Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/09 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: město Opava Ředitel školy: Mgr. Ivana Lexová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Výchovný poradce: Mgr. Miluše Bluchová Školní speciální pedagog: Mgr. Alice Langrová Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Hana Lenartová Mgr. Marek Petlach předseda školské rady Mgr. Monika Martínková Mgr. Jana Salamonová Mgr. Iveta Jelenová Radim Masný Ing. Stanislav Kuchyňa 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje 15% žáků školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 450 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 2 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami. Dalších 10 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítači a dataprojektory, které jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky pro nadané žáky od šestých tříd, výuku anglického jazyka již od 1. třídy, výuku dramatické výchovy od 3. třídy a pořádání odpoledních počítačových kurzů pro pedagogy z celého regionu. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí a logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí nejen o tyto žáky, ale také o nadané žáky, je součástí školy školní poradenské pracoviště a škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Součástí školy je ŠD, která má kapacitu 120 dětí. Vychovatelky ŠD organizují v průběhu školního roku mnoho projektů jak pro děti tak pro děti a rodiče. Kvalifikovaný pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevenci sociálně patologických jevů, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturně-vzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská rada. V rámci prevence negativních jevů se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně více než 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. 3

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Základní škola C/01 (č.j /96 2 a č.j / ) ŠVP Otevřít oči, ukázat cestu Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 29,90 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 8 5,57 4 2,0 Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance ,-- Kč ,-- Kč Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků odklad Počet 1. tříd k

5 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Počet Prospělo Ročník žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 15 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 35 Střední vzdělání s výučním listem 6 Střední vzdělání 0 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 56 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,2 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,365 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Práce se třídami Akce v rámci volného času: kroužky odpolední dílny Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů 1.krajská konference prevence sociálně patologických jevů 2 Právní možnosti a východiska při řešení školních modelových situací 1 Individualita žáka a kooperace ve třídě - dvoudenní - sborovna 25 Jak napsat projekt k dotaci 3 Hudební rok v rámcovém vzdělávacím programu 1 Splývavé čtení 2 Lyžařský instruktorský kurz 1 Novinky v pravidlech silničního provozu 1 Novinky v nemocenském pojištění 30 Řeč těla 1 Normální je nekouřit 6 Regionální setkání učitelů českého jazyka 2 Klíč k výuce českého jazyka 1 Školení BOZP 32 Školení PO 32 Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních 1 Oxford Primary Teacher s Day 1 Oxford konference 1 Výuka angličtiny u dětí se specifickými poruchami učení na 1.stupni 1 Prožitková angličtina pro děti do 10 let 1 Den výchovného poradenství 1 Prezentace studijních programů SŠ 1 Hodnocení a sebehodnocení žáků 1 Školní násilí 1 Řešení výchovných problémů ve škole - záškoláctví 1 Typologie M.B.T.I. 3 Jak si poradit s problémovými žáky 2 Perspektiva Výukové objekty na internetu v matematice 1 Perspektiva Výukové objekty na internetu ve fyzice 1 6

