Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006

2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2

3 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA 1 ÚVOD DO ETIKY Vědeckost etiky Filozofická etika Situační etika Etické normy podmíněnost cíl Autorita a etika Etymologie slov etika a morálka Výzkumné metody etiky Dvojrozměrnost základní etické otázky VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN ETICKÉHO MYŠLENÍ Antická etika Středověká etika křesťanská etika Etické myšlení v novověku Současná etika VYBRANÉ ETICKÉ PROBLÉMY A POJMY Odborné termíny Etické pojmy Kategorie Éthos Etická hodnota Morální norma Dobro, zlo Svoboda Mravní cit a svědomí TYPY MORÁLKY Eudaimonistická morálka Hedonistická morálka Asketická morálka Altruistická morálka Utilitaristická morálka Morální pragmatismus Perfekcionistická morálka Morální povinnosti ETIKA INDIVIDUÁLNÍ A SOCIÁLNÍ Individuální etika Sociální etika ÚVOD DO PODNIKATELSKÉ ETIKY Pojem podnikatelská etika Normativní etika Úrovně průniku ekonomiky a etiky Konflikt mezi ekonomickou a etickou racionalitou Příčiny vyprazdňování pojmu zisk Revitalizace pojmu zisk Banálnost a zisk...71

4 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 4 7 ETICKÉ KODEXY (S PŘIHLÉDNUTÍM K BANKOVNICTVÍ) Podstata etických kodexů Etické kodexy v bankovnictví ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Příčiny ekologických problémů Globální problémy lidstva Možné způsoby řešení globálních ekologických problémů lidstva ETIKA A REKLAMA Základní funkce reklamy Etika a reklama MANAŽERSKÁ ETIKA Obsah pojmu manažerská etika Manažerská odpovědnost Manažer a humanismus Etický kodex manažerů Mravní rozhodování manažerů Problém morálního rozhodování Stupně morálních úsudků Morální dilema v práci manažera Model etického rozhodování Etický profil manažera ETIKA A PRACOVNÍ VZTAHY Člověk a práce Diskriminace v pracovních vztazích Pracovní diskrimanace žen Pracovní diskriminace cizinců Whistle - blowing...116

5 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 5 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Modul je rozdělen do dvou částí: ETIKA a PODNIKATELSKÁ ETIKA. Rychlý náhled První, úvodní, část je věnována základním problémům etiky, jejichž pochopení je zásadní pro studium etiky podnikatelské a obsahuje následující kapitoly: Úvod do etiky, Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení, Vybrané etické problémy a pojmy, Typy morálky, Etika individuální a sociální. Student se tedy seznámí s tím, co je etika, jak se vyvíjelo etické myšlení, jaké jsou nejvýznamnější osobnosti etiky, jaké jsou základní etické problémy a pojmy, jaké rozlišujeme základní typy morálky a čím jsou typické a jaký je rozdíl mezi etikou individuální a sociální. Studium této části je důležité pro uvědomění si základních skutečností v etické problematice, jenž by měly zabránit určitému zjednodušování a nepřesnostem při studiu etiky podnikatelské. První část ETIKA 1. Úvod do etiky v této kapitole se seznámíme se základy etiky a jejími výzkumnými metodami, položíme si otázku, zda může existovat vědecká etika. Uvedeme si jaká je role znalosti faktů pro naše morální jednání, zda jsou etické normy podmíněné cílem či nikoliv, zda existuje v oblasti etiky autorita a objasníme si vztah etiky a morálky a problém dvojrozměrnosti základní etické otázky. 2. Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení - v rámci této kapitoly se budeme zabývat vývojem etického myšlení od nejstarších dob (antika, středověk, novověk) až po současnost a uvedeme si její významné představitele a filozofické školy. 3. Vybrané etické problémy a pojmy cílem je objasnit rozdíl mezi odbornými termíny, etickými pojmy a kategoriemi a definovat pojmy jako je éthos, etická hodnota, morální norma, dobro a zlo, svoboda, mravní cit, svědomí. 4. Typy morálky tato kapitola přinese informace o problematice morálky a o jejich základních typech, jenž byly popsány a označeny předními evropskými moralisty a etiky (jedná se o morálku eudaimonistickou, hedonistickou, asketickou, altruistickou, utilitaristickou, morální pragmatismus a morálku povinnosti). 5. Etika individuální a sociální záměrem je definovat individuální a sociální etiku a uvést jejich odlišnosti. Ve druhé části, hlavní, týkající se podnikatelské etiky, jsou obsaženy kapitoly: Úvod do podnikatelské etiky, Etické kodexy (s přihlédnutím k bankovnictví), Etické aspekty ochrany životního prostředí, Etika a reklama, Manažerská etika, Etika a pracovní vztahy. Cílem této části je již seznámit studenty s tématy, které se úzce váží k etice podnikání. U jednotlivých témat jsou zachyceny obecné pohledy na to, jak by se měl podnikatel morálně chovat a jaké jsou příčiny toho, že se podnikatelé častokrát chovají jinak, než by měli. Druhá část PODNIKA- TELSKÁ ETIKA 6. Úvod do podnikatelské etiky kapitola nás seznámí s formováním a vznikem podnikatelské etiky jako vědy, s pojmy jako je etická ekonomie, hospodářská etika, podniková etika, položíme si otázku jaké místo a význam zaujímají morální normy v hospodářském životě, poukážeme na tři roviny podnikatelské etiky (mikroúroveň, mezoúroveň, mikroúroveň) a závěrem se budeme zabývat ústředním problémem podnikatelské etiky a to rozporem mezi ziskem (maximalizací zisku) a morálkou (zodpovědností).

6 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 6 7. Etické kodexy (s přihlédnutím k bankovnictví) kapitola se zabývá tématem etických kodexů, tzn. co tvoří jejich podstatu, proč jsou v podnikatelské sféře tak důležité a s jejich uplatňováním v bankovnictví. 8. Etické aspekty ochrany životního prostředí tato kapitola nás obeznámí s etickými aspekty ochrany životního prostředí, dovíme se jaké jsou negativní důsledky lidské činnosti a nejzávažnější globální ekologické problémy a jakými možnými způsoby je lze řešit (instrumentální a hodnotový přístup). 9. Etika a reklama zde si uvedeme jaké základní funkce plní reklama a jaké požadavky jsou na ni kladeny z hlediska etiky. 10. Manažerská etika v rámci této kapitoly si definujeme manažerskou etiku, její funkci a etická východiska: manažerskou odpovědnost a humanismus, provedeme analýzu profesního kodexu manažera a objasníme si problém morálního rozhodování manažerů. 11. Etika a pracovní vztahy v závěrečné kapitole tohoto studijního textu se budeme zabývat vztahem: člověk a práce, dále významným problémem politiky trhu práce a to pracovní diskriminací žen a cizinců a vymezením pojmu whistle-blowing.

