SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ"

Transkript

1 SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ Štefan Hečko, Petra Janečková, Vojtěch Malátek, Radim Řihák Klíčová slova: bezpečnost, pocit bezpečnosti, ohrožení, respondent, výzkum, srovnání,, Key words: security, sense of security, threat, respondent, research, comparison,, Abstrakt Příspěvek prezentuje srovnání stěžejních výsledků výzkumných šetření realizovaných mezi občany Českého Těšína a Karviné. Projekt Vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů Českého Těšína, resp. Karviné byl ve spolupráci s přestaviteli vedení měst řešen doktorandy Katedry společenských věd ze Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pod odborným vedením jejich školitele. První kapitola příspěvku prezentuje výzkumné metody; autoři popisují průběh dotazníkových šetření a metody, které byly použity pro analýzu a vyhodnocení dat. Druhá kapitola přináší stratifikaci respondentů dle věku, bydliště, ekonomické aktivity, města zaměstnání a nejvyššího dosaženého vzdělání. Třetí kapitola příspěvku obsahuje výzkumné závěry, srovnání názorů respondentů z měst Český Těšín a a doporučení, na jejichž základě může vedení Českého Těšína a Karviné přispět ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti svých občanů. Abstract This article presents comparison of crucial results of realised researches among citizens of and. These projects Perception of Sense of Security Degree of Český Těšín Citizens, respectively Citizens were solved in cooperation with local government of North-Moravian towns and by Ph.D. students from Department of Social Sciences (Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina) under the expert tutelage of their supervisor. The first chapter of the article presents the research methods. The authors describe the questionnaire survey progress and the methods, which were used for data analysis and evaluation. The second chapter brings the respondents stratification by age, place of residence, economic activity, place of employment and educational attainment. The third chapter contains results of realised research, provides the comparison of views of respondents who were interviewed in Český Těšín and and recommendations. On the basis of them can the local government of and contribute to increase the sense of security degree of their citizens. Úvod Autoři příspěvku se zaměřili na poměrně úzce zaměřenou společenskou kategorii, a to na jedinci vnímaný pocit bezpečnosti (ohrožení). Je zřejmé, že ani v moderních společnostech nestojí bezpečnost mimo každodenní realitu. Bezpečnost, transformována do osobnosti jedince, se jeví jako pociťování určité míry bezpečnosti. Právě stav pociťované míry bezpečnosti se vědomě i podvědomě promítá do lidské každodennosti a působí tak na soukromý, jakož i pracovní život jedince. Dopady prožívaného pocitu bezpečnosti rozhodně nejsou zanedbatelné a stojí za to se tímto fenoménem zabývat. Za účelem získání odpovědí na 754

