PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE Ivana Brožíková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Trh práce je v současné době charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti. Nabídka práce převyšuje poptávku po práci. Součástí personální strategie podniku je stanovení prognózy poptávky po práci, v rámci které podniky odhadují budoucí potřebu pracovníků na všech úrovních. Nabídka práce by měla být v souladu s poptávkou po práci, aby byla zajištěna vysoká míra zaměstnanosti. Pokud by vzdělávací zařízení nabízela studijní obory, které by byly v souladu s podnikovými prognózami poptávky po práci, situace na trhu práce by se vyvíjela příznivěji pro všechny ekonomické subjekty. Klíčová slova: trh práce, míra nezaměstnanosti, nabídka práce, poptávka po práci, strategické řízení, personální strategie, zaměstnanost, vzdělávání Abstract: The labour market is currently characterized by high unemployment. Job excess demand for labour. The staffing company's strategy is to establish a job demand forecast. Companies estimate the future need of workers at all levels. Job offers should be in accordance with the demand for labour, to ensure a high employment rate. Educational institutions should offer educational courses according to the company labour needs. Key words: labour market, unemployment, labour supply and demand for labour, strategic management, HR strategy, employment, education JEL Classification: E24 Úvod Trh práce vykazuje v současné době vysokou míru nezaměstnanosti, která vychází z nerovnováhy nabídky práce a poptávky po práci. Je ovlivněn řadou specifických aspektů, jako je nepruţností mzdových sazeb, pozicí odborů v podnicích, úrovní podpory v nezaměstnanosti, motivací lidí k práci a hlavně politikou zaměstnanosti (Broţová, 2003). Vysoká míra zaměstnanosti je jedním z cílů hospodářské politiky a výrazně ovlivňuje ekonomickou výkonnost. Realizace tohoto makroekonomického cíle je v současné době ovlivněné hospodářskou krizí velice náročná. Vysoká míra nezaměstnanosti přináší kaţdé společnosti řadu důsledků, které nemají pouze ekonomický charakter, ale mají podobu výrazných společenských ztrát v podobě devalvace lidského kapitálu, znehodnocení dosaţeného vzdělání člověka, poklesu ţivotní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny a pro společnost nebezpečného sociálního parazitizmu (Broţová, 2003). Práce přináší člověku nejen materiální prospěch, ale vytváří pocit seberealizace a společenské uţitečnosti. Ztráta práce je pro mnohé lidi velmi negativním existenciálním záţitkem s důsledky nejen ekonomickými, ale také sociálními a psychologickými. Ve vývoji ekonomického myšlení není nezaměstnanost novým problémem. Příčinami vzniku nezaměstnanosti a jejími důsledky se zabývali ekonomové na všech stupních společenského vývoje. Kaţdá etapa vývoje se vyznačovala svými specifiky. Současná společenská a ekonomická situace je charakteristická vysokým stupněm rozvoje v oblasti techniky a informačních technologií majících vliv na růst 21

