PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE"

Transkript

1 PERSONÁLNÍ STRATEGIE A JEJÍ VLIV NA ROVNOVÁHU TRHU PRÁCE PERSONNEL STRATEGY AND ITS INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET BALANCE Ivana Brožíková Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Trh práce je v současné době charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti. Nabídka práce převyšuje poptávku po práci. Součástí personální strategie podniku je stanovení prognózy poptávky po práci, v rámci které podniky odhadují budoucí potřebu pracovníků na všech úrovních. Nabídka práce by měla být v souladu s poptávkou po práci, aby byla zajištěna vysoká míra zaměstnanosti. Pokud by vzdělávací zařízení nabízela studijní obory, které by byly v souladu s podnikovými prognózami poptávky po práci, situace na trhu práce by se vyvíjela příznivěji pro všechny ekonomické subjekty. Klíčová slova: trh práce, míra nezaměstnanosti, nabídka práce, poptávka po práci, strategické řízení, personální strategie, zaměstnanost, vzdělávání Abstract: The labour market is currently characterized by high unemployment. Job excess demand for labour. The staffing company's strategy is to establish a job demand forecast. Companies estimate the future need of workers at all levels. Job offers should be in accordance with the demand for labour, to ensure a high employment rate. Educational institutions should offer educational courses according to the company labour needs. Key words: labour market, unemployment, labour supply and demand for labour, strategic management, HR strategy, employment, education JEL Classification: E24 Úvod Trh práce vykazuje v současné době vysokou míru nezaměstnanosti, která vychází z nerovnováhy nabídky práce a poptávky po práci. Je ovlivněn řadou specifických aspektů, jako je nepruţností mzdových sazeb, pozicí odborů v podnicích, úrovní podpory v nezaměstnanosti, motivací lidí k práci a hlavně politikou zaměstnanosti (Broţová, 2003). Vysoká míra zaměstnanosti je jedním z cílů hospodářské politiky a výrazně ovlivňuje ekonomickou výkonnost. Realizace tohoto makroekonomického cíle je v současné době ovlivněné hospodářskou krizí velice náročná. Vysoká míra nezaměstnanosti přináší kaţdé společnosti řadu důsledků, které nemají pouze ekonomický charakter, ale mají podobu výrazných společenských ztrát v podobě devalvace lidského kapitálu, znehodnocení dosaţeného vzdělání člověka, poklesu ţivotní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny a pro společnost nebezpečného sociálního parazitizmu (Broţová, 2003). Práce přináší člověku nejen materiální prospěch, ale vytváří pocit seberealizace a společenské uţitečnosti. Ztráta práce je pro mnohé lidi velmi negativním existenciálním záţitkem s důsledky nejen ekonomickými, ale také sociálními a psychologickými. Ve vývoji ekonomického myšlení není nezaměstnanost novým problémem. Příčinami vzniku nezaměstnanosti a jejími důsledky se zabývali ekonomové na všech stupních společenského vývoje. Kaţdá etapa vývoje se vyznačovala svými specifiky. Současná společenská a ekonomická situace je charakteristická vysokým stupněm rozvoje v oblasti techniky a informačních technologií majících vliv na růst 21

2 produktivity práce, potřebou kvalifikovaných pracovníků a vysokým stupněm uspokojování lidských potřeb. Dochází ke změnám na trhu práce, které se projevují zejména rostoucí náročností na kvalifikační předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci. Nabídka práce tvořena pracovními silami převyšuje rostoucí mírou nezaměstnanosti poptávku po práci. Ve svém článku se zamýšlím nad moţností vyuţití personální strategie v podnicích k výraznějšímu propojení nabídky práce s poptávkou po práci vytvářením kvalifikačních předpokladů pracovních sil, které jsou potřebné a ţádané zaměstnavateli. Cílem mé práce je navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich uplatnění na trhu práce. Na základě mého pozorování a analýzy dat se domnívám, ţe vyuţití informací z personálních strategií podniků a institucí ovlivní pozitivním směrem nerovnováhu pracovního trhu s výsledkem sníţení míry nezaměstnanosti. Předmětem