Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

2 Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok Obecná charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci, i pro občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. 2. Základní údaje o škole Název školy : Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa : Smetanův okruh č. 2, Krnov Webové stránky : Telefon : , , tel/fax: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel školy : Mgr. Vladimír Schreier Zástupce ředitele : RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 401 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 801 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs.

4 Počet tříd a žáků ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2006/ / / / / / / / K/ ,00 0 2, K/ ,13 28,43 5,92 5, K/ ,88 28,88 6,24 6,24 Celkem ,50 28,69 12,32 12,08 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium (prima) : ŠVP podle RVP - osmileté studium (sekunda - kvarta) : č.j / čtyřleté studium : č.j / Další aktivity: Školská rada - devítičlenná, složená ze tří zástupců zřizovatele, tří zástupců pracovníků školy a tří zástupců zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Školská rada schválila nový Stipendijní řád. Funkční období současných členů školské rady končí v příštím školním roce Sdružení rodičů - v šestnáctičlenném výboru jsou volení zástupci každé třídy Asociace školských sportovních klubů 4. Předpoklady dalšího vývoje: Je uzavřen osmiletý cyklus - celkem osm tříd; u čtyřletého studia předpokládáme naplnění dvou tříd v ročníku - celkem osm tříd. Na škole by mělo být celkem 16 tříd denního studia, o jiných formách gymnaziálního studia se neuvažuje. 1. Studijní program Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy Ve školním roce 2007/2008 jsme v primě začali vyučovat podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. V ostatních třídách se vyučovalo podle učebních plánů pro osmileté nebo čtyřleté studium, které vychází z Generalizovaného učebního plánu gymnázia vydaného MŠMT ČR. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby

5 povinně volitelných předmětů dle jejich zájmů a profesní orientace. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), sportovně turistický kurz (O7, 3. A, 3. B), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Pracovalo se na přípravě ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Do činnosti byli zapojeni předsedové předmětových komisí i jednotliví vyučující. Úkolem všech bylo zpracování průřezových témat, charakteristiky předmětu a také zamyslet se nad klíčovými kompetencemi. Celý program se dokončí v příštím školním roce. 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2007/2008 Neklasifikovaní žáci - počet: 25 P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E ročník poče t nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. prům. napo m. důtk a důtk a pochv. pochv. poče t hod/ž celke m žák žáků ů % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. tř. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. 43,3 36,6 I , , II , ,6 7 1, , III , ,3 3 1, , IV , ,1 4 1, , V , ,4 8 1, , VI , ,1 8 1, ,8 1 0, VII , ,0 0 1, ,4 2 0, VIII , ,5 9 1, , ,9 48,0 I-VIII , , , ,2 43, , , , ,6 5 2, , ,3 65, , ,7 9 2, , ,0 62, , , , Celkem , ,4 9 1, ,2 1 0,

6 Z údajů vyplývá, že žáci dosahují velmi dobrých výsledků, téměř jedna třetina dosáhla vyznamenání. Negativem je poměrně vysoký počet neklasifikovaných žáků v řádném termínu a vysoký počet neprospívajících žáků v 1. ročníku. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad napomenutími a důtkami. Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2007/2008 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 0 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. napom. důtka důtka pochv. pochv. počet hod/ž celkem tř. žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. I , ,33 1, , II , ,63 1, , III , ,67 1, , IV , ,86 1, , V , ,72 1, , VI , ,57 1, , VII , ,43 1, ,42 0, VIII , ,48 1, ,20 0, I. - VIII , ,84 1, ,71 0, , ,84 2, , , ,65 1, , ,31 1, , ,24 2, , , ,51 2, , Celk , ,55 1, ,26 0, Neprospěli pouze 2 žáci, přes 30 % žáků studovalo s vyznamenáním. Celkový prospěch školy je velmi dobrý. V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt kázeňských opatření a neomluvených hodin je minimální. 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo studenti na jednoletém studijním pobytu. Žáci z Brazílie a Japonska studovali podle upravených učebních plánů. Češtině se pomalu učí, konverzují především v angličtině. Rychle se integrovali do třídního kolektivu. Žáci z Ukrajiny a Vietnamu absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, oba jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřují se bez větších obtíží. Jejich začlenění je naprosto bezproblémové. Brazílie - 1 Vietnam - 1 Japonsko - 1 Ukrajina - 1

