Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

2 Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok Obecná charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci, i pro občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. 2. Základní údaje o škole Název školy : Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa : Smetanův okruh č. 2, Krnov Webové stránky : Telefon : , , tel/fax: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel školy : Mgr. Vladimír Schreier Zástupce ředitele : RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 401 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 801 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs.

4 Počet tříd a žáků ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2006/ / / / / / / / K/ ,00 0 2, K/ ,13 28,43 5,92 5, K/ ,88 28,88 6,24 6,24 Celkem ,50 28,69 12,32 12,08 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium (prima) : ŠVP podle RVP - osmileté studium (sekunda - kvarta) : č.j / čtyřleté studium : č.j / Další aktivity: Školská rada - devítičlenná, složená ze tří zástupců zřizovatele, tří zástupců pracovníků školy a tří zástupců zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Školská rada schválila nový Stipendijní řád. Funkční období současných členů školské rady končí v příštím školním roce Sdružení rodičů - v šestnáctičlenném výboru jsou volení zástupci každé třídy Asociace školských sportovních klubů 4. Předpoklady dalšího vývoje: Je uzavřen osmiletý cyklus - celkem osm tříd; u čtyřletého studia předpokládáme naplnění dvou tříd v ročníku - celkem osm tříd. Na škole by mělo být celkem 16 tříd denního studia, o jiných formách gymnaziálního studia se neuvažuje. 1. Studijní program Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy Ve školním roce 2007/2008 jsme v primě začali vyučovat podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. V ostatních třídách se vyučovalo podle učebních plánů pro osmileté nebo čtyřleté studium, které vychází z Generalizovaného učebního plánu gymnázia vydaného MŠMT ČR. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby

5 povinně volitelných předmětů dle jejich zájmů a profesní orientace. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), sportovně turistický kurz (O7, 3. A, 3. B), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Pracovalo se na přípravě ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Do činnosti byli zapojeni předsedové předmětových komisí i jednotliví vyučující. Úkolem všech bylo zpracování průřezových témat, charakteristiky předmětu a také zamyslet se nad klíčovými kompetencemi. Celý program se dokončí v příštím školním roce. 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2007/2008 Neklasifikovaní žáci - počet: 25 P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E ročník poče t nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. prům. napo m. důtk a důtk a pochv. pochv. poče t hod/ž celke m žák žáků ů % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. tř. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. 43,3 36,6 I , , II , ,6 7 1, , III , ,3 3 1, , IV , ,1 4 1, , V , ,4 8 1, , VI , ,1 8 1, ,8 1 0, VII , ,0 0 1, ,4 2 0, VIII , ,5 9 1, , ,9 48,0 I-VIII , , , ,2 43, , , , ,6 5 2, , ,3 65, , ,7 9 2, , ,0 62, , , , Celkem , ,4 9 1, ,2 1 0,

6 Z údajů vyplývá, že žáci dosahují velmi dobrých výsledků, téměř jedna třetina dosáhla vyznamenání. Negativem je poměrně vysoký počet neklasifikovaných žáků v řádném termínu a vysoký počet neprospívajících žáků v 1. ročníku. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad napomenutími a důtkami. Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2007/2008 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 0 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. napom. důtka důtka pochv. pochv. počet hod/ž celkem tř. žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. I , ,33 1, , II , ,63 1, , III , ,67 1, , IV , ,86 1, , V , ,72 1, , VI , ,57 1, , VII , ,43 1, ,42 0, VIII , ,48 1, ,20 0, I. - VIII , ,84 1, ,71 0, , ,84 2, , , ,65 1, , ,31 1, , ,24 2, , , ,51 2, , Celk , ,55 1, ,26 0, Neprospěli pouze 2 žáci, přes 30 % žáků studovalo s vyznamenáním. Celkový prospěch školy je velmi dobrý. V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt kázeňských opatření a neomluvených hodin je minimální. 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo studenti na jednoletém studijním pobytu. Žáci z Brazílie a Japonska studovali podle upravených učebních plánů. Češtině se pomalu učí, konverzují především v angličtině. Rychle se integrovali do třídního kolektivu. Žáci z Ukrajiny a Vietnamu absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, oba jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřují se bez větších obtíží. Jejich začlenění je naprosto bezproblémové. Brazílie - 1 Vietnam - 1 Japonsko - 1 Ukrajina - 1

