VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 0, odst. (3) zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle 7 a 8 vyhlášky č. 5/005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu s článkem 8, bodem (), části šesté Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem v úplném znění z ledna 03. Zpráva byla projednána na poradě vedení školy dne a schválena Školskou radou dne a) Základní údaje o škole: a. Název školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace a. Sídlo školy: Opava, Boženy Němcové /309 a.3 Charakteristika školy: * samostatný právní subjekt, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje podle zřizovací listiny ZL/96/00 * střední škola, zajišťující komplexně teoretické vyučování, praktické vyučování, ubytování a stravování žáků. a.4 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 8. října 7, Ostrava a.5 Údaje o vedení školy v hodnoceném období: ředitel: Bedřich Štencel zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Květuše Hermanová zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Miroslav Weisz vedoucí ekonom: Ing. Ilona Hermanová od..03: Ing Zuzana Schiesser vedoucí vychovatelka: Jarmila Vaculová referát pro rozvoj lidských zdrojů: Irena Findriková vedoucí stravovacího úseku: Milan Kovářík vedoucí provozního úseku: Jan Matušek a.6 Adresa pro dálkový přístup: a.7 Údaje o školské radě: Školská rada byla zvolena a pracuje od

3 Vzdělávání a výchova ve škole je orientována v souladu se zřízením a posláním školy na výuku učebních a studijních oborů pro komplexní zhotovení stavebního díla v oblasti pozemního stavitelství. Jako jediné a tradiční stavební učiliště v regionu Opavska se spádovou oblastí Hlučínska, Budišovska, Vítkovska a částečně Bílovecka, a Krnovska nabízí odborné vzdělání v sedmi oborech vzdělání s výučním listem, a ve dvou oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Zvýšené náklady na dopravu a ubytování zapříčinily pokles přijatých žáků ze vzdálenějších oblastí. Specifikem školy je výuka některých tzv. máločetných stavebních oborů (tesař, klempíř, pokrývač), které jsou ekonomicky náročné, avšak nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti stavebnictví a jeho kvality. Jsou to obory na trhu práce velmi žádané. Jedinečnost školy v celém kraji i na celé severní Moravě a ve Slezsku spočívá ve výuce oboru pokrývač. V oblasti uplatnění informačních technologií je škola tradičně aktivní a spoléhá se zejména na své vlastní možnosti a schopnosti. Získané prostředky na vybavení ICT z projektu Peníze středním školám umožnily vybavit všechny učebny teoretického vyučování interaktivními tabulemi s dataprojektory a učitele teoretických předmětů notebooky. Nemalé prostředky věnuje škola na modernizaci vybavení učebny pro výuku obsluhy osobních počítačů a učebny cizích jazyků. K novému vybavení učeben a modernizaci vybavení dílen využívá škola prostředky evropských fondů realizací projektů. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Ve školním roce 0/03 škola vyučovala následující obory vzdělání, všechny v denním studiu: Obory vzdělání s výučním listem: 3-55-H/0 Klempíř 6-5-H/0 Elektrikář H/0 Truhlář 36-5-H/0 Instalatér H/0 Tesař H/0 Zedník H/0 Pokrývač Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 33-4-L/0 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-4-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby dobíhající 39-4-L/0 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-4-L/00 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov dobíhající Všechny shora uvedené obory vzdělání má škola zapsány v rejstříku škol a uvedeny ve Výpisu č.j.: 7603/009-. c) Přehled pracovníků školy: c. Pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých součástí c.. Střední odborné učiliště počet způsobilost celkem odborná pedagogická učitelé teoretického vyučování učitelé odborného výcviku celkem V průběhu hodnoceného roku další pedagogové dokončili studium pro doplnění odborné a pedagogické způsobilosti. Současně potřebnou praxi splňují všichni pedagogové. 3

