POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU"

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ , IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2357 (dále jen Společnost ), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 19. srpna 2014 ve 13:00 hodin na sídle společnosti, Hodolanská 413/32, Olomouc. POŘAD VALNÉ HROMADY: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady; 2. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013; 3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti; 4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2013; 5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013; 6. Volba člena představenstva; 7. Schválení odměn pro člena představenstva a dozorčí rady; 8. Změna omezení převoditelnosti akcií Společnosti; 9. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích); 10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti; 11. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu; 12. Závěr valné hromady. Prezence akcionářů bude zahájena v den konání valné hromady půl hodiny před předpokládaným zahájením valné hromady v místě jejího konání. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionáři hradí sami. Zástupce akcionáře se prokáže platným občanským průkazem a originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen před zahájením valné hromady předložit při presenci písemnou plnou moc udělenou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti v určitém období.

2 Zároveň s pozvánkou na řádnou valnou hromadu uveřejnila Společnost na svých internetových stránkách (www.mopartner.cz) účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 K bodu 1. pořadu valné hromady: Představenstvo Společnosti navrhne do orgánů valné hromady osoby až na valné hromadě. K bodu 2. pořadu valné hromady: V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni s návrhem představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení. K bodu 3. pořadu valné hromady: Akcionáři budou seznámeni se Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013 a v souladu se stanovami Společnosti jim bude předložena ke schválení. Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok K bodu 4. pořadu valné hromady: V rámci tohoto bodu jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, vyjádřením k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení. K bodu 5. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 ve výši ,68 Kč tak, že celá část zisku za rok 2013 ve výši ,68 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. Rezervní fond Společnosti je naplněn a celá část zisku je tak volně k rozdělení. S ohledem na nízký dosažený zisk a potřeby Společnosti je navrhováno, aby zbývající část zisku byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. 2

3 K bodu 6. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada Společnosti volí pana Kamila Wernera, dat. nar , bytem Ondřejnická 658, Frýdlant nad Ostravicí, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností. Vzhledem k tomu, že současný člen představenstva pan Kamil Werner byl kooptován do funkce člena představenstva poté, co zanikl výkon funkce člena představenstva u pana Aleše Michálka, je nutné, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva. Valné hromadě je navrhováno, aby novým členem představenstva byl zvolen právě pan Kamil Werner. K bodu 7. pořadu valné hromady: Návrhy usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje odměnu pro pana Pavla Baxu za výkon funkce člena představenstva v roce 2014 ve výši Kč za každé zasedání představenstva Společnosti, jehož se zúčastní. Valná hromada Společnosti schvaluje odměnu pro členy dozorčí rady za výkon jejich funkce členů dozorčí rady v roce 2014 ve výši Kč pro každého člena za každé zasedání dozorčí rady Společnosti, jehož se zúčastní. Odměna je za výkon funkce ve Společnosti navrhována pouze pro člena představenstva pana Pavla Baxu, a to ve výši Kč za každé zasedání představenstva Společnosti, jehož se zúčastní. Tuto částku představenstvo Společnosti považuje za adekvátní. Členům dozorčí rady je navrhována odměna ve výši Kč tak, jako tomu bylo doposud. Tuto částku představenstvo Společnosti považuje za adekvátní. K bodu 8. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně omezení převoditelnosti akcií tak, že omezení převoditelnosti akcií bude následující: Převod akcií na jméno prodejem může být uskutečněn jen po předchozím schválení představenstvem společnosti, kterému je akcionář povinen svůj návrh na prodej akcií na jméno předložit.. S ohledem na to, že současná úprava omezení převoditelnosti akcií Společnosti upravená ve stanovách společnosti a zapsaná do obchodního rejstříku je odlišná, je navrhováno ji dát do souladu se zápisem v obchodním rejstříku. I nadále bude převod akcií Společnosti podmíněn předchozím souhlasem představenstva Společnosti. K bodu 9. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Společnost MO PARTNER a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012, Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který dává společnostem na výběr, zda 3

