Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek MŠMT. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Zpráva o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Závěr. Projednáno na pedagogické radě Mgr. Petr Procházka ředitel

2 1. Základní údaje o škole : Název školy : Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 Sídlo : Jeseník, Dukelská 680 Identifikátor zařízení: Právní forma : příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Zřizovatel školy : Olomoucký kraj právní forma : kraj, IČO : se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel školy : Mgr. Petr Procházka, Zeyerova 658/6, Jeseník Škola sdružuje : 1. Hotelová škola kapacita : 430 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 400 jídel IZO : Školská rada : zřízena (viz Zřizovací listina školské rady při Hotelové škole Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680, ze dne , č.j. KÚOK/1011/2006/OŠMT/312). Má 6 členů. Telefon : ; Fax : , web:

3 Statistické údaje o škole Údaje o žácích - Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech : 1. ročník Hotelnictví 65 žáků 2. ročník Hotelnictví 65 žáků 3. ročník Hotelnictví 77 žáků 4. ročník Hotelnictví a turismus 74 žáků 3. roč. Hotelnictví dálkové 30 žáků 5. roč. Hotelnictví a turismus 30 žáků Celkem 341 žáků - Počet tříd 13 - Počet nově přijatých žáků k Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy 86%.

4 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Kód oboru Název oboru Číslo jednací ročník M/ M/01 RVP Hotelnictví Denní studium RVP Hotelnictví Dálkové studium ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ I., II., III.,IV III.

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Kvalita výchovně vzdělávacího procesu souvisí i s kvalitou pedagogického sboru. Na škole v loňském školním roce vyučovalo 28 kmenových pracovníků a 3 pracovníci externě. Věková struktura pedagogického sboru odpovídá struktuře obvyklé na středních školách zastoupena je věková struktura let, mladší 45 let je 65% učitelského sboru. Muži tvoří čtvrtinu učitelského sboru, což odpovídá vzdělávací nabídce. Se svými 87% aprobovaně odučenými hodinami (z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných předmětů) patří škola mezi 40% středních odborných škol s nejvyšší mírou aprobovanosti učitelů. Téměř všichni členové pedagogického sboru mají dostatečnou uživatelskou schopnost práce s počítačem všichni učitelé absolvovali kurz základní počítačové gramotnosti a všichni kurz pro uživatele programu Bakalář zápis klasifikace, čímž jsme vyhověli přání rodičů zapisovat známky elektronicky. Část pedagogů absolvovalo i speciální počítačové dovednosti v rámci tohoto programu rozvrh hodin, suplování apod. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalším školním roce, kdy chceme přejít na elektronickou třídní knihu. V loňském školním roce dokončili tři pracovníci bakalářské studium na vysoké škole, doplnili si vzdělání pro výuku na střední škole a doplňkové pedagogické studium. Tito pracovníci také pokračují v magisterském studiu. Dále jsme se zapojili do přípravy na novou maturitu, kde jsme absolvovali kurzy pro hodnotitele a zadavatele. Prostřednictvím jsme se účastnili školení týkající se ústního i písemného hodnocení maturitních předmětů český jazyk a cizí jazyky. Kromě těchto kurzů se učitelé účastnili i kurzů doplňujících či rozšiřujících jejich vzdělání (viz příloha). Většina učitelů také v rámci projektu Inovace odborných předmětů absolvovalo školení na tvorbu digitálních učebních materiálů. Co se týká kvalifikace metodika prevence sociálně patologických jevů splňuje požadovanou kvalifikaci a taktéž se účastní doplňujících školení v rámci své funkce. Koordinátor enviromentální výchovy se pravidelně účastní setkání ve Sluňákově školící středisko pro ekology. Také vyučující společenských věd si rozšiřují své vědomosti a znalosti na školeních pořádaných univerzitami. V rámci odborného vzdělávání v oblasti gastronomie a cestovního ruchu se odborní učitelé účastní seminářů, konferencí a školení zaměřených na nové trendy v těchto oblastech. Problémem zůstává jazykové vzdělání odborných učitelů individuálně si jej doplňují v jazykových kurzech (francouzský, anglický a ruský jazyk). Ostatní pracovníci školy spoluvytvářejí dobré pracovní podmínky pro práci učitelů a žáků. Můžeme konstatovat, že vedení školy se nadále snaží vytvářet podmínky pro odborný i všeobecně vzdělávací vzdělanostní růst učitelů. Ti jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace. Vedení školy také podporuje profesní aktivity učitelů mimo školu pokud mají příznivý vliv na jejich práci ve škole.