4 Věková struktura pracovníků školy: věk počet pracovníků podíl (%) do 35 let 5 8, let 0 7, let 3 33,8 55 let důchod. věk 5,6 v důchod. věku,4 c.. Domov mládeže počet způsobilost celkem odborná pedagogická vychovatelé c. Nepedagogičtí pracovníci školy: počet pracovníků celkem 0 pracovníků školní jídelna: ekonomický úsek: provozní úsek: vrátné: 5 pracovníků 5 pracovníků 8 pracovníků pracovnice c.3 Celkový počet pracovníků školy: 74 pracovníci podíl nepedagogických pracovníků 8 % podíl pedagogických pracovníků 7 % počet pracovníků se ZPS,75 pracovníka (přepočteno) Podíl nepedagogických pracovníků je příznivý. Ve srovnání s minulým rokem se změnil poměr pedagogických a nepedagogických pracovníků o dvě procenta ve prospěch pedagogických pracovníků. V současné době neplánujeme snížit počet nepedagogických pracovníků. Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků odpovídá nízkému platovému ohodnocení pedagogické práce. I přesto se nám daří postupně u našich pedagogů doplňovat vzdělání na požadovanou výši. Podařilo se nám zastavit stárnutí pracovního kolektivu a v posledních letech se nám postupně daří pracovní kolektiv omlazovat. Pracovní kolektiv je stabilizovaný a dochází pouze k jeho přirozené obměně. d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy: Před zahájením školního roku bylo ke studiu přijato do. ročníku všech oborů žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou stabilně dobré. Počty přijatých žáků ke studiu jsou v posledních letech mírně vyšší i přes pokles demografické křivky. V průběhu školního roku bylo přijato následně 4 žáků z toho: do. ročníku 0 žáků do. ročníku 9 žáků do 3. ročníku 5 žáků Stále vysoká je fluktuace, která ve sledovaném školním roce 0/03 dosáhla počtu 75 žáků. Důvody jsou v nedostatečném zájmu o studium a o docházku, nevhodně zvolený obor výuky, málo sebekritické hodnocení schopností žáka, možnost omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Odchody byly pouze z důvodu přestupu na jinou školu, na vlastní žádost žáků či zanechání studia. 4

5 Profilová Společná Žádný žák nebyl ze studia vyloučen. Odcházejícím žákům, kteří nepřestoupí na jinou školu, škola věnuje pozornost a spolupracuje s Úřadem práce v Opavě a s odděleními péče o mládež města či obcí při jejich začlenění do dalšího života. Vysoký počet přijatých žáků v průběhu školního roku stejně tak jako vysoký počet žáků, kteří školu opustili je důsledkem zkreslených představ žáků i rodičů o náročnosti studia ve tříletých oborech s výučním listem, případně ve čtyřletých maturitních oborech středních odborných škol a důsledkem novely vyhlášky o přijímání žáků ke studiu, jakož i důsledkem normativního systému financování škol. V neposlední řadě jde o to, že řada žáků nemá vypracované návyky pro plnění základních povinností a nejsou odpovědni sami k sobě ani k svému nejbližšímu okolí. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek: Prospěch žáků: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Počet žáků s opr. zk. ročník / /3 / /3 / /3 / /3 / / Celkem V % 0,6, 67,8 8,6 34,6 7,3 7,3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 0/03 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ ODNV ,00 MIEZB ,38 AJ ODNV x MIEZB x M ODNV 5 3 3,7 MIEZB ,5 Tech. p. v. ODNV 5 3,7 Teor. p. v. ODNV 7 4 4,83 TZB MIEZB ,08 ELT MIEZB 5 5 3,3 PZ MIEZB , Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 0/03 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch ODNV řádný 0 3, ,5 opravný 0 3, ,5 MIEZB řádný , x opravný 0 0 3, ,66 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP didaktický test písemná práce 5

