NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ"

Transkript

1 Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále jen Společnost ) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne od hodin v Kulturním klubu Poštovka, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5, s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení valné hromady; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Rozhodnutí o zrušení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; 4. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku; 5. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti; 6. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Jaroslava Havlátka, dat. nar , bytem Praha 5 Hlubočepy, Lamačova 837, PSČ z funkce člena dozorčí rady; 7. Rozhodnutí o odvolání pana Ing. Karla Ščotky, dat. nar , bytem Praha 4 Újezd, U pramene 430/3, PSČ z funkce člena dozorčí rady; 8. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Jána Šipa, dat. nar , bytem Česká Lípa, Okružní 2080, PSČ ; 9. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jaroslava Havlátka, dat. nar , bytem Praha 5 Hlubočepy, Lamačova 837, PSČ do funkce člena dozorčí rady; 10. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Karla Ščotky, dat. nar , bytem Praha 4 Újezd, U pramene 430/3, PSČ do funkce člena dozorčí rady; 11. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady; 12. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a další strategie podnikání Společnosti; 13. Zpráva dozorčí rady za rok 2013; 14. Schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a další strategie podnikání Společnosti; 15. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2014; 16. Závěr. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Navrhované usnesení k bodu 2 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

2 Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti. Navrhované usnesení k bodu 3 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti rozhoduje o zrušení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti schváleného valnou hromadou Společnosti dne Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady: Dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který podrobně stanovuje podmínky hlasování a jednání valné hromady včetně práv akcionářů. Z tohoto důvodu je jednací a hlasovací řád valné hromady schválený valnou hromadou dne nadbytečný. Navrhované usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady: Dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle ustanovení 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Navrhované usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním: STANOVY ČSAD Česká Lípa a.s. (dále jen společnost ) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO (1) Obchodní firma společnosti je ČSAD Česká Lípa a.s. (2) Sídlem společnosti je Praha. (3) Internetové stránky společnosti jsou 2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI Předmětem podnikání společnosti je: (a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; (b) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;

3 (c) (d) (e) (f) (g) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny; Klempířství a oprava karosérií; Opravy silničních vozidel; Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE (1) Základní kapitál společnosti činí Kč ,-- (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet sedm tisíc osm set dvacet korun českých) a byl řádně a včas splacen. (2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na kusů (slovy: tři sta třináct tisíc sedm set devadesát sedm kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 60 Kč (slovy: šedesát korun českých). (3) Všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. (4) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 60 Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je (5) V rámci výměny akcií nebo vyznačení nových údajů v souvislosti se změnou formy akcií mohou být vydány hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie předložené k výměně nebo vyznačení nových údajů. (6) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin, doručí představenstvu originál původní hromadné listiny a uhradí náklady spojené s výrobou jednotlivých cenných papírů nebo jiných hromadných listin. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě v přiměřené lhůtě potřebné pro výrobu akcií nebo hromadných listin vyhovět. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici ve výše uvedené lhůtě v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. 4. VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY (1) Na základě usnesení valné hromady může společnost vydávat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu. (2) V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu ( 295 zákona o obchodních korporacích). 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. (2) Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. (3) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. 6. VALNÁ HROMADA (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře

4 na plné moci musí být úředně ověřen. Na valné hromadě se akcionáři nebo jejich zmocněnci prokazují platným průkazem totožnosti. (2) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. (3) Jednání valné hromady jsou neveřejná. (4) Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. 7. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY (1) Valná hromada rozhoduje usnesením. Aniž by byla dotčena působnost valné hromady, stanovená zákonem, valná hromada je oprávněna rozhodovat o následujících věcech: (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií; (c) rozhodování o vydání dluhopisů; (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) volba a odvolání členů dozorčí rady; schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém; schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a odměňování členů dozorčí rady; rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace; rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; rozhodnutí o přeměně společnosti, popřípadě o změně právní formy; schválení převodu závodu nebo jeho části nebo jeho pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn; rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady; schválení výroční zprávy podle zákona o účetnictví, v platném znění, a dále zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; schválení jednacího řádu valné hromady společnosti, který stanovuje v souladu se zákonem a těmito stanovami způsob jednání a hlasování na valné hromadě; rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon.

