Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Učitelství estetické výchovy pro střední školy Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky Magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Alžběta Zezulová Vedoucí práce: Mgr. Antonín Tomek Brno 2015

2 Prohlašuji, že jsem magisterskou práci na téma: Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům.. Alžběta Zezulová

3 Ráda bych poděkovala Mgr. Antonínovi Tomkovi za nasměrování, rady a podnětné připomínky při vedení magisterské práce, dále své rodině a kamarádům za podporu a poskytnutou pomoc v průběhu vzniku této práce. Mé poděkování patří také Ing. Vladislavu Zezulovi a ZŠ Hradec nad Svitavou za možnost uvedení mého výukového plánu v praxi.

4 Bibliografický záznam ZEZULOVÁ, Alžběta. Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Antonín Tomek. Anotace Předkládaná diplomová práce na téma Rozvoj kompetencí učitele estetické výchovy prostřednictvím zážitkové pedagogiky pojednává o možnostech využití zážitkové pedagogiky učiteli estetické výchovy. Text je rozčleněn do pěti částí, každá z nich je obsahově i specificky zaměřená. První kapitola se zabývá estetickou výchovou, stanovuje její cíle a věnuje se jejímu vlivu na vývoj osobnosti. Druhá část práce rozebírá jednu z nejdůležitějších vlastností, ke kterým estetická výchova vede kreativitu. Třetí kapitola pojednává o zážitkové pedagogice, jakožto jednomu z vhodných prostředků rozvíjení kreativity učitelů i studentů, a o vhodnosti jejího využití ve vyučování. Ve čtvrté části se práce věnuje osobnosti učitele, jeho kompetencím a možnostem osobního rozvoje. Poslední částí práce je příklad výukového bloku, který propojuje hodiny fyziky, informatiky a esteticko-výtvarné výchovy s prvky zážitkové pedagogiky. Klíčová slova Estetická výchova, kreativita, zážitková pedagogika, kompetence učitele, učitel

5 Annotation The main objective of diploma thesis "Experiential education as a tool for aesthetic education teacher competence development" is exploring the possibilities of using experiential learning by the aesthetics education teachers. The body of the thesis has been divided into five chapters, each one of them touching one aspect from the area of aesthetics education or experiential learning problematics and their combination. The first chapter defines aesthetic education, its targets and studies its effect on personality development. The second chapter focuses mainly on one of the most important traits which aesthetics education tries to find in everyone - creativity. The third chapter touches the subject of experiential pedagogics as a mean of developing the creativity of both teachers and students and it's convenience as an actual tool during class hours. The fourth chapter explores the personality of a teacher, his/her competencies and opportunities for personal development. The last chapter is a practical one - presents an example educational block composing of physics, informatics and aesthetics/art education with experiential education elements. Keywords Aesthetic education, creativity, experiential education, teacher competences, teacher

6 Obsah ÚVOD ESTETICKÁ VÝCHOVA CO JE TEDY ESTETICKÁ VÝCHOVA? TROCHA HISTORIE CÍL, TEDY KAM VLASTNĚ SMĚŘUJEME? Cíle a úkoly Cíle estetické výchovy FUNKCE ESTETICKÉ VÝCHOVY PROSTŘEDKY ESTETICKÉ VÝCHOVY Umění jako prostředek estetické výchovy Prostředí jako prostředek estetické výchovy Práce, hra a sport jako prostředek estetické výchovy ROZDÍLNÉ PŘÍSTUPY K ESTETICKÉ VÝCHOVĚ SOUČASNÉ KONCEPCE ESTETICKÉ VÝCHOVY Shrnutí KREATIVITA CO JE TO KREATIVITA? TEORIE KREATIVITY Soubor dispozic Tvořivost jako soubor stavů a procesů Tvořivost jako soubor dovedností překonávat bariéry Dva druhy tvořivosti TVOŘIVOST UČITELE ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA... 33

