Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

2 Váţené klientky, váţení klienti, v tuto chvíli si prohlíţíte katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů pro úředníky ÚSC a sociální pracovníky, kterou pro rok 2015 připravila naše instituce Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. jako obecně prospěšná společnost zahájila svoji činnost v roce 1999, kdy byl zaloţen Institut celoţivotního vzdělávání Havířov, který svou působnost orientoval hlavně v regionu Moravskoslezského kraje. Postupně svoji činnost rozšiřoval i do jiných regionů aţ po celorepublikovou působnost. Hlavním cílem Institutu je rozvoj a prohlubování celoţivotního vzdělávání dospělých. Vychází z dlouhodobé činnosti vzdělávacího zařízení, které zabezpečuje potřeby institucí, úřadů, podniků a občanů regionu. V roce 2007 získal Institut od MŠMT udělení akreditace Vysoké školy sociálně správní a to dvou bakalářských studijních oborů "Veřejná ekonomika a správa" a "Management v sociální sféře". Od letošního roku naše instituce nabízí vzdělávání v novém bakalářském studijním oboru Sociální práce, a to na základě udělení akreditace v roce V současnosti realizujeme nejen vysokoškolské vzdělávání, ale rovněţ celoţivotní vzdělávání, jehoţ priority směřují do oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné a státní správy, do oblasti vzdělávání rekvalifikačního charakteru v souladu s poţadavky úřadu práce, do oblasti vzdělávání seniorů prostřednictvím realizace dvouletého studia v rámci Akademie III. věku. Nabízíme rovněţ i individuální kurzy celoţivotního vzdělávání, které vznikají na základě poţadavků a potřeb firem i jednotlivců. Velmi podstatnou a nezbytnou součást činnosti naší instituce představuje rovněţ projektová činnost spočívající v realizaci národních i mezinárodních projektů spolufinancovaných z fondů EU. VŠSS, ICV Havířov o.p.s. je akreditovanou institucí pro celoţivotní vzdělávání u MŠMT, MPSV a MZ včetně vzdělávacích programů, a rovněţ je akreditovanou institucí MV ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. V roce 2015 nabízíme úřadům vzdělávání v 73 vzdělávacích programech, které jsou všechny součástí tohoto katalogu a jsou podrobněji popsány dále. Veškeré nabízené studijní programy byly připravovány na základě syntézy poznatků od samotných úřadů, jejich zaměstnanců, odborníků z praxe, profesionálního týmu našich lektorů i našich dosavadních dlouholetých zkušeností se vzděláváním pracovníků ve veřejné správě. Pevně věřím, ţe Vás naše vzdělávací nabídka zaujme a bude pro nás ctí zorganizovat pro Vás kvalitní a zajímavé vzdělávací kurzy a semináře na vysoké profesionální úrovni. Za celý kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji předem poděkovat za projevenou důvěru vyuţít vzdělávacích sluţeb naší instituce a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a setkání s Vámi u nás v Havířově. Ing. Vojtěch Beck ředitel Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s.

3 NÁZVY PROGRAMŮ 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Akreditace MV ČR 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 3. Náprava vadných aktů Akreditace MV ČR 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 5. Vyřizování stíţností a petic 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 9. Veřejná správa České republiky 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích Akreditace MV ČR 14. Prevence proti korupci Akreditace MV ČR 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků Akreditace MV ČR 16. Principy dobré správy 17. Zadávání veřejných zakázek Akreditace MV ČR 18. Silniční hospodářství 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 20. Ţivnostenský zákon po novele Akreditace MV ČR 21. Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů 22. Příprava projektu EU se zaměřením na projekty EU pro veřejnou správu Akreditace MV ČR 23. Prevence proti korupci (pro členy zastupitelstev měst, obcí) 24. Prohlubující školení pro zastupitele v oblasti práva a legislativy 25. Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů 26. Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Akreditace MV ČR 27. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC obecná část Akreditace MV ČR 28. Time management pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 29. Time management pro vedoucí úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 30. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 31. Neverbální komunikace jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MV ČR 32. Řízení konfliktů s klientem 33. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku pro úředníky ÚSC 34. Efektivní vedení porad pro vedoucí úředníky 35. Psychologické vymáhání pohledávek 36. Překonávání komunikačních bariér 37. Leadership 38. Etiketa při jednání úředníka s občanem Akreditace MV ČR 39. Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje 40. Komunikace s problémovým klientem Akreditace MV ČR 41. Hodnocení a motivace zaměstnanců 42. Stresový management a time management pro úředníky státní správy 43. Budování pozitivních vztahů na pracovištích státní správy 44. Koučování jako nástroj vedení rozvoje pracovníků 45. PSYCHOTRÉNINKY Jednání s problémovým klientem Akreditace MV ČR 46. PSYCHOTRÉNINKY Zvládání a prevence stresových situací a syndromu vyhoření Akreditace MV ČR 47. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Základní pravidla vystupování na veřejnosti Akreditace MV ČR

