hromady 1. Působnost valné hromady je uvedena v 421 zákona o obchodních korporacích. Po dobu, po kterou má Společnost jediného akcionáře, vykonává tento akcionář působnost valné hromady svým písemným rozhodnutím. Toto rozhodnutí musí být přijato ve formě notářského zápisu ve věcech působnosti valné hromady, u nichž zákon o obchodních korporacích předepisuje pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. 2. Následující bude, bez omezení, svěřeno do výlučné působnosti valné hromady: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu;

10 c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady; e) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo, bude-li to případné, konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování; h) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; i) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení Společnosti, popřípadě o změně právní formy; j) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; valná hromada není oprávněna udělovat pokyny týkající se obchodního vedení, ledaže o udělení takového pokynu je výslovně požádá v souladu s 51 (2) zákona o obchodních korporacích; k) rozhodování o převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku nebo o smlouvě zřizující zástavní právo k závodu nebo jeho části; l) schválení jednání učiněných jménem Společnosti do jejího vzniku; m) rozhodování o dalších záležitostech svěřených těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích nebo zákonem do působnosti valné hromady. 3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, vždy nejpozději do 30. června příslušného roku. Valnou hromadu svolává představenstvo; akcionář může svolat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. Valná hromada se svolává do sídla Společnosti či na jiné vhodné místo. Článek 14 Jednání valné hromady 1. Valná hromada jedná pouze o bodech zveřejněného pořadu jednání uvedeného v pozvánce na jednání podle valnou hromadou schváleného jednacího a hlasovacího řádu, bude-li tento schválen, jinak podle pravidel uvedených v těchto stanovách a zákoně o obchodních korporacích. 2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a sčitatele a schválí jednací řád valné hromady. K návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady dozorčí rada, jsou tyto osoby voleny

11 jednotlivými akcionáři aklamací, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. 3. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady ji řídí představenstvem pověřený člen představenstva, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady; dále řídí valnou hromadu její předseda. 4. Zápis o valné hromadě musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 423 zákona o obchodních korporacích. Článek 15 Usnášení a rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje (50%) padesát procent základního kapitálu Společnosti. 2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. 3. Hlasování akcionářů se děje aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů držitele akcií. 4. Záležitosti dotazů, připomínek, časového limitu jednotlivých příspěvků akcionářů na valné hromadě, dále činnost informačního střediska, skrutátorů a výpočetní techniky, využívaných pro výsledky hlasování, řeší akcionáři schvalovaný jednací a hlasovací řád valné hromady, je-li tento valnou hromadou schválen. Není-li schválen, postupuje se podle posledního jednacího a hlasovacího řádu, který byl schválen některou z předcházejících valných hromad. Článek 16 Představenstvo a jeho působnost 1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se při své činnosti řídí jednacím řádem. 2. Představenstvu přísluší zejména: a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti; b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti; c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku; d) předkládat valné hromadě k rozhodnutí návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; e) předkládat valné hromadě nejméně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy

12 součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, a to nejpozději do 30. června příslušného roku; f) vyžádat si souhlas dozorčí rady k uzavření smlouvy, na jejímž základě má Společnost nabýt nebo zcizit majetek, ledaže jde o nabytí vlastního majetku v rámci běžného obchodního styku nebo o nabytí z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo nabytí na burze či obdobném veřejném trhu; g) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy usnesení, jichž je třeba k řádnému fungování Společnosti; h) vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informací a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu; i) svolávat řádnou, mimořádnou či náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými právními normami a stanovami Společnosti; j) rozhodovat o udělení či odnětí prokury jedné nebo více osobám; k) vykonávat ve vztahu k zaměstnancům Společnosti práva zaměstnavatele ve smyslu příslušných pracovněprávních předpisů; l) uzavírat a schvalovat kolektivní smlouvy v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy; m) vydávat důležité vnitřní předpisy Společnosti; n) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s pověřením uděleným valnou hromadou, stanovami a příslušnými právními předpisy; a o) podat příslušnému soudu návrh na prohlášení úpadku na majetek Společnosti v případech stanovených právními předpisy. 3. Představenstvo je povinno zejména: a) umožnit dozorčí radě, či jejím členům, průběžně kontrolovat činnost představenstva; b) předkládat na požádání členům dozorčí rady veškeré písemnosti a doklady související s vedením a hospodařením společnosti; 4. K následujícím úkonům je představenstvo povinno vyžádat si vždy předchozí souhlas dozorčí rady společnosti: a) ukončení dosavadní a zahájení nové podnikatelské činnosti; b) k případnému jmenování a odvolávání generálního ředitele společnosti; c) zřízení, pachtu a zrušení poboček a závodů nebo jejich částí; d) založení a zrušení obchodních korporací, družstev, nadací jakéhokoliv druhu včetně nabytí, převodu a jakéhokoliv zatížení podílů a účastí v obchodních korporacích, družstvech, nadacích; e) poskytnutí zajištění (např. zástavní právo, zajišťovací převod vlastnictví, převzetí ručitelského závazku), převzetí a přistoupení k cizím závazkům; f) uzavírání, změna a ukončení nájemních smluv jako pronajímatel či nájemce na dobu delší než 1 rok;

