Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory"

Transkript

1 Výzva č. 16/217 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Fnd ) Výzvu pr předkládání žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Výzva ) dle pdmínek Nárdníh prgramu Živtní prstředí (dále jen Prgram ). Čísl Výzvy 16/217 Priritní blast Pdblast 6. Envirnmentální prevence 6.1 Envirnmentální vzdělávání, výchva a světa Pdprvané aktivity C - Reknstrukce a vybavení center eklgické výchvy, učeben a jiných zařízení pr účely EVVO ( Přírdní zahrady ) Cíle Výzvy Cílem Výzvy je rzvj envirnmentálníh vzdělávání a výchvy u předšklních dětí a žáků základních škl s vyšším využíváním kntaktu s přírdním prstředím. Oprávnění příjemci pdpry Obce; předšklní zařízení - mateřské škly, lesní mateřské škly, zřizvatelé dětských skupin; základní škly; příspěvkvé rganizace (zřizvané bcí, krajem) půsbící v blasti EVVO a nestátní neziskvé rganizace půsbící v blasti EVVO. Termíny Výzvy Žádsti je mžné pdat v bdbí d d Obdbí realizace Pdpřené prjekty budu realizvány nejpzději d Výše pdpry Alkace Minimální výše dtace na jeden prjekt činí 5 tis. Kč. Maximální výše dtace na jeden prjekt činí 5 tis. Kč. Výše pdpry na jeden prjekt činí 5 % z celkvých způsbilých výdajů. 5 mil. Kč 1/27

2 1. Ppis pdprvaných aktivit Předmětem pdpry jsu prjekty v suladu s pdprvanu aktivitu Prgramu C - Reknstrukce a vybavení center eklgické výchvy, učeben a jiných zařízení pr účely EVVO ( Přírdní zahrady ). Typy pdprvaných aktivit: a) Vybudvání, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírdním stylu při mateřských šklách. Rzvj míst, kde prbíhá předšklní výchva, způsbem, který umžňuje přímý a dluhdbý kntakt dětí s přírdu. Knkrétně se jedná vybudvání, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských šklách. b) Přízení zázemí pr subjekty inspirvané knceptem lesní mateřské škly. Zajištění hygienickéh, stravvacíh a dpčinkvéh zázemí tak, aby byly naplněny legislativní pžadavky pr prvz lesních mateřských škl 1 a umžňval tyt pžadavky naplňvat i subjektům vyučujících dle knceptu lesních mateřských škl (např. lesní kluby). c) Úpravy venkvních areálů a pzemků základních škl a rganizací půsbících v blasti EVVO pr pdpru výuky ve venkvním prstředí. Rzvj venkvníh zázemí za účelem šklníh i mimšklníh vzdělávání (zejména EVVO, přírdvědnéh či neintenzivníh pěstitelství), které prbíhá ve venkvním prstředí, v přímém kntaktu s přírdu. Jedná se zejména : - tvrbu bylinkvých či pěstitelských zahrad bhspdařvaných dle principů přírdních zahrad, - začlenění dílčích prvků přírdních zahrad v rámci šklních pzemků (např. skalky, kmpsty, jezírka, brukviště, kamenné hrmady, apd.) 2, - přízení či vybudvání učeben v přírdě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbvá zákutí, stany, tee-pee, ppř. přírdní amfiteátry či lehké pergly pr zastínění apd.), - přízení či vybudvání přírdních labratří - tedy ukázkvé bitpy a jiné demnstrační prvky pr přírdvědné vzdělávání (např. meterlgická budka, prsklené kmpstéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z klí apd.), - vybudvání naučných stezek a tabulí s vazbu na zahradní přírdní prvky. 1 Vyhláška Ministerstva zdravtnictví č. 465/216 ze dne 22. prsince 216, kteru se mění vyhláška č. 41/25 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/29 Sb. 2 Např.: 2/27

3 2. Cíl Výzvy Cílem Výzvy je rzvj envirnmentálníh vzdělávání a výchvy u předšklních dětí a žáků základních škl s vyšším využíváním kntaktu s přírdním prstředím. Pdpra je směřvána na zkvalitnění technickéh a didaktickéh zázemí pr výuku a výchvu ve venkvním prstředí v mateřských a základních šklách a rganizacích půsbících v blasti EVVO a dále na pdpru rzvje/zázemí lesních mateřských škl v rámci šklskéh systému ČR. 3. Oprávnění příjemci pdpry O finanční pdpru z prstředků Fndu mhu žádat následující subjekty: bce; předšklní zařízení - mateřské škly, lesní mateřské škly, zřizvatelé dětských skupin; základní škly; příspěvkvé rganizace (zřizvané bcí, krajem) půsbící v blasti EVVO; nestátní neziskvé rganizace půsbící v blasti EVVO. V případě, že žadatel sdílí bjekt s jinu institucí, může pžádat pdpru za předpkladu, že pdprvané aktivity Výzvy se budu týkat jen té části, kteru využívají předšklní neb šklní děti. 4. Frma a výše pdpry Pdpra je pskytvána frmu dtace z prstředků Fndu na základě Směrnice MŽP č. 4/215, v suladu s Nárdním prgramem Živtní prstředí, v suladu s tut Výzvu a dále za pdmínek stanvených Rzhdnutím ministra živtníh prstředí pskytnutí pdpry (dále jen Rzhdnutí ) a ve Smluvě pskytnutí pdpry ze Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Smluva ). Minimální výše dtace na jeden prjekt činí 5 tis. Kč. Maximální výše dtace na jeden prjekt činí 5 tis. Kč. Výše pdpry na jeden prjekt činí 5 % z celkvých způsbilých výdajů. V případě naplnění definičních znaků veřejné pdpry bude v rámci tét Výzvy pskytvána pdpra v režimu pravidel pr veřejnu pdpru, jejíž pdmínky upravuje Směrnice MŽP č. 4/215. 3/27

