Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav ošetřovatelství Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Krobotová Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Roman Adamczyk Opava 2010

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila pouze uvedené zdroje a literaturu. V Opavě dne Petra Krobotová

3 Poděkování Za cenné rady, připomínky a konstruktivní kritiku při vypracovávání této bakalářské práce děkuji svému vedoucímu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi. Za umožnění uskutečnění dotazníkového šetření děkuji Slezské nemocnici v Opavě a Šumperské nemocnici a.s. Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR děkuji za vstřícné připomínkování některých částí mé práce.

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů 7 3 Lingvistická východiska práce Základní lingvistické pojmy Slang Tvorba slov Slovní zásoba Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Derivací vzniklá slova Slova složená (kompozita) Slova vzniklá abreviací Slova vzniklá univerbizací Deminutiva Anglicismy a slova přejatá Přechylování v ošetřovatelství Archaismy a slova zastarávající Historismy Neologismy Metafory a metonymie Zkratky v ošetřovatelské dokumentaci Radiologický slang Slang drogově závislých Dialekt ve zdravotnictví Emoční zabarvení slangu z pohledu pacienta / klienta 39 6 Empirická část Formulace problému Cíle dotazníkového šetření Metodika průzkumu Charakteristika souboru Realizace průzkumu Výsledky průzkumu Naplnění cílů práce Závěr empirického šetření Doporučení pro praxi

5 7 Závěr 69 A Dotazníkové šetření 70 B Povolení průzkumu v Šumperské nemocnici a.s. 72 C Povolení průzkumu ve Slezské nemocnici v Opavě 73 D Název profese zdravotní sestry muže 74 Reference 76 4

6 1 Úvod Jazyk jako nejdokonalejší nástroj lidského dorozumívání plní své společenské poslání nejen ve své podobě spisovné, v současné moderní společnosti uplatňují se i jeho nespisovné formy a vrstvy. Slangové výrazy fungují jako prostředky komunikace neoficiální nebo polooficiální. O výklad takovýchto prostředků ve zdravotnickém prostředí se pokouší tato bakalářská práce, jejíž náplní jsou z velké části slangismy, z menší pak části nářečí užité v ošetřovatelství, zkratky a anglicismy. Pokládám za důležité připomenout, že vzhledem k rozsahu daného tématu a omezeným možnostem bakalářské práce, nelze práci považovat za vyčerpávající dílo shrnující veškěrý slang ze zdravotnické oblasti. Vzhledem k dynamice českého jazyka a rozvoji ošetřovatelství, dovolím si v práci používat internetové zdroje. Vymezení cílů Tato bakalářská práce je úvodem do odbornou veřejností ne zcela prozkoumaného tématu, přesto však hojně užívaného, do tématu slangových výrazů. Práce je zpracována jako možný studijní materiál pro nové generace nelékařských zdravotnických pracovníků. Oporu a vysvětlení slangových nebo nečekých výrazů v ní najde i sám pacient. Některým lidem otevře práce dveře k pochopení zdravotnických pracovníků a jejich mluvy někdy krásné a libozvučné, jindy zdánlivě ponižující nebo zahanbující. Práce se opírá o poznatky z oboru ošetřovatelství a částečně i z lingvistiky, protože co se slangových výrazů v medicinsko ošetřovatelském prostředí týče, jdou spolu tyto dva obory ruku v ruce. Latinský a anglický jazyk byly východiskem mnoha termínů, poté si je čeština nádherně upravila. Mnoho výrazů je také ryze českého původu. Zmíněny jsou i psychologické vědy, poněvadž užívání slangu úzce souvisí i s psychologickými procesy. Struktura práce Protože je bakalářská práce určena širokému spektru lidí, chce podat základní poznatky co možná objektivně. V úvodu je objasněn význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů, dále jsou popsána základní lingvistická východiska. Největší část této práce je věnována jednotlivým slangovým výrazům a okrajově i výrazům přejatým z jiných jazyků. Výrazy jsou rozděleny podle svého vzniku, každá podkapitola je členěna abecedně. V závěru teoretické části nastíním vztah pacienta k těmto emočně zabarveným, někdy ne zcela spisovným výrazům. V empirické části analyzuji výsledky dotazníko- 5

