Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

2 Váţené klientky, váţení klienti, v tuto chvíli si prohlíţíte katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů pro úředníky ÚSC a sociální pracovníky, kterou pro rok 2015 připravila naše instituce Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. jako obecně prospěšná společnost zahájila svoji činnost v roce 1999, kdy byl zaloţen Institut celoţivotního vzdělávání Havířov, který svou působnost orientoval hlavně v regionu Moravskoslezského kraje. Postupně svoji činnost rozšiřoval i do jiných regionů aţ po celorepublikovou působnost. Hlavním cílem Institutu je rozvoj a prohlubování celoţivotního vzdělávání dospělých. Vychází z dlouhodobé činnosti vzdělávacího zařízení, které zabezpečuje potřeby institucí, úřadů, podniků a občanů regionu. V roce 2007 získal Institut od MŠMT udělení akreditace Vysoké školy sociálně správní a to dvou bakalářských studijních oborů "Veřejná ekonomika a správa" a "Management v sociální sféře". Od letošního roku naše instituce nabízí vzdělávání v novém bakalářském studijním oboru Sociální práce, a to na základě udělení akreditace v roce V současnosti realizujeme nejen vysokoškolské vzdělávání, ale rovněţ celoţivotní vzdělávání, jehoţ priority směřují do oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné a státní správy, do oblasti vzdělávání rekvalifikačního charakteru v souladu s poţadavky úřadu práce, do oblasti vzdělávání seniorů prostřednictvím realizace dvouletého studia v rámci Akademie III. věku. Nabízíme rovněţ i individuální kurzy celoţivotního vzdělávání, které vznikají na základě poţadavků a potřeb firem i jednotlivců. Velmi podstatnou a nezbytnou součást činnosti naší instituce představuje rovněţ projektová činnost spočívající v realizaci národních i mezinárodních projektů spolufinancovaných z fondů EU. VŠSS, ICV Havířov o.p.s. je akreditovanou institucí pro celoţivotní vzdělávání u MŠMT, MPSV a MZ včetně vzdělávacích programů, a rovněţ je akreditovanou institucí MV ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. V roce 2015 nabízíme úřadům vzdělávání v 73 vzdělávacích programech, které jsou všechny součástí tohoto katalogu a jsou podrobněji popsány dále. Veškeré nabízené studijní programy byly připravovány na základě syntézy poznatků od samotných úřadů, jejich zaměstnanců, odborníků z praxe, profesionálního týmu našich lektorů i našich dosavadních dlouholetých zkušeností se vzděláváním pracovníků ve veřejné správě. Pevně věřím, ţe Vás naše vzdělávací nabídka zaujme a bude pro nás ctí zorganizovat pro Vás kvalitní a zajímavé vzdělávací kurzy a semináře na vysoké profesionální úrovni. Za celý kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji předem poděkovat za projevenou důvěru vyuţít vzdělávacích sluţeb naší instituce a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a setkání s Vámi u nás v Havířově. Ing. Vojtěch Beck ředitel Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s.

3 NÁZVY PROGRAMŮ 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Akreditace MV ČR 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 3. Náprava vadných aktů Akreditace MV ČR 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 5. Vyřizování stíţností a petic 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 9. Veřejná správa České republiky 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích Akreditace MV ČR 14. Prevence proti korupci Akreditace MV ČR 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků Akreditace MV ČR 16. Principy dobré správy 17. Zadávání veřejných zakázek Akreditace MV ČR 18. Silniční hospodářství 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 20. Ţivnostenský zákon po novele Akreditace MV ČR 21. Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů 22. Příprava projektu EU se zaměřením na projekty EU pro veřejnou správu Akreditace MV ČR 23. Prevence proti korupci (pro členy zastupitelstev měst, obcí) 24. Prohlubující školení pro zastupitele v oblasti práva a legislativy 25. Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů 26. Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Akreditace MV ČR 27. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC obecná část Akreditace MV ČR 28. Time management pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 29. Time management pro vedoucí úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 30. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 31. Neverbální komunikace jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MV ČR 32. Řízení konfliktů s klientem 33. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku pro úředníky ÚSC 34. Efektivní vedení porad pro vedoucí úředníky 35. Psychologické vymáhání pohledávek 36. Překonávání komunikačních bariér 37. Leadership 38. Etiketa při jednání úředníka s občanem Akreditace MV ČR 39. Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje 40. Komunikace s problémovým klientem Akreditace MV ČR 41. Hodnocení a motivace zaměstnanců 42. Stresový management a time management pro úředníky státní správy 43. Budování pozitivních vztahů na pracovištích státní správy 44. Koučování jako nástroj vedení rozvoje pracovníků 45. PSYCHOTRÉNINKY Jednání s problémovým klientem Akreditace MV ČR 46. PSYCHOTRÉNINKY Zvládání a prevence stresových situací a syndromu vyhoření Akreditace MV ČR 47. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Základní pravidla vystupování na veřejnosti Akreditace MV ČR

