Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

2 Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů Hodnoticí formulář Shrnutí zpráv hodnotitelů Oceněné projekty včetně autorských popisů 27 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 28 Hotelová škola Třebíč 31 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní 35 Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 39 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 41 ISBN

3 1. Program Leonardo da Vinci

4 Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Mezi organizace, které jsou oprávněnými předkladateli projektů a příjemci grantů patří právnické osoby, zejména střední odborné školy a učiliště, malé a střední podniky, profesní asociace a vzdělávací agentury, neziskové organizace, občanské a obecně prospěšné společnosti, úřady státní, veřejné nebo městské správy a samosprávy, které se podílejí na odborném vzdělávání a přípravě. Program Leonardo da Vinci je od roku 2007 součástí Programu celoživotního učení, který byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne , které vstoupilo v platnost dne Projekty partnerství vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které organizace činné v odborném vzdělávání a přípravě spolupracují na tématech v oblasti svého zájmu a zaměření. Spolupráce se týká nejen odborných škol nebo vzdělávacích institucí, ale také malých a středních podniků, sociálních partnerů a dalších aktérů aktivně působících v odborném vzdělávání a přípravě. Multilaterální projekty/přenosu inovací jsou zaměřeny na inovaci systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní, regionální, místní nebo oborové úrovni. V rámci multilaterálních projektů/přenosu inovací je nutné upravit konkrétní inovační obsah pro potřeby a požadavky cílové skupiny a pro konkrétní vzdělávací program; přizpůsobit výstup danému sociokulturnímu a jazykovému prostředí; otestovat inovační výstup v tomto prostředí a nakonec ho zavést do nabídky vzdělávacích služeb. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci Mezi cíle programu Leonardo da Vinci patří především podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání znalostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnanost a účast na evropském trhu práce; dále pak podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a programech odborného vzdělávání a přípravy. Program Leonardo da Vinci je zaměřen na projektovou spolupráci českých a zahraničních partnerských organizací v zemích zapojených do Programu celoživotního učení. Aktivity programu Leonardo da Vinci zahrnují Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/přenos inovací. V projektech mobility se jedná o pracovní stáže a odborné praxe českých účastníků, které probíhají v partnerských organizacích v zahraničí. Hlavní náplní jsou pracovní stáže a odborné praxe v zahraničních podnicích určených pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT) a pro osoby na trhu práce (PLM). Další možností jsou mobility expertů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VETPRO), které jsou zaměřené na výměnu zkušeností s partnerskými organizacemi v zahraničí. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci 6 7

5 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

6 Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci Pečeť kvality Leonardo da Vinci Možnost získat ocenění pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají žadatelé a schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších Projektů mobility. V letošním roce pak bylo ocenění rozšířeno na všechny typy projektů programu Leonardo da Vinci schválené v rámci dané výzvy. Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifikát Pečeť kvality a slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro širší veřejnosti i organizace, které se dosud nezapojily do programu Leonardo da Vinci. V rámci Výzvy 2008 bylo realizováno 120 Projektů mobility, 13 Projektů partnerství a 7 Multilaterálních projektů/přenosu inovací. Do závěrečného hodnocení Pečeť kvality 2008 programu Leonardo da Vinci postoupilo 9 Projektů mobility, 3 Projekty partnerství a 7 Multilaterálních projektů/přenosu inovací zaměřených na různé cílové skupiny. Přehled hodnocených Projektů mobility: číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Hotelová škola Třebíč Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Klíčové kompetence v evropské unii Kontrasty CZ/08/LLP-LdV/PLM/ Povodí Odry, státní podnik Mezinárodní spolupráce a čerpání zkušeností technických pracovníků v oblasti vodohospodářství CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Střední škola, Oselce 1 Otevřená brána poznání CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní (VOŠONSPŠO) ÚP ČR kontaktní pracoviště krajské pobočky v Liberci Jablonci nad Nisou Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4 My impress Do Evropy za novými znalostmi Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy CZ/08/LLP-LdV/IVT/ CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 AHOL Střední odborná škola, s. r. o. Přehled hodnocených Projektů partnerství: Zajištění kvalitní péče o seniory. Česko-bavorský srovnávací projekt číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-PS/LdV/011 CZ/08/LLP-PS/P/LdV/048 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen CZ/08/LLP-PS/P/LdV/049 METER Silesia, spol. s. r. o. Místo odborné praxe Evropa ENWAMA environmental water management Competences for culturally sensitive care Creativity a transversal issue in VET Přehled hodnocených Multilaterálních projektů/přenos inovací: číslo projektu název organizace název projektu CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce Český svaz zaměstnavatelů v energetice České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze CZ/08/LLP-LdV/TOI/ ACZ, spol. s r. o. CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Centre for Modern Education (CZ), s. r. o. Brownfields in Baltic States Lifelong Educational Project Professional Qualification for Working with Natural and Sustainable Building Materials Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit system E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued Transfer of Innovations Provided in Eurocodes Application and development of innovative training methods leading to engagement, empowerment and employment of disabled people Beyond the school Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci 10 11