4 48. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Prezentační techniky Akreditace MV ČR 49. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Vystupování na veřejnosti zaměřené na praktický nácvik Akreditace MV ČR 50. Komunikace při telefonním styku Akreditace MV ČR 51. Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě Akreditace MV ČR 52. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Organizace pracovního času, priority úkolů Akreditace MV ČR 53. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Příprava na roli v týmu, týmová spolupráce Akreditace MV ČR 54. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Řešitelské a operativní porady Akreditace MV ČR 55. Etiketa a norma v písemném styku Akreditace MV ČR 56. Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis Akreditace MV ČR 57. Tvorba písemností stylizace a gramatická správnost Akreditace MV ČR 58. Problematika vedení případových konferencí (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD) 59. Sociální sluţby sociální péče (204 hod.) Akreditace MPSV ČR 60. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti Akreditace MPSV ČR 61. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro soc.pracovníky Akreditace MPSV ČR 62. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Akreditace MPSV ČR 63. Komunikace s uţivatelem sociálních sluţeb, komunikace s problémovým klientem Akreditace MPSV ČR 64. Překonávání komunikačních bariér Akreditace MPSV ČR 65. Řízení konfliktů s klientem Akreditace MPSV ČR 66. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Akreditace MPSV ČR 67. Neverbální komun.jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MPSV ČR 68. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Akreditace MPSV ČR 69. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 70. Legislativní ukotvení sociálních sluţeb Akreditace MPSV ČR 71. Vybrané kapitoly sociální práce v sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 72. Průběţné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků oblast finanční Akreditace MV ČR 73. Vzdělávání vedoucích úředníků krajů, magistrátních měst a obcí s rozšířenou působností oblast finanční a kontrolní Akreditace MV ČR Nabídka katalogu bude průběţně aktualizována a doplňována o nové programy, které budou průběţně zveřejňovány na webových stránkách VŠSS, ICV Havířov. Ceny a termíny konání nabízených akcí budou rovněţ vyvěšeny na webových stránkách. V případě vyššího počtu posluchačů nebo poţadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat v sídle úřadu.

5 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu 8 vyuč. hodin - legislativní proces na úseku obecního zřízení a příčiny novely zákona o obcích zákonem č. 234/2006 Sb., obecné seznámení s historickým vývojem legislativního rámce obecního zřízení, seznámení se základními ustanoveními důvodové zprávy k zákonu č. 234/2006 Sb., ve vztahu k zákonu o obcích, - rozbor novelizovaných a navazujících částí zákona o obcích, proces přeměny obce v městys či město, posílení postavení přípravného výboru při oddělování části obce a dělení majetku obce při oddělení její části, rozšíření působnosti výboru pro národnostní menšiny, vázanost výkonu přenesené působnosti normativními akty vyšších instancí, změny v působnosti orgánů obce, odměny při skončení funkčního období, jmenování správce obce, - dozor a kontrolní činnost ministerstva vnitra a krajského úřadu, obecné vymezení pojmu dozor a kontrola, změny postupů a kompetencí na úseku dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, vč. městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, nová úprava kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. Postupu kontrolních orgánů při provádění kontroly, námitky proti protokolu o kontrole a jejich řešení, - vztah zákona o obcích a nového správního řádu, obecný rozbor vztahu zákona o obcích a správního řádu (vč. změnového zákona č. 561/2004 Sb.), orgány obcí jako subjekty správního řízení, správní řízení při oddělování části obce, ukládání pokut za správní delikty orgány obcí podle správního řádu, vyřizování stíţnosti podle zásad vydaných radou obce a 175 správního řádu, úřední deska, příslušnost nadřízeného (představeného) k řešení podjatosti ve správním řízení v souvislosti ustanovením 148 zákona o obcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 1