6 ÚZ ústní zkouška ODNV Operátor dřevařské a nábytkářské výroby MIEZB Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov TZB ELT PZ Tech. p. v. Teor. p. v. technická zařízení budov elektrotechnika praktická zkouška technická příprava výroby teorie přípravy výroby Prospěch žáků v jednotlivých ročnících a u maturitních a závěrečných zkoušek je sestaven v předcházejících tabulkách. V hodnoceném roce došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli procentuálně na polovinu. I přes procentuální pokles neprospívajících žáků ve srovnání s předcházejícím školním rokem, je jejich počet 8 stále vysoký. Stejně jako v předcházejících letech je hlavní příčinou neúspěchu absence žáků ve škole, kterou podporuje nevhodná legislativní úprava omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Dále je příčinou zhoršujícího se prospěchu neodpovědné chování žáků. Většinou dobře znají svá práva, ale povinnosti neplní. Projevuje se to nejenom v teoretickém vyučování, kde se v minulosti vyskytovala převážná část neprospívajících žáků, ale i v odborném výcviku. I když se podařilo snížit počet neprospívajících žáků třetího ročníku, s jejich počtem nemůžeme být stále spokojeni. Stejně jako v minulých letech dostali učitelé teoretického vyučování i odborného výcviku za úkol věnovat zvýšenou pozornost neprospívajícím žákům a individuálním přístupem se snažili snížit jejich počet, což se částečně podařilo. Velice těžko se při vší své snaze ale mohou věnovat žákům, kteří o vyučování nejeví zájem a často bezdůvodně absentují. V minulém školním roce jsme se opět snažili motivovat žáky častějšími návštěvami pracovišť stavebních firem, aby viděli co, případně za kolik budou dělat, když nastoupí s výučním listem nebo bez něj. Bohužel ani s výsledkem tohoto opatření nemůžeme být zcela spokojeni, i když počet neprospívajících žáků posledního ročníku oborů vzdělání s výučním listem proti minulému školnímu roku klesl. Žáci 3. ročníku, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, v ní obstáli relativně dobře, jelikož jenom 3 žáci neprospěli z jednoho předmětu a z více než jednoho předmětu. Žáci všech oborů vzdělání s výučním listem absolvovali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 0/03 Testování žáků. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil Jazyk český 55,33 5,88 Matematika 44,85 7,9 9,4 Jazyk anglický 60,44 8,4,76 Jazyk německý 3,89,54 33,33 6

7 Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český 60, 5 5 Matematika 46, Jazyk anglický 36,8 5 5 Jazyk německý 48, Údaje o úspěšnosti absolventů školy na trhu práce škola získává z evidence Úřadu práce v jednotlivých oborech vzdělávání. Podle pololetní statistiky k je v evidenci úřadu celkem 3 absolventů školy, což je oproti minulému roku značný pokles. Složení podle oborů se od minulého roku liší. Proti minulému roku přibyli mezi nezaměstnanými absolventi oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Podle oborů to jsou: obory vzdělávání s výučním listem: elektrikář 3 absolventi tesař absolvent truhlář 3 absolventi klempíř absolventi obory vzdělávání s maturitní zkouškou: operátor dřevařské a nábytkářské výroby absolventi mechanik instalatérských elektrotechnických zařízení absolventi Důvody a objektivní posouzení příčin evidence absolventů nemůže škola zjistit. f) Údaje o prevenci rizikového chování žáků: Problematikou rizikového chování žáků ve škole se zabývá školní metodička prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Školní rok 0/03 se nijak nelišil od let předcházejících. Opakovaně celoročně řešíme problémy s kouřením žáků v okolí školy, opakované pozdní příchody do vyučování a nedovolené opouštění školy bez vědomí učitele. I přes tuto skutečnost už druhým rokem vázne spolupráce s Městskou policií v Opavě. V průběhu roku byl řešen případ kouření marihuany, ústně byla řešena lehká šikana mezi spolužáky a případy krádeže. Všechny tyto přestupky jsou řádně evidovány a následně řešeny s třídními učiteli, popř. s rodiči žáků. Byla za ně udělena žáků adekvátní výchovná opatření podle Školního řádu. Oproti loňskému roku narostla výše neomluvené absence za celý školní rok. Problematice záškoláctví (skrytého záškoláctví) budeme věnovat velkou pozornost a důsledněji spolupracovat s rodiči. V oblasti prevence spolupracovala škola začátkem školního roku s Eurotopií o.p.s. Opava na příměstském adaptačním programu, který byl určen žákům. ročníku. Do vyučovacích předmětů jako je ekologie, občanská nauka jsou zařazována témata týkající se zdraví jedince, zásad zdravého způsobu života, hygieny, škodlivosti drog na lidský organismus, postojů k nim, budování kladných mezilidských vztahů apod. V rámci těchto předmětů se snažíme žákům zajistit besedy s odborníky na prevenci, návštěvu soudních přelíčení, zážitkové semináře 7

