PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE Ivana Brožíková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Trh práce je v současné době charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti. Nabídka práce převyšuje poptávku po práci. Součástí personální strategie podniku je stanovení prognózy poptávky po práci, v rámci které podniky odhadují budoucí potřebu pracovníků na všech úrovních. Nabídka práce by měla být v souladu s poptávkou po práci, aby byla zajištěna vysoká míra zaměstnanosti. Pokud by vzdělávací zařízení nabízela studijní obory, které by byly v souladu s podnikovými prognózami poptávky po práci, situace na trhu práce by se vyvíjela příznivěji pro všechny ekonomické subjekty. Klíčová slova: trh práce, míra nezaměstnanosti, nabídka práce, poptávka po práci, strategické řízení, personální strategie, zaměstnanost, vzdělávání Abstract: The labour market is currently characterized by high unemployment. Job excess demand for labour. The staffing company's strategy is to establish a job demand forecast. Companies estimate the future need of workers at all levels. Job offers should be in accordance with the demand for labour, to ensure a high employment rate. Educational institutions should offer educational courses according to the company labour needs. Key words: labour market, unemployment, labour supply and demand for labour, strategic management, HR strategy, employment, education JEL Classification: E24 Úvod Trh práce vykazuje v současné době vysokou míru nezaměstnanosti, která vychází z nerovnováhy nabídky práce a poptávky po práci. Je ovlivněn řadou specifických aspektů, jako je nepruţností mzdových sazeb, pozicí odborů v podnicích, úrovní podpory v nezaměstnanosti, motivací lidí k práci a hlavně politikou zaměstnanosti (Broţová, 2003). Vysoká míra zaměstnanosti je jedním z cílů hospodářské politiky a výrazně ovlivňuje ekonomickou výkonnost. Realizace tohoto makroekonomického cíle je v současné době ovlivněné hospodářskou krizí velice náročná. Vysoká míra nezaměstnanosti přináší kaţdé společnosti řadu důsledků, které nemají pouze ekonomický charakter, ale mají podobu výrazných společenských ztrát v podobě devalvace lidského kapitálu, znehodnocení dosaţeného vzdělání člověka, poklesu ţivotní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny a pro společnost nebezpečného sociálního parazitizmu (Broţová, 2003). Práce přináší člověku nejen materiální prospěch, ale vytváří pocit seberealizace a společenské uţitečnosti. Ztráta práce je pro mnohé lidi velmi negativním existenciálním záţitkem s důsledky nejen ekonomickými, ale také sociálními a psychologickými. Ve vývoji ekonomického myšlení není nezaměstnanost novým problémem. Příčinami vzniku nezaměstnanosti a jejími důsledky se zabývali ekonomové na všech stupních společenského vývoje. Kaţdá etapa vývoje se vyznačovala svými specifiky. Současná společenská a ekonomická situace je charakteristická vysokým stupněm rozvoje v oblasti techniky a informačních technologií majících vliv na růst 21

2 produktivity práce, potřebou kvalifikovaných pracovníků a vysokým stupněm uspokojování lidských potřeb. Dochází ke změnám na trhu práce, které se projevují zejména rostoucí náročností na kvalifikační předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci. Nabídka práce tvořena pracovními silami převyšuje rostoucí mírou nezaměstnanosti poptávku po práci. Ve svém článku se zamýšlím nad moţností vyuţití personální strategie v podnicích k výraznějšímu propojení nabídky práce s poptávkou po práci vytvářením kvalifikačních předpokladů pracovních sil, které jsou potřebné a ţádané zaměstnavateli. Cílem mé práce je navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich uplatnění na trhu práce. Na základě mého pozorování a analýzy dat se domnívám, ţe vyuţití informací z personálních strategií podniků a institucí ovlivní pozitivním směrem nerovnováhu pracovního trhu s výsledkem sníţení míry nezaměstnanosti. Předmětem mého výzkumu je situace na trhu práce v České republice, zejména struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ V uvedeném období jsem zjišťovala počet nezaměstnaných uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného stupně vzdělání. V průběhu práce jsem se zabývala otázkou, proč nabídka práce v některých kategoriích podle stupně