Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část"

Transkript

1 Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

2 Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok Obecná charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s téměř sedmdesátiletou historií. Škola je umístěna v budově, jež byla otevřena ke školním účelům již v roce Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi a vědomostmi na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravit především na vysokoškolské studium, profesní specializaci, i pro občanský život. Významným prvkem je motivace k celoživotnímu vzdělávání. Krnovské gymnázium umožňuje přijetí žáků s ukončeným pátým ročníkem ZŠ do oboru osmiletého studia a ukončeným devátým ročníkem ZŠ do oboru čtyřletého studia. Obě uvedené formy studia jsou denní a jsou zakončeny maturitní zkouškou. Gymnázium v Krnově nemá specifické zaměření, je všeobecně vzdělávací školou s vnitřní diferenciací ve vyšších ročnících studia. Žáci si volí povinně volitelné předměty z poměrně široké nabídky podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. 2. Základní údaje o škole Název školy : Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Adresa : Smetanův okruh č. 2, Krnov Webové stránky : Telefon : , , tel/fax: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Zřizovatel : Moravskoslezský kraj Ředitel školy : Mgr. Vladimír Schreier Zástupce ředitele : RNDr. Jarmila Moravcová Všechny součásti školy: K / 401 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 r. 0 měs K / 801 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs K/ 81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 r. 0 měs.

4 Počet tříd a žáků ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 Kód oboru Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2006/ / / / / / / / K/ ,00 0 2, K/ ,13 28,43 5,92 5, K/ ,88 28,88 6,24 6,24 Celkem ,50 28,69 12,32 12,08 Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Datum zařazení do sítě: rozhodnutím MŠMT ČR č.j /99-21 Celková kapacita školy a jejich částí: předpokládaná naplněnost - 16 tříd, 480 žáků Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva: - osmileté studium (prima) : ŠVP podle RVP - osmileté studium (sekunda - kvarta) : č.j / čtyřleté studium : č.j / Další aktivity: Školská rada - devítičlenná, složená ze tří zástupců zřizovatele, tří zástupců pracovníků školy a tří zástupců zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků. Školská rada schválila nový Stipendijní řád. Funkční období současných členů školské rady končí v příštím školním roce Sdružení rodičů - v šestnáctičlenném výboru jsou volení zástupci každé třídy Asociace školských sportovních klubů 4. Předpoklady dalšího vývoje: Je uzavřen osmiletý cyklus - celkem osm tříd; u čtyřletého studia předpokládáme naplnění dvou tříd v ročníku - celkem osm tříd. Na škole by mělo být celkem 16 tříd denního studia, o jiných formách gymnaziálního studia se neuvažuje. 1. Studijní program Část II. Výsledky vzdělávání a výchovy Ve školním roce 2007/2008 jsme v primě začali vyučovat podle ŠVP pro nižší gymnázium (podle RVP ZV). Vzdělávání podle ŠVP má žáky vybavit základními klíčovými kompetencemi a všeobecným přehledem na úrovni základní školy a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. V ostatních třídách se vyučovalo podle učebních plánů pro osmileté nebo čtyřleté studium, které vychází z Generalizovaného učebního plánu gymnázia vydaného MŠMT ČR. V plánech je vytvořen dostatečný prostor pro možnost široké volby

5 povinně volitelných předmětů dle jejich zájmů a profesní orientace. V souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR je do plánů zařazeno učivo Úvodu do světa práce. Problematika související s otázkami zaměstnanosti a trhu práce, profesní dráhy a jednání s úřady je objasňována převážně v předmětech občanská nauka, základy společenských věd, jazyk český a zeměpis. Do všech tříd je každoročně zařazen jednodenní kurz Ochrana člověka za mimořádných situací - teoretický i praktický nácvik jednání žáků v krizových situacích. V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), sportovně turistický kurz (O7, 3. A, 3. B), tematické exkurze, studijní pobyt v Praze (O4) a kulturně poznávací pobyty. Pracovalo se na přípravě ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Do činnosti byli zapojeni předsedové předmětových komisí i jednotliví vyučující. Úkolem všech bylo zpracování průřezových témat, charakteristiky předmětu a také zamyslet se nad klíčovými kompetencemi. Celý program se dokončí v příštím školním roce. 2. Výsledky vzdělávání a výchovy Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2007/2008 Neklasifikovaní žáci - počet: 25 P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E ročník poče t nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. prům. napo m. důtk a důtk a pochv. pochv. poče t hod/ž celke m žák žáků ů % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. tř. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. 43,3 36,6 I , , II , ,6 7 1, , III , ,3 3 1, , IV , ,1 4 1, , V , ,4 8 1, , VI , ,1 8 1, ,8 1 0, VII , ,0 0 1, ,4 2 0, VIII , ,5 9 1, , ,9 48,0 I-VIII , , , ,2 43, , , , ,6 5 2, , ,3 65, , ,7 9 2, , ,0 62, , , , Celkem , ,4 9 1, ,2 1 0,