7 Country tance 1 Buď připraven 1 Poruchy autistického spektra 1 Problematika komunikace s autisty - VOKS 5 Čtu s porozuměním- genetická metoda čtení 1 Jak vést reedukační skupiny na ZŠ pro integrované děti 1 Konference Agresivita dětí a jeho souvislosti 1 Konference Sexuální výchova na ZŠ 1 Mezinárodní konference SPC Srdce 1 Konference pro školní speciální pedagogy 1 Hry se stuhami 1 Čarujeme s papírem 1 Hobby dílny výtvarné techniky 1 Magický papír 1 Šablony, šablonky a jejich kouzla 1 Plán EVVO města Opava 3 Krajská konference EVVO 1 Ekoškola 2 Konference EVVO 1 Přírodovědný inspiromat 1 Lesní seminář 2 Profesní průprava zástupců ředitele 1 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5.roč.-geometrie 1 Metodická poradna pro ředitele MŠ a ZŠ 1 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v biologii 1 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v ICT na 1.stupni 1 Dialog bez bariér kurz anglického jazyka 2 Perspektiva Grafika a digitální fotografie 7 Perspektiva 2010 Výukové objekty na internetu v mediální výchově 1 Zabezpečení školní sítě 1 Perspektiva 2010 Profesionální prezentující 3 Bojovníci proti totalitě pohledem dětí 2 Seminář GenevalLogic Ostrava 1 Krajská konference Výuka podporovaná ICT 1 Perspektiva 2010 Krajská konference k ICT 1 Kurz - Užití multimédií a mediální výchova ve výuce - ICT 10 Rozšiřující studium pro speciální pedagogy Univerzita Olomouc 1 Taneční a pohybová terapie - Univerzita Olomouc 1 Výtvarný kurz - Slezská univerzita 1 Studium anglického jazyka - Slezská univerzita 1 Studium pro učitele 1.stupně - Ostravská univerzita 1 Studium geografie Ostravská univerzita 1 7

8 A) Akce organizované školou Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče Přehled odborných činností školního spec.pedagoga v tabulkové části. a/ Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2008/2009 péče ŠP/ŠSP: Kategorie žáků Počet žáků celkem z toho individuální péče (počet žáků) z toho skupinová péče (počet žáků ve skupinách) ZŠ 1.stupeň ZŠ 2.stupeň Celkem b/ Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠP/ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 6 Problémy v osobnostním vývoji 5 Vztahové obtíže 4 Výukové problémy 2 Výchovné problémy a poruchy chování 3 Péče o integrované žáky 1 Profesní poradenství 7 c/ Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele, resp. počet setkání (např. konzultace, krizové intervence, besedy, metod.schůzky aj.) : Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče 94 0 Učitelé 96 1 Ostatní

9 d/ Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠP/ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 40 Depistáže, skupinová diagnostika 150 Práce se třídou (bez diagnostiky) 55 Součinnost v primární prevenci soc.- 30 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 2 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 25 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 2 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Tvorba metodických materiálů 2 Zapojení do projektu školy 3 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 25 Spolupráce s PPP, SPC, SVP, Renarkon, Modrá kočka, ZŠ při zdravotnickém zařízení,mudr. Skřontová, Slezská univerzita, SIM. Obsahem spolupráce jsou konzultace a příprava projektů. Volnočasové aktivity 28 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, redakce časopisu, kluby mladého matematika a češtináře, dramatický, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, fotbal, gymnastika, míčové hry, jóga, ekoškola. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9. tříd pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy zpracování metod. materiálů v rámci dotace EVVO MŠMT, Ekoškola, škola je v síti škol MRKEV 9

10 Poznáváme země EU tentokrát Česká republika celoškolní,celoroční projekt, završený projektovým dnem Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava E-twinning partnerství škol v Evropě Zapojení do soutěžního projektu v rámci mediální výchovy a dějepisu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí žáci 8. a 9. tříd natočili audio a video dokumenty o osobnosti z Opavy postižené totalitním režimem audio dokument získal 3.místo v celostátním kole Týdenní pobyt vítězů minulého ročníku soutěže Bojovníci proti totalitě pohledem dětí v Krkonoších a návštěva zákulisí vojenského letiště v Čáslavi Spolupráce s Českou televizí natáčení rozhovorů a konkurzu dalších zájemců na funkce ve filmovém štábu Vydávání školního časopisu Podlavičník - v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně Historicko-kulturní exkurze žáků 8. tříd v památníku v Osvětimi, solných dolech ve Věličce a historickém jádru Krakowa Tematické exkurze Planetárium, hasičský sbor, psí útulek, Tutanchamon, INVEX, Školní výlety zaměřené zejména na pohyb dětí lanová centra, raftování, Návštěva aquaparku v Kravařích pro 100 žáků školy - 1.cena soutěže ve sportovním fandění Adaptační kurz pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně a speciální pedagožky Socializační kurz pro žáky 8.třídy pod vedením TU výchovné poradkyně a speciální pedagožky Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Dopravní výchova, plavecký výcvik a bruslení žáků Škola v přírodě Bělá pod Pradědem 2. a 3. třídy, týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd Javorový vrch, Beskydy, týdenní pobyt Lyžařský kurz pro žáky 1.stupně týdenní nepobytová akce 10

