POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ , IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2357 (dále jen Společnost ), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 19. srpna 2014 ve 13:00 hodin na sídle společnosti, Hodolanská 413/32, Olomouc. POŘAD VALNÉ HROMADY: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady; 2. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013; 3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti; 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2013; 5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013; 6. Volba člena představenstva; 7. Schválení odměn pro člena představenstva a dozorčí rady; 8. Změna omezení převoditelnosti akcií Společnosti; 9. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti; 11. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu; 12. Závěr valné hromady. Prezence akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady půl hodiny před předpokládaným zahájením valné hromady v místě jejího konání. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionáři hradí sami. Zástupce akcionáře se prokáže platným občanským průkazem a originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen před zahájením valné hromady předložit při presenci písemnou plnou moc udělenou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

2 Zároveň s pozvánkou na řádnou valnou hromadu uveřejnila Společnost na svých internetových stránkách (www.mopartner.cz) účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 K bodu 1. pořadu valné hromady: Představenstvo Společnosti navrhne do orgánů valné hromady osoby až na valné hromadě. K bodu 2. pořadu valné hromady: V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni s návrhem představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení. K bodu 3. pořadu valné hromady: Akcionáři budou seznámeni se Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013 a v souladu se stanovami Společnosti jim bude předložena ke schválení. Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok K bodu 4. pořadu valné hromady: V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádřením k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení. K bodu 5. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 ve výši ,68 Kč tak, že celá část zisku za rok 2013 ve výši ,68 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. Rezervní fond Společnosti je naplněn a celá část zisku je tak volně k rozdělení. S ohledem na nízký dosažený zisk a potřeby Společnosti je navrhováno, aby zbývající část zisku byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. 2

3 K bodu 6. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada Společnosti volí pana Kamila Wernera, dat. nar , bytem Ondřejnická 658, Frýdlant nad Ostravicí, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností. Vzhledem k tomu, že současný člen představenstva pan Kamil Werner byl kooptován do funkce člena představenstva poté, co zanikl výkon funkce člena představenstva u pana Aleše Michálka, je nutné, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva. Valné hromadě je navrhováno, aby novým členem představenstva byl zvolen právě pan Kamil Werner. K bodu 7. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje odměnu pro pana Pavla Baxu za výkon funkce člena představenstva v roce 2014 ve výši Kč za každé zasedání představenstva Společnosti, jehož se zúčastní. Valná hromada Společnosti schvaluje odměnu pro členy dozorčí rady za výkon jejich funkce členů dozorčí rady v roce 2014 ve výši Kč pro každého člena za každé zasedání dozorčí rady Společnosti, jehož se zúčastní. Odměna je za výkon funkce ve Společnosti navrhována pouze pro člena představenstva pana Pavla Baxu, a to ve výši Kč za každé zasedání představenstva Společnosti, jehož se zúčastní. Tuto částku představenstvo Společnosti považuje za adekvátní. Členům dozorčí rady je navrhována odměna ve výši Kč tak, jako tomu bylo doposud. Tuto částku představenstvo Společnosti považuje za adekvátní. K bodu 8. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně omezení převoditelnosti akcií tak, že omezení převoditelnosti akcií bude následující: Převod akcií na jméno prodejem může být uskutečněn jen po předchozím schválení představenstvem společnosti, kterému je akcionář povinen svůj návrh na prodej akcií na jméno předložit.. S ohledem na to, že současná úprava omezení převoditelnosti akcií Společnosti upravená ve stanovách společnosti a zapsaná do obchodního rejstříku je odlišná, je navrhováno ji dát do souladu se zápisem v obchodním rejstříku. I nadále bude převod akcií Společnosti podmíněn předchozím souhlasem představenstva Společnosti. K bodu 9. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Společnost MO PARTNER a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012, Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dává společnostem na výběr, zda 3