7 3.1 PŘIBLÍŽENÍ POJMU NĚCO VÍCE Z HISTORIE CO JE TO VLASTNĚ ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA? PRVKY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY Osobnost učitele v zážitkové pedagogice Aplikace poznatku Zpětná vazba ZÁŽITKOVĚ PEDAGOGICKÉ PŘÍSTUPY Zážitek UČENÍ SE ZÁŽITKEM Styly učení Chronologie zážitkového učení METODOLOGIE ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELE GENERALIZACE O UČITELÍCH KOMPETENCE UČITELE Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele Učitelovo pojetí výuky OSOBNOST UČITELE V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD KREATIVNÍHO A ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ Kontext Třída Cíle výukového bloku Rozvíjené kompetence Hodnocení... 62

8 5.6 Rozpis PRŮBĚH REALIZOVANÉ LEKCE ZÁVĚR Shrnutí Resume Resumen SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Vytvořené obrazy... 79

9 ÚVOD Důležitost a vliv osobnosti učitele na studenty je neoddiskutovatelná. Jen na ní často záleží oblíbenost či neoblíbenost vyučovaného předmětu. V estetické výchově je učitel, vzhledem k povaze tohoto předmětu, ještě důležitější. Nadšení a zápal pro předmět jsou nakažlivé, stejně jako nezájem, lhostejnost a rutina ubíjející. Předkládaná diplomová práce se bude zabývat důležitostí tvůrčího přístupu ve vyučování (nejen) estetické výchovy a možností rozvoje kompetencí učitele prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity mi dalo mnoho poznatků a inspirovalo mě v mnoha směrech. Na předměty Zážitková pedagogika a prožitková terapie a Osobnostní a sociální výchova ale vzpomínám častěji než na jiné. Přestože jsem se v nich s termínem zážitková pedagogika setkala poprvé, obsah předmětů mi, jako dlouholeté instruktorce dětských letních táborů, úplně cizí nebyl. Zážitková pedagogika učí prostřednictvím hry a zážitku, zahrnuje do procesu učení celou osobnost, učí skrze myšlenky, pocity a fyzickou aktivitu. Jedním z cílů této práce je ukázat, proč je vhodné využít prvků zážitkové pedagogiky ve vyučování. První kapitola se snaží analyzovat estetickou výchovu a její význam ve výchově prostřednictvím rozboru filosofických a pedagogických zdrojů. Ve druhé kapitole se bude zabývat kreativitou. Vymezíme si ji jako pojem a dále budeme syntetizovat jednotlivé přístupy a názory na tvořivost a její problematiku ve školách. Třetí kapitola se bude věnovat zážitkové pedagogice. Uvede ji do historického kontextu, zanalyzuje její prvky a způsob učení zážitkem, který považujeme za hlavní výhodu této metody. Další kapitola se bude zabývat osobností učitele, možností rozvoje jeho kompetencí a jeho rolí v zážitkové pedagogice. Poslední kapitola bude ryze praktická. Předkládá výukový plán Zvukové vlny, který v praxi využívá principy zážitkové pedagogiky. Výukový plán zasahuje do několika předmětů, jedná se o esteticko-výtvarnou výchovu, fyziku a informatiku. 1

10 Nevím, kolik budoucích učitelů se během svých studií setká se zážitkovou pedagogikou. Možná mnozí v nich využívají ve své práci její prvky nevědomě. Cílem této práce je motivovat učitele k cílenému začlenění principů zážitkové pedagogiky do vlastní pedagogické praxe. 2

