Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/09 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: město Opava Ředitel školy: Mgr. Ivana Lexová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Výchovný poradce: Mgr. Miluše Bluchová Školní speciální pedagog: Mgr. Alice Langrová Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Hana Lenartová Mgr. Marek Petlach předseda školské rady Mgr. Monika Martínková Mgr. Jana Salamonová Mgr. Iveta Jelenová Radim Masný Ing. Stanislav Kuchyňa 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje 15% žáků školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 450 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 2 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami. Dalších 10 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítači a dataprojektory, které jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky pro nadané žáky od šestých tříd, výuku anglického jazyka již od 1. třídy, výuku dramatické výchovy od 3. třídy a pořádání odpoledních počítačových kurzů pro pedagogy z celého regionu. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí a logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí nejen o tyto žáky, ale také o nadané žáky, je součástí školy školní poradenské pracoviště a škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Součástí školy je ŠD, která má kapacitu 120 dětí. Vychovatelky ŠD organizují v průběhu školního roku mnoho projektů jak pro děti tak pro děti a rodiče. Kvalifikovaný pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevenci sociálně patologických jevů, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturně-vzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská rada. V rámci prevence negativních jevů se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně více než 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. 3

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Základní škola C/01 (č.j /96 2 a č.j / ) ŠVP Otevřít oči, ukázat cestu Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 29,90 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 8 5,57 4 2,0 Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance ,-- Kč ,-- Kč Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků odklad Počet 1. tříd k

5 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Počet Prospělo Ročník žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 15 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 35 Střední vzdělání s výučním listem 6 Střední vzdělání 0 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 56 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,2 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,365 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Práce se třídami Akce v rámci volného času: kroužky odpolední dílny Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů 1.krajská konference prevence sociálně patologických jevů 2 Právní možnosti a východiska při řešení školních modelových situací 1 Individualita žáka a kooperace ve třídě - dvoudenní - sborovna 25 Jak napsat projekt k dotaci 3 Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu 1 Splývavé čtení 2 Lyžařský instruktorský kurz 1 Novinky v pravidlech silničního provozu 1 Novinky v nemocenském pojištění 30 Řeč těla 1 Normální je nekouřit 6 Regionální setkání učitelů českého jazyka 2 Klíč k výuce českého jazyka 1 Školení BOZP 32 Školení PO 32 Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních 1 Oxford Primary Teacher s Day 1 Oxford konference 1 Výuka angličtiny u dětí se specifickými poruchami učení na 1.stupni 1 Prožitková angličtina pro děti do 10 let 1 Den výchovného poradenství 1 Prezentace studijních programů SŠ 1 Hodnocení a sebehodnocení žáků 1 Školní násilí 1 Řešení výchovných problémů ve škole - záškoláctví 1 Typologie M.B.T.I. 3 Jak si poradit s problémovými žáky 2 Perspektiva Výukové objekty na internetu v matematice 1 Perspektiva Výukové objekty na internetu ve fyzice 1 6

7 Country tance 1 Buď připraven 1 Poruchy autistického spektra 1 Problematika komunikace s autisty - VOKS 5 Čtu s porozuměním- genetická metoda čtení 1 Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti 1 Konference Agresivita dětí a jeho souvislosti 1 Konference Sexuální výchova na ZŠ 1 Mezinárodní konference SPC Srdce 1 Konference pro školní speciální pedagogy 1 Hry se stuhami 1 Čarujeme s papírem 1 Hobby dílny výtvarné techniky 1 Magický papír 1 Šablony, šablonky a jejich kouzla 1 Plán EVVO města Opava 3 Krajská konference EVVO 1 Ekoškola 2 Konference EVVO 1 Přírodovědný inspiromat 1 Lesní seminář 2 Profesní průprava zástupců ředitele 1 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5.roč.-geometrie 1 Metodická poradna pro ředitele MŠ a ZŠ 1 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v biologii 1 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v ICT na 1.stupni 1 Dialog bez bariér kurz anglického jazyka 2 Perspektiva Grafika a digitální fotografie 7 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v mediální výchově 1 Zabezpečení školní sítě 1 Perspektiva 2010 Profesionální prezentující 3 Bojovníci proti totalitě pohledem dětí 2 Seminář GenevalLogic Ostrava 1 Krajská konference Výuka podporovaná ICT 1 Perspektiva 2010 Krajská konference k ICT 1 Kurz - Užití multimédií a mediální výchova ve výuce - ICT 10 Rozšiřující studium pro speciální pedagogy Univerzita Olomouc 1 Taneční a pohybová terapie - Univerzita Olomouc 1 Výtvarný kurz - Slezská univerzita 1 Studium anglického jazyka - Slezská univerzita 1 Studium pro učitele 1.stupně - Ostravská univerzita 1 Studium geografie Ostravská univerzita 1 7

