VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 0, odst. (3) zákona č. 56/004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle 7 a 8 vyhlášky č. 5/005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu s článkem 8, bodem (), části šesté Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem v úplném znění z ledna 03. Zpráva byla projednána na poradě vedení školy dne a schválena Školskou radou dne a) Základní údaje o škole: a. Název školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace a. Sídlo školy: Opava, Boženy Němcové /309 a.3 Charakteristika školy: * samostatný právní subjekt, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje podle zřizovací listiny ZL/96/00 * střední škola, zajišťující komplexně teoretické vyučování, praktické vyučování, ubytování a stravování žáků. a.4 Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 8. října 7, Ostrava a.5 Údaje o vedení školy v hodnoceném období: ředitel: Bedřich Štencel zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Květuše Hermanová zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Miroslav Weisz vedoucí ekonom: Ing. Ilona Hermanová od..03: Ing Zuzana Schiesser vedoucí vychovatelka: Jarmila Vaculová referát pro rozvoj lidských zdrojů: Irena Findriková vedoucí stravovacího úseku: Milan Kovářík vedoucí provozního úseku: Jan Matušek a.6 Adresa pro dálkový přístup: a.7 Údaje o školské radě: Školská rada byla zvolena a pracuje od

3 Vzdělávání a výchova ve škole je orientována v souladu se zřízením a posláním školy na výuku učebních a studijních oborů pro komplexní zhotovení stavebního díla v oblasti pozemního stavitelství. Jako jediné a tradiční stavební učiliště v regionu Opavska se spádovou oblastí Hlučínska, Budišovska, Vítkovska a částečně Bílovecka, a Krnovska nabízí odborné vzdělání v sedmi oborech vzdělání s výučním listem, a ve dvou oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Zvýšené náklady na dopravu a ubytování zapříčinily pokles přijatých žáků ze vzdálenějších oblastí. Specifikem školy je výuka některých tzv. máločetných stavebních oborů (tesař, klempíř, pokrývač), které jsou ekonomicky náročné, avšak nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti stavebnictví a jeho kvality. Jsou to obory na trhu práce velmi žádané. Jedinečnost školy v celém kraji i na celé severní Moravě a ve Slezsku spočívá ve výuce oboru pokrývač. V oblasti uplatnění informačních technologií je škola tradičně aktivní a spoléhá se zejména na své vlastní možnosti a schopnosti. Získané prostředky na vybavení ICT z projektu Peníze středním školám umožnily vybavit všechny učebny teoretického vyučování interaktivními tabulemi s dataprojektory a učitele teoretických předmětů notebooky. Nemalé prostředky věnuje škola na modernizaci vybavení učebny pro výuku obsluhy osobních počítačů a učebny cizích jazyků. K novému vybavení učeben a modernizaci vybavení dílen využívá škola prostředky evropských fondů realizací projektů. b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Ve školním roce 0/03 škola vyučovala následující obory vzdělání, všechny v denním studiu: Obory vzdělání s výučním listem: 3-55-H/0 Klempíř 6-5-H/0 Elektrikář H/0 Truhlář 36-5-H/0 Instalatér H/0 Tesař H/0 Zedník H/0 Pokrývač Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 33-4-L/0 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-4-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby dobíhající 39-4-L/0 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-4-L/00 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov dobíhající Všechny shora uvedené obory vzdělání má škola zapsány v rejstříku škol a uvedeny ve Výpisu č.j.: 7603/009-. c) Přehled pracovníků školy: c. Pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých součástí c.. Střední odborné učiliště počet způsobilost celkem odborná pedagogická učitelé teoretického vyučování učitelé odborného výcviku celkem V průběhu hodnoceného roku další pedagogové dokončili studium pro doplnění odborné a pedagogické způsobilosti. Současně potřebnou praxi splňují všichni pedagogové. 3

