ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava"

Transkript

1 1 ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU Martin Duda 9. prosince 2010, Ostrava

2 2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VaVpI Cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytvářeni vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. Podpora vzniku omezeného počtu interdisciplinárně zaměřených výzkumných center špičkové kvality - Centra excelence - vybavených moderní, potenciálně unikátní výzkumnou infrastrukturou. Podpora aplikačně orientovaných, sektorově zaměřených výzkumných institucí Regionální centra VaV - mají potenciál rozvíjet silná partnerství s aplikačním sektorem.

3 3 Přehled úspěšných projektů PO 1 a PO 2 OP VaVpI za VŠB-TUO Projekt mil. EUR IT4I - Centrum excelence IT4Innovations 73 RMVTC - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 26 INEF - Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí 7 ENET - Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie 13 IET - Institut environmentálních technologií 11 ITT - Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin 12 CELKEM 141 Pozn.: v šedé barvě jiţ schválené projekty

4 Přehled úspěšných projektů OP VaVpI za VŠB-TUO 4

5 Přehled úspěšných projektů OP VaVpI za VŠB-TUO 5

6 CE IT4I Centrum excelence IT4Innovations 6

7 7 Centrum excelence IT4Innovations Popis projektu Cílem projektu je vytvořit národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií v ČR s důrazem na rozvoj a aplikace superpočítačových metod. Toto nově vybudované centrum umoţní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Součástí projektu bude pořízení velmi výkonného superpočítače umoţňujícího provádět výpočetně náročné úlohy. Klíčové oblasti zájmu IT4People výzkum zaměřený na zlepšení kvality ţivota společnosti prostřednictvím moderních informačních technologií. SC4Simulations superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií. Theory4IT oblast zaměřená do základního výzkumu, a to především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod (dolování znalostí, teorie mravenišť).

8 8

9 9 Centrum excelence IT4Innovations Partneři z aplikační sféry: Skupina VÍTKOVICE HOLDING, a.s., TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s., Tieto, DHI a.s., Olympus, Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Integrované bezpečnostní centrum, FN Ostrava a řada dalších. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Partneři projektu: Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky AV ČR, Vysoké učení technické v Brně. Dislokace projektu: Ostrava-Poruba, Slezská Ostrava, Opava, Brno Termín realizace:

10 RMTVC Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 10

11 RMTVC Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 11 Popis projektu Cílem projektu je vybudování výzkumné infrastruktury laboratoří a vědeckovýzkumných týmů, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Klíčové oblasti zájmu Příprava materiálů Práškové technologie Procesy tváření Hodnocení vlastností materiálů Experimentální ověřování technologií a aplikací

12 RMTVC Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 12 Přínosy centra Zajišťování strukturních, mechanických, chemických a analytických hodnocení vlastností materiálů, rozvoj experimentálních metodik, vývoj a optimalizace uţitných vlastností materiálů, optimalizace procesů při výrobě oceli a tvářecích procesů. Partneři z aplikační sféry: Skupina VÍTKOVICE HOLDING, ArcelorMittal Ostrava a.s., skupina TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY MORAVIA STEEL, BONATRANS GROUP, a.s., ŠKODA HOLDING a.s. a další. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: Partner projektu: Dislokace projektu: Termín realizace: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ostrava-Poruba, Ostrava-Vítkovice budování infrastruktury plný provoz centra

13 INEF Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí 13

14 14 INEF - Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí Popis projektu Cílem projektu je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci při pouţití tuhých paliv v menších decentralizovaných jednotkách a dále pak vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy, včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Klíčové oblasti zájmu 1. Výzkum a vývoj nejlepších dostupných technologií pro vytápění 2. Zplyňování biomasy pro kogeneraci a výrobu kapalných biopaliv II. generace 3. Bezpečnost paliv a technologií Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Dislokace projektu: Termín realizace: Areál VŠB-TU Ostrava, Ostrava-Poruba