7 4. Výuka cizích jazyků Na škole je zachována široká nabídka studia cizích jazyků. Jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ, v příštím školním roce studium ukončí. Ostatní vyučující jsou plně aprobovaní. Stále více klesá zájem o studium jazyka německého, roste zájem o francouzský a ruský jazyk. Nepovinně se vyučovala také latina. Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Pokračující Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2007/2008 maturovala jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). Písemná maturitní zkouška z jazyka českého se konala 8. dubna Témata písemné maturitní zkoušky : 1. Jednou sám vidět je lepší, než osmkrát slyšet. (Volný slohový útvar o významu lidské zkušenosti) 2. Ale největším hrdinou je člověk, který chodí do práce a žije rytmem obyčejného člověka. Není třeba k hrdinství účastnit se války, nebo létat s kosmonauty, ani napsat knihu, ale plnit úlohu jako pracující člověk a manžel, otec a přítel, to už je podle mne velké hrdinství Bohumil Hrabal (Charakteristika obyčejného člověka z mého okolí) 3. Takoví jsme byli (Zamyšlení nad studiem na krnovském gymnáziu) 4. To se stalo tenkrát, když (Vypravování příhody) Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Obd. podzimní - září 2007 Období jarní - květen 2008 Opravná zkouška 3 Neuzavřeli IV.ročník 0 1. termín MZ 1 Neuzavřeli 8. ročník 1 P R O S P Ě C H s ročník počet nepr. nepr. prosp. vyzn. P R O S P Ě C H s vyzn. prům. ročník počet nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. žáků žáků % žáků žáků % prosp. žáků žáků % žáků žáků % prosp. IV ,12 IV , ,14 2, , ,71 1,62 Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je velmi dobrý. Opět se potvrdilo, že žáci osmiletého studia dosahují poměrně lepších výsledků. Ve školním roce 2007/2008 byli žáci velmi dobře připraveni, o čemž svědčí i fakt, že zkoušku opakoval pouze jeden žák z jednoho předmětu. prům.

8 Přijímací řízení do prvního ročníku šk. roku 2008/2009 Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v 2. kole - 31 Počet kol přijímacího řízení 1 2 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v 2. kole - 14 Odvolání 7 3 Přijato na odvolání 2 3 Zamítnuto odvolání 5 0 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 7 Počet nepřijatých celkem Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce bylo vyhověno 2 žákyním, které požádaly o individuální studijní plán vzhledem ke studiu na zahraniční škole (Velká Británie). Obě žákyně v průběhu 2. pololetí požádaly o ukončení individuálního studijního plánu. Jedna přerušila studium, druhá ukončila studium úspěšnou maturitní zkouškou. Ostatní nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na pořádané akci nebo krátkodobého studia v zahraničí. 7. Ověřování výsledků vzdělávání V lednu 2008 proběhlo hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií SP KVALITA I. Testovány byly matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a obecné dovednosti. V prověřovaných dovednostech dosáhla třída průměru úspěšnosti 51,6%. Přitom průměrná úspěšnost všech zúčastněných škol byla v MD 36,1%, z toho gymnázií 62,1%, v DČJ 69,8%, průměr škol ČR 56,3%, z toho gymnázií 76,6% a v OD 68,3%, průměr škol ČR 48,7%, z toho gymnázií 70,2%. Výsledky jsou dosti nad