mého výzkumu je situace na trhu práce v České republice, zejména struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ V uvedeném období jsem zjišťovala počet nezaměstnaných uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného stupně vzdělání. V průběhu práce jsem se zabývala otázkou, proč nabídka práce v některých kategoriích podle stupně dosaţeného vzdělání převyšuje poptávku po práci tvořenou potřebami zaměstnavatelů. Konkrétní specifické obory vzdělávání, které vykazují nejvyšší počty nezaměstnaných, budou předmětem mého dalšího zkoumání. V první kapitole článku je popsána pouţitá metodologie a vyjádřen postup práce při řešení uvedené problematiky. Součástí druhé kapitoly je popis současné situace pracovního trhu v České republice a zdůraznění významu personální strategie podniků. Ve třetí části práce je provedena analýza dat v časové řadě let 2008 aţ 2010 potřebných k zjištění vztahu mezi dosaţeným stupněm vzdělání uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění se na trhu práce v České republice. Čtvrtá část článku zahrnuje navrţený model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání za předpokladu splnění určitých podmínek. 1 Metodologie Pro získání dat potřebných k realizaci uvedeného cíle je pouţita metoda sběru dokumentů. Za dokumenty se povaţují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným neţ výzkumníkem a pro jiný účel, neţ jaký má aktuální výzkum. (Hendl, 2008, s. 204). V rámci práce jsou pouţívány dle členění Hendla (2008) úřední dokumenty MPSV ČR s archivními daty. Hlavními zdroji potřebných dat byly Statistické ročenky trhu práce v ČR 2008 a 2009 a Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v letech 2008 aţ Při analýze kvalitativních dat je dle modelu analýzy dat navrţený Milesem a Hubermanem (Hendl, 2008, s. 207) provedena redukce dat vytvořením kategoriálního systému pro klasifikaci a roztřídění dat. Prioritními jsou převáţně kategorie struktura nezaměstnaných podle vzdělání a struktura volných pracovních míst podle vzdělání ve sledovaném období let 2008 aţ Při rámcové analýze dat je pouţita tabulková metoda s vytvořením tematické tabulky č. 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a Údaje v uvedené tabulce jsou vyjádřením podílu struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v jednotlivých kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání. Metodou hodnotové analýzy je proveden rozbor uvedených výstupů, na základě kterého jsem stanovila závěr o nejvíce problematické situaci na trhu práce uchazečů s úplným středním vzděláním a uchazečů v kategorii vyučených. Při řešení vybraného problému jsou pouţity základní metody výzkumu analýza a syntéza. Deduktivním přístupem je odvozen závěr o moţnostech vyuţití personální strategie podniků s vlivem na rovnováhu trhu práce a s ohledem na uplatnitelnost dosaţeného vzdělání a vytvořen model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Účel aplikovaného evaluačního výzkumu podle Hendla (2008) je explanační s cílem vysvětlit proces nerovnováhy na trhu práce mezi uchazeči s dosaţeným stupněm vzdělání na straně nabídky práce a potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnavatelů na straně poptávky po práci a navrhnout řešení pro zvýšení efektivnosti ekonomiky v České republice. 22

3 2 Teoretická východiska vyuţití personální strategie podniků pro rovnováhu trhu práce 2.1 Význam personální strategie podniků Strategie určuje směr podniku ve vztahu k jeho okolí. Smyslem podnikové strategie je získání konkurenční výhody. Velice významnou konkurenční výhodou podniku je zaměstnávání kvalitnějších pracovníků v porovnání s konkurencí. Strategické řízení lidských zdrojů výrazným způsobem ovlivní moţnost uvedenou konkurenční výhodu podnikem dosáhnout. Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech a plánech organizace v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. (Armstrong, 2007, s. 116). Podmínkou úspěšnosti podniku je uvědomění si hodnoty a významu lidských zdrojů, uvědomění si, ţe lidské zdroje představují největší bohatství podniku. (Koubek, 1995). Jak uvádí Armstrong (2007, s. 117), existuje tzv. měkká strategie řízení lidských zdrojů, která bude klást v řízení lidí větší důraz na stránku lidských vztahů, na soustavný rozvoj, komunikaci, zapojování pracovníků do rozhodování, jistotu zaměstnání, kvalitu pracovního ţivota a vyváţenost pracovního a mimopracovního ţivota. Tvrdé strategie řízení lidských zdrojů na druhé straně budou klást důraz na uţitek, který podniku přinesou investice do lidských zdrojů v zájmu podniku. Strategické řízení lidských zdrojů by se mělo pokoušet dosahovat optimální rovnováhy mezi tvrdými a měkkými prvky. V praxi však podniky většinou upřednostňují tvrdý přístup v řízení lidských zdrojů. Strategie lidských zdrojů (v češtině personální strategie) vyjadřují, co organizace zamýšlejí udělat, pokud jde o různé stránky politiky a praxe řízení lidských zdrojů. (Armstrong, 2007, s. 123). Strategie lidských zdrojů zahrnuje strategii zabezpečování lidských zdrojů, strategii rozvoje lidských zdrojů, strategii řízení odměňování, strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péči o pracovníky. (Armstrong, 2007). Cílem strategie zabezpečování lidských zdrojů je snaha o získání kvalitní pracovní síly s potřebnými dovednostmi, znalostmi a schopnostmi pro budoucí vzdělávání k zajištění konkurenční výhody podniku. Strategie zabezpečování lidských zdrojů zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, zjišťování budoucí potřeby pracovníků, odhady budoucích počtů pracovníků na všech úrovních podniku. Východiskem pro stanovení počtu pracovníků je plán výroby, který zahrnuje informace o mnoţství vyrobených výrobků za určité časové období a typech výrobků, které by měly být v příslušných obdobích vyrobeny. Lze vypočítat počet hodin, které by měly v jednotlivých obdobích odpracovat jednotlivé kategorie pracovníků. Prognóza nabídky je rovněţ součástí strategie zabezpečování lidských zdrojů. Základem této prognózy je odhad počtu lidí, kteří budou pravděpodobně k dispozici uvnitř podniku i mimo podnik. Porovnáním prognózy nabídky a poptávky lze odhadnout budoucí nedostatek nebo přebytek pracovníků. Podniky k tomuto účelu pouţívají počítačové modely. (Armstrong, 2007). Cílem strategického rozvoje lidských zdrojů je růst intelektuálního kapitálu a rozvoj učení a vzdělávání v podniku. Významnou záleţitostí politiky lidských zdrojů by měla být péče o zaměstnatelnost lidí uvnitř organizace i mimo ní. (Armstrong, 2007, s. 443). Strategie řízení lidských zdrojů musí být sladěna s firemní strategií podniku zaměřenou na získání určité konkurenční výhody. Přestoţe v praxi existují rozdílné názory na přínosnost a důleţitost strategického řízení podniků, jsem přesvědčena o jeho nezbytnosti a přikláním se k názoru, ţe strategické řízení podniků má své významné opodstatnění, chce-li být podnik ve svém podnikání úspěšný. Strategické řízení stanoví jasné cíle a směry pro budoucnost podniku s ohledem na předpokládaný vývoj ve společnosti, s uvědomováním si moţných příleţitostí, kterých můţe podnik správným způsobem vyuţít, ale také s ohledem na moţné hrozby, kterým by se podnik měl snaţit vyhnout nebo omezit jejich negativní vlivy. (Keřkovský, Vykypěl, 2006). Kociánová (2010) uvádí, ţe personální řízení musí respektovat situaci organizace a je závislé na aktuálních faktorech prostředí. Musí vycházet z vnějších a vnitřních podmínek organizace. V podnikatelském prostředí existují podniky, které se strategickým řízením nezabývají, a přesto jejich působení na trhu můţe být efektivní. Z mého pohledu však v těchto podnicích rostou nároky na pruţnost a rychlé přizpůsobování se ve všech oblastech podnikatelského prostředí a také na kvalitní rozhodování manaţerů podniků. Součástí strategického řízení podniků je existence personální strategie podniku, o jejíţ důleţitosti naprosto nepochybuji. Součástí personální strategie je strategie zabezpečování lidských zdrojů, která zahrnuje prognózu poptávky po pracovnících, podniky zjišťují budoucí potřeby pracovníků, tedy odhadují budoucí počty 23

