VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely 225/2009 Sb., 7 ve znění pozdějších předpisů.) V Šumperku 15. října 2013 Zpracoval: Mgr. Luboš Mátych, ředitel SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY byla projednána a schválena Školskou radou, dle 168, odstavec 1, písmeno b), zákona 561/2004 Sb., dne 5. listopadu Ing. Adolf Jílek předseda Školské rady Mgr. Luboš Mátych ředitel školy SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

3 OBSAH A Základní údaje o škole 4. B Přehled oborů vzdělání C Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 10. D Údaje o přijímacím řízení E Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, výsledky maturitních a závěrečných zkoušek F Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 24. I Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 26. J Základní údaje o hospodaření školy K Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 36. L Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení M N Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 37. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery PŘÍLOHY SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

4 A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy ( 7 odst. 1 písmeno a) novely č. 225/2009 Sb. V počátku padesátých let minulého století rozhodlo Ministerstvo dopravy o vzniku opravárenských závodů ČSD, o zakládání železničních učilišť. Naše škola, s původním názvem Střední odborné učiliště železniční, zahájila svoji činnost dnem 1. září Do začátku devadesátých let řídilo naši školu Federální ministerstvo dopravy. V období od do bylo zřizovatelem školy Ministerstvo hospodářství. Od do bylo zřizovatelem MŠMT ČR. Dne 1. ledna 1998 došlo ke sloučení SOU železničního a SOU a OU stavebního Šumperk a SPV Zábřeh do jedné organizace s novým názvem SOU železniční a stavební a OU Šumperk. Od zřizuje školu Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příspěvkovou organizaci. V této době získala škola název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne , pod bodem UZ/24/22/2004, bylo v rámci optimalizace školství odsouhlaseno sloučení Střední odborné školy památkové péče Šumperk se SOŠ a SOU železničním a stavebním Šumperk, Bulharská 8, a to ke dni , kdy vznikl nový právní subjekt s novým názvem: Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk, Bulharská 8. Vznik této nové organizace je dán dodatkem č. 2 ze dne č.j. KUOK/9326/04/OŠMT/572 - platnost od Původní zřizovací listina vydaná Olomouckým krajem dne pod č.j. 4600/2001, úplné znění, včetně dodatku č.1 - č.j. 226/2003 ze dne , je ze dne platnost do , č. 3 ke zřizovací listině č.j. KUOK/23219/05/OŠMT/572 ze dne s platností od Platná verze zřizovací listiny je upřesněna v dodatku č. 4 ke zřizovací listině č.j. KUOK 93901/2009 ze dne , s platností od , tj. mimo změny názvu školy. Změna názvu školy: Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 je v platnosti od 1. září Poslední platné úplné znění zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne , pod č.j. KÚOK /2009. Jmenování ředitele školy je ze dne , značka KUOK/19705/OŠMT-OS/847, s účinností od Vznik organizace je potvrzen rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze dne , č.j / platnost od , poslední potvrzení změn vztahujících se k hodnocenému školnímu roku je ze dne , č. j / účinnost od úprava nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

5 STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Místo školy: Bulharská 8, Šumperk Hanácká 2, Šumperk Školu tvoří součásti: Střední odborná škola IZO Školní jídelna IZO Ředitelství identifikátor zařízení IČO: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou, není plátcem DPH. Zřizovatel: Ředitel: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Mgr. Luboš Mátych Kontakt: Telefon Fax Školské zařízení je umístěno v budově bývalého zámku pánů ze Žerotína, státní nemovité kulturní památky, evidována pod číslem E1272, v centru města, v Bulharské ulici 8. Pro potřeby odborného výcviku slouží vlastní dílny umístěné v Šumperku, v Čičákově ulici (klempířská dílna), a pronajaté dílny v areálu Pars nova a.s. Šumperk (dílny pro MKV a obory elektro) a u firmy Agritec s.r.o. Šumperk (dvě tesařské dílny). Škola vlastní živnostenské listy, na základě kterých realizuje doplňkovou činnost zaměřenou: - na provádění rekvalifikačních kurzů, - na provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, - na zámečnictví, - na hostinskou činnost. Provádění doplňkové činnosti je dle platných nařízení. Je pomocníkem při zajišťování praxe žáků odborného výcviku a žáků oboru vzdělávání stavebnictví, čímž žáci získávají odborné zkušenosti přímo v praxi. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

