SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ"

Transkript

1 SROVNÁNÍ NÁZORŮ OBČANŮ ČESKÉHO TĚŠÍNA A KARVINÉ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU VYBRANÝCH OTÁZEK BEZPEČNOSTI VE MĚSTĚ Štefan Hečko, Petra Janečková, Vojtěch Malátek, Radim Řihák Klíčová slova: bezpečnost, pocit bezpečnosti, ohrožení, respondent, výzkum, srovnání,, Key words: security, sense of security, threat, respondent, research, comparison,, Abstrakt Příspěvek prezentuje srovnání stěžejních výsledků výzkumných šetření realizovaných mezi občany Českého Těšína a Karviné. Projekt Vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů Českého Těšína, resp. Karviné byl ve spolupráci s přestaviteli vedení měst řešen doktorandy Katedry společenských věd ze Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pod odborným vedením jejich školitele. První kapitola příspěvku prezentuje výzkumné metody; autoři popisují průběh dotazníkových šetření a metody, které byly použity pro analýzu a vyhodnocení dat. Druhá kapitola přináší stratifikaci respondentů dle věku, bydliště, ekonomické aktivity, města zaměstnání a nejvyššího dosaženého vzdělání. Třetí kapitola příspěvku obsahuje výzkumné závěry, srovnání názorů respondentů z měst Český Těšín a a doporučení, na jejichž základě může vedení Českého Těšína a Karviné přispět ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti svých občanů. Abstract This article presents comparison of crucial results of realised researches among citizens of and. These projects Perception of Sense of Security Degree of Český Těšín Citizens, respectively Citizens were solved in cooperation with local government of North-Moravian towns and by Ph.D. students from Department of Social Sciences (Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina) under the expert tutelage of their supervisor. The first chapter of the article presents the research methods. The authors describe the questionnaire survey progress and the methods, which were used for data analysis and evaluation. The second chapter brings the respondents stratification by age, place of residence, economic activity, place of employment and educational attainment. The third chapter contains results of realised research, provides the comparison of views of respondents who were interviewed in Český Těšín and and recommendations. On the basis of them can the local government of and contribute to increase the sense of security degree of their citizens. Úvod Autoři příspěvku se zaměřili na poměrně úzce zaměřenou společenskou kategorii, a to na jedinci vnímaný pocit bezpečnosti (ohrožení). Je zřejmé, že ani v moderních společnostech nestojí bezpečnost mimo každodenní realitu. Bezpečnost, transformována do osobnosti jedince, se jeví jako pociťování určité míry bezpečnosti. Právě stav pociťované míry bezpečnosti se vědomě i podvědomě promítá do lidské každodennosti a působí tak na soukromý, jakož i pracovní život jedince. Dopady prožívaného pocitu bezpečnosti rozhodně nejsou zanedbatelné a stojí za to se tímto fenoménem zabývat. Za účelem získání odpovědí na 754

