Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006

2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2

3 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA 1 ÚVOD DO ETIKY Vědeckost etiky Filozofická etika Situační etika Etické normy podmíněnost cíl Autorita a etika Etymologie slov etika a morálka Výzkumné metody etiky Dvojrozměrnost základní etické otázky VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN ETICKÉHO MYŠLENÍ Antická etika Středověká etika křesťanská etika Etické myšlení v novověku Současná etika VYBRANÉ ETICKÉ PROBLÉMY A POJMY Odborné termíny Etické pojmy Kategorie Éthos Etická hodnota Morální norma Dobro, zlo Svoboda Mravní cit a svědomí TYPY MORÁLKY Eudaimonistická morálka Hedonistická morálka Asketická morálka Altruistická morálka Utilitaristická morálka Morální pragmatismus Perfekcionistická morálka Morální povinnosti ETIKA INDIVIDUÁLNÍ A SOCIÁLNÍ Individuální etika Sociální etika ÚVOD DO PODNIKATELSKÉ ETIKY Pojem podnikatelská etika Normativní etika Úrovně průniku ekonomiky a etiky Konflikt mezi ekonomickou a etickou racionalitou Příčiny vyprazdňování pojmu zisk Revitalizace pojmu zisk Banálnost a zisk...71

4 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 4 7 ETICKÉ KODEXY (S PŘIHLÉDNUTÍM K BANKOVNICTVÍ) Podstata etických kodexů Etické kodexy v bankovnictví ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Příčiny ekologických problémů Globální problémy lidstva Možné způsoby řešení globálních ekologických problémů lidstva ETIKA A REKLAMA Základní funkce reklamy Etika a reklama MANAŽERSKÁ ETIKA Obsah pojmu manažerská etika Manažerská odpovědnost Manažer a humanismus Etický kodex manažerů Mravní rozhodování manažerů Problém morálního rozhodování Stupně morálních úsudků Morální dilema v práci manažera Model etického rozhodování Etický profil manažera ETIKA A PRACOVNÍ VZTAHY Člověk a práce Diskriminace v pracovních vztazích Pracovní diskrimanace žen Pracovní diskriminace cizinců Whistle - blowing...116

5 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 5 RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Modul je rozdělen do dvou částí: ETIKA a PODNIKATELSKÁ ETIKA. Rychlý náhled První, úvodní, část je věnována základním problémům etiky, jejichž pochopení je zásadní pro studium etiky podnikatelské a obsahuje následující kapitoly: Úvod do etiky, Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení, Vybrané etické problémy a pojmy, Typy morálky, Etika individuální a sociální. Student se tedy seznámí s tím, co je etika, jak se vyvíjelo etické myšlení, jaké jsou nejvýznamnější osobnosti etiky, jaké jsou základní etické problémy a pojmy, jaké rozlišujeme základní typy morálky a čím jsou typické a jaký je rozdíl mezi etikou individuální a sociální. Studium této části je důležité pro uvědomění si základních skutečností v etické problematice, jenž by měly zabránit určitému zjednodušování a nepřesnostem při studiu etiky podnikatelské. První část ETIKA 1. Úvod do etiky v této kapitole se seznámíme se základy etiky a jejími výzkumnými metodami, položíme si otázku, zda může existovat vědecká etika. Uvedeme si jaká je role znalosti faktů pro naše morální jednání, zda jsou etické normy podmíněné cílem či nikoliv, zda existuje v oblasti etiky autorita a objasníme si vztah etiky a morálky a problém dvojrozměrnosti základní etické otázky. 2. Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení - v rámci této kapitoly se budeme zabývat vývojem etického myšlení od nejstarších dob (antika, středověk, novověk) až po současnost a uvedeme si její významné představitele a filozofické školy. 3. Vybrané etické problémy a pojmy cílem je objasnit rozdíl mezi odbornými termíny, etickými pojmy a kategoriemi a definovat pojmy jako je éthos, etická hodnota, morální norma, dobro a zlo, svoboda, mravní cit, svědomí. 4. Typy morálky tato kapitola přinese informace o problematice morálky a o jejich základních typech, jenž byly popsány a označeny předními evropskými moralisty a etiky (jedná se o morálku eudaimonistickou, hedonistickou, asketickou, altruistickou, utilitaristickou, morální pragmatismus a morálku povinnosti). 5. Etika individuální a sociální záměrem je definovat individuální a sociální etiku a uvést jejich odlišnosti. Ve druhé části, hlavní, týkající se podnikatelské etiky, jsou obsaženy kapitoly: Úvod do podnikatelské etiky, Etické kodexy (s přihlédnutím k bankovnictví), Etické aspekty ochrany životního prostředí, Etika a reklama, Manažerská etika, Etika a pracovní vztahy. Cílem této části je již seznámit studenty s tématy, které se úzce váží k etice podnikání. U jednotlivých témat jsou zachyceny obecné pohledy na to, jak by se měl podnikatel morálně chovat a jaké jsou příčiny toho, že se podnikatelé častokrát chovají jinak, než by měli. Druhá část PODNIKA- TELSKÁ ETIKA 6. Úvod do podnikatelské etiky kapitola nás seznámí s formováním a vznikem podnikatelské etiky jako vědy, s pojmy jako je etická ekonomie, hospodářská etika, podniková etika, položíme si otázku jaké místo a význam zaujímají morální normy v hospodářském životě, poukážeme na tři roviny podnikatelské etiky (mikroúroveň, mezoúroveň, mikroúroveň) a závěrem se budeme zabývat ústředním problémem podnikatelské etiky a to rozporem mezi ziskem (maximalizací zisku) a morálkou (zodpovědností).