9 průměrem škol ČR, ale ve všech ukazatelích jsou těsně pod průměrem gymnázií. Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. První ročníky čtyřletého studia a kvinta osmiletého studia se zúčastnily vstupní fáze projektu KVALITA. Jeho primárním cílem je zjišťovat přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve druhé fázi, koncem školního roku 2009/2010 budou tyto třídy podrobeny testům opět. Obojí testování zajišťuje společnost CERMAT. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela opět souhrnnou zprávu. 8. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Škola dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybuje kolem 90%. V uplynulém školním roce byla úspěšnost 92,77%. Typ VŠ Stavební fakulta Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Přírodovědné fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU Fakulta informačních technologií Fakulta sociálních studií MU Podnikatelská fakulta VUT Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií DAMU Strojní fakulty ČVUT, VUT Chemická fakulta VUT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠCHT Dopravní fakulta Vojenské a policejní školy Teologické fakulty CELKEM

10 CELKEM % 89,74 90,48 92,77 VOŠ % 8,97 3,57 5,75 CELKEM VŠ + VOŠ % 98,71 94,05 94,25 Údaje z počtu žáků hlásících se na vysokou školu. Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v%) VŠ VŠ + VOŠ Část III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhlo ve škole žádné šetření České školní inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Na škole proběhla dne kontrola z Úřadu práce. Kontrolováno bylo plnění povinností právnických a fyzických osob v oblasti státní sociální podpory. Dle protokolu č. 57/2007 nebyly zjištěny žádné závady. Ve dnech proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola Odboru kontroly a vnitřního auditu KÚ Ostrava za rok Jednalo se o kontrolu hospodaření, použití poskytnuté dotace, účetnictví školy, personální a mzdové dokumentace a nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v organizaci. K některým nedostatkům, které byly zjištěny, byla přijata opatření k nápravě, případně byly odstraněny ve stanoveném termínu.

11 Část IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení 1. Celkové počty pracovníků: osob/úvazků - podklady dle zahajovacího výkazu 2006/ /2008 pedagogů 37/33,94 38/35,00 učitelů 37/33,94 38/35,00 vychovatelů 0 0 nepedagogů 9/7,93 10/7,93 správní zaměstnanci 3/3,0 3/3,0 pracovníci školní jídelny Kvalifikovanost a aprobovanou pracovníků Pedagogický sbor je téměř plně aprobovaný. Dva vyučující si doplňují vzdělání studiem na VŠ (Slezská univerzita v Opavě, bakalářské studium obor informatika, magisterské studium obor anglická filologie), oba ukončí studium v příštím školním roce. Na nižším stupni osmiletého gymnázia učí převážně pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou na ZŠ a mají aprobaci pro střední školy. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % 2006/ / ,38 % 98,40 % Odborná a pedagogická způsobilost výuky na celé škole v % 2006/ / ,38 % 95,68 % 3. Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků 2006/ /2008 fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet Stálí pracovníci 34 32, ,94 Externí pracovníci 3 1, Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení 2006/ /

12 5. Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2006/ /2008 nastoupili 0 1 odešli na jinou školu / mimo školství na jinou školu / mimo školství 0 / 1 2 / 2 6. Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných v loňském roce v letošním roce důchodový věk 3 5 nekvalifikovaní 2 2 Část vyučujících se blíží nebo již je v důchodovém věku, průměrný věk pedagogického sboru je téměř 50 let. V nejbližších letech nastane výrazná obměna pedagogického sboru školy. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků zařízení Typ kurzu (školení) Počet zúčastněných Sborovna - Práce s interaktivní tabulí 37 Sharp Olomouc Aktivní metody ve výuce dějepisu 1 KVIC Nový Jičín Tvorba ŠVP na gymnáziu 2 VÚP Praha Vzdělávací instituce Metodika výuky JA, nová maturita 3 Oxford University Press Win Server Computer Agency Brno Předkladatel projektů 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Jak na projekty 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Třinec Metodika výuky JFr 1 Alliance Francaise Seminář Wolkerův Prostějov 1 Vícedenní seminář pro učitele JFr 1 Sdružení učitelů francouzštiny Tvorba ŠVP na gymnáziu - předměty 4 VÚP Praha Konference o dramatické výchově 1 Seminář pro učitele JN - Sambachshof 2 Slezská univerzita Opava Výuka JA pro vyučující 1 KVIC Nový Jičín Programy Microsoft pro školy 1 KVIC Nový Jičín Tvorba webových stránek 1 Slezská univerzita Opava Instruktor snowboardu 1 Reichert sportovní kurzy Prevence sociálně patologických jevů 1 Citadela, okr. metodik prevence Bruntál