dosaţeného vzdělání převyšuje poptávku po práci tvořenou potřebami zaměstnavatelů. Konkrétní specifické obory vzdělávání, které vykazují nejvyšší počty nezaměstnaných, budou předmětem mého dalšího zkoumání. V první kapitole článku je popsána pouţitá metodologie a vyjádřen postup práce při řešení uvedené problematiky. Součástí druhé kapitoly je popis současné situace pracovního trhu v České republice a zdůraznění významu personální strategie podniků. Ve třetí části práce je provedena analýza dat v časové řadě let 2008 aţ 2010 potřebných k zjištění vztahu mezi dosaţeným stupněm vzdělání uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění se na trhu práce v České republice. Čtvrtá část článku zahrnuje navrţený model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání za předpokladu splnění určitých podmínek. 1 Metodologie Pro získání dat potřebných k realizaci uvedeného cíle je pouţita metoda sběru dokumentů. Za dokumenty se povaţují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným neţ výzkumníkem a pro jiný účel, neţ jaký má aktuální výzkum. (Hendl, 2008, s. 204). V rámci práce jsou pouţívány dle členění Hendla (2008) úřední dokumenty MPSV ČR s archivními daty. Hlavními zdroji potřebných dat byly Statistické ročenky trhu práce v ČR 2008 a 2009 a Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v letech 2008 aţ Při analýze kvalitativních dat je dle modelu analýzy dat navrţený Milesem a Hubermanem (Hendl, 2008, s. 207) provedena redukce dat vytvořením kategoriálního systému pro klasifikaci a roztřídění dat. Prioritními jsou převáţně kategorie struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ Při rámcové analýze dat je pouţita tabulková metoda s vytvořením tematické tabulky č. 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a Údaje v uvedené tabulce jsou vyjádřením podílu struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v jednotlivých kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání. Metodou hodnotové analýzy je proveden rozbor uvedených výstupů, na základě kterého jsem stanovila závěr o nejvíce problematické situaci na trhu práce uchazečů s úplným středním vzděláním a uchazečů v kategorii vyučených. Při řešení vybraného problému jsou pouţity základní metody výzkumu analýza a syntéza. Deduktivním přístupem je odvozen závěr o moţnostech vyuţití personální strategie podniků s vlivem na rovnováhu trhu práce a s ohledem na uplatnitelnost dosaţeného vzdělání a vytvořen model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Účel aplikovaného evaluačního výzkumu podle Hendla (2008) je explanační s cílem vysvětlit proces nerovnováhy na trhu práce mezi uchazeči s dosaţeným stupněm vzdělání na straně nabídky práce a potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnavatelů na straně poptávky po práci a navrhnout řešení pro zvýšení efektivnosti ekonomiky v České republice. 22

3 2 Teoretická východiska vyuţití personální strategie podniků pro rovnováhu trhu práce 2.1 Význam personální strategie podniků Strategie určuje směr podniku ve vztahu k jeho okolí. Smyslem podnikové strategie je získání konkurenční výhody. Velice významnou konkurenční výhodou podniku je zaměstnávání kvalitnějších pracovníků v porovnání s konkurencí. Strategické řízení lidských zdrojů výrazným způsobem ovlivní moţnost uvedenou konkurenční výhodu podnikem dosáhnout. Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech organizace v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. (Armstrong, 2007, s. 116). Podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomění si hodnoty a významu lidských zdrojů, uvědomění si, ţe lidské zdroje představují největší bohatství podniku. (Koubek, 1995). Jak uvádí Armstrong (2007, s. 117), existuje tzv. měkká strategie řízení lidských zdrojů, která bude klást v řízení lidí větší důraz na stránku lidských vztahů, na soustavný rozvoj, komunikaci, zapojování pracovníků do rozhodování, jistotu zaměstnání, kvalitu pracovního ţivota a vyváţenost pracovního a mimopracovního ţivota. Tvrdé strategie řízení lidských zdrojů na druhé straně budou klást důraz na uţitek, který podniku přinesou investice do lidských zdrojů v zájmu podniku. Strategické řízení lidských zdrojů by se mělo pokoušet dosahovat optimální rovnováhy mezi tvrdými a měkkými prvky. V praxi však podniky většinou upřednostňují tvrdý