2 produktivity práce, potřebou kvalifikovaných pracovníků a vysokým stupněm uspokojování lidských potřeb. Dochází ke změnám na trhu práce, které se projevují zejména rostoucí náročností na kvalifikační předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci. Nabídka práce tvořena pracovními silami převyšuje rostoucí mírou nezaměstnanosti poptávku po práci. Ve svém článku se zamýšlím nad moţností vyuţití personální strategie v podnicích k výraznějšímu propojení nabídky práce s poptávkou po práci vytvářením kvalifikačních předpokladů pracovních sil, které jsou potřebné a ţádané zaměstnavateli. Cílem mé práce je navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich uplatnění na trhu práce. Na základě mého pozorování a analýzy dat se domnívám, ţe vyuţití informací z personálních strategií podniků a institucí ovlivní pozitivním směrem nerovnováhu pracovního trhu s výsledkem sníţení míry nezaměstnanosti. Předmětem mého výzkumu je situace na trhu práce v České republice, zejména struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ V uvedeném období jsem zjišťovala počet nezaměstnaných uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného stupně vzdělání. V průběhu práce jsem se zabývala otázkou, proč nabídka práce v některých kategoriích podle stupně dosaţeného vzdělání převyšuje poptávku po práci tvořenou potřebami zaměstnavatelů. Konkrétní specifické obory vzdělávání, které vykazují nejvyšší počty nezaměstnaných, budou předmětem mého dalšího zkoumání. V první kapitole článku je popsána pouţitá metodologie a vyjádřen postup práce při řešení uvedené problematiky. Součástí druhé kapitoly je popis současné situace pracovního trhu v České republice a zdůraznění významu personální strategie podniků. Ve třetí části práce je provedena analýza dat v časové řadě let 2008 aţ 2010 potřebných k zjištění vztahu mezi dosaţeným stupněm vzdělání uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění se na trhu práce v České republice. Čtvrtá část článku zahrnuje navrţený model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání za předpokladu splnění určitých podmínek. 1 Metodologie Pro získání dat potřebných k realizaci uvedeného cíle je pouţita metoda sběru dokumentů. Za dokumenty se povaţují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným neţ výzkumníkem a pro jiný účel, neţ jaký má aktuální výzkum. (Hendl, 2008, s. 204). V rámci práce jsou pouţívány dle členění Hendla (2008) úřední dokumenty MPSV ČR s archivními daty. Hlavními zdroji potřebných dat byly Statistické ročenky trhu práce v ČR 2008 a 2009 a Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v letech 2008 aţ Při analýze kvalitativních dat je dle modelu analýzy dat navrţený Milesem a Hubermanem (Hendl, 2008, s. 207) provedena redukce dat vytvořením kategoriálního systému pro klasifikaci a roztřídění dat. Prioritními jsou převáţně kategorie struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ Při rámcové analýze dat je pouţita tabulková metoda s vytvořením tematické tabulky č. 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a Údaje v uvedené tabulce jsou vyjádřením podílu struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v jednotlivých kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání. Metodou hodnotové analýzy je proveden rozbor uvedených výstupů, na základě kterého jsem stanovila závěr o nejvíce problematické situaci na trhu práce uchazečů s úplným středním vzděláním a uchazečů v kategorii vyučených. Při řešení vybraného problému jsou pouţity základní metody výzkumu analýza a syntéza. Deduktivním přístupem je odvozen závěr o moţnostech vyuţití personální strategie podniků s vlivem na rovnováhu trhu práce a s ohledem na uplatnitelnost dosaţeného vzdělání a vytvořen model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Účel aplikovaného evaluačního výzkumu podle Hendla (2008) je explanační s cílem vysvětlit proces nerovnováhy na trhu práce mezi uchazeči s dosaţeným stupněm vzdělání na straně nabídky práce a potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnavatelů na straně poptávky po práci a navrhnout řešení pro zvýšení efektivnosti ekonomiky v České republice. 22