7 3. Hodnocení kvality projektů

8 Hodnocení kvality projektů Hodnocení projektů přihlášených do Pečetě kvality nastává po skončení období realizace příslušné Výzvy, které je stanoveno na dva roky. Každý projekt je posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy. Experti posoudí kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a na základě informací získaných ze závěrečných zpráv projektů, zpráv účastníků, vydaných certifikátů, hmotných výstupů a další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, organizaci žadatele a příslušné oblasti odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektůi Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Leonardo da Vinci je používán hodnoticí formulář, ve kterém jsou definována kriteria pro hodnocení a bodové rozhraní. Hodnotitelé mohou udělit přihlášenému projektu maximální počet 100 bodů, konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru obou hodnocení a je doplněno slovním komentářem experta. Hodnocení multilaterálních projektů/přenosu inovací vychází z hodnocení závěrečné zprávy projektu. Konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru hodnocení projektového konzultanta LdV a externího odborníka. Obsah hodnocení je zaměřen na tyto základní oblasti: - přidaná hodnota projektu - výsledky a přínosy - udržitelnost projektu - zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na základě dosažených výsledků byly v letošním roce oceněny tři nejlepší Projekty mobility, jeden Projekt partnerství a jeden Multilaterální projekt/ Přenos inovací. Jejich řešitelům bylo předáno ocenění Pečeť kvality na každoroční diseminační konferenci programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů 14 15

9 4. Hodnoticí formulář

10 Hodnoticí formulář HODNOTICÍ FORMULÁŘ PEČEŤ KVALITY LEONARDO DA VINCI 2008 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 100 A) PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU Zhodnoťte přidanou hodnotu projektu: jak vysoká je přidaná hodnota projektu - nové možnoti, perspektivy a partnerská spolupráce Počet bodů 10 C) UDRŽITELNOST PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie předkladatele (příjemce grantu), je zajištěna udržitelnost v rámci zvoleného tématu/oboru je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení, pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku programu Leonardo da Vinci projekt přesvědčil relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu projektu a dále spolupracuje s místními orgány (sociálními partnery) Počet bodů Celkové hodnocení C (součet bodů) jakým způsobem projekt přispěl k vytvoření nových metod, nástrojů, přístupů či zlepšení stávajících metod Celková hodnocení A (součet bodů) D) ZAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů je zapojení účastníků ze sociálně znevýhodněných skupin 10 B) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Celkové hodnocení D (součet bodů) 10 Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží (PLM,IVT) získání nových profesních dovedností prohloubení jazykových, interkulturních a sociálních dovedností posílení šancí na trhu práce (Europass, certifikát) pro účastníky mobilit (VETPRO) získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství konkrétnost a relevance výsledků pro účastníka uplatnitelnost výsledků účastníkem v praxi projekt celkově hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v organizaci žadatelele: nová kurikula, výukové materiály (slovníky, termionologie, ICT nástroje), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. projekt celkově - přínos nad rámec organizace, přínos pro partnerské organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Počet bodů Souhrnné hodnocení A) Přidaná hodnota projektu 20 B) Výsledky a přínosy 50 C) Udržitelnost projektu 20 D) Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin 10 CELKOVÝ SOUČET BODŮ 100 CELKOVÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (vyzdvihněte prosím skutečnosti, které považujete na projektu za nejvíce přínosné): Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Celkové hodnocení B (součet bodů)

