PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1

2 PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999

3 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ K (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ)...7 VĚDECKÁ RADA PÚ V OSTRAVĚ...8 Mgr. Ladislav Kovalský EKONOMIKA A PROVOZ...9 Hodnocení podmínek a činností v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. A/ HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ZŘIZOVATELEM...11 B/ HODNOCENÍ VLASTNÍCH ÚKOLŮ Ing. arch. Igor Krčmář ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE...14 PhDr. Pavla Levá ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE...18 Ing. arch. dr. Miloš Matěj, Dr. ÚTVAR SPECIALISTŮ...21 PhDr. Pavel Kouřil, CSc. ÚTVAR ARCHEOLOGIE...30 Ing. arch. Naďa Goryczková ÚTVAR STAVEBNĚ-HISTORICKÝCH PRŮZKUMŮ...31 C/ ROZBOR MIMOŘÁDNÝCH ÚKOLŮ Ing. arch. Igor Krčmář ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE...36 Ing. arch. dr. Miloš Matěj, Dr. ÚTVAR SPECIALISTŮ...36 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE...37 Jana Kulová STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK...38 Jana Seberová PLÁNOVÁ DOKUMENTACE...40 Jana Purkyňová PŘEDNÁŠKOVÁ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST...41 PUBLIKAČNÍ ČINNOST...42 ÚČAST V KOMISÍCH A SPOLEČNOSTECH...44

4 ŽIVOTOPIS ŘEDITELE PÚ V OSTRAVĚ...45 Tematické příspěvky Mgr. Marcela Gavendová SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA OSTRAVY PRŮMYSLOVÉ OBCE A JEJICH CHRÁMY...46 PhDr. Libuše Dědková KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V MORAVSKÉM BEROUNĚ...57 PhDr. Libuše Dědková DVA NÁHROBNÍKY OD SOCHAŘE AMANDA STRAUSSE...63 PhDr. Petr Vojtal K HISTORICKÉ IKONOGRAFII SLEZSKÝCH ZÁMKŮ...66 Bc. Markéta Jančarová DOSUD NEUVEŘEJNĚNÉ POZNATKY O ZVONU V BUDIŠOVICÍCH. Z VÝSLEDKŮ TERÉNNÍHO KAMPANOLOGICKÉHO PRŮZKUMU...69 Mgr. Romana Rosová STAVEBNÍ VÝVOJ MĚSTA KELČE...72 PhDr. Antonín Grůza K STAVEBNÍ HISTORII KOSTELA V KRNOVĚ - KOSTELCI...78 PhDr. Dana Kouřilová PROBLEMATIKA DEPONOVÁNÍ OHROŽENÝCH PRVKŮ STAVEB A FRAGMENTŮ ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKŮ A SKULPTUR...87 Bc. Petr Havrlant KONZERVACE HISTORIZUJÍCÍCH DVEŘÍ Z KAPLE SV. KŘÍŽE V OPAVĚ - KATEŘINKÁCH...91 Ing. arch. Naďa Goryczková DVĚ VÝZNAMNÉ AKCE MODERNÍ ARCHITEKTURY V OSTRAVĚ...95 Mgr. Zita Ševčíková PRŮZKUM LIDOVÉ ARCHITEKTURY V ROCE Ing. Stanislav Vopasek HORNICKÉ MUZEUM - PREZENTACE MONTÁNNÍ HISTORIE OSTRAVY PhDr. Hana Teryngerová NEOBVYKLÝ NÁLEZ DROBNÉ DEVOCIONÁLIE Z VÝZKUMU V OPAVĚ, OSTROŽNÁ ULICE, PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA Michal Zezula ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BRANTICÍCH, OKR. BRUNTÁL Marek Kiecoň PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O ZÁCHRANNÉM ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU NA ZÁMECKÉ UL. Č. 58 V HRADCI NAD MORAVICÍ Mgr. Tomáš Ott PROBLÉMY KONZERVACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ...120

5 PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ V ROCE 1999 ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. K tomu byl pověřen Ministerstvem kultury České republiky s účinností od 1. ledna 1991 zřizovací listinou č. j. 5158/97/f ze dne 20. července Ministerstvo kultury je zřizovatelem ústavu jako státní příspěvkové organizace a jmenuje také ředitele, který je statutárním představitelem ústavu. Ústav zajišťuje odborně metodický výkon státní památkové péče v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Vsetín, přičemž archeologickou činnost zajišťuje i na okrese Jeseník, a naopak okres Vsetín zajišťuje Muzeum v Olomouci. Základní pracoviště ústavu je v Ostravě, detašovaná pracoviště útvaru památkové péče jsou v Bruntále, Rožnově pod Radhoštěm a v Opavě, kde je také útvar archeologie. Území severní Moravy a Slezska, na němž zajišťuje ústav odborně metodickou činnost, má poměrně rozmanitý památkový fond. K 31. prosinci 1999 zde bylo nemovitých kulturních památek (2 913 objektů), movitých kulturních památek, 5 památkových rezervací (3 městské a 2 vesnické), 17 památkových zón (13 městských a 4 vesnické), 5 navržených krajinných zón, 46 ochranných pásem prohlášených a 26 navržených (z toho je 10 odeslaných a 16 připravovaných). Nemovité kulturní památky zahrnují 102 hradů a zámků, 984 církevních objektů (včetně jednotlivých částí areálů), 714 objektů městské architektury, 483 objektů lidové architektury, 125 nemovitých a 42 movitých památek výroby, vědy a techniky, 32 archeologických památek ap. Ústav je členěn na útvary, a to útvar ředitele, památkové péče, specialistů, evidence a dokumentace, archeologie a průzkumů. Útvar ředitele zajišťuje základní agendu ústavu včetně právní služby a vnitropodnikové kontroly, správu majetku, BOZP a PO, ediční, publikační a prezentační činnost, provoz knihovny, ústavního archivu a fotografické práce. V závěru roku byla věnována potřebná pozornost přípravě na převzetí areálu národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích od Průmyslového muzea v Ostravě. Útvar památkové péče zajišťuje především agendu vyplývající z 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Kromě vyřizování agendy k obnově nemovitých kulturních památek to také znamená sledování jejich stavebně-technického stavu a využívání, přičemž zvýšená pozornost je věnována akcím na území městských a vesnických památkových rezervací a zón i ochranných pásem. Pracovníci útvaru sledují a zajišťují potřebné dokumentace pro všechny podpůrné programy pro obnovu kulturních památek včetně tzv. Havarijního - střešního programu. Dále spolupracují s ostatními útvary a Státním ústavem památkové péče v Praze na tvorbě různých koncepcí a zpracovávají také modelové plány ochrany a zhodnocení městských památkových rezervací a zón. Neméně závažná je i účast pracovníků útvaru v různých komisích i při výběrových řízeních. Útvar specialistů zajišťuje průzkumy, vyhodnocování a agendu průmyslového dědictví a agendu související s ochranou a obnovou historických zahrad a parků, agendu související s restaurováním a lidovou architekturou včetně územní ochrany vesnických sídel. Útvar dále zajišťuje evidenci a dokumentaci průmyslového dědictví. Útvar evidence a dokumentace zajišťuje především evidenci a dokumentaci nemovitých a movitých kulturních památek. Na základě prováděných revizí i náhodných zjištění jsou doplňovány údaje k jednotlivým památkám, dále jsou vyhledávány a zpracovávány archivní podklady a evidenční listy k návrhům nových kulturních památek. Průběžně jsou také doplňovány počítačové informační systémy ke kulturním památkám. Je zajišťována agenda dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty včetně nezbytné