7 vého šetření, porovnávám závislost užívanosti slangu na různých okolnostech, především pak na jednotlivých pracovištích a typu zdravotnického zařízení (státní, soukromé). V přílohách naleznete dotazník, jež jsem vypracovala za účelem průzkumného šetření. Dále povolení k provedení dotazníkového šetření a výsledky ankety týkající se názvu profese zdravotní sestry muže. 6

8 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů Obecně o slangu Slang je obecně řazen k nespisovným útvarům národního jazyka. Objevuje se v neoficiální nebo v polooficiální komunikaci. Obor, který se zabývá slangy v jednotlivých prostředích se nazývá sociální dialektologie. Česká mluvnice definuje slang takto: Slangem se rozumí soubor jistých speciálních názvů a obratů, kterých se užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového společenství. Vznikají slangové výrazy, neboli slangismy. Tyto názvy a obraty vznikají z důvodů věcných i expresívních a jsou vázány na specifické prostředí. Podmětem pro vznik takovýchto výrazů může být potřeba pojmenovat nové věci, nově vzniklé skutečnosti. Zastarávající výrazy jsou obnovovány a specifikovány. V důsledku nových objevů vzniká potřeba vymýšlet nové názvy a přesné pojmenování, roste potřeba konkretizace. Některé prvky slangu pronikají i do čistě spisovných textů a mnohé už byly uznány za plně spisovné nebo alespoň za prvky hovorové češtiny. To souvisí i s potřebou vytvoření standartní terminologie v ošetřovatelství. Do českého jazyka proudí nová slova a slovní spojení, jež se nedají přeložit již existujícím českým slovem (např. terciální péče, kritické myšlení,... ). Tím větší je ovšem důležitost studia nespisovných vrstev češtiny. V nedávné době vyšlo několik knih, mapujících tabuizované oblasti (sexuologické slovníky, slovník násilné činnosti, slovník nadávek, slovník narkomanů,... ). Na žádné dílo souhrnně se věnující zdravotnickému slangu (tedy konkrétně ošetřovatelskému) jsem však na českém trhu nenarazila. Je to tedy téma poměrně nové a neprozkoumané. Tato práce odráží aktuální ošetřovatelské slangismy tak, jak je sestry (potažmo i další ošetřovatelský personál) v hovoru i v psané formě používají. Mnohá slova vznikla zkrácením nebo upravením slov cizích, přestože mají své české ekvivalenty (např. jugulárka). Mnohé české ekvivalenty však působí uměle a archaicky (český výraz pro infarkt je záhať ). Lékařské termíny latinského a řeckého původu se používají většinou v počeštěné formě (hepatitída místo hepatitis) [17]. Slang jako ventil Při práci s pacienty nebo klienty je zdravotnický personál vystaven mnoha zátěžovým situacím. Slangismy mohou v mnohých případech sloužit jako ventil. 7

9 Jako prostředek k odlehčení těžkých situací, kterých v prostředí pomáhajících profesí rozhodně není málo. Takové situace mohou vést až k myšlenkové agresi, která je, jak tvrdí rakouský etolog Konrad Lorenz, vrozená. [1] K uvolnění agrese nebo napětí dojde např. při sportu, použitím myšlenkové agrese a nebo právě expresívními výrazy. V těchto případech dochází k uvolnění napětí cestou slovní. Bohužel v některých případech cestou vulgární, což není příliš vhodné, zvláště ve zdravotnictví. Slang ano, ale... Podle mého názoru je slang nedílnou součástí každé profesní skupiny, nevyjímaje zdravotníků. Možná je dokonce nutností. Jeho používání by však mělo podléhat některým pravidlům, především tedy pravidlům slušného chování, a etickým kodexům (Etický kodex práv pacienta a Etický kodex pracovníků nelékařských oborů). 8

