Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

2 Váţené klientky, váţení klienti, v tuto chvíli si prohlíţíte katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů pro úředníky ÚSC a sociální pracovníky, kterou pro rok 2015 připravila naše instituce Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. Dovolte mi, abych Vám ve stručnosti představil naši instituci. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. jako obecně prospěšná společnost zahájila svoji činnost v roce 1999, kdy byl zaloţen Institut celoţivotního vzdělávání Havířov, který svou působnost orientoval hlavně v regionu Moravskoslezského kraje. Postupně svoji činnost rozšiřoval i do jiných regionů aţ po celorepublikovou působnost. Hlavním cílem Institutu je rozvoj a prohlubování celoţivotního vzdělávání dospělých. Vychází z dlouhodobé činnosti vzdělávacího zařízení, které zabezpečuje potřeby institucí, úřadů, podniků a občanů regionu. V roce 2007 získal Institut od MŠMT udělení akreditace Vysoké školy sociálně správní a to dvou bakalářských studijních oborů "Veřejná ekonomika a správa" a "Management v sociální sféře". Od letošního roku naše instituce nabízí vzdělávání v novém bakalářském studijním oboru Sociální práce, a to na základě udělení akreditace v roce V současnosti realizujeme nejen vysokoškolské vzdělávání, ale rovněţ celoţivotní vzdělávání, jehoţ priority směřují do oblasti vzdělávání zaměstnanců veřejné a státní správy, do oblasti vzdělávání rekvalifikačního charakteru v souladu s poţadavky úřadu práce, do oblasti vzdělávání seniorů prostřednictvím realizace dvouletého studia v rámci Akademie III. věku. Nabízíme rovněţ i individuální kurzy celoţivotního vzdělávání, které vznikají na základě poţadavků a potřeb firem i jednotlivců. Velmi podstatnou a nezbytnou součást činnosti naší instituce představuje rovněţ projektová činnost spočívající v realizaci národních i mezinárodních projektů spolufinancovaných z fondů EU. VŠSS, ICV Havířov o.p.s. je akreditovanou institucí pro celoţivotní vzdělávání u MŠMT, MPSV a MZ včetně vzdělávacích programů, a rovněţ je akreditovanou institucí MV ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. V roce 2015 nabízíme úřadům vzdělávání v 73 vzdělávacích programech, které jsou všechny součástí tohoto katalogu a jsou podrobněji popsány dále. Veškeré nabízené studijní programy byly připravovány na základě syntézy poznatků od samotných úřadů, jejich zaměstnanců, odborníků z praxe, profesionálního týmu našich lektorů i našich dosavadních dlouholetých zkušeností se vzděláváním pracovníků ve veřejné správě. Pevně věřím, ţe Vás naše vzdělávací nabídka zaujme a bude pro nás ctí zorganizovat pro Vás kvalitní a zajímavé vzdělávací kurzy a semináře na vysoké profesionální úrovni. Za celý kolektiv zaměstnanců naší instituce si Vám dovoluji předem poděkovat za projevenou důvěru vyuţít vzdělávacích sluţeb naší instituce a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci a setkání s Vámi u nás v Havířově. Ing. Vojtěch Beck ředitel Institutu celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s.

3 NÁZVY PROGRAMŮ 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu Akreditace MV ČR 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 3. Náprava vadných aktů Akreditace MV ČR 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 5. Vyřizování stíţností a petic 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 9. Veřejná správa České republiky 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích Akreditace MV ČR 14. Prevence proti korupci Akreditace MV ČR 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků Akreditace MV ČR 16. Principy dobré správy 17. Zadávání veřejných zakázek Akreditace MV ČR 18. Silniční hospodářství 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 20. Ţivnostenský zákon po novele Akreditace MV ČR 21. Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů 22. Příprava projektu EU se zaměřením na projekty EU pro veřejnou správu Akreditace MV ČR 23. Prevence proti korupci (pro členy zastupitelstev měst, obcí) 24. Prohlubující školení pro zastupitele v oblasti práva a legislativy 25. Veřejná správa pro členy zastupitelstev měst, obcí a jejich orgánů 26. Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC Akreditace MV ČR 27. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC obecná část Akreditace MV ČR 28. Time management pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 29. Time management pro vedoucí úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 30. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro úředníky ÚSC Akreditace MV ČR 31. Neverbální komunikace jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MV ČR 32. Řízení konfliktů s klientem 33. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku pro úředníky ÚSC 34. Efektivní vedení porad pro vedoucí úředníky 35. Psychologické vymáhání pohledávek 36. Překonávání komunikačních bariér 37. Leadership 38. Etiketa při jednání úředníka s občanem Akreditace MV ČR 39. Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje 40. Komunikace s problémovým klientem Akreditace MV ČR 41. Hodnocení a motivace zaměstnanců 42. Stresový management a time management pro úředníky státní správy 43. Budování pozitivních vztahů na pracovištích státní správy 44. Koučování jako nástroj vedení rozvoje pracovníků 45. PSYCHOTRÉNINKY Jednání s problémovým klientem Akreditace MV ČR 46. PSYCHOTRÉNINKY Zvládání a prevence stresových situací a syndromu vyhoření Akreditace MV ČR 47. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Základní pravidla vystupování na veřejnosti Akreditace MV ČR