6 součinnosti se Státním ústavem památkové péče v Praze. V rámci ISO je prováděno natáčení v církevních objektech včetně následného počítačového zpracování. Celoročně probíhá spolupráce s policií a sledování provozu na zpřístupněných objektech. Útvar archeologie zabezpečuje zejména záchranné a předstihové archeologické výzkumy a odborná vyjádření k projektové činnosti i územně plánovací dokumentaci. Koordinuje záchranné archeologické výzkumy na svěřených okresech. Útvar průzkumů zajišťuje především zpracovávání stavebně-historických průzkumů nemovitých kulturních památek v souladu s metodikou Státního ústavu památkové péče v Praze. Řadu let je také věnována potřebná péče úkolům výzkumu a vývoje, a to především financovaným institucionálně a od roku 1999 financovaným také účelově. Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ K (včetně přehledu pracovišť) ÚTVAR ŘEDITELE: Gwuzd Jiří, Ing. arch. CSc. ředitel 069/ /203 Kovalský Ladislav, Mgr. vedoucí útvaru ředitele, právník 069/ /236 Dudek Rudolf investorská činnost, BOZP, PO, 069/ /237 správce objektů, domovník, topič Juřena Eduard řidič 069/ /237 Kulová Jana korespondentka 069/ /221 Kuncová Hana fotograf 069/ /206 Purkyňová Jana ediční a publikační činnost, 069/ /231 vnitropodniková kontrola Seberová Jana knihovna, archivy, VTI 069/ /201 Svrchokrylová Milena personalistika, mzdová účetní 069/ /235 ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE: Krčmář Igor, Ing. arch. vedoucí útvaru 069/ /230 Halamíčková Věra, Ing. arch. památkář - okres Vsetín 0651/52349 Kouřilová Danuška, PhDr. památkář - okres Opava 0653/ Kaniová Petra, Mgr. památkář - okres Karviná 069/ /216 Lišková Silvie, Mgr. památkář - okres Ostrava 069/ /234 Mezerová Ľubica, PhDr. památkář - okres Bruntál 0646/ Niklová Maria, Ing. památkář - okres Ostrava 069/ /229 Novosad Jaroslav, Ing. arch. památkář - okres Nový Jičín 0651/52349 Pangerová Šárka, Ing. arch. památkář - okres Frýdek-Místek 069/ /229 Svátková Libuše, PhDr. památkář - okres Karviná 069/ /216 Viktorová Silvie, Ing. památkář - okres Opava 0653/ ÚTVAR SPECIALISTŮ: Matěj Miloš, Ing. arch. dr. Dr. vedoucí útvaru 069/ /210 Borovcová Alena, Bc. památkář - technické památky 069/ /248

7 Dědková Libuše, PhDr. památkář - restaurování 069/ /218 Halamíčková Alena, Ing. památkář - historické parky 069/ /246 a zahrady Kynclová Jana, Ing. památkář - technické památky 069/ /248 Ryšková Michaela, Mgr. památkář - technické památky 069/ /248 Ševčíková Zita, Mgr. památkář - lidová architektura 069/ /214 ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE: Levá Pavla, PhDr. vedoucí útvaru 069/ /232 Fidrichová Šárka, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /208 restaurování, archivní průzkumy Greiplová Marie památkář - dokumentátorka 0653/ Kubatá Radmila, Bc. památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /215 Matějková Pavla, Bc. památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /215 Rosová Romana, Mgr. památkář - popisy památek, 069/ /231 archivní průzkumy Stalmachová Ludmila památkář - dokumentátorka, ISO 069/ /247 Strakoš Martin, Mgr. památkář - popisy památek 069/ /214 Streichlová Jana památkář - dokumentátorka 069/ /215 ÚTVAR ARCHEOLOGIE: Kouřil Pavel, PhDr. CSc. vedoucí útvaru 0653/ Kavanová Helena odborný pracovník 0653/ Kiecoň Marek technický pracovník 0653/ Koudelová Jana technický pracovník 0653/ Ott Tomáš, Mgr. technický pracovník 0653/ Pravdová Hana odborný pracovník 0653/ Stabrava Pavel, Mgr. archeolog 0653/ Šenková Věra technický pracovník 0653/ Teryngerová Hana, PhDr. archeolog 0653/ Zezula Michal archeolog 0653/ ÚTVAR PRŮZKUMŮ: Goryczková Naděžda, Ing. arch. vedoucí útvaru 069/ /220 Grůza Antonín, PhDr. archivní průzkumy 069/ /217 PŘEHLED PRACOVIŠŤ ÚSTAVU Ostrava - Přívoz, Korejská 12, PSČ / útvary ředitele, památkové péče, specialistů, tel./fax: 069/ evidence a dokumentace a průzkumů Bruntál, Zámek v Bruntále, Zámecké náměstí 5, PSČ / detašované pracoviště útvaru památkové péče Opava, Holasická 12, PSČ / detašované pracoviště útvaru památkové péče, útvar archeologie