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů

12 Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů Shrnutí zpráv hodnotitelů Z komentáře hodnotitelů lze vysledovat několik závěrů, které jsou společné pro většinu hodnocených projektů, především v oblasti výsledků. Realizace projektů přináší nové podněty, zkušenosti a dovednosti jak pro samotné účastníky stáží, tak i pro zapojené organizace a jejich partnery. Přínos pro účastníky Zahraniční pracovní stáže, odborné praxe nebo zapojení do mezinárodního projektu jsou pro každého účastníka cennou životní zkušeností, která má vliv na jeho další profesní rozvoj. Účastníci mezinárodních projektů posílí nejen své dovednosti, nýbrž také odborné znalosti. Projektovou činnost a odbornou stáž absolvují u organizací, které svým zaměřením odpovídají profesnímu zaměření. Velkým přínosem pro účastníky je samozřejmě i posílení jazykových dovedností jak po stránce běžných komunikačních dovedností, tak i v možnosti rozšíření odborné terminologie. Odborné stáže a práce na projektu mohou přispět také k osobnostnímu rozvoji účastníků, především samostatnosti, odpovědnosti, schopnosti týmové spolupráce, řešení problémů nebo schopnosti orientace a adaptace v odlišném sociokulturním prostředí. Přínosy pro zapojené organizace V průběhu realizace projektu dochází k prohloubení vztahů mezi zapojenými partnerskými organizacemi, což by v budoucnosti mělo usnadnit vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí. Osvojené znalosti, dovednosti a zkušenosti podporují zvýšení kvalifikace žáků, studentů, absolventů, zaměstnanců, učitelů, odborných pracovníků, poradců nebo personalistů. Rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání zaměstnanců představují také nezanedbatelný přínos pro zaměstnavatele. Zapojené organizace mají možnost porovnání a ověření metodických a pracovních postupů používaných zahraničními kolegy. Získané zkušenosti přispět k zavedení nových inovačních postupů a metod v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na úrovni školních institucí a vzdělávacích organizací, malých a středních podniků nebo dalších sociálních partnerů. Přínos pro odborné vzdělávání Přínosem pro školní instituce a vzdělávací společnosti je možnost integrace získaných poznatků a zkušeností do konceptů rámcových vzdělávacích plánů. Velmi jednoduchých způsobem tak lze inovovat náplň učebních oborů, studijních programů nebo vzdělávacích kurzů. Mezi další přínosy mezinárodní spolupráce patří skutečnost, že si řešitelé projektů, účastníci mobilit, výzkumní pracovníci, učitelé odborných předmětů nebo lektoři sami zvyšují svoji odbornou kvalifikaci a doplňují příslušnou specializaci. Jakákoliv zkušenost, inspirace, podnět nebo nápad získaný v zahraničí může vést k obměně zažitých postupů a používaných metod a v konečném výsledku přispět k vyšší atraktivitě a efektivitě odborného vzdělávání a přípravy. Předávání certifikátů Pečeť kvality oceněným projektům Žďár nad Sázavou, hotel Jehla, 16. listopadu 2011 Dne 16. listopadu 2011 se v hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou konala diseminační konference programu Leonardo da Vinci, na které byly oceněny certifikátem Pečeť kvality nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy Zástupci oceněných institucí krátce představili vítězné projekty a podělili se s účastníky konference o své nejzajímavější zkušenosti a nejinspirativnější podněty získané během mezinárodní spolupráce na projektu. Certifikátem Pečeť kvality 2008 byly oceněny tyto projekty a instituce: Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 104/4. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Klíčové kompetence v Evropské unii, Hotelová škola Třebíč. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/ My impress, Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3. Projekt č. CZ/08/LLP-PS/P/LdV/048 Competences for culturally sensitive care, Athena Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, Ostrava. Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/TOI/ Brownfields in Baltic States Lifelong Educational Project, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 22 23