4 48. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Prezentační techniky Akreditace MV ČR 49. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Vystupování na veřejnosti zaměřené na praktický nácvik Akreditace MV ČR 50. Komunikace při telefonním styku Akreditace MV ČR 51. Etiketa a společenské chování, reprezentace, diplomatický protokol na úřadě Akreditace MV ČR 52. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Organizace pracovního času, priority úkolů Akreditace MV ČR 53. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Příprava na roli v týmu, týmová spolupráce Akreditace MV ČR 54. TIMEMANAGEMENT A TEAMBUILDING Řešitelské a operativní porady Akreditace MV ČR 55. Etiketa a norma v písemném styku Akreditace MV ČR 56. Komunikační dovednosti úředníků ÚSC a současný český pravopis Akreditace MV ČR 57. Tvorba písemností stylizace a gramatická správnost Akreditace MV ČR 58. Problematika vedení případových konferencí (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD) 59. Sociální sluţby sociální péče (204 hod.) Akreditace MPSV ČR 60. Vzdělávací kurz pro sociální pracovníky v rámci doplnění odborné způsobilosti Akreditace MPSV ČR 61. Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro soc.pracovníky Akreditace MPSV ČR 62. Přiměřené prosazování a obrana proti nátlaku Akreditace MPSV ČR 63. Komunikace s uţivatelem sociálních sluţeb, komunikace s problémovým klientem Akreditace MPSV ČR 64. Překonávání komunikačních bariér Akreditace MPSV ČR 65. Řízení konfliktů s klientem Akreditace MPSV ČR 66. Etiketa v pracovních kontaktech a při jednání s klientem Akreditace MPSV ČR 67. Neverbální komun.jako významná sloţka úspěšné komunikace Akreditace MPSV ČR 68. Komunikace při telefonním styku pro sociální pracovníky Akreditace MPSV ČR 69. Vybrané kapitoly ze zákona o sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 70. Legislativní ukotvení sociálních sluţeb Akreditace MPSV ČR 71. Vybrané kapitoly sociální práce v sociálních sluţbách Akreditace MPSV ČR 72. Průběţné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků oblast finanční Akreditace MV ČR 73. Vzdělávání vedoucích úředníků krajů, magistrátních měst a obcí s rozšířenou působností oblast finanční a kontrolní Akreditace MV ČR Nabídka katalogu bude průběţně aktualizována a doplňována o nové programy, které budou průběţně zveřejňovány na webových stránkách VŠSS, ICV Havířov. Ceny a termíny konání nabízených akcí budou rovněţ vyvěšeny na webových stránkách. V případě vyššího počtu posluchačů nebo poţadavku konkrétního úřadu lze po dohodě realizovat v sídle úřadu.