11 Testování žáků 5. až 9. tříd o SCIO- Čj, M, OSP o MECOPS technický talent o Kalibro - OV Organizace oblastní soutěže Bajtík 4. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Mapa školy SCIO dotazníkové šetření klimatu školy Zapojení žáků 4. až 9.tříd do projektu CONNECTIONS pohyblivé obrazce z těl Den inkluze společné vystoupení žáků školy s klienty centra Sírius v domově důchodců, následné vzájemné návštěvy klientů centra Sírius a žáků školy Programy v rámci prevence sociálně patologických jevů semináře ve spolupráci s agenturou FAUST pro žáky 2.tříd, spolupráce s Mgr. Javůrkovou preventivní programy pro žáky 4. a 5.tříd (Sebepojetí a sebepoznání žáka, povolené a nepovolené dotyky), spolupráce se studenty Slezské univerzity - studenty oboru sociální patologie programy pro žáky 7.tříd (komunikace a sebepoznání, sexuální výchova, xenofobie a rasismus, drogové závislosti, obecné závislosti, zdravý životní styl), projekt Přeskočme ten plot spolupráce žáků 4.třídy se SIM a Základní školou praktickou Slezský odboj, pravidelná spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky preventivní programy, Dance no drugs akce pro 9.třídy, spolupráce s městskou policií drobné přestupky a krádeže, trestní odpovědnost mládeže pro 7. až 9. ročník. Pravidelná činnost žákovského parlamentu aktivizovaná výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Spolupráce s Optys, Model výtvarné akce a soutěže Akce ŠD - malování na asfalt, šipkovaná, výroba adventních věnců, mikulášská laťka, krmení ptáčků, strom pro zvířátka, sportovní odpoledne, vědomostní soutěž, karneval, hadrový bál, vlaštovkové odpoledne, pyžamový bál, koloběžkové závody, hledání pokladu, superstar, jarní malování, keramická dílna, barevná diskotéka, návštěva filmových představení Výtvarné akce pro děti a rodiče podzim, korálkování, adventní výzdoba, výtvarná akce k svátku matek, Exkurze, vycházky a výlety Liščí mlýn, Zoo, Dvoudenní školení celé sborovny v rámci projektu Individualita žáka a kooperace ve třídě Rožnov pod Radhoštěm Klíčové partnerství v projektu Otvíráme bránu jazyků projekt EU 11

12 B) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek a dalších akcí v rámci ZŠ i ŠD Sběr kaštanů a žaludů ocenění mysliveckého svazu Tonda obal ekologická přednáška o třídění odpadu Sběr zátek pet lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava divadelní představení v angličtině Koncerty - Minorit Filmová představení Výstavy mláďata, Tutanchámon - Brno Vzdělávací akce ( přednášky, Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace ) Den Země akce MMO, SVČ, Areka Den stromů Areka, SVČ Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Poradna pro ženy a dívky programy dle objednávky Centrum primární prevence Renarkon Spolupráce na projektu Překočme ten plot SIM Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku C) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2008/2009 Název soutěže Soutěže typu A Matematická olympiáda 5.třída, 8.třída Astronomická soutěž Chemická olympiáda Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 1.místo, 5.místo Účast v oblastním kole 17.místo,18.místo,21.místo v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 12