6 Z údajů vyplývá, že žáci dosahují velmi dobrých výsledků, téměř jedna třetina dosáhla vyznamenání. Negativem je poměrně vysoký počet neklasifikovaných žáků v řádném termínu a vysoký počet neprospívajících žáků v 1. ročníku. Pozitivem je výrazná převaha pochval nad napomenutími a důtkami. Klasifikace prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku 2007/2008 (po dodatečných a opravných zkouškách) Neklasifikovaní žáci - počet: 0 ročník P R O S P Ě C H C H O V Á N Í A B S E N C E s s počet nepr. nepr. prosp. vyzn. vyzn. prům. napom. důtka důtka pochv. pochv. počet hod/ž celkem tř. žáků žáků % žáků žáků % prosp. 2 3 tř. uč. uč. řed. tř.uč. řed. oml. neoml. oml. neoml. I , ,33 1, , II , ,63 1, , III , ,67 1, , IV , ,86 1, , V , ,72 1, , VI , ,57 1, , VII , ,43 1, ,42 0, VIII , ,48 1, ,20 0, I. - VIII , ,84 1, ,71 0, , ,84 2, , , ,65 1, , ,31 1, , ,24 2, , , ,51 2, , Celk , ,55 1, ,26 0, Neprospěli pouze 2 žáci, přes 30 % žáků studovalo s vyznamenáním. Celkový prospěch školy je velmi dobrý. V tomto školním roce nebyl udělen žádný snížený stupeň z chování. Výskyt kázeňských opatření a neomluvených hodin je minimální. 3. Cizí státní příslušníci Na škole studují cizí státní příslušníci s povolením k trvalému pobytu na území ČR nebo studenti na jednoletém studijním pobytu. Žáci z Brazílie a Japonska studovali podle upravených učebních plánů. Češtině se pomalu učí, konverzují především v angličtině. Rychle se integrovali do třídního kolektivu. Žáci z Ukrajiny a Vietnamu absolvovali předchozí školní docházku na českých školách, oba jsou jazykově i sociálně plně integrováni. Češtině bez obtíží rozumějí, vyjadřují se bez větších obtíží. Jejich začlenění je naprosto bezproblémové. Brazílie - 1 Vietnam - 1 Japonsko - 1 Ukrajina - 1