2 otázky, jakým způsobem je vnímána míra pocitu bezpečnosti jedinci a jaké reálné dopady může mít absence bezpečnosti na jejich osobní a pracovní život, byla realizována výzkumná šetření v Českém Těšíně a Karviné. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s výsledky šetření a jejich srovnáním. 1. Problematika bezpečnosti občanů ve městech a V období měsíců září až prosinec 2010 byly v Českém Těšíně a následně v Karviné realizovány výzkumné projekty zaměřené na vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů měst a. Zmiňované projekty byly ve spolupráci s vedením měst a řešeny doktorandy Katedry společenských věd, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále KSV OPF) Ing. Štefanem Hečkem, Ing. Petrou Janečkovou a Ing. Radimem Řihákem 1 pod odborným vedením jejich školitele doc. Dr. Vojtěcha Malátka, CSc. 1.1 Metodika zkoumání Pro účely získání dat byla v rámci realizovaných sociologických šetření použita explorativní metoda dotazování, konkrétně pak technika dotazníku. V Českém Těšíně bylo vlastní dotazníkové šetření zahájeno 6. září 2010 a probíhalo šest týdnů (do 15. října 2010), realizace dotazování ve městě započalo následně 25. října 2010 a probíhalo taktéž šest týdnů (do 3. prosince 2010). Dotazníky byly distribuovány dvojí formou: 1) doktorandi KSV OPF je dodávali přímo do domácností ve městech; 2) dotazníky byly respondentům (občanům Českého Těšína a Karviné starším 18 let) předány prostřednictvím žáků/studentů základních a středních škol. Tito žáci/studenti posléze vyplněné dotazníky od svých rodičů, případně dalších rodinných příslušníků, ve stanoveném termínu přinesli nazpět do školy, přičemž poté byly sesbírané dotazníky předány doktorandům KSV OPF. V rámci realizovaných šetření byl distribuován dotazník, obsahující 14 otázek. Prvních 6 otázek bylo obecně zaměřených pro účely stratifikace respondentů (pohlaví; věk; bydliště v rámci Českého Těšína, resp. Karviné; ekonomická aktivita; město zaměstnání; nejvyšší dosažené vzdělání). Dále následovalo 8 otázek týkajících se vnímání míry pocitu bezpečnosti obyvatel v jednotlivých městech. Výzkumného šetření se v Českém Těšíně zúčastnilo celkem 473 respondentů starších 18 let, přičemž 31 dotazníků bylo vyřazeno z důvodů neúplného či nesprávného vyplnění a následně bylo tedy analyzováno a vyhodnoceno 442 dotazníků. Jednalo se o reprezentativní vzorek respondentů (pro dosažení reprezentativnosti sociologického šetření bylo závazné z obyvatel Českého Těšína oslovit alespoň 389 respondentů). Výsledky realizovaného šetření lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vztáhnout na základní soubor respondentů. 2 Výzkumného šetření v Karviné se zúčastnilo celkem respondentů starších 18 let, přičemž 43 dotazníků bylo vyřazeno z důvodů neúplného či nesprávného vyplnění a následně bylo tedy analyzováno a vyhodnoceno dotazníků. Reprezentativnosti výzkumného šetření bylo docíleno (pro dosažení reprezentativnosti bylo závazné z obyvatel Karviné oslovit alespoň 938 respondentů). Taktéž výsledky šetření mezi obyvateli Karviné lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vztáhnout na základní soubor respondentů. 3 1 Vědeckovýzkumná činnost studentů doktorského studia (spoluautorů příspěvku) byla podpořena Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji pro roky 2011, Reprezentativnost tohoto vzorku byla dodržena i v rámci všech částí Českého Těšína (, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice). Blíže viz MALÁTEK, V. Metodologie marketingového výzkumu Je namístě podotknout, že reprezentativnost tohoto vzorku byla dodržena i v rámci všech městských částí Karviné ( 1 Fryštát, 2 Doly, 3 Darkov, 4 Ráj, 5 Staré Město, 6 Nové Město, 7 Mizerov, 8 Hranice, 9 Louky). 755

3 Pro účely analýzy získaných dat byly využity komparace kvantitativního třídění prvního stupně 4, statistické nástroje v MS Excel a statistický program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Stratifikace respondentů Dotazníkového šetření se ve městě v rámci správně vyplněných dotazníků zúčastnilo 633 žen (56,92 %) a 479 mužů (43,08 %); ve městě se v rámci 442 správně vyplněných dotazníků zúčastnilo 245 žen (55,43 %) a 197 mužů (44,57 %). Stratifikace respondentů z hlediska věku přináší níže uvedené Grafy 1 a 2. Graf 1: Věk respondentů ve městě Graf 2: Věk respondentů ve městě Č. Těšín Zdroj: Vlastní, dotazníkové šetření. Zdroj: Vlastní, dotazníkové šetření. Obyvatelé Karviné (1112) a Českého Těšína (442) byli dále dotazováni, ve které části města bydlí, přičemž mohli vybírat z devíti městských částí Karviné, resp. sedmi městských částí Českého Těšína. Stratifikace respondentů dle místa bydliště je vyobrazena v Grafech 3 a 4. Graf 3: Bydliště respondentů v Karviné Graf 4: Bydliště respondentů v Č. Těšíně 4 Blíže viz ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření Data byla podrobena statistickému vyhodnocování a analýze (test statistické hypotézy Analýza rozptylu a Chi-kvadrát test nezávislosti). Výsledky těchto testů nejsou v příspěvku uvedeny. Komplexní výsledky budou prezentovány v monografické publikaci, kterou autoři připravují. Součástí publikace, jakožto příloha, bude taktéž samotný dotazník distribuovaný v dílčích úpravách respondentům v Českém Těšíně, resp. v Karviné. 756

