Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav ošetřovatelství Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Krobotová Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Roman Adamczyk Opava 2010

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila pouze uvedené zdroje a literaturu. V Opavě dne Petra Krobotová

3 Poděkování Za cenné rady, připomínky a konstruktivní kritiku při vypracovávání této bakalářské práce děkuji svému vedoucímu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi. Za umožnění uskutečnění dotazníkového šetření děkuji Slezské nemocnici v Opavě a Šumperské nemocnici a.s. Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR děkuji za vstřícné připomínkování některých částí mé práce.

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů 7 3 Lingvistická východiska práce Základní lingvistické pojmy Slang Tvorba slov Slovní zásoba Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Derivací vzniklá slova Slova složená (kompozita) Slova vzniklá abreviací Slova vzniklá univerbizací Deminutiva Anglicismy a slova přejatá Přechylování v ošetřovatelství Archaismy a slova zastarávající Historismy Neologismy Metafory a metonymie Zkratky v ošetřovatelské dokumentaci Radiologický slang Slang drogově závislých Dialekt ve zdravotnictví Emoční zabarvení slangu z pohledu pacienta / klienta 39 6 Empirická část Formulace problému Cíle dotazníkového šetření Metodika průzkumu Charakteristika souboru Realizace průzkumu Výsledky průzkumu Naplnění cílů práce Závěr empirického šetření Doporučení pro praxi

5 7 Závěr 69 A Dotazníkové šetření 70 B Povolení průzkumu v Šumperské nemocnici a.s. 72 C Povolení průzkumu ve Slezské nemocnici v Opavě 73 D Název profese zdravotní sestry muže 74 Reference 76 4

6 1 Úvod Jazyk jako nejdokonalejší nástroj lidského dorozumívání plní své společenské poslání nejen ve své podobě spisovné, v současné moderní společnosti uplatňují se i jeho nespisovné formy a vrstvy. Slangové výrazy fungují jako prostředky komunikace neoficiální nebo polooficiální. O výklad takovýchto prostředků ve zdravotnickém prostředí se pokouší tato bakalářská práce, jejíž náplní jsou z velké části slangismy, z menší pak části nářečí užité v ošetřovatelství, zkratky a anglicismy. Pokládám za důležité připomenout, že vzhledem k rozsahu daného tématu a omezeným možnostem bakalářské práce, nelze práci považovat za vyčerpávající dílo shrnující veškěrý slang ze zdravotnické oblasti. Vzhledem k dynamice českého jazyka a rozvoji ošetřovatelství, dovolím si v práci používat internetové zdroje. Vymezení cílů Tato bakalářská práce je úvodem do odbornou veřejností ne zcela prozkoumaného tématu, přesto však hojně užívaného, do tématu slangových výrazů. Práce je zpracována jako možný studijní materiál pro nové generace nelékařských zdravotnických pracovníků. Oporu a vysvětlení slangových nebo nečekých výrazů v ní najde i sám pacient. Některým lidem otevře práce dveře k pochopení zdravotnických pracovníků a jejich mluvy někdy krásné a libozvučné, jindy zdánlivě ponižující nebo zahanbující. Práce se opírá o poznatky z oboru ošetřovatelství a částečně i z lingvistiky, protože co se slangových výrazů v medicinsko ošetřovatelském prostředí týče, jdou spolu tyto dva obory ruku v ruce. Latinský a anglický jazyk byly východiskem mnoha termínů, poté si je čeština nádherně upravila. Mnoho výrazů je také ryze českého původu. Zmíněny jsou i psychologické vědy, poněvadž užívání slangu úzce souvisí i s psychologickými procesy. Struktura práce Protože je bakalářská práce určena širokému spektru lidí, chce podat základní poznatky co možná objektivně. V úvodu je objasněn význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů, dále jsou popsána základní lingvistická východiska. Největší část této práce je věnována jednotlivým slangovým výrazům a okrajově i výrazům přejatým z jiných jazyků. Výrazy jsou rozděleny podle svého vzniku, každá podkapitola je členěna abecedně. V závěru teoretické části nastíním vztah pacienta k těmto emočně zabarveným, někdy ne zcela spisovným výrazům. V empirické části analyzuji výsledky dotazníko- 5