4 zůstanou, byť pouze částečně, v režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo zda se podřídí novému zákonu o obchodních korporacích jako celku. Valné hromadě bude navrženo schválit podřízení Společnosti novému zákonu o obchodních korporacích jako celku s ohledem na nejasnou aplikaci ustanovení zákona o obchodních korporacích v případě ponechání Společnosti v režimu obchodního zákoníku. K bodu 10. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Dosavadní znění článků 1 38 stanov se nahrazuje následujícím zněním článků 1-12: 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost MO PARTNER a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ), jako celku Obchodní firma je MO PARTNER a.s Sídlem společnosti je: Olomouc Společnost byla založena na dobu neurčitou Předmět podnikání společnosti je: (a) (b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: (i) zprostředkování obchodu a služeb; (ii) velkoobchod a maloobchod; (iii) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; (iv) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; (v) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE 2.1. Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: jeden milion korun českých) a byl plně splacen Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč (slovy: deset tisíc korun českých) Společnost může nahradit jednotlivé akcie hromadnou akcií nebo hromadnými akciemi. Může tak učinit při vydávání nových akcií na základě rozhodnutí představenstva nebo kdykoliv na žádost akcionáře. Akcionář má rovněž právo na výměnu hromadné akcie za akcie jednotlivé. V případě žádosti akcionáře je představenstvo povinno být připraveno vyměnit jednotlivé akcie za hromadnou akcii či 4

5 hromadné akcie nebo hromadnou akcii či hromadné akcie za jednotlivé akcie ve lhůtě dvou (2) měsíců od doručení žádosti akcionáře společnosti Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů musí obsahovat označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva Převoditelnost akcií je omezena. Převod akcií na jméno prodejem může být uskutečněn jen po předchozím schválení představenstvem společnosti, kterému je akcionář povinen svůj návrh na prodej akcií na jméno předložit. 3. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 3.1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a toto své právo vykonává na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada v souladu s 40 a 350 ZOK určila k rozdělení. V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 4. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury Společnost má tyto orgány: (a) (b) (c) valnou hromadu, představenstvo, dozorčí radu. 5. VALNÁ HROMADA 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Do působnosti valné hromady náleží: (a) (b) (c) (d) (e) (f) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem dle 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu dle 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; volba a odvolání členů představenstva; volba a odvolání členů dozorčí rady; schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; 5

6 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; schválení přeměny společnosti v případech, ve kterých je to vyžadováno právními předpisy; schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich změn, udělení souhlasu s jiným plněním (včetně mzdy) členům představenstva a dozorčí rady a osobám jim blízkým, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního právního předpisu schváleného valnou hromadou; rozhodnutí o zřízení, použití a zrušení rezervního fondu; rozhodovaní o výši podílu na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady; schválení poskytnutí finanční asistence; rozhodnutí o určení auditora; rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, tyto stanovy nebo jiný právní předpis svěřují do působnosti valné hromady Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Akcionář je oprávněn na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu Akcionář, fyzická osoba, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Akcionář, právnická osoba, se zúčastňuje valné hromady v zastoupení, a to buď členem statutárního orgánu, který je oprávněn jednat za akcionáře, nebo na základě plné moci. Zástupce na základě plné moci předkládá plnou moc. Zástupce právnické osoby vždy předkládá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a v případě, že 6

7 má zmocněnec hlasovat pouze s částí akcií zmocnitele, musí být toto omezení v plné moci uvedeno Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady Představenstvo svolá valnou hromadu: (a) (b) (c) (d) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, požádá-li o svolání dozorčí rada, požádají-li písemně o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu společnosti (dále jen kvalifikovaní akcionáři ), kteří v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní, jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů představenstvo valnou hromadu svolá způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct (15) dnů Valná hromada je svolávána tak, že svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na ovou adresu, kterou pro tyto účely akcionář společnosti sdělí nebo ji osobně předá akcionáři, který její převzetí písemně potvrdí. Tato lhůta se zkracuje na patnáct (15) dnů v případě konání náhradní valné hromady a valné hromady svolané na žádost kvalifikovaných akcionářů. Má-li být valné hromadě předkládána pro potřeby rozhodnutí valné hromady jakákoliv smlouva, nebude znění této smlouvy uveřejněno na internetových stránkách společnosti, stejně jako jiné informace, které budou dle rozhodnutí představenstva tvořit obchodní tajemství společnosti. Tyto smlouvy a informace 7