3 2 Teoretická východiska vyuţití personální strategie podniků pro rovnováhu trhu práce 2.1 Význam personální strategie podniků Strategie určuje směr podniku ve vztahu k jeho okolí. Smyslem podnikové strategie je získání konkurenční výhody. Velice významnou konkurenční výhodou podniku je zaměstnávání kvalitnějších pracovníků v porovnání s konkurencí. Strategické řízení lidských zdrojů výrazným způsobem ovlivní moţnost uvedenou konkurenční výhodu podnikem dosáhnout. Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech organizace v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. (Armstrong, 2007, s. 116). Podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomění si hodnoty a významu lidských zdrojů, uvědomění si, ţe lidské zdroje představují největší bohatství podniku. (Koubek, 1995). Jak uvádí Armstrong (2007, s. 117), existuje tzv. měkká strategie řízení lidských zdrojů, která bude klást v řízení lidí větší důraz na stránku lidských vztahů, na soustavný rozvoj, komunikaci, zapojování pracovníků do rozhodování, jistotu zaměstnání, kvalitu pracovního ţivota a vyváţenost pracovního a mimopracovního ţivota. Tvrdé strategie řízení lidských zdrojů na druhé straně budou klást důraz na uţitek, který podniku přinesou investice do lidských zdrojů v zájmu podniku. Strategické řízení lidských zdrojů by se mělo pokoušet dosahovat optimální rovnováhy mezi tvrdými a měkkými prvky. V praxi však podniky většinou upřednostňují tvrdý přístup v řízení lidských zdrojů. Strategie lidských zdrojů (v češtině personální strategie) vyjadřují, co organizace zamýšlejí udělat, pokud jde o různé stránky politiky a praxe řízení lidských zdrojů. (Armstrong, 2007, s. 123). Strategie lidských zdrojů zahrnuje strategii zabezpečování lidských zdrojů, strategii rozvoje lidských zdrojů, strategii řízení odměňování, strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péči o pracovníky. (Armstrong, 2007). Cílem strategie zabezpečování lidských zdrojů je snaha o získání kvalitní pracovní síly s potřebnými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi pro budoucí vzdělávání k zajištění konkurenční výhody podniku. Strategie zabezpečování lidských zdrojů zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, zjišťování budoucí potřeby pracovníků, odhady budoucích počtů pracovníků na všech úrovních podniku. Východiskem pro stanovení počtu pracovníků je plán výroby, který zahrnuje informace o mnoţství vyrobených výrobků za určité časové období a typech výrobků, které by měly být v příslušných obdobích vyrobeny. Lze vypočítat počet hodin, které by měly v jednotlivých obdobích odpracovat jednotlivé kategorie pracovníků. Prognóza nabídky je rovněţ součástí strategie zabezpečování lidských zdrojů. Základem této prognózy je odhad počtu lidí, kteří budou pravděpodobně k dispozici uvnitř podniku i mimo podnik. Porovnáním prognózy nabídky a poptávky lze odhadnout budoucí nedostatek nebo přebytek pracovníků. Podniky k tomuto účelu pouţívají počítačové modely. (Armstrong, 2007). Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je růst intelektuálního kapitálu a rozvoj učení a vzdělávání v podniku. Významnou záleţitostí politiky lidských zdrojů by měla být péče o zaměstnatelnost lidí uvnitř organizace i mimo ní. (Armstrong, 2007, s. 443). Strategie řízení lidských zdrojů musí být sladěna s firemní strategií podniku zaměřenou na získání určité konkurenční výhody. Přestoţe v praxi existují rozdílné názory na přínosnost a důleţitost strategického řízení podniků, jsem přesvědčena o jeho nezbytnosti a přikláním se k názoru, ţe strategické řízení podniků má své významné opodstatnění, chce-li být podnik ve svém podnikání úspěšný. Strategické řízení stanoví jasné cíle a směry pro budoucnost podniku s ohledem na předpokládaný vývoj ve společnosti, s uvědomováním si moţných příleţitostí, kterých můţe podnik správným způsobem vyuţít, ale také s ohledem na moţné hrozby, kterým by se podnik měl snaţit vyhnout nebo omezit jejich negativní vlivy. (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Kociánová (2010) uvádí, ţe personální řízení musí respektovat situaci organizace a je závislé na aktuálních faktorech prostředí. Musí vycházet z vnějších a vnitřních podmínek organizace. V podnikatelském prostředí existují podniky, které se strategickým řízením nezabývají, a přesto jejich působení na trhu můţe být efektivní. Z mého pohledu však v těchto podnicích rostou nároky na pruţnost a rychlé přizpůsobování se ve všech oblastech podnikatelského prostředí a také na kvalitní rozhodování manaţerů podniků. Součástí strategického řízení podniků je existence personální strategie podniku, o jejíţ důleţitosti naprosto nepochybuji. Součástí personální strategie je strategie zabezpečování lidských zdrojů, která zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, podniky zjišťují budoucí potřeby pracovníků, tedy odhadují budoucí počty 23