4 Tabulka 1: Ekonomická aktivita respondentů Karviné a Českého Těšína Ekonomická aktivita Počet % Počet % Zaměstnaný ,29 % ,35 Živnostník/podnikatel 73 6,56 % 46 10,41 Student 13 1,17 % 37 8,37 Penzista 24 2,16 % 26 5,88 Na mateřské/rodičovské dovolené 74 6,65 % 29 6,56 Nezaměstnaný ,16 % 24 5,43 Celkem , ,00 Co do ekonomické aktivity respondentů je možné z výše uvedené Tabulky 1 vypozorovat, že nejvyšší zastoupení v rámci měst a má kategorie zaměstnaný, jež v obou případech představuje co do podílu více než 3/5 z celkového počtu oslovených. 6 V rámci vzdělanostní struktury respondentů má nejpočetnější zastoupení středoškolské vzdělání. Tuto kategorii zvolilo celkem 636 dotazovaných ve městě (57,19 %), v Českém Těšíně pak byla zastoupena 199 respondenty (45,02 % z dotazovaných). Občanů s vyučením v nějakém oboru bylo v reprezentativním vzorku v rámci šetření ve městě 225 (20,23 % všech respondentů oslovených v průběhu tohoto šetření), v Českém Těšíně označilo tuto odpověď 91 osob (20,59 % všech oslovených respondentů). Vysokoškolské vzdělání bylo v rámci Karviné uvedeno ve 137 případech (v relativním vyjádření 12,32 % respondentů), v Českém Těšíně v 61 případech (13,80 %). V Karviné zvolilo 67 dotázaných základní vzdělání (6,03 %), v Českém Těšíně se jednalo o 73 respondentů (16,52 %). Do výzkumu v Karviné se zapojilo 47 dotazovaných (4,23 %) s vyšším odborným vzděláním, v Českém Těšíně pak 18 obyvatel (4,07 %). Stratifikaci respondentů dle jejich místa zaměstnání vyobrazuje Tabulka 2, přičemž největší zastoupení má místo (město), v němž jsou respondenti dotazováni. Tabulka 2: Město zaměstnání respondentů oslovených v rámci výzkumného šetření: Respondenti v Českém Těšíně Respondenti v Karviné Město Počet % Město Počet % , , , ,49 Třinec 37 11,35 Třinec 13 1,46 Bohumín 7 2,15 Bohumín 22 2,48 Ostrava 15 4,60 Ostrava 58 6,53 Jiné město 22 6,75 Jiné město 87 9,80 Celkem ,00 Celkem ,00 3. Srovnání názorů občanů měst a ve vztahu k vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů ve městě Tato kapitola je rozdělena do podkapitol, které odpovídají sekci osmi otázek kladených v dotazníku, jež se týkaly problematiky bezpečnosti, resp. vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů měst a. 6 Na následujících místech jsou pak v různých obměnách zastoupeni nezaměstnaní, živnostníci/podnikatelé, penzisté, studenti a občané na mateřské/rodičovské dovolené. 757