4 Věková struktura pracovníků školy: věk počet pracovníků podíl (%) do 35 let 5 8, let 0 7, let 3 33,8 55 let důchod. věk 5,6 v důchod. věku,4 c.. Domov mládeže počet způsobilost celkem odborná pedagogická vychovatelé c. Nepedagogičtí pracovníci školy: počet pracovníků celkem 0 pracovníků školní jídelna: ekonomický úsek: provozní úsek: vrátné: 5 pracovníků 5 pracovníků 8 pracovníků pracovnice c.3 Celkový počet pracovníků školy: 74 pracovníci podíl nepedagogických pracovníků 8 % podíl pedagogických pracovníků 7 % počet pracovníků se ZPS,75 pracovníka (přepočteno) Podíl nepedagogických pracovníků je příznivý. Ve srovnání s minulým rokem se změnil poměr pedagogických a nepedagogických pracovníků o dvě procenta ve prospěch pedagogických pracovníků. V současné době neplánujeme snížit počet nepedagogických pracovníků. Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků odpovídá nízkému platovému ohodnocení pedagogické práce. I přesto se nám daří postupně u našich pedagogů doplňovat vzdělání na požadovanou výši. Podařilo se nám zastavit stárnutí pracovního kolektivu a v posledních letech se nám postupně daří pracovní kolektiv omlazovat. Pracovní kolektiv je stabilizovaný a dochází pouze k jeho přirozené obměně. d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy: Před zahájením školního roku bylo ke studiu přijato do. ročníku všech oborů žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou stabilně dobré. Počty přijatých žáků ke studiu jsou v posledních letech mírně vyšší i přes pokles demografické křivky. V průběhu školního roku bylo přijato následně 4 žáků z toho: do. ročníku 0 žáků do. ročníku 9 žáků do 3. ročníku 5 žáků Stále vysoká je fluktuace, která ve sledovaném školním roce 0/03 dosáhla počtu 75 žáků. Důvody jsou v nedostatečném zájmu o studium a o docházku, nevhodně zvolený obor výuky, málo sebekritické hodnocení schopností žáka, možnost omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Odchody byly pouze z důvodu přestupu na jinou školu, na vlastní žádost žáků či zanechání studia. 4

5 Profilová Společná Žádný žák nebyl ze studia vyloučen. Odcházejícím žákům, kteří nepřestoupí na jinou školu, škola věnuje pozornost a spolupracuje s Úřadem práce v Opavě a s odděleními péče o mládež města či obcí při jejich začlenění do dalšího života. Vysoký počet přijatých žáků v průběhu školního roku stejně tak jako vysoký počet žáků, kteří školu opustili je důsledkem zkreslených představ žáků i rodičů o náročnosti studia ve tříletých oborech s výučním listem, případně ve čtyřletých maturitních oborech středních odborných škol a důsledkem novely vyhlášky o přijímání žáků ke studiu, jakož i důsledkem normativního systému financování škol. V neposlední řadě jde o to, že řada žáků nemá vypracované návyky pro plnění základních povinností a nejsou odpovědni sami k sobě ani k svému nejbližšímu okolí. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek: Prospěch žáků: Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Počet žáků s opr. zk. ročník / /3 / /3 / /3 / /3 / / Celkem V % 0,6, 67,8 8,6 34,6 7,3 7,3 Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 0/03 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ ODNV ,00 MIEZB ,38 AJ ODNV x MIEZB x M ODNV 5 3 3,7 MIEZB ,5 Tech. p. v. ODNV 5 3,7 Teor. p. v. ODNV 7 4 4,83 TZB MIEZB ,08 ELT MIEZB 5 5 3,3 PZ MIEZB , Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 0/03 Jarní termín Podzimní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch ODNV řádný 0 3, ,5 opravný 0 3, ,5 MIEZB řádný , x opravný 0 0 3, ,66 Vysvětlivky použitých zkratek DT PP didaktický test písemná práce 5