6 ŠKOLSKÁ RADA STŘEDNÍ ŠKOLY ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ, ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 Školská rada pracuje v souladu s 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na její správě. Funkční období školské rady jsou tři roky. Od 1. ledna 2012 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Ivo Straka Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec Na 4. zasedání Školské rady došlo k výměně člena z řad právních zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých. Ing. Ivo Straku nahradil Ing. Pavel Holec. V mimořádných volbách, které se uskutečnily ve dnech května 2013, obdržel ze 170 hlasovacích lístků 87 hlasů, tj. 51,17%. Ve školním roce roce školská rada zasedala dvakrát, v termínech 8. listopadu 2012 a 25. června Od 25. června 2013 působí školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Adolf Jílek - předseda Ing. Tomáš Ignačák Zástupci žáků: Ing. Pavel Holec Mgr. Eva Kupková Zástupci pedagogů: Ing. Eva Hrdličková - místopředseda Bc. David Holubec SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

7 Školská rada ve školním roce Vzala na vědomí: Informaci ředitele školy o stavu náboru žáků pro školní rok Informaci ředitele školy o pokračování rekonstrukce budovy zámku - vnější fasády. Informaci o organizaci lyžařského výcviku a letních sportovních kurzů. Výsledky voleb a výměnu člena ŠR z řad zástupců žáků. Mgr. Ivo Straku nahrazuje Ing. Pavel Holec. Důvodem změny bylo ukončení vzdělávání syna ing. Straky ve SŠŽS. Zprávu ředitele školy o výsledcích prospěchu a chování žáků za 2. pololetí , výsledcích jarního termínu závěrečných a maturitních zkoušek. Informaci ředitele školy o předpokládaném počtu žáků a otevíraných tříd ve školním roce Informaci ředitele školy o personálním zajištění výuky ve školním roce Ukončení možnosti výběru profilového zaměření ve 3. ročníku oboru Stavitelství. Žáci budou pokračovat pouze v zaměření Obnova budov. Dopravní stavby se ukončí 4. ročníkem ve školním roce Informaci o pronájmu části budovy Hanácká Krajskému úřadu v Olomouci. Schválila: Výroční zprávu o činnosti školy za rok Školní a Klasifikační řád pro školní rok ; v již schváleném znění z roku nedochází k žádné změně. Školní a Klasifikační řád na školní rok s platností od 1. září Projednala: Výsledky inspekční činnosti z běžné kontroly, která se uskutečnila ve dnech února 2013 a z mimořádné kontroly v rámci státní části maturitních zkoušek konané ve dnech 7. května, 22. a 23. května Změny v návrhu Školního a klasifikačního řádu. Jednotlivá usnesení jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

8 B - PŘEHLED oborů VZDĚLÁNÍ Ve školním roce jsme organizovali výuku následujících oborů vzdělání: M/ M/01 Čtyřleté obory vzdělání - SOŠ střední vzdělání s maturitní zkouškou STROJÍRENSTVÍ (nahrazuje obor M/001) STAVEBNICTVÍ (nahrazuj obory M/011 a M/001) H/ H/ H/ H/ H/01 Tříleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s výučním listem MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL ELEKTRIKÁŘ INSTALATÉR ZEDNÍK TESAŘ L/ L/002 Čtyřleté obory vzdělání - SOU střední vzdělání s maturitní zkouškou MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV L/ L/501 Tříleté obory vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou DOPRAVNÍ PROVOZ (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě ELEKTROTECHNIKA (nástavbové vzdělávání) - v dálkové formě Poskytovaný stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Střední vzdělání s maturitní zkouškou SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