4 zůstanou, byť pouze částečně, v režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo zda se podřídí novému zákonu o obchodních korporacích jako celku. Valné hromadě bude navrženo schválit podřízení Společnosti novému zákonu o obchodních korporacích jako celku s ohledem na nejasnou aplikaci ustanovení zákona o obchodních korporacích v případě ponechání Společnosti v režimu obchodního zákoníku. K bodu 10. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Dosavadní znění článků 1 38 stanov se nahrazuje následujícím zněním článků 1-12: 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost MO PARTNER a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ), jako celku Obchodní firma je MO PARTNER a.s Sídlem společnosti je: Olomouc Společnost byla založena na dobu neurčitou Předmět podnikání společnosti je: (a) (b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: (i) zprostředkování obchodu a služeb; (ii) velkoobchod a maloobchod; (iii) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; (iv) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; (v) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE 2.1. Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: jeden milion korun českých) a byl plně splacen Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Společnost může nahradit jednotlivé akcie hromadnou akcií nebo hromadnými akciemi. Může tak učinit při vydávání nových akcií na základě rozhodnutí představenstva nebo kdykoliv na žádost akcionáře. Akcionář má rovněž právo na výměnu hromadné akcie za akcie jednotlivé. V případě žádosti akcionáře je představenstvo povinno být připraveno vyměnit jednotlivé akcie za hromadnou akcii či 4

5 hromadné akcie nebo hromadnou akcii či hromadné akcie za jednotlivé akcie ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení žádosti akcionáře společnosti Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů musí obsahovat označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva Převoditelnost akcií je omezena. Převod akcií na jméno prodejem může být uskutečněn jen po předchozím schválení představenstvem společnosti, kterému je akcionář povinen svůj návrh na prodej akcií na jméno předložit. 3. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 3.1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a toto své právo vykonává na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada v souladu s 40 a 350 ZOK určila k rozdělení. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 4. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury Společnost má tyto orgány: (a) (b) (c) valnou hromadu, představenstvo, dozorčí radu. 5. VALNÁ HROMADA 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Do působnosti valné hromady náleží: (a) (b) (c) (d) (e) (f) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem dle 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu dle 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; volba a odvolání členů představenstva; volba a odvolání členů dozorčí rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; 5

6 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; schválení přeměny společnosti v případech, ve kterých je to vyžadováno právními předpisy; schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich změn, udělení souhlasu s jiným plněním (včetně mzdy) členům představenstva a dozorčí rady a osobám jim blízkým, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního právního předpisu schváleného valnou hromadou; rozhodnutí o zřízení, použití a zrušení rezervního fondu; rozhodovaní o výši podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady; schválení poskytnutí finanční asistence; rozhodnutí o určení auditora; rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, tyto stanovy nebo jiný právní předpis svěřují do působnosti valné hromady Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář je oprávněn na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu Akcionář, fyzická osoba, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář, právnická osoba, se zúčastňuje valné hromady v zastoupení, a to buď členem statutárního orgánu, který je oprávněn jednat za akcionáře, nebo na základě plné moci. Zástupce na základě plné moci předkládá plnou moc. Zástupce právnické osoby vždy předkládá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a v případě, že 6

7 má zmocněnec hlasovat pouze s částí akcií zmocnitele, musí být toto omezení v plné moci uvedeno Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady Představenstvo svolá valnou hromadu: (a) (b) (c) (d) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, požádá-li o svolání dozorčí rada, požádají-li písemně o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (dále jen kvalifikovaní akcionáři ), kteří v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů představenstvo valnou hromadu svolá způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) dnů Valná hromada je svolávána tak, že svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na ovou adresu, kterou pro tyto účely akcionář společnosti sdělí nebo ji osobně předá akcionáři, který její převzetí písemně potvrdí. Tato lhůta se zkracuje na patnáct (15) dnů v případě konání náhradní valné hromady a valné hromady svolané na žádost kvalifikovaných akcionářů. Má-li být valné hromadě předkládána pro potřeby rozhodnutí valné hromady jakákoliv smlouva, nebude znění této smlouvy uveřejněno na internetových stránkách společnosti, stejně jako jiné informace, které budou dle rozhodnutí představenstva tvořit obchodní tajemství společnosti. Tyto smlouvy a informace 7