7 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 7 ÚVODEM MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Vážení studenti, Studijní text Podnikatelská etika, je koncipován především jako studijní materiál pro studenty kombinovaného studia formou e-learningu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Bez obav ho však mohou využívat i ostatní studenti. Samotný kurz Podnikatelská etika je na fakultě realizován již několik let a za dobu své existence prokázal svou opodstatněnost a setkal se s dosti pozitivním ohlasem ze strany studentů. Cílem tohoto kurzu je, aby studenti ekonomických oborů získali základní vědomosti z oblasti etiky a podnikatelské etiky, osvojili si kladení etických otázek, snažili se na ně nalézt odpověď, osvojili si kritické etické myšlení a byli podníceni k morálnímu jednání v podnikání i v životě. Modul Podnikatelská etika je strukturován do dvou samostatných celků (ETIKA a PODNIKA- TELSKÁ ETIKA) a je doplněn podpůrnými didaktickými a aktivizačními prvky, které Vám usnadní studium a orientaci v dané problematice. Pro větší přiblížení určitých etických problémů, etického směru či myšlenek daného autora byly do textu také zahrnuty stručné úryvky z oblasti obecné a podnikatelské etiky. U jednotlivých témat jsou zachyceny obecné pohledy na to, jak by se měl podnikatel chovat a jednat a je zde také ukázáno, jaké jsou příčiny toho, že se podnikatelé častokrát chovají jinak, než jak by měli. Úvodní část ETIKA je věnována základním problémům etiky, jejichž pochopení je zásadní pro studium etiky podnikatelské. Cílem druhé části - PODNIKATELSKÁ ETIKA je seznámit studenty s tématy, které se již úzce váží k etice podnikání. Můžeme říci, že jako předmět podnikatelské etiky se většinou pojímá oblast konfliktu mezi ekonomickou a etickou racionalitou, mezi individuálními a všeobecnými zájmy a mezi principem maximalizace zisku a dobra. Tvrdím, že hlavně touha po co největším materiálním zisku je základní příčinou nemorálního chování lidí v podnikatelské sféře. Musíme se ptát, proč lidé velmi často nekriticky pracují s tímto klíčovým pojmem. Při vlastní tvorbě tohoto textu jsem byl veden snahou poskytnout studentům zásadní informace z etiky a podnikatelské etiky. Budu Vám velmi vděčný za všechny Vaše připomínky a názory, které můžete zaslat na mou ovou adresu Samotným závěrem bych si dovolil poděkovat studentům doktorské formy studia Ing. Martině Kozubkové a Ing. Patriku Kajzarovi za velmi cenné připomínky k distanční studijní opoře a za pomoc při jejím zpracování a kompletování. Karviná 2006

8 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 8 CÍL MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Po úspěšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Budete umět: Budete umět získáte a pochopíte všeobecná fakta a principy vztahující se k etice, popsat vývoj etického myšlení a vyjmenovat významné představitele a filozofické školy, stanovit základní znaky současné etiky, definovat odborné termíny, pojmy a kategorie, jenž tvoří kostru, na jejichž článcích je zobrazována celá škála projevů a výpovědí etické vědy, říci co je typické pro evropskou morálku a definovat její základní typy, vysvětlit podstatu individuální a sociální etiky, definovat podnikatelskou etiku a její hlavní úlohy, říci v čem spočívá důležitost morálních norem v hospodářském životě, pohovořit o podstatě a významu etických kodexů a jejich praktickém naplňování, objasnit vztah člověka a přírody a vysvětlit příčiny ekologických problémů, uvést co je cílem reklamy a jaké jsou na ni z morálního hlediska kladeny požadavky, definovat podstatu manažerské etiky a stanovit její základní etická východiska, analyzovat vztah: člověk a práce, objasnit problém diskriminace v pracovních vztazích. Získáte: Získáte znalosti o významu a předmětu výzkumu etiky jako vědy, poznatky o vztahu etiky a morálky, přehled o výzkumných metodách využívaných v moderní etice, vědomosti o vývoji etického myšlení od nejstarších dob až po současnost, přehled o důležitých odborných termínech, pojmech a kategoriích, povědomí o problematice typologie evropské morálky, znalosti o zaměření individuální a sociální etiky, informace o formování a vzniku podnikatelské etiky jako vědní disciplíny, vědomosti o problematice zisk versus morálka, povědomí o důležitosti etických kodexů v podnikatelské praxi, přehled o globálních ekologických problémech a o možných způsobech jejich řešení, poznatky o základních funkcích reklamy a jejího vztahu k etice, informace o důležitosti manažerské etiky a etického kodexu v podnikání, znalosti o příčinách pracovní diskriminaci žen a cizinců. Budete schopni: Budete schopni vysvětlit čím se etika zabývá a proč je nazývána praktickou filozofií, objasnit problém dvojrozměrnosti základní etické otázky, uvést metody jenž se používají v etice a uvést významné představitele etiky, definovat pojmy jako je éthos, hodnota, morální norma, svoboda, city, svědomí a jednotlivé

9 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 9 typy morálky, říci čím se zabývá podnikatelská etika a jaký byl její vývoj, objasnit problém zisku a morálky a říci proč dochází k vyprazdňování pojmu zisk, vysvětlit jaký účel a význam mají etické kodexy pro oblast podnikání, říci proč za ekologickou krizi je primárně zodpovědný člověk, jaké jsou nejzávažnější globální ekologické problémy, říci jak reklama působí na jedince a proč je velice obtížné určit pravdivost a morálnost reklamy, uvědomit si význam etického kodexu pro práci manažerů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU K prostudování tohoto modulu je zapotřebí cca 24 hodin. Tento čas je orientační, neboť vždy záleží na Vašich dosavadních znalostech dané problematiky, na zájmu o dané téma a Vaší motivaci. PRŮVODCE STUDIEM 1 Na úvodních stranách jsme se dozvěděli co je náplní kurzu a jaké jsou jeho cíle. Nyní je čas věnovat se studiu. Studujte aktivně, dělejte si v textu poznámky, podtrhávejte či zvýrazňujte významné pasáže. Snažte se uspořádat informace do smysluplného logického systému, sumarizujte kapitoly a seskupujte prostudované informace do větších celků.