4 48. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Prezentační techniky Akreditace MV ČR 49. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Vystupování na veřejnosti zaměřené na praktický nácvik Akreditace MV ČR 50. Komunikace při telefonním styku Akreditace MV ČR 51. Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě Akreditace MV ČR 52. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Organizace pracovního času, priority úkolů Akreditace MV ČR 53. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Příprava na roli v týmu, týmová spolupráce Akreditace MV ČR 54. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Řešitelské a operativní porady Akreditace MV ČR 55. Etiketa a norma v písemném styku Akreditace MV ČR 56. Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis Akreditace MV ČR 57. Tvorba písemností stylizace a gramatická správnost Akreditace MV ČR 58. Problematika vedení případových konferencí (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD) 59. Sociální sluţby sociální péče (204 hod.) Akreditace MPSV ČR 60. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti Akreditace MPSV ČR 61. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro soc.pracovníky Akreditace MPSV ČR 62. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Akreditace MPSV ČR 63. Komunikace s uţivatelem sociálních sluţeb, komunikace s problémovým klientem Akreditace MPSV ČR 64. Překonávání komunikačních bariér Akreditace MPSV ČR 65. Řízení konfliktů s klientem Akreditace MPSV ČR 66. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Akreditace MPSV ČR 67. Neverbální komun.jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MPSV ČR 68. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Akreditace MPSV ČR 69. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 70. Legislativní ukotvení sociálních sluţeb Akreditace MPSV ČR 71. Vybrané kapitoly sociální práce v sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 72. Průběţné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků oblast finanční Akreditace MV ČR 73. Vzdělávání vedoucích úředníků krajů, magistrátních měst a obcí s rozšířenou působností oblast finanční a kontrolní Akreditace MV ČR Nabídka katalogu bude průběţně aktualizována a doplňována o nové programy, které budou průběţně zveřejňovány na webových stránkách VŠSS, ICV Havířov. Ceny a termíny konání nabízených akcí budou rovněţ vyvěšeny na webových stránkách. V případě vyššího počtu posluchačů nebo poţadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat v sídle úřadu.

5 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu 8 vyuč. hodin - legislativní proces na úseku obecního zřízení a příčiny novely zákona o obcích zákonem č. 234/2006 Sb., obecné seznámení s historickým vývojem legislativního rámce obecního zřízení, seznámení se základními ustanoveními důvodové zprávy k zákonu č. 234/2006 Sb., ve vztahu k zákonu o obcích, - rozbor novelizovaných a navazujících částí zákona o obcích, proces přeměny obce v městys či město, posílení postavení přípravného výboru při oddělování části obce a dělení majetku obce při oddělení její části, rozšíření působnosti výboru pro národnostní menšiny, vázanost výkonu přenesené působnosti normativními akty vyšších instancí, změny v působnosti orgánů obce, odměny při skončení funkčního období, jmenování správce obce, - dozor a kontrolní činnost ministerstva vnitra a krajského úřadu, obecné vymezení pojmu dozor a kontrola, změny postupů a kompetencí na úseku dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, vč. městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, nová úprava kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. Postupu kontrolních orgánů při provádění kontroly, námitky proti protokolu o kontrole a jejich řešení, - vztah zákona o obcích a nového správního řádu, obecný rozbor vztahu zákona o obcích a správního řádu (vč. změnového zákona č. 561/2004 Sb.), orgány obcí jako subjekty správního řízení, správní řízení při oddělování části obce, ukládání pokut za správní delikty orgány obcí podle správního řádu, vyřizování stíţnosti podle zásad vydaných radou obce a 175 správního řádu, úřední deska, příslušnost nadřízeného (představeného) k řešení podjatosti ve správním řízení v souvislosti ustanovením 148 zákona o obcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 1