8 Velice pozitivní je zapojení žáků, popřípadě třídních kolektivů, do charitativních akcí. Mezi ně ve školním roce 0/3 patřily: podpora dětského onkologického oddělení motolské a olomoucké nemocnice zapojení žáků a zaměstnanců v rámci školy zapojení žáků do charitativního projektu Šance zapojení žáků do organizace Olympiády tělesně postižených jedinců Škola má pravidelně pro každý školní rok vypracovaný Minimální preventivní program, Školní preventivní strategii, Program proti šikanování a dodatek ke Školnímu řádu týkající se souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu. V průběhu školního roku byl nově vypracován tzv. Krizový plán školy pro případné řešení rizikových situací (všichni pedagogičtí pracovníci jsou s materiály průběžně seznamováni). Školní metodička se i nadále pravidelně vzdělává prostřednictvím odborných seminářů zaměřených na prevenci (PPP, VŠ, Descartes, NIDV ), pravidelně spolupracuje s okresní metodičkou prevence, s PPP a dalšími odbornými pracovníky. Pro nové učitele a všechny učitele odborného výcviku bylo ve spolupráci s ČČK zajištěno školení první pomoci. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož členové jsou vybraní žáci ze všech tříd. Cílem jeho práce je vzájemná informovanost mezi vedením školy, učiteli a žáky. Rovněž členové žákovského parlamentu pomáhají při organizaci sportovních, matematických a počítačových soutěží ve škole. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Prevence negativních jevů Ekologický kongres Doprava 0, Ostrava KVIC PREVALIS Český jazyk a literatura DESCARTES, Olomouc 4 Cizí jazyky Výpočetní technika, Internet Odborné předměty Řízení školy, ekonomika KVIC Ostrava UK Praha PF UP Olomouc KVIC Ostrava KVIC NJ MENDELU Brno Slezská univerzita Opava OSU Ostrava FA BOXED CIDEM Hranice VŠB Ostrava MENDELU Brno Slezská univerzita, Opava Semináře TIME, Ostrava TURBOCAD OSU Ostrava KVIC NJ KVIC Ostrava FA KFP, Ostrava EKO IN Krnov Sborovna (6 účastníků)

9 Občanská nauka, pedagogika MSK Konference Ústí nad Labem DK Akord, Ostrava, projekt EDUČAS 3 Zdravotnictví Školení první pomoci Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili rekvalifikačního kurzu Vzdělávání v oblasti projektování domů. Dále tito učitelé absolvovali odborné stáže ve vybraných výrobních podnicích. Jeden učitel odborného výcviku úspěšně ukončil studium maturitní zkouškou v oboru podnikání. Tři učitelé úspěšně ukončili studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle plánu DVPP. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola byla v hodnoceném období zapojena do mnoha mimoškolních pedagogických aktivit a soutěží. Výsledky jsou dobré v soutěžích odborných dovedností žáků, ve kterých žáci školy ještě obsazují přední místa v regionálních i v celorepublikových kolech. V poslední době ale žáci už neobsazují tak často přední místa v soutěžích, jak bylo ještě v nedávné době pravidlem. Bohužel se nám asi nedaří žáky dostatečně motivovat. V hodnoceném období byly aktivity školy a její prezentace na veřejnosti naplněny následujícími akcemi: h. Inovace výchovně vzdělávacího procesu gestorství obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru pokrývač, vedení řešitelského týmu, zapojení do projektu pilotního ověřování (Pilot S) a příprava na ověřování jednotného zadání ZZ ve všech oborech vzdělávání s výučním listem, které má škola zapsány v rejstříku škol, tedy klempíř, elektrikář, truhlář, instalatér, tesař, zedník a pokrývač. h.3 Spolupráce se zahraničními školami pokračování spolupráce se školou v polské Ratiboři (Zespól Szkól Budowlanych Racibórz) podle Dohody ze září 003. Zatím se nepodařilo znovu navázat spolupráci se školou v Liptovském Mikuláši. h.4 Mimoškolní aktivity účast žáků v soutěži odborných dovedností oborů zedník a truhlář v regionálním kole SUSO pořádaném ABF Praha v rámci Stavebního veletrhu v Ostravě v říjnu 0, kde se zedníkům v letošním roce nedařilo a po sérii chyb v začátku soutěže již nedokázali zkoncentrovat svůj výkon a skončili na posledním místě. Truhláři obsadili 3. místo, účast soutěžního družstva oboru truhlář na Mezinárodní finále soutěže SUSO Praha září 0, konané v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 0 Praha Letňany, kde obsadili 6. místo, účast soutěžního družstva na VI. ročníku regionální kolo soutěže žáků SOŠ oboru instalatér v rámci výstavy Dům a byt v Ostravě. Družstvo se umístilo na 5. místě, účast družstva žáků oboru pokrývač v regionálním kole soutěže odborných dovedností - Cembrit maloplošná krytina v březnu 03 ve Vyškově, kde družstvo školy obsadilo 3. místo, 9