6 4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/12 Studijní obor M/01 Hotelnictví denní studium Počet přihlášek : 76 Počet přijatých : 65 Počet nepřijatých : 11 Počet podaných odvolání : 0 Počet odevzdaných zápisových lístků 48 Z toho vrácených zápisových lístků 1 Opakování 1. roč. 3 Přestup z jiné školy do 1. roč. 3 Celkem přijato do 1. roč. 53 žáků Studijní obor M/01 Hotelnictví dálkové studium Počet přihlášek 8 Studijní obor L/51 Gastronomie dálkové studium Počet přihlášek 4 Z důvodu malého počtu uchazečů nebude ve školním roce 2012/13 dálkové studium otevřeno.

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Prospěch Obor ročník Počet Žáků prospělo s vyznam prospělo neprosp. vyloučen (prosp., chování) neklasif. HT Denní I II III IV Dálkové HT V HT III Celkem: Průměrný prospěch podle ročníků a oborů: obor I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník V.ročník Celkem HT denní 2,19 2,32 1,86 2,07-2,11 HT dálkové - - 1,93-1,96 1,94 Škola celkem 2,05

8 Absence na žáka: 1. pololetí 2. pololetí omluvená neomluvená omluvená neomluvená 83,30 1,32 63,49 0,06 Výsledky maturitních zkoušek obor počet žáků prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo opakuje zkoušku 0 prosp. HT ,82 Výsledky chování za 1. a 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st. z chování Pochvala TU Pochvala ŘŠ Podmíněné vylouč. 3-3

9 Srovnání výsledků výchovně vzdělávacího procesu Šk. rok 2009/2010 Šk. rok 2010/2011 Šk. rok 2011/2012 Celkový prospěch O 2,19 O 1,86 O 2,05 HT denní O 2,25 O 2,23 O 2,08 HT - dálkové O 1,90 O 1,49 O 1,94 Absence celková Absence na žáka O 61,00 O 69,32 O 63,48 Maturitní zkouška O 2,35 O 2,37 O 1,82

10 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. (Metodické doporučení k primární prevenci č.j / ). Cílové skupiny : Strategie prevence se na této škole dotýká těchto cílových skupin : středoškolští studenti (dojíždějící i ubytovaní na DM) ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku nepedagogičtí pracovníci školy. Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost všech zapojených pracovníků. Ve školním roce 2011/12 proběhly aktivity : Oblast tématického plánu Vzdělávání, porady metodiků Plnění (akce, termíny..) - Konzultace s okres. metodikem M. Kupkou v PPP ( ) - Porada metodiků ( ) host Spurný, Jeseník - Rudolf Rubeš Právo ve školách ( ), Jeseník - Etická výchova CMG Prostějov říjen - Etická výchova Olomouc ( ) - Konference Etické výchovy Olomouc ( ) Poznámka Pil. Pil. Kor., Pil., Ozs. Zbr. Pil. Pil. Pil. Kontakty - PPP M. Kupka Spolupráce učitelů, info o žácích Témata prevence ve výuce Dotazníky, zpětné vazby - Darmoděj - program besed Oulet, klub Čtyřlístek - EXIT TOUR autoři projektu byli školou osloveni, pro velký zájem škol je projekt dlouhodobě dopředu obsazen, nebyli jsme zařazeni - Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, průběžně dle potřeby - Deník MP průběžně veden od r Průběžně konzultace s VP: sociální problémy žáků, besedy, dotazníky Připraven formulář pro učitele, tématické plány, plány předmětových komisí 1. DROGY A DROGOVÁ ZÁVISLOST sdružení Darmoděj (2. ročníky listopad 2011, 1. ročníky prosinec 2011) 2. KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU p. Slavíková (1. ročníky únor 2012) 3. POHLAVNÍ NEMOCI, AIDS sdružení Darmoděj (2. ročníky duben, květen 2012) 4. AIDS, SEX, LÁSKA, VĚRNOST ABATOP (1. Pil. Pil., Ozs. Pil.