7 vého šetření, porovnávám závislost užívanosti slangu na různých okolnostech, především pak na jednotlivých pracovištích a typu zdravotnického zařízení (státní, soukromé). V přílohách naleznete dotazník, jež jsem vypracovala za účelem průzkumného šetření. Dále povolení k provedení dotazníkového šetření a výsledky ankety týkající se názvu profese zdravotní sestry muže. 6

8 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů Obecně o slangu Slang je obecně řazen k nespisovným útvarům národního jazyka. Objevuje se v neoficiální nebo v polooficiální komunikaci. Obor, který se zabývá slangy v jednotlivých prostředích se nazývá sociální dialektologie. Česká mluvnice definuje slang takto: Slangem se rozumí soubor jistých speciálních názvů a obratů, kterých se užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového společenství. Vznikají slangové výrazy, neboli slangismy. Tyto názvy a obraty vznikají z důvodů věcných i expresívních a jsou vázány na specifické prostředí. Podmětem pro vznik takovýchto výrazů může být potřeba pojmenovat nové věci, nově vzniklé skutečnosti. Zastarávající výrazy jsou obnovovány a specifikovány. V důsledku nových objevů vzniká potřeba vymýšlet nové názvy a přesné pojmenování, roste potřeba konkretizace. Některé prvky slangu pronikají i do čistě spisovných textů a mnohé už byly uznány za plně spisovné nebo alespoň za prvky hovorové češtiny. To souvisí i s potřebou vytvoření standartní terminologie v ošetřovatelství. Do českého jazyka proudí nová slova a slovní spojení, jež se nedají přeložit již existujícím českým slovem (např. terciální péče, kritické myšlení,... ). Tím větší je ovšem důležitost studia nespisovných vrstev češtiny. V nedávné době vyšlo několik knih, mapujících tabuizované oblasti (sexuologické slovníky, slovník násilné činnosti, slovník nadávek, slovník narkomanů,... ). Na žádné dílo souhrnně se věnující zdravotnickému slangu (tedy konkrétně ošetřovatelskému) jsem však na českém trhu nenarazila. Je to tedy téma poměrně nové a neprozkoumané. Tato práce odráží aktuální ošetřovatelské slangismy tak, jak je sestry (potažmo i další ošetřovatelský personál) v hovoru i v psané formě používají. Mnohá slova vznikla zkrácením nebo upravením slov cizích, přestože mají své české ekvivalenty (např. jugulárka). Mnohé české ekvivalenty však působí uměle a archaicky (český výraz pro infarkt je záhať ). Lékařské termíny latinského a řeckého původu se používají většinou v počeštěné formě (hepatitída místo hepatitis) [17]. Slang jako ventil Při práci s pacienty nebo klienty je zdravotnický personál vystaven mnoha zátěžovým situacím. Slangismy mohou v mnohých případech sloužit jako ventil. 7

9 Jako prostředek k odlehčení těžkých situací, kterých v prostředí pomáhajících profesí rozhodně není málo. Takové situace mohou vést až k myšlenkové agresi, která je, jak tvrdí rakouský etolog Konrad Lorenz, vrozená. [1] K uvolnění agrese nebo napětí dojde např. při sportu, použitím myšlenkové agrese a nebo právě expresívními výrazy. V těchto případech dochází k uvolnění napětí cestou slovní. Bohužel v některých případech cestou vulgární, což není příliš vhodné, zvláště ve zdravotnictví. Slang ano, ale... Podle mého názoru je slang nedílnou součástí každé profesní skupiny, nevyjímaje zdravotníků. Možná je dokonce nutností. Jeho používání by však mělo podléhat některým pravidlům, především tedy pravidlům slušného chování, a etickým kodexům (Etický kodex práv pacienta a Etický kodex pracovníků nelékařských oborů). 8