10 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA ČÁST - ETIKA

11 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 11 1 ÚVOD DO ETIKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Ve struktuře lidského poznání patří etice důležité místo jako jedné z disciplín zabývající se morálkou, mravními hodnotami a způsobem chováním. V této kapitole se proto seznámíme se základy etiky a položíme si otázku zda může existovat vědecká etika (Je možno opravdu prostřednictvím vědy dospět k tomu, jak se máme v životě chovat a jednat?), poodhalíme vztah mezi etikou a filozofií a roli znalosti faktů pro naše morální jednání. Dále se budeme zabývat tím, zda jsou etické normy podmíněné cílem či nikoliv, zda existuje v oblasti etiky autorita a objasníme si původ a význam slov etika a morálka. V závěru si osvětlíme výzkumné metody, jenž dnes moderní etika využívá (metoda pozorování, metoda sebepozorování, metoda srovnávání, metoda typizace, aj.) a také se zastavíme u problému dvojrozměrnosti základní etické otázky. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: říci čím se etika jako vědní disciplína zabývá, zda je možné etiku označovat za morální či praktickou filozofii, v čem spočívá rozdíl mezi kazuistickou a situační etikou, analyzovat vztah mezi etickou normou a cílem, objasnit vztah morálky a etiky, vysvětlit proč je základní etická otázka dvojrozměrná. Budete umět Získáte: znalosti o významu a předmětu výzkumu etiky jako vědy, vědomosti o provázanosti etiky s jinými příbuznými obory, poznatky o etických normách, přehled o výzkumných metodách a základních badatelských směrech využívaných v moderní etice, povědomí o základní etické otázce. Získáte Budete schopni: objasnit čím se etika zabývá, vysvětlit proč je etika nazývána praktickou filozofií, uvědomit si, že znalost faktů není pro morální jednání dostačující, říci zda jsou etické normy podmíněny cílem či nikoliv, vysvětlit význam slov etika a morálka, objasnit problém dvojrozměrnosti základní etické otázky. Budete schopni

12 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 12 ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je cca 2 hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Vědeckost, filozofická a situační etika, etické normy, autorita, morálka, výzkumné metody, základní etická otázka. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 2 Následující podkapitoly představují úvod do problematiky etiky a seznámí nás s jejími základy, které jsou důležité pro další studium. 1.1 Vědeckost etiky Z překladu slova etika mravověda, mravouka zjistíme, že jde o významové pole, které je příbuzné, ne-li prakticky totožné s výrazem morálka. V jazyce vědeckého uvažování musíme klást důraz na důležité rozlišení. Etika se pojímá nejčastěji jako termín, který slouží k označení vědní disciplíny, která se věnuje studiu mravního chování, mravních hodnot, mravního cítění, mravního rozhodování a podobně. Čili morálka, mravnost a obecně morální jevy vůbec poté tvoří předmět výzkumu etiky jako vědy. Etika jako věda o morálce nám představuje teoretickou disciplínu, ale morálka samotná tvoří zvláštní stránku lidského rozhodování a jednání. 1 Etika Etika je humanitní věda, která se zabývá morálními jevy v nejširším smyslu. Upírá svou pozornost k mravním hodnotám jako takovým, podrobuje výzkumu jejich obsahy a zdůvodňování. Etika se rovněž věnuje studiu určitého stavu mravnosti jak v individuální, tak ve společenské rovině. Můžeme si položit otázku, ne nepodstatnou, jestli vůbec může existovat vědecká etika. Je možno opravdu prostřednictvím vědy dospět k tomu, jak se máme v životě chovat a jednat? Vědeckost etiky Ve svém úvodu jsem nazval etiku vědou. Ovšem věda se věnuje pouze faktům. Jako velice problematické se potom může jevit, že z vědy o faktech můžeme vyvodit, co má být, jaké jsou normy a zásady chování a jednání. L. Wittgenstein v úvodu svého Tractatu píše toto: Svět je všechno, co fakticky je. Svět je celkem faktů a nikoli věcí. Svět je určen fakty a tím, že to jsou všechny fakty. Celek faktů určuje tedy, co fakticky je, a také to, co všechno fakticky není. Fakty v logickém prostoru jsou světem. Svět se rozpadá na fakty. 2 Je sice zřejmé, že k tomu, aby se člověk mohl správně morálně rozhodnout, musí znát určitá fakta. To ovšem není postačující. Je potřeba, aby člověk také získal morální zásady. J. M. Bocheński uvádí tento příklad: Anna se dovídá, že její kolegyně Věra onemocněla a je sama. To je fakt. Ale z toho, že Anna ví o onemocnění své kolegyně Věry, ještě nevyplývá, že je povinna ji navštívit. Aby mohla dospět k tomuto závěru, musí Anna také vyznávat morální zásadu: ne-