5 8. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní nebo zastoupení akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 35% základního kapitálu společnosti. (2) Záležitosti, které nebyly původně zahrnuty do navrhovaného pořadu jednání, mohou být rozhodnuty valnou hromadou pouze, pokud jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a souhlasí-li jednomyslně s projednáním uvedených záležitostí. Bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. (3) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, pokud zákon nevyžaduje vyšší. (4) V průběhu jednání valné hromady akcionáři hlasují pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. V případě, že nebude z technických důvodů možné hlasovat za použití hlasovacích lístků, bude hlasování prováděno aklamací. (5) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časové omezení v délce 5 minut. (6) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, a pokud nebude schválen, hlasuje se následně o návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení v délce 5 minut. 9. PŘEDSTAVENSTVO (1) Představenstvo má dva členy. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. (2) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. (3) Představenstvo není oprávněno rozhodovat a členové představenstva nesmějí zavazovat společnost ve věcech, kde zákon nebo tyto stanovy (článek 10) vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady a tento souhlas nebyl dán nebo byl odepřen. 10. OMEZENÍ PŮSOBNOSTI PŘEDSTAVENSTVA (1) Nad rámec zákonných omezení působnosti představenstva se stanoví, že následující rozhodnutí a jednání může představenstvo nebo jeho členové činit jen s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady: (a) změna strategie podnikání společnosti; (b) prodej majetku společnosti; (c) pořizování dlouhodobého majetku; (d) nabývání podílů a jiných majetkových účastí na jiných právnických osobách nebo jejich podnikání nebo úhrada ztráty ovládané osoby; (e) jakékoliv jiné transakce mimo rámec běžného obchodního styku; (f) zcizení nebo udělení jakýchkoli práv k předmětům průmyslového vlastnictví společnosti; (g) (h) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí; uzavírání, výpověď či jiné ukončení smluv o nájmu, podnájmu či pachtu nemovitých věcí, kde částka ročního tržního nájemného přesahuje Kč;

6 (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) určení nebo změna adresy sídla společnosti, nabývání, zřizování, prodej nebo rušení poboček, provozoven nebo výrobních jednotek nebo jiné důležité organizační změny v rámci společnosti; uzavírání, změna a ukončení dlouhodobých smluv (za dlouhodobé smlouvy se mimo jiné považují veškeré smlouvy uzavřené na dobu určitou, přesahující jeden rok, nebo smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou přesahující tři měsíce); přijímání a poskytování úvěrů a půjček; poskytování zajištění závazků společnosti nebo třetích osob nebo přijetí zajištění závazků od třetích osob ve prospěch společnosti; vydávání, nabývání nebo zcizování cenných papírů (včetně vystavování, akceptování a avalování směnek); zcizování aktiv společnosti mimo rámec běžného obchodního styku; uzavření, změny podmínek a ukončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci společnosti; jiná personální rozhodnutí zásadní povahy, včetně jakýchkoliv výplat nenárokových odměn zaměstnancům společnosti; podávání a zpětvzetí návrhů a vedení soudních a jiných sporů a řízení, včetně uzavírání smírů a dohod o narovnání; uzavírání, změna nebo ukončení veškerých smluv, a přijetí jakýchkoliv rozhodnutí, která vybočují z rámce obvyklého podnikání společnosti, a udělování a odvolávání plných mocí k jakýmkoliv právním jednáním společnosti vůči třetím osobám, nejde-li o plnou moc advokátovi či notáři k zastupování společnosti v soudním sporu nebo o plnou moc k obstarání běžných záležitostí společnosti v rámci obvyklého podnikání. 11. FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (1) Funkční období každého člena představenstva činí tři roky. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. (2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu a dozorčí radě společnosti, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení do patnácti dnů poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. Pro odstranění pochybností se uvádí, že představenstvo není oprávněno zvolit náhradní členy v souvislosti s tím, že některý jeho člen odstoupil z funkce. (3) Představenstvo volí ze svého středu předsedu. 12. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA (1) Představenstvo koná svá řádná zasedání dvakrát měsíčně, zpravidla v sídle společnosti, a to každé první a třetí pondělí v kalendářním měsíci. Bude-li pondělí dnem pracovního klidu, řádné zasedání představenstva se uskuteční nejblíže následující pracovní den. (2) Je-li to v naléhavém zájmu společnosti, může předseda či člen představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň tři