7 4. Výuka cizích jazyků Na škole je zachována široká nabídka studia cizích jazyků. Jedna vyučující si doplňuje vzdělání studiem na VŠ, v příštím školním roce studium ukončí. Ostatní vyučující jsou plně aprobovaní. Stále více klesá zájem o studium jazyka německého, roste zájem o francouzský a ruský jazyk. Nepovinně se vyučovala také latina. Žáci učící se cizí jazyk AJ NJ FJ RJ ŠJ Počet žáků Pokračující Údaje jsou vybrány ze zahajovacích výkazů škol (MŠMT) V 7-01, S 8-01 a R Výsledky maturitní zkoušky Ve školním roce 2007/2008 maturovala jedna třída osmiletého studia (O8) a dvě třídy čtyřletého studia (4.A, 4.B). Písemná maturitní zkouška z jazyka českého se konala 8. dubna Témata písemné maturitní zkoušky : 1. Jednou sám vidět je lepší, než osmkrát slyšet. (Volný slohový útvar o významu lidské zkušenosti) 2. Ale největším hrdinou je člověk, který chodí do práce a žije rytmem obyčejného člověka. Není třeba k hrdinství účastnit se války, nebo létat s kosmonauty, ani napsat knihu, ale plnit úlohu jako pracující člověk a manžel, otec a přítel, to už je podle mne velké hrdinství Bohumil Hrabal (Charakteristika obyčejného člověka z mého okolí) 3. Takoví jsme byli (Zamyšlení nad studiem na krnovském gymnáziu) 4. To se stalo tenkrát, když (Vypravování příhody) Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Maturitní zkoušky ve školním roce 2007/08 Obd. podzimní - září 2007 Období jarní - květen 2008 Opravná zkouška 3 Neuzavřeli IV.ročník 0 1. termín MZ 1 Neuzavřeli 8. ročník 1 P R O S P Ě C H s ročník počet nepr. nepr. prosp. vyzn. P R O S P Ě C H s vyzn. prům. ročník počet nepr. nepr. prosp. s vyzn. s vyzn. žáků žáků % žáků žáků % prosp. žáků žáků % žáků žáků % prosp. IV ,12 IV , ,14 2, , ,71 1,62 Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný prospěch u maturitních zkoušek je velmi dobrý. Opět se potvrdilo, že žáci osmiletého studia dosahují poměrně lepších výsledků. Ve školním roce 2007/2008 byli žáci velmi dobře připraveni, o čemž svědčí i fakt, že zkoušku opakoval pouze jeden žák z jednoho předmětu. prům.

8 Přijímací řízení do prvního ročníku šk. roku 2008/2009 Osmileté studium Čtyřleté studium Počet přihlášek celkem v 1. kole v 2. kole - 31 Počet kol přijímacího řízení 1 2 Počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho v 2. kole - 14 Odvolání 7 3 Přijato na odvolání 2 3 Zamítnuto odvolání 5 0 Nenastoupilo z rozhodnutí rodičů 0 7 Počet nepřijatých celkem Vývoj přihlášených žáků v osmiletém a čtyřletém studiu Čtyřleté celkem Čtyřleté 1. kolo Osmileté Vzdělávání nadaných žáků V tomto školním roce bylo vyhověno 2 žákyním, které požádaly o individuální studijní plán vzhledem ke studiu na zahraniční škole (Velká Británie). Obě žákyně v průběhu 2. pololetí požádaly o ukončení individuálního studijního plánu. Jedna přerušila studium, druhá ukončila studium úspěšnou maturitní zkouškou. Ostatní nadaní žáci studovali s určitými úlevami, které spočívaly v krátkodobém uvolnění ze školní docházky z důvodu účasti na pořádané akci nebo krátkodobého studia v zahraničí. 7. Ověřování výsledků vzdělávání V lednu 2008 proběhlo hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií SP KVALITA I. Testovány byly matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a obecné dovednosti. V prověřovaných dovednostech dosáhla třída průměru úspěšnosti 51,6%. Přitom průměrná úspěšnost všech zúčastněných škol byla v MD 36,1%, z toho gymnázií 62,1%, v DČJ 69,8%, průměr škol ČR 56,3%, z toho gymnázií 76,6% a v OD 68,3%, průměr škol ČR 48,7%, z toho gymnázií 70,2%. Výsledky jsou dosti nad