6 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 8 výukových hodin - Vymezení pojmu škoda z pohledu občanského a pracovního práva. - Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem. - Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti. - Právo státu poţadovat regresní náhradu na úředních osobách a územních samostatných celcích. - Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. - Způsob a rozsah náhrady škody. - Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích. - Odpovědnost zaměstnance za škodu. - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. - Rozsah náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva OPF SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 2

7 3. Náprava vadných aktů správního orgánu 6 výukových hodin 1. Definice a druhy právních aktů vydávaných ÚSC - normativní právní akty - usnesení kolektivních orgánů v samostatné působnosti - soukromoprávní úkony - individuální správní akty 2. Právní úprava tvorby právních aktů ÚSC - právní předpisy ÚSC - usnesení samosprávných orgánů - správní rozhodnutí a další úkony dle správního řádu a dalších procesních správních předpisů 3. Poţadavky zákonnosti a správnosti právních aktů - legalita - legitimita - formální správnost - věcná správnost 4. Náprava vad - dozorová činnost - úkony kontroly - opravné prostředky do úkonů dle správních procesních předpisů - zásahy soudní moci 5. Důsledky vad právních aktů a nesprávných úředních postupů - odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 3

8 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 6 výukových hodin 1. blok a) Základní a související další právní předpisy v oblasti spisové sluţby - jejich vztah k výkonu této činnosti. - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové sluţbě a jeho prováděcí předpisy, - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací - Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - Vyhláška č.496/2004 Sb., o elektronických podatelnách b) Interní předpisy (spisový a skartační řád) 2. blok Základní zákonné pojmy spisové sluţby (např. spisová sluţba a její etapy, spisový a skartační řád a plán, spisovna, archiv, číslo jednací, spisová značka, původce soukromoprávní a veřejnoprávní a jejich povinnosti, dokument, písemnost, archiválie). 3. blok Základní pravidla a zásady manipulace a organizace práce s dokumenty s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z příslušných právních předpisů. - Problematika příjímání dokumentů a manipulace s dokumenty na podatelně (označování, otvírání, uschování obálek, elektronickou podatelnu) - Pravidla zápisu dokumentů v podacích denících, popř. jednacích protokolech, el. systémech - Tvorba a vedení spisu v návaznosti na správní řád (oběh dokumentů v rámci jednoho původce, jednotlivé způsoby vyřízení dokumentů, pravidla pro vyhotovování dokumentů, včetně pouţití razítek a podepisování dokumentů, odesílání dokumentů s přihlédnutím ke správnímu řádu a zákonu o poštovních sluţbách, postup o označování dokumentů při ukládání dokumentů a manipulaci s dokumenty na spisovně, a na závěr průběh skartačního řízení). 4. blok Postup kontrolního orgánu vůči původci při kontrole výkonu spisové sluţby, - vzájemná práva a povinnosti subjektů kontroly - protokol o kontrole - řízení o námitkách - případné sankce Mgr. Zdeněk Fiala Policejní akademie Praha 4

9 5. Vyřizování stíţností a petic 6 výukových hodin Cílem programu je seznámit účastníky se všemi druhy podání, která přijímají orgány veřejné moci (zejména orgány ÚSC obcí), rozdělit jednotlivé druhy podání podle právní úpravy, která se týká toho kterého typu podání, naučit účastníky identifikovat stíţnosti podle 175 správního řádu a správně je vyřizovat, a stejně tak identifikovat ostatní druhy podání a vyřizovat je podle zvláštních zákonů. Dále je cílem programu pomoci účastníkům správně identifikovat petici, znát právní úpravu na úseku petic a umět petici řádně vyřídit. 1. Druhy podání k orgánům veřejné správy (zejména územním samosprávným celkům - ÚSC) 2. Právní předpisy související s vyřizováním stíţností 3. Aktuální změny v právní úpravě vyřizování stíţností 4. Postavení a úkoly jednotlivých orgánů ÚSC při vyřizování stíţností 5. Přijímání stíţností, evidence, vyřizování stíţností, lhůty 6. Pravidla pro vyřizování stíţností 7. Právní předpisy vztahující se k vyřizování petic 8. Petice a její náleţitosti 9. Podání a vyřizování petic 10. Dotazy, diskuse JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 5