11 ročníky červen 2012). Všechny přednášky byly zakončeny dotazníkem zpětnou vazbou. Kromě toho v průběhu školního roku studenti vyplňovali další dotazníky na témata : 1. ŠKOLNÍ SPOKOJENOST - ( ročníky)- duben SPOKOJENOST SE STUDIEM - (4. ročníky) - duben MAPA ŠKOLY - (výběr ročníky) - únor Pil., TU Ozs. ZŘ Výsledky těchto dotazníků byly průběžně analyzovány a využity k zkvalitňování práce školy. Nástěnka prevence Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ. Nově průběžná nástěnka u kabinetu ZŘ (aktuality, novinové zprávy Pil.) Pil. Dotazník školní spokojenosti Byl proveden u studentů ročníků, celkem, odpovídalo 181 studentů. Dotazník má 20 tvrzení o škole a o školním klimatu, ke kterým žáci přiřazují čísla podle přesnosti tvrzení. Většina žáků se shodla na příjemných pocitech mezi spolužáky, velmi kladně hodnotili možnost uplatnění na trhu práce. Připomínky se týkaly vybavení školy a tříd, režimu zamykání školy. V souvislosti s výsledky dotazníku chystáme pro školní rok 2012/13 modernizaci vybavenosti tříd a přechod školy na režim zamykání pomocí čipů a studentských karet. Ve školním roce 2011/12 byly nejčastěji řešeny případy rizikového chování z okruhů : kouření zneužívání alkoholu neomluvená nebo zvýšená absence. K řešení těchto problémů byla přijata tato opatření : KOUŘENÍ evidence kuřáků, konzultace s rodiči žáků v průběhu třídních schůzek ( MP) spolupráce s třídními učiteli, kázeňské postihy za opuštění školní budovy spolupráce s městskou policií, namátkové kontroly, popř. pokutování kuřáků průběžně v rámci výuky diskuse o zdravém životním stylu, nekuřáctví pro školní rok 2012/13 škola přechází na čipovou metodu, každé opuštění budovy žáky bude evidováno na základě dotazníků školní spokojenosti chceme téma kouření přenést k debatě na půdu školního parlamentu ve školním roce 2012/13. ZNEUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU diskuse, referáty na téma alkoholismus v rámci výuky ( NAV, ZPV, OBN, třídnické hod.) - Lázeňský pohár, DOD zvýšený dohled nad pracovišti, kde se pracuje s alkoholem ( bar) v příštím školním roce se chceme více zaměřit na téma kvalitního využívání volného času a motivaci studentů ke zdravému životnímu stylu.

12 NEOMLUVENÁ NEBO ZVÝŠENÁ ABSENCE na základě statistiky absence studentů v průběhu 1. čtvrtletí 2011 bylo schváleno zpřísnění pravidel k uzavření klasifikace a obnovení opravných pololetních zkoušek v 1. ročníku ukončily studium 2 žákyně se zvýšenou a neomluvenou absencí i přes populační pokles a úbytek studentů se škola rozhodla netolerovat záškoláctví i za cenu případného vyloučení studentů. Podezření na zneužití návykových látek v průběhu vyučování nebylo u žádného žáka, kromě kouření. Testovací sada na detekci návykových látek nebyla po konzultaci s odborníky zakoupena, v tomto směru jsme při podezření na zneužití domluveni na spolupráci s PČR nebo se zdravotníky. V příštím školním roce 2012/13 se chceme více zaměřit na témata : - sociometrického výzkumu třídních kolektivů dlouhodobá prevence ve spolupráci se sdružením Darmoděj stravovací návyky mládeže (anketa snídaně - Den otevřených dveří). Vypracovala : MVDr. Jana Pillichová, metodik prevence Zpracováno ke dni.:

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Obor Název instituce Sobotová Ludmila Mauričová Jitka Gambová Lucie Pillichová Jana Hégr Kamil Ozsvaldová Alena Koryťáková Jarmila Zbranková Zuzana Anglická filologie Anglická filologie Bakalářské studium Ekonomika a podnikání Právní vědomí pedagogů Koordinátor enviroment.výchovy Gastrotrend Workshop CBA Magisterské studium Právní vědomí pedagogů Profilová MZ Právní vědomí pedagogů Bakalář Školení v systému Bakalář program zastupování,rozvrh hodin, el.třídní kniha, Školení Tvorba digit. uč. materiálů Kariérové poradenství e-learning SVŠ humanitně ekonomická PF Slezská univerzita Opava Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava Jeseník - Kaple Sluňákov Ostravská univerzita Jeseník Kaple Policie ČR - Praha Praha SOU obchodu a služ. Jeseník Kaple Policie ČR Praha SŠ staveb. a stroj. Jeseník HŠVP + gymn. Prostějov NUOV Chromková Jana Gastrotrend Workshop CBA SOŠ Litovel CBA Brno