8 budou zasílány akcionářům spolu s pozvánkou a zároveň je akcionář oprávněn si je od společnosti před valnou hromadou či na valné hromadě vyžádat O průběhu jednání valné hromady vyhotoví do patnácti (15) dnů od jejího ukončení zapisovatel zápis. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. V případě, že zápis nebo jeho část nejsou ve lhůtě podle tohoto odstavce uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Na každých Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva Valná hromada i náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 40 % základního kapitálu společnosti Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou hlasování o záležitostech, kde ZOK nebo jiný právní předpis vyžadují většinu jinou Valná hromada může rozhodovat také per rollam. V takovém případě se postupuje podle 418 a násl. ZOK Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Akcionář je povinen doručit své rozhodnutí společnosti bez zbytečného odkladu. 6. PŘEDSTAVENSTVO 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ZOK, těmito stanovami nebo jiným právním předpisem vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Působnost představenstva může být rozhodnutím představenstva rozdělena mezi jeho jednotlivé členy Představenstvo společnosti má tři (3) členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Počet členů představenstva může být změněn pouze změnou stanov společnosti Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, a nebo jeho funkce v představenstvu jinak skončí, je valná hromada povinna zvolit nového člena představenstva nejpozději do dvou (2) měsíců. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením představenstvu společnosti. V takovém případě končí jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost 8

9 odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva však nesmí z funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady na místo člena zvoleného valnou hromadou, kterému zanikl výkon funkce Představenstvo je povinno rozhodnout o určité otázce vždy, požádá-li ho o to písemně dozorčí rada Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. K přijetí rozhodnutí představenstva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů představenstva. Na zasedání představenstva se hlasuje nejprve o návrhu předneseném předsedajícím a pak teprve o protinávrzích, v pořadí, v jakém byly vzneseny O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných Rozhodnutí představenstva, mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich ové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo společnosti Členové představenstva se vždy účastní valné hromady, to neplatí, vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti, zejména takových, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení pro ně vyplývající ze zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovená ZOK Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně. Člen představenstva však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 7. DOZORČÍ RADA 9

10 7.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská nebo jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a těmito stanovami. Toto oprávnění dozorčí rady mohou její jednotliví členové využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Dozorčí rada má šest (6) členů. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Počet členů dozorčí rady může být změněn pouze změnou stanov společnosti Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, a nebo jeho funkce v dozorčí radě jinak skončí, je valná hromada povinna zvolit nového člena dozorčí rady nejpozději do dvou (2) měsíců. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady však nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady na místo člena zvoleného valnou hromadou, kterému zanikl výkon funkce Dozorčí rada se schází podle potřeb společnosti, nejméně však jednou ročně. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně. Člen dozorčí rady však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání dozorčí rady dozorčí radou pověřený člen (předsedající) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Zápis musí obsahovat seznam přítomných. V zápise se uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady Rozhodnutí dozorčí rady, mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich ové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své 10

11 písemné vyjádření společnosti do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a její činnosti, zejména takových, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů stanovená ZOK Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. To neplatí, vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář. 8. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 8.1. Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 9. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 9.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada při respektování omezujících ustanovení ZOK. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se ZOK, podíly na zisku se nevyplatí. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. 10. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Způsoby zvýšení základního kapitálu: (a) (b) upsáním nových akcií, zvýšení z vlastních zdrojů společnosti O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou případu, kdy o zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu se ZOK. Rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená 11