11 1 ESTETICKÁ VÝCHOVA V této kapitole se pokusíme nastínit a vymezit pojem estetická výchova. Tento krok je nezbytný k správnému uchopení tohoto pojmu, protože estetická výchova bývá často chápána a vykládána různými způsoby. Nejrozšířenější je její podoba jako předmětu samostatně vyučovaného nebo vyučovaného v rámci hudební a výtvarné výchovy. Estetickou výchovu je ale nutno chápat daleko šířeji, přesahuje do dalších oborů, nejen do těch zřejmých, jako je literatura, dramatická výchova nebo dějepis, ale i do základů společenských věd nebo třeba fyziky. Estetika není jen filosofická disciplína o kráse a jejím působením na člověka, ale zabývá se mnoha oblastmi uměním, historií, sportem, masovými médii, estetikou všedního dne, morálkou, etikou a výchovou. Podobně jako je těžké přesně vymezit estetiku, i estetická výchova se vzpírá přesným definicím. Na českých školách není tento předmět jednoznačně vymezen a její účel možná není mnohým zcela jasný. Proč a jak estetickou výchovu vyučovat a co všechno do ní vůbec patří? Je vůbec možné nějaké vymezení? Nebo je možné, že v tomto případě by přesný okruh učiva byl spíše na škodu? 1.1 CO JE TEDY ESTETICKÁ VÝCHOVA? Podle Pedagogického slovníku zjistíme, že jde o vzdělávací oblast, jejímž úkolem je kultivace hudebního a výtvarného projevu žáků, rozvíjení estetického cítění a schopnosti vnímat estetické hodnoty v přírodě, lidských výtvorech, každodenním životě. Realizuje se ve škole prostřednictvím estetickovýchovných předmětů, v mimovyučovacích a zájmových činnostech a akcemi školy výchovné koncerty, exkurze, návštěvy divadelních představení, výstav, muzeí a galerií. 1 Estetickovýchovné předměty jsou podle Pedagogického slovníku ty, které rozvíjejí estetickou vnímavost, seznamují žáky se základními postupy a technikami umělecké tvorby a podporují jejich kreativitu. 2 Estetickovýchovné předměty podle této definice vyznívají spíše jako předměty výchovy umělecké. Podle Vladimíra Spousty je třeba pojmy estetická výchova a umělecká výchova rozlišovat. Je toho názoru, že jsou to dva odlišné pojmy, které označují jiné stránky výchovného procesu. Rozsah estetické výchovy je obsáhlejší než rozsah umělecké výchovy, která se omezuje PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013, 395 s, s. 2 Tamtéž, s

12 na výchovu estetického vztahu k umění a na naučení základů dovedností, jak zacházet s tvořivými prostředky umění. Rozlišují se dvě vzájemně podmiňující polohy, a to výchova k umění a výchova uměním, které ve výchovném procesu probíhají současně. 1 Pro rozlišování umělecké a estetické výchovy je i František Holešovský. Pojem umělecká výchova podle něj zahrnuje jen tu část estetické výchovy, které směřuje k estetickému osvojení si skutečnosti prostřednictvím umělecké činnosti a styku s uměním. 2 Pojem estetická výchova podle Spousty v sobě zahrnuje výchovu estetického vnímání skutečností v umění, ale i mimo něj, tedy v přírodě nebo i v jednání ve společnosti, stejně jako je definována v Pedagogickém slovníku, ale navíc sem přidává i výchovu vkusu, který chápe jako estetiku všedního života. 3 Holešovský do estetické výchovy zahrnuje schopnosti uvedomene vnímať a správne chápať, milovať a hodnotiť krásu vo všetkých jej mnohostranných prejavoch, v skutočnosti aj v prejavoch umenia. Ďalej do nej patrí výchova úsilia a schopnosti vnášať prvky krásna do všetkých stránok života a práce, bojovať proti všetkému nepodařenému a nepěknému a takisto prejavovať sa podľa svojich možností v umení TROCHA HISTORIE Estetická výchova usilující o rozvoj jedince za pomoci umění a krásy se objevuje už od antiky, znovu a znovu v nejrůznějších podobách a teoretických koncepcích i praktických výchovných systémech napříč historií. Je to jedna ze složek harmonické výchovy členů společnosti. Dějiny estetické výchovy skrývají mnoho nejasností a v mnoha směrech jsou málo rozpracované. Je třeba je odlišovat od dějin estetiky na jedné straně a od dějin jednotlivých estetickovýchovných předmětů, jako je literární, výtvarná nebo hudební výchova, na straně druhé. 1 SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 130 s, s HOLEŠOVSKÝ, František. Ciele estetickej výchovy a ich konkretizácia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967, 260 s. Knižnica priateľov pedagogickej literatúry, s SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 130 s, s HOLEŠOVSKÝ, František. Ciele estetickej výchovy a ich konkretizácia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967, 260 s. Knižnica priateľov pedagogickej literatúry, s