4 pracovníků na všech úrovních. Podniky by měly z dlouhodobého hlediska plánovat potřeby svých pracovníků v závislosti na dlouhodobých plánech své podnikatelské činnosti. Prognóza poptávky po pracovnících však musí reálně vycházet v souladu s prognózou nabídky pracovníků. Podniky by měly získávat a analyzovat informace o dlouhodobém demografickém vývoji obyvatelstva, o předpokládaném pohybu počtu pracovníků v rámci podniku a o moţných zdrojích nových pracovníků. (Keřkovský, 2009). Strategické řízení lidských zdrojů dává podniku moţnost nenásilným a postupným způsobem řešit rozdíly v nabídce práce a v poptávce po práci. Plánovaná změna ve výrobě ovlivní v podniku všechny podnikové činnosti, nejvíce činnosti v personální oblasti. Bude-li v podniku existovat personální strategie, negativní vlivy výše uvedených změn budou pro všechny zúčastněné subjekty minimální. Pokud podnik plynule přizpůsobí počet pracovníků potřebám strategických plánů, vycházejících z podnikové strategie, má moţnost skupiny pracovníků, které nebudou pro realizaci podnikatelského záměru potřebné, přeškolit na jinou práci, na základě dohody s jiným podnikem zajistit těmto pracovníkům nové pracovní místo, umoţnit odchod do předčasného důchodu apod. Pracovníci těch podniků, ve kterých se uplatňuje strategické řízení, mohou být s velkým časovým předstihem informováni o budoucích změnách v podniku a mají lepší moţnosti se situaci přizpůsobit. Ve vývoji kaţdého podniku dochází k situacím, jejichţ důsledkem je sniţování počtu pracovníků. Příčinou můţe být změna výrobního programu, zvyšování efektivnosti růstem produktivity práce při sniţování počtu pracovníků a v současné době důsledky krizové situace, kdy se hospodářský cyklus jednotlivých ekonomik nacházel ve fázi recese. Poslední uvedená příčina poklesu počtu pracovníků v podnicích není z dlouhodobého hlediska předvídatelná, proto nelze strategickým řízením zmírnit její negativní důsledky. V rámci strategického řízení lidských zdrojů lze teoreticky plánovaně také upravit pracovní dobu v podniku tak, aby podnik měl snahu zaměstnávat větší počet pracovníků vzhledem k omezení přesčasové práce, která je z hlediska mzdových nákladů neefektivní. 2.2 Trh práce v České republice Trh práce je jako kaţdý trh a působí na něm stejné ekonomické zákony. A přece je jiný vyskytuje se na něm nezaměstnanost. (Holman, 1999, s. 264). Nezaměstnanost, která je výsledkem trţní nerovnováhy trhu práce, je ovlivněna také sociálnědemografickými ukazateli. Nezaměstnanými jsou všechny osoby starší patnácti let, které nebyly ve sledovaném období zaměstnané, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce (Metodické vysvětlivky MPSV). Vývoj trţní nerovnováhy trhu práce v ČR od roku 2008 do roku 2010 nebyl pro českou ekonomiku příznivý. Podle Statistické ročenky trhu práce v ČR vydané MPSV byla míra nezaměstnanosti 1 na konci roku 2008 ve výši 6 %. Celkový počet nezaměstnaných osob v uvedeném období byl V roce 2008 převýšila nabídka práce tvořená uchazeči o zaměstnání poptávku po práci o osob na konci uvedeného období. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,9 uchazečů o zaměstnání. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Míra nezaměstnanosti na konci roku 2009 byla na úrovni 9,2 %, celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Situace na trhu práce v roce 2009 byla podstatně více ve stavu trţní nerovnováhy. Nabídka práce na konci tohoto období převýšila poptávku po práci o osob, na jedno volné pracovní místo tak připadalo 17,4 uchazečů o práci. Nerovnováha na trhu práce se vyvíjela v roce 2010 stále negativním směrem. Na konci roku 2010 se míra nezaměstnanosti zvýšila na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil na a počet volných pracovních míst se sníţil na O jedno volné pracovní místo se tak ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Poptávku po práci tak převýšila nabídka práce o osob. V následující tabulce 1 uvádím z důvodu větší přehlednosti výše uvedené údaje o stavech nezaměstnaných osob a volných pracovních míst včetně údajů o míře nezaměstnanosti podle metodiky MPSV. 1 Výpočet registrované míry nezaměstnanosti podle nové metodiky MPSV, v čitateli je uveden počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli je uveden počet zaměstnaných a počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční průměr), podle tiskové zprávy MPSV: MPSV harmonizuje vykazování míry nezaměstnanosti s EU, ze dne