2 otázky, jakým způsobem je vnímána míra pocitu bezpečnosti jedinci a jaké reálné dopady může mít absence bezpečnosti na jejich osobní a pracovní život, byla realizována výzkumná šetření v Českém Těšíně a Karviné. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s výsledky šetření a jejich srovnáním. 1. Problematika bezpečnosti občanů ve městech a V období měsíců září až prosinec 2010 byly v Českém Těšíně a následně v Karviné realizovány výzkumné projekty zaměřené na vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů měst a. Zmiňované projekty byly ve spolupráci s vedením měst a řešeny doktorandy Katedry společenských věd, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále KSV OPF) Ing. Štefanem Hečkem, Ing. Petrou Janečkovou a Ing. Radimem Řihákem 1 pod odborným vedením jejich školitele doc. Dr. Vojtěcha Malátka, CSc. 1.1 Metodika zkoumání Pro účely získání dat byla v rámci realizovaných sociologických šetření použita explorativní metoda dotazování, konkrétně pak technika dotazníku. V Českém Těšíně bylo vlastní dotazníkové šetření zahájeno 6. září 2010 a probíhalo šest týdnů (do 15. října 2010), realizace dotazování ve městě započalo následně 25. října 2010 a probíhalo taktéž šest týdnů (do 3. prosince 2010). Dotazníky byly distribuovány dvojí formou: 1) doktorandi KSV OPF je dodávali přímo do domácností ve městech; 2) dotazníky byly respondentům (občanům Českého Těšína a Karviné starším 18 let) předány prostřednictvím žáků/studentů základních a středních škol. Tito žáci/studenti posléze vyplněné dotazníky od svých rodičů, případně dalších rodinných příslušníků, ve stanoveném termínu přinesli nazpět do školy, přičemž poté byly sesbírané dotazníky předány doktorandům KSV OPF. V rámci realizovaných šetření byl distribuován dotazník, obsahující 14 otázek. Prvních 6 otázek bylo obecně zaměřených pro účely stratifikace respondentů (pohlaví; věk; bydliště v rámci Českého Těšína, resp. Karviné; ekonomická aktivita; město zaměstnání; nejvyšší dosažené vzdělání). Dále následovalo 8 otázek týkajících se vnímání míry pocitu bezpečnosti obyvatel v jednotlivých městech. Výzkumného šetření se v Českém Těšíně zúčastnilo celkem 473 respondentů starších 18 let, přičemž 31 dotazníků bylo vyřazeno z důvodů neúplného či nesprávného vyplnění a následně bylo tedy analyzováno a vyhodnoceno 442 dotazníků. Jednalo se o reprezentativní vzorek respondentů (pro dosažení reprezentativnosti sociologického šetření bylo závazné z obyvatel Českého Těšína oslovit alespoň 389 respondentů). Výsledky realizovaného šetření lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vztáhnout na základní soubor respondentů. 2 Výzkumného šetření v Karviné se zúčastnilo celkem respondentů starších 18 let, přičemž 43 dotazníků bylo vyřazeno z důvodů neúplného či nesprávného vyplnění a následně bylo tedy analyzováno a vyhodnoceno dotazníků. Reprezentativnosti výzkumného šetření bylo docíleno (pro dosažení reprezentativnosti bylo závazné z obyvatel Karviné oslovit alespoň 938 respondentů). Taktéž výsledky šetření mezi obyvateli Karviné lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vztáhnout na základní soubor respondentů. 3 1 Vědeckovýzkumná činnost studentů doktorského studia (spoluautorů příspěvku) byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji pro roky 2011, Reprezentativnost tohoto vzorku byla dodržena i v rámci všech částí Českého Těšína (, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice). Blíže viz MALÁTEK, V. Metodologie marketingového výzkumu Je namístě podotknout, že reprezentativnost tohoto vzorku byla dodržena i v rámci všech městských částí Karviné ( 1 Fryštát, 2 Doly, 3 Darkov, 4 Ráj, 5 Staré Město, 6 Nové Město, 7 Mizerov, 8 Hranice, 9 Louky). 755

3 Pro účely analýzy získaných dat byly využity komparace kvantitativního třídění prvního stupně 4, statistické nástroje v MS Excel a statistický program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Stratifikace respondentů Dotazníkového šetření se ve městě v rámci správně vyplněných dotazníků zúčastnilo 633 žen (56,92 %) a 479 mužů (43,08 %); ve městě se v rámci 442 správně vyplněných dotazníků zúčastnilo 245 žen (55,43 %) a 197 mužů (44,57 %). Stratifikace respondentů z hlediska věku přináší níže uvedené Grafy 1 a 2. Graf 1: Věk respondentů ve městě Graf 2: Věk respondentů ve městě Č. Těšín Zdroj: Vlastní, dotazníkové šetření. Zdroj: Vlastní, dotazníkové šetření. Obyvatelé Karviné (1112) a Českého Těšína (442) byli dále dotazováni, ve které části města bydlí, přičemž mohli vybírat z devíti městských částí Karviné, resp. sedmi městských částí Českého Těšína. Stratifikace respondentů dle místa bydliště je vyobrazena v Grafech 3 a 4. Graf 3: Bydliště respondentů v Karviné Graf 4: Bydliště respondentů v Č. Těšíně 4 Blíže viz ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření Data byla podrobena statistickému vyhodnocování a analýze (test statistické hypotézy Analýza rozptylu a Chi-kvadrát test nezávislosti). Výsledky těchto testů nejsou v příspěvku uvedeny. Komplexní výsledky budou prezentovány v monografické publikaci, kterou autoři připravují. Součástí publikace, jakožto příloha, bude taktéž samotný dotazník distribuovaný v dílčích úpravách respondentům v Českém Těšíně, resp. v Karviné. 756

