Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka. Školní vzdělávací program. (školní rok 2011/2012)"

Transkript

1 Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit v bezpečí a spokojené. Chaloupka Školní vzdělávací program (školní rok 2011/2012)

2 Obsah 1. Identifikační údaje, název ŠVP 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Obecná charakteristika 2.2 Materiální vybavení 2.3 Personální vybavení 2.4 Pracovní doba 2.5 Kapacita ŠD 2.6 Specifika 2.7 BOZP 2.8 Stravování 3. Cíle ŠD 4. Klíčové kompetence ŠD 5. Obsah vzdělávání 5.1 Typy učení 5.2 Program výchovy a vzdělávání 6. Obsah činnosti ve ŠD 6.1 Metody a formy práce 7. Zájmové vzdělávání 7.1 Keramický kroužek 7.2 Výtvarný kroužek 7.3 Taneční kroužek 7.4 Sportovní hry 7.5 Pěvecký kroužek 7.6 Recitační kroužek 7.7 Flétna 7.8 Vaření 8. Metody a formy práce ve ŠD 9. Použitá literatura Přílohy: Analýza SWOT Vnitřní řád školní družiny

3 1. Identifikační údaje Název programu: Chaloupka Název školy: Základní škola Opava, Otická 18 Příspěvková organizace Adresa školy: Otická č. 18, Opava, PSČ Ředitel školy: Zřizovatel: Mgr. Jiří Kupčík Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí č. 69, PSČ

4 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Obecná charakteristika Školní druţina (ŠD) se nachází v prostorách školního dvora. Jedná se o samostatnou budovu, v níţ se také nachází učebna dílen. ŠD má tři herny, šatnu a sociální zařízení. Čtvrté oddělení se nachází ve třídě školy a pátá herna je umístěna v budově u hřiště s vlastním sociálním zařízením. ŠD vyuţívá k zájmové a rekreační činnosti (školní hřiště, zahradu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku a multimediální učebnu). 2.2 Materiální vybavení Prostory ŠD jsou plně vybaveny sociálním zařízením. Herny jsou čisté, vzdušné s odpovídajícím osvětlením, vybavené kobercem a kaţdodenně udrţované. Nábytek je přiměřený a hygienicky dobře udrţovatelný. K vybavení ŠD patří také hry, dětské knihy, časopisy, hudební nástroje, televize a sportovní potřeby. Na výzdobě se podílejí nejen vychovatelky, ale také ţáci školní druţiny. 2.3 Personální vybavení Pedagogické působení zajišťují plně kvalifikované vychovatelky. Vychovatelky se dle moţností účastní akreditovaných kurzů dle zákona

5 č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Práci s dětmi zajišťují 4 vychovatelky a 1 vychovatel. Bc. Iveta Wojnarová vedoucí vychovatelka Slezská univerzita v Opavě (obor: Sociální patologie a prevence, program: Specializace v pedagogice) Zdenka Kellnerová vychovatelka SPgŠ Krnov (obor: vychovatelství, aprobace: hudební výchova) Hana Vykydalová vychovatelka SPgŠ Krnov (obor: vychovatelství, aprobace: výtvarná výchova) Školní druţina má ve školním roce 2011/ oddělení: Oddělení Vychovatel/ka Třídy Pracovní doba Pracovní doba ve ŠD: 06:00 08:00 hod. 11:30 17:00 hod. 150 ţáků 2.5 Kapacita školní družiny

6 2.6 Specifika o Nabídka zájmových krouţků: (výtvarný, keramický, sportovní, taneční, pěvecký, recitační, hra na flétnu a vaření) o Spolupráce s rodiči (denní kontakt) o Spolupráce s učiteli (obě strany jsou informovány o výchovné práci) 2.7 BOZP Lékarnička první pomoci je umístěna v kabinetě vychovatelek, tělocvičně a ve sborovně. Na začátku školního roku jsou ţáci poučeni o bezpečnosti ve ŠD, na hřišti, v tělocvičně, při společenských akcích, na vycházkách a výletech. V případě úrazu, zapsání do knihy úrazů ve sborovně školy a opětovné poučení ţáků o prevenci hrozícího nebezpečí. 2.8 Stravování Ţáci se stravují ve školní jídelně, která se nachází v budově naproti. Vychovatelka přechází s dětmi silnici a dbá na jejich bezpečnost. Rodiče přihlašují i odhlašují obědy fyzicky, nebo mohou vyuţít internet. Ve ŠD je zajištěn pitný reţim čaj ze školní jídelny.