přístup v řízení lidských zdrojů. Strategie lidských zdrojů (v češtině personální strategie) vyjadřují, co organizace zamýšlejí udělat, pokud jde o různé stránky politiky a praxe řízení lidských zdrojů. (Armstrong, 2007, s. 123). Strategie lidských zdrojů zahrnuje strategii zabezpečování lidských zdrojů, strategii rozvoje lidských zdrojů, strategii řízení odměňování, strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péči o pracovníky. (Armstrong, 2007). Cílem strategie zabezpečování lidských zdrojů je snaha o získání kvalitní pracovní síly s potřebnými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi pro budoucí vzdělávání k zajištění konkurenční výhody podniku. Strategie zabezpečování lidských zdrojů zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, zjišťování budoucí potřeby pracovníků, odhady budoucích počtů pracovníků na všech úrovních podniku. Východiskem pro stanovení počtu pracovníků je plán výroby, který zahrnuje informace o mnoţství vyrobených výrobků za určité časové období a typech výrobků, které by měly být v příslušných obdobích vyrobeny. Lze vypočítat počet hodin, které by měly v jednotlivých obdobích odpracovat jednotlivé kategorie pracovníků. Prognóza nabídky je rovněţ součástí strategie zabezpečování lidských zdrojů. Základem této prognózy je odhad počtu lidí, kteří budou pravděpodobně k dispozici uvnitř podniku i mimo podnik. Porovnáním prognózy nabídky a poptávky lze odhadnout budoucí nedostatek nebo přebytek pracovníků. Podniky k tomuto účelu pouţívají počítačové modely. (Armstrong, 2007). Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je růst intelektuálního kapitálu a rozvoj učení a vzdělávání v podniku. Významnou záleţitostí politiky lidských zdrojů by měla být péče o zaměstnatelnost lidí uvnitř organizace i mimo ní. (Armstrong, 2007, s. 443). Strategie řízení lidských zdrojů musí být sladěna s firemní strategií podniku zaměřenou na získání určité konkurenční výhody. Přestoţe v praxi existují rozdílné názory na přínosnost a důleţitost strategického řízení podniků, jsem přesvědčena o jeho nezbytnosti a přikláním se k názoru, ţe strategické řízení podniků má své významné opodstatnění, chce-li být podnik ve svém podnikání úspěšný. Strategické řízení stanoví jasné cíle a směry pro budoucnost podniku s ohledem na předpokládaný vývoj ve společnosti, s uvědomováním si moţných příleţitostí, kterých můţe podnik správným způsobem vyuţít, ale také s ohledem na moţné hrozby, kterým by se podnik měl snaţit vyhnout nebo omezit jejich negativní vlivy. (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Kociánová (2010) uvádí, ţe personální řízení musí respektovat situaci organizace a je závislé na aktuálních faktorech prostředí. Musí vycházet z vnějších a vnitřních podmínek organizace. V podnikatelském prostředí existují podniky, které se strategickým řízením nezabývají, a přesto jejich působení na trhu můţe být efektivní. Z mého pohledu však v těchto podnicích rostou nároky na pruţnost a rychlé přizpůsobování se ve všech oblastech podnikatelského prostředí a také na kvalitní rozhodování manaţerů podniků. Součástí strategického řízení podniků je existence personální strategie podniku, o jejíţ důleţitosti naprosto nepochybuji. Součástí personální strategie je strategie zabezpečování lidských zdrojů, která zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, podniky zjišťují budoucí potřeby pracovníků, tedy odhadují budoucí počty 23

4 pracovníků na všech úrovních. Podniky by měly z dlouhodobého hlediska plánovat potřeby svých pracovníků v závislosti na dlouhodobých plánech své podnikatelské činnosti. Prognóza poptávky po pracovnících však musí reálně vycházet v souladu s prognózou nabídky pracovníků. Podniky by měly získávat a analyzovat informace o dlouhodobém demografickém vývoji obyvatelstva, o předpokládaném pohybu počtu pracovníků v rámci podniku a o moţných zdrojích nových pracovníků. (Keřkovský, 2009). Strategické řízení lidských zdrojů dává podniku moţnost nenásilným a postupným způsobem řešit rozdíly v nabídce práce a v poptávce po práci. Plánovaná změna ve výrobě ovlivní v podniku všechny podnikové činnosti, nejvíce činnosti v personální oblasti. Bude-li v podniku existovat personální strategie, negativní vlivy výše uvedených změn budou pro všechny zúčastněné subjekty minimální. Pokud podnik plynule