6 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 6 7. Etické kodexy (s přihlédnutím k bankovnictví) kapitola se zabývá tématem etických kodexů, tzn. co tvoří jejich podstatu, proč jsou v podnikatelské sféře tak důležité a s jejich uplatňováním v bankovnictví. 8. Etické aspekty ochrany životního prostředí tato kapitola nás obeznámí s etickými aspekty ochrany životního prostředí, dovíme se jaké jsou negativní důsledky lidské činnosti a nejzávažnější globální ekologické problémy a jakými možnými způsoby je lze řešit (instrumentální a hodnotový přístup). 9. Etika a reklama zde si uvedeme jaké základní funkce plní reklama a jaké požadavky jsou na ni kladeny z hlediska etiky. 10. Manažerská etika v rámci této kapitoly si definujeme manažerskou etiku, její funkci a etická východiska: manažerskou odpovědnost a humanismus, provedeme analýzu profesního kodexu manažera a objasníme si problém morálního rozhodování manažerů. 11. Etika a pracovní vztahy v závěrečné kapitole tohoto studijního textu se budeme zabývat vztahem: člověk a práce, dále významným problémem politiky trhu práce a to pracovní diskriminací žen a cizinců a vymezením pojmu whistle-blowing.

7 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 7 ÚVODEM MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Vážení studenti, Studijní text Podnikatelská etika, je koncipován především jako studijní materiál pro studenty kombinovaného studia formou e-learningu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Bez obav ho však mohou využívat i ostatní studenti. Samotný kurz Podnikatelská etika je na fakultě realizován již několik let a za dobu své existence prokázal svou opodstatněnost a setkal se s dosti pozitivním ohlasem ze strany studentů. Cílem tohoto kurzu je, aby studenti ekonomických oborů získali základní vědomosti z oblasti etiky a podnikatelské etiky, osvojili si kladení etických otázek, snažili se na ně nalézt odpověď, osvojili si kritické etické myšlení a byli podníceni k morálnímu jednání v podnikání i v životě. Modul Podnikatelská etika je strukturován do dvou samostatných celků (ETIKA a PODNIKA- TELSKÁ ETIKA) a je doplněn podpůrnými didaktickými a aktivizačními prvky, které Vám usnadní studium a orientaci v dané problematice. Pro větší přiblížení určitých etických problémů, etického směru či myšlenek daného autora byly do textu také zahrnuty stručné úryvky z oblasti obecné a podnikatelské etiky. U jednotlivých témat jsou zachyceny obecné pohledy na to, jak by se měl podnikatel chovat a jednat a je zde také ukázáno, jaké jsou příčiny toho, že se podnikatelé častokrát chovají jinak, než jak by měli. Úvodní část ETIKA je věnována základním problémům etiky, jejichž pochopení je zásadní pro studium etiky podnikatelské. Cílem druhé části - PODNIKATELSKÁ ETIKA je seznámit studenty s tématy, které se již úzce váží k etice podnikání. Můžeme říci, že jako předmět podnikatelské etiky se většinou pojímá oblast konfliktu mezi ekonomickou a etickou racionalitou, mezi individuálními a všeobecnými zájmy a mezi principem maximalizace zisku a dobra. Tvrdím, že hlavně touha po co největším materiálním zisku je základní příčinou nemorálního chování lidí v podnikatelské sféře. Musíme se ptát, proč lidé velmi často nekriticky pracují s tímto klíčovým pojmem. Při vlastní tvorbě tohoto textu jsem byl veden snahou poskytnout studentům zásadní informace z etiky a podnikatelské etiky. Budu Vám velmi vděčný za všechny Vaše připomínky a názory, které můžete zaslat na mou ovou adresu Samotným závěrem bych si dovolil poděkovat studentům doktorské formy studia Ing. Martině Kozubkové a Ing. Patriku Kajzarovi za velmi cenné připomínky k distanční studijní opoře a za pomoc při jejím zpracování a kompletování. Karviná 2006

8 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 8 CÍL MODULU PODNIKATELSKÁ ETIKA Po úspěšném a aktivním absolvování tohoto MODULU Budete umět: Budete umět získáte a pochopíte všeobecná fakta a principy vztahující se k etice, popsat vývoj etického myšlení a vyjmenovat významné představitele a filozofické školy, stanovit základní znaky současné etiky, definovat odborné termíny, pojmy a kategorie, jenž tvoří kostru, na jejichž článcích je zobrazována celá škála projevů a výpovědí etické vědy, říci co je typické pro evropskou morálku a definovat její základní typy, vysvětlit podstatu individuální a sociální etiky, definovat podnikatelskou etiku a její hlavní úlohy, říci v čem spočívá důležitost morálních norem v hospodářském životě, pohovořit o podstatě a významu etických kodexů a jejich praktickém naplňování, objasnit vztah člověka a přírody a vysvětlit příčiny ekologických problémů, uvést co je cílem reklamy a jaké jsou na ni z morálního hlediska kladeny požadavky, definovat podstatu manažerské etiky a stanovit její základní etická východiska, analyzovat vztah: člověk a práce, objasnit problém diskriminace v pracovních vztazích. Získáte: Získáte znalosti o významu a předmětu výzkumu etiky jako vědy, poznatky o vztahu etiky a morálky, přehled o výzkumných metodách využívaných v moderní etice, vědomosti o vývoji etického myšlení od nejstarších dob až po současnost, přehled o důležitých odborných termínech, pojmech a kategoriích, povědomí o problematice typologie evropské morálky, znalosti o zaměření individuální a sociální etiky, informace o formování a vzniku podnikatelské etiky jako vědní disciplíny, vědomosti o problematice zisk versus morálka, povědomí o důležitosti etických kodexů v podnikatelské praxi, přehled o globálních ekologických problémech a o možných způsobech jejich řešení, poznatky o základních funkcích reklamy a jejího vztahu k etice, informace o důležitosti manažerské etiky a etického kodexu v podnikání, znalosti o příčinách pracovní diskriminaci žen a cizinců. Budete schopni: Budete schopni vysvětlit čím se etika zabývá a proč je nazývána praktickou filozofií, objasnit problém dvojrozměrnosti základní etické otázky, uvést metody jenž se používají v etice a uvést významné představitele etiky, definovat pojmy jako je éthos, hodnota, morální norma, svoboda, city, svědomí a jednotlivé

9 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 9 typy morálky, říci čím se zabývá podnikatelská etika a jaký byl její vývoj, objasnit problém zisku a morálky a říci proč dochází k vyprazdňování pojmu zisk, vysvětlit jaký účel a význam mají etické kodexy pro oblast podnikání, říci proč za ekologickou krizi je primárně zodpovědný člověk, jaké jsou nejzávažnější globální ekologické problémy, říci jak reklama působí na jedince a proč je velice obtížné určit pravdivost a morálnost reklamy, uvědomit si význam etického kodexu pro práci manažerů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU K prostudování tohoto modulu je zapotřebí cca 24 hodin. Tento čas je orientační, neboť vždy záleží na Vašich dosavadních znalostech dané problematiky, na zájmu o dané téma a Vaší motivaci. PRŮVODCE STUDIEM 1 Na úvodních stranách jsme se dozvěděli co je náplní kurzu a jaké jsou jeho cíle. Nyní je čas věnovat se studiu. Studujte aktivně, dělejte si v textu poznámky, podtrhávejte či zvýrazňujte významné pasáže. Snažte se uspořádat informace do smysluplného logického systému, sumarizujte kapitoly a seskupujte prostudované informace do větších celků.