13 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 13 mocné a opuštěné kolegyně je třeba navštěvovat. Bez této etické premisy nelze uskutečnit žádné rozhodnutí. 3 Je potřebné se zamyslet nad tím, jestli je možno tuto premisu vyvodit ze zkoumání skutečnosti. Domnívám se, že to lze velmi obtížně či vůbec. Proto je otázkou, jestli vůbec může existovat vědecká etika. Můžeme si dovolit říci, že asi nejzávažnějším důvodem pro vědeckost etiky je princip ověřitelnosti poznatků a výpovědí. Současný, moderní obraz etiky se neskládá pouze z výpovědí o tom, co je dobré a co špatné. Etika má empirický charakter v tom smyslu, že není pouze naučnou a výukovou disciplínou, ale oborem, který zkoumá stav a vývojové tendence morálního chování jedinců, všímá si motivů tohoto chování a pokouší se analyzovat příčiny poruch v chování. Etika pracuje s dosti velkým množstvím historického materiálu, zkoumá historické formy chování lidí a na základě příslušných analogií zkoumá, jak se lidé chovají v současnosti a jak se mohou lidé chovat v budoucnosti. Etika rovněž velmi úzce pracuje s jinými vědními obory a specificky využívá jejich poznatků pro svou potřebu. Z tohoto pohledu si můžeme dovolit v současné době zařadit etiku mezi humanitní a společenské vědy, které mají interdisciplinární charakter. Mimo to, že má etika svůj předmět výzkumu, má rovněž řadu specifických výzkumných metod. 1.2 Filozofická etika A. Remišová ve své Podnikatelské etice hovoří o tom, že etika představuje filozofickou disciplínu, která se zabývá zkoumáním morálky. Často se nazývá také morální filozofií nebo praktickou filozofií. Etika se nazývá také praktickou filozofií, protože ze základních noetických a metafyzických poznatků odvozuje praktická pravidla pro jednání lidí. Etika jako praktická filozofie pomáhá člověku poznat, jaký má v reálném životě zaujmout postoj. Pomáhá mu vyřešit věčnou etickou otázku Co mám nebo co bych měl udělat?, Co je správné? To znamená, že etické poznání se nerozvíjí samoúčelně, ale především proto, aby našlo uplatnění v praktickém jednání člověka, které je charakterizováno spojením rozumu a vůle. 4 Filozofická etika Můžeme vůbec dát filozofii přívlastek morální nebo praktická? Není to terminologická nesprávnost? Prvořadým úkolem filozofie je především zkoumání a analýza. Filozofie může morálku zkoumat, může se také pokoušet analyzovat jednotlivé morální příkazy, zdali neobsahují vnitřní rozpor. Filozofie se také může zabývat svou relací vůči etice. Může ale filozofie lidem vůbec říkat, jak se mají chovat? Nestává se potom takovýto filozof intelektuálem v johnsonovském pojetí? P. Johnson ve své knize Intelektuálové říká toto: V 18. století se současně s úpadkem církevní moci objevil nový druh rádce, který zaplnil vzniklé vakuum a získal pozornost společnosti. Světský intelektuál mohl být deistou, skeptikem nebo ateistou. Byl ale připraven stejně jako kterýkoliv papež nebo duchovní radit lidstvu, jak si má počínat. Od počátku vyhlašoval zvláštní oddanost zájmům lidstva a evangelijní povinnost je rozvíjet. Pro úkol, který si sám určil, si zvolil mnohem radikálnější přístup než jeho církevní předchůdci. Necítil se nijak vázán zjeveným náboženstvím. Kolektivní moudrost minulosti, dědictví tradice, zavazující kodexy zkušenosti předků existovaly proto, aby byly dodržovány pouze podle potřeby nebo i zcela odmítány, podle toho, jak se člověk sám rozhodl. V historii lidstva si lidé se vzrůstající sebedůvěrou a odvahou poprvé uvědomili, že mohou stanovit diagnózu neduhů společnosti a léčit je svým vlastním intelektem bez vnější pomoci. Navíc byli přesvědčeni, že dokážou odvodit recepty, s jejichž pomocí budou schopni přeměnit k lepšímu nejen strukturu společnosti, ale i základní zvyky lidí. Narozdíl od svých náboženských před-

14 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 14 chůdců nebyli intelektuálové vykladači a služebníky bohů, nýbrž jejich náhradníky. Svého hrdinu viděli v Prométheovi, který ukradl nebeský oheň a přinesl ho na zem. 5 Domnívám se, že nazývat etiku praktickou nebo morální filozofií není příliš terminologicky správné. 1.3 Situační etika Další problematická otázka v rámci etiky vyvstává u takzvané situační etiky. A. Rich analyzuje situační etiku takto: V protikladu ke kazuistické etice (kazuistikou v tomto případě myslíme metodický postup, jak použít obecných norem v jednotlivých případech, kazuistická etika se snaží stanovit platnost normy pro jednotlivý, konkrétní případ pozn. aut.) se chce situační etika zabývat skutečnými, ne uměle konstruovanými situacemi, tedy něčím, co se nedá předvídat, alespoň ne ve všech možných případech. Navíc chápou situační etikové,situaci zpravidla v existencialistickém významu. V důsledku toho ten, kdo v situaci existuje, ji zakouší v celé její skutečnosti. V tom smyslu ji nelze analyzovat nezávisle na jeho vlastním bytí a prožívání. Tutéž situaci mohou různí lidé zakoušet naprosto různě. Konstitutivní pro určitou situaci je tedy nejen soubor situačních okolností, nýbrž stejně tak i člověk vystavený jejich působení a jejich výzvám k jednání. Jinak řečeno: existující žije v prožívané situaci jakoby poprvé. A poněvadž v ní stojí jedinečně, nemohou pro něj existovat obecně platné a předem dané normy, hodnoty nebo kasuistická pravidla, jež by mu mohly napovědět, jak by měl jednat v okamžiku rozhodnutí. Normativní hledisko jako určení toho, co by se mělo udělat, se dá osvětlit teprve za situace, přesněji, ukazuje se teprve v aktu samotného rozhodnutí. In extremis to vede k,morálce bez norem, k pojetí jednání a rozhodování, podle něhož zůstává člověk v situaci s jejími výzvami ponechán radikálně sám sobě, takže musí též sám odpovídat za to, co je,teď normativní, co je,hic et nunc dobré a zlé. 6 Situační etika Můžeme souhlasit s tím, že situace je souhrn faktů, které bychom si měli v rámci rozhodovacího procesu uvědomit. Měli bychom si ale také uvědomit, že samotná znalost faktů pro naše morální jednání není dostačující. Z žádné situace není možno vyvodit nějakou povinnost v našem jednání, nebudeme-li zároveň přijímat nějakou morální zásadu. Situační etika vnáší relativitu do našeho morálního jednání, což může být velmi problematické. Vůbec silné relativizování mravních hodnot bylo velmi nebezpečným počinem dvacátého století a pokračování tohoto procesu můžeme vidět také na počátku století jedenadvacátého. P. Johnson ve své knize Dějiny 20. století popisuje: Pro většinu lidí, kterým byla newtonská fyzika se svými přímkami a pravými úhly dokonale srozumitelná, se relativita stala jen neurčitým zdrojem znepokojení. Chápali ji tak, že absolutní čas a absolutní délka už neplatí, že pohyb je křivočarý. V kosmickém dění najednou přestala existovat jistota. Teď to bylo, jako by se zemská osa vymkla z ložisek a Země se potácela vesmírem bez uznávaných měřítek a pravidel. Začátkem dvacátých let se poprvé mezi obyčejnými lidmi objevoval názor, že žádné absolutní hodnoty nejsou. A že to platí nejen o času a prostoru, ale i o dobru a zlu a vědění a vůbec o všech hodnotách. Relativita se začala omylem a možná osudově zaměňovat za relativismus. 7 Z filozofického hlediska tento problém daleko pregnantněji řeší I. Blecha. 8 Blecha ve svém učebním textu upozorňuje na širší souvislosti a návaznosti mezi fyzikou a filozofií ve zmíněné době. Chtěl bych pouze upozornit, že tato relativizace mravních hodnot nemá nic společného z filozofickým zkoumáním pojmů, které můžeme podrobit kritice a poukázat také na jiné možnosti přístupu k nim, jak to dělal ve své době např. s pojmem pravda K. Čapek nebo v současnosti U. Eco. 9 K. Čapek byl ovlivněn pragmatismem a U. Eco se považuje za jednoho z představitelů