7 4. Výuka cizích jazyků Na škole je zachována široká nabídka studia cizích jazyků. Jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ, v příštím školním roce studium ukončí. Ostatní vyučující jsou plně aprobovaní. Stále více klesá zájem o studium jazyka německého, roste zájem o francouzský a ruský jazyk. Nepovinně se vyučovala také latina. Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Pokračující Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2007/2008 maturovala jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). Písemná maturitní zkouška z jazyka českého se konala 8. dubna Témata písemné maturitní zkoušky : 1. Jednou sám vidět je lepší, než osmkrát slyšet. (Volný slohový útvar o významu lidské zkušenosti) 2. Ale největším hrdinou je člověk, který chodí do práce a žije rytmem obyčejného člověka. Není třeba k hrdinství účastnit se války, nebo létat s kosmonauty, ani napsat knihu, ale plnit úlohu jako pracující člověk a manžel, otec a přítel, to už je podle mne velké hrdinství Bohumil Hrabal (Charakteristika obyčejného člověka z mého okolí) 3. Takoví jsme byli (Zamyšlení nad studiem na krnovském gymnáziu) 4. To se stalo tenkrát, když (Vypravování příhody) Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Obd. podzimní - září 2007 Období jarní - květen 2008 Opravná zkouška 3 Neuzavřeli IV.ročník 0 1. termín MZ 1 Neuzavřeli 8. ročník 1 P R O S P Ě C H s ročník počet nepr. nepr. prosp. vyzn. P R O S P Ě C H s vyzn. prům. ročník počet nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. žáků žáků % žáků žáků % prosp. žáků žáků % žáků žáků % prosp. IV ,12 IV , ,14 2, , ,71 1,62 Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je velmi dobrý. Opět se potvrdilo, že žáci osmiletého studia dosahují poměrně lepších výsledků. Ve školním roce 2007/2008 byli žáci velmi dobře připraveni, o čemž svědčí i fakt, že zkoušku opakoval pouze jeden žák z jednoho předmětu. prům.

8 Přijímací řízení do prvního ročníku šk. roku 2008/2009 Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v 2. kole - 31 Počet kol přijímacího řízení 1 2 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v 2. kole - 14 Odvolání 7 3 Přijato na odvolání 2 3 Zamítnuto odvolání 5 0 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 7 Počet nepřijatých celkem Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce bylo vyhověno 2 žákyním, které požádaly o individuální studijní plán vzhledem ke studiu na zahraniční škole (Velká Británie). Obě žákyně v průběhu 2. pololetí požádaly o ukončení individuálního studijního plánu. Jedna přerušila studium, druhá ukončila studium úspěšnou maturitní zkouškou. Ostatní nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na pořádané akci nebo krátkodobého studia v zahraničí. 7. Ověřování výsledků vzdělávání V lednu 2008 proběhlo hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií SP KVALITA I. Testovány byly matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a obecné dovednosti. V prověřovaných dovednostech dosáhla třída průměru úspěšnosti 51,6%. Přitom průměrná úspěšnost všech zúčastněných škol byla v MD 36,1%, z toho gymnázií 62,1%, v DČJ 69,8%, průměr škol ČR 56,3%, z toho gymnázií 76,6% a v OD 68,3%, průměr škol ČR 48,7%, z toho gymnázií 70,2%. Výsledky jsou dosti nad

