Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany"

Transkript

1 Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3132: Rada města schvaluje: RO č. 58 přesun finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 42 z investiční položky 1036 ve výši ,00 a z 6171 ve výši ,00 Kč na 1036, položka 5169 z důvodu správného zaúčtování dotace a dle skutečné ceny lesních hospodářských osnov. RO č. 59 zvýšení příjmů a výdajů o ,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Městské muzeum a galerii Vodňany z DP Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu na realizaci projektu Hravé Vodňany v anglickém a německém jazyce. RO č. 60 zvýšení příjmů a výdajů o ,00 Kč, jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Centrum sociální pomoci Vodňany z DP Jihočeského kraje Podpora kultury na realizaci projektu S písničkou kolem světa. RO č. 61 přesun finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 18 z 2212 (rekonstrukce místních komunikací) na 3326 (obnova kašny). RO č. 62 přesun finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 18 z 2212 (rekonstrukce místních komunikací) na 2219 (rekonstrukce chodníků). RO č. 63 přesun finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 18 z 2212 (rekonstrukce místních komunikací) na 3113 (sportovní areál ZŠ ul. Bavorovská). RO č. 64 přesun finančních prostředků ve výši ,00 Kč, jedná se o přesun finančních prostředků z 3900 (osadní výbory) ORJ 11 ve výši ,00 a z 2212 (rekonstrukce místních komunikací) ORJ 18 ve výši ,00 Kč na 3421 (dětská hřiště). Usnesení č. 3133: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (spr ) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ a městem Vodňany. Usnesení č. 3134: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu (spr ) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ a městem Vodňany. Usnesení č. 3135: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí (spr ) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ a městem Vodňany. Usnesení č. 3136: Rada města uděluje Souhlas s podáním žádosti k vyhlášené výzvě z IROP "Rozvoj infrastruktura pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb" pro Centrum sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany. Usnesení č. 3137: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany předchozí souhlas dle 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově daného nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši ,- Kč na nákup 1 ks elektrokola

2 pro pečovatelskou službu Centra sociální pomoci Vodňany, a že tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy do svého vlastnictví. Usnesení č. 3138: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2018/OSMI/sml. na akci Oprava chodníku v ulici Waldhauserova ve Vodňanech s firmou František Petrách služby, Čakov 49, Dubné, IČ a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1. Usnesení č. 3139: Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017/OSMI/sml. Vodňany - rekonstrukce Fügnerovy ulice s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČ a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 2. Usnesení č. 3140: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 36/2017/OSMI/sml. na akci Vodňany - rekonstrukce kašny se Stavební společností H a T spol. s r. o., Komenského 373, Strakonice, IČ a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 3. Usnesení č. 3141: Rada města bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Pražák ze dne Usnesení č. 3142: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 98/9 o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Křtětice panu *****, bytem *****, Vodňany. Usnesení č. 3143: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na směnu části pozemkové parcely dle KN p. č. 1519/1 o výměře cca 9100 m 2 v k. ú. Vodňany. Usnesení č. 3144: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 706/12 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 706/12 o výměře 300 m 2 v k. ú. Vodňany společnosti E.ON Distribuce, a.s. sídlem F. A. Gersnera 2151/6, České Budějovice, , IČ: Usnesení č. 3145: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemkové parcely dle KN 56/16 o výměře 8 m 2, st. p. č. 26 o výměře 167 m 2 v k. ú. Vodňany a doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely dle KN p. č. 56/16 o výměře 8 m 2, st. p. č. 26 o výměře 167 m 2 v k. ú. Vodňany panu *****, bytem ***** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 220,- Kč/m 2 + náklady s prodejem spojené. Usnesení č. 3146: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na prodej stavebních parcel dle KN p. č. 112 o výměře 4 m 2 a p. č. 114 o výměře 36 m 2 v k. ú. Radčice u Vodňan a neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemkové parcely dle KN p. č. 134/3 o výměře 756 m 2 v k. ú. Radčice u Vodňan. Usnesení č. 3147: Rada města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej části stavební parcely dle KN p. č o výměře 185 m 2, jejíž součástí je objekt bydlení čp. 1078, pozemkové parcely dle KN p. č o výměře 353 m 2, části pozemkové parcely dle KN p. č. 1989