10 soutěžní družstvo oboru zedník se v listopadu 0 zúčastnilo IV. ročníku mezinárodní soutěže v Polsku Raciborz, kde v konkurenci polských a českých soutěžících obsadili. místo, účast družstva žáků oboru tesař v soutěži Učeň tesař 03 v Ostravě v lednu 03, kde družstvo naší školy obsadilo druhé místo a postoupilo do celostátního finále, účast na XVI. ročníku Mistrovství české republiky v oborech tesař a pokrývač. Soutěž proběhla v dubnu 03 na brněnském výstavišti. Družstvo tesařů se umístilo na 5. místě a družstvo pokrývačů na 4. místě, účast družstva oboru klempíř ve. ročníku moravského kola soutěže odborných dovedností oboru klempíř stavební výroba. Soutěž se konala v březnu 03 ve Vyškově. Družstvo obsadilo 4. místo, účast v krajském kole soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér Učeň instalatér, která se konala v březnu 03 ve Frýdku Místku, kde obsadilo družstvo naší školy. místo, naši žáci se také zúčastnili regionálního kola soutěže žáků SOŠ oboru instalatér, které proběhlo v rámci výstavy Střechy, pláště, izolace v březnu 03 a obsadili tam 6. místo, v soutěži žáků oboru pokrývač v pokládce betonových tašek KM Beta v dubnu ve Vyškově obsadili naši reprezentanti 4. místo, v průběhu minulého školního roku se naši žáci spolu s učiteli odborného výcviku zúčastnili na akcích pořádaných Magistrátem města Opavy, na kterých reprezentovali naši školu. Široké veřejnosti tam prezentovali stavební a dřevozpracující řemesla. Všechny tyto akce měly u veřejnosti i u pořadatele veliký ohlas s příslibem pozvání na příští ročníky. Jednalo se o akce: Den stromů, Den země a Dětský den, dále se naši žáci zúčastnili sportovních soutěží ve florbalu, volejbale, plážovém volejbale, basketbale, futsale, stolním tenise a v atletickém středoškolském poháru CORNY, účast školy na výstavě INFORMA v Opavě , škola organizačně zabezpečila uskutečnění Dnů otevřených dveří školy dne.. 0 a , pravidelné exkurze do truhlářských a dřevařských firem regionu (Hon, HOBIS, Pila Hradec nad Moravicí, atd.), pravidelné exkurze na pracoviště u regionálních stavebních firem (Slezské stavby, Elektro Pavelek, rozvodny, FA Mlýnek atd.), účast žáků na výstavách se zaměřením na stavebnictví (Střechy, pláště, izolace, ForArch, Stavební veletrh v Ostravě, Dům, byt, zahrada aj.), přednáška firmy HASIT pro žáky oboru zedník, navázání dlouhodobé spolupráce s touto firmou, přednášky a praktické ukázky prací s výrobky firem HELUZ, BRAVOLL A DECT TRADE návštěva Úřadu práce v Opavě pro žáky 3. a 4. ročníku s besedou, soutěž O nejlepšího počtáře školy a soutěž v piškvorkách, pořádaná učiteli matematiky, komplex odborných přednášek pro obor instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov zajišťované Cechem instalatérů pro naši školu od firem LICON, MEIBES, DAKON, CORADO, AKAPLAST, ALPEX a dalších, účast na dokumentárním představení Tajemný svět Equadoru a Galapád, exkurze do Prahy spojená s návštěvou divadel a muzeí prezentace školy v regionálním tisku (Moravskoslezský deník, Region), organizace Trhu pracovních příležitostí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol okresu Opava na jaře 03. Žáci základních škol se seznámili s prostředím naší školy a s praktickými ukázkami jednotlivých řemesel, které předváděli žáci naší školy. Měli též možnost poznat prostředí dílen pro jednotlivé obory a sami si vyzkoušet praktickou činnost, Spolupráce se základními školami okresu spočívající v umožnění návštěvy naší školy a dílen odborného výcviku žákům základních škol v rámci Dnů techniky pořádaných v základních školách. 0