6 ÚZ ústní zkouška ODNV Operátor dřevařské a nábytkářské výroby MIEZB Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov TZB ELT PZ Tech. p. v. Teor. p. v. technická zařízení budov elektrotechnika praktická zkouška technická příprava výroby teorie přípravy výroby Prospěch žáků v jednotlivých ročnících a u maturitních a závěrečných zkoušek je sestaven v předcházejících tabulkách. V hodnoceném roce došlo ke snížení počtu žáků, kteří neprospěli procentuálně na polovinu. I přes procentuální pokles neprospívajících žáků ve srovnání s předcházejícím školním rokem, je jejich počet 8 stále vysoký. Stejně jako v předcházejících letech je hlavní příčinou neúspěchu absence žáků ve škole, kterou podporuje nevhodná legislativní úprava omlouvání absence rodiči či zletilými žáky. Dále je příčinou zhoršujícího se prospěchu neodpovědné chování žáků. Většinou dobře znají svá práva, ale povinnosti neplní. Projevuje se to nejenom v teoretickém vyučování, kde se v minulosti vyskytovala převážná část neprospívajících žáků, ale i v odborném výcviku. I když se podařilo snížit počet neprospívajících žáků třetího ročníku, s jejich počtem nemůžeme být stále spokojeni. Stejně jako v minulých letech dostali učitelé teoretického vyučování i odborného výcviku za úkol věnovat zvýšenou pozornost neprospívajícím žákům a individuálním přístupem se snažili snížit jejich počet, což se částečně podařilo. Velice těžko se při vší své snaze ale mohou věnovat žákům, kteří o vyučování nejeví zájem a často bezdůvodně absentují. V minulém školním roce jsme se opět snažili motivovat žáky častějšími návštěvami pracovišť stavebních firem, aby viděli co, případně za kolik budou dělat, když nastoupí s výučním listem nebo bez něj. Bohužel ani s výsledkem tohoto opatření nemůžeme být zcela spokojeni, i když počet neprospívajících žáků posledního ročníku oborů vzdělání s výučním listem proti minulému školnímu roku klesl. Žáci 3. ročníku, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, v ní obstáli relativně dobře, jelikož jenom 3 žáci neprospěli z jednoho předmětu a z více než jednoho předmětu. Žáci všech oborů vzdělání s výučním listem absolvovali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 0/03 Testování žáků. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil Jazyk český 55,33 5,88 Matematika 44,85 7,9 9,4 Jazyk anglický 60,44 8,4,76 Jazyk německý 3,89,54 33,33 6

7 Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání název skupiny oboru vzdělání obory technického zaměření úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota Jazyk český 60, 5 5 Matematika 46, Jazyk anglický 36,8 5 5 Jazyk německý 48, Údaje o úspěšnosti absolventů školy na trhu práce škola získává z evidence Úřadu práce v jednotlivých oborech vzdělávání. Podle pololetní statistiky k je v evidenci úřadu celkem 3 absolventů školy, což je oproti minulému roku značný pokles. Složení podle oborů se od minulého roku liší. Proti minulému roku přibyli mezi nezaměstnanými absolventi oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Podle oborů to jsou: obory vzdělávání s výučním listem: elektrikář 3 absolventi tesař absolvent truhlář 3 absolventi klempíř absolventi obory vzdělávání s maturitní zkouškou: operátor dřevařské a nábytkářské výroby absolventi mechanik instalatérských elektrotechnických zařízení absolventi Důvody a objektivní posouzení příčin evidence absolventů nemůže škola zjistit. f) Údaje o prevenci rizikového chování žáků: Problematikou rizikového chování žáků ve škole se zabývá školní metodička prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní. Školní rok 0/03 se nijak nelišil od let předcházejících. Opakovaně celoročně řešíme problémy s kouřením žáků v okolí školy, opakované pozdní příchody do vyučování a nedovolené opouštění školy bez vědomí učitele. I přes tuto skutečnost už druhým rokem vázne spolupráce s Městskou policií v Opavě. V průběhu roku byl řešen případ kouření marihuany, ústně byla řešena lehká šikana mezi spolužáky a případy krádeže. Všechny tyto přestupky jsou řádně evidovány a následně řešeny s třídními učiteli, popř. s rodiči žáků. Byla za ně udělena žáků adekvátní výchovná opatření podle Školního řádu. Oproti loňskému roku narostla výše neomluvené absence za celý školní rok. Problematice záškoláctví (skrytého záškoláctví) budeme věnovat velkou pozornost a důsledněji spolupracovat s rodiči. V oblasti prevence spolupracovala škola začátkem školního roku s Eurotopií o.p.s. Opava na příměstském adaptačním programu, který byl určen žákům. ročníku. Do vyučovacích předmětů jako je ekologie, občanská nauka jsou zařazována témata týkající se zdraví jedince, zásad zdravého způsobu života, hygieny, škodlivosti drog na lidský organismus, postojů k nim, budování kladných mezilidských vztahů apod. V rámci těchto předmětů se snažíme žákům zajistit besedy s odborníky na prevenci, návštěvu soudních přelíčení, zážitkové semináře 7