5 Tabulka 1: Počet uchazečů o zaměstnání a počet volných pracovních míst na trhu práce v ČR Stav na konci období Míra nezaměstnanosti v % 6 9,2 9,6 Nezaměstnanost celkem Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 VPM 3,9 17,4 18,2 Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ) 3 Analýza struktury nezaměstnaných a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v ČR Statistiky MPSV zařazují uchazeče o zaměstnání do devíti kategorií podle stupně dosaţeného vzdělání: uchazeči bez vzdělání, uchazeči se základním vzděláním, vyučeni, uchazeči se středním vzděláním bez maturity, vyučeni s maturitou, uchazeči s úplným středním vzděláním, uchazeči s úplným středním odborným vzděláním, s vyšším odborným vzděláním a s vysokoškolským vzděláním. Analýzou struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání ze zdrojů Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik) a Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 jsem zjistila zajímavé výstupy. Cílem analýzy vývoje na trhu práce bylo zjištění závislosti mezi dosaţeným vzděláním uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění na trhu práce. Situace na trhu práce byla ve sledovaných obdobích naprosto rozdílná. Zatímco v roce 2008 byla ekonomika na úrovni blíţící se potenciálnímu produktu, v roce 2009 byla silně zasaţena hospodářskou krizí, která ovlivnila trh práce také v roce Vývoj na trhu práce z hlediska dosaţeného vzdělání uchazečů o zaměstnání dokazuje, ţe větší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce mají uchazeči o práci při vyšší úrovni dosaţeného vzdělání. Z celkového počtu nezaměstnaných osob na konci roku 2008 tvořili nejpočetnější skupinu nezaměstnaných z hlediska jejich dosaţeného vzdělání vyučeni v počtu osob, v procentním vyjádření 38 %. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Podle dosaţeného vzdělání tvořili nejvíce zastoupenou kategorii nezaměstnaných opět vyučeni 42 % v počtu osob. Na konci roku 2010 byl stav nezaměstnaných osob. Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných byli opět vyučeni v počtu osob. Procentní ukazatel struktury byl na úrovni 41 %. Další poměrově nejvýše zastoupenou skupinou z celkového počtu nezaměstnaných jsou lidé se základním vzděláním. Na konci roku 2008 byl stav těchto uchazečů evidovaných na úřadech práce v počtu osob, v procentním vyjádření pak 30 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci roku 2009 se počet těchto uchazečů o zaměstnání zvýšil na osob, ale v celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 25 % na struktuře nezaměstnaných podle vzdělání. Ve stejném poměru 25 % se uchazeči se základním vzděláním podíleli na struktuře nezaměstnanosti podle vzdělání na konci roku 2010 v počtu osob. Kategorie uchazečů o zaměstnání s vysokým počtem nezaměstnaných ve sledovaných obdobích byla skupina nezaměstnaných s úplným středním odborným vzděláním, která se podílela na celkové struktuře nezaměstnaných v roce 2008 i v roce %, v roce 2010 pak 16 %. Faktorem ovlivňujícím získání pracovního místa uchazečů s úplným středním vzděláním je konkrétní odbornost dosaţeného kvalifikačního stupně. Porovnáme-li výše uvedené statistické údaje o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání s údaji o struktuře volných pracovních míst podle vzdělání, zjistíme, ţe poptávka po práci v jednotlivých kategoriích dosaţeného vzdělání odpovídá strukturální nabídce práce podle vzdělání. Rozdíly ve struktuře volných pracovních míst a ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělání nejsou příliš výrazné. Nejvíce početnou skupinu nezaměstnaných v uvedených obdobích tvořili vyučeni. V roce 2008 se podíleli na celkové struktuře nezaměstnaných 38 % a ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání také 38 %. V roce 2009 byl podíl této skupiny nezaměstnaných 42 % z celkového počtu nezaměstnaných, ale ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání byl podíl poptávky ve výši 28 %. Na konci roku 2010 se vyučeni podíleli 41 % na struktuře nezaměstnaných a 34 % na struktuře volných pracovních míst podle vzdělání. 25

6 Porovnáme-li nabídku práce tvořenou uchazeči o zaměstnání s poptávkou po práci v podobě nabízených volných pracovních míst zaměstnavateli, zjistíme jednoznačný převis nabídky nad poptávkou ve všech uvedených obdobích. V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o vývoji na trhu práce v letech 2008, 2009 a 2010 v ČR vţdy za období čtvrtého čtvrtletí příslušného roku z hlediska počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v závislosti na dosaţeném vzdělání. Zdroji pro výpočet údajů jsou Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2008 (MPSV ČR, č.j. 2009/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 (MPSV ČR, č.j. 2010/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ). Tabulka 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a 2010 Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání Uchazeči bez vzdělání 0,75 2,4 3,4 Uchazeči se základním vzděláním 2, ,4 Vyučeni ,1 Střední bez maturity ,4 Vyučeni s maturitou 8,3 21,5 18,2 ÚSV 9,2 25,5 23,4 ÚSO ,8 Vyšší odborné ,8 Bakalářské a vysokoškolské 4,2 9,2 10,5 Zdroj: vlastní tvorba 2 Na základě zjištěných výsledků o počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v letech 2008 aţ 2010 ve výše uvedené tabulce můţeme stanovit závěr, ţe nejhorší situaci na trhu práce mají lidé s úplným středním vzděláním, přestoţe netvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. V roce 2009 zasáhla nízká poptávka po práci skupinu vyučených uchazečů o zaměstnání, kteří naopak jsou nejpočetnější skupinou nezaměstnaných. Uchazeči s vyšším odborným vzděláním a uchazeči s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období nejlepší moţnosti uplatnění na trhu práce. Nelze opomenout, ţe uchazeč s vyšším vzděláním můţe vykonávat práci, která vyţaduje niţší kvalifikační předpoklady neţ ty, které uchazeč můţe nabídnout. Tato skutečnost samozřejmě ovlivňuje situaci na trhu práce. 4 Model vyuţití personální strategie podniku při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání V posledních letech dochází ve společnosti k výraznému rozvoji techniky a informačních technologií. Všechny činnosti podniku včetně personálních činností se těmto změnám přizpůsobují. Zvyšují se nároky na kvalifikační předpoklady zaměstnanců, roste poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovních silách, které by se měly prezentovat nejen odbornými a jazykovými znalostmi, ale také schopnostmi dále se vzdělávat podle potřeb zaměstnavatele. V souladu s dlouhodobým plánem své činnosti podniky zpracovávají prognózu poptávky po práci a odhadují budoucí počty svých pracovníků na všech úrovních organizační struktury. Součástí analýzy pracovního místa je stanovení potřebných kvalifikačních předpokladů zaměstnance k výkonu určité práce. Jestliţe by bylo moţné budoucí potřebě zaměstnanců v jednotlivých podnicích z hlediska jejich poţadované kvalifikace přizpůsobit nabídku práce v poţadované kvalifikační struktuře, mohlo by docházet k menším nerovnováhám na trhu práce. Domnívám se, ţe existují rezervy v koordinaci potřeb zaměstnanců s poţadovanou kvalifikací v jednotlivých podnicích a nabízenými studijními obory na všech úrovních vzdělávání. Ţák základní školy, který se rozhoduje o svém budoucím vzdělání, upřednostňuje při svém rozhodování větší pravděpodobnost přijetí na střední školu neţ moţnosti uplatnění dosaţeného vzdělání na trhu práce. 2 Výpočet je stanoven poměrem struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání k poslednímu dni v příslušném roce. 26

