Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností"

Transkript

1 Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za posledních 40 let výrazně změnily. Působnost harmonizace v EU zahrnuje: ochranu zájmů akcionářů a dalších osob, ustavení kapitálu akciové společnosti a jeho zachování, nabídky na převzetí, uzavírání poboček, fúze a rozdělení, minimální pravidla pro společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, práva akcionářů a související oblasti, jako jsou například finanční kontrola a účetnictví. Značného pokroku bylo rovněž dosaženo, pokud jde o různé právní formy, například evropskou společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) nebo evropskou družstevní společnost (SCE). poslední době je však přijímání návrhů právních předpisů týkajících se evropských společností obtížnější. Tyto obtíže se například odráží v nedostatečném pokroku v oblasti některých zjednodušujících návrhů a v navrhovaném statutu evropské soukromé společnosti (SPE). Nicméně zároveň se výrazně zvýšil obchod se zahraničím, a to jak ze strany společností, tak z hlediska spotřebitele. V této souvislosti se koncem roku 2010 začalo GŘ pro vnitřní trh a služby tomuto tématu věnovat a vytvořilo ad hoc skupinu složenou z významných akademiků. Tato skupina předložila Komisi zprávu, která obsahovala řadu doporučení pro další postup. Zpráva byla projednána na veřejné konferenci v Bruselu ve dnech 16. a 17. května Komise by nyní ráda zahájila veřejnou konzultaci, aby zjistila názory všech zúčastněných stran na evropské právo obchodních společností počínaje rokem Komisař Barnier v polovině roku 2012 předloží možné návrhy v oblasti správy společností a právních předpisů pro obchodní společnosti na druhou polovinu svého mandátu. Poté, co v rámci konzultace zodpovíte všechny dotazy, budete mít možnost nahrát dokument s dalšími připomínkami. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Questions marked with an asterisk * require an answer to be given. I ZÁKLADNÍ INFORMACE Tato konzultace je určena co nejširší veřejnosti, protože je důležité získat názory a podněty všech zúčastněných stran. S cílem co nejlépe analyzovat obdržené odpovědi po ukončení konzultace je třeba, abyste o sobě jako respondentovi poskytl/a několik základních informací.

2 1. Pro účely této konzultace uveďte prosím vaše postavení:* Společnost (nefinanční) Poradce Drobný investor Pojišťovnictví Jiné svobodné povolání Orgán veřejné správy Bankovnictví Podnikatelské sdružení Výzkumná instituce/think tank Ostatní finanční služby Odbory/orgán zastupující zaměstnance Vysoká škola Právník/notář Občanská společnost Fyzická osoba Auditor/účetní Institucionální investor Ostatní Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Uveďte zemi, v níž máte sídlo:* Rakousko Finsko Polsko Belgie Francie Portugalsko Bulharsko Maďarsko Rumunsko Česká republika Irsko Slovensko Kypr Itálie Slovinsko Německo Litva Švédsko Dánsko Lucembursko Spojené království Estonsko Lotyšsko Organizace působící v celé EU Řecko Malta Země mimo EU Španělsko Nizozemsko Ostatní

3 Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Uveďte prosím své kontaktní údaje (jméno/název, adresu a ovou adresu) * 4. Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku zástupců zájmových skupin? * Ano. Ne. Před odesláním svého příspěvku máte možnost se zaregistrovat.

4 II CÍLE EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 5. Jaké by měly být cíle právních předpisů EU pro obchodní společnosti?* Zlepšit prostředí, v němž evropské společnosti působí, a jejich mobilitu v rámci EU. Usnadnit zakládání společností v Evropě. Stanovit správný rámec pro konkurenci právních předpisů, který umožní vysokou flexibilitu a výběr. Lépe chránit zaměstnance. Lépe chránit věřitele, akcionáře a společníky. III PŮSOBNOST EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Smlouva o fungování Evropské unie stanoví právní základ pro přijímání směrnic, jež harmonizují právní předpisy EU (článek 50). Uvedený právní základ byl použit pro přijetí směrnic týkajících se zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti, zachování a změny kapitálu akciových společností, fúzí a rozdělení akciových společností a společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. Rovněž byl použit pro přijetí směrnic o nabídkách převzetí, přeshraničních fúzích společností a o některých právech akcionářů kotovaných společností.