4 pracovníků na všech úrovních. Podniky by měly z dlouhodobého hlediska plánovat potřeby svých pracovníků v závislosti na dlouhodobých plánech své podnikatelské činnosti. Prognóza poptávky po pracovnících však musí reálně vycházet v souladu s prognózou nabídky pracovníků. Podniky by měly získávat a analyzovat informace o dlouhodobém demografickém vývoji obyvatelstva, o předpokládaném pohybu počtu pracovníků v rámci podniku a o moţných zdrojích nových pracovníků. (Keřkovský, 2009). Strategické řízení lidských zdrojů dává podniku moţnost nenásilným a postupným způsobem řešit rozdíly v nabídce práce a v poptávce po práci. Plánovaná změna ve výrobě ovlivní v podniku všechny podnikové činnosti, nejvíce činnosti v personální oblasti. Bude-li v podniku existovat personální strategie, negativní vlivy výše uvedených změn budou pro všechny zúčastněné subjekty minimální. Pokud podnik plynule přizpůsobí počet pracovníků potřebám strategických plánů, vycházejících z podnikové strategie, má moţnost skupiny pracovníků, které nebudou pro realizaci podnikatelského záměru potřebné, přeškolit na jinou práci, na základě dohody s jiným podnikem zajistit těmto pracovníkům nové pracovní místo, umoţnit odchod do předčasného důchodu apod. Pracovníci těch podniků, ve kterých se uplatňuje strategické řízení, mohou být s velkým časovým předstihem informováni o budoucích změnách v podniku a mají lepší moţnosti se situaci přizpůsobit. Ve vývoji kaţdého podniku dochází k situacím, jejichţ důsledkem je sniţování počtu pracovníků. Příčinou můţe být změna výrobního programu, zvyšování efektivnosti růstem produktivity práce při sniţování počtu pracovníků a v současné době důsledky krizové situace, kdy se hospodářský cyklus jednotlivých ekonomik nacházel ve fázi recese. Poslední uvedená příčina poklesu počtu pracovníků v podnicích není z dlouhodobého hlediska předvídatelná, proto nelze strategickým řízením zmírnit její negativní důsledky. V rámci strategického řízení lidských zdrojů lze teoreticky plánovaně také upravit pracovní dobu v podniku tak, aby podnik měl snahu zaměstnávat větší počet pracovníků vzhledem k omezení přesčasové práce, která je z hlediska mzdových nákladů neefektivní. 2.2 Trh práce v České republice Trh práce je jako kaţdý trh a působí na něm stejné ekonomické zákony. A přece je jiný vyskytuje se na něm nezaměstnanost. (Holman, 1999, s. 264). Nezaměstnanost, která je výsledkem trţní nerovnováhy trhu práce, je ovlivněna také sociálnědemografickými ukazateli. Nezaměstnanými jsou všechny osoby starší patnácti let, které nebyly ve sledovaném období zaměstnané, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce (Metodické vysvětlivky MPSV). Vývoj trţní nerovnováhy trhu práce v ČR od roku 2008 do roku 2010 nebyl pro českou ekonomiku příznivý. Podle Statistické ročenky trhu práce v ČR vydané MPSV byla míra nezaměstnanosti 1 na konci roku 2008 ve výši 6 %. Celkový počet nezaměstnaných osob v uvedeném období byl V roce 2008 převýšila nabídka práce tvořená uchazeči o zaměstnání poptávku po práci o osob na konci uvedeného období. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 3,9 uchazečů o zaměstnání. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Míra nezaměstnanosti na konci roku 2009 byla na úrovni 9,2 %, celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Situace na trhu práce v roce 2009 byla podstatně více ve stavu trţní nerovnováhy. Nabídka práce na konci tohoto období převýšila poptávku po práci o osob, na jedno volné pracovní místo tak připadalo 17,4 uchazečů o práci. Nerovnováha na trhu práce se vyvíjela v roce 2010 stále negativním směrem. Na konci roku 2010 se míra nezaměstnanosti zvýšila na 9,6 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil na a počet volných pracovních míst se sníţil na O jedno volné pracovní místo se tak ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Poptávku po práci tak převýšila nabídka práce o osob. V následující tabulce 1 uvádím z důvodu větší přehlednosti výše uvedené údaje o stavech nezaměstnaných osob a volných pracovních míst včetně údajů o míře nezaměstnanosti podle metodiky MPSV. 1 Výpočet registrované míry nezaměstnanosti podle nové metodiky MPSV, v čitateli je uveden počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli je uveden počet zaměstnaných a počet dosaţitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční průměr), podle tiskové zprávy MPSV: MPSV harmonizuje vykazování míry nezaměstnanosti s EU, ze dne

