Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností"

Transkript

1 Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za posledních 40 let výrazně změnily. Působnost harmonizace v EU zahrnuje: ochranu zájmů akcionářů a dalších osob, ustavení kapitálu akciové společnosti a jeho zachování, nabídky na převzetí, uzavírání poboček, fúze a rozdělení, minimální pravidla pro společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, práva akcionářů a související oblasti, jako jsou například finanční kontrola a účetnictví. Značného pokroku bylo rovněž dosaženo, pokud jde o různé právní formy, například evropskou společnost (SE), evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) nebo evropskou družstevní společnost (SCE). poslední době je však přijímání návrhů právních předpisů týkajících se evropských společností obtížnější. Tyto obtíže se například odráží v nedostatečném pokroku v oblasti některých zjednodušujících návrhů a v navrhovaném statutu evropské soukromé společnosti (SPE). Nicméně zároveň se výrazně zvýšil obchod se zahraničím, a to jak ze strany společností, tak z hlediska spotřebitele. V této souvislosti se koncem roku 2010 začalo GŘ pro vnitřní trh a služby tomuto tématu věnovat a vytvořilo ad hoc skupinu složenou z významných akademiků. Tato skupina předložila Komisi zprávu, která obsahovala řadu doporučení pro další postup. Zpráva byla projednána na veřejné konferenci v Bruselu ve dnech 16. a 17. května Komise by nyní ráda zahájila veřejnou konzultaci, aby zjistila názory všech zúčastněných stran na evropské právo obchodních společností počínaje rokem Komisař Barnier v polovině roku 2012 předloží možné návrhy v oblasti správy společností a právních předpisů pro obchodní společnosti na druhou polovinu svého mandátu. Poté, co v rámci konzultace zodpovíte všechny dotazy, budete mít možnost nahrát dokument s dalšími připomínkami. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Questions marked with an asterisk * require an answer to be given. I ZÁKLADNÍ INFORMACE Tato konzultace je určena co nejširší veřejnosti, protože je důležité získat názory a podněty všech zúčastněných stran. S cílem co nejlépe analyzovat obdržené odpovědi po ukončení konzultace je třeba, abyste o sobě jako respondentovi poskytl/a několik základních informací.

2 1. Pro účely této konzultace uveďte prosím vaše postavení:* Společnost (nefinanční) Poradce Drobný investor Pojišťovnictví Jiné svobodné povolání Orgán veřejné správy Bankovnictví Podnikatelské sdružení Výzkumná instituce/think tank Ostatní finanční služby Odbory/orgán zastupující zaměstnance Vysoká škola Právník/notář Občanská společnost Fyzická osoba Auditor/účetní Institucionální investor Ostatní Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Uveďte zemi, v níž máte sídlo:* Rakousko Finsko Polsko Belgie Francie Portugalsko Bulharsko Maďarsko Rumunsko Česká republika Irsko Slovensko Kypr Itálie Slovinsko Německo Litva Švédsko Dánsko Lucembursko Spojené království Estonsko Lotyšsko Organizace působící v celé EU Řecko Malta Země mimo EU Španělsko Nizozemsko Ostatní

3 Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) Upřesněte prosím (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Uveďte prosím své kontaktní údaje (jméno/název, adresu a ovou adresu) * 4. Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku zástupců zájmových skupin? * Ano. Ne. Před odesláním svého příspěvku máte možnost se zaregistrovat.

4 II CÍLE EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 5. Jaké by měly být cíle právních předpisů EU pro obchodní společnosti?* Zlepšit prostředí, v němž evropské společnosti působí, a jejich mobilitu v rámci EU. Usnadnit zakládání společností v Evropě. Stanovit správný rámec pro konkurenci právních předpisů, který umožní vysokou flexibilitu a výběr. Lépe chránit zaměstnance. Lépe chránit věřitele, akcionáře a společníky. III PŮSOBNOST EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Smlouva o fungování Evropské unie stanoví právní základ pro přijímání směrnic, jež harmonizují právní předpisy EU (článek 50). Uvedený právní základ byl použit pro přijetí směrnic týkajících se zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti, zachování a změny kapitálu akciových společností, fúzí a rozdělení akciových společností a společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. Rovněž byl použit pro přijetí směrnic o nabídkách převzetí, přeshraničních fúzích společností a o některých právech akcionářů kotovaných společností.