5 3.1 Míra pocitu bezpečnosti občanů v jednotlivých lokalitách Karviné a Českého Těšína V první otázce této sekce měli občané Karviné, resp. Českého Těšína posuzovat, jak bezpečně se cítí v uvedených lokalitách, případně mohli dopsat další lokality a přiřadit i těmto číselné hodnocení z níže uvedené škály: 1 v této lokalitě se cítím naprosto bezpečně 2 jen občas mám nepříjemný pocit (dosud jsem ale žádnou nepříjemnou zkušenost nezažil(a)) 3 jak kdy, ale spíše mám pocit ohrožení 4 mám častý pocit ohrožení 5 mám neustále pocit akutního ohrožení V Tabulce 3 jsou seřazeny jednotlivé lokality od nejvíce nebezpečné po nejméně nebezpečnou tak, jak je respondenti ohodnotili, a to vždy v rámci města, jehož jsou občany. Tabulka 3: Míra pocitu bezpečnosti občanů měst, v jednotlivých jejich lokalitách Pořadí* Lokality v Karviné Průměrné hodnocení Lokality v Českém Těšíně** Průměrné hodnocení 1. Lokalita Vagonka 3,60 Sídliště Svibice 2,95 2. Sídliště 6 3,56 Železniční nádraží a jeho okolí 2,67 3. Lokalita Doly 3,07 Přehrada Hrabina 2,55 4. lesopark Dubina 2,94 Bývalý Motorest Svibice 2,45 5. Vlakové nádraží a jeho okolí 2,44 Řeka Olše a její okolí 2,38 6. Mizerov u pískovny ul. Na Kopci 2,19 Ulice Cihelní 2,32 7. Okolí kina Reflex 1,96 U fotbalového stadionu 2,22 8. Park B. Němcové 1,95 Parčík před poliklinikou 2,21 9. Lázeňský park 1,89 Park A. Sikory 2,21 * Pořadí od nejvíce nebezpečné lokality k nejméně nebezpečné ** Kompletní výčet lokalit, včetně dalších respondenty uváděných lokalit, budou obsahem monografické publikace, na níž autoři výzkumných šetření pracují. Občané města za nejvíce nebezpečné lokality považují: lokalitu Vagonka (hodnocena známkou 3,60), sídliště 6, lokalitu Doly, lesopark Dubina či lokalitu vlakové nádraží a jeho okolí (hodnocena známkou 2,44). Těmto respondenti přiřadili nejvyšší hodnotící známky co do nebezpečnosti, a to s poměrně malými hodnotícími rozestupy. Mezi dotazovanými v Českém Těšíně převládá názor, že nejvíce nebezpečnou lokalitou je sídliště Svibice (ohodnoceno známkou 2,95), lokalita železničního nádraží a jeho okolí, přehrada Hrabina či bývalý Motorest Svibice (lokalita ohodnocena známkou 2,45). Ze srovnání míry pocitu bezpečnosti v uváděných lokalitách lze vypozorovat fakt, že lokality v Karviné jsou ohodnocovány vyšší známkou ve srovnání s hodnocením lokalit v Českém Těšíně. Respondenty uváděná nejvíce nebezpečná lokalita v Českém Těšíně sídliště Svibice přidělenou hodnotou známky (svou nebezpečností) odpovídá až čtvrtému místu co do nebezpečnosti v pořadníku lokalit ve městě. Je možno konstatovat, že v obou městech se na předních místech (nejméně bezpečné lokality) objevují inkriminovaná a dlouhodobě problematická sídliště (sídliště v Karviné 6, sídliště Svibice v Českém Těšíně) a také vlaková, resp. autobusová nádraží v obou městech. 3.2 Skutečnosti ovlivňující pocit bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína Ve druhé otázce této sekce měl každý z respondentů vymezit nejvýše tři důvody, které mají negativní vliv na pocit bezpečnosti v místě jeho bydliště. U respondentů v rámci šetření 758