13 Řecký ideál krásy kalokagathia 1 je ideálem krásy a dobra. Staví vedle složky rozumové, tělesné a mravní i na složce estetické, tedy především na studiu hudby, zpěvu a poezie a na gymnastice, která usiluje i o krásu těla a pohybovou kulturu. Centrem estetické výchovy v Řecku byla především hudba. 2 Řecké slovo pro hudbu µουσική (musikí) neznamenalo to, čím my dnes rozumíme hudbu, etymologicky toto slovo znamená činnosti Múz. Řekové tedy slovem µουσική rozuměli všechna imaginativní využití jazyka a tance. Už pythagorovci v 5. stol. př. n. l. zdůrazňovali význam hudebního umění ve výchově a v hudbě spatřovali nejadekvátnější formu vyjádření světové harmonie. Hudba pro ně ztělesňovala numerické principy a poměry, které se dají nalézt v hudbě, se podle pythagorovců dají najít ve vzdálenostech planet nebo v duších dobrých mužů. Vyzdvihovali také etický a katarzní vliv hudby na lidský charakter. Platon v hudbě viděl jeden ze základních prostředků formování občanského profilu. Hudba podle něj vyjadřuje charakter a duši národa. Ve své Ústavě zmiňuje, že každý člověk má své specifické mentální charakteristiky, které jsou rozeznatelné v mluvě. Podobně i v hudbě slyšet hudbu znamená pokusit se znovu vytvořit původní mentální charakteristiky, tedy student hrající hudbu složenou učitelem se za nějakou dobu stane podobnou osobností jako tento skladatel učitel. 3 Aristoteles zmiňoval především etický význam estetické výchovy. Hudba podle něj směřuje k ctnosti, protože pomáhá vytvářet povahu tím, že nás učí správně se radovat, a tak přispívá k správě života a rozumnosti. 4 Řecké pojetí výchovy ke kráse a k dobru je v mnohém inspirativní. Snaží se o vyvážené rozvíjení ducha i těla a o výchovu rozumných a šťastných lidí, kteří jsou schopni krásu ocenit i vytvářet. 1 καλοκαγαθία kalos znamená krásný, agathos dobrý 2 JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti: vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult studijních oborů , a filozofických a pedagogických fakult studijních oborů vyd. Praha: Academia, 1987, 182 s, s GOEHR, Lydia. Philosophy of Music. The New Grove dictionary of music and musicians. 2nd ed. New York: Grove, ISBN , s JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti: vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult studijních oborů , a filozofických a pedagogických fakult studijních oborů vyd. Praha: Academia, 1987, 182 s, s

14 Věnujeme-li prostor antickému Řecku, byl by hřích nezmínit Jana Amose Komenského, českého učitele národů. Je to sice velký časový skok od antiky do 17. století, ale není cílem této práce zpracovávat dějiny estetické výchovy, pouze přiblížit její historickou tradici. Dílo Jana Amose Komenského je největší pedagogickou syntézou 17. století. Jeho základní požadavek tedy rozvíjet žáky všestranně je jakýmsi navázáním na antickou tradici. Dítě se má podle Komenského rozvíjet v umělecké oblasti už v předškolním věku, má ochutnávat básnictví tím, že se učí jednoduché verše, má se učit zpívat různé melodie. Komenský radí rodičům, aby sledovali estetickou stránku mluvy dítěte, snažili se jej vést k vhodné gestikulaci a k náležitému přednesu. Poznávání literatury, učení se řečnictví a hudbě pak prostupuje všemi stupni Komenského pojetí školy. Pěstování umění jako neodmyslitelné součásti všeobecného vzdělání je pro Komenského tak samozřejmé, že si nikdy neklade otázku, zda vůbec umění patří do škol. 1 Estetickovýchovné snahy mají v České republice dlouhou tradici. Jedním z prvních průkopníků byl Miroslav Tyrš ( ). Přestože si ho většina z nás spojí spíše se založením Sokola a s tělovýchovou, Tyrš si jako výchovného prostředku velice vážil i umění. V duchu antické tradice viděl klíč k dokonalé výchově mládeže ve snaze o harmonii tělesnou i duševní. Významným prostředkem ideové a mravní výchovy mu bylo právě umění, ve kterém viděl zároveň i důležitý činitel národního uvědomění. Ve svém pojetí tělesné výchovy zdůrazňoval estetické zřetele kulturu a ladnost pohybů, estetiku hromadných tělovýchovných vystoupení. Otakar Hostinský ( ) je nejen jedním z nejvýznamnějších českých estetiků, ale zároveň je považován za zakladatele české teorie estetické výchovy. Ve svém spisu Umění a společnost předložil systematickou analýzu společenských funkcí umění a promyšlenou 1 JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti: vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult studijních oborů , a filozofických a pedagogických fakult studijních oborů vyd. Praha: Academia, 1987, 182 s, s