9 ROZDĚLENÍ OBORŮ DO TŘÍD (označení tříd) TŘÍDA KÓD OBOR POČET žáků k IZ H/01 Instalatér H/01 Zedník 14 EM H/02 Elektrikář H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 SEZ M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 22 S M/01 Stavitelství 23 EI H/02 Elektrikář H/01 Instalatér 14 SEZS2 ZTM M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení M/01 Stavitelství H/01 Zedník H/01 Tesař H/01 Mechanik kolejových vozidel 13 MSEZ L/001 Mechanik strojů a zařízení M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 14 S M/01 Stavitelství 28 E H/02 Elektrikář 18 ZT H/01 Zedník H/01 Tesař 9 I H/01 Instalatér 23 DPD L/503 Dopravní provoz 19 ELD L/501 Elektrotechnika 18 MISEZ L/002 Mechanik instal. a eletrot. zařízení budov M/01 Strojírenská a elektrotechnická zařízení 12 S M/001 Stavebnictví 27 Poznámka: Dálková forma vzdělávání: DPD3, ELD3. Ostatní denní forma vzdělávání. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

10 C - Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Hodnocený školní rok zabezpečovalo k celkem ve fyzickém průměrném stavu 59,862 zaměstnanců. K je průměrný přepočtený počet 57,33 zaměstnanců, z toho v hlavní činnosti 56,979 a v doplňkové činnosti 0,351. Pedagogičtí zaměstnanci (jen hlavní činnost) Celkový průměrný přepočtený stav k : 40, 488 z toho: učitelé teoretického vyučování včetně ředitele 27, 644 učitelé odborného výcviku 12, 844 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťoval výuku ještě jeden externí zaměstnanec, a to na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,625 pro výuku odborných předmětů u dálkového nástavbového studia. Nepedagogičtí zaměstnanci: Celkový průměrný přepočtený stav k : 16, 842 z toho: doplňková činnost 0, 351 hlavní činnost 16, 491 z toho: THP 5, 5 kuchyň 3, 719 provozní pracovníci 7, 272 Mimo zaměstnanců ve stálém pracovním poměru zajišťovali úklid odloučených pracovišť čtyři zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, v pracovním úvazku 0,527. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

11 Délka praxe pedagogických zaměstnanců: Délka pedagogické praxe pedagogických zaměstnanců k 31. srpnu 2013 se pohybuje v rozmezí 1-38 let. Fyzický stav Celkem UČITELÉ Teoretického vyučování Odborného výcviku do 5 let let let let let let nad 30 let celkem Věkové složení interních pedagogických zaměstnanců: UČITELÉ Fyzický stav Celkem Teoretického vyučování Odborného výcviku do 30 let let let let nad 60 let celkem Ukončení pracovního poměru zaměstnanců: Ukončení pracovních poměrů: Dva pedagogové dle 52 písm. c) ZP - pro nadbytečnost. Dva nepedagogové dle 49 ZP - dohodou. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