15 ENET Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie 15

16 ENET Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie 16 Popis projektu Hlavním cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj technologií a zařízení v oblasti vyuţívání všech druhů energie, tj. jak odpadní energie z průmyslových zdrojů, tak energie z odpadů nebo biomasy, při současném zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek a minimalizaci negativních dopadů na ţivotní prostředí. Přínosy centra Zefektivnění vyuţívání zdrojů energie intenzifikace procesů energetické transformace s cílem návrhu nových jednotek. Vyuţívání alternativních zdrojů energie u klasických technologií. Vyuţívání odpadu a biomasy pro zajištění trvale udrţitelného rozvoje nové postupy zejména při uplatnění vedlejších produktů při výrobě elektrické energie. Inovace zařízení pro úpravu, dopravu a zpracování vstupních a výstupních surovin a materiálů. Vývoj sorbentů a filtračních materiálů na bázi nanostrukturovaných kompozitů pro odstranění škodlivin v plynech.

17 17 ENET Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie Partneři z aplikační sféry: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Arrow line a.s., Dodávky automatizace, spol. s.r.o., INOVAČNÍ a.s., ORGREZ a.s., RPS OSTRAVA a.s., Strojírny Bohdalice a.s., International Power Opatovice a.s., ČEZ a.s. a další. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Dislokace projektu: vlastní prostory VŠB-TU Ostrava a pronajaté prostory v průmyslových zónách městského obvodu Ostrava-Vítkovice Termín realizace:

18 IET Institut environmentálních technologií 18

19 19 IET Institut environmentálních technologií Popis projektu Cílem projektu je vybudování regionálního VaV centra zaměřeného na výzkum a vývoj environmentálních technologií. Významnou součástí činnosti Institutu bude výchova nových vědeckých pracovníků v rámci interního studia v souvisejících doktorských studijních oborech na VŠB-TU Ostrava a Ostravské univerzitě a v rámci přímé účasti doktorandů na řešení konkrétních projektů a problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu. Klíčové oblasti zájmu Výzkum energetického vyuţití odpadů Výzkum a vývoj nových technologií zpracování odpadních produktů z energetického vyuţití odpadů Výzkum dopadu environmentálních technologií na ţivotní prostředí

20 IET Institut environmentálních technologií 20 Přínosy centra širší energetické vyuţití odpadů, jeţ povede k omezení jejich skládkování Zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického vyuţití odpadů a to jak metod termických (spalování, zplyňování, pyrolýza ), tak i technologií anaerobních Zdokonalení a zvýšení účinnosti nových technologií čištění plynných produktů z termického zpracování odpadů Zdokonalení, případně vývoj nových technologií čištění odpadních a zasolených vod Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: prof. Ing. Karel Obroučka, CSc. Dislokace projektu: Ostrava-Poruba, Slezská Ostrava Termín realizace: Partneři z aplikační sféry: Vítkovice, a. s., Arcelor Mitall ostrava, a. s., Bonatrans Group, a. s. Bohumín, OZO Ostrava, s. r. o.

21 ITT Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin 21

22 ITT Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin 22 Popis projektu Základním cílem projektu je vytvoření unikátního centra, které se bude věnovat výzkumu problematiky těţby a uţití energetických surovin i dalšího vyuţití horninového prostředí při zajištění udrţitelného rozvoje a poţadavku na maximální surovinovou soběstačnost, jeţ se stává základní prioritou kaţdé země EU. Klíčové oblasti zájmu Vícefázové horninové prostředí Nové environmentálně šetrné technologie

23 ITT Institut čistých technologií těţby a uţití energetických surovin 23 Přínosy centra Poznání základních parametrů horského masivu umoţní návrh nových technologií dobývání ve velkých hloubkách a vyhledání vhodných geologických struktur pro úloţiště radioaktivních odpadů. Aplikace CO 2 pro dotěţování a geosekvestraci vybraných loţisek fosilních paliv. Optimalizace technologických a úpravnických procesů s ohledem na ţivotní prostředí a ekonomické náklady. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c., Partner projektu: Ústav geoniky AV ČR Dislokace projektu: VŠB-TU Ostrava Termín realizace: Partneři z aplikační sféry: DIAMO, s.p., Green Gas DPB, a.s., Litvínovská uhelná a.s., MEGA, a.s., Moravské naftové doly, a.s., OKD, a.s. a další.

