Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav ošetřovatelství Slangové výrazy a jejich využití v oboru ošetřovatelství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petra Krobotová Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Roman Adamczyk Opava 2010

2 Prohlášení studenta Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila pouze uvedené zdroje a literaturu. V Opavě dne Petra Krobotová

3 Poděkování Za cenné rady, připomínky a konstruktivní kritiku při vypracovávání této bakalářské práce děkuji svému vedoucímu Mgr. et Bc. Romanu Adamczykovi. Za umožnění uskutečnění dotazníkového šetření děkuji Slezské nemocnici v Opavě a Šumperské nemocnici a.s. Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR děkuji za vstřícné připomínkování některých částí mé práce.

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů 7 3 Lingvistická východiska práce Základní lingvistické pojmy Slang Tvorba slov Slovní zásoba Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Derivací vzniklá slova Slova složená (kompozita) Slova vzniklá abreviací Slova vzniklá univerbizací Deminutiva Anglicismy a slova přejatá Přechylování v ošetřovatelství Archaismy a slova zastarávající Historismy Neologismy Metafory a metonymie Zkratky v ošetřovatelské dokumentaci Radiologický slang Slang drogově závislých Dialekt ve zdravotnictví Emoční zabarvení slangu z pohledu pacienta / klienta 39 6 Empirická část Formulace problému Cíle dotazníkového šetření Metodika průzkumu Charakteristika souboru Realizace průzkumu Výsledky průzkumu Naplnění cílů práce Závěr empirického šetření Doporučení pro praxi

5 7 Závěr 69 A Dotazníkové šetření 70 B Povolení průzkumu v Šumperské nemocnici a.s. 72 C Povolení průzkumu ve Slezské nemocnici v Opavě 73 D Název profese zdravotní sestry muže 74 Reference 76 4

6 1 Úvod Jazyk jako nejdokonalejší nástroj lidského dorozumívání plní své společenské poslání nejen ve své podobě spisovné, v současné moderní společnosti uplatňují se i jeho nespisovné formy a vrstvy. Slangové výrazy fungují jako prostředky komunikace neoficiální nebo polooficiální. O výklad takovýchto prostředků ve zdravotnickém prostředí se pokouší tato bakalářská práce, jejíž náplní jsou z velké části slangismy, z menší pak části nářečí užité v ošetřovatelství, zkratky a anglicismy. Pokládám za důležité připomenout, že vzhledem k rozsahu daného tématu a omezeným možnostem bakalářské práce, nelze práci považovat za vyčerpávající dílo shrnující veškěrý slang ze zdravotnické oblasti. Vzhledem k dynamice českého jazyka a rozvoji ošetřovatelství, dovolím si v práci používat internetové zdroje. Vymezení cílů Tato bakalářská práce je úvodem do odbornou veřejností ne zcela prozkoumaného tématu, přesto však hojně užívaného, do tématu slangových výrazů. Práce je zpracována jako možný studijní materiál pro nové generace nelékařských zdravotnických pracovníků. Oporu a vysvětlení slangových nebo nečekých výrazů v ní najde i sám pacient. Některým lidem otevře práce dveře k pochopení zdravotnických pracovníků a jejich mluvy někdy krásné a libozvučné, jindy zdánlivě ponižující nebo zahanbující. Práce se opírá o poznatky z oboru ošetřovatelství a částečně i z lingvistiky, protože co se slangových výrazů v medicinsko ošetřovatelském prostředí týče, jdou spolu tyto dva obory ruku v ruce. Latinský a anglický jazyk byly východiskem mnoha termínů, poté si je čeština nádherně upravila. Mnoho výrazů je také ryze českého původu. Zmíněny jsou i psychologické vědy, poněvadž užívání slangu úzce souvisí i s psychologickými procesy. Struktura práce Protože je bakalářská práce určena širokému spektru lidí, chce podat základní poznatky co možná objektivně. V úvodu je objasněn význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů, dále jsou popsána základní lingvistická východiska. Největší část této práce je věnována jednotlivým slangovým výrazům a okrajově i výrazům přejatým z jiných jazyků. Výrazy jsou rozděleny podle svého vzniku, každá podkapitola je členěna abecedně. V závěru teoretické části nastíním vztah pacienta k těmto emočně zabarveným, někdy ne zcela spisovným výrazům. V empirické části analyzuji výsledky dotazníko- 5