7 pracovní dny předem všem členům představenstva a dozorčí rady. Na písemnou žádost člena dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do tří pracovních dnů od doručení takové žádosti všem členům představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva jsou oprávněni zúčastnit se všichni členové dozorčí rady. (3) Řádná zasedání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena všem členům představenstva a dozorčí rady nejpozději tři pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Účastnit se či hlasovat na jednání představenstva společnosti není možné jen písemně nebo jen prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Budou-li s tím souhlasit všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez jeho předchozího písemného svolání s tím, že v zápise tato skutečnost bude uvedena a podepsána všemi členy představenstva. (4) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který musí být číslován dohodnutým způsobem a podepisují jej všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisuje i člen dozorčí rady, který se tohoto zasedání zúčastnil. V zápise musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady. 13. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo je schopné rozhodovat, jsou-li na zasedání osobně přítomni oba členové představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva a v takovém případě je předseda představenstva povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu. 14. ZÁKAZ KONKURENCE (1) Ustanovení tohoto článku platí nad rámec zákonných ustanovení o zákazu konkurence. (2) Každý člen představenstva je povinen zastupovat společnost vždy v souladu se zájmy společnosti, které zná nebo musí znát, a je povinen vyvarovat se střetu zájmů mezi sebou nebo Osobou blízkou (jak je tento pojem definován níže) a společností. Člen představenstva je povinen bez odkladu písemně oznámit dozorčí radě jakoukoliv skutečnost, která by mohla zakládat střet zájmů mezi společností a členem představenstva nebo Osobou blízkou a vyžádat si stanovisko dozorčí rady v dané věci, kterým je povinen se řídit (3) Aniž by tím byla dotčena obecná povaha odstavce (2), nesmí člen představenstva bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady zejména: (a) jménem společnosti uzavřít jakoukoli smlouvu mezi společností a sebou samým nebo mezi společností a jemu Osobou blízkou; nebo (b) účastnit se jakéhokoliv Konkurenčního podnikání. Pro účely tohoto článku:

8 Konkurenční podnikání znamená podnikání ve stejném nebo v podstatě shodném oboru, ve kterém podniká společnost či o kterém člen představenstva ví nebo musí vědět, že v něm společnost hodlá podnikat v blízké budoucnosti, provozované někým jiným než společností nebo s ní propojenou osobou (jak je tento pojem definován v ustanovení 82 zákona o obchodních korporacích); Osoba blízká znamená osobu blízkou kterémukoli ze členů představenstva ve smyslu ustanovení 22 občanského zákoníku a všechny osoby, jejichž podnikání se účastní přímo či nepřímo kterýkoli ze členů představenstva (nebo osob jim blízkých ve smyslu ustanovení 22 občanského zákoníku); Člen představenstva se účastní podnikání, provozuje-li podnikání na svůj nebo cizí účet, nebo pokud: (a) je společníkem, akcionářem, tichým společníkem, členem orgánu společnosti (ať již statutárního orgánu nebo dozorčí rady), zaměstnancem, spolupracovníkem, konzultantem nebo zprostředkovatelem pro, nebo vůči (b) kterékoliv osobě, která takové podnikání provozuje; nebo má jakoukoliv přímou nebo nepřímou finanční nebo majetkovou účast (jako společník, tichý společník nebo jinak) v kterékoliv osobě, která toto podnikání provozuje, s výjimkou finanční investice do cenných papírů, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha nebo jiné uznávané burze, jestliže člen představenstva společně s Osobami blízkými je majitelem cenných papírů jednoho emitenta, s nimiž je spojeno méně než jedno procento hlasovacích práv (jsou-li nějaká) v emitentovi. (4) Zákaz konkurence se nepoužije v případech, pokud se jedná o osoby, tvořící se společností koncern. 15. DOZORČÍ RADA (1) Dozorčí rada má dva členy. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí pět let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. (2) Jestliže se dozorčí rada hodnověrně dozví (při výkonu své činnosti či jinak), že společnosti hrozí škoda v souvislosti s jednáním představenstva společnosti nebo jeho členů, je oprávněna svým usnesením zakázat, aby představenstvo učinilo určité právní jednání nebo přijalo určité rozhodnutí, jestliže toto jednání či toto rozhodnutí by bylo v rozporu s důležitými zájmy společnosti. (3) Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené společností se členy představenstva, jakož i plnění v jejich prospěch podle ustanovení 60 zákona o obchodních korporacích. (4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit společnosti, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. (5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. (6) Dozorčí rada rozhoduje o udělení souhlasu či vyslovení nesouhlasu s právním jednáním představenstva podle článku 10 těchto stanov. V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu společnosti, je předseda dozorčí rady oprávněn požádat o svolání