5 1. Zákon o obcích po novelizaci a jeho vztah ke správnímu řádu 8 vyuč. hodin - legislativní proces na úseku obecního zřízení a příčiny novely zákona o obcích zákonem č. 234/2006 Sb., obecné seznámení s historickým vývojem legislativního rámce obecního zřízení, seznámení se základními ustanoveními důvodové zprávy k zákonu č. 234/2006 Sb., ve vztahu k zákonu o obcích, - rozbor novelizovaných a navazujících částí zákona o obcích, proces přeměny obce v městys či město, posílení postavení přípravného výboru při oddělování části obce a dělení majetku obce při oddělení její části, rozšíření působnosti výboru pro národnostní menšiny, vázanost výkonu přenesené působnosti normativními akty vyšších instancí, změny v působnosti orgánů obce, odměny při skončení funkčního období, jmenování správce obce, - dozor a kontrolní činnost ministerstva vnitra a krajského úřadu, obecné vymezení pojmu dozor a kontrola, změny postupů a kompetencí na úseku dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, vč. městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst, nová úprava kontroly výkonu samostatné a přenesené působnosti, vč. Postupu kontrolních orgánů při provádění kontroly, námitky proti protokolu o kontrole a jejich řešení, - vztah zákona o obcích a nového správního řádu, obecný rozbor vztahu zákona o obcích a správního řádu (vč. změnového zákona č. 561/2004 Sb.), orgány obcí jako subjekty správního řízení, správní řízení při oddělování části obce, ukládání pokut za správní delikty orgány obcí podle správního řádu, vyřizování stíţnosti podle zásad vydaných radou obce a 175 správního řádu, úřední deska, příslušnost nadřízeného (představeného) k řešení podjatosti ve správním řízení v souvislosti ustanovením 148 zákona o obcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 1

6 2. Střet zájmů, nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu v činnosti obcí a krajů 8 výukových hodin - Vymezení pojmu škoda z pohledu občanského a pracovního práva. - Odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem. - Odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti. - Právo státu poţadovat regresní náhradu na úředních osobách a územních samostatných celcích. - Nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup. - Způsob a rozsah náhrady škody. - Škoda a předcházení škodám v pracovněprávních vztazích. - Odpovědnost zaměstnance za škodu. - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. - Rozsah náhrady škody v pracovněprávních vztazích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva OPF SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 2

7 3. Náprava vadných aktů správního orgánu 6 výukových hodin 1. Definice a druhy právních aktů vydávaných ÚSC - normativní právní akty - usnesení kolektivních orgánů v samostatné působnosti - soukromoprávní úkony - individuální správní akty 2. Právní úprava tvorby právních aktů ÚSC - právní předpisy ÚSC - usnesení samosprávných orgánů - správní rozhodnutí a další úkony dle správního řádu a dalších procesních správních předpisů 3. Poţadavky zákonnosti a správnosti právních aktů - legalita - legitimita - formální správnost - věcná správnost 4. Náprava vad - dozorová činnost - úkony kontroly - opravné prostředky do úkonů dle správních procesních předpisů - zásahy soudní moci 5. Důsledky vad právních aktů a nesprávných úředních postupů - odpovědnost za škodu, trestněprávní odpovědnost Akreditováno MV ČR. JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 3

8 4. Spisová sluţba u veřejnoprávních původců 6 výukových hodin 1. blok a) Základní a související další právní předpisy v oblasti spisové sluţby - jejich vztah k výkonu této činnosti. - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové sluţbě a jeho prováděcí předpisy, - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací - Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - Vyhláška č.496/2004 Sb., o elektronických podatelnách b) Interní předpisy (spisový a skartační řád) 2. blok Základní zákonné pojmy spisové sluţby (např. spisová sluţba a její etapy, spisový a skartační řád a plán, spisovna, archiv, číslo jednací, spisová značka, původce soukromoprávní a veřejnoprávní a jejich povinnosti, dokument, písemnost, archiválie). 3. blok Základní pravidla a zásady manipulace a organizace práce s dokumenty s přihlédnutím k povinnostem vyplývajícím z příslušných právních předpisů. - Problematika příjímání dokumentů a manipulace s dokumenty na podatelně (označování, otvírání, uschování obálek, elektronickou podatelnu) - Pravidla zápisu dokumentů v podacích denících, popř. jednacích protokolech, el. systémech - Tvorba a vedení spisu v návaznosti na správní řád (oběh dokumentů v rámci jednoho původce, jednotlivé způsoby vyřízení dokumentů, pravidla pro vyhotovování dokumentů, včetně pouţití razítek a podepisování dokumentů, odesílání dokumentů s přihlédnutím ke správnímu řádu a zákonu o poštovních sluţbách, postup o označování dokumentů při ukládání dokumentů a manipulaci s dokumenty na spisovně, a na závěr průběh skartačního řízení). 4. blok Postup kontrolního orgánu vůči původci při kontrole výkonu spisové sluţby, - vzájemná práva a povinnosti subjektů kontroly - protokol o kontrole - řízení o námitkách - případné sankce Mgr. Zdeněk Fiala Policejní akademie Praha 4