13 g) udělování prokury; h) uzavírání, změna a ukončení smluv týkajících se práv průmyslového vlastnictví; i) uzavírání, změna a ukončení smluv o poskytnutí know how společnosti; Článek 17 Složení, ustavení a funkční období představenstva 1. Představenstvo Společnosti je tříčlenné. Členy představenstva jednotlivě volí a je oprávněna kdykoliv odvolat valná hromada. Rozdělení kompetencí členů představenstva určuje samo představenstvo. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro výkon této funkce stanovené zákonem a u níž nejsou dány překážky výkonu této funkce. 2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Znovuzvolení členů představenstva je přípustné. 3. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada Společnosti do dvou (2) měsíců zvolit nového člena představenstva, případně může představenstvo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady v souladu s odst. 6 tohoto článku. 4. V případě, že člen představenstva ze své funkce odstupuje, je povinen toto písemně oznámit představenstvu a dozorčí radě Společnosti. Výkon funkce pak končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo Společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení z funkce člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže člen představenstva, který z funkce odstupuje, oznámí toto své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovémto oznámení, pokud neschválí představenstvo Společnosti na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce. 5. V případě, že má představenstvo více členů, volí členové představenstva většinou hlasů všech členů svého předsedu. 6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za člena jmenovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady. Článek 18 Svolávání a zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát (1x) za měsíc. Musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jeden (1) člen představenstva s odůvodněním.

14 2. Zasedání představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen představenstva (poštou nebo za pomoci prostředků elektronické komunikace). 3. Práva a povinnosti člena představenstva je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu. Právo pověřit výkonem některých práv a povinností jiné osoby či právo udělit plnou moc k zastupování Společnosti tímto není dotčeno. 4. Předseda řídí zpravidla zasedání představenstva jako předsedající; není-li předseda přítomen, řídí zasedání představenstva zvolený nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. 5. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. 6. Každý člen představenstva má při hlasování jeden (1) hlas. Usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. 7. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisují předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání statutárního orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podpisy členů představenstva nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů představenstva připojí svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání statutárního orgánu musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva. Článek 19 Povinnosti členů představenstva 1. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti. 2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 3. Má-li člen představenstva vlastní zájem na určitém uspořádání záležitostí Společnosti a je-li si takového zájmu vědom nebo by si ho měl být vědom, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně všem ostatním členům představenstva před rozhodnutím o příslušné věci v takovémto oznámení musí být pravdivě a úplně popsáno, jaký

15 prospěch by v souvislosti s příslušnou záležitostí mohl dotčený člen představenstva získat, případě jak by tímto mohly být dotčeny zájmy Společnosti. 4. Vztah mezi Společností a členem představenstva při výkonu jeho funkce se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. 5. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z 441 a 442 zákona o obchodních korporacích. Článek 20 Dozorčí rada a její působnost 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který zejména: a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; b) dohlíží na výkon působnosti představenstva; c) dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti; d) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady; za tím účelem jsou členové dozorčí rady oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti; e) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření; pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, jakož i příslušná ustanovení těchto stanov; f) účastní se valné hromady Společnosti a její členové jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; g) určuje svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva; h) navrhuje valné hromadě a představenstvu Společnosti opatření, která pokládá za potřebná a v případě, že o to dozorčí rada požádá, a je-li takový návrh předložen představenstvu alespoň čtrnáct (14) dní před odesláním pozvánky na

16 jednání valné hromady, je představenstvo povinno zařadit takovou záležitost na pořad jednání této valné hromady. 2. Neudělí-li dozorčí rada představenstvu předchozí souhlas k jednáním uvedeným v těchto stanovách nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za Společnost a vznikne-li Společnosti takovýmto jednáním škoda, neodpovídají členové představenstva Společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takovéhoto rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře. Článek 21 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada se skládá z pěti (5) členů, které jmenovitě volí a odvolává valná hromada. 2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět (5) let s výjimkou prvních členů dozorčí rady jmenovaných zakladateli, jejichž funkční období je jeden (1) rok. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. 3. Dozorčí rada si vytváří vlastní jednací řád. 4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky výkonu této funkce stanovené zákonem a u níž nejsou dány překážky výkonu této funkce. 5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. 6. Dozorčí rada volí jednoho (1) ze svých členů předsedou dozorčí rady. 7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou (2) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. 8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, avšak nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím dvou (2) měsíců od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 9. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může za člena voleného valnou hromadou jmenovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady.

