PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O."

Transkript

1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1

2 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Most dne 18. zá í 2006 PROHLÁ ENÍ kolská rada: Zástupci z izovatele: Zástupci pedagogických pracovník koly: Zástupci nezletilých a zletilých student : Milo Byd ovský Ing. Dagmar Pro ková Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová prohla ují, e dne 10. zá í 2006 projednali výro ní zprávu o innosti koly ve kolním roce 2005/2006 a výro ní zprávu o hospoda ení koly v roce Ing. Dagmar Pro ková edseda kolské rady 2

3 OBSAH: Pedagogicko organiza ní ást 1.1 Charakteristika kolského za ízení.. 4 Programové vybavení koly tabulka ehled u ebních plán jednotlivých obor Nadstandardní nabídka koly Odborná praxe ák p ehled pracovi a po et umíst ných ák Personální zabezpe ení kolního roku 2004/2005 zvy ování kvalifikace a vzd lávání u itel Údaje o p ijímacím ízení Výsledky výchovy a vzd lávání Projekty a spolupráce s jinými kolami, mezinárodní spolupráce a projekty Sout e, p ehlídky v roce 2004/2005 a umíst ní ák SS MEP Mimo kolní aktivity koly Ekonomická ást zpráva o hospoda ení koly v roce Záv r výro ní zprávy ílohy Rozhodnutí o za azení do sít kol 4.2 Výpis z obchodního rejst íku 4.3 Rozvaha 4.4 Výkaz zisk a ztrát 4.5 Výrok auditora 4.6 Inspek ní zpráva 4.7 Certifikáty o akreditaci 4.8 Významné umíst ní v sout ích a mediální hodnocení koly Obsah jednotlivých p íloh je v textové form zprávy. 3

4 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/ Charakteristika kolského za ízení Název koly, sídlo, odlou ená pracovi izovatel, adresa z izovatele Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. E. Basse 1142/9, Most COMÉNIA v.o.s. E. Basse 1142/9, Most Jméno editele koly statutární zástupce editele Ing. Vladimíra Ilievová Ing. Dagmar Pro ková telefon/fax web jméno pracovníka pro informace Datum z ízení (zalo ení) koly, datum za azení do sít, poslední aktualizace v síti Sou ásti koly podle Rozhodnutí o za azení do sít a jejich kapacity Milo Byd ovský 1. zá í 1993 kola nemá ádné sou ásti kola má kapacitu 240 ák 4

5 echny druhy a typy kol a kolských za ízení, které kola sdru uje viz tabulka: a = kolní rok 2005/2006 b = kolní rok 2006/2007 Typ koly Po et t íd Po et ák Po et ák na t ídu SO a b a b a b ,25 26,6 Rada koly byla z ízena dne ve slo ení: edseda: Ing. Dagmar Pro ková lenové: Mgr. Eva Jelínková Ing. Dana Balochová pí Jana Nedv dová pí Pavla Urbanová Rada koly jedná dle harmonogramu, pravideln se schází 2x do roka. V p ípad mimo ádné situace je p ipravena okam it projednat d le itá rozhodnutí. Podle 168 kolského zákona. 561/2004 Sb. o kolské rad 167 byla dne 19. dubna 2006 zvolena kolská rada ve slo ení: Zástupci z izovatele: Milo Byd ovský Ing. Dagmar Pro ková Zástupci pedagogických pracovník koly: Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková Zástupci nezletilých a zletilých student : pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová kolská rada má funk ní období t i roky. 5