9 5. Vyřizování stíţností a petic 6 výukových hodin Cílem programu je seznámit účastníky se všemi druhy podání, která přijímají orgány veřejné moci (zejména orgány ÚSC obcí), rozdělit jednotlivé druhy podání podle právní úpravy, která se týká toho kterého typu podání, naučit účastníky identifikovat stíţnosti podle 175 správního řádu a správně je vyřizovat, a stejně tak identifikovat ostatní druhy podání a vyřizovat je podle zvláštních zákonů. Dále je cílem programu pomoci účastníkům správně identifikovat petici, znát právní úpravu na úseku petic a umět petici řádně vyřídit. 1. Druhy podání k orgánům veřejné správy (zejména územním samosprávným celkům - ÚSC) 2. Právní předpisy související s vyřizováním stíţností 3. Aktuální změny v právní úpravě vyřizování stíţností 4. Postavení a úkoly jednotlivých orgánů ÚSC při vyřizování stíţností 5. Přijímání stíţností, evidence, vyřizování stíţností, lhůty 6. Pravidla pro vyřizování stíţností 7. Právní předpisy vztahující se k vyřizování petic 8. Petice a její náleţitosti 9. Podání a vyřizování petic 10. Dotazy, diskuse JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 5

10 6. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí 6 výukových hodin Cílem je seznámit účastníky programu se základními pojmy v oblasti legislativy a novotvorby obcí, ukotvit právní předpisy obcí v rámci hierarchie právních předpisů ČR, vysvětlit rozdíl mezi dvěma formami právních předpisů obcí, a to obecně závaznými vyhláškami a nařízeními, včetně vztahu k nálezům Ústavního soudu ČR, naučit účastníky sestavit právní normu obce, správně ji projednat a vydat a připomenout úkoly a moţnosti orgánů, které provádějí dozor nad vydáváním právních předpisů obce. 1. Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě) 2. Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy 3. Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení) 4. Legislativní proces, některé zásady 5. Legislativně technická pravidla normotvorby obcí 6. Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu) 7. Dozor nad obecní normotvorbou 8. Diskuse, dotazy JUDr. Miroslav Kubánek, MěÚ Pelhřimov 6

11 7. Právní předpisy územně samosprávných celků a kontrola jejich zákonnosti 8 výukových hodin 1. Legislativa a legislativní proces v České republice 2. Normativní akty prvotní, podzákonné, interní a individuální 3. Systém územní veřejné správy a její dopad do oblasti normotvorné činnosti obcí a krajů 4. Právní reglementace způsobilosti obcí a krajů k vydávání právních předpisů 5. Orgány obcí a krajů s působnosti k vydávání právních předpisů 6. Platnost a účinnost (publikace) právních předpisů územně samosprávných celků a jejich evidence 7. Kontrola a dozor nad zákonnosti právních předpisů obcí a krajů JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 7

12 8. Diskriminace, antidiskriminace a právní prostředky ochrany 8 výukových hodin 1. Současný stav a perspektivy antidiskriminační legislativy v ČR 2. Mezinárodní prameny ochrany občana před diskriminaci a jejich projevy v právu ČR 3. Diskriminace přímá a diskriminace nepřímá 4. Obtěţování a sexuální obtěţování 5. Pronásledování, pokyny k diskriminaci a navádění k diskriminaci 6. Pozitivní diskriminace 7. Právní prostředky ochrany před diskriminaci v oblasti - osobnostních práv, - majetku a vlastnictví, - vztahu mezi manţely a v rodině. - řízení před správními orgány apod. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 8

13 9. Veřejná správa České republiky 8 výukových hodin 1. Vymezení pojmu veřejná správa 2. Vztah veřejné moci, státní moci a veřejné správy 3. Funkce, metody a formy činnosti veřejné správy 4. Organizace a organizační principy veřejné správy 5. Instituce ovlivňující a kontrolující veřejnou správu, správní dozor 6. Organizace územní veřejné správy 7. Výkon ústřední a uzemní státní správy 8. Výkon veřejné správy veřejnoprávními korporacemi územně samosprávnými celky JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 9

14 10. Vlastnictví a ochrana vlastnictví 8 výukových hodin 1. Právní prameny vymezující vlastnictví a jeho ochranu 2. Fyzické a právnické osoby jako vlastníci 3. Právo vlastnické jako právo věcné 4. Předmět vlastnictví (věci movité a věci nemovité) 5. Způsoby nabývání vlastnictví (vč. darování a dědictví) 6. Vlastnictví, spoluvlastnictví (vč. společného jmění manţelů) 7. Zánik vlastnického práva JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 10