7 vého šetření, porovnávám závislost užívanosti slangu na různých okolnostech, především pak na jednotlivých pracovištích a typu zdravotnického zařízení (státní, soukromé). V přílohách naleznete dotazník, jež jsem vypracovala za účelem průzkumného šetření. Dále povolení k provedení dotazníkového šetření a výsledky ankety týkající se názvu profese zdravotní sestry muže. 6

8 2 Význam slangových výrazů pro práci sester a lékařů Obecně o slangu Slang je obecně řazen k nespisovným útvarům národního jazyka. Objevuje se v neoficiální nebo v polooficiální komunikaci. Obor, který se zabývá slangy v jednotlivých prostředích se nazývá sociální dialektologie. Česká mluvnice definuje slang takto: Slangem se rozumí soubor jistých speciálních názvů a obratů, kterých se užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového společenství. Vznikají slangové výrazy, neboli slangismy. Tyto názvy a obraty vznikají z důvodů věcných i expresívních a jsou vázány na specifické prostředí. Podmětem pro vznik takovýchto výrazů může být potřeba pojmenovat nové věci, nově vzniklé skutečnosti. Zastarávající výrazy jsou obnovovány a specifikovány. V důsledku nových objevů vzniká potřeba vymýšlet nové názvy a přesné pojmenování, roste potřeba konkretizace. Některé prvky slangu pronikají i do čistě spisovných textů a mnohé už byly uznány za plně spisovné nebo alespoň za prvky hovorové češtiny. To souvisí i s potřebou vytvoření standartní terminologie v ošetřovatelství. Do českého jazyka proudí nová slova a slovní spojení, jež se nedají přeložit již existujícím českým slovem (např. terciální péče, kritické myšlení,... ). Tím větší je ovšem důležitost studia nespisovných vrstev češtiny. V nedávné době vyšlo několik knih, mapujících tabuizované oblasti (sexuologické slovníky, slovník násilné činnosti, slovník nadávek, slovník narkomanů,... ). Na žádné dílo souhrnně se věnující zdravotnickému slangu (tedy konkrétně ošetřovatelskému) jsem však na českém trhu nenarazila. Je to tedy téma poměrně nové a neprozkoumané. Tato práce odráží aktuální ošetřovatelské slangismy tak, jak je sestry (potažmo i další ošetřovatelský personál) v hovoru i v psané formě používají. Mnohá slova vznikla zkrácením nebo upravením slov cizích, přestože mají své české ekvivalenty (např. jugulárka). Mnohé české ekvivalenty však působí uměle a archaicky (český výraz pro infarkt je záhať ). Lékařské termíny latinského a řeckého původu se používají většinou v počeštěné formě (hepatitída místo hepatitis) [17]. Slang jako ventil Při práci s pacienty nebo klienty je zdravotnický personál vystaven mnoha zátěžovým situacím. Slangismy mohou v mnohých případech sloužit jako ventil. 7

9 Jako prostředek k odlehčení těžkých situací, kterých v prostředí pomáhajících profesí rozhodně není málo. Takové situace mohou vést až k myšlenkové agresi, která je, jak tvrdí rakouský etolog Konrad Lorenz, vrozená. [1] K uvolnění agrese nebo napětí dojde např. při sportu, použitím myšlenkové agrese a nebo právě expresívními výrazy. V těchto případech dochází k uvolnění napětí cestou slovní. Bohužel v některých případech cestou vulgární, což není příliš vhodné, zvláště ve zdravotnictví. Slang ano, ale... Podle mého názoru je slang nedílnou součástí každé profesní skupiny, nevyjímaje zdravotníků. Možná je dokonce nutností. Jeho používání by však mělo podléhat některým pravidlům, především tedy pravidlům slušného chování, a etickým kodexům (Etický kodex práv pacienta a Etický kodex pracovníků nelékařských oborů). 8