4 Tabulka 1: Ekonomická aktivita respondentů Karviné a Českého Těšína Ekonomická aktivita Počet % Počet % Zaměstnaný ,29 % ,35 Živnostník/podnikatel 73 6,56 % 46 10,41 Student 13 1,17 % 37 8,37 Penzista 24 2,16 % 26 5,88 Na mateřské/rodičovské dovolené 74 6,65 % 29 6,56 Nezaměstnaný ,16 % 24 5,43 Celkem , ,00 Co do ekonomické aktivity respondentů je možné z výše uvedené Tabulky 1 vypozorovat, že nejvyšší zastoupení v rámci měst a má kategorie zaměstnaný, jež v obou případech představuje co do podílu více než 3/5 z celkového počtu oslovených. 6 V rámci vzdělanostní struktury respondentů má nejpočetnější zastoupení středoškolské vzdělání. Tuto kategorii zvolilo celkem 636 dotazovaných ve městě (57,19 %), v Českém Těšíně pak byla zastoupena 199 respondenty (45,02 % z dotazovaných). Občanů s vyučením v nějakém oboru bylo v reprezentativním vzorku v rámci šetření ve městě 225 (20,23 % všech respondentů oslovených v průběhu tohoto šetření), v Českém Těšíně označilo tuto odpověď 91 osob (20,59 % všech oslovených respondentů). Vysokoškolské vzdělání bylo v rámci Karviné uvedeno ve 137 případech (v relativním vyjádření 12,32 % respondentů), v Českém Těšíně v 61 případech (13,80 %). V Karviné zvolilo 67 dotázaných základní vzdělání (6,03 %), v Českém Těšíně se jednalo o 73 respondentů (16,52 %). Do výzkumu v Karviné se zapojilo 47 dotazovaných (4,23 %) s vyšším odborným vzděláním, v Českém Těšíně pak 18 obyvatel (4,07 %). Stratifikaci respondentů dle jejich místa zaměstnání vyobrazuje Tabulka 2, přičemž největší zastoupení má místo (město), v němž jsou respondenti dotazováni. Tabulka 2: Město zaměstnání respondentů oslovených v rámci výzkumného šetření: Respondenti v Českém Těšíně Respondenti v Karviné Město Počet % Město Počet % , , , ,49 Třinec 37 11,35 Třinec 13 1,46 Bohumín 7 2,15 Bohumín 22 2,48 Ostrava 15 4,60 Ostrava 58 6,53 Jiné město 22 6,75 Jiné město 87 9,80 Celkem ,00 Celkem ,00 3. Srovnání názorů občanů měst a ve vztahu k vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů ve městě Tato kapitola je rozdělena do podkapitol, které odpovídají sekci osmi otázek kladených v dotazníku, jež se týkaly problematiky bezpečnosti, resp. vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů měst a. 6 Na následujících místech jsou pak v různých obměnách zastoupeni nezaměstnaní, živnostníci/podnikatelé, penzisté, studenti a občané na mateřské/rodičovské dovolené. 757