17 Článek 22 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. 2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. 3. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. 4. Práva a povinnosti člena dozorčí rady je nutno vykonávat osobně a nelze je proto přenést na jinou osobu. 5. Předseda dozorčí rady řídí její zasedání zpravidla jako předsedající; není-li předseda přítomen, řídí zasedání dozorčí rady člen zvolený nadpoloviční většinou přítomných členů dozorčí rady. 6. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. 7. Při rozhodování má každý člen dozorčí rady jeden (1) hlas. 8. Na zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestli tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. 9. Dozorčí rada se může usnášet i mimo své zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podpisy členů dozorčí rady nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů dozorčí rady připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání dozorčí rady musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání dozorčí rady. Hlava IV. Jednání Společnosti Článek 23 Jednání za Společnost. 1. Za Společnost jednají a podepisují ve všech záležitostech vůči třetím stranám vždy dva členové představenstva, a to předseda a člen představenstva. 2. Písemné úkony za Společnosti činí vždy dva členové představenstva a to předseda a člen představenstva společně tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí podpisy

18 s uvedením funkce. V případě, kdy má Společnost jediného člena představenstva, jedná a podepisuje samostatně tento člen představenstva. Článek 24 Zastupování Společnosti Zaměstnanci Společnost zastupují v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, který se jeví veřejnosti. Osoby, které činí za Společnost písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Hlava V. Hospodaření Společnosti Článek 25 Účetní období a roční účetní závěrka 1. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. 2. Po skončení účetního období zajistí představenstvo sestavení účetní závěrky. 3. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát Společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě Společnosti, k ověření auditorovi (je-li to případné) a ke schválení valné hromadě Společnosti. Článek 26 Použití zisku 1. Čistý zisk Společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní a místních poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije podle rozhodnutí valné hromady. 2. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane nerozdělena. Článek 27 Krytí ztrát Společnosti 1. O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztráta Společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu. Valná hromada však může rozhodnout i o úhradě ztráty: a) z ostatních fondů Společnosti (např. z fondu emisního ážia vytvořeného v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vydáním nových akcií s emisním ážiem určeným k úhradě ztráty), pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům; nebo

19 b) snížením základního kapitálu Společnosti; nebo c) kombinací snížení základního kapitálu podle písm. b) a použitím emisního ážia podle písm. a) za podmínek stanovených v ustanovení 546 až 548 zákona o obchodních korporacích. 2. Valná hromada může rozhodnout o tom, že ztráta nebude uhrazena, avšak dojde k jejímu zaúčtování na účet neuhrazené ztráty minulých let. Hlava VI. Zrušení a likvidace Společnosti Článek 28 Zrušení a zánik Společnosti 1. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se Společnost zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však Společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. Při zrušení Společnosti podle předchozí věty se k výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce daně podle zvláštního právního předpisu. 2. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a násl. občanského zákoníku. 3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Hlava VII Závěrečná ustanovení Článek 29 Ochrana informací Vzhledem k předmětu činnosti Společnosti jsou akcionáři a členové orgánů Společnosti povinni nesdělovat, nepoužívat a neprozrazovat třetím osobám jakoukoli informaci, která může ohrozit obchodní zájmy Společnosti nebo která je příslušným orgánem Společnosti označena jako důvěrná, a s kterými se setkají v souvislosti s činností Společnosti a podle svým možností jsou povinni zajistit, aby tuto ochranu informací dodržovali i zaměstnanci Společnosti. Článek 30 Rozhodné právo Vztahy mezi akcionáři a mezi akcionáři a Společností se řídí právním řádem České republiky. Článek 31

20 Doplňování a změna stanov 1. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat představenstvu akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady. 2. Návrh změny stanov pak předkládá po posouzení a projednání dozorčí radě valné hromadě představenstvo Společnosti nebo akcionář Společnosti využívající svého práva podle ustanovení 365 zákona o obchodních korporacích. 3. Rozhodnutí o změně stanov náleží valné hromadě. 4. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto stanov ukážou být spornými či neplatnými, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Sporné ustanovení bude nahrazeno ustanovením lépe odpovídajícím účelu těchto stanov. 5. V případě, že se některé ustanovení stanov dostane do rozporu s kogentním ustanovením zákona, má přednost ustanovení zákona před stanovami. 6. Společnost se podle 777 odst. 5 ZOK podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna společenské smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. V Praze dne

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více