Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností"

Transkript

1 Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za posledních 40 let výrazně změnily. Působnost harmonizace v EU zahrnuje: ochranu zájmů akcionářů a dalších osob, ustavení kapitálu akciové společnosti a jeho zachování, nabídky na převzetí, uzavírání poboček, fúze a rozdělení, minimální pravidla pro společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, práva akcionářů a související oblasti, jako jsou například finanční kontrola a účetnictví. Značného pokroku bylo rovněž dosaženo, pokud jde o různé právní formy, například evropskou společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) nebo evropskou družstevní společnost (SCE). poslední době je však přijímání návrhů právních předpisů týkajících se evropských společností obtížnější. Tyto obtíže se například odráží v nedostatečném pokroku v oblasti některých zjednodušujících návrhů a v navrhovaném statutu evropské soukromé společnosti (SPE). Nicméně zároveň se výrazně zvýšil obchod se zahraničím, a to jak ze strany společností, tak z hlediska spotřebitele. V této souvislosti se koncem roku 2010 začalo GŘ pro vnitřní trh a služby tomuto tématu věnovat a vytvořilo ad hoc skupinu složenou z významných akademiků. Tato skupina předložila Komisi zprávu, která obsahovala řadu doporučení pro další postup. Zpráva byla projednána na veřejné konferenci v Bruselu ve dnech 16. a 17. května Komise by nyní ráda zahájila veřejnou konzultaci, aby zjistila názory všech zúčastněných stran na evropské právo obchodních společností počínaje rokem Komisař Barnier v polovině roku 2012 předloží možné návrhy v oblasti správy společností a právních předpisů pro obchodní společnosti na druhou polovinu svého mandátu. Poté, co v rámci konzultace zodpovíte všechny dotazy, budete mít možnost nahrát dokument s dalšími připomínkami. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Questions marked with an asterisk * require an answer to be given. I ZÁKLADNÍ INFORMACE Tato konzultace je určena co nejširší veřejnosti, protože je důležité získat názory a podněty všech zúčastněných stran. S cílem co nejlépe analyzovat obdržené odpovědi po ukončení konzultace je třeba, abyste o sobě jako respondentovi poskytl/a několik základních informací.

2 1. Pro účely této konzultace uveďte prosím vaše postavení:* Společnost (nefinanční) Poradce Drobný investor Pojišťovnictví Jiné svobodné povolání Orgán veřejné správy Bankovnictví Podnikatelské sdružení Výzkumná instituce/think tank Ostatní finanční služby Odbory/orgán zastupující zaměstnance Vysoká škola Právník/notář Občanská společnost Fyzická osoba Auditor/účetní Institucionální investor Ostatní Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Uveďte zemi, v níž máte sídlo:* Rakousko Finsko Polsko Belgie Francie Portugalsko Bulharsko Maďarsko Rumunsko Česká republika Irsko Slovensko Kypr Itálie Slovinsko Německo Litva Švédsko Dánsko Lucembursko Spojené království Estonsko Lotyšsko Organizace působící v celé EU Řecko Malta Země mimo EU Španělsko Nizozemsko Ostatní

3 Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Uveďte prosím své kontaktní údaje (jméno/název, adresu a ovou adresu) * 4. Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku zástupců zájmových skupin? * Ano. Ne. Před odesláním svého příspěvku máte možnost se zaregistrovat.

4 II CÍLE EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 5. Jaké by měly být cíle právních předpisů EU pro obchodní společnosti?* Zlepšit prostředí, v němž evropské společnosti působí, a jejich mobilitu v rámci EU. Usnadnit zakládání společností v Evropě. Stanovit správný rámec pro konkurenci právních předpisů, který umožní vysokou flexibilitu a výběr. Lépe chránit zaměstnance. Lépe chránit věřitele, akcionáře a společníky. III PŮSOBNOST EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Smlouva o fungování Evropské unie stanoví právní základ pro přijímání směrnic, jež harmonizují právní předpisy EU (článek 50). Uvedený právní základ byl použit pro přijetí směrnic týkajících se zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti, zachování a změny kapitálu akciových společností, fúzí a rozdělení akciových společností a společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. Rovněž byl použit pro přijetí směrnic o nabídkách převzetí, přeshraničních fúzích společností a o některých právech akcionářů kotovaných společností.