10 3 Lingvistická východiska práce V této kapitole se budeme věnovat některým kritickým oblastem, s nimiž by bylo dobré se seznámit pro plné pochopení dalších oblastí práce. Z oboru lingvistiky okrajově zmíním základní lingvistické termíny a způsoby obohacování slovní zásoby tvorbou nových slov. 3.1 Základní lingvistické pojmy Předpona se nachází před kořenem slova. Jejím přidáním ke slovu dochází k modifikaci významu slova. Např. léčit vyléčit, přeléčit, doléčit, neléčit, zaléčit. Kořen je část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných. Ve slově lékař je kořenem -lék; stolička, kořenem je -stol. Slovo porodit má kořen -rod. Slova se stejným kořenem se nazývají příbuzná. Přípona je připojena za kořen. Lze jí v češtině jemně odstínit význam slova, např. rozlišit slova dřevní, dřevitý, dřevnatý, dřevěný, dřevný. Koncovka je ta část ohebného slova, která se v jeho různých tvarech mění (při skloňování nebo časování). Například různé koncovky ke slovu pacient: pacientů, pacientům, pacienty, pacienti, pacientech. 3.2 Slang Podle Františka Kopečného je slang 1 anglické slovo skandinávského původu (poprvé doložené roku 1758) a lze jej pokládat za dějové jméno ke sling (= vrhat, házet); označovalo původně zvláštní zpěvavý a lstivý jazyk žebráků. Starší, u nás doposud všeobecně rozšířený je výklad tohoto slova z anglického s language (= něčí jazyk, např. soldier s language, mluva vojáků) ve významu vulgární jazyk. [6] V dnešním pojetí je slang nespisovným útvarem jazyka, který je charakteristický pro mluvčí, náležící k určité zájmové nebo profesionální skupině. V naší společnosti je zastoupen například slang sportovní, filmařský, myslivecký, studentský, akvaristický, právnický, lékařský a v neposlední řadě také slang ošetřovatelský. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě. Další tvary slova slang: slanzích, slangům, slangů, slangy, slangem, slangu. 1 Výslovnost: [ sleng ] 9

11 3.3 Tvorba slov Morfologie, neboli tvarosloví je lingvistická věda, zabývající se ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon. Tato disciplína sleduje strukturu slov. Členění slov 1. Morfologické hledisko rozčleňuje slova podle toho, zda jsou ohebná nebo neohebná, zda se skloňují (a o jaký typ skloňování jde) či časují. 2. Sémantické (obsahové) hledisko hodnotí význam slov, tedy co slova pojmenovávají. Slova bez lexikálního významu jsou označována jako slova neplnovýznamová (předložky, citoslovce,...). 3. Syntaktické hledisko sleduje využití slova ve větě kterým větný členem bývá nebo jakou funkci ve větě plní. Používáme deset slovních druhů. Způsoby tvorby slov Derivace, nebo-li odvozování je v českém jazyce nejpoužívanějším způsobem tvorby slov. Nová slova (v tomto případě deriváty) vznikají pomocí předpon a přípon i předpon a přípon zároveň. Např. in-tu-bo-vat za-in-tu-bo-vat. Kompozice: spojíme dva nebo více slovních kmenů, př. tlakoměr, vysokoškolský, červenomodrý. Abreviace, tedy zkracování, je spojení dvou i více zkrácených slovních základů. Z počátešních písmen slov pak vznikají iniciálnové zkratky (jako OSN nebo ČR) a z počátečních slabik nebo hlásek vznikají zkratková slova (Čedok, eldéenka). Oficiálně uznávané jsou zkratky vědeckých a akademických titulů (MUDr., MDDr.,...). Vyskytují se i neoficiální zkratky titulů, např. dr. Univerbizace je proces, při němž se z víceslovných pojmenování vytváří jednoslovné výrazy. V češtině mají tato slova hovorový, či nespisovný charakter. Příkladem je panelový dům panelák, výpadová silnice výpadovka. Multiverbizace je typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova. Příkladem je slovo dohlížet vykonávat dohled, rychle rychlým způsobem [13]. 10