5 Tabulka 1: Počet uchazečů o zaměstnání a počet volných pracovních míst na trhu práce v ČR Stav na konci období Míra nezaměstnanosti v % 6 9,2 9,6 Nezaměstnanost celkem Volná pracovní místa Počet uchazečů na 1 VPM 3,9 17,4 18,2 Zdroj: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ) 3 Analýza struktury nezaměstnaných a struktury volných pracovních míst podle vzdělání v ČR Statistiky MPSV zařazují uchazeče o zaměstnání do devíti kategorií podle stupně dosaţeného vzdělání: uchazeči bez vzdělání, uchazeči se základním vzděláním, vyučeni, uchazeči se středním vzděláním bez maturity, vyučeni s maturitou, uchazeči s úplným středním vzděláním, uchazeči s úplným středním odborným vzděláním, s vyšším odborným vzděláním a s vysokoškolským vzděláním. Analýzou struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání ze zdrojů Statistická ročenka trhu práce v ČR 2008 a 2009 (MPSV Odbor analýz a statistik) a Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 jsem zjistila zajímavé výstupy. Cílem analýzy vývoje na trhu práce bylo zjištění závislosti mezi dosaţeným vzděláním uchazečů o zaměstnání a pravděpodobností jejich uplatnění na trhu práce. Situace na trhu práce byla ve sledovaných obdobích naprosto rozdílná. Zatímco v roce 2008 byla ekonomika na úrovni blíţící se potenciálnímu produktu, v roce 2009 byla silně zasaţena hospodářskou krizí, která ovlivnila trh práce také v roce Vývoj na trhu práce z hlediska dosaţeného vzdělání uchazečů o zaměstnání dokazuje, ţe větší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce mají uchazeči o práci při vyšší úrovni dosaţeného vzdělání. Z celkového počtu nezaměstnaných osob na konci roku 2008 tvořili nejpočetnější skupinu nezaměstnaných z hlediska jejich dosaţeného vzdělání vyučeni v počtu osob, v procentním vyjádření 38 %. Situace na trhu práce na konci roku 2009 byla méně příznivá. Celkový počet nezaměstnaných byl v tomto období osob. Podle dosaţeného vzdělání tvořili nejvíce zastoupenou kategorii nezaměstnaných opět vyučeni 42 % v počtu osob. Na konci roku 2010 byl stav nezaměstnaných osob. Nejpočetnější skupinou nezaměstnaných byli opět vyučeni v počtu osob. Procentní ukazatel struktury byl na úrovni 41 %. Další poměrově nejvýše zastoupenou skupinou z celkového počtu nezaměstnaných jsou lidé se základním vzděláním. Na konci roku 2008 byl stav těchto uchazečů evidovaných na úřadech práce v počtu osob, v procentním vyjádření pak 30 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci roku 2009 se počet těchto uchazečů o zaměstnání zvýšil na osob, ale v celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 25 % na struktuře nezaměstnaných podle vzdělání. Ve stejném poměru 25 % se uchazeči se základním vzděláním podíleli na struktuře nezaměstnanosti podle vzdělání na konci roku 2010 v počtu osob. Kategorie uchazečů o zaměstnání s vysokým počtem nezaměstnaných ve sledovaných obdobích byla skupina nezaměstnaných s úplným středním odborným vzděláním, která se podílela na celkové struktuře nezaměstnaných v roce 2008 i v roce %, v roce 2010 pak 16 %. Faktorem ovlivňujícím získání pracovního místa uchazečů s úplným středním vzděláním je konkrétní odbornost dosaţeného kvalifikačního stupně. Porovnáme-li výše uvedené statistické údaje o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání s údaji o struktuře volných pracovních míst podle vzdělání, zjistíme, ţe poptávka po práci v jednotlivých kategoriích dosaţeného vzdělání odpovídá strukturální nabídce práce podle vzdělání. Rozdíly ve struktuře volných pracovních míst a ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělání nejsou příliš výrazné. Nejvíce početnou skupinu nezaměstnaných v uvedených obdobích tvořili vyučeni. V roce 2008 se podíleli na celkové struktuře nezaměstnaných 38 % a ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání také 38 %. V roce 2009 byl podíl této skupiny nezaměstnaných 42 % z celkového počtu nezaměstnaných, ale ve struktuře volných pracovních míst podle vzdělání byl podíl poptávky ve výši 28 %. Na konci roku 2010 se vyučeni podíleli 41 % na struktuře nezaměstnaných a 34 % na struktuře volných pracovních míst podle vzdělání. 25