8 Opava, Bezručovo náměstí 1, PSČ / útvar archeologie Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 484, PSČ /52349 detašované pracoviště útvaru památkové péče VĚDECKÁ RADA PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ Vědecká rada je poradním orgánem ředitele zřízeným v souladu s organizačním řádem ústavu. Je složena z významných odborníků oboru a oborů souvisejících s činností ústavu. Těžiště její činnosti spočívá v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe památkového ústavu. Členství ve vědecké radě je čestné. ABECEDNÍ SEZNAM ČLENŮ 1. PhDr. Vladimír Czumalo, CSc., historik umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra estetiky, Celetná 20, Praha 1 2. Doc. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., historik umění, zástupce ředitele, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Hřebíkova 10, Praha 4 3. Doc. PhDr. Petr Holý, Dr., historik umění, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Zahradní 1, Ostrava 1 4. Ing. arch. Karel Kalvoda, ekonomický náměstek ředitele, Státní ústav památkové péče v Praze, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 5. Ing. Josef Kimer, CSc., báňský inženýr, vedoucí oddělení hornictví, UNIGEO, a. s., Místecká 258, Ostrava - Hrabová 6. PhDr. Irena Korbelářová, historička, odborná pracovnice, Slezské zemské muzeum v Opavě, Nádražní okruh 31, Opava 7. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., archeolog, ředitel, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 6147, Brno, vedoucí útvaru archeologie, Památkový ústav v Ostravě - detašované pracoviště Opava, Bezručovo náměstí 1, Opava 8. Ing. arch. dr. Miloš Matěj, Dr., architekt, statutární zástupce ředitele, vedoucí útvaru specialistů, Památkový ústav v Ostravě, Korejská 12, Ostrava - Přívoz 9. PhDr. Jiří Merta, archeolog, samostatný vědecký pracovník industriální archeologie, Technické muzeum v Brně, Purkyňova 99, Brno 10. Doc. PhDr. Jan Sedlák, CSc., historik umění, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Ústav teorie dějin, architektury a rekonstrukce památek, Poříčí 5, Brno 11. Doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc., odborná asistentka, pedagožka, Fakulta hornickogeologická Vysoké školy báňské - Technické univerzity, Institut enviromentálního inženýrství, třída 17. listopadu, Ostrava - Poruba 12. Doc. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, teoretik architektury, prorektor pro styk s praxí a zahraniční styky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80/3, Praha Doc. PhDr. Pavel Zatloukal, historik umění, ředitel, Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc 14. Prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc., architektka, prorektorka pro zahraniční styky,

9 Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5, Brno. EKONOMIKA A PROVOZ Památkový ústav v Ostravě obdržel na základě schváleného rozpočtu a dalších rozpočtových opatření v roce 1999 dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo kultury České republiky: neinvestiční dotace celkem tis. Kč investiční dotace...50 tis. Kč Vedle příspěvku na činnost se na krytí nákladů podílely výnosy získané z vlastní činnosti, především z archeologického a stavebně-historického průzkumu, které představovaly částku tis. Kč. FINANČNÍ ROZBOR Příspěvek na činnost tis. Kč Program ISO 200 tis. Kč Program MPZ (Hlučín) 130 tis. Kč Archeologický výzkum 897 tis. Kč Výzkum a vývoj (institucionální) 615 tis. Kč Věda a výzkum - granty 824 tis. Kč Oprava a údržba 750 tis. Kč Investiční prostředky věda a výzkum (výpočetní technika) 50 tis. Kč V průběhu hodnoceného období bylo provedeno 10 úprav schváleného rozpisu rozpočtu na rok NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI ÚSTAVU Spotřeba materiálu tis. Kč Spotřeba energie Služby celkem z toho: opravy a údržba 969 tis. Kč cestovné 494 tis. Kč nájemné 240 tis. Kč ostatní služby tis. Kč Mzdové náklady Náklady na sociální pojištění tis. Kč Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy investičního majetku 651 tis. Kč Pojistné 57 tis. Kč Ostatní náklady 261 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 130 tis. Kč 5 tis. Kč 103 tis. Kč

10 Na zajištění splnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny a na dosažení výsledku hospodaření naší organizace se podílelo 44 zaměstnanců. Hospodářský výsledek ústavu za rok 1999 je záporný tis. Kč. Mgr. Ladislav Kovalský vedoucí útvaru ředitele HODNOCENÍ PODMÍNEK A ČINNOSTÍ V ROCE 1999 A/ HODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ZADANÝCH ZŘIZOVATELEM 1. Průběžně byl zajišťován odborný památkový dohled nad obnovou kulturních památek subvencovaný v rámci programů MK ČR na úseku památkové péče. V plném rozsahu byly realizovány akce Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v České republice. 2. V roce 1999 byla pravidelně plněna koordinační a hodnotící úloha ve vztahu k výběru akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů ministerstva kultury na úseku památkové péče. V Programu regenerace MPR a MPZ bylo zařazeno 46 akcí, v Programu záchrany kulturního dědictví 10 akcí, v Programu záchrany movitých památek 15 akcí a v Programu záchrany VPR a VPZ 2 akce. 3. Zajištění alokace dotací v Havarijním - střešním programu včetně uzavření a finančního vypořádání smluv s jednotlivými vlastníky kulturních památek bylo ukončeno na všech 15 akcí a 7 akcí v rámci povodní. V závěru roku byla provedena kontrola dokladů k ukončeným akcím. 4. Ve spolupráci se Státním ústavem památkové péče: a) byla dopracována Koncepce památkové ochrany a péče o venkovská sídla s dochovanými soubory lidové architektury v ČR. Byla zpracována analýza současného stavu plošné památkové ochrany lidové architektury ve VPR a VPZ a zhodnocení zkušeností s prováděním Programu péče VPR a VPZ v letech včetně vyčíslení objemu finančních prostředků a předána v rámci jednání komise MK ČR pro regeneraci památkově chráněných území, sekce vesnic, konaného dne Návrhy stávajících ochranných pásem byly odeslány Seznam návrhů lokalit k plošné ochraně formou VPZ byl odeslán a rozšířený seznam byl předán Kompletní návrhy VPZ předány Zpracovaný dotazník k problematice VPR a VPZ odeslán b) V rámci koncepce památkové ochrany a péče o krajinné památkové zóny v ČR byl připraven výběr lokalit včetně základní dokumentace. Bylo rovněž pokračováno v doplňování dokumentace pro jednotlivé navržené zóny v regionu. c) Byla zajišťována účast na všech jednáních k reidentifikaci nemovitých kulturních památek v ČR včetně zasílání připomínek. d) Bylo aktualizováno přepracování koncepce památkové ochrany historických měst v ČR formou prověření správnosti určení hranic MPZ.