12 Přejímání cizích slov. Příkladem internacionálního slova je Bible nebo doktor. Některá slova se omezují na okruh odborníků, např. zdravotníků (pulmonální, exkrement). V mnoha případech znějí tato slova v různých jazycích podobně, mají totiž stejný původ a většinou i stejný kořen slova. Přechylování je tvorba slov především v ženském rodě s významy odpovídajícími významům již existujících slov v rodě mužském. Do této definice spadá i odvozování ženských, popřípadě v některých jazycích i dívčích podob příjmení z příjmení mužských. Rodový protiklad lze vyjádřit i zcela odlišnými slovy (bratr sestra), jako přechylování se ale obvykle označuje jen tvoření slov pomocí přípon, které se pak označují jako přechylovací [16]. Příkladem je přechýlení ze slova lékař lékařka. Méně často je možné se setkat s přechylováním v opačném směru, z ženského rodu do rodu mužského (vdova vdovec, sojka soják). V ošetřovatelství pak vyvstává otázka zda, případně jak lze přechylovat pojem zdravotní sestra, jak se můžeme dále dočíst v kapitole č. 4.7, na straně Slovní zásoba Národní jazyk je historický jev. Slovní zásoba se mění, vyvíjí se ve společnosti, ta obráží např. vývoj výroby, změny politické, vývoj vědy a poznání vůbec. Národní jazyk není útvar jednolitý, ale mnohovrstevný. Skládá se z mnoha vrstev: jazyk spisovný, knižní, hovorový, jazyk nespisovný, obecná čeština, slang, argot, dialekt [8]. Vybrala jsem pro tuto práci podstatné vrstvy českého jazyka. Spisovný jazyk Je reprezentativní útvar národního jazyka. Je jazykem státních dokumentů, vědeckých i úředních spisů, literární tvorby, jednacím jazykem oficiálních zasedání atd. Patří sem slova neutrální a slohově nezabarvená, např. muž, dům. Hovorová čeština je forma spisovné češtiny určená pro mluvený styk. Nespisovný jazyk S nespisovným jazykem se můžeme potkat regionálně v podobě nářečí anebo v podobě profesionalizmů v učitém oboru, v našem případě v ošetřovatelství. 11

13 Archaismy Jako archaismy označujeme slova zastaralá, zastarávající a tedy vycházející z užívání. Např. silozpyt 2 nebo lučba. 3 Historismy Slova historická jsou slova, která označují již zaniklou skutečnost. Historismy úzce souvisejí s archaismy, ale liší se od nich tím, že archaismy mohou označovat i skutečnost dosud existující, pro niž se ovšem v současnosti používá vhodnější výraz. Příkladem historismu je palcát 4 nebo léno. 5 Neologismy Jsou opakem archaismů, tedy slova vzniklá v nedávné době z potřeby pojmenovat novou věc, představu (videokazeta, surfing, fax). Mohou se jimi stát počeštěná cizí slova, jako hardvér 6 nebo banka. 7 Vulgarismy Jako vulgarismy můžeme označit hrubé, nespisovné, sprosté a společensky nepřípustné výrazy. 2 fyzika 3 chemie 4 úderná ruční zbraň 5 podmíněná držba půdy 6 z anglického slova hardware 7 z italského slova banco 12

14 4 Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Ošetřovatelství je od svého počátku ovlivňováno náboženskými, politickými, ekonomickými i kulturními faktory. Často je velmi obtížné, nebo téměř nemožné jednoznačně dokázat původ některých slangových výrazů. Tato sekce si tedy klade za cíl nastínit historický podtext, současný vývoj a využití někteých slangových výrazů a slovních spojení, jež jsou využívány v ošetřovatelství, potažmo v medicíně. Zmíním jen, že se budeme věnovat především slovům spisovným, okrajově potom i několika nespisovným. Slova vulgární však v této práci vynechám, přestože jsou, bohužel, na některých odděleních využívána poměrně hojně. Slang týkající se drogové problematiky a radiologie bude zmíněn v závěru této sekce. 4.1 Derivací vzniklá slova Babičkytýda Pojmem babičkytýda je v ošetřovatelství s nadsázkou označována stařecká polymorbidita. Ke slovu babička připojíme koncovku -itis, jež označuje zánětlivé změny, v tomto případě však vyjadřuje spíše obecně onemocnění. Podobná slova tvořil Karel Čapek (švestkytýda, peckytýda). Pro rovnost pohlaví uvádím i pojem dědečkytýda. Brachiálka, femorálka, jugulárka, pulmonálka, radiálka apod. Arteria brachialis (tepna pažní). Slovo femorálka může mít dva významy, podle zvyklostí oddělení. Femorální kanyla (kanyla pro krevní dialýzu) nebo femorální tepna. Jugulárka značí venu jugularis, tedy hrdelní žílu. Arteria pulmonalis (plicnice), a arteria radialis (tepna vřetenní). Cytolka, hematolka, histolka a podobné odvozeniny Tato slova označují jednotlivé medicínské specializace. Většinou vznikla derivací a přidáním koncovky -olka, což je možné jen díky základu těchto slov (cyto-, hemato-, histo-,... ). V praxi se setkáme s tvary jako již zmíněná cytolka (cytologie), hematolka (hematologie), histolka (histologie), patolka (nebo také patola patologie), sterilka (oddělení streilizace), laborka (laboratoř). 13