12 Učitelé teoretického vyučování Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v MÁTYCH LUBOŠ, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc, DPS odborné předměty strojní BROKEŠOVÁ HANA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební DRÁBEK VLADIMÍR, ING. ČVUT Praha - fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební DRÁBKOVÁ ALENA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc matematika, deskriptivní geometrie GRULICHOVÁ JITKA, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební, ekonomika HÁJEK VLADIMÍR, ING. Fakulta textilní VŠ strojní a textilní Liberec odborné předměty strojní VŠ zemědělská Brno - fakulta provozně Odborné předměty, ICT, HECL BŘETISLAV, ING ekonomická, DPS TEV Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, HOLUBEC DAVID, BC. DPS odborné předměty, praxe HRDLIČKOVÁ EVA, ING. VUT Brno - Fakulta stavební, DPS odborné předměty stavební JUGA STANISLAV, PHDR. Filozofická fakulta UP Olomouc, UJEP Brno německý jazyk, český jazyk a literatura KUBELKOVÁ HANA, MGR. Pedagogická fakulta UP Olomouc fyzika, odborné předměty, BCH KOBYLKOVÁ JAROSLAVA, MGR. Pedagogická fakulta VŠ Ostrava český jazyk a literatura, dějepis Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, SJŠ ekonomika, KRÁLOVÁ ZDENKA, ING.,BC. Olomouc, FTVS UK Praha, DPS anglický jazyk, TEV PŘIKRYLOVÁ IVANA, MGR. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc tělesná výchova, OBN KUČERA STANISLAV, ING. Fakulta strojní VUT Brno, VŠ strojní a elektrotechnická Plzeň, DPS odborné předměty strojní LUŽÍK BEDŘICH, MGR. Pedagogická fakulta MU Brno, DPS odborné předměty elektro a strojní LUŽÍKOVÁ VLADIMÍRA, MGR. Filozofická fakulta UP Olomouc český jazyk a literatura, RUJ MAIXNEROVÁ MARCELA,ING. Stavební fakulta VUT Brno, DPS odborné předměty stavební MARKOVSKÁ ZDEŇKA, MGR. Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Matematika,fyzika VŠ strojní a textilní Liberec, informační MATUŠKOVÁ IVETA, ING. Slezská univerzita Opava, DPS a komunikativní technologie OSLADIL MILAN, ING. Elektrotechnická fakulta VUT Brno odborné předměty elektro ŠEVČÍKOVÁ PEIKEROVÁ GABRIELA, ING. VŠB - Technická univerzita Ostrava, DPS odborné předměty stavební PREGETOVÁ MARIE, MGR VOŠ Šumperk, VŠB fakulta pedagogická ICT, ekonomika, občanská nauka STAŇKOVÁ LENKA, BC.,ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc, ČZU Praha anglický jazyk Fakulta strojní a elektrotechnická VŠB Ostrava, ŠIRC ZDENĚK, ING. DPS odborné předměty strojní ŠTOLFOVÁ PETRA, BC., ING. Pedagogická fakulta UP Olomouc anglický jazyk VÁGNEROVÁ DAGMAR, ING. Fakulta stavební VUT Brno, DPS odborné předměty stavební SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

13 Učitelé odborného výcviku: Příjmení a jméno Dosažené vzdělání Výuka v HROUZA JAN VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS ZŘOV HEJL JOSEF VL- soustružník, SPŠ - strojírenství, DPS vedoucí učitel OV, stroje DOLEŽAL PETR, MGR. VL - zedník, SOŠ PP - stavebnictví, PdF Brno vedoucí učitel OV, zedník HINKELMANN LUBOŠ, BC. VL - MKV, SŠP - strojní montáže, DPS, PF MU Brno instalatér JANKŮ KAMIL, BC. VL - tesař, SOŠ PP - dřevěné konstrukce, DPS, PF MU Brno tesař KAČÍREK TOMÁŠ,BC. VL - elektromechanik, PdF MU Brno VL - zedník SOŠ stavební obnova zedník KROBOT JOSEF VL - instalatér, SPŠ - strojírenství, DPS, MLHK ČR instalatér PUR ZDENĚK VL elektromechanik,sšp elektrotechnika, DPS elektro PŘÍHODA MICHAL VL - instalatér, SOŠ a SOU ŽSP, DPS instalatér RATAJ JAROSLAV VL- klempíř, SOŠ ŽSPP, stavební provoz, DPS klempíř, tesař VL - elektro. stroje a zařízení, ŠON ROMAN, MGR. PF MU Brno, DPS elektro, instalatér ŠTOLFA JIŘÍ VL - MKV, SŠP - strojní součásti, DPS MKV, elektro TYL MILAN VL - zedník, SŠP - stavebnictví, DPS zedník VANTUCH STANISLAV VL - zámečník, SŽŠ - trakce vozidel, DPS mechanik strojů Pozn.: VL - výuční list, DPS - doplňkové pedagogické vzdělání SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