6 Porovnáme-li nabídku práce tvořenou uchazeči o zaměstnání s poptávkou po práci v podobě nabízených volných pracovních míst zaměstnavateli, zjistíme jednoznačný převis nabídky nad poptávkou ve všech uvedených obdobích. V tabulce 2 jsou uvedeny údaje o vývoji na trhu práce v letech 2008, 2009 a 2010 v ČR vţdy za období čtvrtého čtvrtletí příslušného roku z hlediska počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v závislosti na dosaţeném vzdělání. Zdroji pro výpočet údajů jsou Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2008 (MPSV ČR, č.j. 2009/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2009 (MPSV ČR, č.j. 2010/ ), Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 (MPSV ČR, č.j. 2011/ ). Tabulka 2: Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo podle dosaţeného vzdělání v letech 2008, 2009 a 2010 Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání Uchazeči bez vzdělání 0,75 2,4 3,4 Uchazeči se základním vzděláním 2, ,4 Vyučeni ,1 Střední bez maturity ,4 Vyučeni s maturitou 8,3 21,5 18,2 ÚSV 9,2 25,5 23,4 ÚSO ,8 Vyšší odborné ,8 Bakalářské a vysokoškolské 4,2 9,2 10,5 Zdroj: vlastní tvorba 2 Na základě zjištěných výsledků o počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo v letech 2008 aţ 2010 ve výše uvedené tabulce můţeme stanovit závěr, ţe nejhorší situaci na trhu práce mají lidé s úplným středním vzděláním, přestoţe netvoří nejpočetnější skupinu nezaměstnaných. V roce 2009 zasáhla nízká poptávka po práci skupinu vyučených uchazečů o zaměstnání, kteří naopak jsou nejpočetnější skupinou nezaměstnaných. Uchazeči s vyšším odborným vzděláním a uchazeči s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období nejlepší moţnosti uplatnění na trhu práce. Nelze opomenout, ţe uchazeč s vyšším vzděláním můţe vykonávat práci, která vyţaduje niţší kvalifikační předpoklady neţ ty, které uchazeč můţe nabídnout. Tato skutečnost samozřejmě ovlivňuje situaci na trhu práce. 4 Model vyuţití personální strategie podniku při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání V posledních letech dochází ve společnosti k výraznému rozvoji techniky a informačních technologií. Všechny činnosti podniku včetně personálních činností se těmto změnám přizpůsobují. Zvyšují se nároky na kvalifikační předpoklady zaměstnanců, roste poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovních silách, které by se měly prezentovat nejen odbornými a jazykovými znalostmi, ale také schopnostmi dále se vzdělávat podle potřeb zaměstnavatele. V souladu s dlouhodobým plánem své činnosti podniky zpracovávají prognózu poptávky po práci a odhadují budoucí počty svých pracovníků na všech úrovních organizační struktury. Součástí analýzy pracovního místa je stanovení potřebných kvalifikačních předpokladů zaměstnance k výkonu určité práce. Jestliţe by bylo moţné budoucí potřebě zaměstnanců v jednotlivých podnicích z hlediska jejich poţadované kvalifikace přizpůsobit nabídku práce v poţadované kvalifikační struktuře, mohlo by docházet k menším nerovnováhám na trhu práce. Domnívám se, ţe existují rezervy v koordinaci potřeb zaměstnanců s poţadovanou kvalifikací v jednotlivých podnicích a nabízenými studijními obory na všech úrovních vzdělávání. Ţák základní školy, který se rozhoduje o svém budoucím vzdělání, upřednostňuje při svém rozhodování větší pravděpodobnost přijetí na střední školu neţ moţnosti uplatnění dosaţeného vzdělání na trhu práce. 2 Výpočet je stanoven poměrem struktury nezaměstnaných podle vzdělání a struktury volných pracovních míst podle vzdělání k poslednímu dni v příslušném roce. 26