10 3 Lingvistická východiska práce V této kapitole se budeme věnovat některým kritickým oblastem, s nimiž by bylo dobré se seznámit pro plné pochopení dalších oblastí práce. Z oboru lingvistiky okrajově zmíním základní lingvistické termíny a způsoby obohacování slovní zásoby tvorbou nových slov. 3.1 Základní lingvistické pojmy Předpona se nachází před kořenem slova. Jejím přidáním ke slovu dochází k modifikaci významu slova. Např. léčit vyléčit, přeléčit, doléčit, neléčit, zaléčit. Kořen je část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných. Ve slově lékař je kořenem -lék; stolička, kořenem je -stol. Slovo porodit má kořen -rod. Slova se stejným kořenem se nazývají příbuzná. Přípona je připojena za kořen. Lze jí v češtině jemně odstínit význam slova, např. rozlišit slova dřevní, dřevitý, dřevnatý, dřevěný, dřevný. Koncovka je ta část ohebného slova, která se v jeho různých tvarech mění (při skloňování nebo časování). Například různé koncovky ke slovu pacient: pacientů, pacientům, pacienty, pacienti, pacientech. 3.2 Slang Podle Františka Kopečného je slang 1 anglické slovo skandinávského původu (poprvé doložené roku 1758) a lze jej pokládat za dějové jméno ke sling (= vrhat, házet); označovalo původně zvláštní zpěvavý a lstivý jazyk žebráků. Starší, u nás doposud všeobecně rozšířený je výklad tohoto slova z anglického s language (= něčí jazyk, např. soldier s language, mluva vojáků) ve významu vulgární jazyk. [6] V dnešním pojetí je slang nespisovným útvarem jazyka, který je charakteristický pro mluvčí, náležící k určité zájmové nebo profesionální skupině. V naší společnosti je zastoupen například slang sportovní, filmařský, myslivecký, studentský, akvaristický, právnický, lékařský a v neposlední řadě také slang ošetřovatelský. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě. Další tvary slova slang: slanzích, slangům, slangů, slangy, slangem, slangu. 1 Výslovnost: [ sleng ] 9

11 3.3 Tvorba slov Morfologie, neboli tvarosloví je lingvistická věda, zabývající se ohýbáním a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon. Tato disciplína sleduje strukturu slov. Členění slov 1. Morfologické hledisko rozčleňuje slova podle toho, zda jsou ohebná nebo neohebná, zda se skloňují (a o jaký typ skloňování jde) či časují. 2. Sémantické (obsahové) hledisko hodnotí význam slov, tedy co slova pojmenovávají. Slova bez lexikálního významu jsou označována jako slova neplnovýznamová (předložky, citoslovce,...). 3. Syntaktické hledisko sleduje využití slova ve větě kterým větný členem bývá nebo jakou funkci ve větě plní. Používáme deset slovních druhů. Způsoby tvorby slov Derivace, nebo-li odvozování je v českém jazyce nejpoužívanějším způsobem tvorby slov. Nová slova (v tomto případě deriváty) vznikají pomocí předpon a přípon i předpon a přípon zároveň. Např. in-tu-bo-vat za-in-tu-bo-vat. Kompozice: spojíme dva nebo více slovních kmenů, př. tlakoměr, vysokoškolský, červenomodrý. Abreviace, tedy zkracování, je spojení dvou i více zkrácených slovních základů. Z počátešních písmen slov pak vznikají iniciálnové zkratky (jako OSN nebo ČR) a z počátečních slabik nebo hlásek vznikají zkratková slova (Čedok, eldéenka). Oficiálně uznávané jsou zkratky vědeckých a akademických titulů (MUDr., MDDr.,...). Vyskytují se i neoficiální zkratky titulů, např. dr. Univerbizace je proces, při němž se z víceslovných pojmenování vytváří jednoslovné výrazy. V češtině mají tato slova hovorový, či nespisovný charakter. Příkladem je panelový dům panelák, výpadová silnice výpadovka. Multiverbizace je typ sousloví, které je utvořeno z jediného slova. Příkladem je slovo dohlížet vykonávat dohled, rychle rychlým způsobem [13]. 10