8 A) Akce organizované školou Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče Přehled odborných činností školního spec.pedagoga v tabulkové části. a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2008/2009 péče ŠP/ŠSP: Kategorie žáků Počet žáků celkem z toho individuální péče (počet žáků) z toho skupinová péče (počet žáků ve skupinách) ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Celkem b/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 6 Problémy v osobnostním vývoji 5 Vztahové obtíže 4 Výukové problémy 2 Výchovné problémy a poruchy chování 3 Péče o integrované žáky 1 Profesní poradenství 7 c/ Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče 94 0 Učitelé 96 1 Ostatní

9 d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 40 Depistáže, skupinová diagnostika 150 Práce se třídou (bez diagnostiky) 55 Součinnost v primární prevenci soc.- 30 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 2 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 25 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 2 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Tvorba metodických materiálů 2 Zapojení do projektu školy 3 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 25 Spolupráce s PPP, SPC, SVP, Renarkon, Modrá kočka, ZŠ při zdravotnickém zařízení,mudr. Skřontová, Slezská univerzita, SIM. Obsahem spolupráce jsou konzultace a příprava projektů. Volnočasové aktivity 28 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, redakce časopisu, kluby mladého matematika a češtináře, dramatický, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, fotbal, gymnastika, míčové hry, jóga, ekoškola. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9. tříd pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy zpracování metod. materiálů v rámci dotace EVVO MŠMT, Ekoškola, škola je v síti škol MRKEV 9

10 Poznáváme země EU tentokrát Česká republika celoškolní,celoroční projekt, završený projektovým dnem Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava E-twinning partnerství škol v Evropě Zapojení do soutěžního projektu v rámci mediální výchovy a dějepisu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí žáci 8. a 9. tříd natočili audio a video dokumenty o osobnosti z Opavy postižené totalitním režimem audio dokument získal 3.místo v celostátním kole Týdenní pobyt vítězů minulého ročníku soutěže Bojovníci proti totalitě pohledem dětí v Krkonoších a návštěva zákulisí vojenského letiště v Čáslavi Spolupráce s Českou televizí natáčení rozhovorů a konkurzu dalších zájemců na funkce ve filmovém štábu Vydávání školního časopisu Podlavičník - v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně Historicko-kulturní exkurze žáků 8. tříd v památníku v Osvětimi, solných dolech ve Věličce a historickém jádru Krakowa Tematické exkurze Planetárium, hasičský sbor, psí útulek, Tutanchamon, INVEX, Školní výlety zaměřené zejména na pohyb dětí lanová centra, raftování, Návštěva aquaparku v Kravařích pro 100 žáků školy - 1.cena soutěže ve sportovním fandění Adaptační kurz pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně a speciální pedagožky Socializační kurz pro žáky 8.třídy pod vedením TU výchovné poradkyně a speciální pedagožky Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Dopravní výchova, plavecký výcvik a bruslení žáků Škola v přírodě Bělá pod Pradědem 2. a 3. třídy, týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Javorový vrch, Beskydy, týdenní pobyt Lyžařský kurz pro žáky 1.stupně týdenní nepobytová akce 10

11 Testování žáků 5. až 9. tříd o SCIO- Čj, M, OSP o MECOPS technický talent o Kalibro - OV Organizace oblastní soutěže Bajtík 4. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Mapa školy SCIO dotazníkové šetření klimatu školy Zapojení žáků 4. až 9.tříd do projektu CONNECTIONS pohyblivé obrazce z těl Den inkluze společné vystoupení žáků školy s klienty centra Sírius v domově důchodců, následné vzájemné návštěvy klientů centra Sírius a žáků školy Programy v rámci prevence sociálně patologických jevů semináře ve spolupráci s agenturou FAUST pro žáky 2.tříd, spolupráce s Mgr. Javůrkovou preventivní programy pro žáky 4. a 5.tříd (Sebepojetí a sebepoznání žáka, povolené a nepovolené dotyky), spolupráce se studenty Slezské univerzity - studenty oboru sociální patologie programy pro žáky 7.tříd (komunikace a sebepoznání, sexuální výchova, xenofobie a rasismus, drogové závislosti, obecné závislosti, zdravý životní styl), projekt Přeskočme ten plot spolupráce žáků 4.třídy se SIM a Základní školou praktickou Slezský odboj, pravidelná spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky preventivní programy, Dance no drugs akce pro 9.třídy, spolupráce s městskou policií drobné přestupky a krádeže, trestní odpovědnost mládeže pro 7. až 9. ročník. Pravidelná činnost žákovského parlamentu aktivizovaná výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Spolupráce s Optys, Model výtvarné akce a soutěže Akce ŠD - malování na asfalt, šipkovaná, výroba adventních věnců, mikulášská laťka, krmení ptáčků, strom pro zvířátka, sportovní odpoledne, vědomostní soutěž, karneval, hadrový bál, vlaštovkové odpoledne, pyžamový bál, koloběžkové závody, hledání pokladu, superstar, jarní malování, keramická dílna, barevná diskotéka, návštěva filmových představení Výtvarné akce pro děti a rodiče podzim, korálkování, adventní výzdoba, výtvarná akce k svátku matek, Exkurze, vycházky a výlety Liščí mlýn, Zoo, Dvoudenní školení celé sborovny v rámci projektu Individualita žáka a kooperace ve třídě Rožnov pod Radhoštěm Klíčové partnerství v projektu Otvíráme bránu jazyků projekt EU 11