9 průměrem škol ČR, ale ve všech ukazatelích jsou těsně pod průměrem gymnázií. Analytická zpráva byla poskytnuta škole, třídní učitelce, vyučujícímu daného předmětu a předsedům předmětových komisí k další práci. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Každý testovaný žák obdržel Osvědčení o dosažených výsledcích žáka. První ročníky čtyřletého studia a kvinta osmiletého studia se zúčastnily vstupní fáze projektu KVALITA. Jeho primárním cílem je zjišťovat přidanou hodnotu školy. Test se skládal z následujících částí: českého jazyka, matematiky, cizího jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve druhé fázi, koncem školního roku 2009/2010 budou tyto třídy podrobeny testům opět. Obojí testování zajišťuje společnost CERMAT. Výsledky byly předány žákům, škola obdržela opět souhrnnou zprávu. 8. Přijímání žáků na VŠ Úspěšnost přijímání absolventů na vysoké školy je jedním z hlavních cílů gymnázia. Této otázce je věnována velká pozornost ze strany školy i veřejnosti. Škola dlouhodobě sleduje vývoj úspěšnosti přijímání absolventů na VŠ, ale také vývoj zájmu o jednotlivé typy VŠ. V posledních letech se úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ pohybuje kolem 90%. V uplynulém školním roce byla úspěšnost 92,77%. Typ VŠ Stavební fakulta Zemědělské fakulty Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Filosofické fakulty Přírodovědné fakulty Lékařské a farmaceutické fakulty Veterinární fakulty Právnické fakulty Fakulta architektury Fakulty tělesné kultury Fakulta informatiky MU Fakulta informačních technologií Fakulta sociálních studií MU Podnikatelská fakulta VUT Zdravotně sociální fakulta Fakulta humanitních studií DAMU Strojní fakulty ČVUT, VUT Chemická fakulta VUT Hornicko-geologická fakulta VŠB Fakulta elektrotechniky VŠB VŠCHT Dopravní fakulta Vojenské a policejní školy Teologické fakulty CELKEM

10 CELKEM % 89,74 90,48 92,77 VOŠ % 8,97 3,57 5,75 CELKEM VŠ + VOŠ % 98,71 94,05 94,25 Údaje z počtu žáků hlásících se na vysokou školu. Vývoj úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ a VŠ+VOŠ (v%) VŠ VŠ + VOŠ Část III. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti ČŠI V tomto školním roce neproběhlo ve škole žádné šetření České školní inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Na škole proběhla dne kontrola z Úřadu práce. Kontrolováno bylo plnění povinností právnických a fyzických osob v oblasti státní sociální podpory. Dle protokolu č. 57/2007 nebyly zjištěny žádné závady. Ve dnech proběhla průběžná veřejnosprávní kontrola Odboru kontroly a vnitřního auditu KÚ Ostrava za rok Jednalo se o kontrolu hospodaření, použití poskytnuté dotace, účetnictví školy, personální a mzdové dokumentace a nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v organizaci. K některým nedostatkům, které byly zjištěny, byla přijata opatření k nápravě, případně byly odstraněny ve stanoveném termínu.

11 Část IV. Údaje o pracovnících školy, zařízení 1. Celkové počty pracovníků: osob/úvazků - podklady dle zahajovacího výkazu 2006/ /2008 pedagogů 37/33,94 38/35,00 učitelů 37/33,94 38/35,00 vychovatelů 0 0 nepedagogů 9/7,93 10/7,93 správní zaměstnanci 3/3,0 3/3,0 pracovníci školní jídelny Kvalifikovanost a aprobovanou pracovníků Pedagogický sbor je téměř plně aprobovaný. Dva vyučující si doplňují vzdělání studiem na VŠ (Slezská univerzita v Opavě, bakalářské studium obor informatika, magisterské studium obor anglická filologie), oba ukončí studium v příštím školním roce. Na nižším stupni osmiletého gymnázia učí převážně pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou na ZŠ a mají aprobaci pro střední školy. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole v % 2006/ / ,38 % 98,40 % Odborná a pedagogická způsobilost výuky na celé škole v % 2006/ / ,38 % 95,68 % 3. Počet stálých a počet externích pedagogických pracovníků 2006/ /2008 fyzicky přepočtený počet fyzicky přepočtený počet Stálí pracovníci 34 32, ,94 Externí pracovníci 3 1, Počet absolventů, kteří nastoupili na zařízení 2006/ /