12 Přejímání cizích slov. Příkladem internacionálního slova je Bible nebo doktor. Některá slova se omezují na okruh odborníků, např. zdravotníků (pulmonální, exkrement). V mnoha případech znějí tato slova v různých jazycích podobně, mají totiž stejný původ a většinou i stejný kořen slova. Přechylování je tvorba slov především v ženském rodě s významy odpovídajícími významům již existujících slov v rodě mužském. Do této definice spadá i odvozování ženských, popřípadě v některých jazycích i dívčích podob příjmení z příjmení mužských. Rodový protiklad lze vyjádřit i zcela odlišnými slovy (bratr sestra), jako přechylování se ale obvykle označuje jen tvoření slov pomocí přípon, které se pak označují jako přechylovací [16]. Příkladem je přechýlení ze slova lékař lékařka. Méně často je možné se setkat s přechylováním v opačném směru, z ženského rodu do rodu mužského (vdova vdovec, sojka soják). V ošetřovatelství pak vyvstává otázka zda, případně jak lze přechylovat pojem zdravotní sestra, jak se můžeme dále dočíst v kapitole č. 4.7, na straně Slovní zásoba Národní jazyk je historický jev. Slovní zásoba se mění, vyvíjí se ve společnosti, ta obráží např. vývoj výroby, změny politické, vývoj vědy a poznání vůbec. Národní jazyk není útvar jednolitý, ale mnohovrstevný. Skládá se z mnoha vrstev: jazyk spisovný, knižní, hovorový, jazyk nespisovný, obecná čeština, slang, argot, dialekt [8]. Vybrala jsem pro tuto práci podstatné vrstvy českého jazyka. Spisovný jazyk Je reprezentativní útvar národního jazyka. Je jazykem státních dokumentů, vědeckých i úředních spisů, literární tvorby, jednacím jazykem oficiálních zasedání atd. Patří sem slova neutrální a slohově nezabarvená, např. muž, dům. Hovorová čeština je forma spisovné češtiny určená pro mluvený styk. Nespisovný jazyk S nespisovným jazykem se můžeme potkat regionálně v podobě nářečí anebo v podobě profesionalizmů v učitém oboru, v našem případě v ošetřovatelství. 11

13 Archaismy Jako archaismy označujeme slova zastaralá, zastarávající a tedy vycházející z užívání. Např. silozpyt 2 nebo lučba. 3 Historismy Slova historická jsou slova, která označují již zaniklou skutečnost. Historismy úzce souvisejí s archaismy, ale liší se od nich tím, že archaismy mohou označovat i skutečnost dosud existující, pro niž se ovšem v současnosti používá vhodnější výraz. Příkladem historismu je palcát 4 nebo léno. 5 Neologismy Jsou opakem archaismů, tedy slova vzniklá v nedávné době z potřeby pojmenovat novou věc, představu (videokazeta, surfing, fax). Mohou se jimi stát počeštěná cizí slova, jako hardvér 6 nebo banka. 7 Vulgarismy Jako vulgarismy můžeme označit hrubé, nespisovné, sprosté a společensky nepřípustné výrazy. 2 fyzika 3 chemie 4 úderná ruční zbraň 5 podmíněná držba půdy 6 z anglického slova hardware 7 z italského slova banco 12

14 4 Vznik, vývoj a využití jednotlivých slangových výrazů v českém ošetřovatelství Ošetřovatelství je od svého počátku ovlivňováno náboženskými, politickými, ekonomickými i kulturními faktory. Často je velmi obtížné, nebo téměř nemožné jednoznačně dokázat původ některých slangových výrazů. Tato sekce si tedy klade za cíl nastínit historický podtext, současný vývoj a využití někteých slangových výrazů a slovních spojení, jež jsou využívány v ošetřovatelství, potažmo v medicíně. Zmíním jen, že se budeme věnovat především slovům spisovným, okrajově potom i několika nespisovným. Slova vulgární však v této práci vynechám, přestože jsou, bohužel, na některých odděleních využívána poměrně hojně. Slang týkající se drogové problematiky a radiologie bude zmíněn v závěru této sekce. 4.1 Derivací vzniklá slova Babičkytýda Pojmem babičkytýda je v ošetřovatelství s nadsázkou označována stařecká polymorbidita. Ke slovu babička připojíme koncovku -itis, jež označuje zánětlivé změny, v tomto případě však vyjadřuje spíše obecně onemocnění. Podobná slova tvořil Karel Čapek (švestkytýda, peckytýda). Pro rovnost pohlaví uvádím i pojem dědečkytýda. Brachiálka, femorálka, jugulárka, pulmonálka, radiálka apod. Arteria brachialis (tepna pažní). Slovo femorálka může mít dva významy, podle zvyklostí oddělení. Femorální kanyla (kanyla pro krevní dialýzu) nebo femorální tepna. Jugulárka značí venu jugularis, tedy hrdelní žílu. Arteria pulmonalis (plicnice), a arteria radialis (tepna vřetenní). Cytolka, hematolka, histolka a podobné odvozeniny Tato slova označují jednotlivé medicínské specializace. Většinou vznikla derivací a přidáním koncovky -olka, což je možné jen díky základu těchto slov (cyto-, hemato-, histo-,... ). V praxi se setkáme s tvary jako již zmíněná cytolka (cytologie), hematolka (hematologie), histolka (histologie), patolka (nebo také patola patologie), sterilka (oddělení streilizace), laborka (laboratoř). 13