5 3.1 Míra pocitu bezpečnosti občanů v jednotlivých lokalitách Karviné a Českého Těšína V první otázce této sekce měli občané Karviné, resp. Českého Těšína posuzovat, jak bezpečně se cítí v uvedených lokalitách, případně mohli dopsat další lokality a přiřadit i těmto číselné hodnocení z níže uvedené škály: 1 v této lokalitě se cítím naprosto bezpečně 2 jen občas mám nepříjemný pocit (dosud jsem ale žádnou nepříjemnou zkušenost nezažil(a)) 3 jak kdy, ale spíše mám pocit ohrožení 4 mám častý pocit ohrožení 5 mám neustále pocit akutního ohrožení V Tabulce 3 jsou seřazeny jednotlivé lokality od nejvíce nebezpečné po nejméně nebezpečnou tak, jak je respondenti ohodnotili, a to vždy v rámci města, jehož jsou občany. Tabulka 3: Míra pocitu bezpečnosti občanů měst, v jednotlivých jejich lokalitách Pořadí* Lokality v Karviné Průměrné hodnocení Lokality v Českém Těšíně** Průměrné hodnocení 1. Lokalita Vagonka 3,60 Sídliště Svibice 2,95 2. Sídliště 6 3,56 Železniční nádraží a jeho okolí 2,67 3. Lokalita Doly 3,07 Přehrada Hrabina 2,55 4. lesopark Dubina 2,94 Bývalý Motorest Svibice 2,45 5. Vlakové nádraží a jeho okolí 2,44 Řeka Olše a její okolí 2,38 6. Mizerov u pískovny ul. Na Kopci 2,19 Ulice Cihelní 2,32 7. Okolí kina Reflex 1,96 U fotbalového stadionu 2,22 8. Park B. Němcové 1,95 Parčík před poliklinikou 2,21 9. Lázeňský park 1,89 Park A. Sikory 2,21 * Pořadí od nejvíce nebezpečné lokality k nejméně nebezpečné ** Kompletní výčet lokalit, včetně dalších respondenty uváděných lokalit, budou obsahem monografické publikace, na níž autoři výzkumných šetření pracují. Občané města za nejvíce nebezpečné lokality považují: lokalitu Vagonka (hodnocena známkou 3,60), sídliště 6, lokalitu Doly, lesopark Dubina či lokalitu vlakové nádraží a jeho okolí (hodnocena známkou 2,44). Těmto respondenti přiřadili nejvyšší hodnotící známky co do nebezpečnosti, a to s poměrně malými hodnotícími rozestupy. Mezi dotazovanými v Českém Těšíně převládá názor, že nejvíce nebezpečnou lokalitou je sídliště Svibice (ohodnoceno známkou 2,95), lokalita železničního nádraží a jeho okolí, přehrada Hrabina či bývalý Motorest Svibice (lokalita ohodnocena známkou 2,45). Ze srovnání míry pocitu bezpečnosti v uváděných lokalitách lze vypozorovat fakt, že lokality v Karviné jsou ohodnocovány vyšší známkou ve srovnání s hodnocením lokalit v Českém Těšíně. Respondenty uváděná nejvíce nebezpečná lokalita v Českém Těšíně sídliště Svibice přidělenou hodnotou známky (svou nebezpečností) odpovídá až čtvrtému místu co do nebezpečnosti v pořadníku lokalit ve městě. Je možno konstatovat, že v obou městech se na předních místech (nejméně bezpečné lokality) objevují inkriminovaná a dlouhodobě problematická sídliště (sídliště v Karviné 6, sídliště Svibice v Českém Těšíně) a také vlaková, resp. autobusová nádraží v obou městech. 3.2 Skutečnosti ovlivňující pocit bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína Ve druhé otázce této sekce měl každý z respondentů vymezit nejvýše tři důvody, které mají negativní vliv na pocit bezpečnosti v místě jeho bydliště. U respondentů v rámci šetření 758