13 Biologická olympiáda kategorie D, C Olympiáda v anglickém jaz. - 2.kategorie, 1.kategorie Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Matematický klokan Cvrček, Klokánek, Benjamín Přírodovědný klokan Pythagoriáda 7.ročník, 6.ročník 2.místo a 12.místo 15.místo a 21.místo 1.místo, 7.místo 12.místo 11.místo, 18.místo 6.místo, 12.místo, 18.místo 2.místo,3.místo,2.a 3.místo 2.místo 8.místo, 2.místo 24.místo 5.místo Bojovníci proti totalitě pohledem dětí vyhlašovatel Ministerstvo obrany Soutěže typu B Okresní liga ve volejbalu - chlapci Okresní liga ve volejbalu - dívky Minifotbal MCD tř. Atletický čtyřboj tř. Soutěže typu C Dopravní soutěž mladých cyklistů - 1.kateg /2.kateg. Dopravní soutěž - ŠD Memoriál M. Fišera Vybíjená 6. tř dívky Vybíjená 6.tř. chlapci Vánoční laťka Floorball chlapci 2.stupeň Floorball dívky 2.stupeň Basketbal chlapci 2.stupeň Basketbal Nestle tř. chlapci Velikonoční laťka chlapci 3.místo 4.místo Účast v oblastním kole celkově 7.místo 1.místo / 1.místo 3.místo 5.místo Účast oblastní kolo Účast oblastní kolo 5.místo 2.místo oblastní kolo 4.místo 2.místo oblastní kolo 1.místo okresní kolo 4.místo 2.místo 3. místo - audiodokument 13

14 Atletický trojboj tř. Orientační Běh Mini fotbal 2.stupeň Malá Proseč literární soutěž Terezy Novákové Dětská scéna recitační soutěž účast 3.místo 5.místo 2.místo Účast žáků okrsek 1 žák postup do okresního kola 2x 1.místo 1.místo 2.místo Mladý Démosthenes soutěž řečníků Jiné soutěže Opavské vánočky 5.místo volejbal Opavské vánočky 3.místo floorball Ferram liga ve 1.místo celkově volejbale Školní liga ve 2.místo celkově floorballe ČEZ Street hockey 1.místo Účast v republikovém finále ČEZ Street hockey soutěž fandíme slušně Coca Cola Cup Opavské Primátorky O pohár ředitele městské policie Finále Aljašská zlatá horečka Požární ochrana očima dětí OHS Kreslím, kreslíš, kreslíme Účast v oblastním kole 1.místo družstvo i celkově 6.místo 2.místo 8.tř., 3.místo 9.tř. Účast v oblastním kole 1. místo 1.místo O cenu primátora města Opavy - výtvarná část - září vyhodnocení O cenu primátora města Opavy literární část září vyhodnocení ZOO Ostrava O nejkrásnější vánoční ozdobu MMO 3x čestné uznání 1.místo, 2. místo a 3x 3.místo 12.místo Účast žáků 4.A 14

15 Příroda v mém městě MMO- výtvarná soutěž Princezna a princ české pohádky Matematický maraton Opavský skřivánek Prenatan cup vybíjená 4. a 5. třídy Na planetě se zvířátky- ADRA-výtvarná soutěž Vyhodnocení dosud neproběhlo 1x úspěšný řešitel Účast v oblastním kole Účast v oblastním kole 4.místo 4.místo (konkurence 1000 dětí) Výzdoba velikonočního zajíčka MODEL Opava Výzdoba vánočního kapra MODEL Opava žáci 1.a 2.tříd Výzdoba vánočního kapra MODEL Opava žáci 3.tř Soutěžní odpoledne s angličtinou družstvo 5. třídy Povídání o Velké Británii - reálie Vajíčko šlo na vandr výtvarná soutěž Eurocentrum Praha Výtvarná soutěž ŠD Malovaná písnička výtvarná soutěž Putování vesmírem soutěž pro 4.třídy Bajtík 4.ročník počítačové soutěže (Soutěž pořádaná ZŠ B.Němcové) Tvorba prezentací a webových stránek SPŠS a umělecká Sólokapr soutěž školních časopisů Namaluj sluníčko Česká pojišťovna 3x 1.místo Oceněni nejlepší žáci školy Oceněni nejlepší žáci 2.místo Účast žáků 5.A Zvláštní ocenění za kolektivní práci kroužku Účast v oblastním kole 4.A 1.místo 4.B 3.místo Kilobajtík 3.místo Megabajtík- 1.místo Gigabajtík 1.místo 1.místo a 3.místo 5 oceněných dětí 1.stupně 5.místo Účast v krajském kole 15