4 5. Termíny Výzvy Termín pr předkládání Žádstí pskytnutí pdpry (dále jen Žádst ) v rámci tét Výzvy: Zahájení příjmu Žádstí: Uknčení příjmu Žádstí: ve 14: Žádsti dručené p tmt termínu nebudu přijaty k dalšímu zpracvání. 6. Alkace prstředků pr Výzvu Pr Výzvu je alkván celkem 5 mil. Kč v následujícím dělení: a) Vybudvání, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírdním stylu při mateřských šklách 2 mil. Kč; b) Přízení zázemí pr subjekty inspirvané knceptem lesní mateřské škly 6 mil. Kč; c) Úpravy venkvních areálů a pzemků základních škl a rganizací půsbících v blasti EVVO pr pdpru výuky ve venkvním prstředí 24 mil. Kč. V případě nevyčerpání alkace pr pdprvané aktivity v některé z blastí je mžné zbývající část alkace využít pr pdpru prjektů v rámci pdprvaných aktivit zbývajících blastí. 7. Obdbí realizace Pdpřené prjekty budu realizvány nejpzději d Způsbilé výdaje Jedná se ty výdaje prjektu, které zakládají nárk na čerpání pdpry, tj. mhu být financvány v rámci tét Výzvy z rzpčtu Fndu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, právněně a nezbytně vynalžené a musí být vzniklé a uhrazené v bdbí realizace prjektu (tj. p zahájení prjektu a před dknčením prjektu), nejdříve však p dni akceptace Žádsti pskytnutí pdpry ( akceptaci Žádsti je žadatel písemně infrmván), s výjimku výdajů na prjektvu přípravu, které mhu být uznány jak způsbilé, pkud vznikly a byly uhrazeny nejdříve p vyhlášení tét Výzvy. Daň z přidané hdnty (DPH) může být způsbilým výdajem, puze pkud příjemce plnění nemá nárk na dpčet daně na vstupu. 4/27

5 Způsbilé výdaje jsu pr: a) Vybudvání, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírdním stylu při mateřských šklách: výdaje na zpracvání prjektvé dkumentace, zahradní architektnické návrhy, autrský dzr, výdaje na návrhvu splupráci např. umělecký návrh riginálních herních prvků, splupráce s pedaggy, psychlgem apd. d výše maximálně 7 % celkvých způsbilých výdajů; výdaje na participační aktivity - např. facilitace wrkshpů pr rdiče a děti, setkání s architektem a splečné frmulace návrhu zahrady/přírdníh hřiště - d výše maximálně 7 % celkvých způsbilých výdajů; výdaje na realizaci přírdních dětských hřišť a zahrad (materiál a služby jak např. přízení rstlinnéh materiálu, siva 3, pužití přírdních materiálů, nářadí, budvání úkrytů pr živčichy, prvedení terénních úprav, zahradnické práce apd.); výdaje na certifikaci prvků a zařízení dětských hřišť, ppř. psuzvání bezpečnsti hřišť p instalaci (před samtným zprvzněním) apd.; výdaje na šklení pr persnál a pedaggy k využívání výstupů prjektu pr EVVO účely a k jeh dluhdbé údržbě; výdaje na publicitu d výše maximálně 5 % celkvých způsbilých výdajů. b) Přízení zázemí pr subjekty inspirvané knceptem lesní mateřské škly: výdaje na přízení neb dvybavení bjektů, které služí pr dpčinek a pr pbyt v případě nepříznivéh pčasí a hygienickéh zázemí; výdaje na terénní úpravy v místě realizace prgramů lesních mateřských škl; výdaje na participační aktivity - např. facilitace wrkshpů pr rdiče a děti, setkání s architektem/prjektantem a splečné frmulace návrhu zázemí d výše maximálně 5 % celkvých způsbilých výdajů; výdaje na publicitu d výše maximálně 5 % celkvých způsbilých výdajů. c) Úpravy venkvních areálů a pzemků základních škl a rganizací půsbících v blasti EVVO pr pdpru výuky ve venkvním prstředí: výdaje na zpracvání prjektvé dkumentace, zahradní architektnické návrhy, autrský dzr d výše maximálně 7 % celkvých způsbilých výdajů; 3 Nebudu prpláceny výdaje na pesticidy a umělá hnjiva. 5/27

6 výdaje na realizaci zahrad (materiál a služby jak např. přízení rstlinnéh materiálu, siva 4, pužití přírdních materiálů, nářadí, budvání úkrytů pr živčichy, prvedení terénních úprav, zahradnické práce apd.); výdaje na participační aktivity - např. facilitace wrkshpů pr rdiče a děti, setkání s architektem a splečné frmulace návrhu zahrady/přírdníh hřiště d výše maximálně 5 % celkvých způsbilých výdajů; výdaje na šklení pr persnál a pedaggy k využívání výstupů prjektu pr EVVO účely a k jeh dluhdbé údržbě (včetně seminářů zaměřených na badatelsku metdu, na výuku v terénu, na dbrné vzdělávání zahradnické, btanické, zlgické apd.); výdaje na pmůcky a publikace k výuce v zahradě (klíče a atlasy, pmůcky pr dchyt a pzrvání živčichů, ale i pdlžky na psaní, lupy apd.); výdaje na publicitu d výše maximálně 5 % celkvých způsbilých výdajů. 9. Míst realizace prjektu Pdpřené prjekty budu realizvány na území České republiky. 1. Způsb pdání Žádsti Žádsti budu přijímány průběžně prvním dnem zahájení příjmu Žádstí d uknčení příjmu Žádstí dle čl. 5 tét Výzvy. Žádst bude zpracvaná v českém jazyce v předepsaném frmátu a předpkládaný rzpčet bude uveden v Kč. Žádsti je nutné dručit prstřednictvím dručvatelských služeb neb sbně d pdatelny Fndu v uzavřených bálkách s značením: Název žadatele Adresa žadatele IČO žadatele Žádst pskytnutí pdpry z NPŽP pdblast pdpry C - Reknstrukce a vybavení center eklgické výchvy, učeben a jiných zařízení pr účely EVVO ( Přírdní zahrady ) Státní fnd živtníh prstředí ČR Odbr realizace Nárdních prgramů Olbrachtva 26/9 14 Praha 4 4 Nebudu prpláceny výdaje na pesticidy a umělá hnjiva. 6/27