15 Dement De (bez), mention (mysl) demention, demence. Duševní nemoc způsobená degenerativními změnami v mozkové tkáni. Onemocnění klasifikované ICD 8 F00 F07. Jako dement je hanlivě označován člověk trpící demencí. Dýchač Dýchací přístroj, někdy též zvaný ventilátor nebo respirátor, přičemž poslední dva termíny jsou velmi zavádějící. Ventilátor se používá ve významu slova větrák. Běžně je ale používáno spojení plicní ventilátor. Respirátor je protiprachová dýchací maska. Slovo dýchač je tedy nejpřesnější, je to všeslovanské slovo, z nějž jsou odvozena i slova jako duch a duše. Dýchače můžeme rozdělit do několika kategorií: transportní, vysokofrekvenční a domácí. Fonenďák, uši Fonendoskop, lékařský nástroj k poslechu. Přístroj zvyšeje initenzitu zvuku. Z řeckého fonos (zvuk) a skopein (zkoumat). Zakončení -ďák je podle Doležela (2007) velmi působivé. Ležák Člověk neschopný pohybu, imobilní pacient. Je překvapivé, že se toto hanlivé pojmenování objevuje i v oficiální mluvě. Příkladem je článek Vítkovská nemocnice: špína a zápach [14]. Marodka Ke slovu marod, tedy nemocný se přidá koncovka -ka a vznikne marodka, místnost pro ošetřování nemocných. Tento termín se používá spíše na školních akcích a dětských táborech. Ve sportu se slovem marodka označuje seznam sportovců, jež z důvodu nemoci nemohou být účastni sportovního klání. Medina Lékařská fakulta, medicína. Studovat medinu. Medik je studentem mediny. Muňka Druh vši, filcka. Vznik ze slova múdní veš. Jako moudí bylo ve staročeštině označováno přirození (byl to vulgární výraz), dnes odborné slovo. 8 International Classification of Diseases and Related Health Problems 14

16 Neschopenka Potvrzení pracovní neschopnosti, hovorové slovo. Ošetřující lékař uzná občana práce neschopným, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní zaměstnání. Nihilitida Zlehčující pojednání o onemocnění. Sestry v tomto smyslu mluví o onemocnění, které ve skutečnosti neexistuje. Časté u simulujících pacientů. Kořenem slova je nihil (z latinského slova nic) a koncovkou -itida (-itis, tedy zánět, zánětlivé změny) zánět ničeho. Oblbovák Oblbovák, neboli uklidňovadlo. Narkóza, droga, oblbovat utlumovat narkózou, drogou. Slovo oblbovák patří spíše do pacientského slangu, je známo laickou veřejností. Ofačovat Ovázat ránu, fáčovat. Podobné slovo je otejpovat obtočit lepící páskou, tejpovat, angl. to tape, tape (páska) technika používaná především ve sportu (např. horolezci používají tejpovací pásku k ochraně prstů nohy). Rozmočit Neznamená to namočit pacienta do vody, jak by se mohlo zdát, ale způsobit u pacienta mikci, tedy vyprázdnění močového měchýře. Novorozenci se musí rozmočit před ochodem z porodnice domů, čímž se ubezpečíme o průchodnosti močových cest. Pacient po operaci by se měl rozmočit do šesti hodin. Plastika Oddělení plastické chirurgie. Plastikou je také někdy laickou veřejností označována plastická operace. To tě ta plastika vyšla fakt jen na patnáct tisíc? Perverzák Člověk se zvrácenými sklony, obvykle s úchylkou v psychosociální oblasti. Pojem vychází ze slova perverzní, tedy zvrácený, úchylný. Slovo balancuje na hranici mezi hanlivou a vulgární češtinou. Opět patří do kategorie pacientského slangu. 15