11 e) Byla dopracována syntéza Koncepce výběru věcí na prohlášení za kulturní památku v ČR. Dne byl Ministerstvu kultury ČR zaslán seznam sestávající ze čtyř příloh - celkový přehled památkového fondu, již zapsaných kulturních památek, návrhů kulturních památek odeslaných v roce 1998 (splněno) a výhledu na příští léta, který je plněn. V letošním roce nebyly ze strany MK ČR uplatněny další požadavky. f) V letošním roce byly předány všechny požadované podklady k vydání publikace Seznam nejohroženějších a nevyužívaných kulturních památek v České republice. 5. Do krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 1998 se za region nepřihlásilo žádné město. 6. Jednotlivým městům byly rozeslány podklady do krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok V rámci zpracování plánu zásad památkové ochrany a hodnocení území městské památkové rezervace nebo zóny podle vlastního výběru a dohody se zřizovatelem byl dokončen elaborát pro MPZ Hlučín. Čistopisy byly předány MK ČR. 8. V požadovaném termínu byla vydána Výroční zpráva Památkového ústavu v Ostravě za rok 1998 o činnosti organizace, včetně podrobného rozboru hospodaření s veřejnými finančními prostředky podle jednotlivých činností ústavu. Výroční zpráva byla rovněž zveřejněna na Internetu. 9. V rámci institucionálního výzkumu bylo zajišťováno dokončení prověření a doplnění památkového fondu na okrese Bruntál a zahájen průzkum na okrese Opava. V rámci účelově financovaného průzkumu řešeny tři projekty, a to: Inventarizace a dokumentace Severní dráhy Ferdinandovy, Moderní architektura severní Moravy a Slezska, Moderní architektura Ostravy. 10. K úkolu Prostorová identifikace kulturních památek doporučených za kraj k zápisu do národního a mezinárodního registru podle Haagské úmluvy nebyly vzneseny žádné požadavky. 11. V rámci Aktualizace údajů k návrhům na prohlášení věci za kulturní památku, u nichž bylo zahájeno řízení podle 3 zákona č. 20/1987 Sb. v období let , ale které zatím nebylo ukončeno, byly MK ČR zaslány za všechny okresy seznamy obnovených návrhů na prohlášení za kulturní památku. 12. Odborná činnost pro ISO byla zajištěna následovně: Terénní práce probíhají v okrese Frýdek-Místek v děkanství Místek. Při 46 výjezdech bylo natočeno 27 objektů (kostelů, kaplí a far) a 7 betlémů. Průběžně probíhá ukládání dat do programu Mac Art a vkládání dat ztrát v církevních objektech podle údajů Policie ČR. 13. Okresní den památek proběhl na všech okresech, vyhodnocení bylo zasláno MK ČR dne Účast na těchto akcích byla poměrně malá (celkem 96 účastníků mimo pracovníky památkové péče), také bylo málo připomínek a námětů. Setkání výkonných pracovníků okresních úřadů a MěÚ Krnov se konalo na Hradci nad Moravicí ve dnech Nezúčastnili se zástupci OkÚ Vsetín, celkový počet účastníků byl 30. Diskuse ke konkrétním problémům památkové péče se také zúčastnil ředitel Památkové inspekce

12 JUDr. Varhaník spolu s PhDr. Nollem, tato diskuse pokračovala i druhý den při návštěvě kulturních památek okresu Opava. 14. V rámci Zajištění plnění úkolů zadaných zřizovatelem v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 814 ze dne v celorepublikovém měřítku, včetně personálního posílení odborného útvaru památkové péče v organizaci o 1 vysokoškolsky vzdělaného specialistu - památkáře byl k přijat jeden odborný pracovník. Útvar specialistů zpracovává pro Ministerstvo kultury ČR podklad ke splnění úkolu IV.2 usnesení vlády č. 912 ze dne k postupu útlumu uhelného a rudného hornictví od roku Pro zpracování materiálu jsou využity již dříve zpracované inventarizace ostravsko-karvinského, rosickooslavanského a kladenského centrálního revíru, aktuálně byly provedeny průzkumy hornictví ve východních a severních Čechách. Termín pro zpracování materiálu byl Dne byla Ministerstvu kultury ČR zaslána kompletní revizní zpráva ke kulturním památkám lidové architektury v památkové rezervaci Štramberk, obsahující 16 stran textu o současném stavu roubených objektů v MPR Štramberk, 4 přehledné tabulky s vyhodnocením současného stavu kulturních památek v dané lokalitě, mapový podklad a 7 ks replik roubených domů z devadesátých let. 16. Dne byla uzavřena dohoda s Akademií věd České republiky o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů podle zákona č. 20/1987 Sb. 17. Ústav se podílel svou aktivní účastí na kampani Rady Evropy Společné dědictví organizací dvoudenního bezplatného zpřístupnění Hornického muzea v Ostravě - Petřkovicích (400 návštěvníků) a Průmyslového muzea v Ostravě - Michálkovicích (152 návštěvníků). V rámci této akce byla zajišťována doprava návštěvníků obou muzeí historickými dopravními prostředky MHD podle předem zveřejněného zvláštního jízdního řádu. Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ředitel B/ HODNOCENÍ VLASTNÍCH ÚKOLŮ ÚTVAR PAMÁTKOVÉ PÉČE POČET ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ okres ÚPD rozhodnutí ostatní celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava

13 Vsetín celkem Útvar památkové péče plní úkoly (mimo vedení evidence a dokumentace), pro které byly regionální odborné organizace státní památkové péče zřízeny - od vypracovávání podkladů dle stávajícího platného zákona č. 20/1987 Sb. až po činnosti osvětové, metodické a poradenské (vč. technologické). Kromě obvyklé intenzivní činnosti, týkající se obnovy památek a dalších objektů i v rámci plošné památkové ochrany, mají pracovníci útvaru na starosti zpracovávání podkladů pro financování jednotlivých programů obnovy památek a jejich následné vyhodnocování, včetně vyhodnocování soutěže o Cenu Programu regenerace MPR/MPZ. V rámci tzv. Havarijního - střešního programu měl útvar na starosti veškerou činnost včetně korespondence a vymáhání podkladů. Odborní pracovníci Útvaru památkové péče rovněž zpracovávali podklady pro prohlášení objektů za kulturní památky, podklady pro vyhlášení nových ochranných památkových pásem a zón, vzorový plán obnovy MPZ Hlučín, spolu se Studiem CMYK aktualizaci programu Dědictví 1.1, kreslili a konzultovali digitalizaci podkladů MPZ dopracovávané na PÚ v Olomouci, provádělo se dokumentování mobiliárního fondu zámku Bruntál, aktualizace kompletního seznamu nejohroženějších a nevyužitých nemovitých kulturních památek regionu, podklady pro Ústav územního rozvoje Brno na téma památky a cestovní ruch, terénní šetření STOP, identifikace archivních leteckých fotografií apod. Zaměstnanci ÚPP jsou členové komisí regenerace, stavebních či rozvoje v místě bydliště a v příslušných MPR/MPZ někteří jsou členové neziskových organizací, zabývajících se ochranou památek a přírody (Klub za starý Bruntál, Občanské sdružení ekologické výchovy VITA apod.), pracují jako členové výběrových komisí apod., což je jedna z dalších, leč časově náročných, možností jak vysvětlit, argumentovat a prosadit svůj odborný názor. V tomto roce byla snaha řešit i řadu dlouhodobě problémových akcí (hrad Starý Jičín, zámek Dolní Životice okr. Opava - polystyrenové zateplení a řada dalších neodsouhlasených úprav), avšak zvláště u posledně jmenované akce nedošlo k nápravě. Pro ostatní pracoviště památkového ústavu, jiné ústavy a nadřízené orgány i jiné organizace a média vykonává ÚPP i koordinační a informační činnost, získávání informací a podkladů (u těchto zvláště ve spolupráci s okresními úřady). Tyto úkoly by se nedaly splnit bez vysoké úrovně a intenzity činnosti pracovníků útvaru památkové péče a velmi dobré spolupráce s výkonnými pracovníky úřadů na okresech a městech. Z těchto důvodů má samotný Útvar památkové péče čtyři pracoviště (Ostrava, Bruntál, Opava, Rožnov). Počet vyjádření, přes snahu pracovníků minimalizovat počet dopisů (zápisy na místě, zápisy z kontrolních dnů ap.), se drží na stále stejné úrovni - i přes zvýšení počtu pracovníků na okresech a vyhlášení nových území plošné památkové ochrany. Odborná školení pořádaná zřizovatelem, SÚPP, STOP, SPPPP se přes omezení prostředků dařilo navštěvovat zvláště některým pracovníkům ÚPP. V dalších letech je proto nutno umožnit větší rozsah nejen akcí, ale i účasti odborných pracovníků, protože jsou to jedny z mála možností, jak pracovníci památkové péče získávají aktuální informace a potřebné kontakty i zkušenosti s řešením podobných problémů jinde. Přes veškerou snahu odborných pracovníků zvládat pracovní úkoly i formou zastupování právě volného kolegy (resp. kolegyně), je situace již kritická. V některých týdnech na ÚPP chybí až 5 pracovníků (>50 %) a poslední měsíce roku 1999 díky pracovním i nepracovním úrazům a prodlužovaným odchodům trvale chyběly 3 pracovnice, čímž nebylo možno se věnovat publikačním a jiným důležitějším činnostem, a samotný vedoucí útvaru musel na těchto okresech provádět běžnou činnost, nejen tzv. problémové akce. S ohledem na možnost přijímání spíše absolventů se bude problém se statistickým odhadem opakovat za další dvě léta, čímž se opět ztratí znalost svěřeného území a aktuálních informací o památkové praxi.