8 Velice pozitivní je zapojení žáků, popřípadě třídních kolektivů, do charitativních akcí. Mezi ně ve školním roce 0/3 patřily: podpora dětského onkologického oddělení motolské a olomoucké nemocnice zapojení žáků a zaměstnanců v rámci školy zapojení žáků do charitativního projektu Šance zapojení žáků do organizace Olympiády tělesně postižených jedinců Škola má pravidelně pro každý školní rok vypracovaný Minimální preventivní program, Školní preventivní strategii, Program proti šikanování a dodatek ke Školnímu řádu týkající se souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost návykové látky v organismu. V průběhu školního roku byl nově vypracován tzv. Krizový plán školy pro případné řešení rizikových situací (všichni pedagogičtí pracovníci jsou s materiály průběžně seznamováni). Školní metodička se i nadále pravidelně vzdělává prostřednictvím odborných seminářů zaměřených na prevenci (PPP, VŠ, Descartes, NIDV ), pravidelně spolupracuje s okresní metodičkou prevence, s PPP a dalšími odbornými pracovníky. Pro nové učitele a všechny učitele odborného výcviku bylo ve spolupráci s ČČK zajištěno školení první pomoci. Ve škole pracuje žákovský parlament, jehož členové jsou vybraní žáci ze všech tříd. Cílem jeho práce je vzájemná informovanost mezi vedením školy, učiteli a žáky. Rovněž členové žákovského parlamentu pomáhají při organizaci sportovních, matematických a počítačových soutěží ve škole. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Prevence negativních jevů Ekologický kongres Doprava 0, Ostrava KVIC PREVALIS Český jazyk a literatura DESCARTES, Olomouc 4 Cizí jazyky Výpočetní technika, Internet Odborné předměty Řízení školy, ekonomika KVIC Ostrava UK Praha PF UP Olomouc KVIC Ostrava KVIC NJ MENDELU Brno Slezská univerzita Opava OSU Ostrava FA BOXED CIDEM Hranice VŠB Ostrava MENDELU Brno Slezská univerzita, Opava Semináře TIME, Ostrava TURBOCAD OSU Ostrava KVIC NJ KVIC Ostrava FA KFP, Ostrava EKO IN Krnov Sborovna (6 účastníků)

9 Občanská nauka, pedagogika MSK Konference Ústí nad Labem DK Akord, Ostrava, projekt EDUČAS 3 Zdravotnictví Školení první pomoci Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili rekvalifikačního kurzu Vzdělávání v oblasti projektování domů. Dále tito učitelé absolvovali odborné stáže ve vybraných výrobních podnicích. Jeden učitel odborného výcviku úspěšně ukončil studium maturitní zkouškou v oboru podnikání. Tři učitelé úspěšně ukončili studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle plánu DVPP. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola byla v hodnoceném období zapojena do mnoha mimoškolních pedagogických aktivit a soutěží. Výsledky jsou dobré v soutěžích odborných dovedností žáků, ve kterých žáci školy ještě obsazují přední místa v regionálních i v celorepublikových kolech. V poslední době ale žáci už neobsazují tak často přední místa v soutěžích, jak bylo ještě v nedávné době pravidlem. Bohužel se nám asi nedaří žáky dostatečně motivovat. V hodnoceném období byly aktivity školy a její prezentace na veřejnosti naplněny následujícími akcemi: h. Inovace výchovně vzdělávacího procesu gestorství obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru pokrývač, vedení řešitelského týmu, zapojení do projektu pilotního ověřování (Pilot S) a příprava na ověřování jednotného zadání ZZ ve všech oborech vzdělávání s výučním listem, které má škola zapsány v rejstříku škol, tedy