15 koncepci estetické výchovy ve společnosti. 1 Umělecké nazírání je podle něj dovršením umělecké výchovy, ne jejím základem a východiskem. 2 Estetická výchova je podle Hostinského procesem, který započne už v rodině, pokračuje v období školní docházky a dále v celém následujícím životě. Hlavní podmínku v úspěšnosti školní estetické výchovy vidí Hostinský v estetickém vzdělání učitelů. 3 Historií estetické výchovy v Čechách bychom se mohli zabývat ještě dlouho, věnovali se jí estéti jako Josef Patočka, Jiří Václav Klíma, Bohumil Markalous, Otakar Kádner, Antonín Sychra a mnozí další. My se však přesuneme k další části této práce, tedy k cílům estetické výchovy. 1.3 CÍL, TEDY KAM VLASTNĚ SMĚŘUJEME? Než si stanovíme cíle estetické výchovy, musíme si položit otázku, co je to cíl v rámci pedagogiky. První část této kapitoly se věnuje ryze praktickým otázkám k cílům a úkolům vyučování. Druhá část se pak věnuje už jen cílům estetické výchovy. Co je to tedy pedagogický cíl? Podle Pedagogické encyklopedie patří cíle výchovy a vzdělávání k nejdůležitějším pedagogickým kategoriím, neboť vymezují edukační záměry a naznačují směr žádoucích postupů. Tím do značné míry předurčují výsledky, jichž má být výchovou a vzděláváním dosaženo. Cíle výchovy a vzdělávání tedy označují zamýšlené změny v rozvoji individua, kterých je dosahováno prostřednictvím výchovně-vzdělávacích aktivit. V obecném cíli vzdělání jsou vyjádřeny potřeby společnosti i jednotlivce. 4 1 JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti: vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult studijních oborů , a filozofických a pedagogických fakult studijních oborů vyd. Praha: Academia, 1987, 182 s, s MARKALOUS, Bohumil. Estetika praktického života. První. Praha: Odeon, 1989, s JŮVA, Vladimír. Estetická výchova: vývoj, pojetí, perspektivy. Brno: Paido, 1995, s PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 935 s. ISBN , s

