POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ , se sídlem v Benešově, Erbenova 134

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ 14803241, se sídlem v Benešově, Erbenova 134"

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ , se sídlem v Benešově, Erbenova 134 kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den v hodin do Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři vbenešově, Masarykovo náměstí 225, I.patro. Navrhovaný pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a) Podstatou navrhovaných změn stanov je rozšíření předmětu podnikání a činnosti společnosti o pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,a dále jejich přizpůsobení zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. b) Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v této pozvánce na valnou hromadu, nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, že mění stanovy společnosti tak, že tyto stanovy znějí takto: STANOVY obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. MÁTRA TRANSPORT a.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 28. května 1991 zápisem do obchodního rejstříku, nyní vedeného Městským soudem v Praze Právní forma společnosti: akciová společnost Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: MÁTRA TRANSPORT a.s Sídlo společnosti je Benešov, Erbenova Článek 3 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společnosti je: silniční motorová doprava zprostředkovatelská činnost obchodní činnost spediční činnost v oblasti tuzemské a mezinárodní dopravy zastupování v celním řízení opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků opravy a montáž měřidel skladování zboží a manipulace s nákladem pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Článek 4 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 10, ,- Kč (slovy deset milionů korun českých) Článek 5 Změna základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, případně o zvýšení základního kapitálu představenstvo, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) - dále jen zákon o obchodních korporacích a těmito stanovami Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích Společnost se při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích Článek 6

2 Akcie společnosti 1.Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a jsou převoditelné Článek 7 Hromadné akcie 1. Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu nahrazující jednotlivé akcie nebo hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie (dále jen hromadná akcie ). Jednou hromadnou akcií nahrazující akcie lze nahradit akcie téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie či jejich kombinaci anebo požádat o výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie či hromadnou akcii či jejich kombinaci. Žádost o výměnu musí být v písemné formě a náklady na výměnu nese žádající akcionář Společnost je povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které tato hromadná akcie nahrazuje podle těchto pravidel: a) výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, případně za jednotlivé akcie a jinou hromadnou akcii či akcie anebo za několik hromadných akcií zajišťuje představenstvo společnosti na písemnou žádost akcionáře specifikující požadovanou výměnu, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení písemné žádosti akcionáře je představenstvo povinno v souladu s požadavky akcionáře a stanovami společnosti vydat a vyměnit jednotlivé či hromadné akcie požadované akcionářem; b) místem výměny akcií je sídlo společnosti a akcionář je povinen za tímto účelem dostavit se na výzvu představenstva do sídla společnosti; Při výměně jednotlivých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie anebo při výměně několika hromadných akcií za jinou hromadnou akcii či kombinaci hromadných a jednotlivých akcií postupuje společnost obdobně podle pravidel uvedených v předchozím odstavci; Představenstvo společnosti vede evidenci vydaných jednotlivých a hromadných akcií a uskutečněných výměn jednotlivých a hromadných akcií Článek 8 Vydávání dluhopisů a opčních listů 1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy); vydat prioritní dluhopisy lze jen jestliže společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů Společnost může vydat opční list k uplatnění přednostního práva na akcie nebo dluhopisy. 3. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem, který může společnost za tímto účelem vydat Článek 9 Práva a povinnosti akcionářů, seznam akcionářů 1. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Vedle náležitostí stanovených zákonem o obchodních korporacích zapisuje společnost do seznamu akcionářů na žádost akcionáře jeho ovou adresu, popř. datovou schránku, určenou pro doručování a oznamování Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. O protinávrhu akcionáře se hlasuje teprve, není-li schválen návrh představenstva a dozorčí rady. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do tří měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady, nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. Povinností akcionáře je i pronajmout společnosti jako nájemci pozemky vhodné k zemědělskému obhospodařování, které vlastní Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinni je upozornit na jejich charakter Část druhá Orgány společnosti

3 Díl první Struktura orgánů společnosti Článek Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický Společnost má tyto orgány: a) valnou hromadu, b) představenstvo, c) dozorčí radu Díl druhý Valná hromada Článek 11 Postavení valné hromady a lhůta pro její konání 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období Článek 12 Působnost valné hromady 1. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, k) jmenování a odvolání likvidátora, l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, m) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále jen závod ) nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, o) schvalování poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejích podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen finanční asistence ) p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, q) rozhodování o zřizování fondů a jejich zrušení, r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, s) schvalování udělení a odvolání prokury, t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy Článek 13 Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo, alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do (třicátého června) každého roku. Zákon stanoví, v jakých dalších případech valná hromada musí být svolána a v jakých případech svolá valnou hromadu člen představenstva, v jakých případech dozorčí rada a v jakém případu člen dozorčí rady Svolavatel svolává valnou hromadu pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejní nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na ovou adresu nebo do datové schránky, je-li uvedena v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti b) místo, datum a hodinu konání valné hromady c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno h) korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 3 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady

4 5. Pro svolání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů platí zákon o obchodních korporací. -- Článek 14 Schopnost valné hromady k usnášení a náhradní valná hromada 1. Valná hromada je schopna se usnášet - přijímat rozhodnutí, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž počet dosahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo nelze-li dle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat Není-li valná hromada schopna se usnášet ani do jedné hodiny od doby, na kterou byla valná hromada svolána v pozvánce na valnou hromadu, a je-li to stále potřebné, svolá svolavatel bez zbytečného odkladu se shodným pořadem náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady Článek 15 Účast na valné hromadě 1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnost zapíše do listiny přítomných u přítomných akcionářů jméno a bydliště nebo sídlo a je-li akcionář zastoupen také jméno a bydliště nebo sídlo zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře ke hlasování. Odmítne-li společnost zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba Článek 16 Jednání valné hromady 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a také že předseda valné hromady provádí sčítání hlasů Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady jednání řídí svolavatel nebo jím určená osoba. To platí i v případě, že předseda valné hromady nebude zvolen. Nebude-li zvolen nikdo do některé ze shora uvedených funkcí, určí je svolavatel Ten, kdo jednání valné hromady řídí, je povinen ho řídit tak, aby akcionáři na valné hromadě mohli řádně vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti uplatňováním svých práv, jejichž obsah a způsob uplatňování stanoví zákon, zejména hlasovacího práva, práva na vysvětlení, práva uplatňovat návrhy a protinávrhy. O právu představenstva nebo osoby, která valnou hromadu svolala, vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout a právu akcionáře požadovat, aby dozorčí rada určila, že představenstvo je povinno mu vysvětlení sdělit platí ustanovení zákona Valná hromada může přijmout jednací řád, popř. stálý jednací řád, kterým podrobně stanoví způsob svého jednání, jenž nesmí být v rozporu s ustanovením zákona nebo těchto stanov Jednání valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a dozorčí rady a osoby přizvané představenstvem. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti Zápis z jednání valné hromady vyhotovuje zapisovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Pro formu a obsah zápisu a jeho přílohy platí ustanovení zákona o obchodních korporací Článek 17 Rozhodování valné hromady 1. K ,- Kč jmenovité hodnoty akcií se vztahuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 hlasů. Výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře se neomezuje Hlasuje se zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada o tajném hlasování. Valná hromada může přijmout hlasovací řád, kterým stanoví způsob hlasování Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon vyžadují většinu jinou Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu - rozhodování per rollam. V takovém případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Kumulativní hlasování se nepřipouští Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích bodu pořadu jednání valné hromady v pořadí počtu hlasů, které připadají na akcionáře, který návrh, resp. protinávrh přeložil, v případě shody v počtu hlasů některých akcionářů pak tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Díl třetí Představenstvo Článek 18 Postavení a působnost představenstva

5 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Náleží mu veškerá působnost, která není zákonem nebo stanovami svěřena valné hromadě nebo dozorčí radě Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení společnosti Představenstvo také zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Článek 19 Počet členů představenstva a funkční období 1. Představenstvo je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Člen představenstva vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje. 4. Funkční období každého člena představenstva je 10(deset) let. Opětovné zvolení téže osoby je možné V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce odstoupivšího člena představenstva končí uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání představenstva, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva Článek 20 Práva a povinnosti členů představenstva 1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanovením občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, plyne něco jiného Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny valná hromada. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích Článek 21 Zasedání a rozhodování představenstva 1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru, a to na zasedání představenstva. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně Zasedání představenstva svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání se doručí členům představenstva alespoň s pětidenním předstihem do zahájení zasedání, pokud se všichni členové představenstva nedohodnou jinak. Se souhlasem člena lze pozvánku zaslat i telefaxem, telegrafem nebo elektronicky. Představenstvo lze svolat také usnesením předchozího zasedání O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být uvedeno, jak který člen představenstva hlasoval o návrzích na rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů představenstva, je oprávněn se tento dozvědět obsah rozhodnutí Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nebo se jinak účastní nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala prostá většina účastnících se členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy představenstva a v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy představenstva Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva Díl čtvrtý Dozorčí rada Článek 22 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informují valnou hromadu. To vše jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě Dozorčí rada svolává valnou hromadu, stanoví-li tak zákon, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Článek 23 Počet členů dozorčí rady a funkční období