15 11. Velká novela zákoníku práce k v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Cílem semináře je především rozbor těch částí zákoníku práce, které byly novelizovány jeho tzv. zásadní novelou k včetně jejich návazností na nezměněná ustanovení zákona. A zákon o úřednících územně samosprávných celků. Směřován je na dopady změn do kaţdodenní praxe na úřadech. Předpokladem je, ţe bude přijata předmětná novela zákoníku práce přede dnem konání semináře. 1. Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů v územně samosprávných celcích - zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, rozbor pojmu závislá práce a rozbor zásad pracovněprávních vztahů, kdo můţe být zaměstnancem či úředníkem a jaké zaměstnavatel v podmínkách ÚSC, jak nově postupovat při odchýlení se od zákoníku práce, změny v postavení odborové organizace 2. Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru a neplatnost pracovněprávních úkonů - zejména informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh informací, které zaměstnavatel můţe poţadovat po budoucím zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí splňovat zaměstnanec a úředník před vznikem pracovního poměru, vstupní zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny výhradně písemně, včetně navrhovaných změn po novele 3. Vznik, změna a zánik pracovního poměru po novele zákoníku práce a jejich specifikace v podmínkách obcí a krajů - zejména kdy můţe vzniknout pracovní poměr jmenováním, forma jmenování, povinné, pravidelné a doplňující náleţitosti pracovní smlouvy, zkušební doba po novele, zkušební doba pro vedoucí pracovníky, prodluţování zkušební doby, změny při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a uzavírání konkurenčních doloţek, výpovědní důvody a ochrana před výpovědí po novele, navrhované změny v odstupném, příplatcích ke mzdě nebo platu a práci přesčas 4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v podmínkách obcí a krajů - zejména navrhované změny v dohodě o provedení práce 5. Částečná nezaměstnanost, navrhovaná úprava čerpání dovolené výplata mzdy (platu) 6. Ochrana majetkových práv zaměstnavatele a osobnostních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích - zejména pouţívání informačních technologii zaměstnavatele nejen k plnění pracovních úkolů, právo zaměstnavatele kontrolovat zasílané zprávy zaměstnancům, kontrola písemností 7. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích - zejména navrhované změny při náhradě škody v důsledku pracovních úrazů a nemoci z povolání Obsah semináře bude upřesněn na základě legislativního vývoje novely zákoníku práce. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 11

16 12. Zákoník práce a jeho technická novela v podmínkách obcí a krajů 8 výukových hodin Seminář je zaměřen jednak na podrobný výklad těch oblastí ZP, které výše uvedená novela více či méně napravuje nebo mění, jakoţ i těch, které jsou novelou přímo či nepřímo dotčeny. Součásti je téţ rozbor vztahu ZP a zákona o úřednících ÚSC. 1. Výklad zásady co není zakázáno je povoleno a její aplikace ve vnitřních předpisech zaměstnavatele 2. Subjekty pracovněprávních vztahů v podmínkách územně samosprávných celků 3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 4. Nová úprava vzniku změny a zániku pracovního poměru 5. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 6. Pracovní doba, její rozvrţení a doba odpočinku 7. Mzda, plat a příplatky 8. Odborný rozvoj zaměstnanců 9. Odpovědnost za škodu a náhrada škody JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 12