5 6. Myslíte si, že prioritou EU by mělo být zlepšení stávajícího právního rámce harmonizace nebo by se spíše měly hledat nové oblasti harmonizace?* Ano, tyto stávající právní předpisy harmonizující právo společností by mohly být dále modernizovány Ano, mohly by se hledat nové oblasti pro další harmonizaci jako například... Ano, oba přístupy by mohly být zkombinovány a další postup by se mohl zaměřit na tyto oblasti Ne, další harmonizace není zapotřebí, přístup by měl spíše vycházet: Upřesněte prosím. * Z právně nevynutitelných nástrojů, jako jsou doporučení. Ze zvýšené administrativní spolupráce a výměny osvědčených postupů. Upřesněte prosím. * Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Upřesněte prosím. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody.

6 Upřesněte prosím. Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody. Právo EU týkající se obchodních společností vychází z odlišení akciových společností a společností s ručením omezeným. Zatímco některé směrnice EU se vztahují na všechny formy společností, jiné se zaměřují na jednu či druhou formu společnosti. V posledních letech se však tato skutečnost změnila, zejména pokud jde o poskytnutí přiměřené ochrany veřejným akcionářům. V některých členských státech je trendem, že se akciové společnosti často používají jako právní formy pro kotované společnosti, zatímco ostatní

7 velké a střední podniky jsou společnosti s ručením omezeným. V některých členských státech byly vytvořeny nové hybridní právní formy společností s cílem umožnit větší flexibilitu. Kromě toho rozlišování mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným neexistuje ve všech členských státech.. Měly by právní předpisy EU týkající se obchodních společností upustit od rozlišování mezi akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným a rozlišovat kotované/nekotované společnosti s cílem zajistit přiměřenou ochranu akcionářů? * Ano, všechny právní nástroje, kterými se harmonizuje právo EU týkající se obchodních společností. Ano, ale pouze pro právní nástroje týkající se Ne. Upřesněte prosím. * Zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Zachování a změny kapitálu. Fúzí a rozdělení. Vlastnictví jediného společníka. Nabídek převzetí. Přeshraničních fúzí. Některých práv akcionářů kotovaných společností. IV UŽIVATELSKY PŘÍSTUPNÝ PRÁVNÍ RÁMEC EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

8 Z důvodu velkého počtu směrnic, které upravují evropské právo obchodních společností, je toto někdy považováno za nepříliš uživatelsky přívětivé. Objevuje se také riziko nesrovnalostí, nedostatků nebo překryvů. S cílem řešit toto riziko by stávající směrnice mohly být pozměněny a kodifikovány, aby vytvořily buď jediný nástroj týkající se práva obchodních společností, nebo aby existoval pouze velmi omezený počet směrnic, které by nově přeskupily související oblasti. 8. Myslíte si, že je vhodné zabývat se kodifikací stávajících směrnic EU v oblasti práva společností, a tudíž snížením potencionálních nesrovnalostí, překryvů nebo nedostatků? * Ano, v oblasti práva společností by měl jediný nástroj EU nahradit všechny stávající směrnice. Ano, směrnice EU v oblasti práva společností s podobnou oblastí působnosti by měly být sloučeny. Ne, není vhodné. V PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V EU Kromě harmonizace se právní předpisy EU týkající se obchodních společností rovněž zaměřují na vymezení konkrétních právních forem společností v EU, jako například je statut evropské společnosti (SE), statut evropské družstevní společnosti (SCE), evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a nedávno navrhovaný statut evropské soukromé společnosti (SPE). Tyto nástroje jsou často označovány jako 28. režim s ohledem na to, že zavádějí nové právní formy, které neznamenají harmonizaci, změnu nebo náhradu stávajících vnitrostátních právních forem, ale poskytují další alternativní právní formu.