5 6. Myslíte si, že prioritou EU by mělo být zlepšení stávajícího právního rámce harmonizace nebo by se spíše měly hledat nové oblasti harmonizace?* Ano, tyto stávající právní předpisy harmonizující právo společností by mohly být dále modernizovány Ano, mohly by se hledat nové oblasti pro další harmonizaci jako například... Ano, oba přístupy by mohly být zkombinovány a další postup by se mohl zaměřit na tyto oblasti Ne, další harmonizace není zapotřebí, přístup by měl spíše vycházet: Upřesněte prosím. * Z právně nevynutitelných nástrojů, jako jsou doporučení. Ze zvýšené administrativní spolupráce a výměny osvědčených postupů. Upřesněte prosím. * Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Upřesněte prosím. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody.

6 Upřesněte prosím. Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody. Právo EU týkající se obchodních společností vychází z odlišení akciových společností a společností s ručením omezeným. Zatímco některé směrnice EU se vztahují na všechny formy společností, jiné se zaměřují na jednu či druhou formu společnosti. V posledních letech se však tato skutečnost změnila, zejména pokud jde o poskytnutí přiměřené ochrany veřejným akcionářům. V některých členských státech je trendem, že se akciové společnosti často používají jako právní formy pro kotované společnosti, zatímco ostatní

7 velké a střední podniky jsou společnosti s ručením omezeným. V některých členských státech byly vytvořeny nové hybridní právní formy společností s cílem umožnit větší flexibilitu. Kromě toho rozlišování mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným neexistuje ve všech členských státech.. Měly by právní předpisy EU týkající se obchodních společností upustit od rozlišování mezi akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným a rozlišovat kotované/nekotované společnosti s cílem zajistit přiměřenou ochranu akcionářů? * Ano, všechny právní nástroje, kterými se harmonizuje právo EU týkající se obchodních společností. Ano, ale pouze pro právní nástroje týkající se Ne. Upřesněte prosím. * Zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Zachování a změny kapitálu. Fúzí a rozdělení. Vlastnictví jediného společníka. Nabídek převzetí. Přeshraničních fúzí. Některých práv akcionářů kotovaných společností. IV UŽIVATELSKY PŘÍSTUPNÝ PRÁVNÍ RÁMEC EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

8 Z důvodu velkého počtu směrnic, které upravují evropské právo obchodních společností, je toto někdy považováno za nepříliš uživatelsky přívětivé. Objevuje se také riziko nesrovnalostí, nedostatků nebo překryvů. S cílem řešit toto riziko by stávající směrnice mohly být pozměněny a kodifikovány, aby vytvořily buď jediný nástroj týkající se práva obchodních společností, nebo aby existoval pouze velmi omezený počet směrnic, které by nově přeskupily související oblasti. 8. Myslíte si, že je vhodné zabývat se kodifikací stávajících směrnic EU v oblasti práva společností, a tudíž snížením potencionálních nesrovnalostí, překryvů nebo nedostatků? * Ano, v oblasti práva společností by měl jediný nástroj EU nahradit všechny stávající směrnice. Ano, směrnice EU v oblasti práva společností s podobnou oblastí působnosti by měly být sloučeny. Ne, není vhodné. V PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V EU Kromě harmonizace se právní předpisy EU týkající se obchodních společností rovněž zaměřují na vymezení konkrétních právních forem společností v EU, jako například je statut evropské společnosti (SE), statut evropské družstevní společnosti (SCE), evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a nedávno navrhovaný statut evropské soukromé společnosti (SPE). Tyto nástroje jsou často označovány jako 28. režim s ohledem na to, že zavádějí nové právní formy, které neznamenají harmonizaci, změnu nebo náhradu stávajících vnitrostátních právních forem, ale poskytují další alternativní právní formu.