7 Žádsti mhu být předkládány také prstřednictvím datvých zpráv (ID datvé schránky: favab6q), přičemž datvá zpráva musí být značena jak Žádst z NPŽP C Výzva č. 16/217 a musí být patřena platným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce, respektive sby jej zastupující. Příjem Žádstí knčí ve 14: hd. Rzhduje datum dručení na Fnd, nikliv datum předání pštvní přepravě. Pzději neb jiným způsbem dručené žádsti nebudu přijaty d dalšíh administrativníh prcesu. Žádsti se předkládají v jednm vyhtvení ve frmě riginálu včetně přílh a zárveň elektrnicky na nsiči CD. Elektrnická verze Žádsti musí být zpracvána v bvyklých frmátech (Micrsft Wrd, Excel, PDF, případně Open Office). 11. Administrace Žádstí Výzva je vyhlášena jak jednklvá sutěžní. Žádsti pdléhají kntrle úplnsti a frmální správnsti a kntrle přijatelnsti. Kntrlu přijatelnsti se rzumí psuzení věcné správnsti a vyhdncení splnění pdmínek Prgramu a Výzvy. Je-li Žádst frmálně úplná a je-li psuzena jak přijatelná z hlediska splnění pdmínek pr přijetí Žádsti, je akceptvána, akceptaci Žádsti je žadatel písemně infrmván, a předána dbru 32 (dbr finančních a dbrvlných nástrjů) MŽP k vypracvání dbrnéh psudku ve smyslu 4 dst. 3 zákna ČNR č. 3/1991 Sb., resp. čl. 4 dst. 2 Směrnice MŽP č. 4/215 a pstupena d prcesu hdncení Fndem dle výběrvých kritérií (viz čl. 13 tét Výzvy). V případě ptřeby může Fnd pžádat MŽP sučinnst při hdncení Žádstí. Administrace Žádstí, které nebudu v suladu s pdmínkami Prgramu a Výzvy, bude uknčena. Budu pdpřeny Žádsti maximálně d výše dispnibilní alkace Výzvy. Žádsti, které splní pdmínky Prgramu a Výzvy, získají dstatečný pčet v rámci hdncení a budu kryty dispnibilní alkací Výzvy, budu následně předlženy k prjednání Radě Fndu a k vydání Rzhdnutí. 7/27

8 12. Sledvané indikátry Název závaznéh indikátru Měrná jedntka Úpravy zahrad a hřišť Plcha v m 2 Instalace bjektů Terénní úpravy Plcha v m 2 pmůcek, publikací participačních aktivit Žadatel si v rámci předmětu pdpry zvlí z výše uvedenéh výčtu relevantní indikátry s hledem na plánvané aktivity. Vybrané indikátry žadatel uvede v Žádsti. Plnění indikátrů je pr žadatele, resp. příjemce pdpry závazné. V případě nenaplnění pvinných indikátrů djde ke krácení pdpry. Žadatel si v rámci předmětu pdpry může zvlit nezávazný indikátr, který není pr žadatele, resp. příjemce pvinný. Název nezávaznéh indikátru Rzsah participačních schůzek (zapjení místní kmunity) Měrná jedntka účastníkhdin /27

9 13. Kritéria pr hdncení Žádstí Žádsti budu p kntrle frmální úplnsti a přijatelnsti hdnceny na základě těcht kritérií: a) pr pdprvanu aktivitu Vybudvání, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírdním stylu při mateřských šklách. 1. EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 1.1 Zdůvdnění ptřebnsti prjektu Prjekt úpravy přírdníh hřiště/zahrady je stručně a výstižně ppsán a je dbře důvdněna ptřeba úpravy hřiště/zahrady v přírdním stylu. Prjekt úpravy přírdníh hřiště/zahrady je ppsán částečně, důvdnění a buducí využívání zahrady je ppsán částečně neb nedstatečně. Ptřebnst prjektu není náležitě důvdněna, z prjektu nevyplývá pravidelné využívání přírdníh hřiště/zahrady Envirnmentální vzdělávací prgram V prjektu je jasně a výstižně ppsán envirnmentální vzdělávací prgram/prgramy, který/které je/jsu vhdně, jasně a knkrétně prpjen/prpjeny s využíváním přírdníh hřiště/zahrady. Envirnmentální vzdělávací prgram (prgramy) je ppsán a je naznačen jeh prpjení s využíváním přírdníh hřiště/zahrady. V prjektu není knkrétně ppsán envirnmentální vzdělávací prgram, případně jeh ppis úplně chybí. Z prjektu není zřejmá návaznst vzdělávacíh prgramu na využívání přírdníh hřiště/zahrady. 4 9/27

10 1.3 Ppis využití přírdníh hřiště/zahrady V prjektu je jasně a knkrétně ppsán buducí využití přírdníh hřiště/zahrady. Buducí využití přírdníh hřiště/zahrady je ppsán částečně. 4 Ppis buducíh využití přírdníh hřiště/zahrady chybí neb není ppsán dstatečně. 1.4 Zapjení veřejnsti (rdiče, děti, učitelé, místní rganizace ) d jedntlivých fází prjektu plánvání, realizace, údržba Místní veřejnst je d prjektu zapjena ve všech jeh fázích a způsb zapjení je výstižně ppsán. Místní veřejnst je d prjektu na úpravu přírdníh hřiště/zahrady zapjena puze částečně, způsb zapjení není knkrétně ppsán. Prjekt se zapjením místní veřejnsti nepčítá * * V případě získání bude žádst vyřazena z další administrace. 1.5 Odbrné a rganizační zkušensti žadatele Žadatel má prkazatelné zkušensti s EVVO a dluhdbě systémvě začleňuje EVVO v rámci šklních vzdělávacích prgramů (ŠVP). Je nastavena dluhdbá splupráce mezi MŠ a rdiči, případně dalšími relevantními partnery. Žadatel má s EVVO zkušensti menšíh rzsahu, mezi MŠ a místní kmunitu funguje bčasná splupráce. K začlenění EVVO d ŠVP dšl před necelým rkem, případně není uplatňván ve větší míře. Žadatel nemá dsud s EVVO prkazatelné zkušensti, splupráce s místní kmunitu dsud neprbíhala. 4 1/27