klempíř, elektrikář, truhlář, instalatér, tesař, zedník a pokrývač. h.3 Spolupráce se zahraničními školami pokračování spolupráce se školou v polské Ratiboři (Zespól Szkól Budowlanych Racibórz) podle Dohody ze září 003. Zatím se nepodařilo znovu navázat spolupráci se školou v Liptovském Mikuláši. h.4 Mimoškolní aktivity účast žáků v soutěži odborných dovedností oborů zedník a truhlář v regionálním kole SUSO pořádaném ABF Praha v rámci Stavebního veletrhu v Ostravě v říjnu 0, kde se zedníkům v letošním roce nedařilo a po sérii chyb v začátku soutěže již nedokázali zkoncentrovat svůj výkon a skončili na posledním místě. Truhláři obsadili 3. místo, účast soutěžního družstva oboru truhlář na Mezinárodní finále soutěže SUSO Praha září 0, konané v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 0 Praha Letňany, kde obsadili 6. místo, účast soutěžního družstva na VI. ročníku regionální kolo soutěže žáků SOŠ oboru instalatér v rámci výstavy Dům a byt v Ostravě. Družstvo se umístilo na 5. místě, účast družstva žáků oboru pokrývač v regionálním kole soutěže odborných dovedností - Cembrit maloplošná krytina v březnu 03 ve Vyškově, kde družstvo školy obsadilo 3. místo, 9

10 soutěžní družstvo oboru zedník se v listopadu 0 zúčastnilo IV. ročníku mezinárodní soutěže v Polsku Raciborz, kde v konkurenci polských a českých soutěžících obsadili. místo, účast družstva žáků oboru tesař v soutěži Učeň tesař 03 v Ostravě v lednu 03, kde družstvo naší školy obsadilo druhé místo a postoupilo do celostátního finále, účast na XVI. ročníku Mistrovství české republiky v oborech tesař a pokrývač. Soutěž proběhla v dubnu 03 na brněnském výstavišti. Družstvo tesařů se umístilo na 5. místě a družstvo pokrývačů na 4. místě, účast družstva oboru klempíř ve. ročníku moravského kola soutěže odborných dovedností oboru klempíř stavební výroba. Soutěž se konala v březnu 03 ve Vyškově. Družstvo obsadilo 4. místo, účast v krajském kole soutěže odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru instalatér Učeň instalatér, která se konala v březnu 03 ve Frýdku Místku, kde obsadilo družstvo naší školy. místo, naši žáci se také zúčastnili regionálního kola soutěže žáků SOŠ oboru instalatér, které proběhlo v rámci výstavy Střechy, pláště, izolace v březnu 03 a obsadili tam 6. místo, v soutěži žáků oboru pokrývač v pokládce betonových tašek KM Beta v dubnu ve Vyškově obsadili naši reprezentanti 4. místo, v průběhu minulého školního roku se naši žáci spolu s učiteli odborného výcviku zúčastnili na akcích pořádaných Magistrátem města Opavy, na kterých reprezentovali naši školu. Široké veřejnosti tam prezentovali stavební a dřevozpracující řemesla. Všechny tyto akce měly u veřejnosti i u pořadatele veliký ohlas s příslibem pozvání na příští ročníky. Jednalo se o akce: Den stromů, Den země a Dětský den, dále se naši žáci zúčastnili sportovních soutěží ve florbalu, volejbale, plážovém volejbale, basketbale, futsale, stolním tenise a v atletickém středoškolském poháru CORNY, účast školy na výstavě INFORMA v Opavě , škola organizačně zabezpečila uskutečnění Dnů otevřených dveří školy dne.. 0 a , pravidelné exkurze do truhlářských a dřevařských firem regionu (Hon, HOBIS, Pila Hradec nad Moravicí, atd.), pravidelné exkurze na pracoviště u regionálních stavebních firem (Slezské stavby, Elektro Pavelek, rozvodny, FA Mlýnek atd.), účast žáků na výstavách se zaměřením na stavebnictví (Střechy, pláště, izolace, ForArch, Stavební veletrh v Ostravě, Dům, byt, zahrada aj.), přednáška firmy HASIT pro žáky oboru zedník, navázání dlouhodobé spolupráce s touto firmou, přednášky a praktické ukázky prací s výrobky firem HELUZ, BRAVOLL A DECT TRADE návštěva Úřadu práce v Opavě pro žáky 3. a 4. ročníku s besedou, soutěž O nejlepšího počtáře školy a soutěž v piškvorkách, pořádaná učiteli matematiky, komplex odborných přednášek pro obor instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov zajišťované Cechem instalatérů pro naši školu od firem LICON, MEIBES, DAKON, CORADO, AKAPLAST, ALPEX a dalších, účast