12 5. Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2006/ /2008 nastoupili 0 1 odešli na jinou školu / mimo školství na jinou školu / mimo školství 0 / 1 2 / 2 6. Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných v loňském roce v letošním roce důchodový věk 3 5 nekvalifikovaní 2 2 Část vyučujících se blíží nebo již je v důchodovém věku, průměrný věk pedagogického sboru je téměř 50 let. V nejbližších letech nastane výrazná obměna pedagogického sboru školy. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků zařízení Typ kurzu (školení) Počet zúčastněných Sborovna - Práce s interaktivní tabulí 37 Sharp Olomouc Aktivní metody ve výuce dějepisu 1 KVIC Nový Jičín Tvorba ŠVP na gymnáziu 2 VÚP Praha Vzdělávací instituce Metodika výuky JA, nová maturita 3 Oxford University Press Win Server Computer Agency Brno Předkladatel projektů 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Jak na projekty 3 MSK Partnerstvím k prosperitě Třinec Metodika výuky JFr 1 Alliance Francaise Seminář Wolkerův Prostějov 1 Vícedenní seminář pro učitele JFr 1 Sdružení učitelů francouzštiny Tvorba ŠVP na gymnáziu - předměty 4 VÚP Praha Konference o dramatické výchově 1 Seminář pro učitele JN - Sambachshof 2 Slezská univerzita Opava Výuka JA pro vyučující 1 KVIC Nový Jičín Programy Microsoft pro školy 1 KVIC Nový Jičín Tvorba webových stránek 1 Slezská univerzita Opava Instruktor snowboardu 1 Reichert sportovní kurzy Prevence sociálně patologických jevů 1 Citadela, okr. metodik prevence Bruntál

13 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti za rok 2007 Uplatňování zákonů a vyhlášek v oblasti zdravotního pojištění v praxi Aktuální problematika v oblasti nemocenského a důchodového pojištění 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov 1 MROPOR Krnov Cestovní náhrady ve školství PARIS Karviná Archivní a spisová služba ve školství 1 PARIS Karviná CELKEM kurzů Všechny kurzy a školení měly akreditaci MŠMT. Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí žáků k osmiletému studiu 30 7 Přijetí žáků ke čtyřletému studiu 59 3 Podmíněné vyloučení ze studia 1 0 Vyloučení ze studia 0 0 Přerušení studia 2 0 Ukončení studia 1 0 Přestup na naši školu 8 0 Přestup na jinou školu 6 0 Zpochybnění klasifikace-kom. přezkoušení 0 0 Individuální studijní plán 2 0

14 Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Výchovné poradenství Na škole působí výchovný poradce, který splňuje všechny kvalifikační předpoklady. Výchovně poradenská činnost probíhala podle plánu vypracovaného v září Spolupráce se žáky a rodiči - průběžně byla sledována adaptace žáků primy a prvních ročníků na nové prostředí a zvýšené studijní nároky - během školního roku byl řešen ve výchovné komisi pouze jeden žák, a to především formou rozhovoru se žákem a jeho rodiči - výchovná poradkyně spolupracovala se žáky maturitních tříd při jejich volbě vysokoškolského studia - pravidelně byla kontrolována schránka důvěry (2 připomínky) Kariérové poradenství - prostřednictvím nástěnky a osobních konzultací byly žákům pravidelně předávány informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých fakultách, o studiu na VŠ a o studiu v zahraničí - uskutečnila se beseda žáků maturitních ročníků s pracovníkem agentury Sokrates o studiu na VŠ - výchovná poradkyně instruovala žáky při vyplňování přihlášek na VŠ, společně s vedením školy spolupracovala při zahájení odvolacího řízení žáků - na základě spolupráce s třídními učiteli byla vypracována statistika o zájmu a přijetí našich žáků na VŠ Propagace školy - vedení školy se zúčastnilo Veletrhu pracovních příležitostí prezentace středních škol pořádaným OÚP v Bruntále - uspořádali jsme Den otevřených dveří, noví zájemci o studium měli možnost prohlédnout si již v dopoledních hodinách školu, byly jim poskytnuty konzultace výchovným poradcem a vedením školy - byla zajištěna humanitární sbírka na pomoc dětem Srdíčkový den, který pořádá nadace Život dětem 2. Minimální preventivní program Také ve školním roce 2006/2007 byl na Gymnáziu v Krnově, v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.: 16227/9722 ze dne a Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže škol a školských zařízení v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje realizován Minimální preventivní program. Dle pokynu pracuje na škole koordinátor k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních. Páteří tohoto programu pro daný školní rok je především rozvoj volnočasových aktivit, uspořádání přednášek a besed s významnými osobnostmi a podpora účasti žáků v soutěžích. Škola zorganizovala besedy se spisovatelem K. Nebeským o knize Příběh lágrů, s předsedou Konfederace politických vězňů, s rodilou Francouzkou o francouzském školství. Žáci navštívili divadelní představení ve Slezském divadle v Opavě Lakomec (1.A), Sluha dvou pánů (O5, 1.B, 2.B) a Ze života hmyzu (O7, 3.A, 3.B). Celá škola shlédla filmové představení Václav a Královna Alžběta. Všichni žáci nižšího gymnázia se zúčastnili výstavy hlavolamů, kterou pořádal Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě.