15 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 15 postmodernismu. 1.4 Etické normy podmíněnost cíl Další z otázek týkajících se etiky zní: Jsou etické normy podmíněné, nebo nepodmíněné cílem? Etické normy V lidském životě je spousta činností, které jsou podmíněny cílem činnosti. J. M. Bocheński ve své knize Cesty k filozofickému myšlení uvádí tento poněkud drsný příklad: Mladý zločinec, nazveme ho třeba Karel, radí svému příteli Ludvíkovi, aby v noci vzal ze zásuvky břitvu a podřezal matce ve spánku hrdlo a potom si klidně vzal její peníze. Za ty budou mít oba mladíci veselý večer v hospodě. Ludvík, o kterém předpokládáme, že je to normální člověk, řekne rozhořčeně, že něco takového nikdy neudělá. Karel se zeptá: Proč? Je to přece tak jednoduché a budeme z toho mít užitek. Co na to odpoví Ludvík? Vžijme se do jeho situace. Co bychom asi odpověděli my? 10 Je potřebné si uvědomit při odpovědi na tuto otázku, že morální příkaz nepodřízneš matce hrdlo, abys jí vzal peníze není závislý na žádném cíli. Etické normy jsou nepodmíněné. Etické normy jsou nezávislé na jakémkoli cíli. Nepodmíněnost etických norem Domnívám se, že rčení účel světí prostředky, na které se mnoho jedinců s oblibou odvolává, je nemorální. Žádný cíl, i kdyby byl považován za nejlepší, nemůže v žádném případě omluvit zlé prostředky, které mají napomoci splnění vytyčeného cíle. 1.5 Autorita a etika Můžeme položit tuto otázku. Existuje autorita v oblasti etiky? Obecně rozeznáváme tyto dva druhy autorit: autorita specialisty autorita epistémická a autorita nadřízeného autorita deontická. V prvním případě se jedná o případ, kdy je určitý jedinec považován za autoritu, protože je všeobecně uznávaným odborníkem v dané oblasti. Ve druhém případě se jedná o autoritu, jejímž příkazům je potřebné se dobrovolně podřídit, pokud chceme, aby byl splněn vytyčený cíl. Autorita a etika Druhy autority Lze se setkat s tím, že představitelé obou druhů autorit si osobují právo být autoritou v oblasti morálky. Mnoho lidí se domnívá, že člověk, který je autoritou v určitém vědním oboru, je také autoritou v oblasti morálky. To je dosti nesprávný názor. Oblast morálních hodnot se liší od oblasti vědecké. Není nikde řečeno, že člověk s vyšším stupněm vzdělání je automaticky mravnější než člověk se vzděláním nižším. Vzpomeňme povídku anglického spisovatele J. Galsworthyho První a poslední. 11 U autority epistemické pouze jednu poznámku. Je diskutabilní, jak máme přijímat člověka, který ve vědecké části svého života svým dílem posunul hranice lidského poznání, ale zároveň víme, že se ve svém osobním životě choval velmi nemorálně. Rovněž člověk, který je funkčně nadřízený ostatním lidem, není automaticky autoritou v dané oblasti. Známe případy, hlavně z oblasti podnikatelské etiky, kdy jedinci pověřeni řízením, zneužívají své postavení a nutí své podřízené jednat nemorálně. Poznámka