6 v Karviné vybralo 38 % dotazovaných pouze jeden důvod, zbývající část zvolila dvě nebo tři odpovědi. U respondentů v Českém Těšíně vybralo pouze jednu odpověď 43 % dotazovaných. Tabulka 4: Skutečnosti nejvíce negativně ovlivňující pocit bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína Uváděné skutečnosti Četnost % Četnost % Výskyt problémových skupin obyvatel , ,30 Četnost krádeží, projev vandalismu , ,00 Nedostatečně osvětlené lokality , ,10 Vysoká pravděpodobnost napadení/přepadení , ,54 Nedůsledná práce policejních složek , ,42 Žádná z uvedených skutečností , ,35 Vysoká pravděpodobnost znásilnění/fyzického obtěžování , ,40 Jiné okolnosti 40 3,60 1 0,23 Nejčastějšími důvody, které snižují pocit bezpečnosti občanů měst a, jsou: výskyt problémových skupin obyvatel; četnost krádeží, projev vandalismu; a nedostatečně osvětlené lokality. Vysokou míru zastoupení co do negativních vlivů mají také vysoká pravděpodobnost napadení/přepadení (zaznamenána především v Karviné) a vysoká pravděpodobnost znásilnění/fyzického obtěžování (zaznamenána především v Českém Těšíně). Tyto jevy je možné přisuzovat jednak příhraničnímu situování obou měst, ale také značně tíživé socioekonomické situaci řady občanů, kteří k patologickým jevům inklinují častěji. Na téměř shodné úrovni se objevuje ve výčtu důvodů nejvíce negativně ovlivňujících pocit bezpečnosti občanů poukazování na nedůslednou práci policejních složek. 3.3 Nejméně bezpečná denní doba (dny v týdnu) v místě bydliště občanů měst, V další tematicky související otázce bylo v rámci obou realizovaných šetření zkoumáno, ve kterou (denní) dobu se občané měst cítí ve svém bydlišti nejméně bezpečně. 7 Jak je patrné z níže uvedené Tabulky 5, největší podíl dotazovaných konkrétně ve městě 77,07 % (857 respondentů), v Českém Těšíně 70,59 % (312 respondentů) označil za nejméně bezpečnou dobu pozdní večerní hodiny, přičemž tuto dobu označilo přes 2/3 dotazovaných. Se značným odstupem následuje inkriminovaný čas v brzkých ranních hodinách (více negativně se projevující u občanů Karviné). Jisté obavy mají lidé z Karviné i Českého Těšína také o pátečních večerech a v době víkendů. 7 Respondenti mohli zvolit možnost uvedení i více odpovědí. Pouze jednu z nabízených odpovědí si v rámci šetření v Karviné vybralo 608 dotazovaných, tj. 54,68 %; v Českém Těšíně se stejně zachovalo 302 respondentů, tj. 68,33 %. 759

7 Tabulka 5: Nejméně bezpečná denní doba (dny v týdnu) v místě bydliště občanů Karviné a Českého Těšína Inkriminované časy (dny, hodiny) Četnost % Četnost % V pozdních večerních hodinách , ,59 V brzkých ranních hodinách , ,21 Nikdy, cítím se vždy bezpečně , ,35 V pátek večer , ,31 O víkendu , ,79 Celý týden , ,79 V době prázdnin, svátků 45 4, , Pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání Další 4 otázky týkající se vnímání míry pocitu bezpečnosti mezi občany příhraničních měst byly koncipovány v návaznosti na docházku do zaměstnání, resp. vyplňovali je pouze ti respondenti, kteří v dotazníku uvedli u otázky ohledně ekonomické aktivity: zaměstnaný nebo živnostník/podnikatel, tj. z pohledu šetření v Karviné se jednalo o 888 respondentů, v Českém Těšíně o 326 osob. Otázka č. 10 zněla: Máte pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání? Pokud ano, specifikujte, prosím, příslušnou lokalitu (ulici, park ), kterou procházíte (projíždíte). Dotazovaní měli na výběr ze dvou odpovědí; pocit nebezpečí: ne, nemám či ano, mám (v tomto případě doplnili konkrétní lokalitu viz Tabulka 6). Tabulka 6: Pocit nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání u občanů Karviné a Českého Těšína Pocit nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání Četnost % Četnost % Nemám pocit nebezpečí , ,11 Mám pocit nebezpečí , ,89 Nejčastěji uváděné lokality (pocit nebezpečí a strachu)* % % Ulice Zakladatelská 8,01 Vlakové nádraží a okolí 17,95 Lesopark Dubina 6,53 Autobusové nádraží a okolí 11,11 Sídliště 6 5,34 Okolí divadla + park u divadla 9,40 Okolí Hornické nemocnice 5,04 Park před poliklinikou 8,55 Autobusové a vlakové nádraží 4,75 Ulice Frýdecká 5,13 Za hypermarketem Ahold 4,45 Ulice Hornická 4,27 * Výčet dále zastoupených lokalit bude obsahem monografické publikace, na níž autoři pracují. Při srovnání procentuálního podílu respondentů, kteří uvedli, že při přesunu do/ze zaměstnání pociťují nebezpečí, je možno konstatovat, že občané Karviné se cítí nejméně bezpečně v ulici Zakladatelská, v lesoparku Dubina a na sídlišti 6; občané Českého Těšína v lokalitách vlakového a autobusového nádraží a okolo divadla + v parku před divadlem. 3.5 Doba trvání pociťovaného nebezpečí při cestě do/ze zaměstnání Otázky, které následovaly (otázky 11, 12 a 13), byly určeny pouze těm respondentům, kteří uvedli v otázce č. 10, že mají strach (pocit nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání). V otázce č. 11 bylo tedy zjišťováno na příslušném vzorku respondentů (337 dotazovaných v Karviné a 117 v Českém Těšíně), jak dlouho u nich tento pocit ohrožení přetrvává. 760