7 Vzdělávací zařízení nabízejí studijní obory, které nejsou vţdy v souladu s potřebami kvalifikačního zajištění poptávky po práci v podnicích a institucích. Pokud by bylo moţné podle prognózy poptávky po práci nabízet takové studijní obory, které jsou potřebné a uplatnitelné na trhu práce, zaměstnanost by se zcela jistě vyvíjela příznivěji pro ekonomiku státu. Realizace zajištění souladu nabídky práce s poptávkou po práci z hlediska kvalifikační struktury vyţaduje tvorbu personální strategie podniků, která zahrnuje nejen potřebu počtu zaměstnanců na všech stupních řízení, ale také jejich kvalifikační předpoklady, které jsou nezbytné pro výkon kaţdé práce. Vypracovaná personální strategie kaţdého podniku by tak mohla být základem strategie vzdělávání školských zařízení, které by měly upravovat své vzdělávací programy v zájmu uplatnitelnosti svých absolventů. Je samozřejmostí, ţe kaţdá organizace má strategii zpracovanou, domnívám se však, ţe existují rezervy v jejich realizaci a v jejich specifikaci. Je nutné vyuţívat personální strategie podniků jako zdroj významných informací, které jsou velice potřebné pro přizpůsobení kvalifikační nabídky na trhu práce. Školská zařízení nabízejí vzdělávání ve vzdělávacích programech, které vycházejí z poptávky po vzdělávání. Je nutné a potřebné více působit na poptávku po vzdělávání, tvořenou ţáky s ukončeným stupněm základního a středního vzdělání s ohledem na uvědomování si důsledků jejich neuplatnitelnosti na trhu práce a upotřebitelnosti konkrétních profesí, které jsou a budou ţádané zaměstnavateli. Uvedené závěry vyţadují potřebu koordinace zaměstnanosti a vzdělávání na určité úrovni, která by byla vyhovující pro všechny subjekty trhu práce. Strategické plány nabídky vzdělávacích programů školských zařízení by měly být v souladu s personálními strategiemi podniků. Budoucí poptávce po práci specifikované v personální strategii podniků je moţné přizpůsobit odpovídající nabídku práce s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Organizační uspořádání navrţeného systému by vyţadovalo existenci subjektu, který by získával, shromaţďoval a zpracovával informace týkající se specifických potřeb práce zaměstnavatelů. Zpracované informace by předával vzdělávacím zařízením, které by plánovaným budoucím poţadavkům trhu práce přizpůsobovaly nabídku vzdělávání a tím by působily na potenciální ţáky s cílem výběru takového oboru vzdělání, který by byl uplatnitelným na trhu práce. Vyuţitím navrţeného systému by se eliminoval přebytek na straně nabídky práce o počet nezaměstnaných s neţádoucími kvalifikačními předpoklady. Přínosem realizace navrţeného řešení by byla redukce státních výdajů na vyplacené podpory v nezaměstnanosti a na rekvalifikace, které jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. Podle Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 bylo vynaloţeno na rekvalifikace uchazečů o zaměstnání tisíc Kč. Podpory v nezaměstnanosti v roce 2010 byly vyplaceny ve výši tisíc Kč. Obrázek 1: Model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání Subjekt koordinace Informace o budoucí potřebě kvalifikace zaměstnanců podniků z personálních strategií Tok informací o budoucích potřebách kvalifikací zaměstnanců Nabídka práce Nabídka vzdělávacích programů podle potřeb podniků Poptávka po vzdělávání Vzdělávací zařízení Poptávka po práci Nabídka práce s potřebnými kvalifikačními předpoklady a poptávka po práci Zdroj: vlastní tvorba 27