14 D - ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ Vzdělání Forma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem OBORY S VÝUČNÍM LISTEM denní OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU denní dálkové OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU (nástavba) Celkem Pro školní rok proběhlo přijímací řízení do těchto oborů vzdělání - 1. ročník: Obor Přihlášky Přijato 1. termín Další termíny 1. termín Další termíny M/01 STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECH. ZAŘÍZENÍ M/01 STAVITELSTVÍ H/01 INSTALATÉR H/01 ZEDNÍK H/02 ELEKTRIKÁŘ H/01 MECHANIK KOLEJOVÝCH VOZIDEL Počet ZL Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

15 E - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 1. pololetí 2. pololetí (k ) Třída Celkový prospěch Počet Nehodnocen Celkový prospěch Počet žáků PV P N žáků PV P N Nehodnocen IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

16 Třída Počet žáků 1. pololetí Hodnocení chování Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

17 Třída Počet žáků Hodnocení chování 2. pololetí Výchovná opatření velmi dobré uspokojivé neuspokojivé PTU PŘ NTU DTU DŘ IZ EM SEZ S ZTM EI SEZS MSEZ S E ZT I S MISEZ DPD ELD Celkem Poznámka: U dálkového vzdělávání chování nehodnoceno PTU - pochvala třídního učitele, PŘ - pochvala ředitele, NTU - napomenutí třídního učitele, DTU- důtka třídního učitele, DŘ - důtka ředitele. Naše škola byla zařazena do systémového projektu Kvalita I - Nová závěrečná zkouška. Ve školním roce jsme konali jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání Instalatér, Tesař, Zedník. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

18 Výsledky maturit - květen 2013 Třída Počet žáků Celkem maturovalo Prospěch PV P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Třída Počet žáků řádný termín Výsledky maturit - září 2013 Opravná maturita Prospěch PV Prospěch P N MI SEZ S ELD DPD Celkem Výsledky závěrečných zkoušek - červen 2013 Třída Počet žáků Celkem konalo ZZ Prospěch PV Prospěch P N I ZT E Celkem Pozn.: Celkový prospěch: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl. Třída Počet žáků řádný termín Výsledky závěrečných zkoušek září 2013 Opravná závěrečná zkouška Prospěch PV P N I ZT E Celkem SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

19 Poskytování stipendií Olomouckým krajem OBORY POČTY STIPENDIÍ ZA ROK Zedník (36-67-H/01) 210 Tesař (36-64-H/01) 110 Elektrikář -silnoproud (26-51-H/02) 291 Mechanik kolejových vozidel (23-68-H/01) Stipendia poskytovala i firma Pars nova, a.s., a to šesti žákům druhého a třetího ročníku oboru Elektrikář, Instalatér a Mechanik strojů a zařízení. - Osm žáků oboru Mechanik strojů a zařízení a Strojírenská a elektrotechnická zařízení pobíralo stipendium Českých drah. Odborné exkurze K odbornému posílení teoretické a praktické výuky přispěly odborné exkurze. Ve sledovaném období se jich uskutečnilo dvaadvacet. - Z nich 80% bylo zaměřeno na doplnění a prohloubení učiva odborných předmětů Například: Silniční a železniční mosty, Modernizace trati Hoštejn-Zábřeh, Stavební technologie Olomouc, Muzeum Karlova mostu, Podlahové centrum Brouk, Národní památkový ústav Šumperk, Vlastivědné museum, Hvězdárna Brno, Pramet Šumperk, MCAE Kuřim... - Dále jsme zorganizovali několik uměnovědných exkurzí (památky v Praze, barokní památky Šumperka ) a pět společenskovědních (např. Úřad práce, Katastrální úřad, Komerční banka). - Žáci navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v Praze, líčení u Okresního soudu v Šumperku. - Navštívili jsme odborné veletrhy a výstavy - Strojírenský veletrh Brno - Žáci se zúčastnili odborných přednášek, seminářů či prezentací odborných firem - PPP, setkání mládeže v Šumperku,Viessman, Rheinzink, Sart SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