8 Tabulka 7: Doba trvání pociťovaného nebezpečí při přesunu do/ze zaměstnání u občanů Karviné a Českého Těšína Doba trvání pociťovaného nebezpečí Četnost % Četnost % Poslední měsíc 7 2,00 5 4,00 Poslední dva až šest měsíců 30 9, ,00 Poslední půl rok až rok 62 18, ,50 Poslední rok až dva 57 16, ,08 Déle jak dva roky , ,62 Při srovnání vyjádření respondentů z Karviné a Českého Těšína na tuto otázku je možné konstatovat, že největší procento z dotazovaných, kteří pociťují nebezpečí, jej pociťuje déle jak dva roky. Ze získaných dat je patrné, že déle jak dva roky trpí pociťovaným nebezpečím více obyvatelé Karviné (téměř 54 %). U obyvatel Českého Těšína se pociťované nebezpečí dostavuje (oproti obyvatelům Karviné) ve vyšším procentuálním zastoupení ve všech ostatních časových intervalech, což by nemělo být přehlíženo. Z uvedeného srovnání vyplývá, že z těch občanů Karviné, kteří mají strach cestou do/ze zaměstnání, má tyto obavy téměř 3/4 respondentů (70,62 %), a to po dobu alespoň jeden rok a déle a současně 89 % dotázaných alespoň půl roku a déle. V rámci výzkumného šetření mezi respondenty v Českém Těšíně co do míry strachu cestou do/ze zaměstnání vyplývá, že z těch občanů, kteří mají strach cestou do/ze zaměstnání, má tyto obavy více jak polovina respondentů (54,70 %), a to po dobu alespoň jeden rok a déle, a současně více jak 4/5 dotázaných (81,20 %) alespoň půl roku a déle. 3.6 Opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečnosti respondentů při cestě do/z práce Otázka č. 12 byla co do stylu otázky otevřená, přičemž respondenti v odpovědi na ní měli možnost uvést, jaká opatření by přispěla ke zvýšení jejich bezpečnosti při cestě do/ze zaměstnání. V rámci této otázky navrhlo v Karviné 86 % respondentů (296) a 78 % respondentů (91) v Českém Těšíně nějaké opatření vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů při jejich přesunu do/ze zaměstnání. 8 Nejvíce výtek (v Karviné téměř 62 %, v Českém Těšíně téměř 65 %), jejichž náprava by dle dotazovaných přispěla ke zvýšení jejich bezpečnosti, se týkalo práce policie, a to jak Policie ČR, tak městské policie. Tabulka 8: Opatření navrhovaná respondenty (ve vztahu k policejním složkám) ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v Karviné a Českém Těšíně Příklady opatření vztahující se k práci policejních složek % % Častější hlídky městské policie 42,61 16,48 Více pochůzkářů v terénu 13,06 36,26 Důslednější práce policie 3,78 8,79 Vyšší součinnost policejních složek a koordinace působení -- 3,30 Policie ČR a městské policie Častější kontroly Policie ČR 2, Vlivem omezeného rozsahu tohoto příspěvku nejsou u těchto opatření uvedeny konkrétní lokality ve městě, kterých se navrhované opatření týká. Komplexní výsledky, včetně respondenty uváděných lokalit, budou obsaženy v monografické publikaci, na níž autoři pracují. 761