11 1.6 Prpagace záměru Prjekt je prpagván vůči relevantním cílvým skupinám. 4 V prjektu není tázka prpagace nijak řešena. 1.7 Míra využití přírdních a pužitých /recyklvaných materiálů Většina navržených materiálů na úpravu hřiště/zahrady v přírdním stylu je přírdníh charakteru, případně jsu z velké části využity i předměty (materiály) pužité či recyklvané. Využití přírdních, pužitých neb recyklvaných materiálů je spíše menšíh rzsahu. Prjekt nepčítá s využitím přírdních materiálů, stejně tak nepčítá s využíváním pužitých a ani recyklvaných předmětů (materiálů). 1. Způsb údržby přírdníh hřiště/zahrady v následujících bdbích V prjektu je výstižně a jasně ppsán, jakým způsbem bude hřiště/zahrada v přírdním stylu v dalších bdbích p realizaci udržvána a je stanvena zdpvědná sba. Údržba hřiště/zahrady v následujících letech je ppsána částečným způsbem, je stanvena sba, která bude zdpvídat za údržbu Prjekt s údržbu hřiště/zahrady v přírdním stylu nepčítá. 11/27

12 2. TECHNICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 2.1 Technická úrveň prjektu Prjektvý záměr přírdníh hřiště neb zahrady je přehledný, je srzumitelně ppsán, bsahuje ptřebné náčrty/výkresy/idevé skici, jsu uvedeny všechny pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr přírdníh hřiště neb zahrady je stručně ppsán, nebsahuje ptřebné náčrty/výkresy/idevé skici, jsu uvedeny některé pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr je nedstatečný, bez pdrbnějších infrmací, může bsahvat věcné chyby Nákladvst prjektu Výdaje na realizaci prjektu jsu jednznačně definvány a jsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu buď nejsu ve všech plžkách jednznačně definvány neb nejsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu nejsu jednznačně definvány a nejsu v místě a čase bvyklé. 2.3 Finanční udržitelnst prjektu způsb financvání v průběhu prjektu a zajištění následnéh financvání (ve fázi údržby a péče hřiště/zahradu) V prjektu je jasně a knkrétně ppsán, jakým způsbem bude (k)financván a jsu jasně identifikvány finanční zdrje. Zárveň je jasně a výstižně ppsán, jakým způsbem bude prjekt financván v následujících letech (týká se údržby, prav atd.) Nastíněný způsb financvání není kvalitně prpracván a není zřejmé, jakým způsbem budu získávány prstředky v dalších letech trvání prjektu. V prjektu chybí ppis způsb financvání jak v dbě realizace přírdníh hřiště/zahrady, tak i v letech následujících /27

13 b) pr pdprvanu aktivitu Přízení zázemí pr subjekty inspirvané knceptem lesní mateřské škly (dále jen LMŠ ). 1. EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 1.1 Ppis prjektu a zdůvdnění ptřeby zázemí pr LMŠ Prjekt je kvalitně a knkrétně ppsán. V prjektu je jasně, stručně a knkrétně důvdněna ptřeba zázemí pr činnst LMŠ. Ptřeba zázemí pr činnst LMŠ je zdůvdněna částečně. 4 Prjekt neřeší zdůvdnění ptřeby zázemí pr činnst LMŠ, není knkrétně ppsán. 1.2 Prvz Lesní mateřské škly LMŠ funguje celrčně (šklní rk), nejméně 3x týdně. LMŠ funguje celrčně (šklní rk), méně než 3x týdně. 4 LMŠ nemá celrční prvz neb tat infrmace není uvedena. 1.3 dětí Denní průměr dětí navštěvujících LMŠ je alespň. 5 Denní průměr dětí navštěvujících LMŠ je menší než. 1.5 Angažvanst a participace rdičů a dětí V prjektu je jasně a výstižně ppsán způsb participace rdičů a dětí d přípravy a péče zázemí. Participace prbíhá systémvě a průběžně. Způsb participace rdičů a dětí d přípravy a péče zázemí je ppsán stručně a tat participace prbíhá spíše výjimečně Prjekt se zapjením místní veřejnsti nepčítá. 13/27

14 1.6 Kncept celrčníh envirnmentálníh vzdělávacíh prgramu Kncept envirnmentálníh vzdělávacíh prgramu je jasně a knkrétně ppsán, sučástí vzdělávacíh prgramu je pznávání přírdy, práce s přírdními materiály, péče míst, kde LMŠ sídlí, minimalizace dpadů, sledvání klběhů v přírdě, seznámení se se živly, vlastní zaměření EVVO pdle ptřeb místa, kde LMŠ půsbí atd. Kncept envirnmentálníh vzdělávacíh prgramu je stručně ppsán, chybí některé z pdstatných infrmací. Kncept celrčníh envirnmentálníh vzdělávacíh prgramu není knkrétně ppsán, je chatický, chybí zmínka envirnmentálním hledisku. 1.7 Odbrné a rganizační zkušensti - dbrnst hlavníh pedagga v LMŠ (ppř. krdinátra aktivit EVVO v MŠ) 13 6 Odbrnst hlavníh pedagga (příp. krdinátra EVVO) je jasně a knkrétně ppsána - je knkrétně uvedena jeh kvalifikace (vzdělání, abslvvané kurzy atd.). Zárveň je jasně a výstižně ppsána zdpvědnst pedagga za chd LMŠ. Uvedená dbrnst hlavníh pedagga (příp. krdinátra aktivit EVVO) je ppsána puze stručně, chybí ppis jeh zdpvědnsti neb je uvedena nedstatečně. Hlavní pedagg (krdinátr aktivit EVVO) není uveden neb jeh dbrnst pr prjekt je nedstačující. Hlavní pedagg (krdinátr aktivit EVVO) není uveden neb jeh dbrnst pr prjekt je nedstačující. 4 14/27