20 F - ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výběr hlavních aktivit: Život v závislosti - beseda ZTM2,E3, SEZS Konflikt a stresové situace - S Beseda s Policií ČR - ZTM2, SEZS Konflikt a stresové situace - MISEZ Planeta Země - Galapágy - vzdělávací pořad Dvakrát zachráněné dítě - beseda S1, SEZ Beseda s Policií ČR - EI Beseda s PPP - šikana - S1, SEZ Světlo naděje v temnotě AIDS - beseda S1, SEZ Nebe na Zemi - divadelní představení S3, MISEZ3, S4, MISEZ Beseda s PPP - Sex, chování, drogy - MSEZ Divadelní představení Strašidlo Cantervillské - SEZS2, S1, SEZ Beseda s Policií ČR - S Soudní přelíčení - S Soudní přelíčení - MSEZ Život v závislosti - beseda S1 a SEZ1 SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

21 Charitativní akce: Světluška, Šance, Fond Sidus Jednání s rodiči: 15 (viz Zápisy) Jednání s žáky: 47 (viz Zápisy) Jednání s kurátory a sociálními pracovníky: 3 (viz Zápisy) Spolupráce s odborníky: - PPP Šumperk - POLICIE ČR Šumperk - K - CENTRUM Šumperk - ACET - PONTIS Další: - Počátkem září 2012 jsme připravili pro třídy SEZ1 a S1 seznamovací soustředění v RK Losinka v Rapotíně. - Setkání zástupců třídních kolektivů s ředitelem školy a výchovným poradcem se konala vždy jednou za měsíc. - Téma Volba povolání a pracovně právní vztahy si žáci třetích a čtvrtých ročníků doplnili návštěvou Úřadu práce v Šumperku. Navštívili jsme také Komerční banku. - Ve středu 20. února 2013 navštívil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil naši školu. Seznámil se s jejím provozem a modernizovanými učebnami v podkroví. Projednal návrh na další možné stavební úpravy školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

22 G - ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Doplnění a rozšiřování vzdělání: Vedení školy podporuje odborný růst všech zaměstnanců, zejména pedagogů. V uvedeném školním roce absolvovali pedagogičtí pracovníci v rámci celoživotního vzdělávání pedagogů a doplnění potřebného stupně vzdělání následující vzdělávání: Teoretické vyučování - odborný výcvik: - Doplnění požadovaného stupně vzdělání a odborné způsobilosti: Ve školním roce úspěšně ukončili studium pro doplnění potřebného stupně vzdělání a odborné způsobilosti čtyři pedagogičtí zaměstnanci. - Rozšiřující studium: ve školním roce neukončil nikdo rozšiřující studium. - Pět pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení lešenářů. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz programování v NET. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení k vyhlášce 50/78 Sb. - Jeden pedagogický pracovník absolvoval kurz AutoCAD. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Jak vyučovat OV. - Dva pedagogičtí pracovníci se zúčastnili kurzu Invertor Profesional. - Jeden pedagogický pracovník se zúčastnil školení Digitální technologie ve výuce. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo ve školním roce celkem ,00 Kč. Kvalifikace u učitelů odborného výcviku - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. Dosažená kvalifikace u učitelů teoretického vyučování - viz tabulka Kvalifikace pedagogických pracovníků. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

23 Hodnocení zaměstnanců školy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V hodnoceném školním roce 2012/2013 byli zaměstnanci školy hodnoceny dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to: od : - pedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavce 5: - nepedagogičtí zaměstnanci dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 448/2011 Sb. dle 5, odstavec 1. Zařazení zaměstnanců do platových tříd: 1. Pedagogičtí zaměstnanci: od 9. do 13. platové třídy: 2. Nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou zařazeni dle náročnosti vykonávané práce od 2. do 11. platové třídy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