9 Další významná opatření navrhovaná respondenty ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů Karviné a Českého Těšína sumarizuje níže uvedená Tabulka 9. V rámci srovnání názorů respondentů z příhraničních měst jsou patrné jejich prioritní požadavky vztahující se především ke zkvalitnění veřejného osvětlení a instalaci kamerového systému, jež mohou výrazně napomoci ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti obyvatel. Tabulka 9: Další významná opatření 9 navrhovaná respondenty ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů v Karviné a Českém Těšíně Respondenty navrhovaná opatření ke zvýšení pocitu bezpečnosti občanů % % Zkvalitnit veřejné osvětlení a přidat více lamp 31,62 37,36 Posílit kamerový systém/nainstalovat kamery 10,65 17,58 Důsledně řešit problémy s Romy a jejich kriminalitu 7,56 5,49 Úprava (sestříhání, prořezání) zeleně a keřů ve městě 5,84 3,30 Vyřešit problém s bezdomovci, narkomany a opilci 3,78 3, Vliv pocitu ohrožení respondentů na jejich pracovní výkon V dotazníku byla respondentům položena otázka, zda se domnívají, že pocit ohrožení při cestě do/ze zaměstnání je následně ovlivňuje v pracovním výkonu či soustředěnosti na pracovní výkon (otázka č. 13). Tabulka 10: Míra vlivu pocitu ohrožení respondentů na jejich pracovní výkonnost Domníváte se, že pocit ohrožení při cestě do/ze zaměstnání Vás následně ovlivňuje v pracovním výkonu či soustředěnosti na pracovní výkon? v % Ne, nikdy jsem neměl takový pocit 1,78 3,42 Ano, občas pocit ohrožení mám, ale nesoustředím se na něj 66,17 61,54 Ano, dost často pocit ohrožení mám a občas to ovlivňuje můj výkon 27,60 29,91 Ano, téměř pravidelně pocit ohrožení mám a většinou to ovlivňuje můj výkon 3,56 4,28 Ano, pravidelně pocit ohrožení mám a nepodávám proto adekvátní výkon 0,89 0,85 Z analýzy dat v rámci srovnání názorů respondentů ve městech a vyplývá podstatná skutečnost, a sice že téměř u třetiny respondentů z Karviné (32,05 %), resp. více jak u třetiny respondentů z Českého Těšína (35,04 %), kteří mají cestou do/ze zaměstnání strach, má tento pocit ohrožení alespoň občas vliv na jejich pracovní výkonnost. 3.8 Hodnocení spolupráce vedení měst s policejními složkami Na poslední otázku dotazníku zabývajícího se vnímáním míry pocitu bezpečnosti mezi občany Karviné a Českého Těšína již odpovídali opět všichni oslovení respondenti. V této otázce (otázka č. 14) bylo zkoumáno, jak občané Karviné vnímají (hodnotí) vzájemnou spolupráci Magistrátu města se složkami Policie České republiky a městské policie v Karviné, resp. jak občané Českého Těšína vnímají (hodnotí) vzájemnou spolupráci Městského úřadu se složkami Policie České republiky a městské policie v Českém Těšíně. Zastoupení jednotlivých názorů 10 dotazovaných je uvedeno v Tabulce V tomto příspěvku jsou uváděna především stěžejní opatření, jejichž realizaci respondenti požadují prioritně. 10 V rámci výzkumného šetření v Karviné více jak polovina dotazovaných (52,70 %) zastává názor, že se k této otázce nedokáže vyjádřit; v Českém Těšíně pak Téměř 3/5 dotazovaných (58,82 %). 762