10 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA ČÁST - ETIKA

11 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 11 1 ÚVOD DO ETIKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Ve struktuře lidského poznání patří etice důležité místo jako jedné z disciplín zabývající se morálkou, mravními hodnotami a způsobem chováním. V této kapitole se proto seznámíme se základy etiky a položíme si otázku zda může existovat vědecká etika (Je možno opravdu prostřednictvím vědy dospět k tomu, jak se máme v životě chovat a jednat?), poodhalíme vztah mezi etikou a filozofií a roli znalosti faktů pro naše morální jednání. Dále se budeme zabývat tím, zda jsou etické normy podmíněné cílem či nikoliv, zda existuje v oblasti etiky autorita a objasníme si původ a význam slov etika a morálka. V závěru si osvětlíme výzkumné metody, jenž dnes moderní etika využívá (metoda pozorování, metoda sebepozorování, metoda srovnávání, metoda typizace, aj.) a také se zastavíme u problému dvojrozměrnosti základní etické otázky. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: říci čím se etika jako vědní disciplína zabývá, zda je možné etiku označovat za morální či praktickou filozofii, v čem spočívá rozdíl mezi kazuistickou a situační etikou, analyzovat vztah mezi etickou normou a cílem, objasnit vztah morálky a etiky, vysvětlit proč je základní etická otázka dvojrozměrná. Budete umět Získáte: znalosti o významu a předmětu výzkumu etiky jako vědy, vědomosti o provázanosti etiky s jinými příbuznými obory, poznatky o etických normách, přehled o výzkumných metodách a základních badatelských směrech využívaných v moderní etice, povědomí o základní etické otázce. Získáte Budete schopni: objasnit čím se etika zabývá, vysvětlit proč je etika nazývána praktickou filozofií, uvědomit si, že znalost faktů není pro morální jednání dostačující, říci zda jsou etické normy podmíněny cílem či nikoliv, vysvětlit význam slov etika a morálka, objasnit problém dvojrozměrnosti základní etické otázky. Budete schopni

12 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 12 ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je cca 2 hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ÚVOD DO ETIKY Vědeckost, filozofická a situační etika, etické normy, autorita, morálka, výzkumné metody, základní etická otázka. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 2 Následující podkapitoly představují úvod do problematiky etiky a seznámí nás s jejími základy, které jsou důležité pro další studium. 1.1 Vědeckost etiky Z překladu slova etika mravověda, mravouka zjistíme, že jde o významové pole, které je příbuzné, ne-li prakticky totožné s výrazem morálka. V jazyce vědeckého uvažování musíme klást důraz na důležité rozlišení. Etika se pojímá nejčastěji jako termín, který slouží k označení vědní disciplíny, která se věnuje studiu mravního chování, mravních hodnot, mravního cítění, mravního rozhodování a podobně. Čili morálka, mravnost a obecně morální jevy vůbec poté tvoří předmět výzkumu etiky jako vědy. Etika jako věda o morálce nám představuje teoretickou disciplínu, ale morálka samotná tvoří zvláštní stránku lidského rozhodování a jednání. 1 Etika Etika je humanitní věda, která se zabývá morálními jevy v nejširším smyslu. Upírá svou pozornost k mravním hodnotám jako takovým, podrobuje výzkumu jejich obsahy a zdůvodňování. Etika se rovněž věnuje studiu určitého stavu mravnosti jak v individuální, tak ve společenské rovině. Můžeme si položit otázku, ne nepodstatnou, jestli vůbec může existovat vědecká etika. Je možno opravdu prostřednictvím vědy dospět k tomu, jak se máme v životě chovat a jednat? Vědeckost etiky Ve svém úvodu jsem nazval etiku vědou. Ovšem věda se věnuje pouze faktům. Jako velice problematické se potom může jevit, že z vědy o faktech můžeme vyvodit, co má být, jaké jsou normy a zásady chování a jednání. L. Wittgenstein v úvodu svého Tractatu píše toto: Svět je všechno, co fakticky je. Svět je celkem faktů a nikoli věcí. Svět je určen fakty a tím, že to jsou všechny fakty. Celek faktů určuje tedy, co fakticky je, a také to, co všechno fakticky není. Fakty v logickém prostoru jsou světem. Svět se rozpadá na fakty. 2 Je sice zřejmé, že k tomu, aby se člověk mohl správně morálně rozhodnout, musí znát určitá fakta. To ovšem není postačující. Je potřeba, aby člověk také získal morální zásady. J. M. Bocheński uvádí tento příklad: Anna se dovídá, že její kolegyně Věra onemocněla a je sama. To je fakt. Ale z toho, že Anna ví o onemocnění své kolegyně Věry, ještě nevyplývá, že je povinna ji navštívit. Aby mohla dospět k tomuto závěru, musí Anna také vyznávat morální zásadu: ne-