14 Jedličková Iveta Knedla Ondřej Grygar Petr Krzystková Aneta Procházka Petr Letní škola historie Bakalářské studium Anglická filologie Zadavatel nová mat. Workshop Zadavatel - nová mat. Profilová MZ Vývoj české ekonomiky Fil. fak. UK Praha PF Slezská univerzita Opava e-learning Prostějov e-learning Praha, SOU obchodu a služeb, Praha, Žofínský palác Weiser Erich Šimek Ivo Knedla Lubomír Grossová Lea Velcová Eva Bubíková Eva Zpracovala: Mgr. Jarmila Koryťáková

15 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní zahájení školního roku v DPB Projektové školení Exkurze pivovar Hanušovice Exkurze skládka Filmové představení Nicolas Winton Síla lidskosti Přehlídka SŠ Česká Třebová Školení ICT Burza Hospodářské komory DOD Čtyřlístek, Darmoděj krizové centrum pro mládež Turnaj stolní tenis hoši Mezinárodní barmanská soutěž Lázeňský pohár Mezinárodní soutěž barmanů Praha Den otevřených dveří Prezentace SŠ Jeseník Volejbal dívky Soutěž barmanů Třinec Burza SŠ Šumperk Zahájení baristického kurzu Gaudeamus Brno Piškvorky soutěž Šumperk Volejbal hoši Prezentace SŠ Prostějov Prezentace SŠ Přerov Prezentace SŠ Olomouc Beseda 4. roč. jazykové pobyty v zahraničí Barmanský kurz Raut pro Červený kříž Beseda Darmoděj Barmanská soutěž Brno- Brněnský šejkr Ekonomicko-právní soutěž Fernet Cup Chrudim Exkurze ČNB Praha Soutěž ve střelbě Olympiáda v ANJ -. Školní kolo Soutěž v psaní na PC Soutěž Finanční gramotnost školní kolo Veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno Soutěž SAPERE okresní kolo reprezentační ples školy Soutěž v CR Moravská brána Olomouc Lyžařský výcvikový kurz.

16 Přednáška Prevence rakoviny děložního čípku Okresní kolo olympiády v německém jazyce Barmanská soutěž Kroměříž Soutěž ve šplhu SAPERE ukončení školního kola Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Barmanská soutěž Ostrava Sportovní soutěž košíková Přednáška Zdravá výživa SAPERE okresní kolo Divadelní představení Ovidius Školní kolo recitační soutěže Puškinův památník. Březen Baristický kurz Soutěž barmanů Nový Jičín Workshop CR Zábřeh okresní kolo SAPERE Raut Sportovec roku IPOS Barmanská soutěž Poděbrady Oblastní kolo Wolkerův Prostějov Prezentace VOŠ Havířov 4. ročníky Silový čtyřboj sportovní soutěž Beseda pro 4. roč. Úřad práce v Jeseníku Program Absolvent Barmanská soutěž Prostějov Krajské kolo Puškinův památník - Mohelnice Prezentace SKI areálu Beseda Úřad práce v Jeseníku Absolvent Kurz studené kuchyně H2A Florbal hoši, dívky Ekonomicko-manažerská olympiáda Barmanská soutěž Plzeň Výlet do Bruselu Planeta země Equádor film Účast na 46. ročníku festivalu Puškinův památník Praha Beseda Darmoděj závislosti Účast v soutěži Finanční gramotnost Praha Odjezd studentů na stáž do Řecka Program Leonardo da Vinci Zdravá výživa kurz praktických ukázek Raut pro Světový pohár v cyklistice pro TTV Sport Group Olomouc.

17 9. Zpráva o inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/12 nebyla na naší škole provedena inspekční činnost.