13

14 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů

15 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova 104/4, Praha 5 CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Odborné stáži předcházela jazyková, praktická i teoretická příprava v podobě seznámení s oblastí, kam studenti pojedou, s jejími zvyky, tradicemi a dopravní infrastrukturou. Na základě jazykové výuky sluchově postižených studentů, kteří se na škole učí německému a anglickému jazyku, získala škola ocenění LABEL za netradiční a velmi náročné jazykové vzdělávání sluchově postižených. Pro odbornou praxi bylo vybráno celkem 8 sluchově postižených studentů, kteří se pečlivě připravovali na 14 denní odbornou praxi do Německa. Vůbec netušili, co je na odborné praxi bude čekat, přesto se přípravy zhostili velmi svědomitě. Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám žáků školy jedná se o sluchově postižené žáky a studenty SOŠ oboru hotelnictví-turismus prováděla škola pečlivý výběr hostitelského partnera. Na základě doporučení německého svazu pro sluchově postižené oslovila naše škola v prosinci roku 2007 zařízení TSBW Husum. Jedná se vzdělávací podnik spravovaný Diakonií Schleswig Holstein, specializovaný na praktickou výuku sluchově postižených ve více než 60 učebních oborech německého duálního systému přípravy učňů. Toto vzdělávací zařízení jako jediné svého druhu v SRN disponuje cvičným hotelem pro odborné praxe sluchově postižených. Tento hotel zároveň poskytuje standardní služby veřejnosti. Na základě vykonané praxe mají studenti větší šanci po ukončení školy získat uplatnění na trhu práce. Po schválení projektu Leonardo da Vinci byla oslovena partnerská škola TSBW (Teodor Schafer-Berufsbildungwerk) v městečku Husum v německé spolkové zemi Schleswig-Holstein a byly domluveny podrobnosti stáže. V říjnu 2008 provedly dvě učitelky školy monitoring vybraného zařízení, kde byly mile přijaty a detailně se seznámily s prostředím, ve kterém měli studenti školy absolvovat odbornou praxi. Ukazatel II: Výsledky a přínosy Dne odjeli vlakem účastníci odborné praxe v doprovodu 4 pedagogických pracovníků školy přes Berlín a Hamburk do města Husum, kde v hotelovém zařízení školy TSBW začali vykonávat odbornou praxi. Odborná praxe probíhala na následujících pracovištích: Zámecká kavárna SchlossCafe Husum; Brutt v NordseeMuseum Kavarna Das Café Husum; Restaurace Restaurant und Gesthaus Seebull a Hotel Haus Windschur v St. Peter Ording. Studenti byli rozděleni vedením školy do 3 skupin a v těchto skupinách vykonávali odbornou praxi na výše uvedených provozech. Po třech dnech praxe se vystřídali, aby se seznámili se všemi zařízeními. Studenty odborná praxe velmi zaujala, k přiděleným pracovním úkolům přistupovali velmi zodpovědně a využili všechny znalosti a dovednosti, které získali před odjezdem na škole. Ze strany německého partnera byla velká spokojenost s pracovními výsledky žáků. Na základě odborné praxe, obdržel každý student společně s certifikátem od partnerské školy dárek v podobě upomínkových předmětů. Sluchově postižení studenti byli překvapeni, že mohou pracovat v luxusním hotelu v pozicích, na které by se v České republice vůbec neměli odvahu hlásit. Studenti pracovali jako číšníci, obsluhovali luxusní zařízení restaurace např. kávovary. Pracovali v housekeepingu lázeňského hotelu, kde se dokázali velmi pěkně chovat k hostům kavárny. Tyto poznatky, zkušenosti a především dovednosti značnou měrou posílili jejich sebedůvěru. V poslední době obdržela škola ové zprávy z Anglie, kde pracují dva studenti v podobném zařízení. Posílená sebedůvěra přiměla několik studentů podat si přihlášku k dalšímu studiu na VŠ. Jeden student se dokonce dostal na několikaměsíční pracovní výjezd s filmovým štábem do zahraničí, kde pracoval v cateringové společnosti. Do práce byl přijat na základě potvrzení zahraniční praxe a získané pracovní zkušenosti. Odborné praxe v SRN měly také přínos pro školu. Studenti z nižších ročníků začali mít větší zájem o studium. V současné době se připravuje dalších 8 studentů na odbornou praxi do SRN. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 28 29