17 13. Správní řád a jeho aplikace v řízení o přestupcích 8 výukových hodin 1) Vztah SŘ a zákona o přestupcích Vymezení pojmů a zvláštní právní úpravy se zdůrazněním relevantních ustanovení přestupkového zákona, která odkazují na aplikaci správního řádu a naopak ( 1 odst. 2 SŘ). 2) Aplikace základních zásad v činnosti správních orgánů (SO) v řízení o přestupcích Význam základních zásad v činnosti SO ve správním právu a přestupkovém řízení. Rozbor jednotlivých zásad a jejich praktické uplatnění v řízení o přestupcích. Zdůraznění zásad zákonnosti a sluţby veřejnosti. 3) Postavení SO v řízení o přestupcích Vymezení věcné a místní příslušnosti ŢÚ. Vyloučení z projednávání a rozhodování, vedení řízení, jednací jazyk, vedení spisu a doručování v řízení o přestupcích. 4) Účastníci řízení, jejich úkony a zástup Účastnická a procesní způsobilost účastníka v řízení o přestupcích, vč. rozboru jednotlivých forem zastoupení. Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí, nahlíţení do spisu a obsah podání. 5) Změny v průběhu prvoinstančního řízení Postup před zahájením řízení, zejména přijímání podnětů a podávání vysvětlení. Zahájení řízení. Podklady pro vydání rozhodnutí a zajištění průběhu v řízení o přestupcích. 6) Usnesení, rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání Vymezení a aplikace rozhodnutí, usnesení a příkazu v řízení o přestupcích vč. jejich obsahu a lhůt k vydání. Oznámení, právní moc, vykonatelnost rozhodnutí vč. doloţky právní moci. 7) Opravné prostředky a řízení exekuční Vymezení změn v oblasti řádných a mimořádných opravných prostředků s důrazem na postup prvoinstančního přestupkového orgánu při podání odvolání. Instituty exekuce podle SŘ aplikované v řízení o přestupcích. Akreditováno MV ČR. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institut MV pro veřejnou správu - advokát 13

18 14. Prevence proti korupci 8 výukových hodin Cílem semináře je získat ucelený přehled v oblasti protikorupční tématiky a formou případových studií si vyzkoušet situace spojené s potencionálním výskytem korupce, osvojit si postupy jak v takovýchto situacích reagovat a čeho se vyvarovat. 1) Pojem a definice korupce, její typy, znaky 2) Negativní dopady korupce na společnost 3) Střet zájmů, lobbing, podvod, úplatkářství a jiné korupční trestné činy 4) Indikátory korupčního chování 5) Podmínky, napomáhající výskytu korupce 6) Protikorupční politika ve veřejné správě 7) Protikorupční nástroje preventivního a represivního charakteru Akreditováno MV ČR JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 14

19 15. Pracovní právo v podmínkách územně samosprávných celků 8 výukových hodin 1. Územně samosprávný celek jako zaměstnavatel ÚSC jako právnická osoba a specifické postavení územně správního celku jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a vztazích obdobných (viz. postavení uvolněných a neuvolněných funkcionářů). 2. Funkcionáři, úředníci a ostatní zaměstnanci jako účastníci pracovněprávních vztahů Rozbor pracovněprávního a veřejnoprávního postavení funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC s poukazem na specifika tohoto postavení a právní úpravy vymezující jejich práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích. 3. Postavení odborů v ÚSC Moţnosti odborové organizovanosti funkcionářů, úředníků a zaměstnanců ÚSC. Postup v případě více odborových organizací na pracovišti. Práva a povinnosti odborových organizací. Moţnosti vzniku Rady zaměstnanců. 4. Zvláštní úprava pracovněprávních vztahů v zákoně o obcích (č. 128/2000 Sb.), o krajích (z. č. 129/2000 Sb.) a v zákoně o úřednících ÚSC (č. 312/2002 Sb.). Rozbor pracovněprávní problematiky v zákonech o ÚSC a speciálním zákoně o úřednících územně samosprávných celků specifika pracovněprávního postavení ved. úřadu, vedoucího úředníka, úředníka a zaměstnance. 5. Aplikace zákoníku práce v podmínkách ÚSC. Vztah úřednického zákona (č. 312/2002 Sb.) a zákoníku práce jeho právních předpisů obecných a zvláštních. Obecné ustanovení zákoníku práce upravující pracovněprávní vztahy v územně samosprávných celcích. JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 15

20 16. Principy dobré správy 8 výukových hodin 1. Principy dobré správy - poţadavky, vodítka pro správný výkon veřejné správy v moderním právním státě - standardy: obsaţené v právu (právně závazné) prosazované v praxi dalšími dokumenty, postupy a mechanismy (politické, etické) očekávané společností (občany, podnikatelskými subjekty, atd.) 2. Konkrétní právní úprava - 1 zákona o Veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.) porušení principů dobré správy - Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) výslovně 8 zásada dobré správy a další jeho ustanovení (zejména základní zásady činnosti- 2-8) 3. Povaha principů - právní povahy (a tím zaloţena jejich právní závaznost): - stanoví poţadavky na postupy a rozhodnutí právní povahy - povahy etické nebo z oblasti efektivnosti 4. Obsah hlavních principů dobré správy - základní zásady činnosti správních orgánů dle správního řádu, atd. 5. Principy dobré správy v činnosti veřejné správy a v judikatuře JUDr. Jaromír Richter - katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty SU - lektor a zkušební komisař Institutu MV pro veřejnou správu - advokát 16