17 Potratářka Policejně-zdravotnický slang žena provádějící ilegální potraty. Potratářství je známo již z dob antiky. Ilegální potraty v současné době jsou prováděny především v zemích, kde jsou interrupce zakázany (např. Polsko). Rehabka Pojem rehabilitace vychází z latiny. Re = zpět, opět, znovu; habilitas = schopnost rehabilitace (znovu získat schopnost, uschopnit). Výraz rehabka je používanější zřejmě pro jeho zvukomalebnost. Špinění Špinění vyjadřuje slabé gynekologické krvácení. Může se vyskytovat před nebo po mentstruaci nebo i v prvním trimestru těhotenství. Šoknout Dát šoky, defibrilovat. Při tomto terapeutickém úkonu se elektrickým výbojem zruší fibrilace komor. Tato léčba spadá pod kardioverzní léčbu. Ve slangu mladých lidí znamená tento výraz změnu, překvapení: Tys mě teda šoknul! Z anglického slova shock. Traumačka Traumatologie, latinské slovo trauma vyjadřuje poranění nebo úraz. Koncovka -logia, vystihuje nauku nebo vědu. Traumatologie je tedy medicínský obor, zabývající se diagnostikou a léčbou poranění. Nemocniční oddělení i obor, srov. úrazovka. Trimestr Doslovný překlad z latiny by zněl trojměsíčí. Tento český překlad je kompozitem, ovšem slovo trimestr patří do kategorie slov derivovaných. Nejvíce je tento termín používán v souvislosti s těhotenstvím. Těhotenství má tři trimestry, tedy 9 měsíců. Každý trimestr těhotenství má svá specifika. Třesavka Strach, tréma nebo třepot u pacienta s horečkou (pocit zimy nastává při prudce stoupající tělesné teplotě). 16

18 Vyexovat Spojení latinského ex a české předpony vy- vyexovat, tedy dokončit, ukončit invazivní vstup, vysadit léčbu. V ošetřovatelské dokumentaci se uvádí ex ve spojení s tím, co se má ukočit. Tedy např. PK ex (zrušit periferní kanylu). Vyhořet Neuspět, selhat, z anglického burnout syndrome (stav psychického vyčerpání). Vyskytuje se zvláště u profesí, vyžadujících práci s lidmi (a nejvíce ve zdravotnictví). Zaintubovat Toto slovo vzniklo primárně kompozicí dvou latinských slov předložky in (do, ve) a podstatného jména tuba (trubka) intubace. Ze slova intubace následně došlo k derivaci v českém jazyce pomocí předložky za- a výsledkem je slovo zaintubovat. Jedná se tedy o zavedení trubice do otvoru v lidském těle. Nejčastěji je prováděna intubace tracheální (orotracheální, nazotracheální). Zarouškovat Přidáním předpony -za ke slovu rouškovat vzniklo slovo zarouškovat, jež vyjadřuje přípravu operačního pole (vymezení sterilními rouškami). Znesterilnit Ve smyslu porušit sterilitu a tedy způsobit přítomnost životaschopných mikroorganismů. Sterilita je vyžadována především tam, kde hrozí přenos infekčních onemocnění. 4.2 Slova složená (kompozita) Biochemka Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech [2]. Bios = život, chemeia = chemie (od cheó - lít, nalít). Jiný výklad říká, že slovo je odvozeno od arabského Kimi [chemi] Egypt, tedy egyptská věda. 17

19 Erymasa Erytrocytová masa. Obsahuje erytrocyty, které zbydou po odsátí plazmy. Před podáním je nutno provést resuspenzi ( naředění ). Indikací k podání erymasy mohou být anemie, tkáňová hypoxie nebo nutnost rychlé úpravy krevního oběhu (před operací). Z řeckého erythros (červený) a masso (těsto, hmota). Extrakorporál Ze slov extra (mimo), corpus (tělo). Např. mimotělní krevní oběh užívaný při náročných operacích. Extrakorporální litotrypsie. Glymča Glykemie vyjadřuje koncentraci glukózy v krvi. Toto kompozitum vzniklo z řeckého slova glykos (sladký) a haima (krev). Vévodí mu zvukomalebné zakončení. Hrtanohled Laryngoskop. Žertovné anesteziologické označení nástroje [4]. Kompozitum podstatného jména hrtan a slovesa hledět, hled. Monokl, moncl Modřina na oku. Podle monokl (brýlové sklo nebo obvaz pouze na jednom oku). Slovo primárně vychází z latiny. Rumin Toto slovo vzniklo počeštěním anglického pojmu rooming in, což je název pro umístění zdravé matky šestinedělky a fyziologického novorozence na jednom pokoji v bezprostřední blízkosti. Anglická literatura uvádí i pojem baby in. Němci užívají výrazu Mutter-Kind Beziehung, 9 Švýcaři Mutter-Kind Systems, 10 Francouzi la Cohabitation vztah matky a dítěte 10 systém matek a dětí 11 soužití, bytí spolu 18