14 U všech přijímaných pracovníků všech útvarů předpokládáme v rámci nástupní praxe jejich stáž na jednotlivých útvarech tak, aby se sami mohli přesvědčit o náplni a intenzitě práce jednotlivých pracovníků a nemuselo pak docházet k špatné interpretaci některých důležitých informací či požadavků. Kompenzace chybějících pracovníků a změna struktury Památkového ústavu v Ostravě by měla v roce 2000 přinést i pracovníkům útvaru památkové péče možnost řešit pracovní úkoly ve větším záběru s možností hlubšího studia podkladů. Samotní pracovníci pak, i s ohledem na jejich schválené granty, ale i další úkoly, které mimo výše uvedenou činnost hodlají řešit, očekávají odpovídající pracovní podmínky na úrovni jiných útvarů. Pro dokumentaci činnosti v této oblasti uvádíme nejvýznamnější akce památkové obnovy v jednotlivých okresech: Vysvětlivky k uvedeným zkratkám: KP - kulturní památka MPR - městská památková rezervace MPZ - městská památková zóna N/KP - navržená nebo nezapsaná kulturní památka do ÚSKP ČR N/MPZ - navržení městské památkové zóny do ÚSKP ČR N/MPR - navržení městské památkové rezervace do ÚSKP ČR N/OPP - navržení ochranného památkového pásma do ÚSKP ČR OPP - ochranné památkové pásmo VPR - vesnická památková rezervace VPZ - vesnická památková zóna CELKOVÁ PAMÁTKOVÁ OBNOVA OKRES BRUNTÁL Bohušov, kostel sv. Martina - KP Bruntál, Meldnerova vila - KP (MPZ) Bruntál, náměstí Míru čp. 7 - dům (N/MPZ) Bruntál, ul. Fügnerova čp. 2 - bytový dům II. NP (N/MPZ) Bruntál, ul. Fügnerova čp. 2, dům - plastika Nejsvětější Trojice (N/MPZ) Bruntál, zámek - sala terrena - KP (MPZ) Horní Benešov, fara ŘK církve - KP (OPP) Horní Benešov, ul. Jiráskova čp dům (N/OPP) Jiříkov - Sovinec, dům čp. 8 - celková rekonstrukce (N/OPP) Karlova Studánka, hotel Džbán - KP (OPP) Karlova Studánka, Mateřská škola - KP (OPP) Krnov, klášter minoritů - KP (OPP) Krnov, Střelecký dům - KP Krnov, ul. Šmeralova čp. 3 - vila - KP (OPP) Lichnov, kostel sv. Mikuláše - KP Malá Morávka, chalupa čp KP (VPZ) Malá Morávka, chalupa čp KP (VPZ) Malá Morávka, stodola na parc. č KP (VPZ) Moravský Beroun, kostel Povýšení sv. Kříže - KP Nové Heřmínovy, kaple Nejsvětější Trojice - KP Rýmařov, kostel sv. Michala - KP (N/MPZ)

15 Třemešná, socha sv. Jana Nepomuckého (N/KP) OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Brušperk, Komenského nám. čp. 4 (MPZ) Frýdek, Zámecké nám. čp KP (MPZ) Frýdek, Zámecké nám. čp (MPZ) Frýdek, Zámecké nám. čp (MPZ) Frýdek, ul. Farní čp. 16 (MPZ) Frýdek, ul. Farní čp. 20 (MPZ) Frýdek, ul. Hluboká čp KP (MPZ) Frýdek, ul. Hluboká čp KP (MPZ) Frýdek, ul. Slezská - barokní hostinec - KP Místek, Farní nám. čp. 57 (MPZ) Místek, U staré pošty čp. 744 (MPZ) OKRES KARVINÁ Český Těšín, ul. Hřbitovní - KP Havířov - Město, ul. U lesa 3a (OPP) Karviná - Fryštát, náměstí T. G. Masaryka čp. 9 - KP (MPZ) Starý Bohumín, nám. Svobody čp. 42 (OPP) OKRES NOVÝ JIČÍN Kunín, zámek - zapojení do programu záchrany architektonického dědictví a zahájení rekonstrukčních prací - střecha, fasáda Nový Jičín, bývalé pekárny a jejich okolí u bašty městského opevnění - úpravy objektu - KP (MPZ) Nový Jičín, Španělská kaple - KP Nový Jičín, VD Drustol - rekonstrukce po požáru (MPZ) Příbor, nám. S. Freuda, dům čp KP (MPR) Štramberk, dům čp rekonstrukce - KP (MPR) Štramberk, roubený dům čp KP (MPR) OKRES OPAVA Bolatice, zámek - KP Deštné, zámek - KP Dolní Životice, zámek - KP Hradec nad Moravicí, Bílý zámek - KP Hlučín, evangelický kostel - KP Opava, kostel Nejsvětější Trojice - KP Opava, kostel sv. Ducha - KP Opava, kostel sv. Václava - KP Opava, nám. Republiky čp. 1 - městský dům (N/OPP MPZ) Opava, Rybí trh čp městský dům (N/MPZ) Opava, ul. Ostrožná čp městský dům - KP (MPZ) Opava, ul. Pekařská - kostel sv. Václava - KP (MPZ) Opava - Jaktař, kostel sv. Petra a Pavla - KP Velké Hoštice, kostel sv. Jana Křtitele - KP Velké Hoštice, zámeček (N/OP) Velké Hoštice, zámek - KP OKRES OSTRAVA

16 Hrabová, kostel sv. Kateřiny - KP (OPP) Kunčičky, ul. Škrobálkova čp KP Moravská Ostrava, ul. Českobratrská - evangelický kostel (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Dvořákova čp. 4 - mateřská škola (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Hollarova čp. 14 (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Chelčického čp. 3 - Kraus kolonie (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Chelčického čp. 8 (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Chelčického čp. 12 (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Na hradbách čp. 21 (MPZ) Moravská Ostrava, ul. Poštovní čp Pošta č. 1 (MPZ) Moravská Ostrava, ul. S. K. Neumanna čp. 7 - Kraus kolonie (MPZ) Polanka, pozemek parc. č. 3018/1 - smírčí kříž - KP Přívoz, ul. Chopinova čp. 1 (MPZ) Přívoz, ul. Špálova čp. 12 (MPZ) Vítkovice, ul. Ruská čp. 39 (OPP) Vítkovice, ul. Ruská čp. 43 (OPP) OKRES VSETÍN Karolinka, usedlost čp KP Kelč, fara - KP Kelč, kostel sv. Kateřiny - KP (MPZ) Kelč, náměstí čp KP (MPZ) Lešná, zámek sev. křídlo, další etapa rekonstrukce - KP (OPP) Prostřední Bečva - Pustevny Libušín (N/OPP) Prostřední Bečva - Pustevny Maměnka (N/OPP) Rožnov pod Radhoštěm - Hážovice, chalupa čp KP Valašské Meziříčí, evangelický kostel, ul. Husova - KP (OPP) Valašské Meziříčí, ul. Komenského, ZUŠ (MPZ) Valašské Meziříčí, ul. Křižkovského čp KP (MPZ) Vsetín - Maštaliska, Horní nám. čp. 3 a čp. 4 - KP (OPP) ÚTVAR EVIDENCE A DOKUMENTACE Ing. arch. Igor Krčmář vedoucí útvaru památkové péče Činnost útvaru evidence a dokumentace vycházela z plánu práce Památkového ústavu v Ostravě a z úkolů daných řídícím odborem MK ČR. Úkol, týkající se pasportizace zpřístupněných hradů a zámků, v případě Památkového ústavu v Ostravě - Hukvald, Bruntálu, Sovince, Hradce nad Moravicí, Raduně a Štramberské Trúby - byl v plném rozsahu splněn. PŘEHLED PAMÁTKOVÉHO FONDU V REGIONU okres celk. poč. NKPMPRMPZOPVPRVPZ zpř.celkemcelkem obj. poč. poč. nemov. nemov.mov. č. rejstř. Bruntál