6 1. Dozorčí rada je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje Funkční období každého člena dozorčí rady je 10(deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce odstoupivšího člena dozorčí rady končí uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rady na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady Článek 24 Práva a povinnosti členů dozorčí rady Ohledně práv a povinností členů dozorčí rady platí článek 20 odst. 1., 2. a 3. stanov obdobně Článek 25 Zasedání a rozhodování dozorčí rady Dozorčí rada zasedá podle potřeby. Pro zasedání a rozhodování dozorčí rady platí ustanovení článku 21 odst. 2 až 7 obdobně. Při rozhodování dozorčí rady v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy dozorčí rady Část třetí Další ustanovení Článek 26 Zastupování společnosti 1. Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva Písemná právní jednání, které předseda představenstva, místopředseda představenstva činí a podepisují za společnost, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis Článek 27 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. O rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty rozhoduje valná hromada Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen podle pravidel stanovených zákonem a jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti; má-li společnost zaměstnance, popřípadě tichého společníka, tak také v jejich prospěch Článek 28 Finanční asistence Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích Článek 29 Zvláštní rezervní fondy 1. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé Jestliže společnost poskytne finanční asistenci vytvoří v její poskytnuté výši zvláštní rezervní fond. Ustanovení odst. 1, věty druhé a třetí se použije přiměřeně Článek 30 Zrušení a zánik společnosti 1. Společnost se zrušuje: a) rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací, b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti s nařízením likvidace, c) bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně společnosti, d) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující; Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku Část čtvrtá Ustanovení závěrečná

7 Článek 31 Společnost se plně podřizuje právní úpravě účinné od a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. Ustanovení těchto stanov však mají přednost před dispozitivními ustanoveními těchto zákonů Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti. 4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 včetně zprávy o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích za rok 2013 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce včetně zprávy o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích za rok 2013 Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost. 5. Informace předsedy představenstva o rozboru hospodaření za rok 2013 a předpokládaného výhledu na rok 2014 Návrh usnesení: Valná hromada bere informaci předsedy představenstva o rozboru hospodaření za rok 2013 a předpokládaného výhledu na rok 2014 na vědomí Zdůvodnění usnesení: Interní informace pro akcionáře, banky a další vybrané instituce 6. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2013 Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2013 včetně jejího stanoviska návrhu představenstva rozdělení zisku. Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost. 7. Projednání a schválení výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2013 a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že celkový dosažený zisk ve výši 6, ,- Kč se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let. Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti. 8. Určení auditora dle ust. 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti Ing. Jiřího Měchuru, se sídlem Neumannova 2044, Benešov, IČ , číslo audit. oprávnění Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost. 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pravidel pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce a pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění: SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou uzavřely MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ , se sídlem v Benešově, Erbenova 134 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 745 (dále jen společnost ) a pan/í. nar.., bytem bankovní spojení: číslo :.. (dále jen člen orgánu společnosti ) Článek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem orgánu společnosti Člen orgánu společnosti byl do funkce.zvolen dne. Článek II. Povinnosti člena orgánu společnosti 1. Člen orgánu společnosti se zavazuje, že bude plnit své povinnosti s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Člen orgánu společnosti je povinen jednat za společnost osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy. Člen orgánu společnosti je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 2. Člen orgánu společnosti bere na vědomí, že pro výkon jeho funkce platí ustanovení zákona č. 90/2012

8 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále též ZOK ) a prohlašuje, že je spovinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat společnost o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce nejsou naplněny. 3. Člen orgánu společnosti se zavazuje pro společnost zejména: a) činit veškerá právní jednání, které mu přísluší z titulu jeho členství a funkce a hájit a prosazovat zájmy společnosti, b) plnit úkoly uložené společností a nejednat v rozporu s jejími usneseními, c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání orgánu společnosti, jehož je členem, a všech pracovních a jiných jednání nezbytných pro činnost orgánu společnosti, jehož je členem, d) podávat vysvětlení jiným orgánům společnosti, je-li toto právo na vysvětlení v jejich pravomoci a působnosti, e) v případě ukončení výkonu funkce zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila. 4. Člen orgánu společnosti se dále zavazuje: a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to i po ukončení výkonu této funkce, b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost, c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost a nahradit společnosti případně způsobenou škodu. Článek III. Práva člena orgánu společnosti 1. Člen orgánu společnosti má zejména tato práva: a) předkládat společnosti k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce, b) odstoupit ze své funkce, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná; v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí valné hromadě společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ZOK a ve stanovách společnosti. 2. Člen orgánu společnosti má dále právo: a) na plnění stanovená touto smlouvou, b) na poskytnutí prostor potřebných pro výkon jeho funkce. Článek IV. Odměňování 1. Za řádný výkon funkce člena orgánu společnosti v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit člena orgánu společnosti smluvně sjednanou paušální peněžitou odměnu, která se vypočte podle přílohy k této smlouvy - Pravidel pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady. Tato odměna je splatná to bezhotovostním převodem na účet člena orgánu společnosti, uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. V závislosti na výsledku roční účetní závěrky má člen orgánu společnosti nárok na mimořádnou jednorázovou odměnu z obratu dosaženého v kalendářním roce, za nějž se odměna vyplácí. O výplatě mimořádné jednorázové odměny a její výši rozhoduje usnesením valná hromada. Tato odměna je splatná nejpozději do 90 dnů od dne rozhodnutí valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 2. V souvislosti s pracovní služební cestou má člen orgánu společnosti nárok na náhradu cestovních výdajů, stravovacích nákladů a na další náhrady v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. 3. V souvislosti s výkonem funkce může mít člen orgánu společnosti nárok též na nepeněžitá plnění za výkon funkce, např. mít k dispozici firemní vozidlo, mobilní telefon, a to za podmínek stanovených v Pravidlech pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady. 4. Jiné výhody nebo zvláštní odměny (např. spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí) se členu orgánu společnosti neposkytují. Článek V. Závěrečná ustanovení 1. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti. 2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě a schváleny valnou hromadou společnosti.