9 Co je případnou přidanou hodnotou právních forem společností v EU pro evropské podnikání? * Evropský obraz těchto forem společností. Jejich evropská značka ( SE, SCE ). Jejich úplná právní subjektivita. Úspory nákladů v případě přeshraničních transakcí. Ad hoc řešení otázek týkajících se přeshraničních problémů. Schůdné alternativy ke stávajícím vnitrostátním formám společností. Možnost nepodléhat povinným vnitrostátním požadavkům (např. evropská společnost umožňuje akciovým společnostem, aby si zvolily mezi monistickou a dualistickou strukturou řízení). Možnost provádět operace, jako je přemístění sídla do zahraničí. Daňové důvody. Důvody vyplývající z pracovního práva. Neexistuje žádná přidaná hodnota. 10. Jaké jsou hlavní případné nedostatky právních předpisů EU, kterými se zavádí právní formy společností v EU? * Složitost související s častými křížovými odkazy na příslušné vnitrostátní právní předpisy. Nejistota spojená s uplatňováním různých vnitrostátních právních předpisů, které se používají souběžně. Rozdíly, jak jsou právní formy společností EU chápány a používány na vnitrostátní úrovni. Rozdílná úroveň přitažlivosti v jednotlivých členských státech. Omezení, která vyplývají z jednomyslného rozhodování. Neexistují žádné vážné nedostatky.

10 11. Měly by být stávající právní formy společností v EU přezkoumány?* Ano, zejména pokud jde o: Ne. Upřesněte prosím. * Zjednodušení a racionalizaci stávajících postupů. Větší jednotnost díky snížení křížových odkazů na vnitrostátní právní předpisy. Snížení požadovaného minimálního kapitálu. Odstranění požadavku na obsah přeshraničního prvku. Možnost mít sídlo a ústředí ve dvou členských státech. Přesné řešení otázky předzaložených společností. * Evropský modelový zákon o obchodních společnostech (EMCA), na němž akademici v současnosti pracují, si klade za cíl předložit moderní a pružný modelový zákon s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v členských státech. Účelem této snahy není usilovat o harmonizaci vnitrostátního práva společností, ale spíše usnadnit pochopení zvláštních rysů rozdílných vnitrostátních systémů a

11 sloužit jako flexibilní a nepovinný model. * Další informace naleznete na: 12. Mohou nepovinné modely, jako je modelový zákon o obchodních společnostech nebo podobné projekty, být vhodnou alternativou k tradiční harmonizaci? * Ano. Ne. Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) VI ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD STATUTU EVROPSKÉ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA (SPE) Návrh týkající se statutu evropské soukromé společnosti se projednává déle než tři roky bez jakéhokoli konečného výsledku. Po zdlouhavých jednáních se členské státy nedohodly zejména na možnosti oddělit sídlo a ústředí společnosti a na režimu účasti zaměstnanců. Komise však stále věří, že evropské malé a střední podniky potřebují podporu na úrovni EU, a to zejména v současné hospodářské situaci.

12 13. Měla by Komise hledat alternativní prostředky jak podpořit evropské malé a střední podniky působící přeshraničně?* Ano. Ne, je třeba vyvinout další úsilí s cílem dosáhnout dohody o stávajícím návrhu statutu evropské soukromé společnosti. Další možnosti zkoumání? například: * Komise by mohla připravit nový legislativní návrh, jehož cílem by bylo podporovat malé a střední podniky v EU prostřednictvím udělování evropské značky stávajícím vnitrostátním právním předpisům v oblasti obchodních společností, které splňují řadu předem definovaných harmonizačních požadavků. Dvanáctá směrnice v oblasti práva obchodních společností by mohla být přezkoumána s cílem zavést zjednodušenou tabulku společností, aby byla usnadněna organizace skupin (tj. společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem by byly osvobozeny od některých harmonizačních pravidel, které nejsou v případě této společnosti nutné). Rozsah působnosti statutu evropské společnosti by mohl být upraven tak, aby ho mohly využívat menší společnosti v EU na základě flexibilnějších požadavků.