10 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 6 výukových hodin Cílem je seznámit účastníky programu se základními pojmy v oblasti legislativy a novotvorby obcí, ukotvit právní předpisy obcí v rámci hierarchie právních předpisů ČR, vysvětlit rozdíl mezi dvěma formami právních předpisů obcí, a to obecně závaznými vyhláškami a nařízeními, včetně vztahu k nálezům Ústavního soudu ČR, naučit účastníky sestavit právní normu obce, správně ji projednat a vydat a připomenout úkoly a moţnosti orgánů, které provádějí dozor nad vydáváním právních předpisů obce. 1. Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě) 2. Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy 3. Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení) 4. Legislativní proces, některé zásady 5. Legislativně technická pravidla normotvorby obcí 6. Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu) 7. Dozor nad obecní normotvorbou 8. Diskuse, dotazy JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 6

11 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8 výukových hodin 1. Legislativa a legislativní proces v České republice 2. Normativní akty prvotní, podzákonné, interní a individuální 3. Systém územní veřejné správy a její dopad do oblasti normotvorné činnosti obcí a krajů 4. Právní reglementace způsobilosti obcí a krajů k vydávání právních předpisů 5. Orgány obcí a krajů s působnosti k vydávání právních předpisů 6. Platnost a účinnost (publikace) právních předpisů územně samosprávných celků a jejich evidence 7. Kontrola a dozor nad zákonnosti právních předpisů obcí a krajů JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 7

12 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 8 výukových hodin 1. Současný stav a perspektivy antidiskriminační legislativy v ČR 2. Mezinárodní prameny ochrany občana před diskriminaci a jejich projevy v právu ČR 3. Diskriminace přímá a diskriminace nepřímá 4. Obtěţování a sexuální obtěţování 5. Pronásledování, pokyny k diskriminaci a navádění k diskriminaci 6. Pozitivní diskriminace 7. Právní prostředky ochrany před diskriminaci v oblasti - osobnostních práv, - majetku a vlastnictví, - vztahu mezi manţely a v rodině. - řízení před správními orgány apod. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 8

13 9. Veřejná správa České republiky 8 výukových hodin 1. Vymezení pojmu veřejná správa 2. Vztah veřejné moci, státní moci a veřejné správy 3. Funkce, metody a formy činnosti veřejné správy 4. Organizace a organizační principy veřejné správy 5. Instituce ovlivňující a kontrolující veřejnou správu, správní dozor 6. Organizace územní veřejné správy 7. Výkon ústřední a uzemní státní správy 8. Výkon veřejné správy veřejnoprávními korporacemi územně samosprávnými celky JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 9

14 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 8 výukových hodin 1. Právní prameny vymezující vlastnictví a jeho ochranu 2. Fyzické a právnické osoby jako vlastníci 3. Právo vlastnické jako právo věcné 4. Předmět vlastnictví (věci movité a věci nemovité) 5. Způsoby nabývání vlastnictví (vč. darování a dědictví) 6. Vlastnictví, spoluvlastnictví (vč. společného jmění manţelů) 7. Zánik vlastnického práva JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 10

15 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Cílem semináře je především rozbor těch částí zákoníku práce, které byly novelizovány jeho tzv. zásadní novelou k včetně jejich návazností na nezměněná ustanovení zákona. A zákon o úřednících územně samosprávných celků. Směřován je na dopady změn do kaţdodenní praxe na úřadech. Předpokladem je, ţe bude přijata předmětná novela zákoníku práce přede dnem konání semináře. 1. Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů v územně samosprávných celcích - zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, kdo můţe být zaměstnancem či úředníkem a jaké zaměstnavatel v podmínkách ÚSC, jak nově postupovat při odchýlení se od zákoníku práce, změny v postavení odborové organizace 2. Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů - zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel můţe poţadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec a úředník před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně, včetně navrhovaných změn po novele 3. Vznik, změna a zánik pracovního poměru po novele zákoníku práce a jejich specifikace v podmínkách obcí a krajů - zejména kdy můţe vzniknout pracovní poměr jmenováním, forma jmenování, povinné, pravidelné a doplňující náleţitosti pracovní smlouvy, zkušební doba po novele, zkušební doba pro vedoucí pracovníky, prodluţování zkušební doby, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doloţek, výpovědní důvody a ochrana před výpovědí po novele, navrhované změny v odstupném, příplatcích ke mzdě nebo platu a práci přesčas 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v podmínkách obcí a krajů - zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce 5. Částečná nezaměstnanost, navrhovaná úprava čerpání dovolené výplata mzdy (platu) 6. Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích - zejména pouţívání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností 7. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích - zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje novely zákoníku práce. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 11