6 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 8 výukových hodin - Vymezení pojmu škoda z pohledu občanského a pracovního práva. - Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem. - Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti. - Právo státu poţadovat regresní náhradu na úředních osobách a územních samostatných celcích. - Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. - Způsob a rozsah náhrady škody. - Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích. - Odpovědnost zaměstnance za škodu. - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. - Rozsah náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva OPF SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 2

7 3. Náprava vadných aktů správního orgánu 6 výukových hodin 1. Definice a druhy právních aktů vydávaných ÚSC - normativní právní akty - usnesení kolektivních orgánů v samostatné působnosti - soukromoprávní úkony - individuální správní akty 2. Právní úprava tvorby právních aktů ÚSC - právní předpisy ÚSC - usnesení samosprávných orgánů - správní rozhodnutí a další úkony dle správního řádu a dalších procesních správních předpisů 3. Poţadavky zákonnosti a správnosti právních aktů - legalita - legitimita - formální správnost - věcná správnost 4. Náprava vad - dozorová činnost - úkony kontroly - opravné prostředky do úkonů dle správních procesních předpisů - zásahy soudní moci 5. Důsledky vad právních aktů a nesprávných úředních postupů - odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 3

8 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 6 výukových hodin 1. blok a) Základní a související další právní předpisy v oblasti spisové sluţby - jejich vztah k výkonu této činnosti. - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové sluţbě a jeho prováděcí předpisy, - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací - Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - Vyhláška č.496/2004 Sb., o elektronických podatelnách b) Interní předpisy (spisový a skartační řád) 2. blok Základní zákonné pojmy spisové sluţby (např. spisová sluţba a její etapy, spisový a skartační řád a plán, spisovna, archiv, číslo jednací, spisová značka, původce soukromoprávní a veřejnoprávní a jejich povinnosti, dokument, písemnost, archiválie). 3. blok Základní pravidla a zásady manipulace a organizace práce s dokumenty s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z příslušných právních předpisů. - Problematika příjímání dokumentů a manipulace s dokumenty na podatelně (označování, otvírání, uschování obálek, elektronickou podatelnu) - Pravidla zápisu dokumentů v podacích denících, popř. jednacích protokolech, el. systémech - Tvorba a vedení spisu v návaznosti na správní řád (oběh dokumentů v rámci jednoho původce, jednotlivé způsoby vyřízení dokumentů, pravidla pro vyhotovování dokumentů, včetně pouţití razítek a podepisování dokumentů, odesílání dokumentů s přihlédnutím ke správnímu řádu a zákonu o poštovních sluţbách, postup o označování dokumentů při ukládání dokumentů a manipulaci s dokumenty na spisovně, a na závěr průběh skartačního řízení). 4. blok Postup kontrolního orgánu vůči původci při kontrole výkonu spisové sluţby, - vzájemná práva a povinnosti subjektů kontroly - protokol o kontrole - řízení o námitkách - případné sankce Mgr. Zdeněk Fiala Policejní akademie Praha 4

9 5. Vyřizování stíţností a petic 6 výukových hodin Cílem programu je seznámit účastníky se všemi druhy podání, která přijímají orgány veřejné moci (zejména orgány ÚSC obcí), rozdělit jednotlivé druhy podání podle právní úpravy, která se týká toho kterého typu podání, naučit účastníky identifikovat stíţnosti podle 175 správního řádu a správně je vyřizovat, a stejně tak identifikovat ostatní druhy podání a vyřizovat je podle zvláštních zákonů. Dále je cílem programu pomoci účastníkům správně identifikovat petici, znát právní úpravu na úseku petic a umět petici řádně vyřídit. 1. Druhy podání k orgánům veřejné správy (zejména územním samosprávným celkům - ÚSC) 2. Právní předpisy související s vyřizováním stíţností 3. Aktuální změny v právní úpravě vyřizování stíţností 4. Postavení a úkoly jednotlivých orgánů ÚSC při vyřizování stíţností 5. Přijímání stíţností, evidence, vyřizování stíţností, lhůty 6. Pravidla pro vyřizování stíţností 7. Právní předpisy vztahující se k vyřizování petic 8. Petice a její náleţitosti 9. Podání a vyřizování petic 10. Dotazy, diskuse JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 5