9 Co je případnou přidanou hodnotou právních forem společností v EU pro evropské podnikání? * Evropský obraz těchto forem společností. Jejich evropská značka ( SE, SCE ). Jejich úplná právní subjektivita. Úspory nákladů v případě přeshraničních transakcí. Ad hoc řešení otázek týkajících se přeshraničních problémů. Schůdné alternativy ke stávajícím vnitrostátním formám společností. Možnost nepodléhat povinným vnitrostátním požadavkům (např. evropská společnost umožňuje akciovým společnostem, aby si zvolily mezi monistickou a dualistickou strukturou řízení). Možnost provádět operace, jako je přemístění sídla do zahraničí. Daňové důvody. Důvody vyplývající z pracovního práva. Neexistuje žádná přidaná hodnota. 10. Jaké jsou hlavní případné nedostatky právních předpisů EU, kterými se zavádí právní formy společností v EU? * Složitost související s častými křížovými odkazy na příslušné vnitrostátní právní předpisy. Nejistota spojená s uplatňováním různých vnitrostátních právních předpisů, které se používají souběžně. Rozdíly, jak jsou právní formy společností EU chápány a používány na vnitrostátní úrovni. Rozdílná úroveň přitažlivosti v jednotlivých členských státech. Omezení, která vyplývají z jednomyslného rozhodování. Neexistují žádné vážné nedostatky.

10 11. Měly by být stávající právní formy společností v EU přezkoumány?* Ano, zejména pokud jde o: Ne. Upřesněte prosím. * Zjednodušení a racionalizaci stávajících postupů. Větší jednotnost díky snížení křížových odkazů na vnitrostátní právní předpisy. Snížení požadovaného minimálního kapitálu. Odstranění požadavku na obsah přeshraničního prvku. Možnost mít sídlo a ústředí ve dvou členských státech. Přesné řešení otázky předzaložených společností. * Evropský modelový zákon o obchodních společnostech (EMCA), na němž akademici v současnosti pracují, si klade za cíl předložit moderní a pružný modelový zákon s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v členských státech. Účelem této snahy není usilovat o harmonizaci vnitrostátního práva společností, ale spíše usnadnit pochopení zvláštních rysů rozdílných vnitrostátních systémů a

11 sloužit jako flexibilní a nepovinný model. * Další informace naleznete na: 12. Mohou nepovinné modely, jako je modelový zákon o obchodních společnostech nebo podobné projekty, být vhodnou alternativou k tradiční harmonizaci? * Ano. Ne. Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) VI ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD STATUTU EVROPSKÉ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA (SPE) Návrh týkající se statutu evropské soukromé společnosti se projednává déle než tři roky bez jakéhokoli konečného výsledku. Po zdlouhavých jednáních se členské státy nedohodly zejména na možnosti oddělit sídlo a ústředí společnosti a na režimu účasti zaměstnanců. Komise však stále věří, že evropské malé a střední podniky potřebují podporu na úrovni EU, a to zejména v současné hospodářské situaci.

12 13. Měla by Komise hledat alternativní prostředky jak podpořit evropské malé a střední podniky působící přeshraničně?* Ano. Ne, je třeba vyvinout další úsilí s cílem dosáhnout dohody o stávajícím návrhu statutu evropské soukromé společnosti. Další možnosti zkoumání? například: * Komise by mohla připravit nový legislativní návrh, jehož cílem by bylo podporovat malé a střední podniky v EU prostřednictvím udělování evropské značky stávajícím vnitrostátním právním předpisům v oblasti obchodních společností, které splňují řadu předem definovaných harmonizačních požadavků. Dvanáctá směrnice v oblasti práva obchodních společností by mohla být přezkoumána s cílem zavést zjednodušenou tabulku společností, aby byla usnadněna organizace skupin (tj. společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem by byly osvobozeny od některých harmonizačních pravidel, které nejsou v případě této společnosti nutné). Rozsah působnosti statutu evropské společnosti by mohl být upraven tak, aby ho mohly využívat menší společnosti v EU na základě flexibilnějších požadavků.

13 VII PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI DO ZAHRANIČÍ Bez ohledu na pravidla uvedená ve statutu evropské společnosti (SE) a evropské družstevní společnosti (SCE) nestanoví stávající předpisy EU všeobecné právo na přemístění sídla společnosti do zahraničí, které by uchovalo právní subjektivitu společnosti. V současné době umožňuje pouze několik členských států přemístění sídla společnosti bez její likvidace a následného znovuzaložení. Ve většině členských států si proto společnosti musí založit nový právní subjekt v členském státě určení, sloučit dotyčné společnosti a zaregistrovat společnost vzniklou fúzí v tomto členském státě. 14. Měla by EU podnikat kroky, aby usnadnila přemístění sídla společnosti do zahraničí?* Ano, prostřednictvím harmonizační směrnice. Ano, prostřednictvím některých dalších opatření. Ne, protože stávající rámec EU (statut evropské společnosti, směrnice o přeshraničních fúzích) poskytuje dostatečné nástroje k přemístění sídla do zahraničí. Ne. Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:)