16 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Seminář je zaměřen jednak na podrobný výklad těch oblastí ZP, které výše uvedená novela více či méně napravuje nebo mění, jakoţ i těch, které jsou novelou přímo či nepřímo dotčeny. Součásti je téţ rozbor vztahu ZP a zákona o úřednících ÚSC. 1. Výklad zásady co není zakázáno je povoleno a její aplikace ve vnitřních předpisech zaměstnavatele 2. Subjekty pracovněprávních vztahů v podmínkách územně samosprávných celků 3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 4. Nová úprava vzniku změny a zániku pracovního poměru 5. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 6. Pracovní doba, její rozvrţení a doba odpočinku 7. Mzda, plat a příplatky 8. Odborný rozvoj zaměstnanců 9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 12

17 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích 8 výukových hodin 1) Vztah SŘ a zákona o přestupcích Vymezení pojmů a zvláštní právní úpravy se zdůrazněním relevantních ustanovení přestupkového zákona, která odkazují na aplikaci správního řádu a naopak ( 1 odst. 2 SŘ). 2) Aplikace základních zásad v činnosti správních orgánů (SO) v řízení o přestupcích Význam základních zásad v činnosti SO ve správním právu a přestupkovém řízení. Rozbor jednotlivých zásad a jejich praktické uplatnění v řízení o přestupcích. Zdůraznění zásad zákonnosti a sluţby veřejnosti. 3) Postavení SO v řízení o přestupcích Vymezení věcné a místní příslušnosti ŢÚ. Vyloučení z projednávání a rozhodování, vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu a doručování v řízení o přestupcích. 4) Účastníci řízení, jejich úkony a zástup Účastnická a procesní způsobilost účastníka v řízení o přestupcích, vč. rozboru jednotlivých forem zastoupení. Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí, nahlíţení do spisu a obsah podání. 5) Změny v průběhu prvoinstančního řízení Postup před zahájením řízení, zejména přijímání podnětů a podávání vysvětlení. Zahájení řízení. Podklady pro vydání rozhodnutí a zajištění průběhu v řízení o přestupcích. 6) Usnesení, rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání Vymezení a aplikace rozhodnutí, usnesení a příkazu v řízení o přestupcích vč. jejich obsahu a lhůt k vydání. Oznámení, právní moc, vykonatelnost rozhodnutí vč. doloţky právní moci. 7) Opravné prostředky a řízení exekuční Vymezení změn v oblasti řádných a mimořádných opravných prostředků s důrazem na postup prvoinstančního přestupkového orgánu při podání odvolání. Instituty exekuce podle SŘ aplikované v řízení o přestupcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institut MV pro veřejnou správu - advokát 13

18 14. Prevence proti korupci 8 výukových hodin Cílem semináře je získat ucelený přehled v oblasti protikorupční tématiky a formou případových studií si vyzkoušet situace spojené s potencionálním výskytem korupce, osvojit si postupy jak v takovýchto situacích reagovat a čeho se vyvarovat. 1) Pojem a definice korupce, její typy, znaky 2) Negativní dopady korupce na společnost 3) Střet zájmů, lobbing, podvod, úplatkářství a jiné korupční trestné činy 4) Indikátory korupčního chování 5) Podmínky, napomáhající výskytu korupce 6) Protikorupční politika ve veřejné správě 7) Protikorupční nástroje preventivního a represivního charakteru Akreditováno MV ČR JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 14

19 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků 8 výukových hodin 1. Územně samosprávný celek jako zaměstnavatel ÚSC jako právnická osoba a specifické postavení územně správního celku jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a vztazích obdobných (viz. postavení uvolněných a neuvolněných funkcionářů). 2. Funkcionáři, úředníci a ostatní zaměstnanci jako účastníci pracovněprávních vztahů Rozbor pracovněprávního a veřejnoprávního postavení funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC s poukazem na specifika tohoto postavení a právní úpravy vymezující jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 3. Postavení odborů v ÚSC Moţnosti odborové organizovanosti funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC. Postup v případě více odborových organizací na pracovišti. Práva a povinnosti odborových organizací. Moţnosti vzniku Rady zaměstnanců. 4. Zvláštní úprava pracovněprávních vztahů v zákoně o obcích (č. 128/2000 Sb.), o krajích (z. č. 129/2000 Sb.) a v zákoně o úřednících ÚSC (č. 312/2002 Sb.). Rozbor pracovněprávní problematiky v zákonech o ÚSC a speciálním zákoně o úřednících územně samosprávných celků specifika pracovněprávního postavení ved. úřadu, vedoucího úředníka, úředníka a zaměstnance. 5. Aplikace zákoníku práce v podmínkách ÚSC. Vztah úřednického zákona (č. 312/2002 Sb.) a zákoníku práce jeho právních předpisů obecných a zvláštních. Obecné ustanovení zákoníku práce upravující pracovněprávní vztahy v územně samosprávných celcích. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 15