přizpůsobí počet pracovníků potřebám strategických plánů, vycházejících z podnikové strategie, má moţnost skupiny pracovníků, které nebudou pro realizaci podnikatelského záměru potřebné, přeškolit na jinou práci, na základě dohody s jiným podnikem zajistit těmto pracovníkům nové pracovní místo, umoţnit odchod do předčasného důchodu apod. Pracovníci těch podniků, ve kterých se uplatňuje strategické řízení, mohou být s velkým časovým předstihem informováni o budoucích změnách v podniku a mají lepší moţnosti se situaci přizpůsobit. Ve vývoji kaţdého podniku dochází k situacím, jejichţ důsledkem je sniţování počtu pracovníků. Příčinou můţe být změna výrobního programu, zvyšování efektivnosti růstem produktivity práce při sniţování počtu pracovníků a v současné době důsledky krizové situace, kdy se hospodářský cyklus jednotlivých ekonomik nacházel ve fázi recese. Poslední uvedená příčina poklesu počtu pracovníků v podnicích není z dlouhodobého hlediska předvídatelná, proto nelze strategickým řízením zmírnit její negativní důsledky. V rámci strategického řízení lidských zdrojů lze teoreticky plánovaně také upravit pracovní dobu v podniku tak, aby podnik měl snahu zaměstnávat větší počet pracovníků vzhledem k omezení přesčasové práce, která je z hlediska mzdových nákladů neefektivní. 2.2 Trh práce v České republice Trh práce je jako kaţdý trh a působí na něm stejné ekonomické zákony. A přece je jiný vyskytuje se na něm nezaměstnanost. (Holman, 1999, s. 264). Nezaměstnanost, která je výsledkem trţní nerovnováhy trhu práce, je ovlivněna také sociálnědemografickými ukazateli. Nezaměstnanými jsou všechny osoby starší patnácti let, které nebyly ve sledovaném období zaměstnané, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce (Metodické vysvětlivky MPSV). Vývoj trţní nerovnováhy trhu práce v ČR od roku 2008 do roku 2010 nebyl pro českou ekonomiku příznivý. Podle Statistické ročenky trhu práce v ČR vydané MPSV byla míra nezaměstnanosti 1 na konci roku 2008 ve výši 6 %. Celkový počet nezaměstnaných osob v uvedeném období byl V roce 2008 převýšila nabídka práce tvořená uchazeči o zaměstnání poptávku po práci o osob na konci uvedeného období. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,9 uchazečů o zaměstnání. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Míra nezaměstnanosti na konci roku 2009 byla na úrovni 9,2 %, celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Situace na trhu práce v roce 2009 byla podstatně více ve stavu trţní nerovnováhy. Nabídka práce na konci tohoto období převýšila poptávku po práci o osob, na jedno volné pracovní místo tak připadalo 17,4 uchazečů o práci. Nerovnováha na trhu práce se vyvíjela v roce 2010 stále negativním směrem. Na konci roku 2010 se míra nezaměstnanosti zvýšila na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil na a počet volných pracovních míst se sníţil na O jedno volné pracovní místo se tak ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Poptávku po práci tak převýšila nabídka práce o osob. V následující tabulce 1 uvádím z důvodu větší přehlednosti výše uvedené údaje o stavech nezaměstnaných osob a volných pracovních míst včetně údajů o míře nezaměstnanosti podle metodiky MPSV. 1 Výpočet registrované míry nezaměstnanosti podle nové metodiky MPSV, v čitateli je uveden počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli je uveden počet zaměstnaných a počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční průměr), podle tiskové zprávy MPSV: MPSV harmonizuje vykazování míry nezaměstnanosti s EU, ze dne

5 Tabulka 1: Počet uchazečů o zaměstnání a počet volných pracovních míst na trhu práce v ČR Stav na konci období Míra nezaměstnanosti v % 6 9,2 9,6 Nezaměstnanost celkem Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 VPM 3,9 17,4 18,2 Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ) 3 Analýza struktury nezaměstnaných a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v ČR Statistiky MPSV zařazují uchazeče o zaměstnání do devíti kategorií podle stupně dosaţeného vzdělání: uchazeči bez vzdělání, uchazeči se základním vzděláním, vyučeni, uchazeči se středním vzděláním bez maturity, vyučeni s maturitou, uchazeči s úplným středním vzděláním, uchazeči s úplným středním odborným vzděláním, s vyšším odborným vzděláním a s vysokoškolským vzděláním. Analýzou struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání ze zdrojů Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik) a Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 jsem zjistila zajímavé výstupy. Cílem analýzy vývoje na trhu práce bylo zjištění závislosti mezi dosaţeným vzděláním uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění na trhu práce. Situace na trhu práce byla ve sledovaných obdobích naprosto rozdílná. Zatímco v roce 2008 byla ekonomika na úrovni blíţící se potenciálnímu produktu, v roce 2009 byla silně zasaţena hospodářskou krizí, která ovlivnila trh práce také v roce Vývoj na trhu práce z hlediska dosaţeného vzdělání uchazečů o zaměstnání dokazuje, ţe větší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce mají uchazeči o práci při vyšší úrovni dosaţeného vzdělání. Z celkového počtu nezaměstnaných osob na konci roku 2008 tvořili nejpočetnější skupinu nezaměstnaných z hlediska jejich dosaţeného vzdělání vyučeni v počtu osob, v procentním vyjádření 38 %. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Podle dosaţeného vzdělání tvořili nejvíce zastoupenou kategorii nezaměstnaných opět vyučeni 42 % v počtu osob. Na konci roku 2010 byl stav nezaměstnaných osob. Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných byli opět vyučeni v počtu osob. Procentní ukazatel struktury byl na úrovni 41 %. Další poměrově nejvýše zastoupenou skupinou z celkového počtu nezaměstnaných jsou lidé se základním vzděláním. Na konci roku 2008 byl stav těchto uchazečů evidovaných na úřadech práce v počtu osob, v procentním vyjádření pak 30 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci roku 2009 se počet těchto uchazečů o zaměstnání zvýšil na osob, ale v celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 25 % na struktuře nezaměstnaných podle vzdělání. Ve stejném poměru 25 % se uchazeči se základním vzděláním podíleli na struktuře nezaměstnanosti podle vzdělání na konci roku 2010 v počtu osob. Kategorie uchazečů o zaměstnání s vysokým počtem nezaměstnaných ve sledovaných obdobích byla skupina nezaměstnaných s úplným středním odborným vzděláním, která se podílela na celkové struktuře nezaměstnaných v roce 2008 i v roce %, v roce 2010 pak 16 %. Faktorem ovlivňujícím získání pracovního místa uchazečů s úplným středním vzděláním je konkrétní odbornost dosaţeného kvalifikačního stupně. Porovnáme-li výše uvedené statistické údaje o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání s údaji o struktuře volných pracovních míst podle vzdělání, zjistíme, ţe poptávka po práci v jednotlivých kategoriích dosaţeného vzdělání odpovídá strukturální nabídce práce podle vzdělání. Rozdíly ve struktuře volných pracovních míst a ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělání nejsou příliš výrazné. Nejvíce početnou skupinu nezaměstnaných v uvedených obdobích tvořili vyučeni. V roce 2008 se podíleli na celkové struktuře nezaměstnaných 38 % a ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání také 38 %. V roce 2009 byl podíl této skupiny nezaměstnaných 42 % z celkového počtu nezaměstnaných, ale ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání byl podíl poptávky ve výši 28 %. Na konci roku 2010 se vyučeni podíleli 41 % na struktuře nezaměstnaných a 34 % na struktuře volných pracovních míst podle vzdělání. 25

6 Porovnáme-li nabídku práce tvořenou uchazeči o zaměstnání s poptávkou po práci v podobě nabízených volných pracovních míst zaměstnavateli, zjistíme jednoznačný převis nabídky nad poptávkou ve všech uvedených obdobích. V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o vývoji na trhu práce v letech 2008, 2009 a 2010 v ČR vţdy za období čtvrtého čtvrtletí příslušného roku z hlediska počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v závislosti na dosaţeném vzdělání. Zdroji pro výpočet údajů jsou Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2008 (MPSV ČR, č.j. 2009/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 (MPSV ČR, č.j. 2010/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ). Tabulka 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a 2010 Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání Uchazeči bez vzdělání 0,75 2,4 3,4 Uchazeči se základním vzděláním 2, ,4 Vyučeni ,1 Střední bez maturity ,4 Vyučeni s maturitou 8,3 21,5 18,2 ÚSV 9,2 25,5 23,4 