6 v Karviné vybralo 38 % dotazovaných pouze jeden důvod, zbývající část zvolila dvě nebo tři odpovědi. U respondentů v Českém Těšíně vybralo pouze jednu odpověď 43 % dotazovaných. Tabulka 4: Skutečnosti nejvíce negativně ovlivňující pocit bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína Uváděné skutečnosti Četnost % Četnost % Výskyt problémových skupin obyvatel , ,30 Četnost krádeží, projev vandalismu , ,00 Nedostatečně osvětlené lokality , ,10 Vysoká pravděpodobnost napadení/přepadení , ,54 Nedůsledná práce policejních složek , ,42 Žádná z uvedených skutečností , ,35 Vysoká pravděpodobnost znásilnění/fyzického obtěžování , ,40 Jiné okolnosti 40 3,60 1 0,23 Nejčastějšími důvody, které snižují pocit bezpečnosti občanů měst a, jsou: výskyt problémových skupin obyvatel; četnost krádeží, projev vandalismu; a nedostatečně osvětlené lokality. Vysokou míru zastoupení co do negativních vlivů mají také vysoká pravděpodobnost napadení/přepadení (zaznamenána především v Karviné) a vysoká pravděpodobnost znásilnění/fyzického obtěžování (zaznamenána především v Českém Těšíně). Tyto jevy je možné přisuzovat jednak příhraničnímu situování obou měst, ale také značně tíživé socioekonomické situaci řady občanů, kteří k patologickým jevům inklinují častěji. Na téměř shodné úrovni se objevuje ve výčtu důvodů nejvíce negativně ovlivňujících pocit bezpečnosti občanů poukazování na nedůslednou práci policejních složek. 3.3 Nejméně bezpečná denní doba (dny v týdnu) v místě bydliště občanů měst, V další tematicky související otázce bylo v rámci obou realizovaných šetření zkoumáno, ve kterou (denní) dobu se občané měst cítí ve svém bydlišti nejméně bezpečně. 7 Jak je patrné z níže uvedené Tabulky 5, největší podíl dotazovaných konkrétně ve městě 77,07 % (857 respondentů), v Českém Těšíně 70,59 % (312 respondentů) označil za nejméně bezpečnou dobu pozdní večerní hodiny, přičemž tuto dobu označilo přes 2/3 dotazovaných. Se značným odstupem následuje inkriminovaný čas v brzkých ranních hodinách (více negativně se projevující u občanů Karviné). Jisté obavy mají lidé z Karviné i Českého Těšína také o pátečních večerech a v době víkendů. 7 Respondenti mohli zvolit možnost uvedení i více odpovědí. Pouze jednu z nabízených odpovědí si v rámci šetření v Karviné vybralo 608 dotazovaných, tj. 54,68 %; v Českém Těšíně se stejně zachovalo 302 respondentů, tj. 68,33 %. 759

7 Tabulka 5: Nejméně bezpečná denní doba (dny v týdnu) v místě bydliště občanů Karviné a Českého Těšína Inkriminované časy (dny, hodiny) Četnost % Četnost % V pozdních večerních hodinách , ,59 V brzkých ranních hodinách , ,21 Nikdy, cítím se vždy bezpečně , ,35 V pátek večer , ,31 O víkendu , ,79 Celý týden , ,79 V době prázdnin, svátků 45 4, , Pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání Další 4 otázky týkající se vnímání míry pocitu bezpečnosti mezi občany příhraničních měst byly koncipovány v návaznosti na docházku do zaměstnání, resp. vyplňovali je pouze ti respondenti, kteří v dotazníku uvedli u otázky ohledně ekonomické aktivity: zaměstnaný nebo živnostník/podnikatel, tj. z pohledu šetření v Karviné se jednalo o 888 respondentů, v Českém Těšíně o 326 osob. Otázka č. 10 zněla: Máte pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání? Pokud ano, specifikujte, prosím, příslušnou lokalitu (ulici, park ), kterou procházíte (projíždíte). Dotazovaní měli na výběr ze dvou odpovědí; pocit nebezpečí: ne, nemám či ano, mám (v tomto případě doplnili konkrétní lokalitu viz Tabulka 6). Tabulka 6: Pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání u občanů Karviné a Českého Těšína Pocit nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání Četnost % Četnost % Nemám pocit nebezpečí , ,11 Mám pocit nebezpečí , ,89 Nejčastěji uváděné lokality (pocit nebezpečí a strachu)* % % Ulice Zakladatelská 8,01 Vlakové nádraží a okolí 17,95 Lesopark Dubina 6,53 Autobusové nádraží a okolí 11,11 Sídliště 6 5,34 Okolí divadla + park u divadla 9,40 Okolí Hornické nemocnice 5,04 Park před poliklinikou 8,55 Autobusové a vlakové nádraží 4,75 Ulice Frýdecká 5,13 Za hypermarketem Ahold 4,45 Ulice Hornická 4,27 * Výčet dále zastoupených lokalit bude obsahem monografické publikace, na níž autoři pracují. Při srovnání procentuálního podílu respondentů, kteří uvedli, že při přesunu do/ze zaměstnání pociťují nebezpečí, je možno konstatovat, že občané Karviné se cítí nejméně bezpečně v ulici Zakladatelská, v lesoparku Dubina a na sídlišti 6; občané Českého Těšína v lokalitách vlakového a autobusového nádraží a okolo divadla + v parku před divadlem. 3.5 Doba trvání pociťovaného nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání Otázky, které následovaly (otázky 11, 12 a 13), byly určeny pouze těm respondentům, kteří uvedli v otázce č. 10, že mají strach (pocit nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání). V otázce č. 11 bylo tedy zjišťováno na příslušném vzorku respondentů (337 dotazovaných v Karviné a 117 v Českém Těšíně), jak dlouho u nich tento pocit ohrožení přetrvává. 760