18 10. Základní údaje o hospodaření školy V hlavní činnosti organizace byl za rok 2011 vykázán zisk +178 tis. Kč a v doplňkové činnosti zisk +38 tis. Kč. Celkový výsledek organizace za rok 2011 představuje ziskové hospodaření ve výši tis. Kč. Na vykázaný příznivý hospodářský výsledek školy měla velice pozitivní vliv slabá zima v obou topných kvartálech roku Toto se projevilo značnou úsporou spotřeby zemního plynu, kterým se vytápí všechny budovy školy. Navíc výběrem centrálního dodavatele klesla cena m3 plynu oproti roku 2010 z 12,88 na Kč. V kalendářním roce 2012, k vykazuje škola po odpočtu výdajů na mzdy zisk +93 tis. Kč. Největší procentní podíl na čerpání nákladů (mimo pevně stanovené mzdové prostředky), představují následující účetní položky. Jsou to : 501- spotřeba materiálu, 502- spotřeba energie, 511- opravy a udržování a 518- ostatní služby. V roce 2011 byla provedena výměna střešní krytiny na budově Vila a Kord, což přispělo k úspoře nákladů za každoroční provizorní opravy těchto střech. Dotace zřizovatele na provoz se v posledních letech nenavyšují, naopak vstupní ceny počínaje energiemi a konče materiálem narůstají. Proto i v kalendářním roce 2012 je vyvíjena maximální snaha na hledání úspor a zvyšování tržeb z doplňkové činnosti. V roce 2012 započala realizace Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jenž je realizován z prostředků EU. Doposud došlo k realizaci stravovacího a docházkového systému, pronájmu kopírek a dodávce informačních technologií v souhrnné částce 680 tis. Kč. Ostatní údaje: Zaměstnanci Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v hlavní činnosti k ,37 stanovený rozpočet - 37,70 K je stav zaměstnanců v hlavní činnosti 32,43. Rozpočet rok 32,39. Úměrně s každoročním snižováním počtu žáků k 1.9. dochází i ke snižování počtu pracovníků a organizace je nucena dávat výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost. Hospodaření s majetkem U nemovitého majetku organizace nedošlo v průběhu roku 2011 k žádným změnám. U movitého majetku účty 022 byla v roce 2011 pořízen konvektomat za 206 tis. Kč a v 8/2012 byla pořízena elektrická smažící pánev za 115 tis. Kč. Naopak vyřazen byl majetek za 376 tis. Kč. U movitého majetku účet 028 (DDHM) byl celkem vyřazen majetek za 299 tis. Kč. Naopak byl pořízen majetek za 312 tis. Kč. Z převážné většiny se jednalo o prostředky výpočetní a audiovizuální techniky. Doposud v roce 2012 byl pořízen DDHM za 59 tis. Kč. Zásoby k byly ve výši 276 tis. Kč. K jejich stav činí 281 tis. Kč. Veškeré zásoby se týkají provozu školní restaurace Labyrint.

19 Pohledávky Krátkodobé pohledávky za odběrateli k činily 54 tis. Kč. Závazky Krátkodobé závazky za dodavateli k byly 68 tis. Kč. Organizace provádí úhrady faktur v termínu splatnosti. Stejně tak v termínu splatnosti je nám hrazena i většina pohledávek. V Jeseníku Vypracoval: Ing. Pavel Kozák