5 6. Myslíte si, že prioritou EU by mělo být zlepšení stávajícího právního rámce harmonizace nebo by se spíše měly hledat nové oblasti harmonizace?* Ano, tyto stávající právní předpisy harmonizující právo společností by mohly být dále modernizovány Ano, mohly by se hledat nové oblasti pro další harmonizaci jako například... Ano, oba přístupy by mohly být zkombinovány a další postup by se mohl zaměřit na tyto oblasti Ne, další harmonizace není zapotřebí, přístup by měl spíše vycházet: Upřesněte prosím. * Z právně nevynutitelných nástrojů, jako jsou doporučení. Ze zvýšené administrativní spolupráce a výměny osvědčených postupů. Upřesněte prosím. * Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Upřesněte prosím. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody.

6 Upřesněte prosím. Směrnice o zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i o závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Směrnice o zachování a změně kapitálu akciových společností. Směrnice o fúzích a rozdělení akciových společností. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. Směrnice o nabídkách převzetí. Směrnice o přeshraničních fúzích. Směrnice o některých právech akcionářů kotovaných společností. Přemístění sídla společnosti do zahraničí. Přeshraniční rozdělení. Skupiny společností. Přeshraniční převody. Právo EU týkající se obchodních společností vychází z odlišení akciových společností a společností s ručením omezeným. Zatímco některé směrnice EU se vztahují na všechny formy společností, jiné se zaměřují na jednu či druhou formu společnosti. V posledních letech se však tato skutečnost změnila, zejména pokud jde o poskytnutí přiměřené ochrany veřejným akcionářům. V některých členských státech je trendem, že se akciové společnosti často používají jako právní formy pro kotované společnosti, zatímco ostatní

7 velké a střední podniky jsou společnosti s ručením omezeným. V některých členských státech byly vytvořeny nové hybridní právní formy společností s cílem umožnit větší flexibilitu. Kromě toho rozlišování mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným neexistuje ve všech členských státech.. Měly by právní předpisy EU týkající se obchodních společností upustit od rozlišování mezi akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným a rozlišovat kotované/nekotované společnosti s cílem zajistit přiměřenou ochranu akcionářů? * Ano, všechny právní nástroje, kterými se harmonizuje právo EU týkající se obchodních společností. Ano, ale pouze pro právní nástroje týkající se Ne. Upřesněte prosím. * Zveřejňování údajů o podnicích a jejich pobočkách, jakož i závaznosti jejich jednání a neplatnosti společnosti. Zachování a změny kapitálu. Fúzí a rozdělení. Vlastnictví jediného společníka. Nabídek převzetí. Přeshraničních fúzí. Některých práv akcionářů kotovaných společností. IV UŽIVATELSKY PŘÍSTUPNÝ PRÁVNÍ RÁMEC EVROPSKÉHO PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

8 Z důvodu velkého počtu směrnic, které upravují evropské právo obchodních společností, je toto někdy považováno za nepříliš uživatelsky přívětivé. Objevuje se také riziko nesrovnalostí, nedostatků nebo překryvů. S cílem řešit toto riziko by stávající směrnice mohly být pozměněny a kodifikovány, aby vytvořily buď jediný nástroj týkající se práva obchodních společností, nebo aby existoval pouze velmi omezený počet směrnic, které by nově přeskupily související oblasti. 8. Myslíte si, že je vhodné zabývat se kodifikací stávajících směrnic EU v oblasti práva společností, a tudíž snížením potencionálních nesrovnalostí, překryvů nebo nedostatků? * Ano, v oblasti práva společností by měl jediný nástroj EU nahradit všechny stávající směrnice. Ano, směrnice EU v oblasti práva společností s podobnou oblastí působnosti by měly být sloučeny. Ne, není vhodné. V PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V EU Kromě harmonizace se právní předpisy EU týkající se obchodních společností rovněž zaměřují na vymezení konkrétních právních forem společností v EU, jako například je statut evropské společnosti (SE), statut evropské družstevní společnosti (SCE), evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a nedávno navrhovaný statut evropské soukromé společnosti (SPE). Tyto nástroje jsou často označovány jako 28. režim s ohledem na to, že zavádějí nové právní formy, které neznamenají harmonizaci, změnu nebo náhradu stávajících vnitrostátních právních forem, ale poskytují další alternativní právní formu.