15 Dement De (bez), mention (mysl) demention, demence. Duševní nemoc způsobená degenerativními změnami v mozkové tkáni. Onemocnění klasifikované ICD 8 F00 F07. Jako dement je hanlivě označován člověk trpící demencí. Dýchač Dýchací přístroj, někdy též zvaný ventilátor nebo respirátor, přičemž poslední dva termíny jsou velmi zavádějící. Ventilátor se používá ve významu slova větrák. Běžně je ale používáno spojení plicní ventilátor. Respirátor je protiprachová dýchací maska. Slovo dýchač je tedy nejpřesnější, je to všeslovanské slovo, z nějž jsou odvozena i slova jako duch a duše. Dýchače můžeme rozdělit do několika kategorií: transportní, vysokofrekvenční a domácí. Fonenďák, uši Fonendoskop, lékařský nástroj k poslechu. Přístroj zvyšeje initenzitu zvuku. Z řeckého fonos (zvuk) a skopein (zkoumat). Zakončení -ďák je podle Doležela (2007) velmi působivé. Ležák Člověk neschopný pohybu, imobilní pacient. Je překvapivé, že se toto hanlivé pojmenování objevuje i v oficiální mluvě. Příkladem je článek Vítkovská nemocnice: špína a zápach [14]. Marodka Ke slovu marod, tedy nemocný se přidá koncovka -ka a vznikne marodka, místnost pro ošetřování nemocných. Tento termín se používá spíše na školních akcích a dětských táborech. Ve sportu se slovem marodka označuje seznam sportovců, jež z důvodu nemoci nemohou být účastni sportovního klání. Medina Lékařská fakulta, medicína. Studovat medinu. Medik je studentem mediny. Muňka Druh vši, filcka. Vznik ze slova múdní veš. Jako moudí bylo ve staročeštině označováno přirození (byl to vulgární výraz), dnes odborné slovo. 8 International Classification of Diseases and Related Health Problems 14

16 Neschopenka Potvrzení pracovní neschopnosti, hovorové slovo. Ošetřující lékař uzná občana práce neschopným, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní zaměstnání. Nihilitida Zlehčující pojednání o onemocnění. Sestry v tomto smyslu mluví o onemocnění, které ve skutečnosti neexistuje. Časté u simulujících pacientů. Kořenem slova je nihil (z latinského slova nic) a koncovkou -itida (-itis, tedy zánět, zánětlivé změny) zánět ničeho. Oblbovák Oblbovák, neboli uklidňovadlo. Narkóza, droga, oblbovat utlumovat narkózou, drogou. Slovo oblbovák patří spíše do pacientského slangu, je známo laickou veřejností. Ofačovat Ovázat ránu, fáčovat. Podobné slovo je otejpovat obtočit lepící páskou, tejpovat, angl. to tape, tape (páska) technika používaná především ve sportu (např. horolezci používají tejpovací pásku k ochraně prstů nohy). Rozmočit Neznamená to namočit pacienta do vody, jak by se mohlo zdát, ale způsobit u pacienta mikci, tedy vyprázdnění močového měchýře. Novorozenci se musí rozmočit před ochodem z porodnice domů, čímž se ubezpečíme o průchodnosti močových cest. Pacient po operaci by se měl rozmočit do šesti hodin. Plastika Oddělení plastické chirurgie. Plastikou je také někdy laickou veřejností označována plastická operace. To tě ta plastika vyšla fakt jen na patnáct tisíc? Perverzák Člověk se zvrácenými sklony, obvykle s úchylkou v psychosociální oblasti. Pojem vychází ze slova perverzní, tedy zvrácený, úchylný. Slovo balancuje na hranici mezi hanlivou a vulgární češtinou. Opět patří do kategorie pacientského slangu. 15