20 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů K naší dlouhodobé strategii patří navazování mezinárodních kontaktů za účelem získávání míst pro zahraniční praxe studentů, které přispívají jednak ke zdokonalení se v cizím jazyce, ale především umožní získat zkušenosti ve zcela odlišném sociálně ekonomickém prostředí. Po zkušenostech s praxí v Rakousku, Řecku a ve Spolkové republice Německo se nám podařilo rozšířit mezinárodní kontakty o Skotsko, kam již dva roky vysíláme celkem 15 studentů. V těchto zemích studenti vykonávají tří a čtyřměsíční odbornou stáže ve špičkových hotelích, kde se seznamují nejen s mezinárodní kuchyní, ale také s organizací a řízením restauračních provozů, s ubytováním a stravováním v moderních gastronomických zařízeních. Během těchto stáží si žáci splní předepsanou odbornou praxi podle rozpisu praxe v daném školním roce. Již patnáctým rokem jsme také zapojeni do Programu Leonardo da Vinci, který je financován z prostředků EU. Ve školním roce 2010/2011 byl realizován projekt č. CZ/LLP- LdV/IVT/ pod názvem Rozvoj profesních kompetencí v evropském pohostinství, v jehož rámci odjelo na třítýdenní stáž do Klaipeda Tourism School v Litvě 6 studentek druhého ročníku. V tomtéž roce byl schválen nový projekt č. CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Turistika zahrnuje všechny možnosti regionu, týkající se stáže žáků v Řecku, který absolvovalo v měsících červen-září celkem 20 studentů. V současné době se tento projekt dokončuje. Ve šk. roce 2011/2012 byl opět schválen další projekt v rámci Programu Leonardo da Vinci č. CZ/12/LLP-LdV/IVT/ pod názvem Rozvoj profesních kompetencí pracovníků služeb v evropském pohostinství. Tento projekt bude realizován v roce 2013 a týká se odborné stáže žáků v Litvě a Lotyšsku. Dalším významným počinem v rámci mezinárodních aktivit školy bylo znovuobnovení spolupráce s Francií, konkrétně s hotelovou školou v Bar-Le-duc, kam odjíždějí naši studenti na roční pomaturitní stáž. V průběhu stáže se účastní jednak teoretické výuky na škole, a také praxe ve francouzských hotelích např. ve městě Nancy. Během stáže se připravují na vykonání závěrečných zkoušek s mezinárodní platností a získají certifikát v oboru gastronomie. V průběhu několika let jsme také navázali kontakty s několika hotelovými školami v zahraničí, např. se Střední odbornou školou společného stravování v Nitře, s Hotelovými školami v Prievidzi a v Piešťanech, s Hotelovou školou v polské Wroclavi a s Univerzitou ekonomiky a turismu v Kyjevě na Ukrajině. S těmito školami se pravidelně setkáváme na významných oslavách k výročí založení jednotlivých škol (150. výročí založení školy v Kyjevě), na odborných akcích jakou je např.mezinárodní soutěž barmanů Lázeňský pohár na naší škole, soutěž kuchařů ve Wroclavi a soutěž barmanů v Piešťanech. Na stáži v Litvě byly navázány nové kontakty se školami v Lotyšsku a v Anglii, které přislíbily spolupráci v dalších letech. Můžeme konstatovat, že ve školním roce 2011/2012 úspěšně absolvovalo odbornou stáž v zahraničí 40 studentů. Pevně věříme, že zkušenosti nabyté v zahraničí ať již ze strany studentů či pedagogů povedou ke zkvalitnění výuky, a ze strany studentů k lepšímu uplatnění se na trhu práce, a že naše škola v budoucnu obstojí v silné konkurenci středních škol.

21 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno na naší škole 11 tříd denního studia a dvě třídy dálkového studia, což znamená, že škola tak významnou měrou přispívá k rozvoji vzdělanosti nejen v Olomouckém kraji, ale především k rozvoji vzdělanosti na Jesenicku. Třída tohoto pětiletého oboru úspěšně zakončila studium maturitní zkouškou s velmi dobrými výsledky. V rámci celoživotního učení má škola také podporu jednak Úřadu práce v Jeseníku a jednak podporu z řad zaměstnavatelů (Lázně Jeseník, Schrottovy lázně, MIC, penziony, CK, apod.). V průběhu šk. roku 2011/2012 se na škole realizovaly kurzy pro Úřad práce, kurzy neziskové organizace ARPOK (digitální fotografie ), kurz vaření pro děti z dětských domovů, kurz barmanský nejen pro naše studenty a kurz barristický. Mezi oblíbené kurzy patří také kurz zdravé výživy, kde se zájemci z řad studentů, veřejnosti i učitelů dozví mnohé o racionální výživě a dietním stravování. Na závěr školního roku byl uspořádán ve spolupráci s jesenickou firmou VIDEN jednodenní kurz Netradiční grilování s použitím nejrůznějších marinád, které tato firma nabízí. Tímto naše škola významnou měrou přispívá k rozšíření a prohloubení si dosavadního vzdělání jak studentů školy, tak i veřejnosti. Taktéž naši učitelé se v rámci DVPP účastnili řady vzdělávacích aktivit např. kurzy zaměřené na novou maturitu pro hodnotitele, zadavatele a školního komisaře, kurzy informatiky v rámci zdokonalení se v počítačové gramotnosti program Bakalář (zápis klasifikace, školní matrika, rozvrh hodin, zastupování, elektronická třídní kniha, stravovací a vstupní systém...), kurz pro koordinátory ŠVP. V rámci schváleného projektu Inovace ve výuce odborných předmětů ve spolupráci se SCHOLA SERVIS se většina učitelů účastnila školení týkající se tvorby digitálních učebních materiálů, které pak mohou uplatnit nejen ve výuce odborných předmětů, ale i v předmětech všeobecně vzdělávacích. Samozřejmostí je, že si dále prohlubují a rozšiřují svoji kvalifikaci - účast na seminářích finanční gramotnost, enviromentální výchova, společenské vědy, právní vědomí pedagogů, kariérové poradenství, workshopy CBA apod., školení NAEP v Praze program Leonardo da Vinci, Comenius. Mezi další vzdělávání také patřilo dokončení bakalářského studia a magisterského studia u učitelů anglického jazyka a učitele odborných předmětů. Na pedagogické pracovníky se kladou stále vyšší nároky ať již na jejich osobní či odborné kvality, zvyšují se jejich povinnosti, proto se vedení školy bude i nadále věnovat rozvoji pedagogických pracovníků, aby obstáli tváří v tvář vzrůstajícím nárokům na jejich odbornou i všeobecnou připravenost.