10 3 Lingvistická východiska práce V této kapitole se budeme věnovat některým kritickým oblastem, s nimiž by bylo dobré se seznámit pro plné pochopení dalších oblastí práce. Z oboru lingvistiky okrajově zmíním základní lingvistické termíny a způsoby obohacování slovní zásoby tvorbou nových slov. 3.1 Základní lingvistické pojmy Předpona se nachází před kořenem slova. Jejím přidáním ke slovu dochází k modifikaci významu slova. Např. léčit vyléčit, přeléčit, doléčit, neléčit, zaléčit. Kořen je část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných. Ve slově lékař je kořenem -lék; stolička, kořenem je -stol. Slovo porodit má kořen -rod. Slova se stejným kořenem se nazývají příbuzná. Přípona je připojena za kořen. Lze jí v češtině jemně odstínit význam slova, např. rozlišit slova dřevní, dřevitý, dřevnatý, dřevěný, dřevný. Koncovka je ta část ohebného slova, která se v jeho různých tvarech mění (při skloňování nebo časování). Například různé koncovky ke slovu pacient: pacientů, pacientům, pacienty, pacienti, pacientech. 3.2 Slang Podle Františka Kopečného je slang 1 anglické slovo skandinávského původu (poprvé doložené roku 1758) a lze jej pokládat za dějové jméno ke sling (= vrhat, házet); označovalo původně zvláštní zpěvavý a lstivý jazyk žebráků. Starší, u nás doposud všeobecně rozšířený je výklad tohoto slova z anglického s language (= něčí jazyk, např. soldier s language, mluva vojáků) ve významu vulgární jazyk. [6] V dnešním pojetí je slang nespisovným útvarem jazyka, který je charakteristický pro mluvčí, náležící k určité zájmové nebo profesionální skupině. V naší společnosti je zastoupen například slang sportovní, filmařský, myslivecký, studentský, akvaristický, právnický, lékařský a v neposlední řadě také slang ošetřovatelský. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě. Další tvary slova slang: slanzích, slangům, slangů, slangy, slangem, slangu. 1 Výslovnost: [ sleng ] 9

11 3.3 Tvorba slov Morfologie, neboli tvarosloví je lingvistická věda, zabývající se ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon. Tato disciplína sleduje strukturu slov. Členění slov 1. Morfologické hledisko rozčleňuje slova podle toho, zda jsou ohebná nebo neohebná, zda se skloňují (a o jaký typ skloňování jde) či časují. 2. Sémantické (obsahové) hledisko hodnotí význam slov, tedy co slova pojmenovávají. Slova bez lexikálního významu jsou označována jako slova neplnovýznamová (předložky, citoslovce,...). 3. Syntaktické hledisko sleduje využití slova ve větě kterým větný členem bývá nebo jakou funkci ve větě plní. Používáme deset slovních druhů. Způsoby tvorby slov Derivace, nebo-li odvozování je v českém jazyce nejpoužívanějším způsobem tvorby slov. Nová slova (v tomto případě deriváty) vznikají pomocí předpon a přípon i předpon a přípon zároveň. Např. in-tu-bo-vat za-in-tu-bo-vat. Kompozice: spojíme dva nebo více slovních kmenů, př. tlakoměr, vysokoškolský, červenomodrý. Abreviace, tedy zkracování, je spojení dvou i více zkrácených slovních základů. Z počátešních písmen slov pak vznikají iniciálnové zkratky (jako OSN nebo ČR) a z počátečních slabik nebo hlásek vznikají zkratková slova (Čedok, eldéenka). Oficiálně uznávané jsou zkratky vědeckých a akademických titulů (MUDr., MDDr.,...). Vyskytují se i neoficiální zkratky titulů, např. dr. Univerbizace je proces, při němž se z víceslovných pojmenování vytváří jednoslovné výrazy. V češtině mají tato slova hovorový, či nespisovný charakter. Příkladem je panelový dům panelák, výpadová silnice výpadovka. Multiverbizace je typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova. Příkladem je slovo dohlížet vykonávat dohled, rychle rychlým způsobem [13]. 10