10 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 6 výukových hodin Cílem je seznámit účastníky programu se základními pojmy v oblasti legislativy a novotvorby obcí, ukotvit právní předpisy obcí v rámci hierarchie právních předpisů ČR, vysvětlit rozdíl mezi dvěma formami právních předpisů obcí, a to obecně závaznými vyhláškami a nařízeními, včetně vztahu k nálezům Ústavního soudu ČR, naučit účastníky sestavit právní normu obce, správně ji projednat a vydat a připomenout úkoly a moţnosti orgánů, které provádějí dozor nad vydáváním právních předpisů obce. 1. Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě) 2. Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy 3. Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení) 4. Legislativní proces, některé zásady 5. Legislativně technická pravidla normotvorby obcí 6. Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu) 7. Dozor nad obecní normotvorbou 8. Diskuse, dotazy JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 6

11 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8 výukových hodin 1. Legislativa a legislativní proces v České republice 2. Normativní akty prvotní, podzákonné, interní a individuální 3. Systém územní veřejné správy a její dopad do oblasti normotvorné činnosti obcí a krajů 4. Právní reglementace způsobilosti obcí a krajů k vydávání právních předpisů 5. Orgány obcí a krajů s působnosti k vydávání právních předpisů 6. Platnost a účinnost (publikace) právních předpisů územně samosprávných celků a jejich evidence 7. Kontrola a dozor nad zákonnosti právních předpisů obcí a krajů JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 7

12 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 8 výukových hodin 1. Současný stav a perspektivy antidiskriminační legislativy v ČR 2. Mezinárodní prameny ochrany občana před diskriminaci a jejich projevy v právu ČR 3. Diskriminace přímá a diskriminace nepřímá 4. Obtěţování a sexuální obtěţování 5. Pronásledování, pokyny k diskriminaci a navádění k diskriminaci 6. Pozitivní diskriminace 7. Právní prostředky ochrany před diskriminaci v oblasti - osobnostních práv, - majetku a vlastnictví, - vztahu mezi manţely a v rodině. - řízení před správními orgány apod. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 8

13 9. Veřejná správa České republiky 8 výukových hodin 1. Vymezení pojmu veřejná správa 2. Vztah veřejné moci, státní moci a veřejné správy 3. Funkce, metody a formy činnosti veřejné správy 4. Organizace a organizační principy veřejné správy 5. Instituce ovlivňující a kontrolující veřejnou správu, správní dozor 6. Organizace územní veřejné správy 7. Výkon ústřední a uzemní státní správy 8. Výkon veřejné správy veřejnoprávními korporacemi územně samosprávnými celky JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 9

14 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 8 výukových hodin 1. Právní prameny vymezující vlastnictví a jeho ochranu 2. Fyzické a právnické osoby jako vlastníci 3. Právo vlastnické jako právo věcné 4. Předmět vlastnictví (věci movité a věci nemovité) 5. Způsoby nabývání vlastnictví (vč. darování a dědictví) 6. Vlastnictví, spoluvlastnictví (vč. společného jmění manţelů) 7. Zánik vlastnického práva JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 10

15 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Cílem semináře je především rozbor těch částí zákoníku práce, které byly novelizovány jeho tzv. zásadní novelou k včetně jejich návazností na nezměněná ustanovení zákona. A zákon o úřednících územně samosprávných celků. Směřován je na dopady změn do kaţdodenní praxe na úřadech. Předpokladem je, ţe bude přijata předmětná novela zákoníku práce přede dnem konání semináře. 1. Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů v územně samosprávných celcích - zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, kdo můţe být zaměstnancem či úředníkem a jaké zaměstnavatel v podmínkách ÚSC, jak nově postupovat při odchýlení se od zákoníku práce, změny v postavení odborové organizace 2. Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů - zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel můţe poţadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec a úředník před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně, včetně navrhovaných změn po novele 3. Vznik, změna a zánik pracovního poměru po novele zákoníku práce a jejich specifikace v podmínkách obcí a krajů - zejména kdy můţe vzniknout pracovní poměr jmenováním, forma jmenování, povinné, pravidelné a doplňující náleţitosti pracovní smlouvy, zkušební doba po novele, zkušební doba pro vedoucí pracovníky, prodluţování zkušební doby, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doloţek, výpovědní důvody a ochrana před výpovědí po novele, navrhované změny v odstupném, příplatcích ke mzdě nebo platu a práci přesčas 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v podmínkách obcí a krajů - zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce 5. Částečná nezaměstnanost, navrhovaná úprava čerpání dovolené výplata mzdy (platu) 6. Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích - zejména pouţívání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností 7. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích - zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje novely zákoníku práce. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 11