12 část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžité vklady. Akcie se upisují v souladu s 474 a násl. ZOK Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu společnosti v době pověření V dalším se pravidla pro zvýšení základního kapitálu společnosti řídí úpravou ZOK. 11. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Způsoby snížení základního kapitálu (a) (b) (c) (d) snížením jmenovité hodnoty akcií, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, upuštěním od vydání akcií O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů dle ZOK. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod Kč a nesmí se jím zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku Pokud je Společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen tehdy, nepostačuje-li tento postup ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu, sníží společnost jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části 12

13 emisního kurzu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií, se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena nebo členů představenstva Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářům. Akcie lze vzít z oběhu na základě losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti tento postup v době úpisu těchto akcií umožňovaly. Podrobná pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí, kromě úpravy v těchto stanovách, valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu Valná hromada může rozhodnout o losování akcií umožňovalys účelem snížení základního kapitálu. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady V případě, že valná hromada rozhodne o vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí O souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu může valná hromada rozhodnout za splnění podmínek uvedených v ZOK V dalším se pravidla snižování základního kapitálu společnosti řídí úpravou ZOK 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ O změnách stanov rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o změně stanov je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a toto rozhodnutí se osvědčuje notářským zápisem. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním v Obchodním věstníku zápisu o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Změna stanov společnosti bude spočívat v jejich přizpůsobení novému zákonu o obchodních korporacích a jejich podstatnému zjednodušení i s ohledem na akcionářskou strukturu Společnosti. Návrh změny stanov je rovněž uložen v sídle společnosti k bezplatnému nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do hod. K bodu 11. pořadu valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada tímto rozhoduje o zrušení rezervního fondu Společnosti a o převedení celé částky dosavadního rezervního fondu na účet nerozdělené zisky minulých let. 13

14 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti zveřejněním v Obchodním věstníku informace o zápisu podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Jelikož nová právní úprava účinná od nevyžaduje povinné trvání rezervního fondu, je navrhováno jeho zrušení a převedení částky dosavadního rezervního fondu na účet nerozdělené zisky minulých let. K bodu 12 pořadu valné hromady: V případě, že nebude dalších návrhů k projednání, bude valná hromada ukončena. Představenstvo navrhuje, aby k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nebylo přijímáno žádné usnesení. V Olomouci dne 19. června 2014 Bc. Kamil Werner předseda představenstva MO PARTNER a.s. Příloha: Vzory plných mocí 14

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S JUDr. Irena Bischofová notářka Jiráskovo nám. 165/8, Prostějov tel. 582330833, 725765708 e-mail: bischofova@i-notar.cz www.i-notar.cz STEJNOPIS - strana první - N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S N 416/2014 NZ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Strana první NZ.../2015

Strana první NZ.../2015 Strana první NZ..../2015 NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 2015 ( roku dva tisíce patnáct) jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Platnéřská 6, její zástupkyní ustanovenou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Vážení akcionáři, tímto Vás představenstvo společnosti zve k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Stanovy AGRS, a.s. 1

Stanovy AGRS, a.s. 1 Stanovy AGRS, a.s. 1 Obsah 1. Základní ustanovení... 4 1.1. Rozhodné právo... 4 1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti... 4 1.3. Trvání společnosti... 4 1.4. Vznik společnosti...

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu

ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU. Zvýšení a znížení základního kapitálu ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Zvýšení a znížení základního kapitálu A.S. a S.R.O. smí zvýšit nebo znížit základní kapitál Základní kapitál Podíl Vklad 30 Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň.

řádnou valnou hromadu na den 23. června 2016 v hod. v sídle společnosti Plachého 35, Plzeň. Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává řádnou valnou hromadu na den

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

S T A N O V Y. LIF, a.s.

S T A N O V Y. LIF, a.s. S T A N O V Y LIF, a.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: LIF, a.s. (dále jen společnost ). 1.2 Sídlo společnosti: Liberec. 1.3

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více