21 17. Zadávání veřejných zakázek 8 výukových hodin Seznámení s právním rámcem zadávání veřejných zakázek a jeho praktická aplikace. Součástí semináře je i rozbor navazujících obchodně-právních aspektů, vývoj právní úpravy vč. nástinu očekávaných novel v právní úpravě. - Legislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí - Podmínky pouţití zadávacích řízení - Kvalifikace dodavatelů - Obsah zadávací dokumentace - Hodnocení nabídek - Změny smluv u veřejných zakázek - Vyřizování námitek - Řízení u ÚOHS - Zákaz plnění smlouvy - Zákaz plnění veřejných zakázek Akreditováno MV ČR. Mgr. Pavel Herman, - spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe Brno, sekce veřejných zakázek 17

22 18. Silniční hospodářství 8 výukových hodin Seminář zaměřený na detailní procesy a postupy správního rozhodování ve vazbě na platnou právní úpravu a aplikační praxi. Příklady a rozbory řešení, srovnání výkonu státní správy a samosprávy. Platná právní úprava, charakteristika a zkušenosti zejména změn po novele stavebního zákona Jednotlivé rozhodovací úkony silničního správního úřadu (právní úprava, náleţitosti a zvláštnosti řízení, aplikační praxe, postavení účastníků řízení a dotčených orgánů), - Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny včetně rozhodování o účelových komunikacích - Připojování pozemních komunikací - Omezování obecného uţívání pozemních komunikací - Zvláštní uţívání - Věcná břemena pro výkon vlastnického práva ke stavbě dálnice, silnice nebo místní komunikace Postavení dotčeného orgánu v územním plánování a územním řízení - (práva, povinnosti a účast ve správních řízeních) - vydávání stanovisek k územním plánům - vydávání závazných stanovisek k územnímu řízení - vazby na výkon státní správy silničního správního úřadu (kategorizace pozemních komunikací, vztah pozemních komunikací a sítí technického vybavení, dopravní obsluţnost území pozemními komunikacemi) Ing. Libor Částka, KÚ Moravskoslezského kraje - vedoucí oddělení silničního hospodářství 18

23 19. Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla ÚSC 8 výukových hodin - Postavení rozpočtů obcí a krajů v soustavě veřejných rozpočtů - Obsah rozpočtu, jeho návrh, schvalování a hodnocení u obcí a krajů - Organizace zřizované a zakládané územními samosprávnými celky - Porušení rozpočtové kázně, dobrovolné svazky obcí - Státní rozpočet ČR, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů, proces jeho schvalování - Veřejné fondy, rozpočtové určení daní, rozpočtová skladba Martin Macura, finanční konzultant, Praha doc.. Ing. Petr Tománek, CSc., EF,VŠB TU Ostrava 19

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, Havířov-Město Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2013

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015 Vážené klientky,

Více

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání PROJEKT - Moderní úřad-vzdělávání pro Statutární město

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN PŘÍLOHA ŽÁDOSTI Č. 4 PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Na základě Analýzy vzdělávacích potřeb byly identifikovány pro realizaci v rámci rozvoje lidských zdrojů Statutárního města Děčín následující

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vybrané právní aspekty pracovního práva

Vybrané právní aspekty pracovního práva Vybrané právní aspekty pracovního práva Mgr. Petra Koutná, advokátka Mgr. Kateřina Slušná, advokátka AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. Zlín 27. 2. 2012 Základní principy pracovního práva Pracovní poměr

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu N_SAS_A / Spisová a archivní služba Metodický list číslo 2 Název tematického celku: Legislativa spisové a archivní služby v ČR. Správa dokumentů jako

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Vzdělávací program veřejné zakázky Odboru práva veřejných zakázek a koncesí

MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Vzdělávací program veřejné zakázky Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor Národní práva orgán veřejných pro koordinaci orgán zakázek a koncesí pro Vzdělávací program veřejné zakázky Odboru práva veřejných zakázek a koncesí Obsah Vzdělávací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost

Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče. od obnovy územní samosprávy po současnost Vývoj právních předpisů v oblasti předarchivní péče od obnovy územní samosprávy po současnost Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Obnova územní samosprávy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více