16 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Seminář je zaměřen jednak na podrobný výklad těch oblastí ZP, které výše uvedená novela více či méně napravuje nebo mění, jakoţ i těch, které jsou novelou přímo či nepřímo dotčeny. Součásti je téţ rozbor vztahu ZP a zákona o úřednících ÚSC. 1. Výklad zásady co není zakázáno je povoleno a její aplikace ve vnitřních předpisech zaměstnavatele 2. Subjekty pracovněprávních vztahů v podmínkách územně samosprávných celků 3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 4. Nová úprava vzniku změny a zániku pracovního poměru 5. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 6. Pracovní doba, její rozvrţení a doba odpočinku 7. Mzda, plat a příplatky 8. Odborný rozvoj zaměstnanců 9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 12

17 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích 8 výukových hodin 1) Vztah SŘ a zákona o přestupcích Vymezení pojmů a zvláštní právní úpravy se zdůrazněním relevantních ustanovení přestupkového zákona, která odkazují na aplikaci správního řádu a naopak ( 1 odst. 2 SŘ). 2) Aplikace základních zásad v činnosti správních orgánů (SO) v řízení o přestupcích Význam základních zásad v činnosti SO ve správním právu a přestupkovém řízení. Rozbor jednotlivých zásad a jejich praktické uplatnění v řízení o přestupcích. Zdůraznění zásad zákonnosti a sluţby veřejnosti. 3) Postavení SO v řízení o přestupcích Vymezení věcné a místní příslušnosti ŢÚ. Vyloučení z projednávání a rozhodování, vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu a doručování v řízení o přestupcích. 4) Účastníci řízení, jejich úkony a zástup Účastnická a procesní způsobilost účastníka v řízení o přestupcích, vč. rozboru jednotlivých forem zastoupení. Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí, nahlíţení do spisu a obsah podání. 5) Změny v průběhu prvoinstančního řízení Postup před zahájením řízení, zejména přijímání podnětů a podávání vysvětlení. Zahájení řízení. Podklady pro vydání rozhodnutí a zajištění průběhu v řízení o přestupcích. 6) Usnesení, rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání Vymezení a aplikace rozhodnutí, usnesení a příkazu v řízení o přestupcích vč. jejich obsahu a lhůt k vydání. Oznámení, právní moc, vykonatelnost rozhodnutí vč. doloţky právní moci. 7) Opravné prostředky a řízení exekuční Vymezení změn v oblasti řádných a mimořádných opravných prostředků s důrazem na postup prvoinstančního přestupkového orgánu při podání odvolání. Instituty exekuce podle SŘ aplikované v řízení o přestupcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institut MV pro veřejnou správu - advokát 13

18 14. Prevence proti korupci 8 výukových hodin Cílem semináře je získat ucelený přehled v oblasti protikorupční tématiky a formou případových studií si vyzkoušet situace spojené s potencionálním výskytem korupce, osvojit si postupy jak v takovýchto situacích reagovat a čeho se vyvarovat. 1) Pojem a definice korupce, její typy, znaky 2) Negativní dopady korupce na společnost 3) Střet zájmů, lobbing, podvod, úplatkářství a jiné korupční trestné činy 4) Indikátory korupčního chování 5) Podmínky, napomáhající výskytu korupce 6) Protikorupční politika ve veřejné správě 7) Protikorupční nástroje preventivního a represivního charakteru Akreditováno MV ČR JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 14

19 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků 8 výukových hodin 1. Územně samosprávný celek jako zaměstnavatel ÚSC jako právnická osoba a specifické postavení územně správního celku jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a vztazích obdobných (viz. postavení uvolněných a neuvolněných funkcionářů). 2. Funkcionáři, úředníci a ostatní zaměstnanci jako účastníci pracovněprávních vztahů Rozbor pracovněprávního a veřejnoprávního postavení funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC s poukazem na specifika tohoto postavení a právní úpravy vymezující jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 3. Postavení odborů v ÚSC Moţnosti odborové organizovanosti funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC. Postup v případě více odborových organizací na pracovišti. Práva a povinnosti odborových organizací. Moţnosti vzniku Rady zaměstnanců. 4. Zvláštní úprava pracovněprávních vztahů v zákoně o obcích (č. 128/2000 Sb.), o krajích (z. č. 129/2000 Sb.) a v zákoně o úřednících ÚSC (č. 312/2002 Sb.). Rozbor pracovněprávní problematiky v zákonech o ÚSC a speciálním zákoně o úřednících územně samosprávných celků specifika pracovněprávního postavení ved. úřadu, vedoucího úředníka, úředníka a zaměstnance. 5. Aplikace zákoníku práce v podmínkách ÚSC. Vztah úřednického zákona (č. 312/2002 Sb.) a zákoníku práce jeho právních předpisů obecných a zvláštních. Obecné ustanovení zákoníku práce upravující pracovněprávní vztahy v územně samosprávných celcích. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 15