15 1. Zpřístupnění zázemí k dalším aktivitám EVVO Zázemí je v plné šíři přístupné i pr další aktivity mim činnst LMŠ - např. vlnčasvé EVVO aktivity, ddíl pr šklní děti, prgramy pr rdiny atd. Zázemí je v mezené míře přístupné i pr další aktivity mim činnst LMŠ. V prjektu není uveden, zda jsu v prjektu pmůcky přístupné i pr další aktivity mim činnst LMŠ TECHNICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 2.1 Odbrná úrveň a kmplexnst navrženéh patření včetně zahrnutí interdisciplinárních suvislstí Prjektvý záměr je přehledný, je srzumitelně ppsán, bsahuje ptřebné náčrty/výkresy, jsu uvedeny všechny pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr je stručně ppsán, nebsahuje detailní ptřebné náčrty/výkresy, jsu uvedeny některé pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr je nedstatečný, bez pdrbnějších infrmací, může bsahvat věcné chyby Nákladvst prjektu Výdaje na realizaci prjektu jsu jednznačně definvány a jsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu nejsu ve všech plžkách jednznačně definvány, nicméně jsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu nejsu jednznačně definvány a/neb nejsu v místě a čase bvyklé /27

16 2.3 Způsb a financvání údržby přizvanéh zázemí pr činnst LMŠ v dalších letech V prjektu je knkrétně a srzumitelně navržen způsb a financvání údržby zázemí pr činnst LMŠ, je stanvena kmpetentní sba, která za údržbu zdpvídá. Nastíněný způsb financvání není kvalitně prpracván a není zřejmé, jakým způsbem budu získávány prstředky v dalších letech trvání prjektu. V prjektu chybí ppis údržby přizvanéh zázemí neb jeh ppis není dstatečný, není zvlena dpvědná sba. 4 c) pr pdprvanu aktivitu Úpravy venkvních areálů a pzemků základních škl a rganizací půsbících v blasti EVVO pr pdpru výuky ve venkvním prstředí. 1. EKOLOGICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 1.1 Zdůvdnění ptřebnsti prjektu Prjekt úpravy areálu/zahrady je stručně a výstižně ppsán a je dbře důvdněna ptřeba úpravy. Prjekt úpravy areálu/zahrady je ppsán částečně, důvdnění a buducí využívání zahrady je ppsán částečně neb nedstatečně. Ptřebnst prjektu není náležitě důvdněna, z prjektu nevyplývá pravidelné využívání upravenéh areálu/zahrady. 4 16/27

17 1.2 Envirnmentální vzdělávací prgram V prjektu je jasně a výstižně ppsán envirnmentální vzdělávací prgram/prgramy, který/které je/jsu vhdně, jasně a knkrétně prpjen/prpjeny s využíváním upravenéh areálu/zahrady. Envirnmentální vzdělávací prgram (prgramy) je ppsán a je naznačen jeh prpjení s využíváním upravenéh areálu/zahrady. V prjektu není knkrétně ppsán envirnmentální vzdělávací prgram, případně jeh ppis úplně chybí. Z prjektu není zřejmá návaznst vzdělávacíh prgramu na využívání upravenéh areálu/zahrady. 4 * * V případě získání bude žádst vyřazena z další administrace. 1.3 Vazba na dkumenty zhledňující EVVO 5 V prjektu je jasně a knkrétně ppsána vazba prjektu na dkumenty zhledňující realizaci EVVO. V prjektu je částečně ppsána vazba prjektu na dkumenty zhledňující realizaci EVVO. V prjektu není dstatečně ppsána vazba prjektu na dkumenty zhledňující realizaci EVVO. 4 * * V případě získání bude žádst vyřazena z další administrace. 5 V případě škl se jedná Šklní plány EVVO, které škly vytvářejí dle Metdickéh pkynu MŠMT k zajištění envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy (EVVO) viz- ppř. Šklní vzdělávací prgramy, v části která se týká zhlednění průřezvéh tématu envirnmentální výchva. V případě rganizací půsbících v blasti EVVO se jedná vazbu na reginální kncepce EVVO a na Rámcvé vzdělávací prgramy pr základní vzdělávání. 17/27

18 1.4 Zapjení místní veřejnsti a žáků škl d jedntlivých fází prjektu plánvání, realizace, údržba Místní veřejnst a/neb žáci škl jsu d prjektu zapjeni ve všech jeh fázích a způsb zapjení je výstižně ppsán. Místní veřejnst a/neb žáci škl jsu d prjektu zapjeni puze částečně, způsb zapjení není knkrétně ppsán. 1 5 Prjekt se zapjením místní veřejnsti a/neb žáků škl nepčítá. 1.5 Odbrné a rganizační zkušensti žadatele Žadatel má prkazatelné zkušensti s realizací prjektů v blasti EVVO. Učitelé a lektři participující na prjektu mají dlžitelnu dbrnst a zkušensti v blasti EVVO. Žadatel má s EVVO zkušensti menšíh rzsahu. 4 Žadatel nemá dsud s EVVO prkazatelné zkušensti. 1.6 Prpagace záměru Prjekt je prpagván vůči relevantním cílvým skupinám. 4 V prjektu není tázka prpagace nijak řešena. 1.7 Míra využití přírdních a pužitých /recyklvaných materiálů Většina navržených materiálů na úpravu areálu/zahrady je přírdníh charakteru, případně jsu z velké části využity i předměty (materiály) pužité či recyklvané. Využití přírdních, pužitých neb recyklvaných materiálů je spíše menšíh rzsahu. Prjekt nepčítá s využitím přírdních materiálů, stejně tak nepčítá s využíváním pužitých a ani recyklvaných předmětů (materiálů) /27