17 *3 *3 *6 Frýdek-Místek *7 *9 *4 Karviná *1 N. Jičín *17 *24 *6 Opava *12 Ostrava *3 *7 *26 Vsetín *9 *16 celkem *39 *59 *55 * prohl. bez r. č. celkem ZMĚNY VE 4. ČTVRTLETÍ 1999 okres návrhynávrhyprohlášenéprohlášenéprohlášenéprohlášené nemov. mov.nemov. k.p. nemov. k.p.mov. k.p.mov. k.p. s r. č. bez r. č. s r. č. bez r. č. zrušené Bruntál 9 F.-Místek 1 Karviná 3 N. Jičín 1 1 Opava 1 Ostrava 4 Vsetín 3 celkem AKCE PŘESAHUJÍCÍ RÁMEC REGIONU Kladno 1 Most 1 Plzeň 2 Rakovník 1 Sokolov 2 1 Trutnov 7 celkem 13 2 Aktualizace údajů k návrhům na prohlášení věci za kulturní památku z období let 1990 až 1994, zadaná MK ČR byla provedena jak administrativně, tak v terénu. Výsledky byly odeslány, v mnoha případech byla pořízena nová fotodokumentace a byly doplněny popisy.

18 Průběžně je veden a aktualizován Ústřední seznam kulturních památek. Zpracováno a odesláno na MK ČR bylo 133 návrhů nemovitých kulturních památek a 12 návrhů movitých kulturních památek. Zajišťovány byly snímky z katastrálních map a výpisy z evidence nemovitostí. Vytištěno a zpracováno bylo 1973 kontaktů. Reidentifikace nemovitých kulturních památek nebyla zahájena. Provedena byla prohlídka objektů v dalších částech okresu Ostrava. Zamýšlená fotodokumentace pro připravované vydání státního seznamu nemovitých kulturních památek byla pořízena. Proveden byl průzkum dosud neevidovaných a nedokumentovaných drobných sakrálních nemovitých objektů na katastrálním území městských čtvrtí Slezská Ostrava, Muglinov, Hrušov, Koblov, Antošovice, Kunčice, Kunčičky, Michálkovice, Lhotka a Hošťálkovice s vytipováním objektů k zápisu do ÚSKP. Průběžně je prováděno mapování drobných sakrálních staveb na Vsetínsku. Průběžně jsou zpracovávána data k programu Dědictví. Dokončeny jsou údaje k okresu Bruntál, k okresu Ostrava a zahájeno bylo plnění okresu Opava. V roce 1999 proběhla revize movitých kulturních památek v 29 církevních objektech a zpracováno je rovněž 7 betlémů. Realizováno bylo ukládání dat do programu Mac Art, dále byla vkládána data ztrát v církevních objektech podle údajů Policie České republiky. Evidenční listy movitých kulturních památek byly doplňovány o nové údaje zjiště-né v terénu. Spolupráce s Českou policií probíhá podle požadavků. Vyhledávány jsou podkla-dy k movitým kulturním památkám včetně kontaktů. V roce 1999 byla vydána 4 osvědčení a podána jedna žádost o osvědčení na zá-kladě zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vyhotoveno bylo 14 karet návrhů movitých kulturních památek. K vydání byl po textové stránce připraven státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál. Zahájena byla v rámci institucionálního úkolu revize nemovitých kulturních pa-mátek v okrese Opava, okres Bruntál je dokončen. Byly zpracovány archivní podklady k objektům v rámci stavebně-historických průzkumů a pro návrhy objektů k zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky v počtu 76. Archivní průzkum byl rovněž zpracován k výstavě Sorela. Pro MK ČR byly zpracovány Výkazy o sezóně 1998 na zpřístupněných objektech. Zpracován byl celkový přehled o hradech, zámcích, muzeích a galeriích na rok Náslech průvodcovského textu byl proveden na zámku Bruntál, Hradec nad Moravicí, Raduň, Štramberk, Sovinec a Hukvaldy. Výpůjční a badatelská služba je zajišťována průběžně. PROHLÁŠENÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V ROCE 1999 OKRES BRUNTÁL nemovité: Malá Morávka - stodola u čp. 200, parc. č. 380 st. OKRES FRÝDEK-MÍSTEK nemovité: Brušperk - kamenný kříž u čp. 58, ul. Klepary Horní Domaslavice - areál kostela sv. Jakuba staršího Ostravice - farní kostel Nejsvětější Trojice