16 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 16 Domnívám se, že existuje autorita v oblasti etiky. Jedná se o jedince, který je sám morálně na výši a svým životem podává svědectví o tom, že se chová podle morálních norem. Tohoto člověka potom můžeme považovat za morální autoritu. Každý národ má své jedince (historické osobnosti), které považuje za autority v oblasti etiky, protože svým příkladem přispěli k morálnímu obohacení a povznesení mnoha lidí. 1.6 Etymologie slov etika a morálka Slova etika a morálka mají svůj původ v antice. Etika se odvozuje od starořeckého slova étos, což znamená mrav, zvyk, obyčej či charakter. Morálka se odvozuje od latinského výrazu mos, který se nejčastěji překládá jako předpis, vlastnost, zákon, mrav, charakter, chování a vnitřní podstata. Latinské slovo mos můžeme chápat jako obdobu starořeckého slova étos. I. Hodovský hovoří o tom, že německý badatel V. Schuring rozlišuje čtyři významové okruhy tohoto slova: 1. Původně výraz étos označoval životní prostor, domov, bydliště, a to jak člověka, tak zvířat. Jednalo se o konkrétní označení prostoru, tedy oblast, ve které lidé a zvířata žijí, pohybují se, oblast, která tvoří jejich domov. Z těchto významových rysů pojmu étos byl později odvozen ekologicky pojatý pojem etologie jako nauky o chování živých organismů včetně člověka. Étos a mos Významové okruhy slova mos 2. Étos ve významu životního prostoru se změnil a nabyl významu životního způsobu. Toto pojetí je známé a značně rozšířené. Étos se chápe jako obyčej, zvyk, mrav. Odborná populárně-vědecká literatura z 18. a přelomu 19. a 20. století s oblibou popisovala nejrůznější mravy etnických skupin a národů evropského, ale také mimoevropského původu. Ani dnes není toto téma neznámé a studuje se v rámci etnografie a etnologie. 3. Z předchozích dvou významů se pravděpodobně vyvinul další pojem étosu jako označení pro původ, příbuzenství, tedy pojmy, které jsou spřízněné s pojmem kmene, příbuzenství, pohlaví, národa. Zde se již nejedná o závislost na okolí, ale o nový akcent, který preferuje společné vztahy lidí v jednom kmenovém, etnickém nebo národním společenství. Staří Řekové se v tomto případě řídili představou, že v člověku a všech dalších živých tvorech působí nějaké vlohy, které určují jejich chování. Tento význam se stal základem pro etnologii na jedné a etologii na druhé straně. Nutno poznamenat, že tyto vědní disciplíny se vyvinuly až v nejnovější době, že avšak nikoli bez důvodů hledají a nacházejí svůj předmět a terminologické označení tohoto předmětu již v antických dobách. 4. Pro vlastní pojetí etiky má bezprostřední význam pojetí étosu jako mravnosti, smýšlení, postoje. Nejde tudíž o pouhý popis zvyků a obyčejů, ale vědomí hodnoty morálního smýšlení a chování. Podle tohoto pojetí hraje důležitou úlohu charakter člověka, tedy jistá dispozice chovat se určitým způsobem v určitých situacích. Toto pojetí představuje nejabstraktnější význam étosu, vyjadřující nikoli pouhé jest, nýbrž má být. Tak se význam étosu nakonec vyvinul do podoby označující nejvyšší maximy lidského chování. V antice se tímto pojetím étosu setkáváme například u Aristotela ve smyslu sebezdokonalování jako služby obci, v novodobé filozofii pak zvláště u I. Kanta v teorii kategorického imperativu jako příkazu jednat tak, aby míra činů se mohla stát základem obecného zákonodárství. V obou případech se jedná o vědomé spoluutváření dobra nikoli ve smyslu úzce individuální sebeprospěšnosti, nýbrž ve významu dobra jako prospívání lidskému celku, obci, společenství, lidství v obecném smyslu slova. 12

17 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 17 Nemůžeme považovat za správné označovat etiku za vědu na základě její filozofické výstavby. Jsou sice filozofické směry, které se hlásí k vědě a pokládají se za vědecké, ale známe také filozofie, které zdůrazňovaly subjektivní a emotivní charakter morálky. Pro založení etiky jako humánní či společenské vědy nemůže postačovat důraz pouze na pozitivní funkci zkušenosti. Zřetel vědeckosti se nebude vyčerpávat ani racionálním pohledem na povahu morálních jevů. Etika musí jako každá vědecká disciplína přihlížet k poznatkům, které nám dává jak naše zkušenost v určitém časovém okamžiku, tak také rozumová reflexe morálního cítění a chování. K tomu je ještě potřebné připojit požadavky, které v současnosti klademe na vědu. Takový obecný výměr vědy obsahuje tři body: 1. ověřitelnost poznatků, 2. systematizace dosaženého poznání, 3. jazyk vědy. K tomu je ještě potřeba připočítat potřebu existence výzkumných institucí. Obecný výměr vědy Etika rovněž velmi úzce pracuje s jinými vědními obory a specificky využívá jejich poznatků pro svou potřebu. Z tohoto pohledu si můžeme dovolit v současné době zařadit etiku mezi humanitní a společenské vědy, které mají interdisciplinární charakter. Mimo to, že má etika svůj předmět výzkumu, má rovněž řadu specifických výzkumných metod. 1.7 Výzkumné metody etiky Můžeme říci, že etika postupovala způsoby obvyklými v oblasti abstraktního myšlení. Za výchozí princip byl většinou brán noetickoontologický základ určitého filozofického směru či učení, který prostřednictvím dedukce směřoval ke stanovení výchozích etických tezí. Již Aristoteles zařazuje etiku vedle ontologie do svého systematického obrazu světa a jeho pohybu. Základem je učení o látce a formě, které tvoří dvě navzájem spjaté krajnosti bytí. Látka představuje hmotný základ. Forma je nositelem tvaru a tím rovněž pohybu. Smysl vzájemného setkávání látky a formy spočívá ve stálém zdokonalování světa, na jehož nejvyšším vrcholu je postavena forma všech forem jako čistý duchovní princip. Posláním člověka je poté sebezdokonalování ve smyslu uskutečňování etických ctností spolu s realizací ctností teoretických. Touto sebezdokonalující činností člověk míří k dokonalosti všeobecné. Vrcholem této dokonalosti je blaženost, která představuje spojení člověka s bohem. Úvod Na nauku Aristotela navázala etika středověkého filozofa T. Akvinského, která také postupovala deduktivním způsobem od obecných principů ke zvláštním. V obou případech je etika odvozena z noetiky (nauky o poznání) a ontologie nebo metafyziky (nauky o bytí). Moderní etika kromě filozofie využívá mnoho výzkumných metod vhodných a užívaných v jiných vědách o člověku a společnosti. Je to hlavně metoda pozorování aplikovaná především pro sledování způsobů chování lidí. U metody pozorování je v rámci etického výzkumu důležitý kritický přístup ke zkoumaným jevům. Metoda pozorování V. Malátek a D. Polonský ve svém učebním textu Metody sociologického výzkumu hovoří o tom, že pozorování jako vědecká metoda má svůj přirozený základ v běžném každodenním životě a zdůrazňují důležitost přípravy programu pozorování. Program pozorování je podle nich obvykle rozpracován v projektu sociologického výzkumu. Pro dosažení nezkreslených výsledků pozorování a potlačení důsledků subjektivismu je nezbytné kvalitně a komplexně promyslet