17 Potratářka Policejně-zdravotnický slang žena provádějící ilegální potraty. Potratářství je známo již z dob antiky. Ilegální potraty v současné době jsou prováděny především v zemích, kde jsou interrupce zakázany (např. Polsko). Rehabka Pojem rehabilitace vychází z latiny. Re = zpět, opět, znovu; habilitas = schopnost rehabilitace (znovu získat schopnost, uschopnit). Výraz rehabka je používanější zřejmě pro jeho zvukomalebnost. Špinění Špinění vyjadřuje slabé gynekologické krvácení. Může se vyskytovat před nebo po mentstruaci nebo i v prvním trimestru těhotenství. Šoknout Dát šoky, defibrilovat. Při tomto terapeutickém úkonu se elektrickým výbojem zruší fibrilace komor. Tato léčba spadá pod kardioverzní léčbu. Ve slangu mladých lidí znamená tento výraz změnu, překvapení: Tys mě teda šoknul! Z anglického slova shock. Traumačka Traumatologie, latinské slovo trauma vyjadřuje poranění nebo úraz. Koncovka -logia, vystihuje nauku nebo vědu. Traumatologie je tedy medicínský obor, zabývající se diagnostikou a léčbou poranění. Nemocniční oddělení i obor, srov. úrazovka. Trimestr Doslovný překlad z latiny by zněl trojměsíčí. Tento český překlad je kompozitem, ovšem slovo trimestr patří do kategorie slov derivovaných. Nejvíce je tento termín používán v souvislosti s těhotenstvím. Těhotenství má tři trimestry, tedy 9 měsíců. Každý trimestr těhotenství má svá specifika. Třesavka Strach, tréma nebo třepot u pacienta s horečkou (pocit zimy nastává při prudce stoupající tělesné teplotě). 16

18 Vyexovat Spojení latinského ex a české předpony vy- vyexovat, tedy dokončit, ukončit invazivní vstup, vysadit léčbu. V ošetřovatelské dokumentaci se uvádí ex ve spojení s tím, co se má ukočit. Tedy např. PK ex (zrušit periferní kanylu). Vyhořet Neuspět, selhat, z anglického burnout syndrome (stav psychického vyčerpání). Vyskytuje se zvláště u profesí, vyžadujících práci s lidmi (a nejvíce ve zdravotnictví). Zaintubovat Toto slovo vzniklo primárně kompozicí dvou latinských slov předložky in (do, ve) a podstatného jména tuba (trubka) intubace. Ze slova intubace následně došlo k derivaci v českém jazyce pomocí předložky za- a výsledkem je slovo zaintubovat. Jedná se tedy o zavedení trubice do otvoru v lidském těle. Nejčastěji je prováděna intubace tracheální (orotracheální, nazotracheální). Zarouškovat Přidáním předpony -za ke slovu rouškovat vzniklo slovo zarouškovat, jež vyjadřuje přípravu operačního pole (vymezení sterilními rouškami). Znesterilnit Ve smyslu porušit sterilitu a tedy způsobit přítomnost životaschopných mikroorganismů. Sterilita je vyžadována především tam, kde hrozí přenos infekčních onemocnění. 4.2 Slova složená (kompozita) Biochemka Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech [2]. Bios = život, chemeia = chemie (od cheó - lít, nalít). Jiný výklad říká, že slovo je odvozeno od arabského Kimi [chemi] Egypt, tedy egyptská věda. 17