14 Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) 15. Jaké by měly být podmínky pro přemístění sídla do zahraničí?* Přemístění by nemělo být možné, pokud je proti společnosti vedeno řízení o zrušení, likvidaci, úpadku, pozastavení plateb nebo podobné řízení. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda společně s přemístěním sídla požadovat i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. Přemístění by mělo být uznáno všemi členskými státy, i když není spojeno s přemístěním ústředí společnosti nebo hlavním místem podnikání. Přemístění by mělo být povoleno pouze tehdy, pokud jej doprovází i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. 16. Jaké by měly být důsledky přemístění sídla do zahraničí?* Společnost by neměla být v domovském členském státě v likvidaci. Společnost by neměla ztratit svou právní subjektivitu. Přemístění by mělo být daňově neutrální podle přístupu uvedeného ve směrnici 90/434 uplatnitelného při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států. Přemístění by nemělo mít za následek ztrátu již existujících práv akcionářů, společníků, věřitelů a zaměstnanců společnosti.

15 VIII PŘESHRANIČNÍ FÚZE * Směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových společností obsahuje pravidla pro fúze mezi společnostmi z různých členských států. Směrnice obsahuje harmonizační rámec pro přeshraniční fúze a vnitrostátní pravidla, kterými se řídí postup fúze a proces rozhodování, jakož i společné otázky, jako jsou práva věřitelů. * Směrnice 2005/56/ES. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 17. Má další harmonizace pravidel ve směrnici Vaši podporu?* Ano. Ne. Uveďte prosím v jakých oblastech. * Schvalování přeshraniční fúze valnou hromadou. Doba trvání přezkumu přeshraničních fúzí vnitrostátními orgány. Metody oceňování aktiv při přeshraničních fúzích. Datum započetí období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Doba trvání období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Důsledky práv věřitelů na dokončení přeshraniční fúze. Upřesněte prosím. * V oblasti přeshraničních fúzí není zapotřebí žádná další harmonizace. ozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém. Oblasti, které nejsou v současnosti pokryty, jsou lépe řešeny ve vnitrostátních předpisech.

16 IX PŘESHRANIČNÍ ROZDĚLENÍ Rozdělení na vnitrostátní úrovni jsou v současné době harmonizována obchodních společností nestanoví pravidla pro přeshraniční rozdělení. směrnicí o rozdělení *, avšak právní předpisy EU týkající se * Směrnice 82/891/EHS. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 18. Budete podporovat zavádění nařízení, pokud jde o přeshraniční rozdělení na úrovni EU?* Ano. Ne. Odůvodněte prosím. * Tyto oblasti jsou lépe řešeny na vnitrostátní úrovni. Rozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém.

17 A tato harmonizační pravidla by se měla zaměřit na tyto oblasti: * Pravidla pro přeshraniční rozdělení by měla být odvozena z rámce stanoveného ve směrnici o přeshraničních fúzích. Odůvodněte prosím. Společná odpovědnost zúčastněných společností za pohledávky existující v době rozdělení. Odůvodněte prosím. * Příslušné zúčastněné strany jsou s rámcem dobře obeznámeny. Rámec se ukázal jako udržitelný. Rámec představuje nejlepší strukturu pro řešení tohoto typu přeshraniční činnosti.

18 Měla by společná odpovědnost vycházet z dělby aktiv při rozdělení? * Ano. Ne. X SKUPINY SPOLEČNOSTÍ Skupiny společností nebo holdingové společnosti jsou z hlediska podnikání skutečností. Nicméně ne všechny vnitrostátní právní systémy obsahují zvláštní právní rámec, který upravuje skupiny společností. V mnohých členských státech fungují právní záruky, které se snaží řešit nejvýznamnější právní problémy, které mohou v této souvislosti vyvstat. Na úrovni EU se v minulosti objevily pokusy vypracovat komplexní evropský rámec, který by se týkal skupin společností, tzv. 9. směrnice v oblasti práva obchodních společností. Tato snaha nebyla nikdy úspěšná. Reflexní skupina předložila doporučení, která nejsou zaměřena na vytváření úplného právního * rámce, ale snaží se zaměřit na konkrétní aspekty, kde je třeba podniknout potřebné kroky. Rádi bychom znali Vaše názory na ně. * Více informací obsahuje zpráva reflexní skupiny, strany 59 75,