3 o výměře cca 190 m 2 a pozemkové parcely dle KN p. č o výměře cca 7 m 2 v k. ú. Vodňany. Usnesení č. 3148: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupního práva k bytu č. 4, ul. Výstavní č. p. 1036, Vodňany, v k. ú. Vodňany od manželů ***** za nabídkovou cenu ,- Kč. Usnesení č. 3149: Rada města schvaluje stavební záměr a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p. č. 672/1 a 672/5 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ , IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby Vodňany - Legií, CN Cargo:VN přip. kab.,ts na výše uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj ,- Kč + DPH. Usnesení č. 3150: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách dle KN p. č. 1043/56 a p. č. 668 k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ , IČ: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby Vodňany - Smetanova, MŠ:NN úprava kab.vd. na výše uvedených parcelách. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj ,- Kč + DPH. Usnesení č. 3151: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a panem *****, bytem *****, Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkové parcele dle KN p. č s právem strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu Mlýnská čp. 241 na st. p. č. 268/1 vše v k. ú. Vodňany a s právem přístupu za účelem opravy a údržby. Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 1200,- Kč + DPH. Usnesení č. 3152: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to s umístění venkovního posezení dvou židlí a stolku, zábor o velikosti 0,5m x 3m a reklamního poutače 75 x 60 cm na pozemkové parcele dle KN p. č před provozovnou kavárny a čajovny U Lípy v ulici Písecká č. p. 36, Vodňany, na dobu od do pro Petru Dudákovou, IČ: , bytem *****, Vodňany I, Vodňany za poplatek dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Usnesení č. 3153: Rada města schvaluje, na základě výběrového řízení a zaplacení kauce, uzavření nájemní smlouvy na byt číslo 1 v ulici Parkánská čp. 119 ve Vodňanech s *****, bytem *****, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní

4 smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Výše nájemného činí částku dle nabídky ve výběrovém řízení. Usnesení č. 3154: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu prostoru č. 346 sloužícího podnikání v ulici Jiráskova čp. 116 ve Vodňanech s nájemcem Edita Machovská, *****, Vodňany. Nájem skončí ke dni Usnesení č. 3155: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor č. 346 sloužící podnikání v objektu Jiráskova čp. 116 ve Vodňanech, mezi městem Vodňany a nájemcem Editou Machovskou, *****, Vodňany, IČ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou. Usnesení č. 3156: Rada města bere na vědomí dle 2282 Občanského zákoníku přechod práv a povinností z nájmu bytu č. 3 v ulici Parkánská čp. 119 ve Vodňanech z ***** na *****, bytem *****, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Usnesení č. 3157: Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 v ulici A. Křížka čp. 24 ve Vodňanech, uzavřenou s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od do Usnesení č. 3158: Rada města schvaluje dohodu na splátkový kalendář neuhrazené částky za vyúčtování služeb za rok 2016 byt č. 6 na adrese Sídl. Škorna čp ve Vodňanech s nájemcem ***** a pověřuje starostu města podpisem dohody. Usnesení č. 3159: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužící podnikání č. 337 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 28,69 m², mezi městem Vodňany a PREVENT 99 z. ú., se sídlem Heydukova 349, Strakonice, IČ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou. Usnesení č. 3160: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání č. 59 v objektu čp. 116 v objektu Jiráskova čp. 116 ve Vodňanech o celkové výměře 119,10 m 2, nájemci MAS Vodňanská ryba, z.s., se sídlem nám. Svobody čp. 10, Vodňany, IČ: a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Usnesení č. 3161: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. místnosti 103 na nám. Svobody čp. 19 ve Vodňanech s nájemcem injob s. r. o., se sídlem V Zářezu 902/4, Praha 5, a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni Usnesení č. 3162: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout prostory sloužící podnikání místnosti č. 103 o velikosti 48,00 m 2 na nám. Svobody čp. 19 ve Vodňanech a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Vodňany.