6 Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání vznikla dne 1. zá í 1993 a sídlí v centru m sta v ulici E. Basse 1142/9 v Most obklopena parkovou zelení. kolu z ídila ve ejná obchodní spole nost COMÉNIA v. o. s. jako svou jedinou organizaci, kterou reagovala na mimo ádnou pot ebu trhu po kvalitních odbornících ekonomických profesí. kola poskytuje student m kvalitní vzd lání v oblasti ekonomiky, marketingu, ú etnictví, da ové problematiky, písemné a elektronické komunikaci, v cizích jazycích a v informa ních technologiích. Volitelné p edm ty zam ila do oblasti výpo etní techniky a programování a do oblasti cestovního ruchu. Tímto sm rem také zam uje inovaci svého vybavení. Získala certifikát ECDL a spolupracuje s významnými spole nostmi v oblasti cestovního ruchu a výpo etní techniky v rámci mosteckého regionu. Do t chto organizací je také zam ena odborná praxe stejn jako do státní správy a p ísp vkových organizací. V tomto kolním roce byla vybavena jedna u ebna interaktivní tabulí, která je p ipojena p es monitor a notebook na internet. Tak je umo na vysoce kvalitní výuka se zapojením v ech student. Také byla ízena u ebna cizích jazyk, kde studenti i vyu ující mohou také vyu ívat internet. i odborné u ebny jsou p ipojeny na internet a studenti k n mu mají volný p ístup jak v dob vyu ování tak i mimo n. K pravidelnému osvojení jazyk kola organizuje ozdravné pobyty ve pan lsku. Vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor se v nuje svým student m individuáln, co je zaji no mimo jiné i konzulta ním systémem vyu ujících. 6

7 P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í P R O G R A M P O E T L I C E N C Í Í S L O L I C E N C E Novell Net Ware / Perfect Office / Windows LC ASL9707 MS DOS ASL9707 Windows 95 Czech VUP SEL OEM Windows 95 Czech VUP SEL Office Pro 97 Win 32 Czech SEL Corel DRAW 6 for Windows WP7 2491V10937 Software 602 Multilicence Project comenius Premier Nova 16 Firma FastCom s. r. o. Program ATF Multilicence M20772 Databáze 602 pro koly Multilicence WBA XT53 Kancelá 602 pro koly První po íta ová multimediální encyklopedie Angli tina/n ina nejrychlej í metodou na PC Multilicence Multilicence Multilicence PPX WZK1 PPP St edisko multilicencí TOP-HIT Geograf Po íta e Po íta e Antivirový program AVG W9ITR MAT Clip ART 1 Zebra pro Windows Psaní v emi deseti FILIP 1 Windows XP Professional Office XP Turbo pascal 15 TPA30CZ2000 7

8 Své studenty kola hodnotí bodovým systémem, který je mnohem liberáln í a spravedliv í ne klasické známkování, a má blízko k pozd ímu hodnocení na vysokých kolách nebo bodovým hodnocením v Evrop. Na své náklady také zaji uje pro své studenty vykonání státní zkou ky z kancelá ského psaní na klávesnici a získání certifikátu ECDL European Computer Driving Licence je to mezinárodn uznávaný certifikát základních dovedností na po íta i, podrobn í informace získáte na stránkách Ve druhém ro níku oboru výpo etní technika se studenti za ínají podrobn seznamovat s profesionální úpravou textu WORDPROCESSING. Ka dý rok probíhá v této kategorii regionální sout, kde na i studenti pravideln získávají p ední umíst ní. 8

9 Vedení koly i v ichni pedagogi tí pracovníci v nují maximální úsilí studijním výsledk m student. V ichni stále upozor ují studenty i rodi e, e platba kolného slou í ke zkvalitn ní výuky a nikoli jako záruka bezpracného získání maturitního vysv ení Prosp chové d vody n kdy vedou i k odchodu student z této koly. Motiva ním prost edkem k dosa ení co nejlep ích studijních výsledk je systém prosp chových stipendií. 9

10 1.2 P ehled u ebních plán jednotlivých obor ební plán Zam ení volitelných p edm na cestovní ruch a zahrani ní obchod Platnost u ebního plánu od Vzd lávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Po et týdenních Kategorie a názvy vyu ovacích p edm A. POVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY a) edm ty povinného vyu ovacího základu Zkratky edm vyu ovacích hodin v ro níku Celkem eský jazyk a literatura JL Anglický jazyk AJ mecký jazyk NJ Matematika MAT jepis D Ob anská nauka ON lesná výchova TV Hospodá ský zem pis HZ Informa ní technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA etnictví U Statistika ST Zbo íznalství ZB CELKEM b) Volitelné Marketing a management cestovního ruchu MMCR Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/KAJ Cizí jazyk pro komer ní praxi CJKP Integra ní projektová innost IP Public relations PR CELKEM CELKEM ZA VZD LÁVACÍ PROGRAM B. NEPOVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