19 1. Způsb údržby areálu/zahrady v následujících bdbích V prjektu je výstižně a jasně ppsán, jakým způsbem bude areál/zahrada v dalších bdbích p realizaci udržvána a je stanvena zdpvědná sba. Údržba areálu/zahrady v následujících letech je ppsána částečným způsbem, je stanvena sba, která bude zdpvídat za údržbu. 4 Prjekt s údržbu areálu/zahrady v přírdním stylu nepčítá. 2. TECHNICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 2.1 Technická úrveň prjektu Prjektvý záměr je přehledný, je srzumitelně ppsán, bsahuje ptřebné náčrty/výkresy, jsu uvedeny všechny pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr je stručně ppsán, nebsahuje detailní ptřebné náčrty/výkresy, jsu uvedeny některé pžadvané skutečnsti. Prjektvý záměr je nedstatečný, bez pdrbnějších infrmací, může bsahvat věcné chyby Nákladvst prjektu Výdaje na realizaci prjektu jsu jednznačně definvány a jsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu buď nejsu ve všech plžkách jednznačně definvány, neb nejsu v místě a čase bvyklé. Výdaje na realizaci prjektu nejsu jednznačně definvány a nejsu v místě a čase bvyklé /27

20 2.3 Finanční udržitelnst prjektu způsb financvání v průběhu prjektu a zajištění následnéh financvání (ve fázi údržby a péče) V prjektu je jasně a knkrétně ppsán, jakým způsbem bude (k)financván a jsu jasně identifikvány finanční zdrje. Zárveň je jasně a výstižně ppsán, jakým způsbem bude prjekt financván v následujících letech (týká se údržby, prav atd.) Nastíněný způsb (k)financvání není kvalitně prpracván a není zřejmé, jakým způsbem budu získávány prstředky v dalších letech trvání prjektu. V prjektu chybí ppis způsbu (k)financvání jak v dbě realizace, tak i v letech následujících. 4 Žádsti, které v celkvém hdncení získají méně než 45, nebudu dpručeny k pskytnutí pdpry. Prces hdncení Žádstí v rámci pdprvané aktivity je zajišťván minimálně dvěma hdntiteli Fndu dle výše uvedených hdntících kritérií. Pkud se výsledek bu hdntitelů liší více než 2, bude prveden nvé třetí, knečné (arbitrážní) hdncení prjektu, které prvede třetí hdntitel (hdntitel Fndu). Žádsti budu seřazeny dle průměrné výše bdvéh hdncení, respektive dle bdvéh hdncení arbitra, d nejvyššíh pčtu p nejnižší. 14. Pdmínky Výzvy 14.1 Pdmínky pr pskytnutí pdpry V rámci pdprvané aktivity uvedené v čl. 1., bdu a) tét Výzvy budu pdpřeny puze ty prjekty, které pčítají s participací dětí a rdičů na přípravě a realizaci zahrad a hřišť, prjekty pčítající s pršklením persnálu k správnému využívání pr EVVO účely a k dluhdbé údržbě realizvanéh prjektu. Prjekty musí být zpracvané dle principů uvedených metdik: - publikace MŽP Dětská hřiště a zahrady v přírdním stylu 6 ; - metdika Jak prměnit zahradu na míru dětem a jejich vzdělávání 7 ; - metdika Živá zahrada pdf 7 2/27

21 Hrací prvky dle čl. 1., bdu a) tét výzvy pdléhající certifikaci musí být certifikvány z hlediska bezpečnsti a hygieny 9, V rámci pdprvané aktivity uvedené v čl. 1., bdu c) tét Výzvy budu pdpřeny puze ty prjekty, které bsahují ppis využití zahrady ve výuce či ve výukvém prgramu. V případě základních škl je dále pdmínku ppsaná vazba na šklní plán EVVO 1 či na průřezvé téma Envirnmentální výchva zpracvané ve šklním vzdělávacím prgramu dané škly Pdpra je pskytvána na základě Rzhdnutí a na základě řádně uzavřené Smluvy Pdklady ke Smluvě dle čl bd b) musí být dlženy nejpzději d termínu uvedenéh v Rzhdnutí (zpravidla ve lhůtě 12 měsíců d vydání Rzhdnutí) Žadatel je pvinen při zadávacích řízeních pr výběr ddavatele služeb či ddávek pstupvat pdle zákna zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prstředků jsu Fndem stanveny zvláštní pžadavky na pstup žadatele při výběru ddavatele, a t i nad rámec stanvený záknem zadávání veřejných zakázek dle aktuálních pkynů pr zadávání veřejných zakázek, které jsu zveřejněny na sekce Nárdní prgram Živtní prstředí - Dkumenty ke stažení - Pkyny pr zadávání veřejných zakázek. Specifické pvinnsti relevantní puze pr OPŽP se na žadatele pskytnutí pdpry v rámci NPŽP nevztahují, např.: pžadavky na značení výzvy k pdání nabídky neb známení výběrvéh řízení (ppřípadě samstatné zadávací dkumentace) symblem EU (vlajku) splu s dkazem na EU, dkazem na fnd EU a dkazem na OPŽP, aj Žadatel je pvinen ddržet předepsaný způsb a termín pdání Žádsti pskytnutí pdpry Žadatel je pvinen ddržet limit finančních prstředků pr pžadvanu pdpru na jeden předkládaný prjekt Výši a strukturu financvání předmětu pdpry může Fnd psudit v rámci pdání Žádsti a vyhdncení bnity žadatele i ve splupráci s dalšími pskytvateli finančních prstředků Veškeré výdaje prjektu musí být pdle zákna vedeny v účetnictví či daňvé evidenci příjemce pdpry (zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění). Příjemce pdpry je pvinen všechny transakce suvisející s prjektem dděleně identifikvat d statních účetních transakcí s prjektem nesuvisejících a je pvinen vést 9 viz 1 Šklní plány EVVO vytvářejí škly dle Metdickéh pkynu MŠMT k zajištění envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy (EVVO) viz /27