9 průměrem škol ČR, ale ve všech ukazatelích jsou těsně pod průměrem gymnázií. Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. První ročníky čtyřletého studia a kvinta osmiletého studia se zúčastnily vstupní fáze projektu KVALITA. Jeho primárním cílem je zjišťovat přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve druhé fázi, koncem školního roku 2009/2010 budou tyto třídy podrobeny testům opět. Obojí testování zajišťuje společnost CERMAT. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela opět souhrnnou zprávu. 8. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Škola dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybuje kolem 90%. V uplynulém školním roce byla úspěšnost 92,77%. Typ VŠ Stavební fakulta Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Přírodovědné fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU Fakulta informačních technologií Fakulta sociálních studií MU Podnikatelská fakulta VUT Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií DAMU Strojní fakulty ČVUT, VUT Chemická fakulta VUT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠCHT Dopravní fakulta Vojenské a policejní školy Teologické fakulty CELKEM

10 CELKEM % 89,74 90,48 92,77 VOŠ % 8,97 3,57 5,75 CELKEM VŠ + VOŠ % 98,71 94,05 94,25 Údaje z počtu žáků hlásících se na vysokou školu. Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v%) VŠ VŠ + VOŠ Část III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhlo ve škole žádné šetření České školní inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Na škole proběhla dne kontrola z Úřadu práce. Kontrolováno bylo plnění povinností právnických a fyzických osob v oblasti státní sociální podpory. Dle protokolu č. 57/2007 nebyly zjištěny žádné závady. Ve dnech proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola Odboru kontroly a vnitřního auditu KÚ Ostrava za rok Jednalo se o kontrolu hospodaření, použití poskytnuté dotace, účetnictví školy, personální a mzdové dokumentace a nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v organizaci. K některým nedostatkům, které byly zjištěny, byla přijata opatření k nápravě, případně byly odstraněny ve stanoveném termínu.

11 Část IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení 1. Celkové počty pracovníků: osob/úvazků - podklady dle zahajovacího výkazu 2006/ /2008 pedagogů 37/33,94 38/35,00 učitelů 37/33,94 38/35,00 vychovatelů 0 0 nepedagogů 9/7,93 10/7,93 správní zaměstnanci 3/3,0 3/3,0 pracovníci školní jídelny Kvalifikovanost a aprobovanou pracovníků Pedagogický sbor je téměř plně aprobovaný. Dva vyučující si doplňují vzdělání studiem na VŠ (Slezská univerzita v Opavě, bakalářské studium obor informatika, magisterské studium obor anglická filologie), oba ukončí studium v příštím školním roce. Na nižším stupni osmiletého gymnázia učí převážně pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou na ZŠ a mají aprobaci pro střední školy. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % 2006/ / ,38 % 98,40 % Odborná a pedagogická způsobilost výuky na celé škole v % 2006/ / ,38 % 95,68 % 3. Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků 2006/ /2008 fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet Stálí pracovníci 34 32, ,94 Externí pracovníci 3 1, Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení 2006/ /

12 5. Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2006/ /2008 nastoupili 0 1 odešli na jinou školu / mimo školství na jinou školu / mimo školství 0 / 1 2 / 2 6. Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných v loňském roce v letošním roce důchodový věk 3 5 nekvalifikovaní 2 2 Část vyučujících se blíží nebo již je v důchodovém věku, průměrný věk pedagogického sboru je téměř 50 let. V nejbližších letech nastane výrazná obměna pedagogického sboru školy. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků zařízení Typ kurzu (školení) Počet zúčastněných Sborovna - Práce s interaktivní tabulí 37 Sharp Olomouc Aktivní metody ve výuce dějepisu 1 KVIC Nový Jičín Tvorba ŠVP na gymnáziu 2 VÚP Praha Vzdělávací instituce Metodika výuky JA, nová maturita 3 Oxford University Press Win Server Computer Agency Brno Předkladatel projektů 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Jak na projekty 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Třinec Metodika výuky JFr 1 Alliance Francaise Seminář Wolkerův Prostějov 1 Vícedenní seminář pro učitele JFr 1 Sdružení učitelů francouzštiny Tvorba ŠVP na gymnáziu - předměty 4 VÚP Praha Konference o dramatické výchově 1 Seminář pro učitele JN - Sambachshof 2 Slezská univerzita Opava Výuka JA pro vyučující 1 KVIC Nový Jičín Programy Microsoft pro školy 1 KVIC Nový Jičín Tvorba webových stránek 1 Slezská univerzita Opava Instruktor snowboardu 1 Reichert sportovní kurzy Prevence sociálně patologických jevů 1 Citadela, okr. metodik prevence Bruntál