8 Na obrázku 1 je znázorněn návrh modelu vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání s cílem sníţení nerovnováhy na trhu práce způsobené nesouladem mezi potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci a nabízenými kvalifikačními předpoklady uchazečů o zaměstnání na straně nabídky práce. Podniky a instituce, v modelu vyjádřené jako poptávka po práci, zpracovávají ve svých personálních strategiích prognózu poptávky po práci, v rámci které odhadují budoucí potřebu práce a budoucí počet zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců z personálních strategií by podniky předávaly určité státní instituci, v modelu uvedené jako subjekt koordinace. Výše uvedená státní instituce, která by patřila do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nebo Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, by získané informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců zpracovávala a předávala vzdělávacím zařízením na úrovni středního a terciárního vzdělávání, které by budoucí poptávce po práci přizpůsobily nabídku svých vzdělávacích programů. Budoucí zaměstnanci, tedy ţáci základních škol, studenti středních škol a ostatní zájemci o zvyšování kvalifikace, v modelu uvedeni jako nabídka práce, by museli přizpůsobit výběr studijního oboru, tedy poptávku po vzdělávání, nabídce vzdělávacích programů středního a terciárního vzdělávání. Nabídka práce s nabízenými a potřebnými kvalifikačními předpoklady by byla v souladu s poptávkou po práci s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Závěr Trh práce v České republice byl ve sledovaném období let 2008 aţ 2010 specifický růstem míry nezaměstnanosti, která je projevem trţní nerovnováhy způsobené nesouladem nabídky práce a poptávky po práci. V uvedeném období jsem sledovala vývoj struktury nezaměstnanosti z hlediska dosaţeného stupně vzdělání nezaměstnaných osob. Zatímco v roce 2008 připadlo na jedno volné pracovní místo 3,9 uchazečů o zaměstnání, v roce 2010 se situace na trhu práce změnila negativním směrem a o jedno volné pracovní místo se ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Analýzou dat o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání a struktuře volných pracovních míst podle vzdělání jsem zjišťovala počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v devíti kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání na základě statistiky MPSV ČR. Nejvíce postiţenou skupinou z hlediska získání zaměstnání byli v roce 2008 uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni s maturitou, v roce 2009 pak uchazeči se středním vzděláním bez maturity a vyučeni, v roce 2010 pak opět uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni. Uchazeči o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období největší předpoklady k získání pracovního místa. Cílem mé práce bylo navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich lepšího uplatnění na trhu práce. V souladu s cílem práce jsem vytvořila model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Součástí personální strategie podniku je prognóza poptávky po práci, při které podniky zjišťují budoucí potřeby zaměstnanců s potřebnými kvalifikačními předpoklady na úrovních své organizační struktury. Tvorba personální strategie je interní záleţitostí kaţdého podniku, jejímţ cílem je zajištění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců potřebných pro realizaci podnikatelských záměrů podniků. Domnívám se, ţe pokud by výše uvedené informace vyuţívala školská zařízení, která vytváří nabídky kvalifikací pro budoucí nabídku práce, kvalita nabízených kvalifikačních předpokladů na trhu práce by byla ve větší rovnováze s poptávkou po práci. Jestliţe školy připravují potenciální zaměstnance pro jejich působení na trhu práce a uvedený subjekt nemá na trhu práce uplatnění, výdaje na jeho vzdělání lze označit za neefektivní a ekonomika státu je zatíţena dalšími výdaji v podobě podpory v nezaměstnanosti, zdravotního pojištění a případné rekvalifikace. Součástí navrţeného modelu je existence subjektu, který by informace o potřebách kvalifikačních poţadavků na trhu práce zjišťoval, zpracovával a dále předával vzdělávacím zařízením, která by nabídku vzdělávacích programů přizpůsobila budoucím potřebám pracovního trhu. Vyuţití personálních strategií podniků by mohlo ovlivnit nerovnováhu na trhu práce koordinací poptávky po práci s nabídkou práce v potřebné kvalifikační struktuře uplatnitelné na trhu práce. Prognóza poptávky po práci, která je v podnicích vytvořena v rámci personální strategie, by měla být zdrojem informací pro vzdělávací zařízení a jejich nabídku vzdělávacích programů. Přestoţe existují dlouhodobé strategie nejen v podnicích, ale také v ostatních institucích, které určitým způsobem ovlivňují trh práce, je nutné a přínosné 28