13 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 13 mocné a opuštěné kolegyně je třeba navštěvovat. Bez této etické premisy nelze uskutečnit žádné rozhodnutí. 3 Je potřebné se zamyslet nad tím, jestli je možno tuto premisu vyvodit ze zkoumání skutečnosti. Domnívám se, že to lze velmi obtížně či vůbec. Proto je otázkou, jestli vůbec může existovat vědecká etika. Můžeme si dovolit říci, že asi nejzávažnějším důvodem pro vědeckost etiky je princip ověřitelnosti poznatků a výpovědí. Současný, moderní obraz etiky se neskládá pouze z výpovědí o tom, co je dobré a co špatné. Etika má empirický charakter v tom smyslu, že není pouze naučnou a výukovou disciplínou, ale oborem, který zkoumá stav a vývojové tendence morálního chování jedinců, všímá si motivů tohoto chování a pokouší se analyzovat příčiny poruch v chování. Etika pracuje s dosti velkým množstvím historického materiálu, zkoumá historické formy chování lidí a na základě příslušných analogií zkoumá, jak se lidé chovají v současnosti a jak se mohou lidé chovat v budoucnosti. Etika rovněž velmi úzce pracuje s jinými vědními obory a specificky využívá jejich poznatků pro svou potřebu. Z tohoto pohledu si můžeme dovolit v současné době zařadit etiku mezi humanitní a společenské vědy, které mají interdisciplinární charakter. Mimo to, že má etika svůj předmět výzkumu, má rovněž řadu specifických výzkumných metod. 1.2 Filozofická etika A. Remišová ve své Podnikatelské etice hovoří o tom, že etika představuje filozofickou disciplínu, která se zabývá zkoumáním morálky. Často se nazývá také morální filozofií nebo praktickou filozofií. Etika se nazývá také praktickou filozofií, protože ze základních noetických a metafyzických poznatků odvozuje praktická pravidla pro jednání lidí. Etika jako praktická filozofie pomáhá člověku poznat, jaký má v reálném životě zaujmout postoj. Pomáhá mu vyřešit věčnou etickou otázku Co mám nebo co bych měl udělat?, Co je správné? To znamená, že etické poznání se nerozvíjí samoúčelně, ale především proto, aby našlo uplatnění v praktickém jednání člověka, které je charakterizováno spojením rozumu a vůle. 4 Filozofická etika Můžeme vůbec dát filozofii přívlastek morální nebo praktická? Není to terminologická nesprávnost? Prvořadým úkolem filozofie je především zkoumání a analýza. Filozofie může morálku zkoumat, může se také pokoušet analyzovat jednotlivé morální příkazy, zdali neobsahují vnitřní rozpor. Filozofie se také může zabývat svou relací vůči etice. Může ale filozofie lidem vůbec říkat, jak se mají chovat? Nestává se potom takovýto filozof intelektuálem v johnsonovském pojetí? P. Johnson ve své knize Intelektuálové říká toto: V 18. století se současně s úpadkem církevní moci objevil nový druh rádce, který zaplnil vzniklé vakuum a získal pozornost společnosti. Světský intelektuál mohl být deistou, skeptikem nebo ateistou. Byl ale připraven stejně jako kterýkoliv papež nebo duchovní radit lidstvu, jak si má počínat. Od počátku vyhlašoval zvláštní oddanost zájmům lidstva a evangelijní povinnost je rozvíjet. Pro úkol, který si sám určil, si zvolil mnohem radikálnější přístup než jeho církevní předchůdci. Necítil se nijak vázán zjeveným náboženstvím. Kolektivní moudrost minulosti, dědictví tradice, zavazující kodexy zkušenosti předků existovaly proto, aby byly dodržovány pouze podle potřeby nebo i zcela odmítány, podle toho, jak se člověk sám rozhodl. V historii lidstva si lidé se vzrůstající sebedůvěrou a odvahou poprvé uvědomili, že mohou stanovit diagnózu neduhů společnosti a léčit je svým vlastním intelektem bez vnější pomoci. Navíc byli přesvědčeni, že dokážou odvodit recepty, s jejichž pomocí budou schopni přeměnit k lepšímu nejen strukturu společnosti, ale i základní zvyky lidí. Narozdíl od svých náboženských před-

14 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 14 chůdců nebyli intelektuálové vykladači a služebníky bohů, nýbrž jejich náhradníky. Svého hrdinu viděli v Prométheovi, který ukradl nebeský oheň a přinesl ho na zem. 5 Domnívám se, že nazývat etiku praktickou nebo morální filozofií není příliš terminologicky správné. 1.3 Situační etika Další problematická otázka v rámci etiky vyvstává u takzvané situační etiky. A. Rich analyzuje situační etiku takto: V protikladu ke kazuistické etice (kazuistikou v tomto případě myslíme metodický postup, jak použít obecných norem v jednotlivých případech, kazuistická etika se snaží stanovit platnost normy pro jednotlivý, konkrétní případ pozn. aut.) se chce situační etika zabývat skutečnými, ne uměle konstruovanými situacemi, tedy něčím, co se nedá předvídat, alespoň ne ve všech možných případech. Navíc chápou situační etikové,situaci zpravidla v existencialistickém významu. V důsledku toho ten, kdo v situaci existuje, ji zakouší v celé její skutečnosti. V tom smyslu ji nelze analyzovat nezávisle na jeho vlastním bytí a prožívání. Tutéž situaci mohou různí lidé zakoušet naprosto různě. Konstitutivní pro určitou situaci je tedy nejen soubor situačních okolností, nýbrž stejně tak i člověk vystavený jejich působení a jejich výzvám k jednání. Jinak řečeno: existující žije v prožívané situaci jakoby poprvé. A poněvadž v ní stojí jedinečně, nemohou pro něj existovat obecně platné a předem dané normy, hodnoty nebo kasuistická pravidla, jež by mu mohly napovědět, jak by měl jednat v okamžiku rozhodnutí. Normativní hledisko jako určení toho, co by se mělo udělat, se dá osvětlit teprve za situace, přesněji, ukazuje se teprve v aktu samotného rozhodnutí. In extremis to vede k,morálce bez norem, k pojetí jednání a rozhodování, podle něhož zůstává člověk v situaci s jejími výzvami ponechán radikálně sám sobě, takže musí též sám odpovídat za to, co je,teď normativní, co je,hic et nunc dobré a zlé. 6 Situační etika Můžeme souhlasit s tím, že situace je souhrn faktů, které bychom si měli v rámci rozhodovacího procesu uvědomit. Měli bychom si ale také uvědomit, že samotná znalost faktů pro naše morální jednání není dostačující. Z žádné situace není možno vyvodit nějakou povinnost v našem jednání, nebudeme-li zároveň přijímat nějakou morální zásadu. Situační etika vnáší relativitu do našeho morálního jednání, což může být velmi problematické. Vůbec silné relativizování mravních hodnot bylo velmi nebezpečným počinem dvacátého století a pokračování tohoto procesu můžeme vidět také na počátku století jedenadvacátého. P. Johnson ve své knize Dějiny 20. století popisuje: Pro většinu lidí, kterým byla newtonská fyzika se svými přímkami a pravými úhly dokonale srozumitelná, se relativita stala jen neurčitým zdrojem znepokojení. Chápali ji tak, že absolutní čas a absolutní délka už neplatí, že pohyb je křivočarý. V kosmickém dění najednou přestala existovat jistota. Teď to bylo, jako by se zemská osa vymkla z ložisek a Země se potácela vesmírem bez uznávaných měřítek a pravidel. Začátkem dvacátých let se poprvé mezi obyčejnými lidmi objevoval názor, že žádné absolutní hodnoty nejsou. A že to platí nejen o času a prostoru, ale i o dobru a zlu a vědění a vůbec o všech hodnotách. Relativita se začala omylem a možná osudově zaměňovat za relativismus. 7 Z filozofického hlediska tento problém daleko pregnantněji řeší I. Blecha. 8 Blecha ve svém učebním textu upozorňuje na širší souvislosti a návaznosti mezi fyzikou a filozofií ve zmíněné době. Chtěl bych pouze upozornit, že tato relativizace mravních hodnot nemá nic společného z filozofickým zkoumáním pojmů, které můžeme podrobit kritice a poukázat také na jiné možnosti přístupu k nim, jak to dělal ve své době např. s pojmem pravda K. Čapek nebo v současnosti U. Eco. 9 K. Čapek byl ovlivněn pragmatismem a U. Eco se považuje za jednoho z představitelů