12 Přejímání cizích slov. Příkladem internacionálního slova je Bible nebo doktor. Některá slova se omezují na okruh odborníků, např. zdravotníků (pulmonální, exkrement). V mnoha případech znějí tato slova v různých jazycích podobně, mají totiž stejný původ a většinou i stejný kořen slova. Přechylování je tvorba slov především v ženském rodě s významy odpovídajícími významům již existujících slov v rodě mužském. Do této definice spadá i odvozování ženských, popřípadě v některých jazycích i dívčích podob příjmení z příjmení mužských. Rodový protiklad lze vyjádřit i zcela odlišnými slovy (bratr sestra), jako přechylování se ale obvykle označuje jen tvoření slov pomocí přípon, které se pak označují jako přechylovací [16]. Příkladem je přechýlení ze slova lékař lékařka. Méně často je možné se setkat s přechylováním v opačném směru, z ženského rodu do rodu mužského (vdova vdovec, sojka soják). V ošetřovatelství pak vyvstává otázka zda, případně jak lze přechylovat pojem zdravotní sestra, jak se můžeme dále dočíst v kapitole č. 4.7, na straně Slovní zásoba Národní jazyk je historický jev. Slovní zásoba se mění, vyvíjí se ve společnosti, ta obráží např. vývoj výroby, změny politické, vývoj vědy a poznání vůbec. Národní jazyk není útvar jednolitý, ale mnohovrstevný. Skládá se z mnoha vrstev: jazyk spisovný, knižní, hovorový, jazyk nespisovný, obecná čeština, slang, argot, dialekt [8]. Vybrala jsem pro tuto práci podstatné vrstvy českého jazyka. Spisovný jazyk Je reprezentativní útvar národního jazyka. Je jazykem státních dokumentů, vědeckých i úředních spisů, literární tvorby, jednacím jazykem oficiálních zasedání atd. Patří sem slova neutrální a slohově nezabarvená, např. muž, dům. Hovorová čeština je forma spisovné češtiny určená pro mluvený styk. Nespisovný jazyk S nespisovným jazykem se můžeme potkat regionálně v podobě nářečí anebo v podobě profesionalizmů v učitém oboru, v našem případě v ošetřovatelství. 11

13 Archaismy Jako archaismy označujeme slova zastaralá, zastarávající a tedy vycházející z užívání. Např. silozpyt 2 nebo lučba. 3 Historismy Slova historická jsou slova, která označují již zaniklou skutečnost. Historismy úzce souvisejí s archaismy, ale liší se od nich tím, že archaismy mohou označovat i skutečnost dosud existující, pro niž se ovšem v současnosti používá vhodnější výraz. Příkladem historismu je palcát 4 nebo léno. 5 Neologismy Jsou opakem archaismů, tedy slova vzniklá v nedávné době z potřeby pojmenovat novou věc, představu (videokazeta, surfing, fax). Mohou se jimi stát počeštěná cizí slova, jako hardvér 6 nebo banka. 7 Vulgarismy Jako vulgarismy můžeme označit hrubé, nespisovné, sprosté a společensky nepřípustné výrazy. 2 fyzika 3 chemie 4 úderná ruční zbraň 5 podmíněná držba půdy 6 z anglického slova hardware 7 z italského slova banco 12

14 4 Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Ošetřovatelství je od svého počátku ovlivňováno náboženskými, politickými, ekonomickými i kulturními faktory. Často je velmi obtížné, nebo téměř nemožné jednoznačně dokázat původ některých slangových výrazů. Tato sekce si tedy klade za cíl nastínit historický podtext, současný vývoj a využití někteých slangových výrazů a slovních spojení, jež jsou využívány v ošetřovatelství, potažmo v medicíně. Zmíním jen, že se budeme věnovat především slovům spisovným, okrajově potom i několika nespisovným. Slova vulgární však v této práci vynechám, přestože jsou, bohužel, na některých odděleních využívána poměrně hojně. Slang týkající se drogové problematiky a radiologie bude zmíněn v závěru této sekce. 4.1 Derivací vzniklá slova Babičkytýda Pojmem babičkytýda je v ošetřovatelství s nadsázkou označována stařecká polymorbidita. Ke slovu babička připojíme koncovku -itis, jež označuje zánětlivé změny, v tomto případě však vyjadřuje spíše obecně onemocnění. Podobná slova tvořil Karel Čapek (švestkytýda, peckytýda). Pro rovnost pohlaví uvádím i pojem dědečkytýda. Brachiálka, femorálka, jugulárka, pulmonálka, radiálka apod. Arteria brachialis (tepna pažní). Slovo femorálka může mít dva významy, podle zvyklostí oddělení. Femorální kanyla (kanyla pro krevní dialýzu) nebo femorální tepna. Jugulárka značí venu jugularis, tedy hrdelní žílu. Arteria pulmonalis (plicnice), a arteria radialis (tepna vřetenní). Cytolka, hematolka, histolka a podobné odvozeniny Tato slova označují jednotlivé medicínské specializace. Většinou vznikla derivací a přidáním koncovky -olka, což je možné jen díky základu těchto slov (cyto-, hemato-, histo-,... ). V praxi se setkáme s tvary jako již zmíněná cytolka (cytologie), hematolka (hematologie), histolka (histologie), patolka (nebo také patola patologie), sterilka (oddělení streilizace), laborka (laboratoř). 13