24 H - ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Účast žáků v odborných soutěžích 25. ledna 2013 SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh - Učeň Tesař března března dubna 2013 Krajské kolo soutěže oboru Instalatér 2013 pořádané SŠ polytechnická Olomouc pod záštitou MŠMT ČR a CTI ČR 11. ročník celostátní soutěže středních škol v Archicadu v Českých Budějovicích Krajské kolo Prezentiády, Olomouc. Dva tříčlenné týmy. Soutěž pořádalo občanské sdružení Student Cyber Games. 8. místo 6. a 11. místo 19. místo 3. a 4. místo Uspořádali jsme školní kolo v piškvorkách a vítězové postoupili do oblastního kola pisqworky 2012, kde obsadili 1. místo a postoupili do krajského kola, kde obsadili 4. místo. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

25 Vybrané sportovní aktivity: - Přespolní běh - okres, 4. místo - Pohár Josefa Masopusta - 2. místo, družstva - Orientační běh - okres, jaro i podzim, 4. místo - Basketbal - 2. místo, družstva - Sportovní lezení - okresní kolo, 3. místo - Florbal - okrsek, 1. místo; okres, 5. místo - Volejbal - 3. místo - Silový čtyřboj - okres 3. místo, jednotlivci - Lyžařský kurz 2. ročníků SŠ - Čenkovice - Teoretický blok - lyžařský kurz pro první ročníky (VL) - Sportovní kurz turistický - Jesenicko, cyklisticko-vodácký sjezd Moravy a Bozeňov pro druhé ročníky a třetí ročníky oboru vzdělání s maturitou. - Vánoční turnaj - florbal - Velikonoční turnaj v kopané - Civilní obrana okres, 2. místo - Sportovní den školy: kopaná, florbal, nohejbal, volejbal Některé další aktivity se konal Environmentální kurz pro třídu SEZ1 a S1. - Žáci si prohlédli nízkoenergetický dům v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou se uskutečnily Projektové dny tříd S3 a MSEZ se uskutečnily Projektové dny tříd MSEZ2. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

26 I - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 7 odst.1 písmeno i) novely 225/2009 Sb. Ve sledovaném školním roce byly provedeny dvě kontroly ČŠI, a to ve dnech února 2013 a května Závěrečné zprávy ČŠI jsou k nahlédnutí u ekonomky školy. SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

27 J - ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Informace o mzdových prostředcích a jejich čerpání za 1. pololetí 2013 Hlavní činnost: Finanční prostředky na platy UZ v 1. pololetí 2013 UZ Rozpočet na platy k Kč Skutečné čerpání dotace k Kč tj. na 50,59 % Limit počtu zaměstnanců pro rok 2013 platný do ,98 tj. pedagogičtí pracovníci... 38,23 nepedagogičtí pracovníci... 15,75 skutečnost k ,979 tj. pedagogičtí pracovníci.. 40,488 nepedagogičtí pracovníci.. 16,491 tj. překročení o ,35 - pedagogičtí pracovníci překročení o 2,258 z důvodu dělení tříd u oborů s maturitní zkouškou - nepedagogičtí pracovníci překročení o 0,741 je v důsledku zástupu za dlouhodobou nemoc tj. skutečný stav odpovídá rozpisu limitu. Překročení přepočteného počtu pedagogických pracovníků bude ve 2. pololetí roku 2013 řešeno přepočtem ukončení pracovních poměrů k , k a úpravou pracovních úvazků od Dosažený průměrný plat za 1. pololetí celkem za školu Kč tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 41 Kč - za pedagogického zaměstnance celkem Kč (tj. snížení oproti stejnému období 2012 o 166 Kč) - za nepedagogického zaměstnance Kč (tj. zvýšení oproti stejnému období 2012 o 789 Kč) SŠŽS - Šumperk, Bulharská 8, www. soszs.cz tel

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Mgr. Pavel Veselý, ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2008/2009 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010-2011. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Ve Frýdku-Místku 10.10.2011 Předkládá ředitel školy: Mgr. Petr Solich Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více