STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s."

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1

2 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4. Trvání společnosti II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 5. Základní kapitál společnosti 6. Akcie společnosti 7. Zvýšení základního kapitálu 8. Snížení základního kapitálu III. AKCIONÁŘI 9. Práva a povinnosti akcionáře IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 10. Systém vnitřní struktury společnosti 11. Postavení a působnost valné hromady 12. Účast na valné hromadě 13. Svolání valné hromady 14. Jednání valné hromady 15. Náhradní valná hromada 16. Správní rada 17. Složení a funkční období správní rady 18. Zasedání správní rady 19. Statutární ředitel 20. Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 21. Jednání za společnost VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 22. Hospodaření společnosti, rozdělení zisku, úhrada ztráty společnosti VII. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 2

3 23. Ukončení činnosti společnosti VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 24. Právní poměry společnosti 3

4 1. Založení a právní základ společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Akciová společnost AQUATIS a.s. (dále jen společnost ) je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena a řídí se právním řádem České republiky. Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne Ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ) se společnost podřídila tomuto zákonu jako celku. 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 2.1. Firma společnosti je AQUATIS a.s Sídlem společnosti je Brno. 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 3.1. Předmětem podnikání, činnosti společnosti je: projektová činnost ve výstavbě projektování činnosti prováděné hornickým způsobem činnost autorizovaných inženýrů činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů provádění staveb, jejich změn a odstraňování provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady geologické práce oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie, ložisková geologie, při hornické činnosti oprávnění projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona výkon zeměměřičských činností poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci inženýrská činnost v investiční výstavbě provozování vodovodů a kanalizací posuzování vlivů na životní prostředí činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 4

5 4. Trvání společnosti 4.1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 5. Základní kapitál společnosti II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 5.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (třicet šest miliónů korun českých). 6. Akcie společnosti 6.1. Základní kapitál je rozdělen na kusů (třicet šest tisíc kusů) akcií ve formě akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) Akcie je zaknihovaným cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí (třicet šest tisíc) hlasů. 7. Zvýšení základního kapitálu 7.1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. 8. Snížení základního kapitálu 8.1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 5

6 III. AKCIONÁŘI 9. Práva a povinnosti akcionáře 9.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku podle zákona o obchodních korporacích Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že jmenovitá hodnota jedné akcie se rovná jednomu hlasu. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách a musí být společnosti doložena při zápisu do listiny přítomných Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou členové správní rady a statutární ředitel povinni je upozornit na jejich charakter. 10. Systém vnitřní struktury společnosti IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Společnost má monistický systém orgánů společnosti a jejími orgány jsou: a) valná hromada, b) správní rada, c) statutární ředitel Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje v případě, vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. 6

7 11. Postavení a působnost valné hromady A. Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi akcionáři Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, zpravidla po uzavření účetního období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období Do působnosti valné hromady náleží: a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele ke zvýšení základního kapitálu; c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e. rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem; f. volba a odvolání členů správní rady; g. schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných společností se členy správní rady; h. rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního přepisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnosti rozhoduje v určitém případě správní rada společnosti; i. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; j. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; k. rozhodnutí o přídělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; l. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu; m. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; n. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; o. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií; p. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; q. rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; r. rozhodnutí o spojení akcií; 7

8 s. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; t. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení změn a jejího zrušení; u. schválení poskytnutí finanční asistence ze strany společnosti; v. rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. 12. Účast na valné hromadě Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady Valné hromady se vždy účastní statutární ředitel a členové správní rady, dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané statutárním ředitelem. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti. 13. Svolání valné hromady Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, resp. akcionáři jsou oprávněni vzdát se práva na včasné svolání valné hromady, popř. na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo tyto stanovy. 14. Jednání valné hromady Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení jejího předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí 8