ÚSO ,8 Vyšší odborné ,8 Bakalářské a vysokoškolské 4,2 9,2 10,5 Zdroj: vlastní tvorba 2 Na základě zjištěných výsledků o počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v letech 2008 aţ 2010 ve výše uvedené tabulce můţeme stanovit závěr, ţe nejhorší situaci na trhu práce mají lidé s úplným středním vzděláním, přestoţe netvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. V roce 2009 zasáhla nízká poptávka po práci skupinu vyučených uchazečů o zaměstnání, kteří naopak jsou nejpočetnější skupinou nezaměstnaných. Uchazeči s vyšším odborným vzděláním a uchazeči s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období nejlepší moţnosti uplatnění na trhu práce. Nelze opomenout, ţe uchazeč s vyšším vzděláním můţe vykonávat práci, která vyţaduje niţší kvalifikační předpoklady neţ ty, které uchazeč můţe nabídnout. Tato skutečnost samozřejmě ovlivňuje situaci na trhu práce. 4 Model vyuţití personální strategie podniku při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání V posledních letech dochází ve společnosti k výraznému rozvoji techniky a informačních technologií. Všechny činnosti podniku včetně personálních činností se těmto změnám přizpůsobují. Zvyšují se nároky na kvalifikační předpoklady zaměstnanců, roste poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovních silách, které by se měly prezentovat nejen odbornými a jazykovými znalostmi, ale také schopnostmi dále se vzdělávat podle potřeb zaměstnavatele. V souladu s dlouhodobým plánem své činnosti podniky zpracovávají prognózu poptávky po práci a odhadují budoucí počty svých pracovníků na všech úrovních organizační struktury. Součástí analýzy pracovního místa je stanovení potřebných kvalifikačních předpokladů zaměstnance k výkonu určité práce. Jestliţe by bylo moţné budoucí potřebě zaměstnanců v jednotlivých podnicích z hlediska jejich poţadované kvalifikace přizpůsobit nabídku práce v poţadované kvalifikační struktuře, mohlo by docházet k menším nerovnováhám na trhu práce. Domnívám se, ţe existují rezervy v koordinaci potřeb zaměstnanců s poţadovanou kvalifikací v jednotlivých podnicích a nabízenými studijními obory na všech úrovních vzdělávání. Ţák základní školy, který se rozhoduje o svém budoucím vzdělání, upřednostňuje při svém rozhodování větší pravděpodobnost přijetí na střední školu neţ moţnosti uplatnění dosaţeného vzdělání na trhu práce. 2 Výpočet je stanoven poměrem struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání k poslednímu dni v příslušném roce. 26

7 Vzdělávací zařízení nabízejí studijní obory, které nejsou vţdy v souladu s potřebami kvalifikačního zajištění poptávky po práci v podnicích a institucích. Pokud by bylo moţné podle prognózy poptávky po práci nabízet takové studijní obory, které jsou potřebné a uplatnitelné na trhu práce, zaměstnanost by se zcela jistě vyvíjela příznivěji pro ekonomiku státu. Realizace zajištění souladu nabídky práce s poptávkou po práci z hlediska kvalifikační struktury vyţaduje tvorbu personální strategie podniků, která zahrnuje nejen potřebu počtu zaměstnanců na všech stupních řízení, ale také jejich kvalifikační předpoklady, které jsou nezbytné pro výkon kaţdé práce. Vypracovaná personální strategie kaţdého podniku by tak mohla být základem strategie vzdělávání školských zařízení, které by měly upravovat své vzdělávací programy v zájmu uplatnitelnosti svých absolventů. Je samozřejmostí, ţe kaţdá organizace má strategii zpracovanou, domnívám se však, ţe existují rezervy v jejich realizaci a v jejich specifikaci. Je nutné vyuţívat personální strategie podniků jako zdroj významných informací, které jsou velice potřebné pro přizpůsobení kvalifikační nabídky na trhu práce. Školská zařízení nabízejí vzdělávání ve vzdělávacích programech, které vycházejí z poptávky po vzdělávání. Je nutné a potřebné více působit na poptávku po vzdělávání, tvořenou ţáky s ukončeným stupněm základního a středního vzdělání s ohledem na uvědomování si důsledků jejich neuplatnitelnosti na trhu práce a upotřebitelnosti konkrétních profesí, které jsou a budou ţádané zaměstnavateli. Uvedené závěry vyţadují potřebu koordinace zaměstnanosti a vzdělávání na určité úrovni, která by byla vyhovující pro všechny subjekty trhu práce. Strategické plány nabídky vzdělávacích programů školských zařízení by měly být v souladu s personálními