19 19. Myslíte si, že je potřeba, aby EU v této oblasti zasáhla?* Ano, EU by měla zasáhnout Ne, zásah EU není zapotřebí. Upřesněte prosím. * Komise by měla doporučit uznávání skupinových zájmů. EU by měla od skupin vyžadovat, aby poskytovaly informace o své struktuře v konsolidovaném, pro investory přívětivém a srozumitelném dokumentu. XI KAPITÁLOVÝ REŽIM V roce 2008 zahájila Komise externí studii, aby poskytla informace o proveditelnosti alternativy k režimu zachování kapitálu obsaženého ve druhé směrnici v oblasti práva společností (77/91/EHS) a o dopadu přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělení * zisku. Ze studie vyplynulo, že stávající zákonné minimální kapitálové požadavky a pravidla o zachování kapitálu nepředstavují pro rozdělování dividend významnou překážku. Rovněž v ní bylo uvedeno, že dopad mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělování dividend nebyl významný. S ohledem na výsledky studie Komise rozhodla, že nebude přijímat žádná okamžitá návazná opatření nebo změny druhé směrnice v oblasti práva obchodních společností. * Viz 20. Měla by dle Vašeho názoru být druhá směrnice v oblasti práva společností přezkoumána?* Ano. Ne.

20 Uveďte, co by mělo být cílem přezkumu * * Kromě oblasti působnosti veřejného a soukromého sektoru, viz otázka č. 7. * Zrušení nebo změna minimálního kapitálového požadavku. Nahrazení rozvahového testu testem platební schopnosti. Souběžné použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Alternativní použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Použití mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro stanovení rozdělování dividend. Vyjasnění režimu zdržení se hlasování. Upřesněte prosím. * Stávající pravidla jsou flexibilní a členským státům ponechávají značný manévrovací prostor. Současná pravidla se osvědčila. Náklady na dosažení souladu nejsou pro společnosti vysoké.

21 XII DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 21. Chcete nahrát dokument s dalšími připomínkami? Pokud chcete něco dále komentovat, zde můžete nahrát samostatný dokument. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Ano. Ne.

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností I. Informace o respondentovi A. firma, název společnosti/organizace Glatzová & Co., v.o.s. B. právní forma/popis činnosti veřejná obchodní

Více

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání

Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Veřejná konzultace k případné revizi nařízení (ES) č. 764/2008 o vzájemném uznávání Vyplnění polí označených je povinné. Jméno E-mail Úvod 1 Pokud nějaký podnik prodává určitý výrobek v souladu s právními

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2010 KOM(2010)280 v konečném znění 2010/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povinném použití předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 100 pro schvalování motorových

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Prosím zvolte svůj jazyk

Prosím zvolte svůj jazyk Page 1 sur 10 Prosím zvolte svůj jazyk Czech PRŮZKUM SOULADU S INICIATIVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Vítejte na webu pro on-line průzkumy společnosti Dedicated. Forma průzkumu prostřednictvím webových

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Pojem přeměna obchodní společnosti

Pojem přeměna obchodní společnosti Pojem přeměna obchodní společnosti Přeměna je jeden ze způsobů zrušení a zániku obchodní společnosti. Přeměna obchodní společnosti je obdobou smrti fyzické osoby. Přeměnou dochází k zániku přeměňované

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Propojení obchodních rejstříků {SEK(2009) 1492}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Propojení obchodních rejstříků {SEK(2009) 1492} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 4.11.2009 KOM(2009)614 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Propojení obchodních rejstříků {SEK(2009) 1492} CS CS ZELENÁ KNIHA Propojení obchodních rejstříků

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD SPOLEČNÁ PRAVIDLA

PRÁVNÍ ZÁKLAD SPOLEČNÁ PRAVIDLA EVROPSKÝ PARLAMENT: VOLEBNÍ POSTUPY Postupy konání voleb do Evropského parlamentu jsou stanoveny jak evropskými právními předpisy, které vymezují pravidla společná pro všechny členské státy, tak specifickými

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 SWD(2014) 123 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob

Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob Praktický průvodce 8: Jak oznamovat změny totožnosti právnických osob PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny k nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a způsob

Více