20 Šestinedělka Šestinedělkami jsou nazývány maminky, jak již název napovídá, šest týdnů po porodu. Šestinedělí (puerperium), je doba, kdy dochází k hojení porodních poranění a organismus se vrací do stavu před porodem. Činnost zahajuje mléčná žláza. Transfúze, transfúzka Slovo transfúze je složeno ze slovních základů trans (jenž zde vyjadřuje směřování či přenos krve z jednoho organismu do druhého) a slova fúze, které vyjadřuje vzájemné spojení krve ze dvou různých organismů v jednom společném krevním řečišti. [9] Hovorově také transfúzka. Životabudič Látka stimulující centrální nervovou soustavu, přípravky slibující regeneraci organismu. Někdy je takto označován silný nápoj z kávy. 4.3 Slova vzniklá abreviací Anča, farmačka, znakovka Zkráceniny jak medicínského, tak studentského slangu. Studenti takto zkracují názvy předmětů nebo oborů (anatomie, farmakologie, znaková řeč aj.). Áro (ARO) Zkratka významově podobná pojmu jipka. Zásadní rozdíl mezi těmito obory je ten, že na oddělení ARO je poskytována péče pacientům, kterým již selhaly základní životní funkce. Oddělení JIP obstarává péči o pacienty, jimž hrozí selhání základních vitálních funkcí. Někde pak vznikají oddělení spojená, jako ARIP (anesteziologicko-resucitační a intenzivní péče) např. v nemocnici Šumperk. Céempéčko (CMP) Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější neúrazovou příčinou mortality. Podle mechanismu vzniku se CMP dělí na krvácivé a ischemické. U starší generace jsou známy jako mrtvice. 19

21 Cétéčko (CT) Počítačová tomografie, neboli Computed Tomography. Slovo vychází z anglického jazyka. Tato diagnostická metoda kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovou technikou, která informace zpracovává. Snímek se neexponuje na rentgenový film, ale je matematicky spočítán a zobrazen. Jedná se o snímkování po vrstvách. Depka Psychická deprese (depressio). Z latinského premere, pressum (tlačit, mačkat). Deprese je výraz přenesený i do ekonomiky (pokles), geologie a meteorologie. Eldéenka (LDN) Tato zkratka vyjadřuje léčbu dlouhodobě nemocných (v některých publikacích lůžka dlouhodobě nemocných). Ve zvučném českém jazyce potom zkratka vyzní jako eldéenka. Ereska (RS) Roztroušená skleróza (sclerosis multuplex) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Její příčina není známa, takže jí nelze předcházet a doposud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit progresi choroby. Roztroušená skleróza byla pojmenována velmi trefně. Slovo sklerosis pochází z řeckého skleros, což znamená tuhý (v tomto případě po odeznění zánětu postižená tkáň ztuhne, zjizví se). Roztroušená (multiplex) proto, že v CNS jsou roztroušena ložiska ve velikosti několika milimetrů až po centimetry. Ergoš Ergoterapeut. Ergoterapie je léčebná činnost pro tělesně, duševně a smyslově postižené osoby s cílem dosažení co nejvyššího stupně soběstačnosti a nezávislosti pacienta. Gordonka Ošetřovatelský model podle Marjory Gordonové. V českých poměrech vzniklo slovo gordonka nejspíše z důvodu potřeby rychlého vyjádření, nikoliv dlouhého opisu (koncepční model podle Gordonové). 20