22 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 1. Projekty realizované školou ve školním roce 2011/12 V rámci programu Leonardo da Vinci zahraniční stáž studentů v Řecku projekt č. CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Turistika zahrnuje všechny možnosti regionu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt č. CZ/1.07/1.5.00/ Inovace výuky odborných předmětů tvorba digitálních učebních materiálů pro odborné předměty Hotelnictví a cestovní ruch. 2. Schválené projekty ve školním roce 2011/12 realizované ve školním roce 2013/14 V rámci programu Leonardo da Vinci projekt č. CZ/12/LLP-LdV/IVT/ Rozvoj profesních kompetencí v evropském pohostinství.

23 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu je velmi důležitá spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, se sociálně právním odborem při MěÚ v Jeseníku, s poradnou pro rodinu a děti, s městskou policií, s Centrem duševního zdraví v Jeseníku, se zařízeními jako je Čtyřlístek, Darmoděj, s Úřadem práce a také s jednotlivými dorostovými lékaři. S těmito partnery řešíme zejména absenci žáků, jejich rodinné zázemí a také finanční zabezpečení studia dětí. Každoročně v rámci této spolupráce pořádáme besedy s odborníky na různá témata (alkohol, kouření, duševní a tělesná hygiena, prevence kriminality, závislosti..). Pro žáky 4. ročníků organizujeme besedu s Úřadem práce v Jeseníku, týkající se pracovního pohovoru, informací o nabídce zaměstnání apod. Velmi dobrá je také spolupráce s Klubem přátel hotelové školy, který je zastoupen rodiči žáků z jednotlivých tříd. KPŠ se pravidelně schází čtvrtletně, vždy v období třídních schůzek. Zde jsou rodiče informováni o chodu školy, připravovaných akcích, o finančních prostředcích poskytovaných na akce školy z fondu KPŠ a plánech školy do budoucna. Dále se vedení školy pravidelně setkává s představiteli Školské rady, kteří schvalují Celoroční plán práce, změny ve školním řádu, Výroční zprávu školy, koncepci školy a vlastní hodnocení školy. Kromě těchto partnerů spolupracujeme také se sociálními partnery např. s představiteli Hospodářské komory, Priessnitzových léčebných lázní, Schrottovými lázněmi a dalšími odborníky z oboru hotelnictví a gastronomie. Setkáváme se i s představiteli města, u kterých máme velkou podporu, neboť naše škola velkou měrou přispívá nejen ke zvyšování vzdělanosti na Jesenicku, ale i výchovou odborníků ke zkvalitňování služeb v oblasti turistického ruchu. Osvědčila se i spolupráce s Městským informačním centrem v Jeseníku, kde naši žáci vykonávají celoročně odbornou praxi. Další spolupráce se týká našich zahraničních partnerů zejména v oblasti stáží a praxe studentů v oboru hotelnictví a cestovního ruchu. Osvědčila se i spolupráce s vysokými školami zaměřenými na ekonomiku, podnikání, hotelnictví a cestovní ruch, kteří přijíždějí se svojí nabídkou oborů v rámci dalšího pomaturitního studia žáků (Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzita Palackého v Olomouci a další). Naší dlouhodobou snahou je užší sepětí a spolupráce školy se zaměstnavateli zejména z důvodu zkvalitnění praktické stránky přípravy našich žáků v oblasti gastronomie a turismu.

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více