9 Co je případnou přidanou hodnotou právních forem společností v EU pro evropské podnikání? * Evropský obraz těchto forem společností. Jejich evropská značka ( SE, SCE ). Jejich úplná právní subjektivita. Úspory nákladů v případě přeshraničních transakcí. Ad hoc řešení otázek týkajících se přeshraničních problémů. Schůdné alternativy ke stávajícím vnitrostátním formám společností. Možnost nepodléhat povinným vnitrostátním požadavkům (např. evropská společnost umožňuje akciovým společnostem, aby si zvolily mezi monistickou a dualistickou strukturou řízení). Možnost provádět operace, jako je přemístění sídla do zahraničí. Daňové důvody. Důvody vyplývající z pracovního práva. Neexistuje žádná přidaná hodnota. 10. Jaké jsou hlavní případné nedostatky právních předpisů EU, kterými se zavádí právní formy společností v EU? * Složitost související s častými křížovými odkazy na příslušné vnitrostátní právní předpisy. Nejistota spojená s uplatňováním různých vnitrostátních právních předpisů, které se používají souběžně. Rozdíly, jak jsou právní formy společností EU chápány a používány na vnitrostátní úrovni. Rozdílná úroveň přitažlivosti v jednotlivých členských státech. Omezení, která vyplývají z jednomyslného rozhodování. Neexistují žádné vážné nedostatky.

10 11. Měly by být stávající právní formy společností v EU přezkoumány?* Ano, zejména pokud jde o: Ne. Upřesněte prosím. * Zjednodušení a racionalizaci stávajících postupů. Větší jednotnost díky snížení křížových odkazů na vnitrostátní právní předpisy. Snížení požadovaného minimálního kapitálu. Odstranění požadavku na obsah přeshraničního prvku. Možnost mít sídlo a ústředí ve dvou členských státech. Přesné řešení otázky předzaložených společností. * Evropský modelový zákon o obchodních společnostech (EMCA), na němž akademici v současnosti pracují, si klade za cíl předložit moderní a pružný modelový zákon s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v členských státech. Účelem této snahy není usilovat o harmonizaci vnitrostátního práva společností, ale spíše usnadnit pochopení zvláštních rysů rozdílných vnitrostátních systémů a

11 sloužit jako flexibilní a nepovinný model. * Další informace naleznete na: 12. Mohou nepovinné modely, jako je modelový zákon o obchodních společnostech nebo podobné projekty, být vhodnou alternativou k tradiční harmonizaci? * Ano. Ne. Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) Vysvětlete, prosím. (maximálně: 500 počet znaků:) VI ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD STATUTU EVROPSKÉ SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA (SPE) Návrh týkající se statutu evropské soukromé společnosti se projednává déle než tři roky bez jakéhokoli konečného výsledku. Po zdlouhavých jednáních se členské státy nedohodly zejména na možnosti oddělit sídlo a ústředí společnosti a na režimu účasti zaměstnanců. Komise však stále věří, že evropské malé a střední podniky potřebují podporu na úrovni EU, a to zejména v současné hospodářské situaci.

12 13. Měla by Komise hledat alternativní prostředky jak podpořit evropské malé a střední podniky působící přeshraničně?* Ano. Ne, je třeba vyvinout další úsilí s cílem dosáhnout dohody o stávajícím návrhu statutu evropské soukromé společnosti. Další možnosti zkoumání? například: * Komise by mohla připravit nový legislativní návrh, jehož cílem by bylo podporovat malé a střední podniky v EU prostřednictvím udělování evropské značky stávajícím vnitrostátním právním předpisům v oblasti obchodních společností, které splňují řadu předem definovaných harmonizačních požadavků. Dvanáctá směrnice v oblasti práva obchodních společností by mohla být přezkoumána s cílem zavést zjednodušenou tabulku společností, aby byla usnadněna organizace skupin (tj. společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem by byly osvobozeny od některých harmonizačních pravidel, které nejsou v případě této společnosti nutné). Rozsah působnosti statutu evropské společnosti by mohl být upraven tak, aby ho mohly využívat menší společnosti v EU na základě flexibilnějších požadavků.