13 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti za rok 2007 Uplatňování zákonů a vyhlášek v oblasti zdravotního pojištění v praxi Aktuální problematika v oblasti nemocenského a důchodového pojištění 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov Cestovní náhrady ve školství PARIS Karviná Archivní a spisová služba ve školství 1 PARIS Karviná CELKEM kurzů Všechny kurzy a školení měly akreditaci MŠMT. Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí žáků k osmiletému studiu 30 7 Přijetí žáků ke čtyřletému studiu 59 3 Podmíněné vyloučení ze studia 1 0 Vyloučení ze studia 0 0 Přerušení studia 2 0 Ukončení studia 1 0 Přestup na naši školu 8 0 Přestup na jinou školu 6 0 Zpochybnění klasifikace-kom. přezkoušení 0 0 Individuální studijní plán 2 0

14 Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Výchovné poradenství Na škole působí výchovný poradce, který splňuje všechny kvalifikační předpoklady. Výchovně poradenská činnost probíhala podle plánu vypracovaného v září Spolupráce se žáky a rodiči - průběžně byla sledována adaptace žáků primy a prvních ročníků na nové prostředí a zvýšené studijní nároky - během školního roku byl řešen ve výchovné komisi pouze jeden žák, a to především formou rozhovoru se žákem a jeho rodiči - výchovná poradkyně spolupracovala se žáky maturitních tříd při jejich volbě vysokoškolského studia - pravidelně byla kontrolována schránka důvěry (2 připomínky) Kariérové poradenství - prostřednictvím nástěnky a osobních konzultací byly žákům pravidelně předávány informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých fakultách, o studiu na VŠ a o studiu v zahraničí - uskutečnila se beseda žáků maturitních ročníků s pracovníkem agentury Sokrates o studiu na VŠ - výchovná poradkyně instruovala žáky při vyplňování přihlášek na VŠ, společně s vedením školy spolupracovala při zahájení odvolacího řízení žáků - na základě spolupráce s třídními učiteli byla vypracována statistika o zájmu a přijetí našich žáků na VŠ Propagace školy - vedení školy se zúčastnilo Veletrhu pracovních příležitostí prezentace středních škol pořádaným OÚP v Bruntále - uspořádali jsme Den otevřených dveří, noví zájemci o studium měli možnost prohlédnout si již v dopoledních hodinách školu, byly jim poskytnuty konzultace výchovným poradcem a vedením školy - byla zajištěna humanitární sbírka na pomoc dětem Srdíčkový den, který pořádá nadace Život dětem 2. Minimální preventivní program Také ve školním roce 2006/2007 byl na Gymnáziu v Krnově, v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: 16227/9722 ze dne a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže škol a školských zařízení v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje realizován Minimální preventivní program. Dle pokynu pracuje na škole koordinátor k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních. Páteří tohoto programu pro daný školní rok je především rozvoj volnočasových aktivit, uspořádání přednášek a besed s významnými osobnostmi a podpora účasti žáků v soutěžích. Škola zorganizovala besedy se spisovatelem K. Nebeským o knize Příběh lágrů, s předsedou Konfederace politických vězňů, s rodilou Francouzkou o francouzském školství. Žáci navštívili divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě Lakomec (1.A), Sluha dvou pánů (O5, 1.B, 2.B) a Ze života hmyzu (O7, 3.A, 3.B). Celá škola shlédla filmové představení Václav a Královna Alžběta. Všichni žáci nižšího gymnázia se zúčastnili výstavy hlavolamů, kterou pořádal Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě.