16 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Další využitelný výsledek odborné praxe lze vidět v tom, že organizace APPN, která zajišťuje pracovní uplatnění sluchově postiženým, otevírá kavárnu v Praze 8. Podklady pro otevření kavárny čerpala ze zahraniční praxe studentů naší školy. Organizace APPN chce zaměstnat v kavárně studenty, kteří se zahraniční praxe zúčastnili a mají určité pracovní zkušenosti. Sluchově postižení absolventi SOŠ získali prostřednictvím zahraniční praxi zkušenost v oblasti hotelnictví, přesvědčili se, že jejich handicap není překážkou získat pracovní uplatnění. Ukazatel III: Udržitelnost projektu Na základě dobré spolupráce s partnerskou školou nám byla nabídnuta možnost opětovné praxe. Další sluchově postižení studenti budou mít možnost prostřednictvím odborné praxe v zahraničí získat nové znalosti a dovednosti. Ocenění Pečeť kvality zvýší prestiž školy a obohatí vzdělávací koncepci a vzdělávacího programu sluchově postižených na SOŠ Hotelnictví. Studenti, kteří pracovali v zahraničí, předali své poznatky a zkušenosti svým spolužákům a budoucím absolventům. Odborná praxe v zahraničí pomohla studentům najít uplatnění na trhu, o studenty se začal zajímat např. řetězec pražských hotelů. Velmi dobrá spolupráce byla navázána s hotelem Angelo, Andels a Savoy, kde studenti začali vykonávat odbornou praxi. Vedení hotelů v tomto ohledu příkladně se školou spolupracuje. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Výsledky odborné praxe v zahraničí představují inovaci ve vzdělávání a uplatnění sluchově postižených. Dlouhodobým cílem školy je vzdělávání sluchově postižených občanů takovým způsobem, aby v co největší míře našli uplatnění na trhu práce a dokázali se integrovat do většinové společnosti. V tomto ohledu škola úzce spolupracuje s Národní radou pro zdravotně postižené, která poskytuje sluchově postiženým studentům zdarma kurzy anglického jazyka a práce na počítači. Hotelová škola Třebíč Sirotčí 4, Třebíč CZ/08/LLP-LdV/IVT/ Klíčové kompetence v Evropské unii Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Výsledky a jejich využití pro účastníky mobilit: certifikáty z většiny pracovišť; Europassy ze všech pracovišť; cizojazyčné slovníčky z přípravných kurzů (rozšíření odborné slovní zásoby); zdokonalení v běžné konverzaci v cizím jazyce; možnost procvičování s jazykovými mluvčími; osobnostní rozvoj účastníků; zvýšení sebevědomí a získání většího rozhledu; nové pracovní a osobní kontakty; zvýšení šance uplatnit se na trhu práce; inspirace pro další odbornou kariéru a další sebevzdělávání; poznání jiných kultur; navázání nových přátelství; převzetí zodpovědnosti za sebe sama a za svá rozhodnutí; větší míra samostatnosti; schopnost pracovat v týmu. Díky postřehům ze zahraničí jsme například připravili pro veřejnost: prohlídky městské věže s hotelovou školou zdarma; průvodcovské prohlídky historickou částí Třebíče; službu balení dárků v předvánočních dnech; několik zajímavých akcí ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou (míchaní nápojů, flambovaní palačinek, zahraniční kuchyně apod.); nabídku zvýhodněných kadeřnických služeb (vodová + masáž hlavy zdarma, muži jsou IN = pánské střihy zdarma, vlasovou poradnu zdarma apod.); přehlídky výrobků a činnosti žáků školy; prezentace jednotlivých stáží na základních školách (prezentují účastníci stáží, další forma jejich osobního rozvoje). Ukazatel II: Výsledky a přínosy Prostředí použité při šíření a propagaci výsledků projektu: prezentace projektu formou návštěv v základních školách v regionu Třebíč; besedy s žáky naší školy; praktické ukázky kuchyně navštívených destinací (ve školní jídelně a ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou); novinové články v regionálním tisku; články ve studentském Občasníku (školní časopis); nástěnky na chodbách obou budov školy; konference při školní akci JUNIOR SHOW odborníci (představení projektu). Cílová skupina a počet přímo oslovených osob: pedagogičtí pracovníci Hotelové školy Třebíč na pedagogické radě (80 osob); žáci prvních ročníků Ho- Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 30 31