7 3. Cíle ŠD Cíl = výchova všestranně harmonického člověka. Snaţíme se připravit kaţdého jednotlivce pro ţivot ve stávající společnosti. Prostřednictvím aktivit mimo vyučování můţe získat nové dovednosti, zkušenosti, znalosti a postoje. Důleţité je probouzet v ţákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku. Rovněţ rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech. o Naučit dítě správnému chování k dospělým (zdravení, pomoc starším, tolerance a úcta) o Zásady správného chování ke spoluţákům (pomoc mladšímu, rozvoj kamarádství, spolupráce, tolerance, prevence šikany a eliminace agresivního chování) o Vést děti ke zdravému ţivotnímu stylu (co je to zdraví, reţim dne, osobní hygiena, pitný reţim a zdravá strava) o Posilování komunikačních dovedností (rozvoj slovní zásoby, umění naslouchat druhým a uplatnění v kolektivu) o Odpovědnost za své chování (řešení nejrůznějších situací, přijímat důsledky svého chování a prevence sociálně patologických jevů) o Ovládání negativních citových reakcí (jak zvládnout neúspěch a stres) o Posilovat pozitivní myšlení

8 4. Klíčové kompetence ŠD 1. Kompetence k učení - Dítě hodnotí své znalosti s jinými, porovnává výsledek, třídí informace a dává je do souvislostí, hledá odpovědi na otázky, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení. 2. Kompetence k řešení problému Všímá si dění okolo sebe, snaţí se řešit situace, uţívá logické postupy, chápe, ţe vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, vymýšlí nová, je flexibilní. 3. Kompetence komunikativní Ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, poznatky a názory, naslouchá a zapojuje se do diskuze 4. Kompetence sociální a personální Samostatně rozhoduje o svých činnostech, ovládá a řídí své jednání, rozpozná nevhodné chování, poskytne pomoc, nebo o ni poţádá. Dokáţe se prosadit, podřídit, přijmout kompromis a respektovat druhé. 5. Kompetence občanské Ţák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, chrání naše tradice a kulturní dědictví, respektuje přesvědčení druhých, chápe ekologické souvislosti a chrání ţivotní prostředí. 6. Kompetence trávení volného času Dítě umí trávit účelně volný čas, umí si vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic, orientuje se v moţnostech smysluplného trávení volného času Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Multikulturní výchova (MkV) Enviromentální výchova (EV) Mediální výchova (MeV)

9 5. Obsah vzdělávání 5.1 Typy učení o Učit se znát (objevovat nové věci a analyzovat je) o Učit se jak na to (získat širokou škálu dovedností potřebných pro ţivot) o Učit se ţít společně (porozumění, komunikace, společné řešení problémů, kaţdý má svá práva a povinnosti) o Učit se být (poznávat sám sebe) 5.2 Program výchovy a vzdělávání o Místo kde ţijeme (domov, škola, obec, kde ţijeme a naše vlast) o Lidé kolem nás (souţití v rodině, kolektivu, pravidla slušného chování, principy demokracie, právo a spravedlnost) o Lidé a čas (reţim dne, vyuţití volného času, lidové zvyky a rozdělení ročních období do zájmových aktivit) o Rozmanitost přírody (tématické vycházky, práce s přírodninami a ekologická výchova) o Člověk a jeho zdraví (základy první pomoci, důleţitá tel.čísla, prevence sociálně patologických jevů, pitný reţim a ochrana zdraví)

10 6. Obsahy a formy činnosti ve školní družině o Pravidelná činnost týdenní skladba zaměstnání o Příleţitostné akce akce pro děti a rodiče, besídky a výstavky o Odpočinková činnost kompenzace zátěţe v průběhu vyučování o Nabídka spontánních aktivit společenské a stolní o Příprava na vyučování dle potřeb dětí, didaktické hry o Zájmové krouţky viz. zájmové vzdělávání 6.1 Metody a formy práce Rozhovor Diskuze Vyprávění Kreslení Poslech Besedy Pohádky Soutěţe (kříţovky, doplňovačky, vědomostní testy, kvízy ) Vycházky, výlety Exkurze, výstavy Kulturní akce (kino, divadlo) Sportovní akce, turnaje