15 Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů - jak bylo stanoveno předmětovými komisemi. Pro využití volného času se žákům nabízí různá mimovyučovací činnost: dramatický kroužek, SH, kroužek florbalu, odborné zájmové kroužky a kulturní pořady. Žáci mají v odpoledních hodinách přístup na Internet zdarma. Žáci úspěšně absolvují nejrůznější soutěže a olympiády. Významná je spolupráce s K-Centrem v Krnově. 3. Soutěže Žáci školy se pravidelně zúčastňují řady soutěží a oborových olympiád. V tomto roce to byly MO, FO, ChO, BiO, ONJ, OAJ, OČJ, ZO, DO, literární a recitační soutěže, pěvecké soutěže, Pythagoriáda, Přírodovědný a Matematický klokan, Hrátky s historií, Fyzikální liga, Archimediáda, tělovýchovné soutěže, soutěž ve zpěvu francouzských písní, výtvarné soutěže: Policie očima dětí, Bienále fantazie 2008, přírodovědná soutěž Betula pendula. Soutěž Školní kolo počet Okr. kolo počet/umístění Kraj. kolo počet/umístění Celostát.kolo počet/umístění BiO / 4. místo OJA 19 4 / 2 x 1. 4 / 2 x 1. 1 / 7. místo OJN 8 2 / 1. místo 1 / 1. místo 1 / 10. místo OJČ 33 4 / 2 x 1. 1 ZO 65 4 / 3 x 1. 3 DO 11 1 CHO 15 MO 11 1 FO 3 Dětská recitace 2 2 Wolkrův Prostějov 2 / 2 x 1. 2 / 1. místo 1 Mladý Démosthenes 12 2 Hrátky s historií 6 3 / 1.místo Čtenice Hodslavice 3 / 1. místo Franc. píseň 2 Policie očima dětí 15 / 1.místo Pythagoriáda Matem. klokan Přírod. klokan 202 Fyzikální liga 8 Speeling Bee 8 Studentský věd.parlament Mezinár. kolo 4 / 1. místo 4 Aliante / 6. místo Výtvarná soutěž FAI 1 / 1. místo 1 Sportovní soutěže 16 x 1. místo 6 x umístění - šplh 2. místo 6. místo - košíková 3. místo Počet účastí Mimoškolní aktivity Velmi aktivní je dramatický kroužek, který pořádal vystoupení pro rodičovskou veřejnost a nižší ročníky osmiletého gymnázia. Členové dramatického kroužku měli i víkendové

16 soustředění, zúčastňovali se recitačních soutěží jako Wolkerův Prostějov a Přehlídka dětských recitátorů. Společně se ZUŠ v Krnově byl v aule gymnázia uspořádán pro veřejnost již tradiční koncert žáků naší školy. Chemický kroužek využívají k přípravě hlavně maturanti a zájemci o laboratorní cvičení. Kroužek slouží také k procvičování a rozšíření učiva. Velmi aktivně pracuje také florbalový kroužek, který sdružuje zájemce o tento nový sport. O mimoškolních aktivitách a úspěších žáků i školy je veřejnost pravidelně informována v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Pedagogové školy jsou zapojeni také v mimoškolní činnosti. Dva vyučující jsou držitelé trenérské licence (košíková, kopaná) a pracují s mládeží ve sportovních oddílech. 5. Ekologická a environmentální výchova Koordinátor environmentální výchovy není na škole proškolen. Zastupují ho vyučující biologie. Žáci se zapojili do několika aktivit a soutěží. O ekologických problémech diskutovali s představiteli města při Dětském slyšení. Výborně si naši žáci vedli také v ekologické soutěži Betula pendula, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy v Krnově. Ve škole je zajištěn ekologický provoz třídění odpadu (sběrné kontejnery na plasty, papír, sklo, baterie), je zajištěna likvidace nebezpečného odpadu. Ve škole je nástěnka s ekologickou tématikou. Environmentální a ekologická výchova je zařazena do učebních plánů jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni, hlavně ve volitelných předmětech, k tvorbě prezentací s touto problematikou (nebezpečné odpady, nemoci způsobené viry, bakteriemi ) 6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, exkurze V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), v tomto roce proběhly kurzy v lyžařském středisku Pawlin v Karlově Malé Morávce. Zúčastnilo se jich celkem 112 žáků. Sportovně turistický kurz pro třetí ročníky (O7, 3. A, 3. B) se uskutečnil v chorvatském středisku Baško Polje s účastí 74 žáků. Týdenní studijní pobyt kvarty proběhl v Praze. Tematické exkurze 7. Spolupráce s partnery Středisko ekologické výchovy v Krnově ekologická soutěž Betula pendula, Dětské slyšení SVČ Méďa Krnov - při organizování soutěží, Olympiáda ÚSP, Olympiáda MŠ K centrum Krnov - besedy Sdružení rodičů při G Krnov Studentský ples, společné sportovní akce maturitní kopaná MÚ Krnov setkání s představiteli města, soutěž o nejlepší tablo, česko-německý týden Místní organizace německé menšiny - česko-německý týden, besedy PF Ostrava, Olomouc, MU Brno pedagogické praxe studentů, informace o možnostech studia Občanské sdružení Život dětem organizace veřejné sbírky Srdíčkový den Občanské sdružení Krnovská synagoga Cena Dr. Langschura Liga proti rakovině - besedy Augustinerschule Friedberg partnerská škola, výměnné pobyty žáků II. Liceum Ogólnoksztalcace Prudnik partnerská škola, výměnné pobyty žáků