13 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti za rok 2007 Uplatňování zákonů a vyhlášek v oblasti zdravotního pojištění v praxi Aktuální problematika v oblasti nemocenského a důchodového pojištění 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov Cestovní náhrady ve školství PARIS Karviná Archivní a spisová služba ve školství 1 PARIS Karviná CELKEM kurzů Všechny kurzy a školení měly akreditaci MŠMT. Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí žáků k osmiletému studiu 30 7 Přijetí žáků ke čtyřletému studiu 59 3 Podmíněné vyloučení ze studia 1 0 Vyloučení ze studia 0 0 Přerušení studia 2 0 Ukončení studia 1 0 Přestup na naši školu 8 0 Přestup na jinou školu 6 0 Zpochybnění klasifikace-kom. přezkoušení 0 0 Individuální studijní plán 2 0

14 Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Výchovné poradenství Na škole působí výchovný poradce, který splňuje všechny kvalifikační předpoklady. Výchovně poradenská činnost probíhala podle plánu vypracovaného v září Spolupráce se žáky a rodiči - průběžně byla sledována adaptace žáků primy a prvních ročníků na nové prostředí a zvýšené studijní nároky - během školního roku byl řešen ve výchovné komisi pouze jeden žák, a to především formou rozhovoru se žákem a jeho rodiči - výchovná poradkyně spolupracovala se žáky maturitních tříd při jejich volbě vysokoškolského studia - pravidelně byla kontrolována schránka důvěry (2 připomínky) Kariérové poradenství - prostřednictvím nástěnky a osobních konzultací byly žákům pravidelně předávány informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých fakultách, o studiu na VŠ a o studiu v zahraničí - uskutečnila se beseda žáků maturitních ročníků s pracovníkem agentury Sokrates o studiu na VŠ - výchovná poradkyně instruovala žáky při vyplňování přihlášek na VŠ, společně s vedením školy spolupracovala při zahájení odvolacího řízení žáků - na základě spolupráce s třídními učiteli byla vypracována statistika o zájmu a přijetí našich žáků na VŠ Propagace školy - vedení školy se zúčastnilo Veletrhu pracovních příležitostí prezentace středních škol pořádaným OÚP v Bruntále - uspořádali jsme Den otevřených dveří, noví zájemci o studium měli možnost prohlédnout si již v dopoledních hodinách školu, byly jim poskytnuty konzultace výchovným poradcem a vedením školy - byla zajištěna humanitární sbírka na pomoc dětem Srdíčkový den, který pořádá nadace Život dětem 2. Minimální preventivní program Také ve školním roce 2006/2007 byl na Gymnáziu v Krnově, v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: 16227/9722 ze dne a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže škol a školských zařízení v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje realizován Minimální preventivní program. Dle pokynu pracuje na škole koordinátor k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních. Páteří tohoto programu pro daný školní rok je především rozvoj volnočasových aktivit, uspořádání přednášek a besed s významnými osobnostmi a podpora účasti žáků v soutěžích. Škola zorganizovala besedy se spisovatelem K. Nebeským o knize Příběh lágrů, s předsedou Konfederace politických vězňů, s rodilou Francouzkou o francouzském školství. Žáci navštívili divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě Lakomec (1.A), Sluha dvou pánů (O5, 1.B, 2.B) a Ze života hmyzu (O7, 3.A, 3.B). Celá škola shlédla filmové představení Václav a Královna Alžběta. Všichni žáci nižšího gymnázia se zúčastnili výstavy hlavolamů, kterou pořádal Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě.