20 16. Principy dobré správy 8 výukových hodin 1. Principy dobré správy - poţadavky, vodítka pro správný výkon veřejné správy v moderním právním státě - standardy: obsaţené v právu (právně závazné) prosazované v praxi dalšími dokumenty, postupy a mechanismy (politické, etické) očekávané společností (občany, podnikatelskými subjekty, atd.) 2. Konkrétní právní úprava - 1 zákona o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.) porušení principů dobré správy - Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) výslovně 8 zásada dobré správy a další jeho ustanovení (zejména základní zásady činnosti- 2-8) 3. Povaha principů - právní povahy (a tím zaloţena jejich právní závaznost): - stanoví poţadavky na postupy a rozhodnutí právní povahy - povahy etické nebo z oblasti efektivnosti 4. Obsah hlavních principů dobré správy - základní zásady činnosti správních orgánů dle správního řádu, atd. 5. Principy dobré správy v činnosti veřejné správy a v judikatuře JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 16

21 17. Zadávání veřejných zakázek 8 výukových hodin Seznámení s právním rámcem zadávání veřejných zakázek a jeho praktická aplikace. Součástí semináře je i rozbor navazujících obchodně-právních aspektů, vývoj právní úpravy vč. nástinu očekávaných novel v právní úpravě. - Legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí - Podmínky pouţití zadávacích řízení - Kvalifikace dodavatelů - Obsah zadávací dokumentace - Hodnocení nabídek - Změny smluv u veřejných zakázek - Vyřizování námitek - Řízení u ÚOHS - Zákaz plnění smlouvy - Zákaz plnění veřejných zakázek Akreditováno MV ČR. Mgr. Pavel Herman, - spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe Brno, sekce veřejných zakázek 17

22 18. Silniční hospodářství 8 výukových hodin Seminář zaměřený na detailní procesy a postupy správního rozhodování ve vazbě na platnou právní úpravu a aplikační praxi. Příklady a rozbory řešení, srovnání výkonu státní správy a samosprávy. Platná právní úprava, charakteristika a zkušenosti zejména změn po novele stavebního zákona Jednotlivé rozhodovací úkony silničního správního úřadu (právní úprava, náleţitosti a zvláštnosti řízení, aplikační praxe, postavení účastníků řízení a dotčených orgánů), - Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny včetně rozhodování o účelových komunikacích - Připojování pozemních komunikací - Omezování obecného uţívání pozemních komunikací - Zvláštní uţívání - Věcná břemena pro výkon vlastnického práva ke stavbě dálnice, silnice nebo místní komunikace Postavení dotčeného orgánu v územním plánování a územním řízení - (práva, povinnosti a účast ve správních řízeních) - vydávání stanovisek k územním plánům - vydávání závazných stanovisek k územnímu řízení - vazby na výkon státní správy silničního správního úřadu (kategorizace pozemních komunikací, vztah pozemních komunikací a sítí technického vybavení, dopravní obsluţnost území pozemními komunikacemi) Ing. Libor Částka, KÚ Moravskoslezského kraje - vedoucí oddělení silničního hospodářství 18

23 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 8 výukových hodin - Postavení rozpočtů obcí a krajů v soustavě veřejných rozpočtů - Obsah rozpočtu, jeho návrh, schvalování a hodnocení u obcí a krajů - Organizace zřizované a zakládané územními samosprávnými celky - Porušení rozpočtové kázně, dobrovolné svazky obcí - Státní rozpočet ČR, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů, proces jeho schvalování - Veřejné fondy, rozpočtové určení daní, rozpočtová skladba Martin Macura, finanční konzultant, Praha doc.. Ing. Petr Tománek, CSc., EF,VŠB TU Ostrava 19

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ

ZNALOSTMI K PROSPERITĚ Znalostmi k prosperitě Znalostmi k prosperitě ZNALOSTMI K PROSPERITĚ vzdělávací program Předkladatel projektu: Sídlo: Tyršova 106, 261 01 Příbram Adresa pro doručování korespondence pro projekt: Pražská

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více