7 Vzdělávací zařízení nabízejí studijní obory, které nejsou vţdy v souladu s potřebami kvalifikačního zajištění poptávky po práci v podnicích a institucích. Pokud by bylo moţné podle prognózy poptávky po práci nabízet takové studijní obory, které jsou potřebné a uplatnitelné na trhu práce, zaměstnanost by se zcela jistě vyvíjela příznivěji pro ekonomiku státu. Realizace zajištění souladu nabídky práce s poptávkou po práci z hlediska kvalifikační struktury vyţaduje tvorbu personální strategie podniků, která zahrnuje nejen potřebu počtu zaměstnanců na všech stupních řízení, ale také jejich kvalifikační předpoklady, které jsou nezbytné pro výkon kaţdé práce. Vypracovaná personální strategie kaţdého podniku by tak mohla být základem strategie vzdělávání školských zařízení, které by měly upravovat své vzdělávací programy v zájmu uplatnitelnosti svých absolventů. Je samozřejmostí, ţe kaţdá organizace má strategii zpracovanou, domnívám se však, ţe existují rezervy v jejich realizaci a v jejich specifikaci. Je nutné vyuţívat personální strategie podniků jako zdroj významných informací, které jsou velice potřebné pro přizpůsobení kvalifikační nabídky na trhu práce. Školská zařízení nabízejí vzdělávání ve vzdělávacích programech, které vycházejí z poptávky po vzdělávání. Je nutné a potřebné více působit na poptávku po vzdělávání, tvořenou ţáky s ukončeným stupněm základního a středního vzdělání s ohledem na uvědomování si důsledků jejich neuplatnitelnosti na trhu práce a upotřebitelnosti konkrétních profesí, které jsou a budou ţádané zaměstnavateli. Uvedené závěry vyţadují potřebu koordinace zaměstnanosti a vzdělávání na určité úrovni, která by byla vyhovující pro všechny subjekty trhu práce. Strategické plány nabídky vzdělávacích programů školských zařízení by měly být v souladu s personálními strategiemi podniků. Budoucí poptávce po práci specifikované v personální strategii podniků je moţné přizpůsobit odpovídající nabídku práce s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Organizační uspořádání navrţeného systému by vyţadovalo existenci subjektu, který by získával, shromaţďoval a zpracovával informace týkající se specifických potřeb práce zaměstnavatelů. Zpracované informace by předával vzdělávacím zařízením, které by plánovaným budoucím poţadavkům trhu práce přizpůsobovaly nabídku vzdělávání a tím by působily na potenciální ţáky s cílem výběru takového oboru vzdělání, který by byl uplatnitelným na trhu práce. Vyuţitím navrţeného systému by se eliminoval přebytek na straně nabídky práce o počet nezaměstnaných s neţádoucími kvalifikačními předpoklady. Přínosem realizace navrţeného řešení by byla redukce státních výdajů na vyplacené podpory v nezaměstnanosti a na rekvalifikace, které jsou součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu. Podle Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010 bylo vynaloţeno na rekvalifikace uchazečů o zaměstnání tisíc Kč. Podpory v nezaměstnanosti v roce 2010 byly vyplaceny ve výši tisíc Kč. Obrázek 1: Model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání Subjekt koordinace Informace o budoucí potřebě kvalifikace zaměstnanců podniků z personálních strategií Tok informací o budoucích potřebách kvalifikací zaměstnanců Nabídka práce Nabídka vzdělávacích programů podle potřeb podniků Poptávka po vzdělávání Vzdělávací zařízení Poptávka po práci Nabídka práce s potřebnými kvalifikačními předpoklady a poptávka po práci Zdroj: vlastní tvorba 27

8 Na obrázku 1 je znázorněn návrh modelu vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání s cílem sníţení nerovnováhy na trhu práce způsobené nesouladem mezi potřebnými kvalifikačními předpoklady zaměstnanců na straně poptávky po práci a nabízenými kvalifikačními předpoklady uchazečů o zaměstnání na straně nabídky práce. Podniky a instituce, v modelu vyjádřené jako poptávka po práci, zpracovávají ve svých personálních strategiích prognózu poptávky po práci, v rámci které odhadují budoucí potřebu práce a budoucí počet zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců z personálních strategií by podniky předávaly určité státní instituci, v modelu uvedené jako subjekt koordinace. Výše uvedená státní instituce, která by patřila do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nebo Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky, by získané informace o budoucí potřebné kvalifikaci zaměstnanců zpracovávala a předávala vzdělávacím zařízením na úrovni středního a terciárního vzdělávání, které by