9 mimořádného zasedání představenstva. Členové dozorčí rady se mohou zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva. 16. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY (1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Dozorčí rada se sejde vždy, když ji o to požádá písemně předseda nebo člen představenstva v souvislosti se schválením či odmítnutím jednání podle článku 10 stanov. (2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději tři pracovní dny před navrhovaným jednáním. (3) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis podepsaný všemi členy dozorčí rady. Zápisy ze zasedání shromažďuje člen dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. (4) V zápise ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. 17. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI (1) Společnost zastupují vždy všichni členové představenstva společně nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. (2) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis příslušný člen (či členové) představenstva. (3) Právo zastupovat společnost může představenstvo způsobem uvedeným v odstavci (1) výše dále přenést na vedoucí zaměstnance společnosti nebo jiné fyzické osoby písemnou a zvláštní plnou mocí. Každá plná moc musí být dohodnutým způsobem vždy řádně číslovaná a musí v ní být vymezen příslušný obor záležitostí, ve kterém mohou takto zmocněné osoby společnost zastupovat či podepisovat. Plná moc musí být vždy časově omezena; nejde-li o plnou moc advokátovi či notáři k zastupování společnosti v soudním sporu. Stejnopis plné moci je uložen u společnosti; stejnopis každé udělené plné moci obdrží neprodleně (předáním osobně členem představenstva) předseda dozorčí rady. Za řádnou evidenci všech udělených plných mocí a předání stejnopisů všech udělených plných mocí předsedovi dozorčí rady zodpovídá předseda představenstva. 18. ÚČETNICTVÍ (1) Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z účetní závěrky představenstvo uveřejní na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. 19. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. (2) Připouští se, aby zaměstnanci nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada. (3) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových

10 akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce nebo znalců jmenovaných podle zákona. Pověření zvýšit základní kapitál je možné udělit na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se valná hromada usnesla na pověření zvýšit základní kapitál, a to i opakovaně. (4) Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se připouští. (5) Při zvýšení základního kapitálu vydá společnost bez zbytečného odkladu zatímní list nahrazující upsané akcie. 20. VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI (1) V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. 21. PRÁVNÍ REŽIM A ÚČINNOST STANOV (1) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady: Dle ustanovení 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanovení zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pak ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit listiny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. V případě, že tak obchodní korporace neučiní, rejstříkový soud vyzve a stanoví obchodní korporaci dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti a uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci. Dle ustanovení 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákona o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Představenstvo doporučuje, aby právní režim Společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na Společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích. Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Jaroslava Havlátka, dat. nar , bytem Praha 5, Lamačova 837, PSČ z funkce člena dozorčí rady.