15 Dement De (bez), mention (mysl) demention, demence. Duševní nemoc způsobená degenerativními změnami v mozkové tkáni. Onemocnění klasifikované ICD 8 F00 F07. Jako dement je hanlivě označován člověk trpící demencí. Dýchač Dýchací přístroj, někdy též zvaný ventilátor nebo respirátor, přičemž poslední dva termíny jsou velmi zavádějící. Ventilátor se používá ve významu slova větrák. Běžně je ale používáno spojení plicní ventilátor. Respirátor je protiprachová dýchací maska. Slovo dýchač je tedy nejpřesnější, je to všeslovanské slovo, z nějž jsou odvozena i slova jako duch a duše. Dýchače můžeme rozdělit do několika kategorií: transportní, vysokofrekvenční a domácí. Fonenďák, uši Fonendoskop, lékařský nástroj k poslechu. Přístroj zvyšeje initenzitu zvuku. Z řeckého fonos (zvuk) a skopein (zkoumat). Zakončení -ďák je podle Doležela (2007) velmi působivé. Ležák Člověk neschopný pohybu, imobilní pacient. Je překvapivé, že se toto hanlivé pojmenování objevuje i v oficiální mluvě. Příkladem je článek Vítkovská nemocnice: špína a zápach [14]. Marodka Ke slovu marod, tedy nemocný se přidá koncovka -ka a vznikne marodka, místnost pro ošetřování nemocných. Tento termín se používá spíše na školních akcích a dětských táborech. Ve sportu se slovem marodka označuje seznam sportovců, jež z důvodu nemoci nemohou být účastni sportovního klání. Medina Lékařská fakulta, medicína. Studovat medinu. Medik je studentem mediny. Muňka Druh vši, filcka. Vznik ze slova múdní veš. Jako moudí bylo ve staročeštině označováno přirození (byl to vulgární výraz), dnes odborné slovo. 8 International Classification of Diseases and Related Health Problems 14

16 Neschopenka Potvrzení pracovní neschopnosti, hovorové slovo. Ošetřující lékař uzná občana práce neschopným, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní zaměstnání. Nihilitida Zlehčující pojednání o onemocnění. Sestry v tomto smyslu mluví o onemocnění, které ve skutečnosti neexistuje. Časté u simulujících pacientů. Kořenem slova je nihil (z latinského slova nic) a koncovkou -itida (-itis, tedy zánět, zánětlivé změny) zánět ničeho. Oblbovák Oblbovák, neboli uklidňovadlo. Narkóza, droga, oblbovat utlumovat narkózou, drogou. Slovo oblbovák patří spíše do pacientského slangu, je známo laickou veřejností. Ofačovat Ovázat ránu, fáčovat. Podobné slovo je otejpovat obtočit lepící páskou, tejpovat, angl. to tape, tape (páska) technika používaná především ve sportu (např. horolezci používají tejpovací pásku k ochraně prstů nohy). Rozmočit Neznamená to namočit pacienta do vody, jak by se mohlo zdát, ale způsobit u pacienta mikci, tedy vyprázdnění močového měchýře. Novorozenci se musí rozmočit před ochodem z porodnice domů, čímž se ubezpečíme o průchodnosti močových cest. Pacient po operaci by se měl rozmočit do šesti hodin. Plastika Oddělení plastické chirurgie. Plastikou je také někdy laickou veřejností označována plastická operace. To tě ta plastika vyšla fakt jen na patnáct tisíc? Perverzák Člověk se zvrácenými sklony, obvykle s úchylkou v psychosociální oblasti. Pojem vychází ze slova perverzní, tedy zvrácený, úchylný. Slovo balancuje na hranici mezi hanlivou a vulgární češtinou. Opět patří do kategorie pacientského slangu. 15