16 D) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Název projektu poskytnuté granty Studium pro speciální pedagogy (Univerzita Palackého Olomouc) sponzoři Konektivita školy Správa počítačové sítě Počítače pro výuku informatiky Tiskařský lis Osvětlovací zařízení Stativ k videokameře ostatní Cena za 2.místo v soutěži Mladý Demosthenes Finanční prostředky v Kč celkem Zdarma využité Zdarma Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jiných kontrolních orgánů 1. Dne Krajská hygienická stanice MSK kontrola LVK (Javorový vrch) 2. Dne Krajská hygienická stanice MSK kontrola výdejny stravy Z výsledků kontrol nevyplývají žádné závažné nedostatky. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2008 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání x x x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP celkem z toho: aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV

17 Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat. výkaz P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 36,26 36,798 z toho: pedagogičtí pracovníci x 29,329 nepedagogičtí pracovníci x 7,469 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Hlavní činnost Doplňková činnost Účet - položky Plán 2008 Navýšení rozpočru 2008 Cekem rozpočet 2008 Skutečnost k (závěrka) Rozdíl mezi skutečností a rozpočtem celkem Plán 2008 Skutečnost k (závěrka) 501 Spotřeba materiálů 321,00 0,00 321,00 481,96 160,96 11,70 4,15 v tom - potrarviny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prádlo, oděv, obuv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - knihy, učební pomůcky 65,00 0,00 65,00 96,33 31,33 0,00 0,00 - drobný dlouh. hmot. majetek 150,00 0,00 150,00 254,85 104,85 10,00 0,00 - spotřeba materiálů ostatní 106,00 0,00 106,00 130,78 24,78 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4, Spotřeba energie 859,00 0,00 859,00 716,06-142,94 14,40 39,01 v tom - spotřeba vody 56,00 0,00 56,00 51,04-4,96 3,60 14,01 - ÚT a ohřev vody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - spotřeba plynu 570,00 0,00 570,00 405,35-164,65 7,20 16,00 - spotřeba el. energie 230,00 0,00 230,00 257,35 27,35 3,60 9,00 - pevná paliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pohonné hmoty a maziva 3,00 0,00 3,00 2,32-0,68 0,00 0,00 - spotřeba paliv a energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spotřeba ost. nesklad. dodávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování (drobné) 300,00 0,00 300,00 360,10 60,10 5,00 0, Cestovné 10,00 0,00 10,00 18,70 8,70 0,00 0, Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, Ostatní služby 584,00 11,60 595,60 546,36-49,24 7,40 2,58 v tom- služby poštovní 7,00 0,00 7,00 7,61 0,61 0,00 0,00 - služby telekom. a radiokom. 30,00 0,00 30,00 43,08 13,08 2,00 0,00 - nájemné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nájemné - finanční leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - konzult., porad. a právní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - školení a vzdělávání 9,00 0,00 9,00 12,23 3,23 0,00 0,00 - nákup služeb 192,00 0,00 192,00 219,49 27,49 0,00 0,00 - programové vybavení (DDNM) 20,00 0,00 20,00 0,00-20,00 0,00 0,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - internet 36,00 0,00 36,00 0,00-36,00 0,00 0,00 - správa sítě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - účel. dotace-lyžařský výcvik 230,00-22,00 208,00 208,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 60,00 33,60 93,60 55,95-37,65 5,40 2, Mzdové náklady (platy, OPPP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom - platy, OPPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 - platy, OPPP - (zahrady, hřiště) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní daně a poplatky (kolky) 1,00 0,00 1,00 0,30-0,70 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 1,00 0,00 1,00 0,54-0,46 0,00 0, Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady 22,00 0,00 22,00 23,18 1,18 1,50 1,83 v tom - bankovní poplatky 10,00 0,00 10,00 8,88-1,12 1,50 1,83 - pojištění (majetku, úrazové) 12,00 0,00 12,00 14,30 2,30 0,00 0,00 - povinné ručení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 200,00 0,00 200,00 234,73 34,73 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provoz.nákl.-pronájem,pro práci s mlád. 4,10 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 Ostatní nejmenované položky 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 2302,10 62, , ,03 72,33 40,00 52,14 Hlavní činnost Doplňková činnost Výnosy Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl mezi skutečností a plánem Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl mezi skutečností a plánem Příjmy ze školného 70,00 77,21 7,21 0,00 0,00 0,00 Příjmy ze stravného 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 16,00 26,82 10,82 0,00 0,06 0,06 Použití rezervního fondu do výnosů 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití investičního fondu do výnosů 250,00 228,76-21,24 0,00 0,00 0,00 Použití fondu odměn do výnosů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 63,00 138,54 75,54 45,00 72,18 27,18 v tom - počítačové kurzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pronájem tělocvičny 0,00 0,00 0,00 25,00 39,00 14,00 - rabat za prodané nápoje 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 - dotace z MSK 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ŠVP 0,00 80,40 80,40 0,00 0,00 0,00 - ostatní 12,00 7,14-4,86 20,00 30,30 10,30 Výnosy celkem 409,00 481,33 72,33 45,00 72,24 27,24 18