17 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů telové školy Třebíč (150 žáků); další žáci školy, stravující se ve školní jídelně (200 žáků); rodiče žáků školy na rodičovských schůzkách (250 rodičů); žáci základních škol v regionu Třebíč (450žáků); členové školské rady školy (6 osob); ředitelé na poradě ředitelů škol v kraji Vysočina (50 osob); veřejnost na akcích školy (Vánoční výstava, Junior show, Dny otevřených dveří) (2000 osob); veřejnost na veletrhu škol Didakta (800 osob); veřejnost v Náměšti nad Oslavou ve školní restauraci (160 osob). Ukazatel III: Udržitelnost projektu Projekt nám velmi pomohl při zpracování nového učebního programu cestovní ruch, který v naší škole vyučujeme již třetím rokem. Doprovodné osoby mohly čerpat ze zkušeností kolegů a přivezly celou řadu poznatků a postřehů, které byly aplikovány do ŠVP oboru cestovní ruch. Pro studenty tohoto oboru jsme připravili praxe v různých firmách v Třebíči (MKS Třebíč, Česká spořitelna, muzeum Třebíč apod.), v památkových objektech v České republice a žáky vysíláme také na letní 2 až 3 měsíční praxe do zahraničí. Zároveň se nám podařilo získat podnětné informace o oboru aranžér, některé poznatky jsme také aplikovali do praxe (zavedli jsme aranžérkou dílnu, cvičné aranžérské kóje, středisko pro výuku práce s počítačem). Současně se nám daří rekonstruovat a vybavovat školní kuchyň (po vzoru našich švédských partnerů), která bude současně skupinovým pracovištěm pro žáky oboru kuchař-číšník. Díky postřehům ze zahraniční spolupráce jsme v naší škole začali pořádat dny pro rodiče žáků 1. ročníků, abychom navázali lepší kontakt s rodiči a rodiče byli více vtaženi do dění školy. Rodiče nebo příbuzní mohou být přítomni také u praktických závěrečných zkoušek, sledovat výrobky žáků, ochutnávat, degustovat. Naše škola se neustále pokouší zvyšovat kvalitu výuky a co možná nejlépe připravovat žáky na jejich další cestu životem. Jde nám především o to, aby žáci byli co možná nejlépe uplatnitelní na trhu práce, a aby si žáci uvědomovali nutnost dalšího vzdělávání se. O tom, že na naší škole pracujeme nadprůměrně hovoří i závěry nedávné kontroly ŠČI. Spolupracujeme s městem Třebíč a Náměšť, třebíčskou knihovnou, s Mateřským centrem v Třebíči, se speciální školou, s oblastní charitou atd. Žáci se aktivně podílejí na programu pro zahraniční studenty u nás. Vysíláme studenty na letní 3 měsíční praxe do Španělska, SRN a Řecka. Každoročně tak na zahraniční praxe vycestuje kolem studentů. Zapojili jsme se do spolupráce s Hospodářskou komorou ČR jde o oceňování nejlepších žáků učebních oborů. Žáky připravujeme na celou řadu soutěží. V letošním roce máme vítězku Juniorské carvingové extraligy ve vyřezávání z ovoce a zeleniny. Tato studentka se v létě zúčastní mistrovství Evropy ve vyřezávání v SRN. Jsme střední odborná škola zaměřená na služby a právě budoucí absolventi by měli získat určitý nadhled a nové zkušenosti ve svých oborech, aby mohli být v budoucnu konkurenceschopní na trhu v EU. Kromě odborných seminářů, exkurzí, kurzů, účasti v regionálních a celostátních soutěžích nabízíme žákům školy také zahraniční odborné praxe a poznávací pobyty. Z pohovorů s účastníky také vyplývá, že účast na stáži je jedním z důvodů proč se dále vzdělávat a pokračovat ve studiu. Někteří z účastníků si ze stáží přivezli nové nápady a náměty na podnikání, které v budoucnu hodlají využít. V projektech LdV se snažíme pokračovat a hodláme nabídku rozšířit i na další obory, které ve škole vyučujeme, zejména obory kadeřník a aranžér. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Do projektu byli zapojeni celkem 4 sociálně znevýhodnění žáci: O.Z., žák oboru kuchař. Adoptovaný, rómské národnosti. Pobyt v zahraničí ho výrazně posunul dál, získal větší sebevědomí, možností účastnit se stáže žil téměř půl roku. Po stáži se zúčastnil několika besed s žáky naší školy a základních škol v okolí Třebíče. Připravil si velice poutavou prezentaci. Současně se rozhodl pro absolvování dalšího učebního oboru v naší škole oboru cukrář. J.J., žákyně oboru cukrář. Žákyně velmi šikovná v teorii i praxi, bohužel z velmi sociálně slabé rodině. Bez této možnosti by do zahraničí nebyla schopna vycestovat. Na stáži ve Finsku pracovala ve velké cukrářské dílně, přivezla si spoustu receptů, nových postupů, velmi aktivně přistupovala k práci a k zadaným úkolům. Na besedách s veřejností a žáky zajímavě vyprávěla o svém pobytu a načerpaných zkušenostech. Žákyně i díky projektu se přihlásila na nástavbové studium s maturitou. E.V., studentka oboru hotelnictví. Velmi ostýchavá, nenápadná žákyně. Měla velké problémy se zapojením mezi ostatní spolužáky. Pobyt na stáži jí velmi pomohl a motivoval. Začala se věnovat vyřezávání z ovoce a zeleniny Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 32 33