11 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V rámci inspekční činnosti provedla Česká školní inspekce hodnocení školních vzdělávacích programů naší školy. Srovnávací analýzou bylo zjištěno, že všechny školní vzdělávací programy, které byly předmětem kontroly, jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. j) Základní údaje o hospodaření: O hospodaření školy podrobně vypovídá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 0, kterou škola odevzdala v únoru 03 Rok 0 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v Kč Přímé výdaje z toho: prostředky na platy OON zákonné odvody ONIV náhrady 0 0 ONIV přímý Provozní výdaje v tom: provozní náklady účelové prostředky na krytí odpisů účelové prostředky na málopoč. tř Rozpis závazných ukazatelů byl splněn takto: Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů, včetně FKSP vznikla úspora 6 605,- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky přímý ONIV. Z přímého ONIVu bylo hrazeno zákonné pojištění za zaměstnance, učebnice, školní pomůcky a ochranné prostředky zaměstnanců. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. Příspěvky a dotace zřizovatele byly čerpány beze zbytku a dle stanovených účelů. V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 0 ve výši 85,4 osob. Tento stav byl na naši žádost v dubnu 0 snížen na 74 osob. Skutečná evidence činí 70,47 osob, což je o 3,53 osoby méně. V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření celkem ,- Kč z toho: hlavní činnost 6 90,- Kč doplňková činnost ,- Kč Hospodářský výsledek zisk byl vytvořen u hlavní i doplňkové činnosti. V hlavní činnosti je zisk tvořen v rámci produktivní práce žáků. Je minimální, prostředky získané produktivní prací jsou použity na potřeby pro praktické vyučování žáků. V doplňkové činnosti se na zisku podílí zakázková činnost, prodej zboží v bufetu, stravování a ubytování, pronájmy včetně služeb. V porovnání s rokem 0 je dosažený zisk v r. 0 vyšší o ,- Kč. Ve škole byl poměrně vysoký počet žáků, což se příznivě projevilo i na množství mzdových prostředků. Provoz školy i přes vysoký počet žáků byl zajištěn stávajícím počtem pedagogických pracovníků, ale současně poklesem nepedagogických pracovníků. Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 0% oproti roku 0, u nepedagogických pracovníků byl zaznamenán pokles o %. Přestože byl vykázán tak vysoký podstav pracovníků. V absolutní hodnotě činila průměrná mzda u pedagogů ,- Kč, u nepedagogických pracovníků pak 8 706,- Kč. Za období leden srpen 03 vykazuje škola zisk 737 tis. Kč v hlavní činnosti a 374 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk v hlavní činnosti je ovšem ovlivněn způsobem rozpisu přímých nákladů

12 (vždy na dva měsíce dopředu), ale také tím, že v období červenec, srpen je nižší spotřeba zejména výdajů na provoz. Doplňková činnost vykazuje zisk z pronájmu, prodeje zboží v bufetu, ubytování a poskytovaných služeb. Během tohoto školního roku jsou nadále poskytnuty prostory v domově mládeže příspěvkové organizaci Sírius. Naše škola zajišťuje pro tuto organizaci stravovací služby, úklidové práce, ostrahu, drobné stavební úpravy. Při aktualizaci výkonů k dochází k poklesu počtu žáků školy i k poklesu počtu ubytovaných žáků a studentů. Snížení proti stanovenému rozpočtu není zanedbatelné. I přesto že nám budou odebrány prostředky na přímé náklady, se škola s touto situací do konce kalendářního roku 03 vypořádá. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: škola je partnerem v projektu Modernizace škol ve stavebnictví, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, škola je partnerem v projektu Elektrotechnická centra, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV KRAJE, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV 3, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola realizuje projekt Peníze středním školám ( Šablony ). l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání: V rámci projektů UNIV KRAJE a UNIV 3 připravila škola celkem čtyři vzdělávací programy pro dosažení profesní kvalifikace. Jsou to: Tesař, Pokrývač skládaných krytin, Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech a Pokrývač skládaných krytin střech historických