11 ební plán Zam ení volitelných p edm na výpo etní techniku a programování Platnost u ebního plánu od Vzd lávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Po et týdenních vyu ovacích hodin v Kategorie a názvy vyu ovacích p edm ro níku Zkratky edm Celkem A. POVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY a) edm ty povinného vyu ovacího základu eský jazyk a literatura JL Anglický jazyk AJ mecký jazyk NJ Matematika MAT jepis D Ob anská nauka ON lesná výchova TV Hospodá ský zem pis HZ Informa ní technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA etnictví U Statistika ST Zbo íznalství ZB CELKEM b) Volitelné Programování PRG Po íta ová grafika web design PGWD Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/KAJ Cizí jazyk pro komer ní praxi CJKP CELKEM CELKEM ZA VZD LÁVACÍ PROGRAM B. Nepovinné vyu ovací p edm ty Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

12 Vývoj po tu student na SS MEP od jejího vzniku Vývoj po tu student byl ovlivn n osamostatn ním Soukromé obchodní akademie v Bílin i skute ností, e ve kolním roce 1996/97 nebylo organizováno p ijímací ízení, a to vzhledem k uzákon ní povinné devítileté kolní docházky. Schválená kapacita ák koly iní 240 student. kolní rok Po et student 1993/ / / / / / / / / / / / / Po et studetn / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13 1.3 Nadstandardní nabídka koly Své priority kola podporuje i v nadstandardní nabídce svého výchovn vzd lávacího programu. Nadstandard koly je zam en: a) oblast výuky b) formy hodnocení c) p ístup pedagogických pracovník d) mimo kolní innost a) oblast výuky studenti mají mo nost b vyu ívat mezinárodní sít internetu i nad rámec vyu ování v dob svého volného asu od t etího ro níku je maturitní jazyk posílen dotací na 5 hodin týdn výuka písemné a elektronické komunikace probíhá na PC studenti mají mo nost na náklady koly získat: I. Státní zkou ku z kancelá ského psaní na klávesnici II. Certifikát ECDL III. Malou státní jazykovou zkou ku z anglického nebo n meckého jazyka bohatá nabídka odborných p edm výuka odborných p edm má k dispozici t i u ebny vybavené po íta i pro názornou výuku a projektovou innost je z ízena u ebna s interaktivní tabulí pro výuku cizích jazyk je z ízena odborná u ebna s PC p ipojenými na internet výborným student m koly vyplácí prosp chové stipendium kola spolupracuje se svými kolegy v zahrani í v mezinárodních projektech, nap. esko n mecký projekt Jugend, Schule, Wirtschaft 13

14 b) formy hodnocení kola nehodnotí studenty b ným zp sobem, ale má zpracovaný vlastní bodový systém po et bod je pak pololetn p epo ten na známky systém se osv il nebo vede studenty jak k v í aktivit tak i k soustavné práci systém je spravedliv í a je dopln n prosp chovými stipendii je dopln n konzulta ními hodinami jednotlivých vyu ujících c) p ístupy pedagogických pracovník itelé se sna í o maximální individuální p ístup ke student m studijní výsledky ka dého studenta pr inovují na internetu, kde je ka dý pod svým heslem uveden ka dý u itel poskytuje student m konzulta ní hodiny, ve kterých si mohou nechat vysv tlit látku na kterou chyb li a doplnit testy kola neztrácí kontakt se studenty ani po maturit a maximáln jim pomáhá najít vhodné uplatn ní d) mimo kolní innost kola pro studenty po ádá turisticko-plavecké soust ed ní exkurze a poznávací zájezdy zimní ly ský výcvikový kurz ozdravné pobyty v zahrani í Itálie, pan lsko, Chorvatsko 14