22 analyticku evidenci s vazbu ke knkrétnímu prjektu. Oprávněný žadatel musí být registrván v České republice Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen u relevantních aktivit zajistit udržitelnst prjektu p dbu 5 let d uknčení realizace prjektu Žadatel, resp. příjemce pdpry, je pvinen umžnit prvádět kntrlu realizvaných patření na místě realizace, včetně kntrly suvisejících dkumentů, sbám pvěřeným Fndem, případně jiným příslušným kntrlním rgánům, a t d uplynutí lhůty 5 let d uknčení realizace prjektu Aktivity pdpřené v rámci tét Výzvy nesmí být rganizvány s úmyslem realizvat zisk Jiné peněžní příjmy (dále jen Příjmy ) účelvě suvisející se způsbilými výdaji, které se vyskytnu během realizace prjektu a které s ním bezprstředně suvisejí, mhu být pužity v rámci zajištění vlastních zdrjů, tedy ke kfinancvání prjektu. Příjmy je příjemce pdpry pvinen uvést ve frmuláři Přehled čerpání (Přílha č. 3) tak, aby nejpzději při předlžení závěrečné žádsti byly tyt Příjmy plně zhledněny Pkud pskytnutí pdpry žadateli vylučuje neb neumžňuje becně závazný právní předpis, nelze pdpru pskytnut Pkud příjemce pdpry neplní smluvní pdmínky, má Fnd práv pžadvat, aby ve lhůtě, kteru stanví Fnd, vrátil pskytnutu pdpru či její část. Dle Smluvy mají finanční prstředky pskytnuté Fndem charakter zálhy až d vyúčtvání čerpaných prstředků prvedenéh Fndem v rámci Závěrečnéh vyhdncení akce (dále jen ZVA ), které příjemci finanční prstředky definitivně přiznává V případě, že djde v průběhu realizace patření z prstředků Fndu d dby ZVA a definitivníh přiznání pdpry ke změně platnsti becně platných právních předpisů neb ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fnd práv přehdntit přístup v jedntlivých případech, případně dstupit d Smluvy Na dtaci není právní nárk Čerpání pdpry Pdpra je Fndem pskytvána bezhtvstním převdem finančních prstředků v Kč na bankvní účet příjemce pdpry uvedený ve Smluvě Fnd pskytne pdpru puze na úhradu způsbilých výdajů bezprstředně suvisejících s prjektem. Výdaje musí být v suladu s pravidly tét Výzvy a platné legislativy. Způsbilé výdaje jsu uvedeny v čl. tét Výzvy Pdpru nelze pskytnut na prjekty, které byly uknčeny před pdáním Žádsti Finanční pdpra na realizaci patření může dsáhnut maximálníh limitu celkvé pdpry v prcentuálním vyjádření ze základu pr výpčet pdpry, tj. z celkvých 22/27

23 způsbilých výdajů s tím, že stanvené limity pdpry může Fnd snížit v návaznsti na vyhdncení eknmiky pdprvanéh patření a bnitu žadatele. O ptenciální změnu bude upravena i výše vlastních zdrjů. V tmt prcentuálním vyjádření je pdpra uvlňvána Fndem na bankvní účet příjemce pdpry dle náležitstí stanvených Smluvu Finanční prstředky uvlňuje Fnd průběžně na základě předlžených Žádstí uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 4) včetně přílh uvedených v čl bd c) Fnd je právněn uvlňvat puze finanční prstředky na způsbilé výdaje Dkumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem pdpry Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen v jedntlivých fázích administrativníh prcesu předkládat dkumenty a pdklady pžadvané Fndem, a t v riginále neb úředně věřené kpii dkumentů, není-li stanven jinak: a) K Žádsti: Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry včetně pdrbnéh rzpčtu prjektu, který je jeh sučástí (Přílha č. 1); Pdrbný ppis realizace prjektu (Přílha č. 2); Prjektvá dkumentace; Ppis pmůcek/zázemí (náčrt, nákres), není-li předlžena prjektvá dkumentace a prjektvý záměr nelze jednduše ppsat; Dkumenty, prkazující zvlení příslušné sby d funkce statutárníh zástupce (v případě územních a samsprávných celků výpis z usnesení zastupitelstva) a dkládající způsb jednání žadatele; Kpie smluv s jinými subjekty a strategickými partnery dkládající buducí splupráci na prjektu (v rámci dby udržitelnsti) je-li t relevantní; Dklad, ze kteréh je patrná právní sbnst žadatele; v případě příspěvkvých rganizací a nestátních neziskvých rganizací půsbících v blasti EVVO půsbnst žadatele v blasti EVVO se zaměřením na předšklní děti či žáky ZŠ např. výpis z příslušnéh veřejnéh rejstříku (ne starší 3 měsíců) či jinéh registru, zřizvací listina, stanvy rganizace; Aktuální výpis z katastru nemvitstí, z evidence nemvitstí a snímek katastrální mapy - puze pkud je relevantní (např. naučné stezky). Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem a snímkem katastrální 23/27