na dokumentárním představení Tajemný svět Equadoru a Galapád, exkurze do Prahy spojená s návštěvou divadel a muzeí prezentace školy v regionálním tisku (Moravskoslezský deník, Region), organizace Trhu pracovních příležitostí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol okresu Opava na jaře 03. Žáci základních škol se seznámili s prostředím naší školy a s praktickými ukázkami jednotlivých řemesel, které předváděli žáci naší školy. Měli též možnost poznat prostředí dílen pro jednotlivé obory a sami si vyzkoušet praktickou činnost, Spolupráce se základními školami okresu spočívající v umožnění návštěvy naší školy a dílen odborného výcviku žákům základních škol v rámci Dnů techniky pořádaných v základních školách. 0

11 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V rámci inspekční činnosti provedla Česká školní inspekce hodnocení školních vzdělávacích programů naší školy. Srovnávací analýzou bylo zjištěno, že všechny školní vzdělávací programy, které byly předmětem kontroly, jsou v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. j) Základní údaje o hospodaření: O hospodaření školy podrobně vypovídá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 0, kterou škola odevzdala v únoru 03 Rok 0 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v Kč Přímé výdaje z toho: prostředky na platy OON zákonné odvody ONIV náhrady 0 0 ONIV přímý Provozní výdaje v tom: provozní náklady účelové prostředky na krytí odpisů účelové prostředky na málopoč. tř Rozpis závazných ukazatelů byl splněn takto: Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných odvodů, včetně FKSP vznikla úspora 6 605,- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky přímý ONIV. Z přímého ONIVu bylo hrazeno zákonné pojištění za zaměstnance, učebnice, školní pomůcky a ochranné prostředky zaměstnanců. Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. Příspěvky a dotace zřizovatele byly čerpány beze zbytku a dle stanovených účelů. V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 0 ve výši 85,4 osob. Tento stav byl na naši žádost v dubnu 0 snížen na 74 osob. Skutečná evidence činí 70,47 osob, což je o 3,53 osoby méně. V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření celkem ,- Kč z toho: hlavní činnost 6 90,- Kč doplňková činnost ,- Kč Hospodářský výsledek zisk byl vytvořen u hlavní i doplňkové činnosti. V hlavní činnosti je zisk tvořen v rámci produktivní práce žáků. Je minimální, prostředky získané produktivní prací jsou použity na potřeby pro praktické vyučování žáků. V doplňkové činnosti se na zisku podílí zakázková činnost, prodej zboží v bufetu, stravování a ubytování, pronájmy včetně služeb. V porovnání s rokem 0 je dosažený zisk v r. 0 vyšší o ,- Kč. Ve škole byl poměrně vysoký počet žáků, což se příznivě projevilo i na množství mzdových prostředků. Provoz školy i přes vysoký počet žáků byl zajištěn stávajícím počtem pedagogických pracovníků, ale současně poklesem nepedagogických pracovníků. Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 0% oproti roku 0, u nepedagogických pracovníků byl zaznamenán pokles o %. Přestože byl vykázán tak vysoký podstav pracovníků. V absolutní hodnotě činila průměrná mzda u pedagogů ,- Kč, u nepedagogických pracovníků pak 8 706,- Kč. Za období leden srpen 03 vykazuje škola zisk 737 tis. Kč v hlavní činnosti a 374 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk v hlavní činnosti je ovšem ovlivněn způsobem rozpisu přímých nákladů