9 předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů prostou většinou hlasů přítomných akcionářů Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti U přítomných akcionářů se zapíší do listiny přítomných údaje podle ustan. 413 zákona o obchodních korporacích Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a jeli valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Valná hromada rozhoduje o všech bodech jednání pomocí hlasovacích lístků, a to tak, že akcionáři zapíší svůj souhlas, zdržení se hlasování nebo nesouhlas do hlasovacích lístků pod jednotlivé body pořadu jednání. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořídit správní rada na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. 15. Náhradní valná hromada Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, statutární ředitel svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ustan. 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 (patnáct) dnů Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 14 odst těchto stanov. 16. Správní rada B. Správní rada Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady či statutárního ředitele. V rámci své působnosti správní rada zejména: a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě; 9

10 c) vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti společnosti v případě, že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; d) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a přezkoumává výroční zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě; e) vyžaduje informace od statutárního ředitele; seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; f) jmenuje statutárního ředitele; g) schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou společností s jejím statutárním ředitelem; h) jmenuje a odvolává prokuristu; i) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele Správní rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. 17. Složení a funkční období správní rady Správní rada má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Funkční období člena správní rady činí 10 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná Správní rada volí a odvolává svého předsedu. V případě, že má správní rada jediného člena, stává se tento automaticky předsedou správní rady Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro společnost nevhodná. Člen správní rady je povinen oznámit odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení správní radě, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce Správní rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady. 18. Zasedání správní rady Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. Mimořádné zasedání správní rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena správní rady Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou (zaslanou em), v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle společnosti. Pozvánka spolu s podklady pro konání zasedání správní rady musí být doručena všem členům správní rady nejpozději 7 dnů 10

11 před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu zkrátit v nezbytném rozsahu Členové správní rady se mohou v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. Pozvánka na zasedání správní rady není nutná, pokud se všichni členové správní rady práva na pozvání vzdají nejpozději v den příslušného zasedání správní rady Zasedání správní rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti předem pověřený člen Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 hlas O průběhu zasedání správní rady o přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové správní rady písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně písemnou formou. 19. Statutární ředitel C. Statutární ředitel Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti (v mezích základního zaměření stanoveného správní radou). V rámci své působnosti statutární ředitel zejména: a) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; b) zajišťuje řádné vedení účetnictví, zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; c) svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami; d) v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě společnosti zprávu o podnikatelské činnost společnosti a stavu jejího majetku; e) předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; f) předkládá správní radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami Statutární ředitel stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů, ochrany dobrého jména společnosti a zabránění či využití konkurencí poskytovány třetím osobám, členům správní rady, prokuristům případně dalším zmocněncům Nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení. Tím není dotčeno (i) oprávnění správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení společnosti ani (ii) oprávnění statutárního ředitele požádat valnou hromadu či správní radu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu se zákonem Statutární ředitel poskytuje správní radě veškeré informace, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá. 11

12 20. Jmenování statutárního ředitele, funkční období statutárního ředitele Statutárního ředitele jmenuje správní rada. Statutárním ředitelem může být jmenován též předseda správní rady. Statutární ředitel, který je v době svého jmenování předsedou správní rady, může být jmenován jednomyslným rozhodnutím všech členů správní rady Funkční období statutárního ředitele činí 10 (deset) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce jinak. Je-li statutárním ředitelem předseda správní rady, odpovídá jeho funkční období délce jeho funkčního období jako člena správní rady. Opětovné jmenování statutárního ředitele je možné Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno správní radě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Okamžikem zániku funkce statutárního ředitele zaniká bez dalšího též funkce předsedy správní rady. 21. Jednání za společnost V. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. Statutární ředitel se za společnost podepisuje tak, že k jejímu názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 22. Hospodaření společnosti, rozdělení zisku, úhrada ztráty společnosti Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právním předpisy, sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku. Po přezkoumání správní radou, je spolu se stanoviskem auditora předkládá statutární ředitel valné hromadě ke schválení O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele po přezkoumání tohoto návrhu správní radou Rozdělení zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada v souladu s platnými právními předpisy Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let. 12

13 23. Ukončení činnosti společnosti VII. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací. Přeměny společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 24. Právní poměry společnosti VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Společnost je plně podřízena právní úpravě zákona o obchodních korporacích, a to v souladu s 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. 13

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více