5 Usnesení č. 3163: Rada města uděluje výjimku z ustanovení článku III. odst. 5 Obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejných produkcí č.3/2016 pro pořádání veřejné produkce na Sokolské louce ve Vodňanech dne od hod. do hod. a od 0.00 hod. do 2.00 hod. Usnesení č. 3164: Rada města, na základě pozvání starosty Oravského Podzámku na Slovensku, schvaluje služební cestu ve dnech starostovi města Václavu Heřmanovi a členu rady města panu Ing. Jiřímu Faktorovi. Usnesení č. 3165: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení č. 24 v domě čp. 32 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem *****a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí ke dni Usnesení č. 3166: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP 08_18 na projekt Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Vodňany ve výši ,- Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem. Poskytovatelem nadačního příspěvku je Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4. Usnesení č. 3167: Rada města: I. bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle podmínek PRV jako zakázka malé hodnoty, na akci: Rekonstrukce LC Blyštice, Reg. číslo projektu: 18/006/04320/231/ II. schvaluje výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na akci: Rekonstrukce LC Blyštice, Reg. číslo projektu: 18/006/04320/231/ v tomto pořadí: Nabízená cena Pořadí Uchazeč/dodavatel sídlo IČ (v Kč bez a s DPH) váha 100% 1. Pokrývka spol. s r.o. Benešov nad Černou 37, Benešov nad Černou ,- Kč ( ,- Kč s DPH) 2. ŠTOLKA STAVKO s.r.o. Mlýnská 361, Volary ,-Kč ( ,- Kč s DPH) 3. STAREKO CZ Písek s.r.o. Ražice 56, Ražice ,-Kč ( ,- Kč s DPH) III. pověřuje Václava Heřmana, starostu města, zajistit realizaci uvedeného usnesení: 1. seznámit účastníky výběrového řízení s výsledky veřejné zakázky a rozhodnutím zadavatele, 2. podpisem smlouvy s dodavatelem v pořadí podle části II. Usnesení a případných dodatků smlouvy. Usnesení č. 3168: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2017/OSMI/sml. na akci Výstavba komunitního centra Vodňany s firmou ACG-REAL s.r.o., Radimova 622/38, Praha 6, IČ a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1.

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 01. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1866: Rada města schvaluje: RO č. 1 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 07. 08. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2378: Rada města schvaluje: RO č. 66 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 04. 09. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2457: Rada města schvaluje: RO č. 75 přesun finančních prostředků

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 04. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2931: Rada města schvaluje: RO č. 26 - zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 22. 10. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3339: Rada města schvaluje přesun finančních prostředků mezi

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 12. 03. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2861: Rada města schvaluje: RO č. 19 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 26. 09. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1587: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 odpisového plánu Středního

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 21. 11. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1711: Rada města schvaluje: RO č. 66 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne 21. 11. 2018 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 4: Rada města souhlasí s jednáním o záměru odkoupení autobusového

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve čtvrtek dne 18. 12. 2014 od 13:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 81: Rada města schvaluje převod finančních prostředků mezi

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 19. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1778: Rada města schvaluje: RO č. 77 přesun finančních prostředků

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 30.06.2014 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 2375: Rada města požádá o přezkoumání hospodaření obce za rok

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 21. 12. 2015 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 965: Rada města schvaluje: RO č. 77 snížení příjmů o 809,00 Kč,

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 05. 09. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1538: Rada města schvaluje: RO č. 50 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne 07. 08. 2019 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 502: Rada města schvaluje: RO č. 43 - zvýšení příjmů o 3.519.116,00

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne 09. 05. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2140: Rada města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Centra

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 08. 10. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3301: Rada města schvaluje: RO č. 76 zvýšení příjmů o 985.500,00

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne 06. 03. 2019 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 200: Rada města schvaluje Motosprintu Vodňany z.s., Libějovice

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09. 02. 2015 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 174: Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b)

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 22. 08. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1494: Rada města schvaluje změnu č. 13 vnitřní organizační směrnice

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 24. 04. 2017 od 13:30 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2093: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Městské

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 10. 07. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2325: Rada města schvaluje: RO č. 59 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 06. 06. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení č. 1302: Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2015 a doporučuje

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 08. 08. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1431: Rada města schvaluje Harmonogram zpracování rozpočtu na

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 10. 04. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2056: Rada města schvaluje: RO č. 22 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 13. 03. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1982: Rada města schvaluje: RO č. 16 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne 29. 03. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení č. 1148: Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. SDO/KHEJ/194/16,

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 18. 12. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2677: Rada města schvaluje: RO č. 107 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 24. 10. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1649: Rada města schvaluje poskytnutí nadačního příspěvku z II.