15 Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů - jak bylo stanoveno předmětovými komisemi. Pro využití volného času se žákům nabízí různá mimovyučovací činnost: dramatický kroužek, SH, kroužek florbalu, odborné zájmové kroužky a kulturní pořady. Žáci mají v odpoledních hodinách přístup na Internet zdarma. Žáci úspěšně absolvují nejrůznější soutěže a olympiády. Významná je spolupráce s K-Centrem v Krnově. 3. Soutěže Žáci školy se pravidelně zúčastňují řady soutěží a oborových olympiád. V tomto roce to byly MO, FO, ChO, BiO, ONJ, OAJ, OČJ, ZO, DO, literární a recitační soutěže, pěvecké soutěže, Pythagoriáda, Přírodovědný a Matematický klokan, Hrátky s historií, Fyzikální liga, Archimediáda, tělovýchovné soutěže, soutěž ve zpěvu francouzských písní, výtvarné soutěže: Policie očima dětí, Bienále fantazie 2008, přírodovědná soutěž Betula pendula. Soutěž Školní kolo počet Okr. kolo počet/umístění Kraj. kolo počet/umístění Celostát.kolo počet/umístění BiO / 4. místo OJA 19 4 / 2 x 1. 4 / 2 x 1. 1 / 7. místo OJN 8 2 / 1. místo 1 / 1. místo 1 / 10. místo OJČ 33 4 / 2 x 1. 1 ZO 65 4 / 3 x 1. 3 DO 11 1 CHO 15 MO 11 1 FO 3 Dětská recitace 2 2 Wolkrův Prostějov 2 / 2 x 1. 2 / 1. místo 1 Mladý Démosthenes 12 2 Hrátky s historií 6 3 / 1.místo Čtenice Hodslavice 3 / 1. místo Franc. píseň 2 Policie očima dětí 15 / 1.místo Pythagoriáda Matem. klokan Přírod. klokan 202 Fyzikální liga 8 Speeling Bee 8 Studentský věd.parlament Mezinár. kolo 4 / 1. místo 4 Aliante / 6. místo Výtvarná soutěž FAI 1 / 1. místo 1 Sportovní soutěže 16 x 1. místo 6 x umístění - šplh 2. místo 6. místo - košíková 3. místo Počet účastí Mimoškolní aktivity Velmi aktivní je dramatický kroužek, který pořádal vystoupení pro rodičovskou veřejnost a nižší ročníky osmiletého gymnázia. Členové dramatického kroužku měli i víkendové

16 soustředění, zúčastňovali se recitačních soutěží jako Wolkerův Prostějov a Přehlídka dětských recitátorů. Společně se ZUŠ v Krnově byl v aule gymnázia uspořádán pro veřejnost již tradiční koncert žáků naší školy. Chemický kroužek využívají k přípravě hlavně maturanti a zájemci o laboratorní cvičení. Kroužek slouží také k procvičování a rozšíření učiva. Velmi aktivně pracuje také florbalový kroužek, který sdružuje zájemce o tento nový sport. O mimoškolních aktivitách a úspěších žáků i školy je veřejnost pravidelně informována v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Pedagogové školy jsou zapojeni také v mimoškolní činnosti. Dva vyučující jsou držitelé trenérské licence (košíková, kopaná) a pracují s mládeží ve sportovních oddílech. 5. Ekologická a environmentální výchova Koordinátor environmentální výchovy není na škole proškolen. Zastupují ho vyučující biologie. Žáci se zapojili do několika aktivit a soutěží. O ekologických problémech diskutovali s představiteli města při Dětském slyšení. Výborně si naši žáci vedli také v ekologické soutěži Betula pendula, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy v Krnově. Ve škole je zajištěn ekologický provoz třídění odpadu (sběrné kontejnery na plasty, papír, sklo, baterie), je zajištěna likvidace nebezpečného odpadu. Ve škole je nástěnka s ekologickou tématikou. Environmentální a ekologická výchova je zařazena do učebních plánů jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni, hlavně ve volitelných předmětech, k tvorbě prezentací s touto problematikou (nebezpečné odpady, nemoci způsobené viry, bakteriemi ) 6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, exkurze V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), v tomto roce proběhly kurzy v lyžařském středisku Pawlin v Karlově Malé Morávce. Zúčastnilo se jich celkem 112 žáků. Sportovně turistický kurz pro třetí ročníky (O7, 3. A, 3. B) se uskutečnil v chorvatském středisku Baško Polje s účastí 74 žáků. Týdenní studijní pobyt kvarty proběhl v Praze. Tematické exkurze 7. Spolupráce s partnery Středisko ekologické výchovy v Krnově ekologická soutěž Betula pendula, Dětské slyšení SVČ Méďa Krnov - při organizování soutěží, Olympiáda ÚSP, Olympiáda MŠ K centrum Krnov - besedy Sdružení rodičů při G Krnov Studentský ples, společné sportovní akce maturitní kopaná MÚ Krnov setkání s představiteli města, soutěž o nejlepší tablo, česko-německý týden Místní organizace německé menšiny - česko-německý týden, besedy PF Ostrava, Olomouc, MU Brno pedagogické praxe studentů, informace o možnostech studia Občanské sdružení Život dětem organizace veřejné sbírky Srdíčkový den Občanské sdružení Krnovská synagoga Cena Dr. Langschura Liga proti rakovině - besedy Augustinerschule Friedberg partnerská škola, výměnné pobyty žáků II. Liceum Ogólnoksztalcace Prudnik partnerská škola, výměnné pobyty žáků