17 Potratářka Policejně-zdravotnický slang žena provádějící ilegální potraty. Potratářství je známo již z dob antiky. Ilegální potraty v současné době jsou prováděny především v zemích, kde jsou interrupce zakázany (např. Polsko). Rehabka Pojem rehabilitace vychází z latiny. Re = zpět, opět, znovu; habilitas = schopnost rehabilitace (znovu získat schopnost, uschopnit). Výraz rehabka je používanější zřejmě pro jeho zvukomalebnost. Špinění Špinění vyjadřuje slabé gynekologické krvácení. Může se vyskytovat před nebo po mentstruaci nebo i v prvním trimestru těhotenství. Šoknout Dát šoky, defibrilovat. Při tomto terapeutickém úkonu se elektrickým výbojem zruší fibrilace komor. Tato léčba spadá pod kardioverzní léčbu. Ve slangu mladých lidí znamená tento výraz změnu, překvapení: Tys mě teda šoknul! Z anglického slova shock. Traumačka Traumatologie, latinské slovo trauma vyjadřuje poranění nebo úraz. Koncovka -logia, vystihuje nauku nebo vědu. Traumatologie je tedy medicínský obor, zabývající se diagnostikou a léčbou poranění. Nemocniční oddělení i obor, srov. úrazovka. Trimestr Doslovný překlad z latiny by zněl trojměsíčí. Tento český překlad je kompozitem, ovšem slovo trimestr patří do kategorie slov derivovaných. Nejvíce je tento termín používán v souvislosti s těhotenstvím. Těhotenství má tři trimestry, tedy 9 měsíců. Každý trimestr těhotenství má svá specifika. Třesavka Strach, tréma nebo třepot u pacienta s horečkou (pocit zimy nastává při prudce stoupající tělesné teplotě). 16

18 Vyexovat Spojení latinského ex a české předpony vy- vyexovat, tedy dokončit, ukončit invazivní vstup, vysadit léčbu. V ošetřovatelské dokumentaci se uvádí ex ve spojení s tím, co se má ukočit. Tedy např. PK ex (zrušit periferní kanylu). Vyhořet Neuspět, selhat, z anglického burnout syndrome (stav psychického vyčerpání). Vyskytuje se zvláště u profesí, vyžadujících práci s lidmi (a nejvíce ve zdravotnictví). Zaintubovat Toto slovo vzniklo primárně kompozicí dvou latinských slov předložky in (do, ve) a podstatného jména tuba (trubka) intubace. Ze slova intubace následně došlo k derivaci v českém jazyce pomocí předložky za- a výsledkem je slovo zaintubovat. Jedná se tedy o zavedení trubice do otvoru v lidském těle. Nejčastěji je prováděna intubace tracheální (orotracheální, nazotracheální). Zarouškovat Přidáním předpony -za ke slovu rouškovat vzniklo slovo zarouškovat, jež vyjadřuje přípravu operačního pole (vymezení sterilními rouškami). Znesterilnit Ve smyslu porušit sterilitu a tedy způsobit přítomnost životaschopných mikroorganismů. Sterilita je vyžadována především tam, kde hrozí přenos infekčních onemocnění. 4.2 Slova složená (kompozita) Biochemka Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech [2]. Bios = život, chemeia = chemie (od cheó - lít, nalít). Jiný výklad říká, že slovo je odvozeno od arabského Kimi [chemi] Egypt, tedy egyptská věda. 17

19 Erymasa Erytrocytová masa. Obsahuje erytrocyty, které zbydou po odsátí plazmy. Před podáním je nutno provést resuspenzi ( naředění ). Indikací k podání erymasy mohou být anemie, tkáňová hypoxie nebo nutnost rychlé úpravy krevního oběhu (před operací). Z řeckého erythros (červený) a masso (těsto, hmota). Extrakorporál Ze slov extra (mimo), corpus (tělo). Např. mimotělní krevní oběh užívaný při náročných operacích. Extrakorporální litotrypsie. Glymča Glykemie vyjadřuje koncentraci glukózy v krvi. Toto kompozitum vzniklo z řeckého slova glykos (sladký) a haima (krev). Vévodí mu zvukomalebné zakončení. Hrtanohled Laryngoskop. Žertovné anesteziologické označení nástroje [4]. Kompozitum podstatného jména hrtan a slovesa hledět, hled. Monokl, moncl Modřina na oku. Podle monokl (brýlové sklo nebo obvaz pouze na jednom oku). Slovo primárně vychází z latiny. Rumin Toto slovo vzniklo počeštěním anglického pojmu rooming in, což je název pro umístění zdravé matky šestinedělky a fyziologického novorozence na jednom pokoji v bezprostřední blízkosti. Anglická literatura uvádí i pojem baby in. Němci užívají výrazu Mutter-Kind Beziehung, 9 Švýcaři Mutter-Kind Systems, 10 Francouzi la Cohabitation vztah matky a dítěte 10 systém matek a dětí 11 soužití, bytí spolu 18