16 1.3.1 Cíle a úkoly Cíl je zamýšlená změna v učení a rozvoji žáka (ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech, hodnotových orientacích, osobnostním a sociálním rozvoji jedince), kterých má být dosaženo výukou. 1 Je to tedy dosažení jakéhosi předem vytyčeného ideálu. Obecný cíl by měl být stručně a jasně formulován a měl by vyjádřit vše, čeho chce učitel dosáhnout. Například: Vytvářet příležitosti k tvůrčímu sebevyjádření žáků. Zpravidla není možné dosáhnout těchto cílů stoprocentně, bývají široce pojaté, ukazují spíš směr, ke kterému se učitel chce ubírat, a jako takové jsou nezbytné. Obecné cíle mohou vyplývat z učebních osnov, předmětového kurikula nebo z výukového programu. O většině svých cílů nicméně rozhodují učitelé sami. Jde v nich o to, čeho se při vyučování snaží dosáhnout. 2 Přestože je obecný cíl nezbytný a ukazuje cestu, kam se ubírat, nemůže stanovit, jak ho dosáhneme. Učitelovy záměry musejí být stanoveny konkrétněji. Takto podrobně formulované cíle se nazývají konkrétní úkoly, výstupy výuky nebo učební požadavky. Jsou to formulace popisující schopnosti, kterým se mají žáci naučit. Například: Žák by měl umět rozeznat expresionistická díla od impresionistických. Je vhodné orientovat cíle k procesu osvojování poznatků spíše než k výkladu. Kdyby měl učitel učební požadavek vysvětlit a demonstrovat žákům rozdíly mezi impresionismem a expresionismem, je zřejmé, že tento cíl může být splněn, aniž by se žáci ve skutečnosti něčemu naučili. Formulovat cíle tímto způsobem přináší učiteli celou řadu výhod. Ujasní si, co mají žáci procvičovat, a dokáže tak lépe odhadnout, jaké učební činnosti budou nejvhodnější. Zároveň dokáže mnohem jednodušeji posoudit, zda jsou jeho hodiny úspěšné. Když přesně ví, co by žáci měli umět, je snazší hodnotit, zda to skutečně dovedou. 1 VALIŠOVÁ. A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007, s PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 380 s. ISBN , s

17 Důležité je, aby učební požadavky přesně udávaly pozorovatelný výkon žáků a nezaměřovaly se na činnost učitele, nýbrž na schopnosti, které si žáci během učení osvojí. Je proto vhodné stanovovat si krátkodobé cíle a snažit se je formulovat tak, aby bylo možné určit, zda cíle bylo nebo nebylo dosaženo Klasifikace konkrétních úkolů B. S. Bloom v knize Taxonomy of Educational Objectives klasifikoval proces učení do tří sfér. V rámci každé sféry rozlišuje schopnosti a dovednosti žáků podle různého typu a obtížnosti, vychází přitom z koncepce vzdělávacích úkolů. Ve stručnosti si zde představíme tyto tři sféry učení a jejich další rozdělení. Kognitivní doména (Intelektuální znalosti a způsobilosti) Znalosti: umět popsat, vybavit si, vyjmenovat, rozeznat, Porozumění: umět vysvětlit, popsat důvody, rozpoznat příčiny, doložit, Aplikace: umět použít, aplikovat, sestavit, vybrat, Analýza: umět uvést podrobnosti, specifikovat, vyjmenovat části celku, přirovnat, porovnat, rozlišit mezi, Syntéza: umět shrnout, zobecnit, dokázat, utřídit, navrhnout, sestrojit, vysvětlit důvody, Hodnocení: umět posoudit, vyhodnotit, uvést argumenty pro a proti, podrobit kritice, Aktivní doména Týká se pozornosti, zájmů, estetického cítění, morálních a etických postojů, názorů, pocitů, hodnot. Například: naslouchat, ocenit důležitost, získat o něčem podvědomí, citově na něco reagovat, vnímat estetickou hodnotu, vidět morální dilema, Psychomotorická doména Do této sféry patří senzomotorické dovednosti, činnosti týkající se smyslového vnímání, pohybů a vzájemné koordinace vjemů s pohyby PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 380 s. ISBN , s