10 Tabulka 11: Hodnocení vzájemné spolupráce vedení města se složkami PČR a městské policie Hodnocení spolupráce Četnost % Četnost % Spolupráci hodnotím velmi pozitivně, situace se zlepšuje , ,40 Spolupráci hodnotím pozitivně, ale mám jisté výhrady , ,06 Nevím, nedokážu se k této problematice vyjádřit , ,82 Spolupráci hodnotím jako nedostatečnou, v posledních letech se situace zhoršuje 71 6, ,33 Spolupráci hodnotím jako zcela nedostatečnou 66 5, ,39 Celkem , ,00 Respondenti, kteří hodnotí spolupráci vedení města, resp. s policejními složkami pozitivně s jistými výhradami, uváděli následující výhrady/doporučení 11 : více pochůzkářů namísto hlídek ve vozech; více a častější hlídky policie především ve večerních a nočních hodinách; policie by se měla soustředit na problémové lokality; zaměřit se na řešení problémů se zjevným vandalismem, podnapilými a narkomany. Občané měst, kteří zvolili v této otázce odpověď spolupráci hodnotím jako nedostatečnou, v posledních letech se situace zhoršuje, uvedli tyto výhrady/doporučení: laxní přístup městského úřadu a policie k řešení problémů s nepřizpůsobivými občany; více pochůzkářů namísto hlídek ve vozech především ve večerních a nočních hodinách; policie by se měla více soustředit na problémové lokality; důsledněji řešit delikty občanů z blízkého příhraničí. Závěr Sumarizace a vyvození společných dílčích závěrů vzešlých z provedených výzkumných projektů, majících základ v provedených analýzách dat získaných v rámci dotazníkových šetření mezi občany města a, poukazují na řadu skutečností, na něž by bylo vhodné a prospěšné se zaměřit při realizaci opatření vedoucích ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti v příhraničních městech. Autoři tohoto příspěvku předesílají především následující: Provedená srovnání umožnila pojmenovat a nalézt dílčí spojitosti v rámci nejméně bezpečných lokalit ve městech a ; definovat společné faktory, které negativně ovlivňují pocit bezpečnosti občanů měst; vymezit denní dobu (den v týdnu), kdy se respondenti ze zmiňovaných příhraničních měst cítí nejméně bezpečně. Dále srovnání názorů respondentů umožnilo určit podíl dotazovaných, kteří mají obavy cestou do/ze zaměstnání a poukázat na dobu trvání těchto obav; popsat opatření, která by dle respondentů vedla ke zvýšení jejich pocitu bezpečnosti při cestě do/ze zaměstnání či informovat o míře vlivu ohrožení respondentů při cestě do zaměstnání na jejich pracovní výkon. Příspěvek se také zabýval názory respondentů na spolupráci měst se složkami policie. Výsledky výzkumného šetření popsané v tomto příspěvku jsou zajisté cennými informacemi jak pro samotné obyvatele Karviné a Českého Těšína, tak také pro vrcholné představitele 11 Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku nejsou u těchto doporučení uvedeny konkrétní lokality ve městě, kterých se navrhované doporučení týká. Komplexní výsledky, včetně respondenty uváděných lokalit, budou obsaženy v monografické publikaci, na níž autoři pracují. 763

11 vedení měst, kteří na jejich základě mohou ve spolupráci se složkami městské policie, s Policií ČR a dalšími institucemi přispět ke zvýšení pocitu bezpečnosti mezi občany měst. Literatura: [1] KORZENIOWSKI, L. F. Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie czlowieka i organizacji spolecznych. 1. vydání. Kraków: EAS, 2008, 312 s. ISBN [2] MALÁTEK, V. Metodologie marketingového výzkumu. : OPF SU, 2004, 110 s. ISBN [3] NAHOTKO, S. Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. 1. vydání. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001, 204 s. ISBN [4] POKORNÝ, J. Stres a jeho vliv na práci [cit ]. Dostupné na WWW: [5] ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 212 s. ISBN [6] [7] [8] Ing. Štefan Hečko Ing. Petra Janečková Ing. Radim Řihák Doktorandi Katedra společenských věd Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/3, Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. Docent Katedra společenských věd Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Univerzitní náměstí 1934/3,

VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ

VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ VNÍMÁNÍ MÍRY POCITU BEZPEČNOSTI OBČANŮ MĚSTA KARVINÁ Štefan Hečko 1, Petra Janečková 2, Vojtěch Malátek 3, Radim Řihák 4 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení

Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno. Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Vnímání pocitu bezpečnosti v okolí bytového domu Koniklecová 5, Brno (Analýza sociologického výzkumu) V rámci projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení Pro Městskou polici Brno zpracovala: Mgr. Lucie

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D

Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Vztah mladé generace k přírodovědným oborům a související vědeckovýzkumné činnosti Attitude of the youth to natural sciences and to working in R&D Kateřina Chabičovská, Iva Galvasová, Jana Legátová GaREP,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Výzkum veřejného mínění 2014 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Č. j. KRPS-116892-2/ČJ-2014-0100PI Praha 9. června 2014 1 Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Cíl výzkumu... 4 1.2 Metodologie...

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012)

Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012) Průzkum aktuální situace na trhu práce z hlediska možností uplatnění absolventů VŠKE, a.s. (výsledky za období 1/2012 6/2012) Obsah Úvod... 2 1. Vymezení možnosti uplatnění absolventů VŠKE, a.s... 3 2.

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více