strategiemi podniků. Budoucí poptávce po práci specifikované v personální strategii podniků je moţné přizpůsobit odpovídající nabídku práce s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Organizační uspořádání navrţeného systému by vyţadovalo existenci subjektu, který by získával, shromaţďoval a zpracovával informace týkající se specifických potřeb práce zaměstnavatelů. Zpracované informace by předával vzdělávacím zařízením, které by plánovaným budoucím poţadavkům trhu práce přizpůsobovaly nabídku vzdělávání a tím by působily na potenciální ţáky s cílem výběru takového oboru vzdělání, který by byl uplatnitelným na trhu práce. Vyuţitím navrţeného systému by se eliminoval přebytek na straně nabídky práce o počet nezaměstnaných s neţádoucími kvalifikačními předpoklady. Přínosem realizace navrţeného řešení by byla redukce státních výdajů na vyplacené podpory v nezaměstnanosti a na rekvalifikace, které jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. Podle Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 bylo vynaloţeno na rekvalifikace uchazečů o zaměstnání tisíc Kč. Podpory v nezaměstnanosti v roce 2010 byly vyplaceny ve výši tisíc Kč. Obrázek 1: Model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání Subjekt koordinace Informace o budoucí potřebě kvalifikace zaměstnanců podniků z personálních strategií Tok informací o budoucích potřebách kvalifikací zaměstnanců Nabídka práce Nabídka vzdělávacích programů podle potřeb podniků Poptávka po vzdělávání Vzdělávací zařízení Poptávka po práci Nabídka práce s potřebnými kvalifikačními předpoklady a poptávka po práci Zdroj: vlastní tvorba 27

8 Na obrázku 1 je znázorněn návrh modelu vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání s cílem sníţení nerovnováhy na trhu práce způsobené nesouladem mezi potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci a nabízenými kvalifikačními předpoklady uchazečů o zaměstnání na straně nabídky práce. Podniky a instituce, v modelu vyjádřené jako poptávka po práci, zpracovávají ve svých personálních strategiích prognózu poptávky po práci, v rámci které odhadují budoucí potřebu práce a budoucí počet zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců z personálních strategií by podniky předávaly určité státní instituci, v modelu uvedené jako subjekt koordinace. Výše uvedená státní instituce, která by patřila do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nebo Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, by získané informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců zpracovávala a předávala vzdělávacím zařízením na úrovni středního a terciárního vzdělávání, které by budoucí poptávce po práci přizpůsobily nabídku svých vzdělávacích programů. Budoucí zaměstnanci, tedy ţáci základních škol, studenti středních škol a ostatní zájemci o zvyšování kvalifikace, v modelu uvedeni jako nabídka práce, by museli přizpůsobit výběr studijního oboru, tedy poptávku po vzdělávání, nabídce vzdělávacích programů středního a terciárního vzdělávání. Nabídka práce s nabízenými a potřebnými kvalifikačními předpoklady by byla v souladu s poptávkou po práci s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Závěr Trh práce v České republice byl ve sledovaném období let 2008 aţ 2010 specifický růstem míry nezaměstnanosti, která je projevem trţní nerovnováhy způsobené nesouladem nabídky práce a poptávky po práci. V uvedeném období jsem sledovala vývoj struktury nezaměstnanosti z hlediska dosaţeného stupně vzdělání nezaměstnaných osob. Zatímco v roce 2008 připadlo na jedno volné pracovní místo 3,9 uchazečů o zaměstnání, v roce 2010 se situace na trhu práce změnila negativním směrem a o jedno volné pracovní místo se ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Analýzou dat o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání a struktuře volných pracovních míst podle vzdělání jsem zjišťovala počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v devíti kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání na základě statistiky MPSV ČR. Nejvíce postiţenou skupinou z hlediska získání zaměstnání byli v roce 2008 uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni s maturitou, v roce 2009 pak uchazeči se středním vzděláním bez maturity a vyučeni, v roce 2010 pak opět uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni. Uchazeči