11 Hry (smyslové, tvořivé, konstruktivní, pohybové, stolní, a didaktické)

12 7. Zájmové vzdělávání Školní druţina nabízí širokou škálu zájmových krouţků pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. Zájmové krouţky jsou bezplatné a pro přihlášené děti povinné. 7.1 Keramický kroužek Obsah: seznámení s materiálem, jednoduchý výrobek z uceleného kusu hlíny, spojování konstrukce (sloţitější výrobky) a povrchová úprava (glazura) Práce s hlínou vede děti k rozvoji fantazie a získání zručnosti. Výrobky slouţí jako výzdoba prostorů školní druţiny, dárky nebo jen pro vlastní potěšení. Cílem je naučit děti zručnosti a trpělivosti. 7.2 Výtvarný kroužek Obsah: kresba (tuţka, pastelky, pastely a uhel), malba (tempera), práce s papírem a textilem a práce s přírodním materiálem Výtvarný krouţek je zaměřen na zdokonalování jemné motoriky. Rozvíjí u dětí tvořivost, představivost, estetické cítění a kladný vztah k výtvarnému umění. 7.3 Taneční kroužek Obsah: tanec ve dvojicích, skupině i jako jednotlivec, práce s tempem, seznámení se stylem a prvky tance a koordinace pohybů s hudbou. V tanečním krouţku se děti připravují na jednotlivá vystoupení. Rozvíjí se zde jejich cit pro hudbu a radost z pohybu.

13 7.4 Sportovní hry Obsah: míčové hry, pohybové hry, atletika, florbal, cvičení na nářadí (ţebřiny, bedny, kruhy, ţíněnky, trampolína ). V rámci sportovních her děti rozvíjí své pohybové dovednosti (rychlost a obratnost). Rovněţ se připravují na sportovní soutěţe. 7.5 Pěvecký kroužek Obsah: nauka nových písní, děti vyuţijí Orffeovu metodu nástroje Pěvecký krouţek rozvíjí u dětí hudební cítění a rytmus. Děti se účastní soutěţí, vystupují v domově důchodců či na vítání občánků (MM Opavy). 7.6 Recitační kroužek Obsah: recitace a zájmové hry (na uvolnění a soustředění, logopedická cvičení a cvičení pro rozvoj paměti) Recitační krouţek rozvíjí u dětí slovní zásobu, paměť, správnou výslovnost, dítě zvládá vystupovat před větším počtem lidí a lépe se vypořádá s trémou. 7.7 Flétna Obsah: dechová cvičení, výuka základních tónů, hra podle L. Daniela (Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu) Děti se naučí správné drţení zobcové flétny, dokáţí vytleskávat rytmus, zná noty a umí zahrát jednoduché písně.

14 7.8 Vaření Obsah: příprava jednoduchých pokrmů (teplá i studená kuchyně), stolování, kultura a tradice (Velikonoce a Vánoce) V rámci tohoto krouţku se děti naučí základům manuální zručnosti, vytvoří si pracovní návyky, osvojí si znalosti v oblasti hygieny a bezpečnosti při práci s kuchyňským náčiním.

15 Září Škola už je tady a budu mít nové kamarády. 1. Vzpomínky na prázdniny 2. Pravidla 3. Kamarádská třída 4. Poznej naše město

16 Říjen - Draci mají rej. 1. Draci 2. Světový den zvířat (4.10) 3. Podzimní plody

17 Listopad čarovná paleta barev 1. Co podzim nabízí 2. Malý jeţeček 3. Mezinárodní den tolerance (16.11)

18 Prosinec Čas vánoční 1. Mikuláš ťuká na okno 2. Vánoční dílna našich dětí 3. Kouzlo Vánoc

19 Leden Zimních radovánek čas. 1. Zima a zvířátka 2. Zimní hrátky 3. Zdravá výţiva 4. Bezpečnost na prvním místě

20 Únor Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více (Šottnerová, 2007). 1. Den zdraví 2. Svatý Valentýn (14.2.) 3. Mezinárodní den mateřského jazyka (21.2.) 4. Karneval

21 Březen Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev (Šottnerová, 2007). 1. Začíná jaro (21.3.), 2. Světový den poezie (21.3.) 3. Den učitelů 4. Začínáme tvořit na Velikonoce

22 Duben Malý cyklista 1. Mezinárodní den dětské knihy (2.4.) 2. Velikonoční tradice a výzdoba 3. Základní pravidla silničního provozu (soutěţe, hry ) 4. Den Země (22.4.)

23 Květen Měsíc plný vůní, květů a svěží zeleně. 1. Den slunce (3.5.) 2. Svátek matek 3. Den rodin (15.5.) 4. Sportovní dovednosti

24 Červen Těšíme se na prázdniny 1. Mezinárodní den dětí (1.6.) 2. Co jiţ umíš 3. Prázdniny jsou za dveřmi 4. Přehazovaná

25

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Hygiena a bezpečnost ve ŠD 4. Ekonomické a personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014 Celoroční plán práce školní družiny Rok s pohádkou šk. rok 2013-2014 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více