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 25. 04. 2016 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1202: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Městské

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 09.06.2014 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 2327: Rada města se rozhodla využít možnosti dané zněním bodu

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 22. 05. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2171: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit roční

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného ve středu dne 23. 01. 2019 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany Usnesení č. 104: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 11. 07. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 1387: Rada města schvaluje: RO č. 43 zvýšení příjmů a výdajů

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 30. 03. 2015 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 293: Rada města schvaluje: RO č. 16 zvýšení příjmů a výdajů o

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 5. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 3. 2017 (usnesení č. 58-73) USNESENÍ č. 58/05-17 R předložit na jednání zastupitelstva města návrh na prominutí pohledávky z titulu dlužného nájemného

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 21. 05. 2018 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3037: Rada města schvaluje: RO č. 41 zvýšení příjmů a výdajů

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18

MĚSTO FULNEK. Usnesení. ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 2260/118/ /118/18 MĚSTO FULNEK Usnesení ze 118. schůze Rady města Fulnek konané dne 27.09.2018 čís. 2260/118/18-2274/118/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v úterý dne 12. 05. 2015 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 392: Rada města v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 4. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 28. února 2018 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28. 8. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka, Mgr. Korčaková, Ing. Kalena Ing. Božáková, Ing. Král Program

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 05. 06. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2220: Rada města schvaluje: RO č. 40 přesun finančních prostředků

Více

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne

Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne Rada měs ta Humpol ec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady mě s ta Humpolec, která se konala d ne 10.4. 20 19 176/8/RM/2019 Kontrola plnění usnesení ze 7. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 13.08.2019 (usnesení č. 178-195) USNESENÍ č. 178/16-19 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 6 v domě čp. 687 v Bechyni na sídl. Na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 07. 09. 2015 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 695: Rada města schvaluje: RO č. 55 přesun finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 19. 02. 2018 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2815: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: RO

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. srpna 2016 R 496/16 R 497/16 R 498/16 R 499/16 R 500/16 R 501/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke

Více

Z á p i s. z 18. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. září 2017 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 18. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 20. září 2017 od 16:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 1. 2019 Konečná cena tepla v Sezimově Ústí za r. 2018 (mat. č. 7/2019) Usnesení č. 1/2019 konečnou průměrnou cenu tepla za r. 2018 dodávanou

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.06.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne od 19:00 hodin USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice konaného dne 20. 09. 2017 od 19:00 hodin 1) Zastupitelstvo města Nová Včelnice s c h v a l u j e předložený program zasedání. Návrh usnesení byl

Více

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 2. schůze Rady města Bechyně konané dne 26. 1. 2015 (usnesení č. 20-38) USNESENÍ č. 20/02-15 R s prodloužením nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši o tři

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 15:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 15:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 18. 06. 2018 od 15:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 3089: Rada města schvaluje Harmonogram zpracování rozpočtu na

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.01.2006 Usnesení č. 32 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 09.01.2006. Usnesení č. 33 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo o zhotovení

Více

Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 8. 2018 dle prezenční listiny p. Kodrasová Mgr. Leoš Harazím, zástupce firmy STARNET

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 18. schůze Rady města Bechyně konané dne 3. 9. 2014 (usnesení č. 241-258) USNESENÍ č. 241/18-14 R uzavřít s manželi xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, oběma

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany

Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení z jednání rady města ve Vodňanech konaného v pondělí dne 23. 04. 2018 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Vodňany Usnesení č. 2971: Rada města ve funkci valné hromady Městského hospodářství

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 108. schůze Rady města Ústí nad Orlicí konané dne 15.1.2018 2590/108/RM/2018 DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 08.01.2018 Přítomni: Hosté: Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs, Zdeněk Kutil, Ing. Petr Bednarčík, MVDr. Šárka Janásková Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, MPA, vedoucí

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov

Informace o usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

U S N E S E N Í. 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 6. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.03.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více