15 1.4 Odborná praxe ák ve kolním roce 2005/2006 ehled pracovi a po et umíst ných ák Odborná praxe byla realizována pro v echny áky 3. ro ník v délce 15 vyu ovacích dn na rozhraní síc kv tna a ervna. Studenti p edem obdr eli úkoly z ekonomických p edm a celá praxe byla v t chto p edm tech vyhodnocena. K hodnocení z praxe bylo p ihlédnuto p i klasifikaci studenta na záv r ro níku. V ina student byla na praxi se strany podnik hodnocena velmi dob e. Praxe na pracovi ti t ída 3. A Název organizace u ní probíhala odborná praxe Po et student (1) RIC Most 1 (2) GT STAV, s. r. o. Litvínov 1 (3) Herkul, s. r. o. Most 1 (4) TRANSPO, s. r. o. Louka u Litvínova 1 (5) Bytospektrum Litvínov 1 (6) CK PERN, Chomutov 1 (7) PAS, s. r. o. Most 1 (8) Cukrárna Markétka Most 1 (9) KL SPORT, Most 1 (10) Exekutorský ú ad Plze - M sto 1 (11) Tormatic Lom, ÚU Herkules Zálu í 1 (12) M sto Litvínov M stský ú ad 1 (13) Jakub Bouda Most 2 (14) Proba ní a media ní slu ba R, Praha 1 (15) Kovo rot Ji ín 1 (16) CHEMOPETROL Litvínov 1 (17) Mostecká uhelná, a. s. Most 3 (18) NEXUS MULTIMÉDIA, s. r. o. Praha 2 (19) KPMG R, s. r. o. Praha 1 (20) SIAD s. r. o., Bara any 1 (21) Interspar Most 1 (22) Technické slu by m sta Mostu a. s. 1 (23) eská rafinérská, Litvínov 1 (24) V ra Zoubková, administrativní a ú etní práce, Litvínov 1 (25) U&M, ú etní a mzdy, Most 1 (26) Z Lom 1 (27) FIRO tour, a. s. 1 (28) LIVIA, s. r. o., Most 1 15

16 Praxe na pracovi ti t ída 3. B Název organizace u ní probíhala odborná praxe Po et student (1) DELFY, s. r. o. Most 1 (2) ESKO Most, s. r. o. 1 (3) Fond ohro ených d tí, pobo ka Most 1 (4) SECURE Data Engenleerning 1 (5) Eva pánková, da ový poradce Most 1 (6) SUPER STARS Most 1 (7) Z Okru ní Most 2 (8) ZOO Centrum, Roman Holý 1 (9) UNIMONTEX Most 1 (10) Bilbo Most 1 (11) Technické slu by m sta Mostu 1 (12) CLAUS HUTH Praha s. r. o. 1 (13) Canis Centrum Most 1 (14) RIC Most 1 (15) Pionýrská skupina Osmi ka Most 1 (16) Vohanka Petr, Most 1 (17) VZP R, ÚP Most 1 (18) Kv tu e Tomanová, vedení ú etnictví, Litvínov 1 (19) Zlatnictví Orion, Most 1 (20) ELFETEXT, s. r. o. Litvínov 1 (21) KONTIN, s. r. o., Litvínov 1 (22) Z Rozmarýnová ulice, Most 1 (23) Pegatrans, sl rl ol, Dob ichovice 1 (24) Podnikatelské ú etnictví, Most 1 (25) Finan ní poradenství David Pazdera Fincentrum 1 (26) A turist, Most 1 (27) Advokátní kancelá JUDr. J. Junek Praha 1 16

17 1.5 Personální zabezpe ení kolního roku 2005/2006 zvy ování kvalifikace a vzd lávání u itel (Zahrnuje povinné p edm ty, povinn volitelné i nepovinné) Interní zam stnanci Personální zaji ní výuky na SS MEP s.r.o. ve kolním roce 2005/2006 Pracovní za azení Odborná zp sobilost Pedagogická zp sobilost (1) Ing. Vladimíra Ilievová editeka ano ano (2) Ing. Dana Balochová itel ano ano (3) Milo Byd ovský itel ano ano (4) Mgr. Eleonora Byd ovská itel ano ano (5) Mgr. Zdena Frolíková itel ano ano (6) Ing. Iveta Hanusová itel ano ne (7) Ing. Iva Hejná itel ano ano (8) Mgr. Eva Jelínková itel ano ano (9) Mgr. Pavel Mentlík itel ano ano (10) Mgr. Ludmila Oharková itel ano ano (11) Mgr. Jana Pecová itel ano ano (12) Mgr. Henry Pohanka itel ano ano (13) Ing. Hana Smr ková itel ano ne (14) Ing. Danu e Vacínová itel ano ne (15) Bc. Tomá Vimr itel ano ne Externí zam stnanci Pracovní za azení Odborná zp sobilost Pedagogická zp sobilost (16) JUDr. Jan esták itel ano ne 17