17 Část VII. Základní údaje o hospodaření školy 1. Oblast ekonomická V kalendářním roce 2007 škola hospodařila s celkovým příspěvkem na provoz ve výši ,71 tis. Kč. Z tohoto objemu financí činily přímé výdaje na vzdělávání ,71 tis. Kč a výdaje provozní tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2007 byl stanoven na 0 tis. Kč. Všechny přidělené prostředky byly v roce 2007 vyčerpány, hospodářský výsledek byl 2 783,62 Kč. Pro kalendářní rok 2008 je současná výše celkového příspěvku na provoz tis. Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí tis Kč a výdaje provozní tis Kč. Odvod z investičního fondu činí 107,0 tis. Kč a hospodářský výsledek je opět stanoven ve výši 0 Kč. Ve školním roce 2007/2008 škola získala účelovou investiční dotaci 500 tis. Kč na opravu havarijního stavu stropu v učebně výtvarné výchovy. Další mimorozpočtové zdroje škola získává za pronájem tělocvičny, služebního bytu a nápojových automatů. 2. Oblast materiálně technická Mezi hlavní záměry vedení školy v této oblasti pro školní rok 2007/2008 bylo další zlepšování stavu výpočetní a informační techniky pro potřeby výuky, pokračovat v rekonstrukci osvětlení v učebnách a kabinetech a dovybavit třídy novým, výškově stavitelným nábytkem. Byla dokončena 4. etapa rekonstrukce rozvodů počítačové sítě (kabeláž). Tři učebny byly vybaveny novým dataprojektorem a počítači. Uskutečnila se pravidelná obnova počítačů v počítačové učebně s připojením na internet. Učebna je využívána nejen pro výuku IVT, ale i dalších předmětů (zeměpis, odborné semináře, konverzace cizích jazyků). Žáci mohou využívat každodenně učebnu i ve volném čase. Škola má vlastní počítačovou síť, vyučující mají neomezený přístup k počítačům i k internetu. V rámci školní sítě funguje i agenda školy systém Bakaláři. Od října 2007 byla rodičům přes webové stránky školy zpřístupněna elektronická žákovská knížka, přehled docházky žáků a aktuální rozvrhy tříd. Byly zakoupeny nové CD a DVD přehrávače, především pro výuku cizích jazyků. Pro další splnění požadavků hygienické vyhlášky 410/2005 Sb. bylo instalováno v šesti třídách nové osvětlení včetně malování, nové osvětlení bylo rekonstruováno i ve dvou kabinetech. Nové osvětlení splňuje hygienické normy pro osvětlení tříd a tabulí. Další dvě kmenové třídy byly vybaveny novým stavitelným nábytkem. Ve dvou třídách byly do oken nainstalovány nové žaluzie. Průběžně dochází k obnově zastaralých nebo nefunkčních učebních pomůcek a doplňování sbírek (fyzika, dějepis). Celkové vybavení školy moderními učebními pomůckami není zcela uspokojivé. Chybí ještě jedna moderní počítačová učebna, počítáme s pořízením interaktivní tabule, přenosných počítačů, moderních výukových programů, nového světelného ukazatele v tělocvičně a obnovu vybavení přírodovědných laboratoří. Snahou vedení školy je situaci řešit průběžně dle možností rozpočtu školy. V dlouhodobějším záměru je také rekonstrukce topení školy, výměna oken za plastová, oprava střechy, rekonstrukce podlahy v tělocvičně a nová fasáda školy.