19 Erymasa Erytrocytová masa. Obsahuje erytrocyty, které zbydou po odsátí plazmy. Před podáním je nutno provést resuspenzi ( naředění ). Indikací k podání erymasy mohou být anemie, tkáňová hypoxie nebo nutnost rychlé úpravy krevního oběhu (před operací). Z řeckého erythros (červený) a masso (těsto, hmota). Extrakorporál Ze slov extra (mimo), corpus (tělo). Např. mimotělní krevní oběh užívaný při náročných operacích. Extrakorporální litotrypsie. Glymča Glykemie vyjadřuje koncentraci glukózy v krvi. Toto kompozitum vzniklo z řeckého slova glykos (sladký) a haima (krev). Vévodí mu zvukomalebné zakončení. Hrtanohled Laryngoskop. Žertovné anesteziologické označení nástroje [4]. Kompozitum podstatného jména hrtan a slovesa hledět, hled. Monokl, moncl Modřina na oku. Podle monokl (brýlové sklo nebo obvaz pouze na jednom oku). Slovo primárně vychází z latiny. Rumin Toto slovo vzniklo počeštěním anglického pojmu rooming in, což je název pro umístění zdravé matky šestinedělky a fyziologického novorozence na jednom pokoji v bezprostřední blízkosti. Anglická literatura uvádí i pojem baby in. Němci užívají výrazu Mutter-Kind Beziehung, 9 Švýcaři Mutter-Kind Systems, 10 Francouzi la Cohabitation vztah matky a dítěte 10 systém matek a dětí 11 soužití, bytí spolu 18

20 Šestinedělka Šestinedělkami jsou nazývány maminky, jak již název napovídá, šest týdnů po porodu. Šestinedělí (puerperium), je doba, kdy dochází k hojení porodních poranění a organismus se vrací do stavu před porodem. Činnost zahajuje mléčná žláza. Transfúze, transfúzka Slovo transfúze je složeno ze slovních základů trans (jenž zde vyjadřuje směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého) a slova fúze, které vyjadřuje vzájemné spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti. [9] Hovorově také transfúzka. Životabudič Látka stimulující centrální nervovou soustavu, přípravky slibující regeneraci organismu. Někdy je takto označován silný nápoj z kávy. 4.3 Slova vzniklá abreviací Anča, farmačka, znakovka Zkráceniny jak medicínského, tak studentského slangu. Studenti takto zkracují názvy předmětů nebo oborů (anatomie, farmakologie, znaková řeč aj.). Áro (ARO) Zkratka významově podobná pojmu jipka. Zásadní rozdíl mezi těmito obory je ten, že na oddělení ARO je poskytována péče pacientům, kterým již selhaly základní životní funkce. Oddělení JIP obstarává péči o pacienty, jimž hrozí selhání základních vitálních funkcí. Někde pak vznikají oddělení spojená, jako ARIP (anesteziologicko-resucitační a intenzivní péče) např. v nemocnici Šumperk. Céempéčko (CMP) Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. Podle mechanismu vzniku se CMP dělí na krvácivé a ischemické. U starší generace jsou známy jako mrtvice. 19

21 Cétéčko (CT) Počítačová tomografie, neboli Computed Tomography. Slovo vychází z anglického jazyka. Tato diagnostická metoda kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovou technikou, která informace zpracovává. Snímek se neexponuje na rentgenový film, ale je matematicky spočítán a zobrazen. Jedná se o snímkování po vrstvách. Depka Psychická deprese (depressio). Z latinského premere, pressum (tlačit, mačkat). Deprese je výraz přenesený i do ekonomiky (pokles), geologie a meteorologie. Eldéenka (LDN) Tato zkratka vyjadřuje léčbu dlouhodobě nemocných (v některých publikacích lůžka dlouhodobě nemocných). Ve zvučném českém jazyce potom zkratka vyzní jako eldéenka. Ereska (RS) Roztroušená skleróza (sclerosis multuplex) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet a doposud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit progresi choroby. Roztroušená skleróza byla pojmenována velmi trefně. Slovo sklerosis pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý (v tomto případě po odeznění zánětu postižená tkáň ztuhne, zjizví se). Roztroušená (multiplex) proto, že v CNS jsou roztroušena ložiska ve velikosti několika milimetrů až po centimetry. Ergoš Ergoterapeut. Ergoterapie je léčebná činnost pro tělesně, duševně a smyslově postižené osoby s cílem dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti pacienta. Gordonka Ošetřovatelský model podle Marjory Gordonové. V českých poměrech vzniklo slovo gordonka nejspíše z důvodu potřeby rychlého vyjádření, nikoliv dlouhého opisu (koncepční model podle Gordonové). 20