budov. Pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin má škola autorizaci pro ověření této profesní kvalifikace. Ve sledovaném školním roce se uskutečnil rekvalifikační kurz pro občanské sdružení Dživipen zaměřený na zednické práce. Dále byl realizován rekvalifikační kurz pro pracovníky Stavební firmy Pekárek zaměřen na profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: V průběhu školního roku 0/03 škola nerealizovala žádný samostatný projekt. n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání: Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy ( 9 HON okna dveře s.r.o., HON nábytek s.r.o., Slezské stavby Opava, s.r.o., Vlastislav Kolovrat TESKO okna, dveře, Pila Hertice s.r.o., AG Energocom s.r.o., Albreko s.r.o., Stavební společnost Ing. Pekárek, s.r.o., Velkoobchod Kramný s.r.o. Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

13 Profesní organizace Hospodářská komora Zvyšování prestiže stavebních oborů Předávání osvědčení o zisku výučního listu Svaz podnikatelů ve stavebnictví Cech klempířů, pokrývačů a tesařů Cech instalatérů ČR Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) Hon nábytek Slezské stavby Opava, s.r.o. ARGOS elektro s.r.o. CEMBRIT Hranice a.s. Ferram Strojírna Opava s.r.o. Umožnění získání nejnovějších poznatků z oboru stavebnictví. Zvyšování prestiže stavebních oborů Popularizace nedostatkových oborů pokrývač, klempíř, tesař. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Popularizace nedostatkového oboru instalatér. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Spolupráce při zavádění CNC strojů do výuky Umožnění odborných exkurzí do výroby Spolupráce při náboru žáků do stavebních oborů Umožnění odborných exkurzí do výroby Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů elektrikář a MIEZB Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů instalatér a MIEZB Rozšíření možností výuky přístup k normám a poskytování informací o vývoji stavebnictví. Předávání osvědčení absolventům. Poskytování finančního příspěvku žákům. ročníku oboru pokrývač. Organizace soutěží Organizace soutěží, organizace odborného vzdělávání pro učitele odborných předmětů Semináře, exkurze a praxe pro učitele a žáky Spoluúčast na náborových akcích Exkurze Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Poskytnutí spotřebního materiálu pro kovovýcvik Zvýhodněné ceny nářadí To Big nářadí Odborná instruktáž spojená s praktickými ukázkami pro žáky naší školy HP trendy, s.r.o. Odborná exkurze ve výrobním závodě Prodej materiálů pro výuku za zvýhodněné ceny Další partneři (např. úřad práce, obec...) Úřad práce Opava Spolupráce při zajišťování dalšího vzdělávání Osobní jednání Magistrát města Opavy Zlepšení podmínek pro výuku oborů pokrývač, klempíř a tesař Zvýhodněný pronájem prostoru pro konání odborného výcviku 0 Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Předkládá: Mgr. Miroslav Weisz, ředitel SOU stavební, Opava, p.o. 13.10.2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/0 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava 7. 0. 204 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 00/0 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava 30.9.0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 00/0 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 24. 9. 204 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 206 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Předkládá: Mgr. Miroslav Weisz, ředitel SOU stavební, Opava, p.o. 3.0.206 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 205/206 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE. číslo 259/2016-III.

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE. číslo 259/2016-III. Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE číslo 259/2016-III. Ve věci: Stipendijní řád - pro učňovské obory vzdělání - pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 Vypracovala: Mgr. Bc. Petra Doubravová V Králíkách 30. 9. 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187 J. Šípka 187, 273 03 Stochov Identifikátor: 600 007 022 Termín konání inspekce: 4. 5. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více