20 16. Principy dobré správy 8 výukových hodin 1. Principy dobré správy - poţadavky, vodítka pro správný výkon veřejné správy v moderním právním státě - standardy: obsaţené v právu (právně závazné) prosazované v praxi dalšími dokumenty, postupy a mechanismy (politické, etické) očekávané společností (občany, podnikatelskými subjekty, atd.) 2. Konkrétní právní úprava - 1 zákona o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.) porušení principů dobré správy - Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) výslovně 8 zásada dobré správy a další jeho ustanovení (zejména základní zásady činnosti- 2-8) 3. Povaha principů - právní povahy (a tím zaloţena jejich právní závaznost): - stanoví poţadavky na postupy a rozhodnutí právní povahy - povahy etické nebo z oblasti efektivnosti 4. Obsah hlavních principů dobré správy - základní zásady činnosti správních orgánů dle správního řádu, atd. 5. Principy dobré správy v činnosti veřejné správy a v judikatuře JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 16

21 17. Zadávání veřejných zakázek 8 výukových hodin Seznámení s právním rámcem zadávání veřejných zakázek a jeho praktická aplikace. Součástí semináře je i rozbor navazujících obchodně-právních aspektů, vývoj právní úpravy vč. nástinu očekávaných novel v právní úpravě. - Legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí - Podmínky pouţití zadávacích řízení - Kvalifikace dodavatelů - Obsah zadávací dokumentace - Hodnocení nabídek - Změny smluv u veřejných zakázek - Vyřizování námitek - Řízení u ÚOHS - Zákaz plnění smlouvy - Zákaz plnění veřejných zakázek Akreditováno MV ČR. Mgr. Pavel Herman, - spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe Brno, sekce veřejných zakázek 17

22 18. Silniční hospodářství 8 výukových hodin Seminář zaměřený na detailní procesy a postupy správního rozhodování ve vazbě na platnou právní úpravu a aplikační praxi. Příklady a rozbory řešení, srovnání výkonu státní správy a samosprávy. Platná právní úprava, charakteristika a zkušenosti zejména změn po novele stavebního zákona Jednotlivé rozhodovací úkony silničního správního úřadu (právní úprava, náleţitosti a zvláštnosti řízení, aplikační praxe, postavení účastníků řízení a dotčených orgánů), - Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny včetně rozhodování o účelových komunikacích - Připojování pozemních komunikací - Omezování obecného uţívání pozemních komunikací - Zvláštní uţívání - Věcná břemena pro výkon vlastnického práva ke stavbě dálnice, silnice nebo místní komunikace Postavení dotčeného orgánu v územním plánování a územním řízení - (práva, povinnosti a účast ve správních řízeních) - vydávání stanovisek k územním plánům - vydávání závazných stanovisek k územnímu řízení - vazby na výkon státní správy silničního správního úřadu (kategorizace pozemních komunikací, vztah pozemních komunikací a sítí technického vybavení, dopravní obsluţnost území pozemními komunikacemi) Ing. Libor Částka, KÚ Moravskoslezského kraje - vedoucí oddělení silničního hospodářství 18

23 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 8 výukových hodin - Postavení rozpočtů obcí a krajů v soustavě veřejných rozpočtů - Obsah rozpočtu, jeho návrh, schvalování a hodnocení u obcí a krajů - Organizace zřizované a zakládané územními samosprávnými celky - Porušení rozpočtové kázně, dobrovolné svazky obcí - Státní rozpočet ČR, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů, proces jeho schvalování - Veřejné fondy, rozpočtové určení daní, rozpočtová skladba Martin Macura, finanční konzultant, Praha doc.. Ing. Petr Tománek, CSc., EF,VŠB TU Ostrava 19

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Základní informace Seznam lektorů

Základní informace Seznam lektorů 1 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin Základní cena programu je 7.000,- Kč

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více