8 Tabulka 7: Doba trvání pociťovaného nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání u občanů Karviné a Českého Těšína Doba trvání pociťovaného nebezpečí Četnost % Četnost % Poslední měsíc 7 2,00 5 4,00 Poslední dva až šest měsíců 30 9, ,00 Poslední půl rok až rok 62 18, ,50 Poslední rok až dva 57 16, ,08 Déle jak dva roky , ,62 Při srovnání vyjádření respondentů z Karviné a Českého Těšína na tuto otázku je možné konstatovat, že největší procento z dotazovaných, kteří pociťují nebezpečí, jej pociťuje déle jak dva roky. Ze získaných dat je patrné, že déle jak dva roky trpí pociťovaným nebezpečím více obyvatelé Karviné (téměř 54 %). U obyvatel Českého Těšína se pociťované nebezpečí dostavuje (oproti obyvatelům Karviné) ve vyšším procentuálním zastoupení ve všech ostatních časových intervalech, což by nemělo být přehlíženo. Z uvedeného srovnání vyplývá, že z těch občanů Karviné, kteří mají strach cestou do/ze zaměstnání, má tyto obavy téměř 3/4 respondentů (70,62 %), a to po dobu alespoň jeden rok a déle a současně 89 % dotázaných alespoň půl roku a déle. V rámci výzkumného šetření mezi respondenty v Českém Těšíně co do míry strachu cestou do/ze zaměstnání vyplývá, že z těch občanů, kteří mají strach cestou do/ze zaměstnání, má tyto obavy více jak polovina respondentů (54,70 %), a to po dobu alespoň jeden rok a déle, a současně více jak 4/5 dotázaných (81,20 %) alespoň půl roku a déle. 3.6 Opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečnosti respondentů při cestě do/z práce Otázka č. 12 byla co do stylu otázky otevřená, přičemž respondenti v odpovědi na ní měli možnost uvést, jaká opatření by přispěla ke zvýšení jejich bezpečnosti při cestě do/ze zaměstnání. V rámci této otázky navrhlo v Karviné 86 % respondentů (296) a 78 % respondentů (91) v Českém Těšíně nějaké opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů při jejich přesunu do/ze zaměstnání. 8 Nejvíce výtek (v Karviné téměř 62 %, v Českém Těšíně téměř 65 %), jejichž náprava by dle dotazovaných přispěla ke zvýšení jejich bezpečnosti, se týkalo práce policie, a to jak Policie ČR, tak městské policie. Tabulka 8: Opatření navrhovaná respondenty (ve vztahu k policejním složkám) ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v Karviné a Českém Těšíně Příklady opatření vztahující se k práci policejních složek % % Častější hlídky městské policie 42,61 16,48 Více pochůzkářů v terénu 13,06 36,26 Důslednější práce policie 3,78 8,79 Vyšší součinnost policejních složek a koordinace působení -- 3,30 Policie ČR a městské policie Častější kontroly Policie ČR 2, Vlivem omezeného rozsahu tohoto příspěvku nejsou u těchto opatření uvedeny konkrétní lokality ve městě, kterých se navrhované opatření týká. Komplexní výsledky, včetně respondenty uváděných lokalit, budou obsaženy v monografické publikaci, na níž autoři pracují. 761