15 Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů - jak bylo stanoveno předmětovými komisemi. Pro využití volného času se žákům nabízí různá mimovyučovací činnost: dramatický kroužek, SH, kroužek florbalu, odborné zájmové kroužky a kulturní pořady. Žáci mají v odpoledních hodinách přístup na Internet zdarma. Žáci úspěšně absolvují nejrůznější soutěže a olympiády. Významná je spolupráce s K-Centrem v Krnově. 3. Soutěže Žáci školy se pravidelně zúčastňují řady soutěží a oborových olympiád. V tomto roce to byly MO, FO, ChO, BiO, ONJ, OAJ, OČJ, ZO, DO, literární a recitační soutěže, pěvecké soutěže, Pythagoriáda, Přírodovědný a Matematický klokan, Hrátky s historií, Fyzikální liga, Archimediáda, tělovýchovné soutěže, soutěž ve zpěvu francouzských písní, výtvarné soutěže: Policie očima dětí, Bienále fantazie 2008, přírodovědná soutěž Betula pendula. Soutěž Školní kolo počet Okr. kolo počet/umístění Kraj. kolo počet/umístění Celostát.kolo počet/umístění BiO / 4. místo OJA 19 4 / 2 x 1. 4 / 2 x 1. 1 / 7. místo OJN 8 2 / 1. místo 1 / 1. místo 1 / 10. místo OJČ 33 4 / 2 x 1. 1 ZO 65 4 / 3 x 1. 3 DO 11 1 CHO 15 MO 11 1 FO 3 Dětská recitace 2 2 Wolkrův Prostějov 2 / 2 x 1. 2 / 1. místo 1 Mladý Démosthenes 12 2 Hrátky s historií 6 3 / 1.místo Čtenice Hodslavice 3 / 1. místo Franc. píseň 2 Policie očima dětí 15 / 1.místo Pythagoriáda Matem. klokan Přírod. klokan 202 Fyzikální liga 8 Speeling Bee 8 Studentský věd.parlament Mezinár. kolo 4 / 1. místo 4 Aliante / 6. místo Výtvarná soutěž FAI 1 / 1. místo 1 Sportovní soutěže 16 x 1. místo 6 x umístění - šplh 2. místo 6. místo - košíková 3. místo Počet účastí Mimoškolní aktivity Velmi aktivní je dramatický kroužek, který pořádal vystoupení pro rodičovskou veřejnost a nižší ročníky osmiletého gymnázia. Členové dramatického kroužku měli i víkendové