18 Například: plachtit, kreslit, modelovat, házet, Dílčí úkoly Dílčí úkoly představují něco mezi obecným cílem a konkrétním učebním požadavkem. Nazývají se také krátkodobé cíle. Příklad: Seznámit žáky se základními myšlenkami expresionismu. Záměr vyjádřený tímto způsobem by měl zahrnovat jak látku samotnou, tak způsob, jakým bude zpracována. Stanovené cíle by měly být jasné a srozumitelné. Příklad: Vnímat estetickou hodnotu Händelova oratoria Mesiáš. Tyto dílčí cíle pomáhají učiteli při vytváření konkrétních cílů. Obecný cíl může zahrnovat mnoho dílčích úkolů a z každého dílčího úkolu se dá odvodit řada konkrétních učebních požadavků. Dílčí úkoly se dají rozdělit na dva hlavní typy, a to úkoly rozvíjející a zvládací. Zvládací úkoly Jsou to často úkoly relativně snadné. Spadají do kognitivní domény a zahrnují většinou jen vědomosti a porozumění. Jsou stanoveny tak, aby je dokázali zvládnout všichni žáci, bývá to minimum, které musí žák splnit, aby prospěl. Dosažení zvládacích cílů je dáno tím, jak dlouho o ně usilujeme, spíše než vrozenými schopnostmi, nadáním a vlohami. Jsou konstruovány tak, aby je dokázal splnit každý, pokud se bude dostatečně snažit. Konkrétní cíle odvozené od zvládacích úkolů obvykle vyžadují schopnosti a dovednosti, které si žáci dokáží osvojit během krátkého časového úseku a je možné snadno a objektivně hodnotit každého žáka pomocí jednoduchého testu. Příklad: Vyjmenujte hlavní části jednoduché buňky. Tyto úkoly umožňují učiteli ocenit i slabší žáky, dát jim motivaci a pocit úspěchu, což je nesmírně důležité PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 380 s. ISBN , s

19 Rozvíjející úkoly Těchto úkolů často nebývá úplně dosaženo. Závisí na předchozím učení, vyžadují intelektuální dovednosti vyššího řádu, k jejich dosažení musí žáci vynaložit mimořádné úsilí, a než je zlepšení v jejich práci patrné, trvá to delší dobu. Příklad: Zhodnoťte význam vysoké zaměstnanosti v západních zemích Evropy. Význam rozvíjejících úkolů spočívá v jejich schopnosti podnítit individuální vývoj žáků a dát příležitost těm talentovanějším. Učitel může očekávat spíše postupný vývoj schopností a dovedností žáků než úplné zvládnutí cíle. Tyto úkoly je těžší hodnotit. Žádný rozvíjející úkol se nedá rozdělit do vyčerpávajícího výčtu učebních požadavků, jedná se o víc než jen pouhý souhrn částí. Obvykle však jde stanovit alespoň reprezentativní vzorek učebních požadavků, které by si měl žák osvojit ve chvíli, kdy cíle dosáhne. Ve vyučování by měly v ideálním případě být zastoupeny jak rozvíjející, tak zvládací cíle, zejména jsou-li ve třídě velké rozdíly mezi schopnostmi a dovednostmi jednotlivých žáků. Učitel by měl registrovat, oceňovat a hodnotit jak rozvíjející, tak zvládací cíle Vyšší cíle Problém může nastat v okamžiku, kdy se učitel soustředí výhradně na učební výsledky žáků. Může to znamenat zanedbání důležitých dovedností, které sice nejsou v osnovách jeho předmětu, ale mají všeobecné uplatnění a vztahují se ke každé vyučovací hodině. Je to například rozvíjení tvůrčího myšlení žáků, snaha naučit je logicky uvažovat a učit se. Neměl by zapomínat žáky motivovat, podněcovat jejich zájmy, ocenit je. Zároveň nesmí zapomínat na takové věci, jako je etika, radost, krása a lidský duch. 2 Vytyčování pedagogických cílů pomůže budoucímu učiteli lépe plánovat vyučovací hodiny a zároveň dosahovat stanovené cíle. Pracuje s nimi ve všech fázích výuky, tedy při plánování, na začátku vyučovací hodiny, v jejím průběhu i na jejím konci. Cíl je třeba chápat PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, 380 s. ISBN , s Tamtéž, s