15 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 15 postmodernismu. 1.4 Etické normy podmíněnost cíl Další z otázek týkajících se etiky zní: Jsou etické normy podmíněné, nebo nepodmíněné cílem? Etické normy V lidském životě je spousta činností, které jsou podmíněny cílem činnosti. J. M. Bocheński ve své knize Cesty k filozofickému myšlení uvádí tento poněkud drsný příklad: Mladý zločinec, nazveme ho třeba Karel, radí svému příteli Ludvíkovi, aby v noci vzal ze zásuvky břitvu a podřezal matce ve spánku hrdlo a potom si klidně vzal její peníze. Za ty budou mít oba mladíci veselý večer v hospodě. Ludvík, o kterém předpokládáme, že je to normální člověk, řekne rozhořčeně, že něco takového nikdy neudělá. Karel se zeptá: Proč? Je to přece tak jednoduché a budeme z toho mít užitek. Co na to odpoví Ludvík? Vžijme se do jeho situace. Co bychom asi odpověděli my? 10 Je potřebné si uvědomit při odpovědi na tuto otázku, že morální příkaz nepodřízneš matce hrdlo, abys jí vzal peníze není závislý na žádném cíli. Etické normy jsou nepodmíněné. Etické normy jsou nezávislé na jakémkoli cíli. Nepodmíněnost etických norem Domnívám se, že rčení účel světí prostředky, na které se mnoho jedinců s oblibou odvolává, je nemorální. Žádný cíl, i kdyby byl považován za nejlepší, nemůže v žádném případě omluvit zlé prostředky, které mají napomoci splnění vytyčeného cíle. 1.5 Autorita a etika Můžeme položit tuto otázku. Existuje autorita v oblasti etiky? Obecně rozeznáváme tyto dva druhy autorit: autorita specialisty autorita epistémická a autorita nadřízeného autorita deontická. V prvním případě se jedná o případ, kdy je určitý jedinec považován za autoritu, protože je všeobecně uznávaným odborníkem v dané oblasti. Ve druhém případě se jedná o autoritu, jejímž příkazům je potřebné se dobrovolně podřídit, pokud chceme, aby byl splněn vytyčený cíl. Autorita a etika Druhy autority Lze se setkat s tím, že představitelé obou druhů autorit si osobují právo být autoritou v oblasti morálky. Mnoho lidí se domnívá, že člověk, který je autoritou v určitém vědním oboru, je také autoritou v oblasti morálky. To je dosti nesprávný názor. Oblast morálních hodnot se liší od oblasti vědecké. Není nikde řečeno, že člověk s vyšším stupněm vzdělání je automaticky mravnější než člověk se vzděláním nižším. Vzpomeňme povídku anglického spisovatele J. Galsworthyho První a poslední. 11 U autority epistemické pouze jednu poznámku. Je diskutabilní, jak máme přijímat člověka, který ve vědecké části svého života svým dílem posunul hranice lidského poznání, ale zároveň víme, že se ve svém osobním životě choval velmi nemorálně. Rovněž člověk, který je funkčně nadřízený ostatním lidem, není automaticky autoritou v dané oblasti. Známe případy, hlavně z oblasti podnikatelské etiky, kdy jedinci pověřeni řízením, zneužívají své postavení a nutí své podřízené jednat nemorálně. Poznámka