18 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů a v tomto roce se stala dokonce juniorskou mistryní ve vyřezávání z ovoce a zeleniny a zúčastní se evropského klání v Německu. Ze zakřiknuté dívky se stala úspěšná studentka a držitelka několika medailí z carvingových soutěží. A.S., žák oboru kuchař-číšník. Prospěchově slabší, manuálně velmi zručný a snaživý žák z problémového domácího prostředí. Žák na třítýdenním pobytu ve Španělku pracoval v baru v samém centru města. Vypracoval se v oblasti míchání nápojů, takže pro něj dokonce připravili barové místo i na náměstí. Tento žák dnes pracuje jako hlavní barman třebíčském baru a spoluvlastní pojízdný bar, s kterým navštěvuje velké akce v ČR. Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní Jablonského 3, Praha 7 CZ/08/LLP-LdV/IVT/ My impress Ukazatel I: Přidaná hodnota projektu Cílem třítýdenní odborné praxe bylo připravit 14 účastníků k odbornému uplatnění na evropském trhu práce i mimo něj, při znalostech všech souvislostí, které jsou s tvorbou oděvu spojeny, při hledání inspirace, jeho návrhu, přípravě k realizaci, výrobní technologii až po obchodní marketing. Proto mezi vybranými partnery byli zastoupeni jak přímí výrobci, kteří se zabývají výrobou oděvů a mezinárodním prodejem svých produktů od návrhu-realizaci-prodej, tak školy se zaměřením na oděvnictví a oděvní návrhářství, s dobře zpracovaným programem pro odborné praxe studentů. Jednalo se o prověřené partnery, kteří zvládli zajistit stáž po stránce odborné i vlastního profesního uplatnění. Pracovní náplní byla i následná realizace vlastní módní kolekce a její prezentace na módní přehlídce s využitím nových poznatků, profesních dovedností a postupů z daného prostředí. Dva z partnerů dále spolupracují se stážisty formou externí spolupráce. Se všemi partnery dále intenzivně spolupracujeme v rámci partnerství (spolupráce na úrovni výměny poznatků, pedagogů, studentů, učebních metod a praktik). Projekt dále reagoval na nutnost rozvoje jazykové odborné terminologie i běžné komunikace v cizím jazyce (AJ) resp. v 2 a 3. jazyce, komunikace v komerční sféře, návrhářská práce na PC, komerční propagace aj. Ukazatel II: výsledky a přínosy Projekt měl celou řadu komplexních výstupů. které měly velký přínos pro odborný rozvoj stážistů. Na jejich zvládnutí byli připravováni již v odborné přípravě před výjezdem a obsah přípravy byl nad rámec obsahu běžné výuky, což bylo velmi přínosné. Výstupem projektu každého účastníka bylo mimo jiné: zpráva ze stáže a jejich výsledcích v CZ a EN jazyce (v tištěné i elektronické podobě) návrhová řada modelů pro realizaci, módní book pro vlastní návrhářskou prezentaci, o stáži a projektu, řada fotodokumentací, módní přehlídky na základě inspirací ze stáží aj. Následné vlastní módní přehlídky vytvořené na základě absolvované stáže, realizace současného oděvu s příklady Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 34 35

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více