17 Část VII. Základní údaje o hospodaření školy 1. Oblast ekonomická V kalendářním roce 2007 škola hospodařila s celkovým příspěvkem na provoz ve výši ,71 tis. Kč. Z tohoto objemu financí činily přímé výdaje na vzdělávání ,71 tis. Kč a výdaje provozní tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2007 byl stanoven na 0 tis. Kč. Všechny přidělené prostředky byly v roce 2007 vyčerpány, hospodářský výsledek byl 2 783,62 Kč. Pro kalendářní rok 2008 je současná výše celkového příspěvku na provoz tis. Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí tis Kč a výdaje provozní tis Kč. Odvod z investičního fondu činí 107,0 tis. Kč a hospodářský výsledek je opět stanoven ve výši 0 Kč. Ve školním roce 2007/2008 škola získala účelovou investiční dotaci 500 tis. Kč na opravu havarijního stavu stropu v učebně výtvarné výchovy. Další mimorozpočtové zdroje škola získává za pronájem tělocvičny, služebního bytu a nápojových automatů. 2. Oblast materiálně technická Mezi hlavní záměry vedení školy v této oblasti pro školní rok 2007/2008 bylo další zlepšování stavu výpočetní a informační techniky pro potřeby výuky, pokračovat v rekonstrukci osvětlení v učebnách a kabinetech a dovybavit třídy novým, výškově stavitelným nábytkem. Byla dokončena 4. etapa rekonstrukce rozvodů počítačové sítě (kabeláž). Tři učebny byly vybaveny novým dataprojektorem a počítači. Uskutečnila se pravidelná obnova počítačů v počítačové učebně s připojením na internet. Učebna je využívána nejen pro výuku IVT, ale i dalších předmětů (zeměpis, odborné semináře, konverzace cizích jazyků). Žáci mohou využívat každodenně učebnu i ve volném čase. Škola má vlastní počítačovou síť, vyučující mají neomezený přístup k počítačům i k internetu. V rámci školní sítě funguje i agenda školy systém Bakaláři. Od října 2007 byla rodičům přes webové stránky školy zpřístupněna elektronická žákovská knížka, přehled docházky žáků a aktuální rozvrhy tříd. Byly zakoupeny nové CD a DVD přehrávače, především pro výuku cizích jazyků. Pro další splnění požadavků hygienické vyhlášky 410/2005 Sb. bylo instalováno v šesti třídách nové osvětlení včetně malování, nové osvětlení bylo rekonstruováno i ve dvou kabinetech. Nové osvětlení splňuje hygienické normy pro osvětlení tříd a tabulí. Další dvě kmenové třídy byly vybaveny novým stavitelným nábytkem. Ve dvou třídách byly do oken nainstalovány nové žaluzie. Průběžně dochází k obnově zastaralých nebo nefunkčních učebních pomůcek a doplňování sbírek (fyzika, dějepis). Celkové vybavení školy moderními učebními pomůckami není zcela uspokojivé. Chybí ještě jedna moderní počítačová učebna, počítáme s pořízením interaktivní tabule, přenosných počítačů, moderních výukových programů, nového světelného ukazatele v tělocvičně a obnovu vybavení přírodovědných laboratoří. Snahou vedení školy je situaci řešit průběžně dle možností rozpočtu školy. V dlouhodobějším záměru je také rekonstrukce topení školy, výměna oken za plastová, oprava střechy, rekonstrukce podlahy v tělocvičně a nová fasáda školy.