o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období největší předpoklady k získání pracovního místa. Cílem mé práce bylo navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich lepšího uplatnění na trhu práce. V souladu s cílem práce jsem vytvořila model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Součástí personální strategie podniku je prognóza poptávky po práci, při které podniky zjišťují budoucí potřeby zaměstnanců s potřebnými kvalifikačními předpoklady na úrovních své organizační struktury. Tvorba personální strategie je interní záleţitostí kaţdého podniku, jejímţ cílem je zajištění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců potřebných pro realizaci podnikatelských záměrů podniků. Domnívám se, ţe pokud by výše uvedené informace vyuţívala školská zařízení, která vytváří nabídky kvalifikací pro budoucí nabídku práce, kvalita nabízených kvalifikačních předpokladů na trhu práce by byla ve větší rovnováze s poptávkou po práci. Jestliţe školy připravují potenciální zaměstnance pro jejich působení na trhu práce a uvedený subjekt nemá na trhu práce uplatnění, výdaje na jeho vzdělání lze označit za neefektivní a ekonomika státu je zatíţena dalšími výdaji v podobě podpory v nezaměstnanosti, zdravotního pojištění a případné rekvalifikace. Součástí navrţeného modelu je existence subjektu, který by informace o potřebách kvalifikačních poţadavků na trhu práce zjišťoval, zpracovával a dále předával vzdělávacím zařízením, která by nabídku vzdělávacích programů přizpůsobila budoucím potřebám pracovního trhu. Vyuţití personálních strategií podniků by mohlo ovlivnit nerovnováhu na trhu práce koordinací poptávky po práci s nabídkou práce v potřebné kvalifikační struktuře uplatnitelné na trhu práce. Prognóza poptávky po práci, která je v podnicích vytvořena v rámci personální strategie, by měla být zdrojem informací pro vzdělávací zařízení a jejich nabídku vzdělávacích programů. Přestoţe existují dlouhodobé strategie nejen v podnicích, ale také v ostatních institucích, které určitým způsobem ovlivňují trh práce, je nutné a přínosné 28

9 jejich tvorbě a realizaci věnovat náleţitou pozornost a dbát na sladěnost strategií s cílem ovlivnění trţní rovnováhy na trhu práce. Literatura [1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [2] BROŢOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 185 s. ISBN [3] HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, s.r.o., s. ISBN [4] HOLMAN, R. Ekonomie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN [6] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, ISBN [7] KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [8] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN [9] Statistická ročenka trhu práce v ČR Praha: MPSV Odbor analýz a statistik, Dostupná z WWW: [10] Statistická ročenka trhu práce v ČR Praha: MPSV Odbor analýz a statistik, Dostupná z WWW: [11] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2009/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti/. [12] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2010/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti. [13] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2011/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti. 29

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE

FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE Ivana Brožíková Klíčová slova: trh práce, míra nezaměstnanosti, pracovní doba, zkrácená pracovní doba, flexibilní formy zaměstnávání, pozitivní flexibilita, negativní flexibilita,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Analýza trhu práce v karlovarském regionu

Analýza trhu práce v karlovarském regionu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza trhu práce v karlovarském regionu Diplomová práce Autor: Bc. Veronika Považanová Finance Vedoucí práce: Ing. Mgr. Tomáš Prekop, MBA

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Analýza nezaměstnanosti v působení vybraného úřadu práce

Analýza nezaměstnanosti v působení vybraného úřadu práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních a ekonomických disciplín Analýza nezaměstnanosti v působení vybraného úřadu práce Diplomová práce Autor: Bc. Jana Veselá Finance Vedoucí práce: doc.

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více