16 soustředění, zúčastňovali se recitačních soutěží jako Wolkerův Prostějov a Přehlídka dětských recitátorů. Společně se ZUŠ v Krnově byl v aule gymnázia uspořádán pro veřejnost již tradiční koncert žáků naší školy. Chemický kroužek využívají k přípravě hlavně maturanti a zájemci o laboratorní cvičení. Kroužek slouží také k procvičování a rozšíření učiva. Velmi aktivně pracuje také florbalový kroužek, který sdružuje zájemce o tento nový sport. O mimoškolních aktivitách a úspěších žáků i školy je veřejnost pravidelně informována v regionálním tisku a na webových stránkách školy. Pedagogové školy jsou zapojeni také v mimoškolní činnosti. Dva vyučující jsou držitelé trenérské licence (košíková, kopaná) a pracují s mládeží ve sportovních oddílech. 5. Ekologická a environmentální výchova Koordinátor environmentální výchovy není na škole proškolen. Zastupují ho vyučující biologie. Žáci se zapojili do několika aktivit a soutěží. O ekologických problémech diskutovali s představiteli města při Dětském slyšení. Výborně si naši žáci vedli také v ekologické soutěži Betula pendula, kterou pořádá Středisko ekologické výchovy v Krnově. Ve škole je zajištěn ekologický provoz třídění odpadu (sběrné kontejnery na plasty, papír, sklo, baterie), je zajištěna likvidace nebezpečného odpadu. Ve škole je nástěnka s ekologickou tématikou. Environmentální a ekologická výchova je zařazena do učebních plánů jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni, hlavně ve volitelných předmětech, k tvorbě prezentací s touto problematikou (nebezpečné odpady, nemoci způsobené viry, bakteriemi ) 6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, exkurze V rámci jednotlivých ročníků jsou pořádány LVVZ (O2, O5, 1.A, 1.B), v tomto roce proběhly kurzy v lyžařském středisku Pawlin v Karlově Malé Morávce. Zúčastnilo se jich celkem 112 žáků. Sportovně turistický kurz pro třetí ročníky (O7, 3. A, 3. B) se uskutečnil v chorvatském středisku Baško Polje s účastí 74 žáků. Týdenní studijní pobyt kvarty proběhl v Praze. Tematické exkurze 7. Spolupráce s partnery Středisko ekologické výchovy v Krnově ekologická soutěž Betula pendula, Dětské slyšení SVČ Méďa Krnov - při organizování soutěží, Olympiáda ÚSP, Olympiáda MŠ K centrum Krnov - besedy Sdružení rodičů při G Krnov Studentský ples, společné sportovní akce maturitní kopaná MÚ Krnov setkání s představiteli města, soutěž o nejlepší tablo, česko-německý týden Místní organizace německé menšiny - česko-německý týden, besedy PF Ostrava, Olomouc, MU Brno pedagogické praxe studentů, informace o možnostech studia Občanské sdružení Život dětem organizace veřejné sbírky Srdíčkový den Občanské sdružení Krnovská synagoga Cena Dr. Langschura Liga proti rakovině - besedy Augustinerschule Friedberg partnerská škola, výměnné pobyty žáků II. Liceum Ogólnoksztalcace Prudnik partnerská škola, výměnné pobyty žáků

17 Část VII. Základní údaje o hospodaření školy 1. Oblast ekonomická V kalendářním roce 2007 škola hospodařila s celkovým příspěvkem na provoz ve výši ,71 tis. Kč. Z tohoto objemu financí činily přímé výdaje na vzdělávání ,71 tis. Kč a výdaje provozní tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2007 byl stanoven na 0 tis. Kč. Všechny přidělené prostředky byly v roce 2007 vyčerpány, hospodářský výsledek byl 2 783,62 Kč. Pro kalendářní rok 2008 je současná výše celkového příspěvku na provoz tis. Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí tis Kč a výdaje provozní tis Kč. Odvod z investičního fondu činí 107,0 tis. Kč a hospodářský výsledek je opět stanoven ve výši 0 Kč. Ve školním roce 2007/2008 škola získala účelovou investiční dotaci 500 tis. Kč na opravu havarijního stavu stropu v učebně výtvarné výchovy. Další mimorozpočtové zdroje škola získává za pronájem tělocvičny, služebního bytu a nápojových automatů. 2. Oblast materiálně technická Mezi hlavní záměry vedení školy v této oblasti pro školní rok 2007/2008 bylo další zlepšování stavu výpočetní a informační techniky pro potřeby výuky, pokračovat v rekonstrukci osvětlení v učebnách a kabinetech a dovybavit třídy novým, výškově stavitelným nábytkem. Byla dokončena 4. etapa rekonstrukce rozvodů počítačové sítě (kabeláž). Tři učebny byly vybaveny novým dataprojektorem a počítači. Uskutečnila se pravidelná obnova počítačů v počítačové učebně s připojením na internet. Učebna je využívána nejen pro výuku IVT, ale i dalších předmětů (zeměpis, odborné semináře, konverzace cizích jazyků). Žáci mohou využívat každodenně učebnu i ve volném čase. Škola má vlastní počítačovou síť, vyučující mají neomezený přístup k počítačům i k internetu. V rámci školní sítě funguje i agenda školy systém Bakaláři. Od října 2007 byla rodičům přes webové stránky školy zpřístupněna elektronická žákovská knížka, přehled docházky žáků a aktuální rozvrhy tříd. Byly zakoupeny nové CD a DVD přehrávače, především pro výuku cizích jazyků. Pro další splnění požadavků hygienické vyhlášky 410/2005 Sb. bylo instalováno v šesti třídách nové osvětlení včetně malování, nové osvětlení bylo rekonstruováno i ve dvou kabinetech. Nové osvětlení splňuje hygienické normy pro osvětlení tříd a tabulí. Další dvě kmenové třídy byly vybaveny novým stavitelným nábytkem. Ve dvou třídách byly do oken nainstalovány nové žaluzie. Průběžně dochází k obnově zastaralých nebo nefunkčních učebních pomůcek a doplňování sbírek (fyzika, dějepis). Celkové vybavení školy moderními učebními pomůckami není zcela uspokojivé. Chybí ještě jedna moderní počítačová učebna, počítáme s pořízením interaktivní tabule, přenosných počítačů, moderních výukových programů, nového světelného ukazatele v tělocvičně a obnovu vybavení přírodovědných laboratoří. Snahou vedení školy je situaci řešit průběžně dle možností rozpočtu školy. V dlouhodobějším záměru je také rekonstrukce topení školy, výměna oken za plastová, oprava střechy, rekonstrukce podlahy v tělocvičně a nová fasáda školy.