18 Část VIII. Zhodnocení a závěr Gymnázium v Krnově je všeobecně vzdělávací střední škola s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. Dále je připravuje pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace má studium denní, čtyřleté a osmileté. Ve školním roce 2007/08 bylo na škole 8 tříd osmiletého studia (prima až oktáva) a 8 tříd čtyřletého studia (dvě třídy v ročníku). Od září 2007 byl počet žáků 459, 16 tříd, přepočtený počet učitelů 33,94; fyzicky 38. Přepočtený počet správních zaměstnanců je 7,93, fyzicky 10. Všeobecné vzdělání je zajišťováno plněním charakteristik a cílů na základě příslušných učebních plánů a ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. Škola nemá třídy se speciálním zaměřením. Je zaveden systém volitelných předmětů (dle příslušných učebních plánů). Ve třetím ročníku si žáci volí z široké nabídky tři volitelné předměty, které se stávají povinnými, ve čtvrtém ročníku čtyři dvouhodinové předměty. Škála volitelných předmětů je volena tak, aby co nejlépe pokrývala individuální studijní potřeby žáků a podporovala jejich budoucí profesní zaměření a vedla k podstatně větší zodpovědnosti za vlastní volbu a důsledky z ní vyplývající. Tento systém byl žáky přijat velmi kladně. Vyhovuje jejich představám i potřebám budoucího profesního zaměření a je také velmi kladně hodnocen našimi absolventy. Kromě povinné tělesné výchovy mají žáci další možnosti uplatnění sportovních aktivit v nepovinném předmětu sportovní hry. Sportovní hry jsou specializovány (odbíjená, gymnastika, futsal a florbal). Vzhledem k tomu, že naše škola patří k největším, a co se týče sportovních výsledků k nejúspěšnějším v rámci okresu, jsme častými pořadateli sportovních soutěží v rámci okrsku a okresu. Těchto soutěží jsme pořádali sedm, dále krajské kolo v košíkové chlapců. V řadě disciplín naši žáci dosahují velmi dobré úrovně (míčové hry, atletika, plavání) - jsou členy reprezentačních výběrů. Žáci mají možnost využívat tělocvičnu a posilovnu i mimo vyučování. V říjnu 2005 byl vyhlášen statut Ceny Dr. Sigmunda Langschura, židovského profesora Krnovského gymnázia z meziválečného období. Vyhlašovatelé ceny: Krnovská synagoga, syn Dr. Langschura (Kanada), krnovští podnikatelé a ředitel gymnázia. Cenu za rok 2007 získala žákyně za výborný prospěch a 5. místo v mezinárodní historické soutěži v polské Jedlině, druhá za reprezentaci školy a města v plavání, je přebornicí ČR v plavání. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia je od zapsán a vyučován dle klasifikace kmenových oborů vzdělávání jako K/81. Obor K/801 je ve výpisu změnového řízení od označen jako dobíhající. Mgr. Vladimír Schreier ředitel školy

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 21. 10. 2010. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více