13 VII PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI DO ZAHRANIČÍ Bez ohledu na pravidla uvedená ve statutu evropské společnosti (SE) a evropské družstevní společnosti (SCE) nestanoví stávající předpisy EU všeobecné právo na přemístění sídla společnosti do zahraničí, které by uchovalo právní subjektivitu společnosti. V současné době umožňuje pouze několik členských států přemístění sídla společnosti bez její likvidace a následného znovuzaložení. Ve většině členských států si proto společnosti musí založit nový právní subjekt v členském státě určení, sloučit dotyčné společnosti a zaregistrovat společnost vzniklou fúzí v tomto členském státě. 14. Měla by EU podnikat kroky, aby usnadnila přemístění sídla společnosti do zahraničí?* Ano, prostřednictvím harmonizační směrnice. Ano, prostřednictvím některých dalších opatření. Ne, protože stávající rámec EU (statut evropské společnosti, směrnice o přeshraničních fúzích) poskytuje dostatečné nástroje k přemístění sídla do zahraničí. Ne. Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:)

14 Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) Uveďte prosím další důvody pro vaše stanovisko (maximálně: 500 počet znaků:) 15. Jaké by měly být podmínky pro přemístění sídla do zahraničí?* Přemístění by nemělo být možné, pokud je proti společnosti vedeno řízení o zrušení, likvidaci, úpadku, pozastavení plateb nebo podobné řízení. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, zda společně s přemístěním sídla požadovat i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. Přemístění by mělo být uznáno všemi členskými státy, i když není spojeno s přemístěním ústředí společnosti nebo hlavním místem podnikání. Přemístění by mělo být povoleno pouze tehdy, pokud jej doprovází i přemístění ústředí společnosti nebo hlavního místa podnikání. 16. Jaké by měly být důsledky přemístění sídla do zahraničí?* Společnost by neměla být v domovském členském státě v likvidaci. Společnost by neměla ztratit svou právní subjektivitu. Přemístění by mělo být daňově neutrální podle přístupu uvedeného ve směrnici 90/434 uplatnitelného při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států. Přemístění by nemělo mít za následek ztrátu již existujících práv akcionářů, společníků, věřitelů a zaměstnanců společnosti.

15 VIII PŘESHRANIČNÍ FÚZE * Směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových společností obsahuje pravidla pro fúze mezi společnostmi z různých členských států. Směrnice obsahuje harmonizační rámec pro přeshraniční fúze a vnitrostátní pravidla, kterými se řídí postup fúze a proces rozhodování, jakož i společné otázky, jako jsou práva věřitelů. * Směrnice 2005/56/ES. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 17. Má další harmonizace pravidel ve směrnici Vaši podporu?* Ano. Ne. Uveďte prosím v jakých oblastech. * Schvalování přeshraniční fúze valnou hromadou. Doba trvání přezkumu přeshraničních fúzí vnitrostátními orgány. Metody oceňování aktiv při přeshraničních fúzích. Datum započetí období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Doba trvání období ochrany, pokud jde o práva věřitelů. Důsledky práv věřitelů na dokončení přeshraniční fúze. Upřesněte prosím. * V oblasti přeshraničních fúzí není zapotřebí žádná další harmonizace. ozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém. Oblasti, které nejsou v současnosti pokryty, jsou lépe řešeny ve vnitrostátních předpisech.

16 IX PŘESHRANIČNÍ ROZDĚLENÍ Rozdělení na vnitrostátní úrovni jsou v současné době harmonizována obchodních společností nestanoví pravidla pro přeshraniční rozdělení. směrnicí o rozdělení *, avšak právní předpisy EU týkající se * Směrnice 82/891/EHS. Znění směrnice je uvedeno na adrese: 18. Budete podporovat zavádění nařízení, pokud jde o přeshraniční rozdělení na úrovni EU?* Ano. Ne. Odůvodněte prosím. * Tyto oblasti jsou lépe řešeny na vnitrostátní úrovni. Rozdělení na regulaci ze strany EU a vnitrostátní právní předpisy nepředstavuje problém.