9 Další významná opatření navrhovaná respondenty ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína sumarizuje níže uvedená Tabulka 9. V rámci srovnání názorů respondentů z příhraničních měst jsou patrné jejich prioritní požadavky vztahující se především ke zkvalitnění veřejného osvětlení a instalaci kamerového systému, jež mohou výrazně napomoci ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti obyvatel. Tabulka 9: Další významná opatření 9 navrhovaná respondenty ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v Karviné a Českém Těšíně Respondenty navrhovaná opatření ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů % % Zkvalitnit veřejné osvětlení a přidat více lamp 31,62 37,36 Posílit kamerový systém/nainstalovat kamery 10,65 17,58 Důsledně řešit problémy s Romy a jejich kriminalitu 7,56 5,49 Úprava (sestříhání, prořezání) zeleně a keřů ve městě 5,84 3,30 Vyřešit problém s bezdomovci, narkomany a opilci 3,78 3, Vliv pocitu ohrožení respondentů na jejich pracovní výkon V dotazníku byla respondentům položena otázka, zda se domnívají, že pocit ohrožení při cestě do/ze zaměstnání je následně ovlivňuje v pracovním výkonu či soustředěnosti na pracovní výkon (otázka č. 13). Tabulka 10: Míra vlivu pocitu ohrožení respondentů na jejich pracovní výkonnost Domníváte se, že pocit ohrožení při cestě do/ze zaměstnání Vás následně ovlivňuje v pracovním výkonu či soustředěnosti na pracovní výkon? v % Ne, nikdy jsem neměl takový pocit 1,78 3,42 Ano, občas pocit ohrožení mám, ale nesoustředím se na něj 66,17 61,54 Ano, dost často pocit ohrožení mám a občas to ovlivňuje můj výkon 27,60 29,91 Ano, téměř pravidelně pocit ohrožení mám a většinou to ovlivňuje můj výkon 3,56 4,28 Ano, pravidelně pocit ohrožení mám a nepodávám proto adekvátní výkon 0,89 0,85 Z analýzy dat v rámci srovnání názorů respondentů ve městech a vyplývá podstatná skutečnost, a sice že téměř u třetiny respondentů z Karviné (32,05 %), resp. více jak u třetiny respondentů z Českého Těšína (35,04 %), kteří mají cestou do/ze zaměstnání strach, má tento pocit ohrožení alespoň občas vliv na jejich pracovní výkonnost. 3.8 Hodnocení spolupráce vedení měst s policejními složkami Na poslední otázku dotazníku zabývajícího se vnímáním míry pocitu bezpečnosti mezi občany Karviné a Českého Těšína již odpovídali opět všichni oslovení respondenti. V této otázce (otázka č. 14) bylo zkoumáno, jak občané Karviné vnímají (hodnotí) vzájemnou spolupráci Magistrátu města se složkami Policie České republiky a městské policie v Karviné, resp. jak občané Českého Těšína vnímají (hodnotí) vzájemnou spolupráci Městského úřadu se složkami Policie České republiky a městské policie v Českém Těšíně. Zastoupení jednotlivých názorů 10 dotazovaných je uvedeno v Tabulce V tomto příspěvku jsou uváděna především stěžejní opatření, jejichž realizaci respondenti požadují prioritně. 10 V rámci výzkumného šetření v Karviné více jak polovina dotazovaných (52,70 %) zastává názor, že se k této otázce nedokáže vyjádřit; v Českém Těšíně pak Téměř 3/5 dotazovaných (58,82 %). 762