13 VII PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI DO ZAHRANIČÍ Bez ohledu na pravidla uvedená ve statutu evropské společnosti (SE) a evropské družstevní společnosti (SCE) nestanoví stávající předpisy EU všeobecné právo na přemístění sídla společnosti do zahraničí, které by uchovalo právní subjektivitu společnosti. V současné době umožňuje pouze několik členských států přemístění sídla společnosti bez její likvidace a následného znovuzaložení. Ve většině členských států si proto společnosti musí založit nový právní subjekt v členském státě určení, sloučit dotyčné společnosti a zaregistrovat společnost vzniklou fúzí v tomto členském státě. 14. Měla by EU podnikat kroky, aby usnadnila přemístění sídla společnosti do zahraničí?* Ano, prostřednictvím harmonizační směrnice. Ano, prostřednictvím některých dalších opatření. Ne, protože stávající rámec EU (statut evropské společnosti, směrnice o přeshraničních fúzích) poskytuje dostatečné nástroje k přemístění sídla do zahraničí. Ne. Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:)

14 Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) 15. Jaké by měly být podmínky pro přemístění sídla do zahraničí?* Přemístění by nemělo být možné, pokud je proti společnosti vedeno řízení o zrušení, likvidaci, úpadku, pozastavení plateb nebo podobné řízení. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda společně s přemístěním sídla požadovat i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. Přemístění by mělo být uznáno všemi členskými státy, i když není spojeno s přemístěním ústředí společnosti nebo hlavním místem podnikání. Přemístění by mělo být povoleno pouze tehdy, pokud jej doprovází i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. 16. Jaké by měly být důsledky přemístění sídla do zahraničí?* Společnost by neměla být v domovském členském státě v likvidaci. Společnost by neměla ztratit svou právní subjektivitu. Přemístění by mělo být daňově neutrální podle přístupu uvedeného ve směrnici 90/434 uplatnitelného při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států. Přemístění by nemělo mít za následek ztrátu již existujících práv akcionářů, společníků, věřitelů a zaměstnanců společnosti.

15 VIII PŘESHRANIČNÍ FÚZE * Směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových společností obsahuje pravidla pro fúze mezi společnostmi z různých členských států. Směrnice obsahuje harmonizační rámec pro přeshraniční fúze a vnitrostátní pravidla, kterými se řídí postup fúze a proces rozhodování, jakož i společné otázky, jako jsou práva věřitelů. * Směrnice 2005/56/ES. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 17. Má další harmonizace pravidel ve směrnici Vaši podporu?* Ano. Ne. Uveďte prosím v jakých oblastech. * Schvalování přeshraniční fúze valnou hromadou. Doba trvání přezkumu přeshraničních fúzí vnitrostátními orgány. Metody oceňování aktiv při přeshraničních fúzích. Datum započetí období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Doba trvání období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Důsledky práv věřitelů na dokončení přeshraniční fúze. Upřesněte prosím. * V oblasti přeshraničních fúzí není zapotřebí žádná další harmonizace. ozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém. Oblasti, které nejsou v současnosti pokryty, jsou lépe řešeny ve vnitrostátních předpisech.

16 IX PŘESHRANIČNÍ ROZDĚLENÍ Rozdělení na vnitrostátní úrovni jsou v současné době harmonizována obchodních společností nestanoví pravidla pro přeshraniční rozdělení. směrnicí o rozdělení *, avšak právní předpisy EU týkající se * Směrnice 82/891/EHS. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 18. Budete podporovat zavádění nařízení, pokud jde o přeshraniční rozdělení na úrovni EU?* Ano. Ne. Odůvodněte prosím. * Tyto oblasti jsou lépe řešeny na vnitrostátní úrovni. Rozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém.

17 A tato harmonizační pravidla by se měla zaměřit na tyto oblasti: * Pravidla pro přeshraniční rozdělení by měla být odvozena z rámce stanoveného ve směrnici o přeshraničních fúzích. Odůvodněte prosím. Společná odpovědnost zúčastněných společností za pohledávky existující v době rozdělení. Odůvodněte prosím. * Příslušné zúčastněné strany jsou s rámcem dobře obeznámeny. Rámec se ukázal jako udržitelný. Rámec představuje nejlepší strukturu pro řešení tohoto typu přeshraniční činnosti.