12 B) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek a dalších akcí v rámci ZŠ i ŠD Sběr kaštanů a žaludů ocenění mysliveckého svazu Tonda obal ekologická přednáška o třídění odpadu Sběr zátek pet lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava divadelní představení v angličtině Koncerty - Minorit Filmová představení Výstavy mláďata, Tutanchámon - Brno Vzdělávací akce ( přednášky, Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace ) Den Země akce MMO, SVČ, Areka Den stromů Areka, SVČ Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Poradna pro ženy a dívky programy dle objednávky Centrum primární prevence Renarkon Spolupráce na projektu Překočme ten plot SIM Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku C) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2008/2009 Název soutěže Soutěže typu A Matematická olympiáda 5.třída, 8.třída Astronomická soutěž Chemická olympiáda Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 1.místo, 5.místo Účast v oblastním kole 17.místo,18.místo,21.místo v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 12

13 Biologická olympiáda kategorie D, C Olympiáda v anglickém jaz. - 2.kategorie, 1.kategorie Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Matematický klokan Cvrček, Klokánek, Benjamín Přírodovědný klokan Pythagoriáda 7.ročník, 6.ročník 2.místo a 12.místo 15.místo a 21.místo 1.místo, 7.místo 12.místo 11.místo, 18.místo 6.místo, 12.místo, 18.místo 2.místo,3.místo,2.a 3.místo 2.místo 8.místo, 2.místo 24.místo 5.místo Bojovníci proti totalitě pohledem dětí vyhlašovatel Ministerstvo obrany Soutěže typu B Okresní liga ve volejbalu - chlapci Okresní liga ve volejbalu - dívky Minifotbal MCD tř. Atletický čtyřboj tř. Soutěže typu C Dopravní soutěž mladých cyklistů - 1.kateg /2.kateg. Dopravní soutěž - ŠD Memoriál M. Fišera Vybíjená 6. tř dívky Vybíjená 6.tř. chlapci Vánoční laťka Floorball chlapci 2.stupeň Floorball dívky 2.stupeň Basketbal chlapci 2.stupeň Basketbal Nestle tř. chlapci Velikonoční laťka chlapci 3.místo 4.místo Účast v oblastním kole celkově 7.místo 1.místo / 1.místo 3.místo 5.místo Účast oblastní kolo Účast oblastní kolo 5.místo 2.místo oblastní kolo 4.místo 2.místo oblastní kolo 1.místo okresní kolo 4.místo 2.místo 3. místo - audiodokument 13

14 Atletický trojboj tř. Orientační Běh Mini fotbal 2.stupeň Malá Proseč literární soutěž Terezy Novákové Dětská scéna recitační soutěž účast 3.místo 5.místo 2.místo Účast žáků okrsek 1 žák postup do okresního kola 2x 1.místo 1.místo 2.místo Mladý Démosthenes soutěž řečníků Jiné soutěže Opavské vánočky 5.místo volejbal Opavské vánočky 3.místo floorball Ferram liga ve 1.místo celkově volejbale Školní liga ve 2.místo celkově floorballe ČEZ Street hockey 1.místo Účast v republikovém finále ČEZ Street hockey soutěž fandíme slušně Coca Cola Cup Opavské Primátorky O pohár ředitele městské policie Finále Aljašská zlatá horečka Požární ochrana očima dětí OHS Kreslím, kreslíš, kreslíme Účast v oblastním kole 1.místo družstvo i celkově 6.místo 2.místo 8.tř., 3.místo 9.tř. Účast v oblastním kole 1. místo 1.místo O cenu primátora města Opavy - výtvarná část - září vyhodnocení O cenu primátora města Opavy literární část září vyhodnocení ZOO Ostrava O nejkrásnější vánoční ozdobu MMO 3x čestné uznání 1.místo, 2. místo a 3x 3.místo 12.místo Účast žáků 4.A 14