20 Šestinedělka Šestinedělkami jsou nazývány maminky, jak již název napovídá, šest týdnů po porodu. Šestinedělí (puerperium), je doba, kdy dochází k hojení porodních poranění a organismus se vrací do stavu před porodem. Činnost zahajuje mléčná žláza. Transfúze, transfúzka Slovo transfúze je složeno ze slovních základů trans (jenž zde vyjadřuje směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého) a slova fúze, které vyjadřuje vzájemné spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti. [9] Hovorově také transfúzka. Životabudič Látka stimulující centrální nervovou soustavu, přípravky slibující regeneraci organismu. Někdy je takto označován silný nápoj z kávy. 4.3 Slova vzniklá abreviací Anča, farmačka, znakovka Zkráceniny jak medicínského, tak studentského slangu. Studenti takto zkracují názvy předmětů nebo oborů (anatomie, farmakologie, znaková řeč aj.). Áro (ARO) Zkratka významově podobná pojmu jipka. Zásadní rozdíl mezi těmito obory je ten, že na oddělení ARO je poskytována péče pacientům, kterým již selhaly základní životní funkce. Oddělení JIP obstarává péči o pacienty, jimž hrozí selhání základních vitálních funkcí. Někde pak vznikají oddělení spojená, jako ARIP (anesteziologicko-resucitační a intenzivní péče) např. v nemocnici Šumperk. Céempéčko (CMP) Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. Podle mechanismu vzniku se CMP dělí na krvácivé a ischemické. U starší generace jsou známy jako mrtvice. 19

21 Cétéčko (CT) Počítačová tomografie, neboli Computed Tomography. Slovo vychází z anglického jazyka. Tato diagnostická metoda kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovou technikou, která informace zpracovává. Snímek se neexponuje na rentgenový film, ale je matematicky spočítán a zobrazen. Jedná se o snímkování po vrstvách. Depka Psychická deprese (depressio). Z latinského premere, pressum (tlačit, mačkat). Deprese je výraz přenesený i do ekonomiky (pokles), geologie a meteorologie. Eldéenka (LDN) Tato zkratka vyjadřuje léčbu dlouhodobě nemocných (v některých publikacích lůžka dlouhodobě nemocných). Ve zvučném českém jazyce potom zkratka vyzní jako eldéenka. Ereska (RS) Roztroušená skleróza (sclerosis multuplex) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet a doposud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit progresi choroby. Roztroušená skleróza byla pojmenována velmi trefně. Slovo sklerosis pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý (v tomto případě po odeznění zánětu postižená tkáň ztuhne, zjizví se). Roztroušená (multiplex) proto, že v CNS jsou roztroušena ložiska ve velikosti několika milimetrů až po centimetry. Ergoš Ergoterapeut. Ergoterapie je léčebná činnost pro tělesně, duševně a smyslově postižené osoby s cílem dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti pacienta. Gordonka Ošetřovatelský model podle Marjory Gordonové. V českých poměrech vzniklo slovo gordonka nejspíše z důvodu potřeby rychlého vyjádření, nikoliv dlouhého opisu (koncepční model podle Gordonové). 20