24 24 Rámcové rozloţení nákladů v projektech OP VaVpI 4% 15% 14% 14% 53% Stavební investice Stroje a zařízení Osobní náklady Režijní náklady Ostatní náklady

25 25 Hlavní úkoly pro zajištění úspěšnosti těchto projektů: Kvalitní management projektu, zvládnutí dotačních pravidel α Dostatek vynikajících výzkumných pracovníků ω Spolupráce na výzkumných projektech s aplikační sférou i významnými zahraničními výzkumnými pracovišti

26 Přehled úspěšných projektů PO 3 a PO 4 OP VaVpI za VŠB-TUO 26 Projekt mil. EUR Vesmírná brána moderní centrum komunikace vědy 6,25 Svět techniky 23,7 Nová FEI VŠB-TUO 36

27 Vesmírná brána moderní centrum komunikace vědy 27

28 Vesmírná brána moderní centrum komunikace vědy 28 Popis projektu Hlavním cílem projektu je vytvořit návštěvnické centrum komunikace a popularizace vědy, kde budou prezentovány zejména přírodovědecké poznatky atraktivní formou a způsobem srozumitelným jak ţákům a studentům, tak také široké veřejnosti. Klíčové oblasti zájmu Vytvořit návštěvnicky vstřícné prostředí. Modernizovat stávající projekční a prezentační technologie. Zatraktivnit poznávání přírodních zákonitostí prostřednictvím vybudování galerie interaktivních pokusů. Zajistit moţnost vzdáleného automatizovaného přístupu k ovládání kopulí a dalekohledů a inovovat pozorovací techniku na hvězdárně. Vytvořit nová prostředí.

29 Vesmírná brána moderní centrum komunikace vědy 29 Přínosy projektu Celková revitalizace celého stávajícího areálu Hvězdárny a planetária Johanna Palisy. Zefektivní hospodaření s energiemi. Nové dispoziční řešení umoţní vyuţití dosud nevyuţívaných prostor. Modernizace pouţívaných projekčních a prezentačních technologií. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. Dislokace projektu: Hvězdárna a planetárium J. Palisy Termín realizace:

30 Svět techniky 30

31 31 Svět techniky Popis projektu Cílem projektu je vybudovat v rámci EU unikátní Science and Technology Centrum, které vyuţije všechny přednosti, které jsou k dispozici. Klíčové oblasti zájmu a přínosy projektu Zpřístupnění problematiky vědy, výzkumu a technických oborů široké veřejnosti a dalším cílovým skupinám, umoţnění zvýšení prestiţe VaV a změny image technických oborů u cílových skupin, umoţnění vytvoření předpokladů pro získání talentů pro VaV a technické obory, vytvoření platformy pro spolupráci představitelů firem, které jsou leadery v technických oborech, vysokých škol a dalších institucí v ČR i zahraničí, vyšší kvalita ţivota pro obyvatele regionu, další impulsy pro rozvoj města a daného regionu.

32 32 Svět techniky Obecné informace o projektu Ţadatel: Partner: Dislokace projektu: Zájmové sdruţení právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE VŠB-TU Ostrava Dolní oblast VÍTKOVICE Termín realizace:

33 Nová FEI VŠB-TUO 33

34 34 Nová FEI VŠB-TUO Popis projektu Cílem předkládaného projektu je posílení infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem stavbou nové budovy FEI VŠB-TU Ostrava. Klíčové oblasti zájmu a přínosy projektu nárůst objemu a zvýšení kvality výuky v souladu s potřebami průmyslu ve spádové oblasti VŠB-TU Ostrava, nárůst laboratorních ploch, zvýšení kvality lidských zdrojů pro aktivity výzkumu a vývoje povede k lepší kvalitativní připravenosti absolventů pro oblast výzkumu a inovací v praxi. Obecné informace o projektu Vedoucí projektu: doc. Ing. Jan Ţídek, CSc. Dislokace projektu: VŠB-TU Ostrava Termín realizace:

35 35 DĚKUJI ZA POZORNOST

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k 31. 12. 2010

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více