19 Šenov - zámecký park OKRES KARVINÁ Ministerstvo kultury České republiky neprovedlo žádné prohlášení. OKRES NOVÝ JIČÍN nemovité: Bartošovice - areál zámku s hospodářskou budovou a parkem Hodslavice - kostel Božského Srdce Páně Kopřivnice - vila tzv. Šustalova Odry - dům čp. 38, ul. Krátká č.1 Odry, Loučky - areál vodního mlýna při čp. 152 Příbor - dům čp. 35, nám. S. Freuda Studénka nad Odrou - areál zámku, Nový zámek, Starý zámek, ohradní zeď s bránou a zámecký park OKRES OPAVA Ministerstvo kultury České republiky neprovedlo žádné prohlášení. OKRES OSTRAVA Ministerstvo kultury České republiky neprovedlo žádné prohlášení. OKRES VSETÍN nemovité: Hošťálková - usedlost čp. 16: 1/ objekt s obytnou částí a hospodářským traktem, 2/ kůlna se včelínem, parc. č. 618/1 st., 71 Kelč - dům čp. 31, náměstí, parc. č. 42 Lidečko - boží muka, parc. č. 2344/1 PhDr. Pavla Levá vedoucí útvaru evidence a dokumentace ÚTVAR SPECIALISTŮ Činnost útvaru specialistů Památkového ústavu v Ostravě se do konce roku 1999 členila na výzkum a dokumentaci průmyslového dědictví, historických parků a zahrad, lidové architektury a restaurátorských prací. Od počátku roku 2000 bude zaměřena pouze na průmyslové dědictví a ostatní specializace přejdou pod útvar památkové péče. PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A JEHO DOKUMENTACE Průběžně byla vedena agenda týkající se průmyslového dědictví - konzultace záměrů vlastníků kulturních památek, zpracovávání vyjádření k předkládané projektové dokumentaci a dohled nad konkrétními realizacemi obnovy památkově chráněných objektů. Tradičně problematická byla spolupráce s Průmyslovým muzeem v Ostravě, správcem národní kulturní památky důl Michal. Nerespektování základních postupů vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb. vedlo Ministerstvo kultury České republiky k zahájení správního řízení a následnému

20 rozhodnutí ve smyslu odstranění nevhodných úprav. Významnou ztrátou byla sporná likvidace energetické ústředny č. II na konci roku 1999, provedená na základě rozhodnutí o demolici - nařízení o odstranění stavby - r. č. 253/99, vydaného odborem výstavby a ŽP ÚMOb Vítkovice dne na žádost Vítkovic, a. s., zdůvodněnou znaleckým posudkem Ing. Lukáše, CSc. ze dne , podle kterého je budova v havarijním stavu a může ohrozit lidské životy. Památkový ústav se o demolici dověděl až v průběhu prací, dne Neprodleně byla podána žádost o zastavení demolice příslušnému stavebnímu úřadu, žádost o prošetření záležitosti Památkové inspekci MK ČR, podnět k přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu odboru stavebně správnímu MMO a podnět k zastavení demolice Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě. Tyto kroky se opírají o závěry znaleckého posudku prof. Ing. Bradáče, CSc. z března 1999, který je v rozporu se závěry posudku Ing. Lukáše, CSc. Záležitost dosud nebyla uzavřena ze strany Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta, oddělení památkové péče, které vede s Vítkovicemi, a. s. správní řízení, a ze strany památkové inspekce. O situaci byly rovněž informovány sdělovací prostředky. Činnost útvaru specialistů, související s postupnou dokumentací průmyslového dědictví v průběhu roku 1999, lze rozdělit do několika samostatně probíhajících akcí. HORNICTVÍ Pokračovala dokumentace uhelného hornictví v České republice, a to v severních, východních a západních Čechách. Podle standardní metodiky tak, jak byla již dříve uplatněna v dokumentaci ostravsko-karvinského, rosicko-oslavanského a kladenského centrálního revíru, byly provedeny průzkumy v hlubinných dolech severočeského (mosteckého) uhelného revíru a východočeského (žacléřsko-svatoňovického) revíru, tj. byly provedeny rozsáhlé terénní a archivní průzkumy, jejichž výsledkem bylo zpracování přehledné inventarizace a vyhodnocení jednotlivých objektů a technického zařízení z hlediska památkové péče a zpracování a podání návrhů na zařazení do Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP) pro areály bývalých dolů Centrum (k. ú.: Dolní Jiřetín), Julius III (k. ú.: Růžodol), Julius V/Nejedlý I (k. ú.: Souš u Mostu), Karolina (k. ú.: Křemýž), Kohinoor II (k. ú.: Mariánské Radčice), Tegetthoff/Vítězný únor/hlubina (k. ú.: Záluží) a větrné jámy MR 1 (k. ú.: Mariánské Radčice) v severních Čechách a dolů Jan Šverma (k. ú.: Lampertice), Ida (k. ú.: Malé Svatoňovice), Benigna (k. ú.: Odolov), štoly Xaver/U buku/pětiletka (k. ú.: Starý Sedloňov), hornického obytného domu v Lamperticích a obytných domů bývalých hornických kolonií v Žacléři a v Malých Svatoňovicích ve východních Čechách. Dokumentace uhelného hornictví na Plzeňsku a Rakovnicku byla provedena výběrově a jejím výsledkem bylo zpracování a podání návrhů na zařazení do ÚSKP pro torzo výstavného areálu dolu Austrie jubilejní/masarykův jubilejní/adolf Hitler/Obránců míru (k. ú.: Zbůch) a pro elektrárnu Krimich I (k. ú.: Nýřany) a elektrárnu bývalého dolu Anna (k. ú.: Rynholec). Na základě srovnání s dochovaným průmyslovým dědictvím v oblasti uhelného hornictví v České republice byly znovu přehodnoceny již dříve dokumentované revíry a byly doplněny návrhy na zařazení do Ústředního seznamu kulturních památek pro dvojici těžních věží dolu Louis/Jeremenko (k. ú.: Vítkovice), pro těžní věž a jámovou budovu vtažné jámy dolu Austria/Barbora/1. máj (k. ú.: Karviná 2 - Doly) a těžní věže a jámové budovy jámy č. 1 - Bettina a jámy č. 2 - Doubrava na dole Eleonora-Bettina/Doubrava (k. ú.: Doubrava u Karviné). Zároveň byla na žádost Ministerstva kultury ČR provedena celková revize památkového fondu, týkajícího se uhelného hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Lze konstatovat, že v současné době je v podstatě uzavřen názor na rozsah a konkrétní úkoly památkové péče v oblasti hlubinného uhelného hornictví. Problémem zůstává hornictví rudné a povrchové dobývání v uhelných revírech severních a západních Čech. Dokumentace velkostrojů povrchové těžby je dosud otevřená (průzkumy byly započaty, jsou k dispozici

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více