17 A tato harmonizační pravidla by se měla zaměřit na tyto oblasti: * Pravidla pro přeshraniční rozdělení by měla být odvozena z rámce stanoveného ve směrnici o přeshraničních fúzích. Odůvodněte prosím. Společná odpovědnost zúčastněných společností za pohledávky existující v době rozdělení. Odůvodněte prosím. * Příslušné zúčastněné strany jsou s rámcem dobře obeznámeny. Rámec se ukázal jako udržitelný. Rámec představuje nejlepší strukturu pro řešení tohoto typu přeshraniční činnosti.

18 Měla by společná odpovědnost vycházet z dělby aktiv při rozdělení? * Ano. Ne. X SKUPINY SPOLEČNOSTÍ Skupiny společností nebo holdingové společnosti jsou z hlediska podnikání skutečností. Nicméně ne všechny vnitrostátní právní systémy obsahují zvláštní právní rámec, který upravuje skupiny společností. V mnohých členských státech fungují právní záruky, které se snaží řešit nejvýznamnější právní problémy, které mohou v této souvislosti vyvstat. Na úrovni EU se v minulosti objevily pokusy vypracovat komplexní evropský rámec, který by se týkal skupin společností, tzv. 9. směrnice v oblasti práva obchodních společností. Tato snaha nebyla nikdy úspěšná. Reflexní skupina předložila doporučení, která nejsou zaměřena na vytváření úplného právního * rámce, ale snaží se zaměřit na konkrétní aspekty, kde je třeba podniknout potřebné kroky. Rádi bychom znali Vaše názory na ně. * Více informací obsahuje zpráva reflexní skupiny, strany 59 75,

19 19. Myslíte si, že je potřeba, aby EU v této oblasti zasáhla?* Ano, EU by měla zasáhnout Ne, zásah EU není zapotřebí. Upřesněte prosím. * Komise by měla doporučit uznávání skupinových zájmů. EU by měla od skupin vyžadovat, aby poskytovaly informace o své struktuře v konsolidovaném, pro investory přívětivém a srozumitelném dokumentu. XI KAPITÁLOVÝ REŽIM V roce 2008 zahájila Komise externí studii, aby poskytla informace o proveditelnosti alternativy k režimu zachování kapitálu obsaženého ve druhé směrnici v oblasti práva společností (77/91/EHS) a o dopadu přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělení * zisku. Ze studie vyplynulo, že stávající zákonné minimální kapitálové požadavky a pravidla o zachování kapitálu nepředstavují pro rozdělování dividend významnou překážku. Rovněž v ní bylo uvedeno, že dopad mezinárodních standardů účetního výkaznictví na rozdělování dividend nebyl významný. S ohledem na výsledky studie Komise rozhodla, že nebude přijímat žádná okamžitá návazná opatření nebo změny druhé směrnice v oblasti práva obchodních společností. * Viz 20. Měla by dle Vašeho názoru být druhá směrnice v oblasti práva společností přezkoumána?* Ano. Ne.

20 Uveďte, co by mělo být cílem přezkumu * * Kromě oblasti působnosti veřejného a soukromého sektoru, viz otázka č. 7. * Zrušení nebo změna minimálního kapitálového požadavku. Nahrazení rozvahového testu testem platební schopnosti. Souběžné použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Alternativní použití rozvahového testu a testu platební schopnosti. Použití mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro stanovení rozdělování dividend. Vyjasnění režimu zdržení se hlasování. Upřesněte prosím. * Stávající pravidla jsou flexibilní a členským státům ponechávají značný manévrovací prostor. Současná pravidla se osvědčila. Náklady na dosažení souladu nejsou pro společnosti vysoké.

21 XII DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 21. Chcete nahrát dokument s dalšími připomínkami? Pokud chcete něco dále komentovat, zde můžete nahrát samostatný dokument. Žádáme vás, abyste této možnosti využili pouze pro připomínky, které jste nevyjádřili v rámci konzultace. Ano. Ne.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

BÍLÁ KNIHA. Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 55 final BÍLÁ KNIHA Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (Text s významem pro EHP) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} BÍLÁ KNIHA

Více

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost Michal Klimeš Michal. Klimes@wl.eylaw.com Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU Evropská společnost Jan Turek Jan. Turek@wl.eylaw.com Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2012 COM(2012) 769 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2006/48/ES na mikroúvěry CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situace v oblasti mikroúvěrů

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více