22 Chira Chira vyjadřuje lékařský obor, chirurgii. Je to zkratkové slovo, jež se zkrátilo z původního slova chirurgie. Cheir ze starořečtiny znamená ruka, ergein pracovat. Je to tedy lékařský obor, zaměřený na práci rukou (léčí operativně manuálním a instrumentálním ošetřením). Chorák Chorobopis. Lékařský záznam o výsledcích vyšetření, diagnostických závěrech a léčbě. Jipka, intenzivka (JIP) Jednotka intenzívní péče, anglicky Intensive Care Unit (ICU) je specializované oddělení, poskytující intenzívní lékařskou a ošetřovatelskou péči. V některých nemocnicích se vžilo pojmenování jipka, jinde zase intenzivka. Jedná se o ještě konkrétnější větvení slangového výrazu podle geografické oblasti. Z latinského intendere (napnout), intensus (napjatý). Konzilko Vyšetření konziliárním lékařem. Latinsky consilium porada. Mehina (MEH) Jako mehina byl na středních zdravotnických školách označován předmět se zkratkou MEH, tedy mikrobiologie, epidemiologie a hygiena. Nyní jsou ve studijních plánech oboru Zdravotnický asistent tyto tři předměty zahrnuty v jednom bloku pod názvem Základy epidemiologie a hygieny. Mudr (MUDr.) Zkratka počátečních písmen MUDr., 12 tedy doktor všeobecného lélkařství je akademický titul udělovaný po úspěšném ukončení studia oboru Všeobecné lékařství. Slovem mudr je v ošetřovatelství myšlen lékař. Pacoš (pacouš) Pacient. Z latinského patior (trpět, snášet). Překvapilo mě, že v dotazníkovém šetření pouze 4 respondenti potvrdili používání tohoto slova. 12 Medicinae Universae Doctor 21

23 Příbalák Příbalový leták k léku, obsahující základní informace, tedy název léku, účinnou látku, pomocné látky, indikační skupinu, charakteristiku léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, interakce, dávkování, varování a datum poslední revize. Psychouš Psychopat. Psyché (duše), pathos (nemoc) univerbizace a vznik slova psychopat, následný vznik expresivnějšího a hanlivého psychouš. Reska Resuscitace. Z latinského resuscitare (znovu budit). Řečeno pacientským slangem oživování, kříšení. Sedymka Taktéž sedimka, vyšetření sedimentace krve. Vyšetření je založeno na procesu usazování těžších, nerozpustných součástí v kapalné směsi. S tímto pojmem se můžeme setkat také v geologii. Slepák, apenďour Neodborná veřejnost chápe slepák jako zánět slepého střeva. Ve skutečnosti tím myslí appenicitis, tedy zánět červovitého přívěsku slepého střeva (appendix vermiformis). Appendicitis je potom v ošetřovatelství zkracována jako apenďour. Obě slova zastupují spíše expresivní a emoční funkci jazyka. Specifický význam má slovo slepák v Brněnském slangu ústav nevidomých (podobné je též slovo Hluchák). Smrťák Smrtelné poranění, poranění neslučitelné se životem (rozsáhlá poranění páteře, poranění mozku, rozdrcení a ztrátová poranění, aj.). Sono Sonografické vyšetření. Latinsky sonare (vydávat zvuk ultrazvuk). Vyšetření pomocí akustického vlnění nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha (delfíni nebo netopýři mohou tento zvuk vnímat). 22

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12_20 CZ.1.07/1.5.00/34.0811

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Vypracoval: Mgr. Andrea Balaštíková Projekt: Projekt EU peníze středním školám Výuka v digitálním

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie

SSOS_CJL_1.20 Pojmy z lexikologie Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_1.20

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Metodika Cíl 1: zjistit faktické údaje o ošetřených pacientech z mikroregionu Získaná data: údaje o hospitalizacích

Více

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LEXIKOLOGIE II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2009 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana Lexikologie = nauka o slovní zásobě OBSAH :

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 01.11.2012 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Mgr. Martin Maxmilián L. Janda, BLJ. Bc. Pavel Růžička a kolektiv Mgr. Martin Maxmilián L. Janda, BLJ. Bc. Pavel Růžička a kolektiv PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 6 8 2 7 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 3 2 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 3 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Šumperk a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014

Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Setkání hlavních sester ze států EU 10/2014 Mgr. Veronika Di Cara Schůzka náměstků ošetřovatelství, MZ ČR 25/11/2014 Praha Čtyři kategorie zdravotníků návrh EFN pro rozlišení, sledování a plánování pracovní

Více