24 mapy z internetvé aplikace Pkud není žadatel vlastníkem, dlží ještě navíc nájemní smluvu na dbu minimálně 5 let d uknčení prjektu, ve které vlastník vyjádří suhlas s realizací patření. b) Ke Smluvě Kpie smluvy zřízení běžnéh účtu, v případě územních a samsprávných celků je vyžadvána kpie smluvy vedení účtu u ČNB; Vyjádření/stanviska rgánů státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad neb jiný rgán státní správy) je-li pr realizvané patření relevantní 11 ; Kpie dkumentace k zadávacímu řízení, uzavřené smluvy a závazky; ve výjimečných a důvdněných případech mhu být uzavřené smluvy (bjednávky apd.) dlženy v další fázi administrace, ale vždy před uvlněním finančních prstředků; Dklady ptvrzující zajištění vlastních zdrjů, včetně kmentáře, ve kterém žadatel specifikuje, z jakých zdrjů bude prjekt financván (např. vlastní prstředky, úvěry, půjčky, dtace apd.). Ke kmentáři žadatel dkládá relevantní dklady prkazující správnst uvedených údajů (např. výpis z účtu, vyznačení nákladů prjektu ve schváleném rzpčtu žadatele, usnesení statutárníh rgánu žadatele prkazující schválení rzpčtu danéh prjektu, uzavřená úvěrvá smluva, příslib úvěru, vyjádření územně samsprávníh celku pskytnutí financí, rzhdnutí neb smluva pskytnutí dtace apd.); Čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis (Přílha č. 6) je-li t relevantní; Aktuální prhlášení plátcvství DPH, včetně aktuálníh prhlášení k nárku či záměru uplatnit dpčet DPH na vstupu dst. 9 šklskéh zákna definuje lesní mateřské škly následvně: Za lesní mateřsku šklu se pvažuje mateřská škla, ve které vzdělávání prbíhá především ve venkvních prstrách mim zázemí lesní mateřské škly, které služí puze k příležitstnému pbytu. Zázemí lesní mateřské škly nesmí být stavbu. Dle dplňujícíh výkladu dbru legislativy MŠMT z , není v případě lesních mateřských škl pdstatné, zda prstr, který je určen jak zázemí lesní mateřské škly, je stavbu ve smyslu bčanskprávních či stavebních předpisů, ale je pdstatné, zda jde zařízení, které služí puze k příležitstnému pbytu. Prt v případě budvání zázemí lesních mateřských škl není předlžení vyjádření stavebníh úřadu relevantní. 24/27

25 c) K Žádsti uvlnění finančních prstředků: Frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 4); Frmulář Přehled čerpání (Přílha č. 3) patřený vlastnručním pdpisem příjemce pdpry; Kpie faktur a statních účetních dkladů; Kpie bankvních výpisů prkazující uhrazení faktur a účetních dkladů; Dlžení certifikace hracích prvků tam, kde je t relevantní. d) K ZVA: Frmulář ZVA (Přílha č. 5); a další dkumenty definvané ve Smluvě. Fnd je právněn si vyžádat další relevantní pdklady a dkumenty, které se v průběhu prjektvéh cyklu stanu nezbytnými pr jeh řádné vyhdncení a dknčení Změny prjektu Příjemce pdpry je pvinen známit Fndu jakékliv změny (identifikačních a kntaktních údajů, parametrů prjektu, pdmínek realizace prjektu, skutečnstí a pdmínek bsažených ve Smluvě aj.), a t d předlžení Žádsti d ZVA. Budu-li změny realizvány bez suhlasnéh stanviska Fndu a djde-li v důsledku změny k nesplnění pdmínek Výzvy, nebude pdpra pskytnuta, resp. příjemce může ztratit nárk na pskytnutu pdpru, resp. její část Fnd je pvinen psudit avizvané změny a jejich sulad s pdmínkami Prgramu a změnu dle psuzení buď dsuhlasí, neb zamítne Publicita Příjemce pdpry zajistí prstřednictvím webu infrmvání veřejnsti tm, že prjekt byl realizván za finanční spluúčasti Fndu Vlba relevantních prstředků a patření pr zajištění publicity prjektu pdléhá rzhdnutí příjemce pdpry, přičemž každý nástrj k naplnění pvinné publicity musí být v suladu s Grafickým manuálem 12 Nárdníh prgramu Živtní prstředí, zejména musí být značen pvinným sdělením: Tent prjekt je financván Státním fndem živtníh prstředí České republiky na základě rzhdnutí ministra živtníh 12 Grafický manuál Nárdníh prgramu Živtní prstředí je k dispzici na sekce Nárdní prgram Živtní prstředí Dkumenty ke stažení Obecné dkumenty. 25/27

26 prstředí. a lgem Fndu a MŽP, která budu viditelná a dplněná dkaz na internetvé stránky a V rámci tét Výzvy je příjemce pdpry pvinen pužít následující nástrj publicity: média příjemce pdpry může zvlit tisk, rzhlas či televizi pr zveřejnění tiskvé zprávy neb článku v celstátních či reginálních médiích, případně uvede základní infrmace realizaci prjektu ve výrční zprávě, kteru zveřejní na svých webvých stránkách. 15. Kntakty Se svými dtazy mhu žadatelé kntaktvat pracvníky call centra, a t na bezplatném telefnním čísle 26 5 (pracvní dny d 7:3 d 16:), případně prstřednictvím vé adresy: Kntaktní sby pr tut Výzvu jsu: Ing. Magda Růžičkvá, veducí Oddělení II Odbru realizace Nárdních prgramů, tel.: , Ing. Michal Slezák, ředitel Odbru realizace Nárdních prgramů, tel.: , 26/27

27 Přílhy: 1a. Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry_a 1b. Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry_b 1c. Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry_c 2. Pdrbný ppis realizace prjektu 3. Přehled čerpání 4. Žádst uvlnění finančních prstředků 5. ZVA 6. Čestné prhlášení žadatele pdpru v režimu de minimis V Praze dne: Mgr. Richard Brabec ministr 27/27

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 8/2016 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2017 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2019 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí (aktualizvané znění platné a účinné d 21. únra 2019) Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost Výzva k předkládání prjektů č. 1 Sítě a bezpečnst vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysčina č. 12/18 Pr pskytvání finančních příspěvků na zvyšvání IT vybavení rganizací zřizvaných Krajem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Ev. čísl prgramu D2017-SP2 Datum vyhlášení dtačníh prgramu: 12.7.2017 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Název dtačníh prgramu Dtační prgram statutárníh města Chmutva (dále jen Chmutv ) Sprt a vlný čas

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více