15 Příroda v mém městě MMO- výtvarná soutěž Princezna a princ české pohádky Matematický maraton Opavský skřivánek Prenatan cup vybíjená 4. a 5. třídy Na planetě se zvířátky- ADRA-výtvarná soutěž Vyhodnocení dosud neproběhlo 1x úspěšný řešitel Účast v oblastním kole Účast v oblastním kole 4.místo 4.místo (konkurence 1000 dětí) Výzdoba velikonočního zajíčka MODEL Opava Výzdoba vánočního kapra MODEL Opava žáci 1.a 2.tříd Výzdoba vánočního kapra MODEL Opava žáci 3.tř Soutěžní odpoledne s angličtinou družstvo 5. třídy Povídání o Velké Británii - reálie Vajíčko šlo na vandr výtvarná soutěž Eurocentrum Praha Výtvarná soutěž ŠD Malovaná písnička výtvarná soutěž Putování vesmírem soutěž pro 4.třídy Bajtík 4.ročník počítačové soutěže (Soutěž pořádaná ZŠ B.Němcové) Tvorba prezentací a webových stránek SPŠS a umělecká Sólokapr soutěž školních časopisů Namaluj sluníčko Česká pojišťovna 3x 1.místo Oceněni nejlepší žáci školy Oceněni nejlepší žáci 2.místo Účast žáků 5.A Zvláštní ocenění za kolektivní práci kroužku Účast v oblastním kole 4.A 1.místo 4.B 3.místo Kilobajtík 3.místo Megabajtík- 1.místo Gigabajtík 1.místo 1.místo a 3.místo 5 oceněných dětí 1.stupně 5.místo Účast v krajském kole 15

16 D) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Název projektu poskytnuté granty Studium pro speciální pedagogy (Univerzita Palackého Olomouc) sponzoři Konektivita školy Správa počítačové sítě Počítače pro výuku informatiky Tiskařský lis Osvětlovací zařízení Stativ k videokameře ostatní Cena za 2.místo v soutěži Mladý Demosthenes Finanční prostředky v Kč celkem Zdarma využité Zdarma Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jiných kontrolních orgánů 1. Dne Krajská hygienická stanice MSK kontrola LVK (Javorový vrch) 2. Dne Krajská hygienická stanice MSK kontrola výdejny stravy Z výsledků kontrol nevyplývají žádné závažné nedostatky. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2008 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání x x x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP celkem z toho: aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV

17 Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat. výkaz P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 36,26 36,798 z toho: pedagogičtí pracovníci x 29,329 nepedagogičtí pracovníci x 7,469 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Hlavní činnost Doplňková činnost Účet - položky Plán 2008 Navýšení rozpočru 2008 Cekem rozpočet 2008 Skutečnost k (závěrka) Rozdíl mezi skutečností a rozpočtem celkem Plán 2008 Skutečnost k (závěrka) 501 Spotřeba materiálů 321,00 0,00 321,00 481,96 160,96 11,70 4,15 v tom - potrarviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prádlo, oděv, obuv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - knihy, učební pomůcky 65,00 0,00 65,00 96,33 31,33 0,00 0,00 - drobný dlouh. hmot. majetek 150,00 0,00 150,00 254,85 104,85 10,00 0,00 - spotřeba materiálů ostatní 106,00 0,00 106,00 130,78 24,78 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4, Spotřeba energie 859,00 0,00 859,00 716,06-142,94 14,40 39,01 v tom - spotřeba vody 56,00 0,00 56,00 51,04-4,96 3,60 14,01 - ÚT a ohřev vody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - spotřeba plynu 570,00 0,00 570,00 405,35-164,65 7,20 16,00 - spotřeba el. energie 230,00 0,00 230,00 257,35 27,35 3,60 9,00 - pevná paliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pohonné hmoty a maziva 3,00 0,00 3,00 2,32-0,68 0,00 0,00 - spotřeba paliv a energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ost. nesklad. dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování (drobné) 300,00 0,00 300,00 360,10 60,10 5,00 0, Cestovné 10,00 0,00 10,00 18,70 8,70 0,00 0, Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, Ostatní služby 584,00 11,60 595,60 546,36-49,24 7,40 2,58 v tom- služby poštovní 7,00 0,00 7,00 7,61 0,61 0,00 0,00 - služby telekom. a radiokom. 30,00 0,00 30,00 43,08 13,08 2,00 0,00 - nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nájemné - finanční leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - konzult., porad. a právní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - školení a vzdělávání 9,00 0,00 9,00 12,23 3,23 0,00 0,00 - nákup služeb 192,00 0,00 192,00 219,49 27,49 0,00 0,00 - programové vybavení (DDNM) 20,00 0,00 20,00 0,00-20,00 0,00 0,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - internet 36,00 0,00 36,00 0,00-36,00 0,00 0,00 - správa sítě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - účel. dotace-lyžařský výcvik 230,00-22,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 60,00 33,60 93,60 55,95-37,65 5,40 2, Mzdové náklady (platy, OPPP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom - platy, OPPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 - platy, OPPP - (zahrady, hřiště) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní daně a poplatky (kolky) 1,00 0,00 1,00 0,30-0,70 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 1,00 0,00 1,00 0,54-0,46 0,00 0, Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady 22,00 0,00 22,00 23,18 1,18 1,50 1,83 v tom - bankovní poplatky 10,00 0,00 10,00 8,88-1,12 1,50 1,83 - pojištění (majetku, úrazové) 12,00 0,00 12,00 14,30 2,30 0,00 0,00 - povinné ručení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 200,00 0,00 200,00 234,73 34,73 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provoz.nákl.-pronájem,pro práci s mlád. 4,10 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 Ostatní nejmenované položky 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 2302,10 62, , ,03 72,33 40,00 52,14 Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl mezi skutečností a plánem Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl mezi skutečností a plánem Příjmy ze školného 70,00 77,21 7,21 0,00 0,00 0,00 Příjmy ze stravného 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 16,00 26,82 10,82 0,00 0,06 0,06 Použití rezervního fondu do výnosů 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití investičního fondu do výnosů 250,00 228,76-21,24 0,00 0,00 0,00 Použití fondu odměn do výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 63,00 138,54 75,54 45,00 72,18 27,18 v tom - počítačové kurzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pronájem tělocvičny 0,00 0,00 0,00 25,00 39,00 14,00 - rabat za prodané nápoje 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 - dotace z MSK 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ŠVP 0,00 80,40 80,40 0,00 0,00 0,00 - ostatní 12,00 7,14-4,86 20,00 30,30 10,30 Výnosy celkem 409,00 481,33 72,33 45,00 72,24 27,24 18

19 NÁKLADY CELKEM Celkem rozpočet Hlavní činnost Skutečnost k Rozdíl Plán 2008 Doplňková činnost Skutečnost k Rozdíl 2364, ,03 72,33 40,00 52,14 12,14 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (výnosy minus náklady) Výnosyplán, nákladyrozpočet Skutečnost k Rozdíl Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl , ,70 0,00 5,00 20,10 15,10 Upravený hospodářský výsledek v Kč, na Hospodářský výsledek 2 des. místa - z hlavní činnosti 0,00 - z doplňkové činnosti ,93 Celkem k před zdaněním ,93 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,93 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,93 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2008 Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 20107,93 - z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti 20107,93 Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0 Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2008 za IČ Kč Ukazatel Kč, počet Příspěv. na provoz od zřizov. na rok 2008 (bez LV a PV) průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV 2008 Návrh na převod v roce 2008 Současný aktuální stav (2009) Rezervní fond , ,93 x ,70 Fond odměn 1 000,00 0,00 x 1 000,00 Investiční fond ,45 x x ,70 Převod z rezervního do investičního fondu x x x 19

20 c) Péče o spravovaný majetek Oprava a údržba spravovaného majetku Částka celkem Revize ,- Oprava vody, odpadu, topení, osvětlení, tělocvičného nářadí, myček, hasících přístrojů, malování, čistícího stroje, zednické práce po opravách, ,- Investiční akce svěřeného a vlastního majetku Částka celkem z vlastních zdrojů Výměna podlah, obložení a malování ,72 Vestavěná skříň, nábytková sestava ,-,- Výdejní a objednávkový terminál ,50 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze Částka celkem zdrojů odboru investic MMO Výdejní a objednávkový terminál ,- Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zam. Otvíráme bránu jazyků partnerská škola - tvorba učebních materiálů, vybudování jazykové laboratoře, příprava organizace jazykových kurzů Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj partnerská škola - MEC při Ostravské univerzitě

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Chvaletice, okres Pardubice Sídlo: 9. května 148, 533 12 Chvaletice Charakteristika školy:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více