19 NÁKLADY CELKEM Celkem rozpočet Hlavní činnost Skutečnost k Rozdíl Plán 2008 Doplňková činnost Skutečnost k Rozdíl 2364, ,03 72,33 40,00 52,14 12,14 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (výnosy minus náklady) Výnosyplán, nákladyrozpočet Skutečnost k Rozdíl Plán 2008 Skutečnost k Rozdíl , ,70 0,00 5,00 20,10 15,10 Upravený hospodářský výsledek v Kč, na Hospodářský výsledek 2 des. místa - z hlavní činnosti 0,00 - z doplňkové činnosti ,93 Celkem k před zdaněním ,93 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,93 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,93 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2008 Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) 20107,93 - z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti 20107,93 Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0 Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2008 za IČ Kč Ukazatel Kč, počet Příspěv. na provoz od zřizov. na rok 2008 (bez LV a PV) průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV 2008 Návrh na převod v roce 2008 Současný aktuální stav (2009) Rezervní fond , ,93 x ,70 Fond odměn 1 000,00 0,00 x 1 000,00 Investiční fond ,45 x x ,70 Převod z rezervního do investičního fondu x x x 19

20 c) Péče o spravovaný majetek Oprava a údržba spravovaného majetku Částka celkem Revize ,- Oprava vody, odpadu, topení, osvětlení, tělocvičného nářadí, myček, hasících přístrojů, malování, čistícího stroje, zednické práce po opravách, ,- Investiční akce svěřeného a vlastního majetku Částka celkem z vlastních zdrojů Výměna podlah, obložení a malování ,72 Vestavěná skříň, nábytková sestava ,-,- Výdejní a objednávkový terminál ,50 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze Částka celkem zdrojů odboru investic MMO Výdejní a objednávkový terminál ,- Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Počet zúčastněných Název programu Způsob zapojení žáků ostatních pedagogů (dětí) zam. Otvíráme bránu jazyků partnerská škola - tvorba učebních materiálů, vybudování jazykové laboratoře, příprava organizace jazykových kurzů Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj partnerská škola - MEC při Ostravské univerzitě

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 V Opavě dne 1. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 za školní rok 2010/2011 Ve Višňové dne: 1. září 2011 Zpracovala: Lenka Vacková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 základní údaje o škole výsledky vzdělávání pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více