8 budou zasílány akcionářům spolu s pozvánkou a zároveň je akcionář oprávněn si je od společnosti před valnou hromadou či na valné hromadě vyžádat O průběhu jednání valné hromady vyhotoví do patnácti (15) dnů od jejího ukončení zapisovatel zápis. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. V případě, že zápis nebo jeho část nejsou ve lhůtě podle tohoto odstavce uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Na každých Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva Valná hromada i náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 40 % základního kapitálu společnosti Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou hlasování o záležitostech, kde ZOK nebo jiný právní předpis vyžadují většinu jinou Valná hromada může rozhodovat také per rollam. V takovém případě se postupuje podle 418 a násl. ZOK Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Akcionář je povinen doručit své rozhodnutí společnosti bez zbytečného odkladu. 6. PŘEDSTAVENSTVO 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ZOK, těmito stanovami nebo jiným právním předpisem vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Působnost představenstva může být rozhodnutím představenstva rozdělena mezi jeho jednotlivé členy Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Počet členů představenstva může být změněn pouze změnou stanov společnosti Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, a nebo jeho funkce v představenstvu jinak skončí, je valná hromada povinna zvolit nového člena představenstva nejpozději do dvou (2) měsíců. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením představenstvu společnosti. V takovém případě končí jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost 8

9 odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva však nesmí z funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady na místo člena zvoleného valnou hromadou, kterému zanikl výkon funkce Představenstvo je povinno rozhodnout o určité otázce vždy, požádá-li ho o to písemně dozorčí rada Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. K přijetí rozhodnutí představenstva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů představenstva. Na zasedání představenstva se hlasuje nejprve o návrhu předneseném předsedajícím a pak teprve o protinávrzích, v pořadí, v jakém byly vzneseny O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných Rozhodnutí představenstva, mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich ové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo společnosti Členové představenstva se vždy účastní valné hromady, to neplatí, vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti, zejména takových, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení pro ně vyplývající ze zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovená ZOK Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně. Člen představenstva však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 7. DOZORČÍ RADA 9

10 7.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská nebo jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a těmito stanovami. Toto oprávnění dozorčí rady mohou její jednotliví členové využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Dozorčí rada má šest (6) členů. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Počet členů dozorčí rady může být změněn pouze změnou stanov společnosti Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, a nebo jeho funkce v dozorčí radě jinak skončí, je valná hromada povinna zvolit nového člena dozorčí rady nejpozději do dvou (2) měsíců. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady však nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady na místo člena zvoleného valnou hromadou, kterému zanikl výkon funkce Dozorčí rada se schází podle potřeb společnosti, nejméně však jednou ročně. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně. Člen dozorčí rady však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání dozorčí rady dozorčí radou pověřený člen (předsedající) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Zápis musí obsahovat seznam přítomných. V zápise se uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady Rozhodnutí dozorčí rady, mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich ové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své 10

11 písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti, zejména takových, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovená ZOK Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. To neplatí, vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář. 8. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 8.1. Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 9. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 9.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada při respektování omezujících ustanovení ZOK. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. 10. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Způsoby zvýšení základního kapitálu: (a) (b) upsáním nových akcií, zvýšení z vlastních zdrojů společnosti O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou případu, kdy o zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK. Rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená 11

12 část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady. Akcie se upisují v souladu s 474 a násl. ZOK Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu společnosti v době pověření V dalším se pravidla pro zvýšení základního kapitálu společnosti řídí úpravou ZOK. 11. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Způsoby snížení základního kapitálu (a) (b) (c) (d) snížením jmenovité hodnoty akcií, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, upuštěním od vydání akcií O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů dle ZOK. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod Kč a nesmí se jím zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku Pokud je Společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen tehdy, nepostačuje-li tento postup ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu, sníží společnost jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části 12

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více