9 jejich tvorbě a realizaci věnovat náleţitou pozornost a dbát na sladěnost strategií s cílem ovlivnění trţní rovnováhy na trhu práce. Literatura [1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [2] BROŢOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 185 s. ISBN [3] HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, s.r.o., s. ISBN [4] HOLMAN, R. Ekonomie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [5] KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN [6] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, ISBN [7] KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [8] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN [9] Statistická ročenka trhu práce v ČR Praha: MPSV Odbor analýz a statistik, Dostupná z WWW: [10] Statistická ročenka trhu práce v ČR Praha: MPSV Odbor analýz a statistik, Dostupná z WWW: [11] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2009/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti/. [12] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2010/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti. [13] Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce MPSV ČR, č.j. 2011/ Dostupná z WWW: zaměstnanosti. 29

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ

VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ PŘÍLOHA 1 VZOR DOTAZNÍKŮ PRO STANOVENÍ VAH TRENDŮ A JEJICH PÁROVÉ SROVNÁNÍ Dotazník č. 1 Hodnocení povahy a váhy trendu ve vzdělávání dospělých pro rozvoj vzdělávací instituce poskytující vzdělávání pro

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc červenec 2014 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji zaměřená na ekonomiku,

Více

FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE

FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE FLEXIBILITA NA TRHU PRÁCE Ivana Brožíková Klíčová slova: trh práce, míra nezaměstnanosti, pracovní doba, zkrácená pracovní doba, flexibilní formy zaměstnávání, pozitivní flexibilita, negativní flexibilita,

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE # ANALYSIS OF CHOSEN UNEMPLOYMENT S INDICATORS IN CZECH REPUBLIC.

ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE # ANALYSIS OF CHOSEN UNEMPLOYMENT S INDICATORS IN CZECH REPUBLIC. ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE # ANALYSIS OF CHOSEN UNEMPLOYMENT S INDICATORS IN CZECH REPUBLIC ŘEHOŘ, Petr Abstract In Czech Republic exist large interregional differences

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B PeR) Téma 7: ODMĚŇOVÁNÍ

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B PeR) Téma 7: ODMĚŇOVÁNÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B PeR) Téma 7: ODMĚŇOVÁNÍ Z Á S A D Y O D M Ě Ň O V Á N Í ZÁSADY ÚČINNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ŘEZNÍK-UZENÁŘ, ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Studijní text. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Současné dění v dalším vzdělávání

Současné dění v dalším vzdělávání Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Současné dění v dalším vzdělávání Konference projektu KRUH Jihlava, 14. 3. 2013 Základní charakteristika období rychle rostoucí aktivity na globálním trhu

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Setkání špiček výrobního průmyslu

Setkání špiček výrobního průmyslu Setkání špiček výrobního průmyslu Spolupráce podnikatelské sféry a škol Ing. Pavel Kafka Siemens AG. All rights reserved. Strategické priority SP ČR na období 2005-2007 změna struktury hospodářství - zvýšení

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Bc. Radka Tobišková VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TESCO STORES ČR A. S. (The education and development

Více

4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji

4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji 4. Nezaměstnanost v Plzeňském kraji Nezaměstnanost se ve statistice sleduje na základě evidence nezaměstnaných u úřadů práce a na základě Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které provádí ČSÚ. Rozdíly

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc. Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Zpráva červenec 2013 1 Strom se pozná po ovoci, škola podle absolventů Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 3: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Získávání

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Dotazník. Dlouhodobá nezaměstnanost osob let v okrese Sokolov.

Dotazník. Dlouhodobá nezaměstnanost osob let v okrese Sokolov. Seznam příloh Příloha č.: Dotazník Příloha č.: Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání (tabulka). Příloha č.3: Rekvalifikace v roce 9 a v roce - kumulativně od počátku roku (tabulka).

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky

Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Trh práce Moravskoslezského kraje pohledem Beveridgeovykřivky Pavel Tuleja katedra ekonomie Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Příloha č. 12: Teze zacílení podpory Prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Příloha č. 12: Teze zacílení podpory Prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Příloha č. 12: Teze zacílení podpory Prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 1. Základní východiska pro zacílení podpory Základním cílem prioritní osy 4 OP VaVpI

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více