16 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 16 Domnívám se, že existuje autorita v oblasti etiky. Jedná se o jedince, který je sám morálně na výši a svým životem podává svědectví o tom, že se chová podle morálních norem. Tohoto člověka potom můžeme považovat za morální autoritu. Každý národ má své jedince (historické osobnosti), které považuje za autority v oblasti etiky, protože svým příkladem přispěli k morálnímu obohacení a povznesení mnoha lidí. 1.6 Etymologie slov etika a morálka Slova etika a morálka mají svůj původ v antice. Etika se odvozuje od starořeckého slova étos, což znamená mrav, zvyk, obyčej či charakter. Morálka se odvozuje od latinského výrazu mos, který se nejčastěji překládá jako předpis, vlastnost, zákon, mrav, charakter, chování a vnitřní podstata. Latinské slovo mos můžeme chápat jako obdobu starořeckého slova étos. I. Hodovský hovoří o tom, že německý badatel V. Schuring rozlišuje čtyři významové okruhy tohoto slova: 1. Původně výraz étos označoval životní prostor, domov, bydliště, a to jak člověka, tak zvířat. Jednalo se o konkrétní označení prostoru, tedy oblast, ve které lidé a zvířata žijí, pohybují se, oblast, která tvoří jejich domov. Z těchto významových rysů pojmu étos byl později odvozen ekologicky pojatý pojem etologie jako nauky o chování živých organismů včetně člověka. Étos a mos Významové okruhy slova mos 2. Étos ve významu životního prostoru se změnil a nabyl významu životního způsobu. Toto pojetí je známé a značně rozšířené. Étos se chápe jako obyčej, zvyk, mrav. Odborná populárně-vědecká literatura z 18. a přelomu 19. a 20. století s oblibou popisovala nejrůznější mravy etnických skupin a národů evropského, ale také mimoevropského původu. Ani dnes není toto téma neznámé a studuje se v rámci etnografie a etnologie. 3. Z předchozích dvou významů se pravděpodobně vyvinul další pojem étosu jako označení pro původ, příbuzenství, tedy pojmy, které jsou spřízněné s pojmem kmene, příbuzenství, pohlaví, národa. Zde se již nejedná o závislost na okolí, ale o nový akcent, který preferuje společné vztahy lidí v jednom kmenovém, etnickém nebo národním společenství. Staří Řekové se v tomto případě řídili představou, že v člověku a všech dalších živých tvorech působí nějaké vlohy, které určují jejich chování. Tento význam se stal základem pro etnologii na jedné a etologii na druhé straně. Nutno poznamenat, že tyto vědní disciplíny se vyvinuly až v nejnovější době, že avšak nikoli bez důvodů hledají a nacházejí svůj předmět a terminologické označení tohoto předmětu již v antických dobách. 4. Pro vlastní pojetí etiky má bezprostřední význam pojetí étosu jako mravnosti, smýšlení, postoje. Nejde tudíž o pouhý popis zvyků a obyčejů, ale vědomí hodnoty morálního smýšlení a chování. Podle tohoto pojetí hraje důležitou úlohu charakter člověka, tedy jistá dispozice chovat se určitým způsobem v určitých situacích. Toto pojetí představuje nejabstraktnější význam étosu, vyjadřující nikoli pouhé jest, nýbrž má být. Tak se význam étosu nakonec vyvinul do podoby označující nejvyšší maximy lidského chování. V antice se tímto pojetím étosu setkáváme například u Aristotela ve smyslu sebezdokonalování jako služby obci, v novodobé filozofii pak zvláště u I. Kanta v teorii kategorického imperativu jako příkazu jednat tak, aby míra činů se mohla stát základem obecného zákonodárství. V obou případech se jedná o vědomé spoluutváření dobra nikoli ve smyslu úzce individuální sebeprospěšnosti, nýbrž ve významu dobra jako prospívání lidskému celku, obci, společenství, lidství v obecném smyslu slova. 12

17 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 17 Nemůžeme považovat za správné označovat etiku za vědu na základě její filozofické výstavby. Jsou sice filozofické směry, které se hlásí k vědě a pokládají se za vědecké, ale známe také filozofie, které zdůrazňovaly subjektivní a emotivní charakter morálky. Pro založení etiky jako humánní či společenské vědy nemůže postačovat důraz pouze na pozitivní funkci zkušenosti. Zřetel vědeckosti se nebude vyčerpávat ani racionálním pohledem na povahu morálních jevů. Etika musí jako každá vědecká disciplína přihlížet k poznatkům, které nám dává jak naše zkušenost v určitém časovém okamžiku, tak také rozumová reflexe morálního cítění a chování. K tomu je ještě potřebné připojit požadavky, které v současnosti klademe na vědu. Takový obecný výměr vědy obsahuje tři body: 1. ověřitelnost poznatků, 2. systematizace dosaženého poznání, 3. jazyk vědy. K tomu je ještě potřeba připočítat potřebu existence výzkumných institucí. Obecný výměr vědy Etika rovněž velmi úzce pracuje s jinými vědními obory a specificky využívá jejich poznatků pro svou potřebu. Z tohoto pohledu si můžeme dovolit v současné době zařadit etiku mezi humanitní a společenské vědy, které mají interdisciplinární charakter. Mimo to, že má etika svůj předmět výzkumu, má rovněž řadu specifických výzkumných metod. 1.7 Výzkumné metody etiky Můžeme říci, že etika postupovala způsoby obvyklými v oblasti abstraktního myšlení. Za výchozí princip byl většinou brán noetickoontologický základ určitého filozofického směru či učení, který prostřednictvím dedukce směřoval ke stanovení výchozích etických tezí. Již Aristoteles zařazuje etiku vedle ontologie do svého systematického obrazu světa a jeho pohybu. Základem je učení o látce a formě, které tvoří dvě navzájem spjaté krajnosti bytí. Látka představuje hmotný základ. Forma je nositelem tvaru a tím rovněž pohybu. Smysl vzájemného setkávání látky a formy spočívá ve stálém zdokonalování světa, na jehož nejvyšším vrcholu je postavena forma všech forem jako čistý duchovní princip. Posláním člověka je poté sebezdokonalování ve smyslu uskutečňování etických ctností spolu s realizací ctností teoretických. Touto sebezdokonalující činností člověk míří k dokonalosti všeobecné. Vrcholem této dokonalosti je blaženost, která představuje spojení člověka s bohem. Úvod Na nauku Aristotela navázala etika středověkého filozofa T. Akvinského, která také postupovala deduktivním způsobem od obecných principů ke zvláštním. V obou případech je etika odvozena z noetiky (nauky o poznání) a ontologie nebo metafyziky (nauky o bytí). Moderní etika kromě filozofie využívá mnoho výzkumných metod vhodných a užívaných v jiných vědách o člověku a společnosti. Je to hlavně metoda pozorování aplikovaná především pro sledování způsobů chování lidí. U metody pozorování je v rámci etického výzkumu důležitý kritický přístup ke zkoumaným jevům. Metoda pozorování V. Malátek a D. Polonský ve svém učebním textu Metody sociologického výzkumu hovoří o tom, že pozorování jako vědecká metoda má svůj přirozený základ v běžném každodenním životě a zdůrazňují důležitost přípravy programu pozorování. Program pozorování je podle nich obvykle rozpracován v projektu sociologického výzkumu. Pro dosažení nezkreslených výsledků pozorování a potlačení důsledků subjektivismu je nezbytné kvalitně a komplexně promyslet