9 3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti. 4. Smlouva i její příloha - Pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady, jakož i jejich změna, podléhají schválení valnou hromadou společnosti. 5. Člen orgánu společnosti tímto výslovně a bez výhrad ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje společnosti souhlas s tím, aby po dobu trvání jeho funkce dle této smlouvy zpracovávala a využívala jeho osobní údaje pro potřeby společnosti a potřeby s předmětem činnosti společnosti související. 6. Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a strana ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy resp. na jinou adresu, kterou strana písemně sdělila druhé straně jako adresu pro doručování. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji strana odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si strana zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se strana o tomto uložení nedozvěděla. 7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 8. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 9. Obě strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Příloha ke smlouvě o výkonu funkce Pravidla pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady 1. Za řádný výkon funkce člena orgánu společnosti v souladu se smlouvou o výkonu funkce a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit tomuto členu orgánu společnosti smluvně sjednanou paušální peněžitou odměnu ve výši stanovené v odstavci 2. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, je-li odměna měsíční a nejpozději do , je-li odměna roční. 2. Předseda představenstva má nárok na odměnu měsíčně ve výši pětinásobku průměrné mzdy ve společnosti za předchozí kalendářní rok. Místopředseda představenstva má nárok na odměnu měsíčně ve výši Kč. Člen představenstva má nárok na odměnu měsíčně ve výši Kč. Předseda dozorčí rady má nárok na odměnu ročně ve výši Kč, člen dozorčí rady má nárok na odměnu ročně ve výši Kč 3. V závislosti na výsledku roční účetní závěrky a to v případě, že společnost dosáhne zisku, může valná hromada rozhodnout o výši další jednorázové roční odměny pro všechny nebo jednotlivé členy orgánu společnosti. Tato odměna je splatná nejpozději do 16. dubna následujícího roku, následujícího po roce, v němž nárok na odměnu vznikl. 9. Schválení mzdy a jiných plnění zaměstnanců, kteří jsou současně členy představenstva: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení mzdy a jiných plnění členů představenstva a dozorčí rady takto: Mzda a jiná plnění členů představenstva a dozorčí rady, kteří vykonávají pro společnost práci, která je odlišná od výkonu jejich funkce v orgánu společnosti, nesmí být vyšší než pětinásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v platném znění. O konkrétní výši mzdy a jiných plnění rozhodne představenstvo v rámci těchto limitů v souvislosti s uzavřením pracovní nebo jiné smlouvy. Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost. 10. Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkcí všechny dosavadní členy představenstva Jiřího Povolného, Blanku Slunečkovou a ing. Jana Medvedě. Valná hromada volí členy představenstva Jiřího Povolného, Blanku Slunečkovou, dosavadní členy představenstva a ing. Jiřího Jandu, bytem Tř.E. Beneše 540, Soběslav. Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a zájem společnosti. 11. Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady

10 Návrh usnesení : Valná hromada odvolává z funkcí všechny dosavadní členy dozorčí rady Martinu Syslovou, Danu Platilovou a Miroslava Volka. Valná hromada volí novými členy dozorčí rady Danu Platilovou, Martinu Syslovou, dosavadní členy dozorčí rady a Zdeňka Malého, bytem Tomice II č. 64, Vrchotovy Janovice. Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost a zájem společnosti. 12. Závěr Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti. Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2013 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2013 jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Prezentace začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady. V Benešově dne MÁTRA TRASPORT a.s. předseda představenstva

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více