22 Chira Chira vyjadřuje lékařský obor, chirurgii. Je to zkratkové slovo, jež se zkrátilo z původního slova chirurgie. Cheir ze starořečtiny znamená ruka, ergein pracovat. Je to tedy lékařský obor, zaměřený na práci rukou (léčí operativně manuálním a instrumentálním ošetřením). Chorák Chorobopis. Lékařský záznam o výsledcích vyšetření, diagnostických závěrech a léčbě. Jipka, intenzivka (JIP) Jednotka intenzívní péče, anglicky Intensive Care Unit (ICU) je specializované oddělení, poskytující intenzívní lékařskou a ošetřovatelskou péči. V některých nemocnicích se vžilo pojmenování jipka, jinde zase intenzivka. Jedná se o ještě konkrétnější větvení slangového výrazu podle geografické oblasti. Z latinského intendere (napnout), intensus (napjatý). Konzilko Vyšetření konziliárním lékařem. Latinsky consilium porada. Mehina (MEH) Jako mehina byl na středních zdravotnických školách označován předmět se zkratkou MEH, tedy mikrobiologie, epidemiologie a hygiena. Nyní jsou ve studijních plánech oboru Zdravotnický asistent tyto tři předměty zahrnuty v jednom bloku pod názvem Základy epidemiologie a hygieny. Mudr (MUDr.) Zkratka počátečních písmen MUDr., 12 tedy doktor všeobecného lélkařství je akademický titul udělovaný po úspěšném ukončení studia oboru Všeobecné lékařství. Slovem mudr je v ošetřovatelství myšlen lékař. Pacoš (pacouš) Pacient. Z latinského patior (trpět, snášet). Překvapilo mě, že v dotazníkovém šetření pouze 4 respondenti potvrdili používání tohoto slova. 12 Medicinae Universae Doctor 21

23 Příbalák Příbalový leták k léku, obsahující základní informace, tedy název léku, účinnou látku, pomocné látky, indikační skupinu, charakteristiku léku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, interakce, dávkování, varování a datum poslední revize. Psychouš Psychopat. Psyché (duše), pathos (nemoc) univerbizace a vznik slova psychopat, následný vznik expresivnějšího a hanlivého psychouš. Reska Resuscitace. Z latinského resuscitare (znovu budit). Řečeno pacientským slangem oživování, kříšení. Sedymka Taktéž sedimka, vyšetření sedimentace krve. Vyšetření je založeno na procesu usazování těžších, nerozpustných součástí v kapalné směsi. S tímto pojmem se můžeme setkat také v geologii. Slepák, apenďour Neodborná veřejnost chápe slepák jako zánět slepého střeva. Ve skutečnosti tím myslí appenicitis, tedy zánět červovitého přívěsku slepého střeva (appendix vermiformis). Appendicitis je potom v ošetřovatelství zkracována jako apenďour. Obě slova zastupují spíše expresivní a emoční funkci jazyka. Specifický význam má slovo slepák v Brněnském slangu ústav nevidomých (podobné je též slovo Hluchák). Smrťák Smrtelné poranění, poranění neslučitelné se životem (rozsáhlá poranění páteře, poranění mozku, rozdrcení a ztrátová poranění, aj.). Sono Sonografické vyšetření. Latinsky sonare (vydávat zvuk ultrazvuk). Vyšetření pomocí akustického vlnění nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha (delfíni nebo netopýři mohou tento zvuk vnímat). 22

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky

TEMPUS MEDICORUM. SYNDROM vyhoření. Nemoc lékařů i českého zdravotnictví. Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle statistiky TEMPUS 09/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory SYNDROM vyhoření Nemoc lékařů i českého zdravotnictví DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Vzdělávání lékařů časovaná bomba? České zdravotnictví v zrcadle

Více

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním

Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním 5 Slovníček pojmů Afázie Afázie je porucha způsobená poškozením určitých oblastí mozku. Jedná se o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinuta. Člověk může například po cévní

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informovanost o paliativní hospicové péči u studentů nezdravotnických bakalářských oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Eva Doleželová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ

UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ UNIVERZITA KARLOVA Fakulta sociálních věd DIPLOMOVÁ PRÁCE 2003 Karolína KUČEROVÁ PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych na tomto místě poděkovat především vedoucí své práce, dr. Reifové, jejíž inspirativní přístup a nasazení

Více

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře

Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS s.r.o., Čelákovice Tetanie jako novodobá nemoc z pohledu záchranáře Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Jakub Balušík

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

Volnočasové aktivity seniorů

Volnočasové aktivity seniorů MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDŘA OŠETŘOVATELSTVÍ Volnočasové aktivity seniorů DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Veronika Formanová VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Olga Janíková Diplomová práce 2011 / 2012 Motto: Stárnout

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více