18 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 18 metodiku přípravy a provedení pozorování. 13 Velmi důležitou metodou etického poznávání je metoda sebepozorování. Stejně jako v psychologii patří také v etice k základním metodickým postupům, protože mravní chování vyrůstá z vnitřních pohnutek lidí a v tomto případě vciťování do mravního smýšlení a chování je možné pouze za předpokladu schopnosti pozorovat sebe sama. Etika také pracuje s modelovými situacemi, pro které je důležitá metoda srovnávání. Srovnávací přístup je důležitý při studiu mravních vzorů, hodnot a norem, kdy se jedná o posouzení míry jejich realizace v běžném lidském životě. Je důležité si uvědomit, že srovnávací metoda je použitelná nejen v oblasti ověřování, uplatňování mravních zásad v praktickém životě, ale také při zkoumání jednotlivých typů morálek. Zajímavá funkce náleží metodě typizace. Studium etických jevů vyžaduje zkoumání zvláštního ve vztahu k obecnému a obecného v relaci k jedinečnému. Každý mravní čin je konkrétní, ale zhodnocení posouzení morálního obsahu lidského jednání vyžaduje nalezení obecného (co pro určitou třídu mravních činů platí jako společné). Pro hledání a nalezení společných znaků konkrétních mravních rozhodnutí většinou nestačí pouhý odkaz k obecné normě, ale je také velmi důležité znát typické situace a formy chování, které lze označit za morální či naopak nemorální. Další z významných metod je fenomenologická metoda. Jde o velmi abstraktní způsob filozofického uvažování, který je možno využít při studiu etických hodnot. Zakladatel fenomenologie E. Husserl byl velkým kritikem psychologismu a stoupencem logicistní metody ve filozofii. Tvrdil, že logika není vědou závislou na psychologii, ale je vědou autonomní. Logické pravdy mají obecnou platnost, jsou pravdami o sobě. Podle E. Husserla pravdu nevytváříme, ale pouze ji chápeme, je to něco, co existuje nezávisle na poznávajícím subjektu, co je nebo není, ale vždy jde o to, co jednoznačně existuje ve vztahu k poznávajícímu. Smysl poznání netkví v tvoření pravdy. Jedná se o zaměřenost vědomí na předmětný svět kolem nás. Metoda sebepozorování Metoda srovnávání Metoda typizace Fenomenologická metoda E. Husserl přikládal poznání intencionální charakter, tj. zaměřenost poznání na věci s cílem jejich pochopení. Logická pravda podle tohoto pojetí existuje již před poznávacím procesem, který ji uchopuje, je vzhledem k poznání transcendentální. Takové pojetí pravdy však neznamená pouhé ulpívání na vnějškových, nahodilých vlastnostech předmětného světa, ale na chápání podstaty předmětů a věcí. Budeme-li chtít takové podstaty dosáhnout, musíme být schopni všechno nepodstatné, nahodilé a vnějškové z našeho zorného pole vyloučit dát do závorek. Ukázalo se, že fenomenologie je také použitelná při studiu mravních hodnot. Dle M. Schelera můžeme podstatu mravního konání lidí pojímat jako uskutečňování morálních hodnot. Hodnoty nejsou pouhé projekce lidských zájmů. Mají své vlastní ideální bytí, které je přístupné lidskému vědomí prostřednictvím názoru. Podobně jako u E. Husserla se jedná o zření podstaty hodnot, intuitivní nazírání, které se kvalitativně liší od prostého smyslového vnímání. Význam pro studium etických jevů má strukturální přístup. Výchozí tezi strukturalismu, zdůrazňování priority celku vůči částem, lze aplikovat v etickém výzkumu. Strukturalismus klade velký důraz na kvalitativní odlišení celků od kvantitativního měření částí, z nichž se skládají celky. Takto je možno přistupovat ke studiu mravního jednání osobnosti, ke zkoumání řádu etických hodnot, jejich funkční závislosti a funkcionálního vztahu mezi hodnotou a normou na jedné straně a chováním jedince jako činitele reprezentujícího a aktualizujícího tyto funkcionální závislosti na straně druhé. Moderní etická teorie věnuje značnou pozornost výzkumu způsobů, jakými se morální vztahy a morální jednání stávají předmětem řečové komunikace. Ústřední teze tohoto metodologického přístupu říká, že tvářnost morálky či mravnost závisí na výkonu morálního vědění. Z toho vy- Strukturální přístup Výzkum způsobů, jakými se morální vztahy a