18 Měla by společná odpovědnost vycházet z dělby aktiv při rozdělení? * Ano. Ne. X SKUPINY SPOLEČNOSTÍ Skupiny společností nebo holdingové společnosti jsou z hlediska podnikání skutečností. Nicméně ne všechny vnitrostátní právní systémy obsahují zvláštní právní rámec, který upravuje skupiny společností. V mnohých členských státech fungují právní záruky, které se snaží řešit nejvýznamnější právní problémy, které mohou v této souvislosti vyvstat. Na úrovni EU se v minulosti objevily pokusy vypracovat komplexní evropský rámec, který by se týkal skupin společností, tzv. 9. směrnice v oblasti práva obchodních společností. Tato snaha nebyla nikdy úspěšná. Reflexní skupina předložila doporučení, která nejsou zaměřena na vytváření úplného právního * rámce, ale snaží se zaměřit na konkrétní aspekty, kde je třeba podniknout potřebné kroky. Rádi bychom znali Vaše názory na ně. * Více informací obsahuje zpráva reflexní skupiny, strany 59 75,

19 19. Myslíte si, že je potřeba, aby EU v této oblasti zasáhla?* Ano, EU by měla zasáhnout Ne, zásah EU není zapotřebí. Upřesněte prosím. * Komise by měla doporučit uznávání skupinových zájmů. EU by měla od skupin vyžadovat, aby poskytovaly informace o své struktuře v konsolidovaném, pro investory přívětivém a srozumitelném dokumentu. XI KAPITÁLOVÝ REŽIM V roce 2008 zahájila Komise externí studii, aby poskytla informace o proveditelnosti alternativy k režimu zachování kapitálu obsaženého ve druhé směrnici v oblasti práva společností (77/91/EHS) a o dopadu přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělení * zisku. Ze studie vyplynulo, že stávající zákonné minimální kapitálové požadavky a pravidla o zachování kapitálu nepředstavují pro rozdělování dividend významnou překážku. Rovněž v ní bylo uvedeno, že dopad mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělování dividend nebyl významný. S ohledem na výsledky studie Komise rozhodla, že nebude přijímat žádná okamžitá návazná opatření nebo změny druhé směrnice v oblasti práva obchodních společností. * Viz 20. Měla by dle Vašeho názoru být druhá směrnice v oblasti práva společností přezkoumána?* Ano. Ne.

20 Uveďte, co by mělo být cílem přezkumu * * Kromě oblasti působnosti veřejného a soukromého sektoru, viz otázka č. 7. * Zrušení nebo změna minimálního kapitálového požadavku. Nahrazení rozvahového testu testem platební schopnosti. Souběžné použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Alternativní použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Použití mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro stanovení rozdělování dividend. Vyjasnění režimu zdržení se hlasování. Upřesněte prosím. * Stávající pravidla jsou flexibilní a členským státům ponechávají značný manévrovací prostor. Současná pravidla se osvědčila. Náklady na dosažení souladu nejsou pro společnosti vysoké.

21 XII DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 21. Chcete nahrát dokument s dalšími připomínkami? Pokud chcete něco dále komentovat, zde můžete nahrát samostatný dokument. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Ano. Ne.

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 294, 221 580

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1. 31968 L 0151: První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky 1. Celkový cíl a kontext budoucích priorit Otázka č. 1 Zaměřuje

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE SCE Evropskádružstevníspolečnost 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva (SCE) Nařízení 1453/2003 o statutu SCE Směrnice 2003/72/ES o zapojení zaměstnanců Zákon 307/2006

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Evropská akciová společnost (SE)

Evropská akciová společnost (SE) Nařízení o statutu a směrnice o účasti zaměstnanců (ze dne 08.10.2001 / implementace 3 roky) O co jde v této evropské právní formě? Formy zakládání Základní konstrukce orgánů Účast zaměstnanců Dr. Roland

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2013 COM(2013) 310 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Čtvrtá zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více