18 Část VIII. Zhodnocení a závěr Gymnázium v Krnově je všeobecně vzdělávací střední škola s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro studium na vysokých školách. Dále je připravuje pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace má studium denní, čtyřleté a osmileté. Ve školním roce 2007/08 bylo na škole 8 tříd osmiletého studia (prima až oktáva) a 8 tříd čtyřletého studia (dvě třídy v ročníku). Od září 2007 byl počet žáků 459, 16 tříd, přepočtený počet učitelů 33,94; fyzicky 38. Přepočtený počet správních zaměstnanců je 7,93, fyzicky 10. Všeobecné vzdělání je zajišťováno plněním charakteristik a cílů na základě příslušných učebních plánů a ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. Škola nemá třídy se speciálním zaměřením. Je zaveden systém volitelných předmětů (dle příslušných učebních plánů). Ve třetím ročníku si žáci volí z široké nabídky tři volitelné předměty, které se stávají povinnými, ve čtvrtém ročníku čtyři dvouhodinové předměty. Škála volitelných předmětů je volena tak, aby co nejlépe pokrývala individuální studijní potřeby žáků a podporovala jejich budoucí profesní zaměření a vedla k podstatně větší zodpovědnosti za vlastní volbu a důsledky z ní vyplývající. Tento systém byl žáky přijat velmi kladně. Vyhovuje jejich představám i potřebám budoucího profesního zaměření a je také velmi kladně hodnocen našimi absolventy. Kromě povinné tělesné výchovy mají žáci další možnosti uplatnění sportovních aktivit v nepovinném předmětu sportovní hry. Sportovní hry jsou specializovány (odbíjená, gymnastika, futsal a florbal). Vzhledem k tomu, že naše škola patří k největším, a co se týče sportovních výsledků k nejúspěšnějším v rámci okresu, jsme častými pořadateli sportovních soutěží v rámci okrsku a okresu. Těchto soutěží jsme pořádali sedm, dále krajské kolo v košíkové chlapců. V řadě disciplín naši žáci dosahují velmi dobré úrovně (míčové hry, atletika, plavání) - jsou členy reprezentačních výběrů. Žáci mají možnost využívat tělocvičnu a posilovnu i mimo vyučování. V říjnu 2005 byl vyhlášen statut Ceny Dr. Sigmunda Langschura, židovského profesora Krnovského gymnázia z meziválečného období. Vyhlašovatelé ceny: Krnovská synagoga, syn Dr. Langschura (Kanada), krnovští podnikatelé a ředitel gymnázia. Cenu za rok 2007 získala žákyně za výborný prospěch a 5. místo v mezinárodní historické soutěži v polské Jedlině, druhá za reprezentaci školy a města v plavání, je přebornicí ČR v plavání. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia je od zapsán a vyučován dle klasifikace kmenových oborů vzdělávání jako K/81. Obor K/801 je ve výpisu změnového řízení od označen jako dobíhající. Mgr. Vladimír Schreier ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více