11 Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Karla Ščotku, dat. nar , bytem Praha 4, U pramene 430/3, PSČ z funkce člena dozorčí rady. Navrhované usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada projednala odstoupení pana Jána Šipa, dat. nar , bytem Česká Lípa, Okružní 2080, PSČ z funkce člena dozorčí rady. Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Jaroslava Havlátka, dat. nar , bytem Praha 5, Lamačova 837, PSČ do funkce člena dozorčí rady. Navrhované usnesení k bodu 10 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Karla Ščotku, dat. nar , bytem Praha 4, U pramene 430/3, PSČ do funkce člena dozorčí rady. Zdůvodnění navrhovaných usnesení valné hromady k bodům 6, 7, 9 a 10 pořadu jednání valné hromady: Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada má pouze dva členy. Vzhledem k tomu tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby byli odvoláni stávající členové dozorčí rady a byli zvoleni dva členové dozorčí rady. Navrhovaní členové dozorčí rady Společnosti splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady, působí ve Společnosti dlouhá léta a jsou tak dostatečně a přesně seznámeni s potřebami Společnosti a jejím fungováním. Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady: Pan Ján Šip, dat. nar , bytem Česká Lípa, Okružní 2080, PSČ byl za člena dozorčí rady zvolen zaměstnanci Společnosti. Dopisem ze dne pan Ján Šip oznámil dozorčí radě odstoupení z funkce člena dozorčí rady a navrhl, aby při projednání oznámení dozorčí radou skončila jeho funkce ke dni Dozorčí rada projednala oznámení pana Jána Šipa dne s tím, že vyhověla jeho žádosti a schválila okamžik zániku funkce ke dni Valná hromada Společnosti je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Navrhované usnesení k bodu 11 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na schválení smluv o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady, jejichž text tvoří přílohu příslušného návrhu představenstva. Valná hromada schvaluje odměny předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady ve výši uvedené v textu návrhů smluv o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady. Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 11 pořadu jednání valné hromady: Dle ustanovení 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích stanoví, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí zákonu o obchodních korporacích do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, jinak je výkon funkce bezplatný. Dle ustanovení 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti. Smlouva o výkonu funkce je plně v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání,

12 kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu. Návrh vychází ze standardního vzoru smlouvy používaného Společností a zohledňuje novou právní úpravu, zejména ustanovení 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Především definuje pravidla a výše odměňování člena orgánu. K bodu 12 pořadu jednání valné hromady: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s 436 odst. 2 a 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). K bodu 13 pořadu jednání valné hromady: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Navrhované usnesení k bodu 14 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a další strategie podnikání Společnosti; Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a schvaluje návrh na vypořádání ztráty ve výši ,46 Kč, tak že tato ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 14 pořadu jednání valné hromady: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013, která byla členům valné hromady dostupná v souladu se zákonem a stanovami. Valná hromada vykonává svoji působnost dle 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013, která byla přezkoumána dozorčí radou a auditorem byl vydán výrok bez výhrad. Představenstvo navrhuje úhradu ztráty z nerozděleného zisku minulých let z důvodu jeho dostatečné výše. Navrhované usnesení k bodu 15 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od do Ing. Jaroslav Němec, osvědčení č Zdůvodnění navrhovaného usnesení valné hromady k bodu 15 pořadu jednání valné hromady: Valná hromada v souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění určuje auditora účetní jednotky. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost. Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky k (v tis. Kč) ověřené auditorem: Aktiva celkem Pasiva celkem Náklady Stálá aktiva Vlastní kapitál Výnosy Oběžná aktiva Cizí zdroje Hospodářský výsledek Ostatní aktiva 37 Ostatní pasiva - 149

13 UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE: Registrace účastníků valné hromady bude probíhat od hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti (v případě zástupce akcionáře fyzické osoby je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc), akcionář právnická osoba, navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů právnických osob, kteří nejsou statutárními zástupci akcionářů, musí při registraci předložit úředně ověřenou plnou moc. Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Návrh změn stanov, návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady, účetní závěrka za rok 2013, návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a ostatní dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě ke schválení, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý pracovní den ode dne uveřejnění tohoto oznámení o svolání valné hromady do dne konání valné hromady, a to vždy od do hodin.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti DPÚK a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181 č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497961 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9614, (dále jen Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342

TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 TEZAS a.s. Pernerova 502/52 Praha 8 IČ 60193549 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 2014 Stanovy TEZAS a.s. schválené na VH společnosti dne 4. června 2014 Stanovy

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO:

se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: , IČO: P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ: 639 00, IČO: 262 60 654 Představenstvo společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice,

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň.

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň. Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává řádnou valnou hromadu na den

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více