18 Část VIII. Zhodnocení a závěr Gymnázium v Krnově je všeobecně vzdělávací střední škola s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. Dále je připravuje pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace má studium denní, čtyřleté a osmileté. Ve školním roce 2007/08 bylo na škole 8 tříd osmiletého studia (prima až oktáva) a 8 tříd čtyřletého studia (dvě třídy v ročníku). Od září 2007 byl počet žáků 459, 16 tříd, přepočtený počet učitelů 33,94; fyzicky 38. Přepočtený počet správních zaměstnanců je 7,93, fyzicky 10. Všeobecné vzdělání je zajišťováno plněním charakteristik a cílů na základě příslušných učebních plánů a ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. Škola nemá třídy se speciálním zaměřením. Je zaveden systém volitelných předmětů (dle příslušných učebních plánů). Ve třetím ročníku si žáci volí z široké nabídky tři volitelné předměty, které se stávají povinnými, ve čtvrtém ročníku čtyři dvouhodinové předměty. Škála volitelných předmětů je volena tak, aby co nejlépe pokrývala individuální studijní potřeby žáků a podporovala jejich budoucí profesní zaměření a vedla k podstatně větší zodpovědnosti za vlastní volbu a důsledky z ní vyplývající. Tento systém byl žáky přijat velmi kladně. Vyhovuje jejich představám i potřebám budoucího profesního zaměření a je také velmi kladně hodnocen našimi absolventy. Kromě povinné tělesné výchovy mají žáci další možnosti uplatnění sportovních aktivit v nepovinném předmětu sportovní hry. Sportovní hry jsou specializovány (odbíjená, gymnastika, futsal a florbal). Vzhledem k tomu, že naše škola patří k největším, a co se týče sportovních výsledků k nejúspěšnějším v rámci okresu, jsme častými pořadateli sportovních soutěží v rámci okrsku a okresu. Těchto soutěží jsme pořádali sedm, dále krajské kolo v košíkové chlapců. V řadě disciplín naši žáci dosahují velmi dobré úrovně (míčové hry, atletika, plavání) - jsou členy reprezentačních výběrů. Žáci mají možnost využívat tělocvičnu a posilovnu i mimo vyučování. V říjnu 2005 byl vyhlášen statut Ceny Dr. Sigmunda Langschura, židovského profesora Krnovského gymnázia z meziválečného období. Vyhlašovatelé ceny: Krnovská synagoga, syn Dr. Langschura (Kanada), krnovští podnikatelé a ředitel gymnázia. Cenu za rok 2007 získala žákyně za výborný prospěch a 5. místo v mezinárodní historické soutěži v polské Jedlině, druhá za reprezentaci školy a města v plavání, je přebornicí ČR v plavání. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia je od zapsán a vyučován dle klasifikace kmenových oborů vzdělávání jako K/81. Obor K/801 je ve výpisu změnového řízení od označen jako dobíhající. Mgr. Vladimír Schreier ředitel školy

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou dne: 10. 10. 2014.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více