10 Tabulka 11: Hodnocení vzájemné spolupráce vedení města se složkami PČR a městské policie Hodnocení spolupráce Četnost % Četnost % Spolupráci hodnotím velmi pozitivně, situace se zlepšuje , ,40 Spolupráci hodnotím pozitivně, ale mám jisté výhrady , ,06 Nevím, nedokážu se k této problematice vyjádřit , ,82 Spolupráci hodnotím jako nedostatečnou, v posledních letech se situace zhoršuje 71 6, ,33 Spolupráci hodnotím jako zcela nedostatečnou 66 5, ,39 Celkem , ,00 Respondenti, kteří hodnotí spolupráci vedení města, resp. s policejními složkami pozitivně s jistými výhradami, uváděli následující výhrady/doporučení 11 : více pochůzkářů namísto hlídek ve vozech; více a častější hlídky policie především ve večerních a nočních hodinách; policie by se měla soustředit na problémové lokality; zaměřit se na řešení problémů se zjevným vandalismem, podnapilými a narkomany. Občané měst, kteří zvolili v této otázce odpověď spolupráci hodnotím jako nedostatečnou, v posledních letech se situace zhoršuje, uvedli tyto výhrady/doporučení: laxní přístup městského úřadu a policie k řešení problémů s nepřizpůsobivými občany; více pochůzkářů namísto hlídek ve vozech především ve večerních a nočních hodinách; policie by se měla více soustředit na problémové lokality; důsledněji řešit delikty občanů z blízkého příhraničí. Závěr Sumarizace a vyvození společných dílčích závěrů vzešlých z provedených výzkumných projektů, majících základ v provedených analýzách dat získaných v rámci dotazníkových šetření mezi občany města a, poukazují na řadu skutečností, na něž by bylo vhodné a prospěšné se zaměřit při realizaci opatření vedoucích ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti v příhraničních městech. Autoři tohoto příspěvku předesílají především následující: Provedená srovnání umožnila pojmenovat a nalézt dílčí spojitosti v rámci nejméně bezpečných lokalit ve městech a ; definovat společné faktory, které negativně ovlivňují pocit bezpečnosti občanů měst; vymezit denní dobu (den v týdnu), kdy se respondenti ze zmiňovaných příhraničních měst cítí nejméně bezpečně. Dále srovnání názorů respondentů umožnilo určit podíl dotazovaných, kteří mají obavy cestou do/ze zaměstnání a poukázat na dobu trvání těchto obav; popsat opatření, která by dle respondentů vedla ke zvýšení jejich pocitu bezpečnosti při cestě do/ze zaměstnání či informovat o míře vlivu ohrožení respondentů při cestě do zaměstnání na jejich pracovní výkon. Příspěvek se také zabýval názory respondentů na spolupráci měst se složkami policie. Výsledky výzkumného šetření popsané v tomto příspěvku jsou zajisté cennými informacemi jak pro samotné obyvatele Karviné a Českého Těšína, tak také pro vrcholné představitele 11 Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku nejsou u těchto doporučení uvedeny konkrétní lokality ve městě, kterých se navrhované doporučení týká. Komplexní výsledky, včetně respondenty uváděných lokalit, budou obsaženy v monografické publikaci, na níž autoři pracují. 763

11 vedení měst, kteří na jejich základě mohou ve spolupráci se složkami městské policie, s Policií ČR a dalšími institucemi přispět ke zvýšení pocitu bezpečnosti mezi občany měst. Literatura: [1] KORZENIOWSKI, L. F. Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie czlowieka i organizacji spolecznych. 1. vydání. Kraków: EAS, 2008, 312 s. ISBN [2] MALÁTEK, V. Metodologie marketingového výzkumu. : OPF SU, 2004, 110 s. ISBN [3] NAHOTKO, S. Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. 1. vydání. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001, 204 s. ISBN [4] POKORNÝ, J. Stres a jeho vliv na práci [cit ]. Dostupné na WWW: [5] ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 212 s. ISBN [6] [7] [8] Ing. Štefan Hečko Ing. Petra Janečková Ing. Radim Řihák Doktorandi Katedra společenských věd Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/3, Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. Docent Katedra společenských věd Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/3,

VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ

VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ Štefan Hečko 1, Petra Janečková 2, Vojtěch Malátek 3, Radim Řihák 4 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA SE ZDROJI INFORMACÍ O MĚSTĚ

SPOKOJENOST OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA SE ZDROJI INFORMACÍ O MĚSTĚ SPOKOJENOST OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA SE ZDROJI INFORMACÍ O MĚSTĚ Štefan Hečko, Petra Janečková, Radim Řihák Klíčová slova: informace, zdroje informací, informovanost, respondenti, občané, Český Těšín, spokojenost,

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016

Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů a institucí březen 2016 po0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 8 80 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Názor na rozšířenost a míru korupce u veřejných činitelů

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016

Tisková zpráva. Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 2016 Tisková zpráva Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání září 01 Naprostá většina dotázaných podporuje vytváření následujících typů škol v rámci povinné školní docházky. Nejméně podpory

Více

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) V rámci projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Pro Městskou polici Brno zpracovala: Mgr. Lucie

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA

TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA TEORIE A PRAXE INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÝCH MANAŽERŮ STATISTICKÁ ANALÝZA Theory and Practice of Information Security of Czech Manager Statistical Analysis Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt Článek

Více

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika a záruky stability pro

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více