18 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 18 metodiku přípravy a provedení pozorování. 13 Velmi důležitou metodou etického poznávání je metoda sebepozorování. Stejně jako v psychologii patří také v etice k základním metodickým postupům, protože mravní chování vyrůstá z vnitřních pohnutek lidí a v tomto případě vciťování do mravního smýšlení a chování je možné pouze za předpokladu schopnosti pozorovat sebe sama. Etika také pracuje s modelovými situacemi, pro které je důležitá metoda srovnávání. Srovnávací přístup je důležitý při studiu mravních vzorů, hodnot a norem, kdy se jedná o posouzení míry jejich realizace v běžném lidském životě. Je důležité si uvědomit, že srovnávací metoda je použitelná nejen v oblasti ověřování, uplatňování mravních zásad v praktickém životě, ale také při zkoumání jednotlivých typů morálek. Zajímavá funkce náleží metodě typizace. Studium etických jevů vyžaduje zkoumání zvláštního ve vztahu k obecnému a obecného v relaci k jedinečnému. Každý mravní čin je konkrétní, ale zhodnocení posouzení morálního obsahu lidského jednání vyžaduje nalezení obecného (co pro určitou třídu mravních činů platí jako společné). Pro hledání a nalezení společných znaků konkrétních mravních rozhodnutí většinou nestačí pouhý odkaz k obecné normě, ale je také velmi důležité znát typické situace a formy chování, které lze označit za morální či naopak nemorální. Další z významných metod je fenomenologická metoda. Jde o velmi abstraktní způsob filozofického uvažování, který je možno využít při studiu etických hodnot. Zakladatel fenomenologie E. Husserl byl velkým kritikem psychologismu a stoupencem logicistní metody ve filozofii. Tvrdil, že logika není vědou závislou na psychologii, ale je vědou autonomní. Logické pravdy mají obecnou platnost, jsou pravdami o sobě. Podle E. Husserla pravdu nevytváříme, ale pouze ji chápeme, je to něco, co existuje nezávisle na poznávajícím subjektu, co je nebo není, ale vždy jde o to, co jednoznačně existuje ve vztahu k poznávajícímu. Smysl poznání netkví v tvoření pravdy. Jedná se o zaměřenost vědomí na předmětný svět kolem nás. Metoda sebepozorování Metoda srovnávání Metoda typizace Fenomenologická metoda E. Husserl přikládal poznání intencionální charakter, tj. zaměřenost poznání na věci s cílem jejich pochopení. Logická pravda podle tohoto pojetí existuje již před poznávacím procesem, který ji uchopuje, je vzhledem k poznání transcendentální. Takové pojetí pravdy však neznamená pouhé ulpívání na vnějškových, nahodilých vlastnostech předmětného světa, ale na chápání podstaty předmětů a věcí. Budeme-li chtít takové podstaty dosáhnout, musíme být schopni všechno nepodstatné, nahodilé a vnějškové z našeho zorného pole vyloučit dát do závorek. Ukázalo se, že fenomenologie je také použitelná při studiu mravních hodnot. Dle M. Schelera můžeme podstatu mravního konání lidí pojímat jako uskutečňování morálních hodnot. Hodnoty nejsou pouhé projekce lidských zájmů. Mají své vlastní ideální bytí, které je přístupné lidskému vědomí prostřednictvím názoru. Podobně jako u E. Husserla se jedná o zření podstaty hodnot, intuitivní nazírání, které se kvalitativně liší od prostého smyslového vnímání. Význam pro studium etických jevů má strukturální přístup. Výchozí tezi strukturalismu, zdůrazňování priority celku vůči částem, lze aplikovat v etickém výzkumu. Strukturalismus klade velký důraz na kvalitativní odlišení celků od kvantitativního měření částí, z nichž se skládají celky. Takto je možno přistupovat ke studiu mravního jednání osobnosti, ke zkoumání řádu etických hodnot, jejich funkční závislosti a funkcionálního vztahu mezi hodnotou a normou na jedné straně a chováním jedince jako činitele reprezentujícího a aktualizujícího tyto funkcionální závislosti na straně druhé. Moderní etická teorie věnuje značnou pozornost výzkumu způsobů, jakými se morální vztahy a morální jednání stávají předmětem řečové komunikace. Ústřední teze tohoto metodologického přístupu říká, že tvářnost morálky či mravnost závisí na výkonu morálního vědění. Z toho vy- Strukturální přístup Výzkum způsobů, jakými se morální vztahy a

19 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 19 plývá, že řeč morálky tvoří nutnou, ale ne zcela postačující podmínku dosažení určité tvářnosti morality. K řeči morálky náleží slova, věty a spojení vět, které se týkají určitým způsobem předepsaného chování osob. Morálně řečová vyjádření užívá většinou ten, kdo pokládá určité jednání, chování a také osoby za mravně dobré či mravně zlé. Prostředky jsou morální hodnotové predikáty a hodnotové soudy, věty a argumenty zákazů a příkazů, na jejichž základě má být obhájena platnost hodnoty či závaznost normy. jednání stávají předmětem řečové komunikace Můžeme říci, že fenomenologická a strukturální metoda je vhodná hlavně pro zachycení podstaty morálních jevů či pro chápání jejich specifičnosti a neopakovatelnosti. Jsou to metody, které kladou důraz hlavně na to, jak je morálka dána, hledají její postavení v kulturním životě člověka. Analytická filozofie jazyka oproti tomu věnuje pozornost vzezření morálního chování, hlavně momentům, které souvisejí se způsoby zvnějšňování morálních vztahů a příslušnými komunikativními činnostmi. Všechno je tedy obráceno k fakticitě morálního jednání a cítění, nevyjadřuje se k tomu, co bylo nebo co má být. Jde o metody popisné a záznamové a teprve prostřednictvím minuciózních deskripcí se hledají podpovrchové zdroje morality a její průběhy. Měli bychom si ale uvědomit, že morálka je vždy spojena s lidským životem a děním ve společnosti. V procesu chápání podstaty morálky se nejedná pouze o porozumění podstatnému, ale také o zachycení proměnlivosti morálního fenoménu, o sledování souvislosti mezi mravním vědomím a změnami lidského života, lidské kultury a lidské práce. Morálka má nejenom rozměr ontický (tj. vztahuje se k materiální podstatě lidského bytí), ale proměňuje se spolu s dějinami, a má tudíž také rozměr historický. V základní etické problematice je zahrnuta jednak otázka proměnlivosti morálních cílů a hodnot, jednak změny v podmínkách jejich naplňování. Historicita morálky tkví nejen v proměnách toho podstatného, co se rozumí mravností a jejími opaky, ale také v přirozené různosti společenských a kulturních podmínek, které prostředkují vlastní výkon mravního chování a jednání. K tomu přistupuje vývoj a zdokonalování mravní výchovy jako důležité složky naplňování morálních hodnot. Morálka a lidský život V základní etické problematice je zahrnuta Dějinné hledisko je důležitým metodologickým prostředkem výzkumu, který je nepostradatelný a bez něhož je výzkum plošný a schematický. Pohledy na dějiny vývoje morálky v sobě skrývají nebezpečí relativizace mravních cílů a hodnot. Konstatování proměnlivosti lidských názorů na vlastní konání a proměnlivosti tohoto samotného nazírání samo o sobě ještě nepřispívá k vlastnímu poznávání morálky a mravnosti. Až teprve v relaci k pevným hodnotovým zřetelům a ve vztahu k bytí člověka je s to historické pozorování přinášet cenné zjištění. Různost výzkumných metod v soudobé etické teorii může vést k rozvíjení různých koncepcí etického výzkumu. Proto se hovoří o fenomenologické etice, strukturální etice, analytickolingvistické etice apod. Historická metoda se uplatňuje nejenom při výzkumu dějin morálky a historického vývoje etických teorií, ale také poznamenává vlastní etickou koncepci třeba tím, že upřednostňuje moment proměnlivosti etických hodnot před momentem jejich stability a obecné platnosti. Všechny uvedené metodologické přístupy ukazují souvztažnost teorie se soudobými filozofickými školami a směry. Na straně druhé se nabízí možnost komplexního přístupu k rozvíjení etické teorie, který může využívat jednotlivých metodologických přístupů podle toho, v jakém směru se jeví nejpřínosnější. Třeba fenomenologické postupy lze používat s úspěchem hlavně v oblasti studia lidského chování se zřetelem k naplňování mravních norem, hodnot a cílů. Minuciózní analýzy mravního cítění a chování přitom umožňují zachycovat zvláštní stránky vědomí člověka a jeho obsahy, Koncepce etického výzkumu Využití výzkumných metod