budoucí poptávce po práci přizpůsobily nabídku svých vzdělávacích programů. Budoucí zaměstnanci, tedy ţáci základních škol, studenti středních škol a ostatní zájemci o zvyšování kvalifikace, v modelu uvedeni jako nabídka práce, by museli přizpůsobit výběr studijního oboru, tedy poptávku po vzdělávání, nabídce vzdělávacích programů středního a terciárního vzdělávání. Nabídka práce s nabízenými a potřebnými kvalifikačními předpoklady by byla v souladu s poptávkou po práci s poţadovanými kvalifikačními předpoklady. Závěr Trh práce v České republice byl ve sledovaném období let 2008 aţ 2010 specifický růstem míry nezaměstnanosti, která je projevem trţní nerovnováhy způsobené nesouladem nabídky práce a poptávky po práci. V uvedeném období jsem sledovala vývoj struktury nezaměstnanosti z hlediska dosaţeného stupně vzdělání nezaměstnaných osob. Zatímco v roce 2008 připadlo na jedno volné pracovní místo 3,9 uchazečů o zaměstnání, v roce 2010 se situace na trhu práce změnila negativním směrem a o jedno volné pracovní místo se ucházelo 18,2 uchazečů o zaměstnání. Analýzou dat o struktuře nezaměstnaných podle vzdělání a struktuře volných pracovních míst podle vzdělání jsem zjišťovala počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo v devíti kategoriích uchazečů o zaměstnání podle dosaţeného stupně vzdělání na základě statistiky MPSV ČR. Nejvíce postiţenou skupinou z hlediska získání zaměstnání byli v roce 2008 uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni s maturitou, v roce 2009 pak uchazeči se středním vzděláním bez maturity a vyučeni, v roce 2010 pak opět uchazeči s úplným středním vzděláním a vyučeni. Uchazeči o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním měli ve sledovaném období největší předpoklady k získání pracovního místa. Cílem mé práce bylo navrhnout řešení, jak vyuţít personální strategie podniků k vytváření potřebných kvalifikačních předpokladů budoucích zaměstnanců z hlediska jejich lepšího uplatnění na trhu práce. V souladu s cílem práce jsem vytvořila model vyuţití personální strategie podniků při koordinaci zaměstnanosti a vzdělávání. Součástí personální strategie podniku je prognóza poptávky po práci, při které podniky zjišťují budoucí potřeby zaměstnanců s potřebnými kvalifikačními předpoklady na úrovních své organizační struktury. Tvorba personální strategie je interní záleţitostí kaţdého podniku, jejímţ cílem je zajištění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců potřebných pro realizaci podnikatelských záměrů podniků. Domnívám se, ţe pokud by výše uvedené informace vyuţívala školská zařízení, která vytváří nabídky kvalifikací pro budoucí nabídku práce, kvalita nabízených kvalifikačních předpokladů na trhu práce by byla ve větší rovnováze s poptávkou po práci. Jestliţe školy připravují potenciální zaměstnance pro jejich působení na trhu práce a uvedený subjekt nemá na trhu práce uplatnění, výdaje na jeho vzdělání lze označit za neefektivní a ekonomika státu je zatíţena dalšími výdaji v podobě podpory v nezaměstnanosti, zdravotního pojištění a případné rekvalifikace. Součástí navrţeného modelu je existence subjektu, který by informace o potřebách kvalifikačních poţadavků na trhu práce zjišťoval, zpracovával a dále předával vzdělávacím zařízením, která by nabídku vzdělávacích programů přizpůsobila budoucím potřebám pracovního trhu. Vyuţití personálních strategií podniků by mohlo ovlivnit nerovnováhu na trhu práce koordinací poptávky po práci s nabídkou práce v potřebné kvalifikační struktuře uplatnitelné na trhu práce. Prognóza poptávky po práci, která je v podnicích vytvořena v rámci personální strategie, by měla být zdrojem informací pro vzdělávací zařízení a jejich nabídku vzdělávacích programů. Přestoţe existují dlouhodobé strategie nejen v podnicích, ale také v ostatních institucích, které určitým způsobem ovlivňují trh práce, je nutné a přínosné 28

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Aneta Fusková Vedoucí práce: Mgr. Blanka Plasová Brno 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Diplomová práce Bc. Aneta Vazačová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více