12 (vždy na dva měsíce dopředu), ale také tím, že v období červenec, srpen je nižší spotřeba zejména výdajů na provoz. Doplňková činnost vykazuje zisk z pronájmu, prodeje zboží v bufetu, ubytování a poskytovaných služeb. Během tohoto školního roku jsou nadále poskytnuty prostory v domově mládeže příspěvkové organizaci Sírius. Naše škola zajišťuje pro tuto organizaci stravovací služby, úklidové práce, ostrahu, drobné stavební úpravy. Při aktualizaci výkonů k dochází k poklesu počtu žáků školy i k poklesu počtu ubytovaných žáků a studentů. Snížení proti stanovenému rozpočtu není zanedbatelné. I přesto že nám budou odebrány prostředky na přímé náklady, se škola s touto situací do konce kalendářního roku 03 vypořádá. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: škola je partnerem v projektu Modernizace škol ve stavebnictví, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, škola je partnerem v projektu Elektrotechnická centra, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV KRAJE, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola je partnerem v projektu UNIV 3, realizace projektu byla ve školním roce 0/03 ukončena, Škola realizuje projekt Peníze středním školám ( Šablony ). l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání: V rámci projektů UNIV KRAJE a UNIV 3 připravila škola celkem čtyři vzdělávací programy pro dosažení profesní kvalifikace. Jsou to: Tesař, Pokrývač skládaných krytin, Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech a Pokrývač skládaných krytin střech historických budov. Pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin má škola autorizaci pro ověření této profesní kvalifikace. Ve sledovaném školním roce se uskutečnil rekvalifikační kurz pro občanské sdružení Dživipen zaměřený na zednické práce. Dále byl realizován rekvalifikační kurz pro pracovníky Stavební firmy Pekárek zaměřen na profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: V průběhu školního roku 0/03 škola nerealizovala žádný samostatný projekt. n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání: Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy ( 9 HON okna dveře s.r.o., HON nábytek s.r.o., Slezské stavby Opava, s.r.o., Vlastislav Kolovrat TESKO okna, dveře, Pila Hertice s.r.o., AG Energocom s.r.o., Albreko s.r.o., Stavební společnost Ing. Pekárek, s.r.o., Velkoobchod Kramný s.r.o. Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

13 Profesní organizace Hospodářská komora Zvyšování prestiže stavebních oborů Předávání osvědčení o zisku výučního listu Svaz podnikatelů ve stavebnictví Cech klempířů, pokrývačů a tesařů Cech instalatérů ČR Firmy (jiné formy spolupráce než zajišťování praktického vyučování) Hon nábytek Slezské stavby Opava, s.r.o. ARGOS elektro s.r.o. CEMBRIT Hranice a.s. Ferram Strojírna Opava s.r.o. Umožnění získání nejnovějších poznatků z oboru stavebnictví. Zvyšování prestiže stavebních oborů Popularizace nedostatkových oborů pokrývač, klempíř, tesař. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Popularizace nedostatkového oboru instalatér. Motivace k dosažení lepších výsledků ve vzdělávání Spolupráce při zavádění CNC strojů do výuky Umožnění odborných exkurzí do výroby Spolupráce při náboru žáků do stavebních oborů Umožnění odborných exkurzí do výroby Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů elektrikář a MIEZB Rozšíření možností výuky, předávání nových poznatků z oborů instalatér a MIEZB Rozšíření možností výuky přístup k normám a poskytování informací o vývoji stavebnictví. Předávání osvědčení absolventům. Poskytování finančního příspěvku žákům. ročníku oboru pokrývač. Organizace soutěží Organizace soutěží, organizace odborného vzdělávání pro učitele odborných předmětů Semináře, exkurze a praxe pro učitele a žáky Spoluúčast na náborových akcích Exkurze Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Předváděcí akce, poskytnutí spotřebního materiálu pro výuku Poskytnutí spotřebního materiálu pro kovovýcvik Zvýhodněné ceny nářadí To Big nářadí Odborná instruktáž spojená s praktickými ukázkami pro žáky naší školy HP trendy, s.r.o. Odborná exkurze ve výrobním závodě Prodej materiálů pro výuku za zvýhodněné ceny Další partneři (např. úřad práce, obec...) Úřad práce Opava Spolupráce při zajišťování dalšího vzdělávání Osobní jednání Magistrát města Opavy Zlepšení podmínek pro výuku oborů pokrývač, klempíř a tesař Zvýhodněný pronájem prostoru pro konání odborného výcviku 0 Počet udělených stipendií Firmy poskytující stipendium 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více