20 jako ideální představu předpokládaných výsledků, jejich srovnání s tím, čeho bylo ve výuce dosaženo, poskytuje učiteli cenný ukazatel toho, na kolik je jeho práce úspěšná Cíle estetické výchovy Na tomto místě se dostáváme k cílům estetické výchovy. Jaké jsou tyto cíle? Názor na ně se v současné pedagogické teorii i praxi často liší. Jednotlivé koncepce často zahrnují jen několik stránek z komplexního estetickovýchovného procesu. Obvykle ji redukují jen na výchovu uměleckou, nebo naopak vyzdvihují mimouměleckou oblast (estetika přírody, prostředí, ), někdy bývá přeceňována receptivní nebo naopak aktivní stránka této výchovy, jednostranně jsou zdůrazňovány její teoretické nebo jen praktické aspekty. 1 Vladimír Spousta ve své knize Krása, umění a výchova říká, že je třeba stanovit cíle estetické výchovy na základě tří aspektů. První z nich je poznání základních uměleckých etap, národních a světových děl, tvůrců, interpretů a uměleckých vývojových etap. Dalším aspektem je rozvoj vnímání, prožívání a hodnocení krásy umělecké i neumělecké. Sem patří ocenění přírody, prostředí, práce a života, rozvoj uměleckých schopností a dovedností v oblasti výtvarné, hudební, pohybové a literární. Posledním aspektem je zušlechtění cítění, myšlení, chování, jednání a také zdokonalení krásou uměleckou a mimouměleckou. Spousta říká, že všechny tyto cíle jsou stejně významné a každý pokus o preferování některého cíle či úkolu by svědčil o nepochopení principu komplexnosti estetickovýchovného působení. 2 Vladimír Jůva rozděluje cíle estetické výchovy do několika základních skupin: Systematicky rozvíjet adekvátní estetická vnímání, chápání, citové prožívání a hodnocení 1 JŮVA, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti: vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult studijních oborů , a filozofických a pedagogických fakult studijních oborů vyd. Praha: Academia, 1987, 182 s, s SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 130 s, s

21 Umělecká díla mohou obohatit pouze tehdy, dovede-li je člověk pozorně a správně vnímat, když dokáže zachytit ideje jednotlivých uměleckých děl a smysl použitých uměleckých vyjadřovacích prostředků tedy když dílu úměrně svým schopnostem a životním i uměleckým zkušenostem porozumí. Systematická výchova estetického vnímání, chápání, citového prožívání a hodnocení je výchozí a specifický cíl estetické výchovy. Je to cíl formativní. Seznámit se základními uměleckými díly národní a světové kultury, s jejich tvůrci a interprety a s hlavními etapami vývoje umění Estetický rozvoj člověka probíhá v neustálém kontaktu s díly literárními, výtvarnými, hudebními, dramatickými, filmovými a tanečními. Tento druhý hlavní cíl je cíl materiální a svou povahou těsně souvisí s cílem předchozím. Při poznávání uměleckých děl se rozvíjí schopnost adekvátně vnímat, chápat, citově prožívat a hodnotit umění. Rozvíjet uměleckou tvořivost v oblasti všech druhů umění Tímto Jůva myslí schopnost být dobrým čtenářem, dokázat recitovat, dramatizovat, vyprávět, tvořit literární díla. V oblasti výtvarné to znamená umět kreslit, malovat, modelovat a konstruovat, v oblasti hudební dokázat zpívat, hrát na nějaký hudební nástroj, komponovat. Doporučuje rozvíjet i oblast taneční. Nejúčinnější cesta k hlubšímu poznání a pochopení jednotlivých druhů umění je skrze vlastní uměleckou činnost. Nejdůležitější moment tady představuje rozvoj tvořivosti jedince, v němž se často vidí ústřední cíl estetické výchovy vůbec. Tvůrčí rozvoj v estetické a umělecké oblasti vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti a snaha vytvářet nové má hluboký pozitivní přenos do celé oblasti životního konání jedince. Uměním a estetickou hodnotou reality obohacovat poznání, rozvíjet ideově morální stránku osobnosti a zušlechťovat její myšlení a cítění, její chování i její pracovní a jiné činnosti Tento cíl je na rozdíl od předchozích cílů velmi obecný. Okruh představ o přírodě, společnosti a mezilidských vztazích se rozšiřuje poznáváním uměleckých děl a estetické stránky přírody a života společnosti. 13

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu

Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Jak správně definovat výstup z učení konkrétního předmětu Lenka Hrušková ,, Špatná výuka

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více