22 Chira Chira vyjadřuje lékařský obor, chirurgii. Je to zkratkové slovo, jež se zkrátilo z původního slova chirurgie. Cheir ze starořečtiny znamená ruka, ergein pracovat. Je to tedy lékařský obor, zaměřený na práci rukou (léčí operativně manuálním a instrumentálním ošetřením). Chorák Chorobopis. Lékařský záznam o výsledcích vyšetření, diagnostických závěrech a léčbě. Jipka, intenzivka (JIP) Jednotka intenzívní péče, anglicky Intensive Care Unit (ICU) je specializované oddělení, poskytující intenzívní lékařskou a ošetřovatelskou péči. V některých nemocnicích se vžilo pojmenování jipka, jinde zase intenzivka. Jedná se o ještě konkrétnější větvení slangového výrazu podle geografické oblasti. Z latinského intendere (napnout), intensus (napjatý). Konzilko Vyšetření konziliárním lékařem. Latinsky consilium porada. Mehina (MEH) Jako mehina byl na středních zdravotnických školách označován předmět se zkratkou MEH, tedy mikrobiologie, epidemiologie a hygiena. Nyní jsou ve studijních plánech oboru Zdravotnický asistent tyto tři předměty zahrnuty v jednom bloku pod názvem Základy epidemiologie a hygieny. Mudr (MUDr.) Zkratka počátečních písmen MUDr., 12 tedy doktor všeobecného lélkařství je akademický titul udělovaný po úspěšném ukončení studia oboru Všeobecné lékařství. Slovem mudr je v ošetřovatelství myšlen lékař. Pacoš (pacouš) Pacient. Z latinského patior (trpět, snášet). Překvapilo mě, že v dotazníkovém šetření pouze 4 respondenti potvrdili používání tohoto slova. 12 Medicinae Universae Doctor 21

23 Příbalák Příbalový leták k léku, obsahující základní informace, tedy název léku, účinnou látku, pomocné látky, indikační skupinu, charakteristiku léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, interakce, dávkování, varování a datum poslední revize. Psychouš Psychopat. Psyché (duše), pathos (nemoc) univerbizace a vznik slova psychopat, následný vznik expresivnějšího a hanlivého psychouš. Reska Resuscitace. Z latinského resuscitare (znovu budit). Řečeno pacientským slangem oživování, kříšení. Sedymka Taktéž sedimka, vyšetření sedimentace krve. Vyšetření je založeno na procesu usazování těžších, nerozpustných součástí v kapalné směsi. S tímto pojmem se můžeme setkat také v geologii. Slepák, apenďour Neodborná veřejnost chápe slepák jako zánět slepého střeva. Ve skutečnosti tím myslí appenicitis, tedy zánět červovitého přívěsku slepého střeva (appendix vermiformis). Appendicitis je potom v ošetřovatelství zkracována jako apenďour. Obě slova zastupují spíše expresivní a emoční funkci jazyka. Specifický význam má slovo slepák v Brněnském slangu ústav nevidomých (podobné je též slovo Hluchák). Smrťák Smrtelné poranění, poranění neslučitelné se životem (rozsáhlá poranění páteře, poranění mozku, rozdrcení a ztrátová poranění, aj.). Sono Sonografické vyšetření. Latinsky sonare (vydávat zvuk ultrazvuk). Vyšetření pomocí akustického vlnění nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha (delfíni nebo netopýři mohou tento zvuk vnímat). 22

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D.

Tržní potenciál mikroregionu České Velenice. Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Tržní potenciál mikroregionu České Velenice Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra, Ph.D. Nejčastější diagnózy a výše úhrad u pacientů z mikroregionu Č. Velenicko Nejčastější dg. za roky 2006, 2007, 2008

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Český jazyk a literatura Slovní zásoba a její rozvrstvení

Český jazyk a literatura Slovní zásoba a její rozvrstvení Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 10. Test z lexikologie Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více