20 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 20 které tvoří podstatu morálky. Strukturální metoda by se mohla pojímat jako komplementární způsob přístupu k morálce v porovnání s metodou fenomenologickou, vezme-li se do úvahy nepostradatelné celostní vidění mravního vědomí člověka. Také studium řečového vzezření morálky dále rozšiřuje možnosti našeho poznávání o mnohorozměrném fenoménu mravního chování jedinců. Je potřebné také přihlížet ke konkrétním dějinným formám morálky. Považuji za důležité upozornit na to, že vedle těchto teoretických forem zkoumání se morální jevy také stávají předmětem výzkumu z pozic sociologie a psychologie. Základní metodologický přístup psychologie a sociologie morálky tkví ve využívání pozorovacích metod, které jsou doplňovány dotazníkovými postupy či metodou řízeného rozhovoru. Empirické metody umožňují zkoumat např. stav mravního chování, vývojové trendy morálky atd. Metodologické postupy, které etika v současné době používá, svědčí o úzkém svazku této humanitní vědní disciplíny s dalšími disciplínami a obory studia člověka a společnosti. Etika má stále hodně blízko k filozofii, a to jak svou teorií o mravních hodnotách a cílech, tak také díky metodám, které přebírá z filozofických směrů a škol. Ovšem důrazy na vědecký charakter etiky přibližují tuto teorii stále více sociologii a psychologii. Morální aspekty chování lidí v rámci profesních, generačních a zájmových skupin jsou nepostradatelné pro studium soudobé úrovně etického vědomí a chování lidí. Metodologický přístup psychologie a sociologie Etika a příbuzné obory Velký význam má také analýza zvyků a obyčejů, jak se objevovaly a rozvíjely v průběhu vývoje různých národních celků. V tomto případě může poskytovat velmi cenné poznatky etnologie, etnografie a historie kultury. Vzhledem k celkové složitosti předmětu, kterému se etika věnuje, můžeme říci, že se jedná o interdisciplinární obor, který vyžaduje velmi úzkou spolupráci humanitních a společenských věd. Na druhou stranu je potřeba říci, že i tato interdisciplinarita má své hranice. Ucelený pohled na morálku vyžaduje nejenom hromadění mnoha poznatků vedle sebe, ale také ucelený výkladový postup. Z tohoto pohledu se filozofie morálky jeví být nepostradatelným východiskem etiky coby vědy v širším slova smyslu. 14 Mnoho odborníků pracujících v oblasti etiky považuje za nejdůležitější otázku etiky otázku o původu morálky. Podle obsahu odpovědi na ni můžeme etiku rozdělit na empiristickou a transcendentální. Empiristická etika hledá původ morálky v samotném bytí člověka, opírá se o povahu člověka, klade důraz na jeho přirozenost, na jeho potřeby a zájmy. Původ morálního jednání člověka nachází v hranicích lidské zkušenosti. Transcendentální etika nalézá fundament lidské morálky mimo empirické zkušenosti lidí. Původ morálky je vnější ve vztahu k člověku. Tento nadsmyslový a nadzkušenostní základ mravního jednání má podobu buď přírodního zákona nebo kosmologického zákona, dále se může pojímat jako vyšší blaho, boží zákon, apriorní morální zákon, absolutní idea apod. Podle noetických zájmů můžeme v etice rozlišit tři základní badatelské směry: etiku deskriptivní, normativní a metaetiku. Stručně: Cílem deskriptivní etiky je etická oblast jako empirická skutečnost. Normativní etika pozoruje etično pod úhlem povinnosti. V metaetice jde o filozofické vysvětlování předpokladů etických soudů. Etika jako interdisciplinární obor Otázka o původu morálky Empiristická etika Transcendentální etika Tři základní badatelské směry Etika deskriptivní, normativní a metaetika

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KRIMINOLOGIE. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRIMINOLOGIE Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: JUDr. Milan Vichlenda, Ph.D., Ing. Ivan Krček

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Vy še hrad 2014 Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Translation Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, 2014 ISBN 978-80-7429-432-7 Obsah

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE

ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE ARNO ANZENBACHER ÚVOD DO FILOZOFIE 1981 (Einführung in die Philosophie) přeložil Karel Šprunk Tato kniha chce uvést do všech důležitých problémů západní filozofie. Je koncipována systematicky a podává

Více

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie

Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Universita Karlova filosofická fakulta katedra psychologie Praha 1996 Poděkování a věnování Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem zasloužili o vytvoření a dokončení této práce.

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. 2002 1 Zdeněk Palán ÚVOD DO STUDIA PERSONALISTIKY Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 207 Praha 2002 Vysoká škola J.A.

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více