19 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 19 plývá, že řeč morálky tvoří nutnou, ale ne zcela postačující podmínku dosažení určité tvářnosti morality. K řeči morálky náleží slova, věty a spojení vět, které se týkají určitým způsobem předepsaného chování osob. Morálně řečová vyjádření užívá většinou ten, kdo pokládá určité jednání, chování a také osoby za mravně dobré či mravně zlé. Prostředky jsou morální hodnotové predikáty a hodnotové soudy, věty a argumenty zákazů a příkazů, na jejichž základě má být obhájena platnost hodnoty či závaznost normy. jednání stávají předmětem řečové komunikace Můžeme říci, že fenomenologická a strukturální metoda je vhodná hlavně pro zachycení podstaty morálních jevů či pro chápání jejich specifičnosti a neopakovatelnosti. Jsou to metody, které kladou důraz hlavně na to, jak je morálka dána, hledají její postavení v kulturním životě člověka. Analytická filozofie jazyka oproti tomu věnuje pozornost vzezření morálního chování, hlavně momentům, které souvisejí se způsoby zvnějšňování morálních vztahů a příslušnými komunikativními činnostmi. Všechno je tedy obráceno k fakticitě morálního jednání a cítění, nevyjadřuje se k tomu, co bylo nebo co má být. Jde o metody popisné a záznamové a teprve prostřednictvím minuciózních deskripcí se hledají podpovrchové zdroje morality a její průběhy. Měli bychom si ale uvědomit, že morálka je vždy spojena s lidským životem a děním ve společnosti. V procesu chápání podstaty morálky se nejedná pouze o porozumění podstatnému, ale také o zachycení proměnlivosti morálního fenoménu, o sledování souvislosti mezi mravním vědomím a změnami lidského života, lidské kultury a lidské práce. Morálka má nejenom rozměr ontický (tj. vztahuje se k materiální podstatě lidského bytí), ale proměňuje se spolu s dějinami, a má tudíž také rozměr historický. V základní etické problematice je zahrnuta jednak otázka proměnlivosti morálních cílů a hodnot, jednak změny v podmínkách jejich naplňování. Historicita morálky tkví nejen v proměnách toho podstatného, co se rozumí mravností a jejími opaky, ale také v přirozené různosti společenských a kulturních podmínek, které prostředkují vlastní výkon mravního chování a jednání. K tomu přistupuje vývoj a zdokonalování mravní výchovy jako důležité složky naplňování morálních hodnot. Morálka a lidský život V základní etické problematice je zahrnuta Dějinné hledisko je důležitým metodologickým prostředkem výzkumu, který je nepostradatelný a bez něhož je výzkum plošný a schematický. Pohledy na dějiny vývoje morálky v sobě skrývají nebezpečí relativizace mravních cílů a hodnot. Konstatování proměnlivosti lidských názorů na vlastní konání a proměnlivosti tohoto samotného nazírání samo o sobě ještě nepřispívá k vlastnímu poznávání morálky a mravnosti. Až teprve v relaci k pevným hodnotovým zřetelům a ve vztahu k bytí člověka je s to historické pozorování přinášet cenné zjištění. Různost výzkumných metod v soudobé etické teorii může vést k rozvíjení různých koncepcí etického výzkumu. Proto se hovoří o fenomenologické etice, strukturální etice, analytickolingvistické etice apod. Historická metoda se uplatňuje nejenom při výzkumu dějin morálky a historického vývoje etických teorií, ale také poznamenává vlastní etickou koncepci třeba tím, že upřednostňuje moment proměnlivosti etických hodnot před momentem jejich stability a obecné platnosti. Všechny uvedené metodologické přístupy ukazují souvztažnost teorie se soudobými filozofickými školami a směry. Na straně druhé se nabízí možnost komplexního přístupu k rozvíjení etické teorie, který může využívat jednotlivých metodologických přístupů podle toho, v jakém směru se jeví nejpřínosnější. Třeba fenomenologické postupy lze používat s úspěchem hlavně v oblasti studia lidského chování se zřetelem k naplňování mravních norem, hodnot a cílů. Minuciózní analýzy mravního cítění a chování přitom umožňují zachycovat zvláštní stránky vědomí člověka a jeho obsahy, Koncepce etického výzkumu Využití výzkumných metod

20 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 20 které tvoří podstatu morálky. Strukturální metoda by se mohla pojímat jako komplementární způsob přístupu k morálce v porovnání s metodou fenomenologickou, vezme-li se do úvahy nepostradatelné celostní vidění mravního vědomí člověka. Také studium řečového vzezření morálky dále rozšiřuje možnosti našeho poznávání o mnohorozměrném fenoménu mravního chování jedinců. Je potřebné také přihlížet ke konkrétním dějinným formám morálky. Považuji za důležité upozornit na to, že vedle těchto teoretických forem zkoumání se morální jevy také stávají předmětem výzkumu z pozic sociologie a psychologie. Základní metodologický přístup psychologie a sociologie morálky tkví ve využívání pozorovacích metod, které jsou doplňovány dotazníkovými postupy či metodou řízeného rozhovoru. Empirické metody umožňují zkoumat např. stav mravního chování, vývojové trendy morálky atd. Metodologické postupy, které etika v současné době používá, svědčí o úzkém svazku této humanitní vědní disciplíny s dalšími disciplínami a obory studia člověka a společnosti. Etika má stále hodně blízko k filozofii, a to jak svou teorií o mravních hodnotách a cílech, tak také díky metodám, které přebírá z filozofických směrů a škol. Ovšem důrazy na vědecký charakter etiky přibližují tuto teorii stále více sociologii a psychologii. Morální aspekty chování lidí v rámci profesních, generačních a zájmových skupin jsou nepostradatelné pro studium soudobé úrovně etického vědomí a chování lidí. Metodologický přístup psychologie a sociologie Etika a příbuzné obory Velký význam má také analýza zvyků a obyčejů, jak se objevovaly a rozvíjely v průběhu vývoje různých národních celků. V tomto případě může poskytovat velmi cenné poznatky etnologie, etnografie a historie kultury. Vzhledem k celkové složitosti předmětu, kterému se etika věnuje, můžeme říci, že se jedná o interdisciplinární obor, který vyžaduje velmi úzkou spolupráci humanitních a společenských věd. Na druhou stranu je potřeba říci, že i tato interdisciplinarita má své hranice. Ucelený pohled na morálku vyžaduje nejenom hromadění mnoha poznatků vedle sebe, ale také ucelený výkladový postup. Z tohoto pohledu se filozofie morálky jeví být nepostradatelným východiskem etiky coby vědy v širším slova smyslu. 14 Mnoho odborníků pracujících v oblasti etiky považuje za nejdůležitější otázku etiky otázku o původu morálky. Podle obsahu odpovědi na ni můžeme etiku rozdělit na empiristickou a transcendentální. Empiristická etika hledá původ morálky v samotném bytí člověka, opírá se o povahu člověka, klade důraz na jeho přirozenost, na jeho potřeby a zájmy. Původ morálního jednání člověka nachází v hranicích lidské zkušenosti. Transcendentální etika nalézá fundament lidské morálky mimo empirické zkušenosti lidí. Původ morálky je vnější ve vztahu k člověku. Tento nadsmyslový a nadzkušenostní základ mravního jednání má podobu buď přírodního zákona nebo kosmologického zákona, dále se může pojímat jako vyšší blaho, boží zákon, apriorní morální zákon, absolutní idea apod. Podle noetických zájmů můžeme v etice rozlišit tři základní badatelské směry: etiku deskriptivní, normativní a metaetiku. Stručně: Cílem deskriptivní etiky je etická oblast jako empirická skutečnost. Normativní etika pozoruje etično pod úhlem povinnosti. V metaetice jde o filozofické vysvětlování předpokladů etických soudů. Etika jako interdisciplinární obor Otázka o původu morálky Empiristická etika Transcendentální etika Tři základní badatelské směry Etika deskriptivní, normativní a metaetika

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy. Výkladová prezentace k tématům Právo a stát, Normativní systémy

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy. Výkladová prezentace k tématům Právo a stát, Normativní systémy Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_1_PRÁVO_1.01_Právo a stát, Normativní systémy Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více