18 a = kolní rok 2004/2005 b = kolní rok 2005/2006 Celkový po et odborn a pedagog. zp sobilých itel (fyzicky) Odborná a pedagog. zp sobilost itel v % Celkový po et vyu ovaných hodin na kole v týdenním úvazku Po et hodin odu ených odborn v týdenním úvazku Po et hodin odu ených odborn v % a b a b a b a b a b ,71 88, ková skladba pedagogických pracovník podle odborné a pedagogické zp sobilosti Odborná a pedagogická zp sobilost Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do chod. ku chodci celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en Úplná 2/1 4/4 5/3 1/0 1/1 13/9 Pouze odborná 1/0 0 2/ /1 Pouze pedagogická Nekvalifikovaní Celkem 3/1 4/4 7/4 1/0 1/1 16/10 viz vyhlá ka M MT. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické zp sobilosti Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník na S Typ kursu nebo druh vzd lávací akce Po et ú astník kolení SIPVZ základní modul 13 kolení SIPVZ úvodní modul 9 kolení SIPVZ první volitelný - EXCEL 8 kolení SIPVZ druhý volitelný databáze, eský jazyk 2 Odborná kolení vyu ujících PEK 1 Odborná kolení vyu ujících IT 10 Odborná kolení vyu ujících cizích jazyk 13 Odborné kolení výchovného poradce 3 18

19 Nepedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2005/2006 K datu Interní pracovníci po et fyzických osob epo tené úvazky Dal í údaje o nepedagogických pracovnících ve kolním roce 2005/2006 : Ostatní pracovníci - po íslo Pracovní za azení, funkce Úvazek Stupe vzd lání, obor 1. statutární zástupce koly 40 V 2. administrativní pracovnice 40 SO 3. asistentka 40 S 4. uklíze ka 40 základní 19

20 1.6 Údaje o p ijímacím ízení áci p ihlá ení ke studiu ve kolním roce 2005/2006 : Název a kód oboru Celkem Do studijních obor (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M/ Celkem áci byli p ijímání ke studiu na základ po adí prosp chových pr ze základních kol. Prosp chový pr r byl stanoven do 1,8. áci p ijatí ke studiu ve kolním roce 2005/2006 : Název a kód oboru Celkem Do studijních obor (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M ijatí celkem estupy ák do SS MEP k Ukon ení studia za kolní rok 2005/ ro ník 5 1. ro ník ro ník 1 2. ro ník ro ník 0 3. ro ník ro ník 0 4. ro ník - 0 estupy ák ze SS MEP v pr hu kolního roku 2005/2006 z 1. ro níku 0 z 2. ro níku 1 z 3. ro níku 0 z 4. ro níku 0 Opakování ro níku 4. ro ník

21 1.7 Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za uplynulý kolní rok 2005/2006 Po et ák k * Prosp li s vyznamenáním Prosp li Neprosp li Nehodnoceni SO * v etn maturitních ro ník Po et t íd ve kolním roce 2005/2006 ehled t íd k ída po et ák ídní u itel 1.A 17 Mgr. Henry Pohanka 1.B 32 Mgr. Jana Pecová 2.A 30 Mgr. Pavel Mentlík 2.B 31 Ing. Danu e Vacínová 3.A 32 Ing. Dana Balochová 3.B 28 Mgr. Ludmila Oharková 4.A 21 Mgr. Eleonora Byd ovská 4.B 27 Ing. Iva Hejná 8 t íd 218 pr r ák 27,25 21

22 Celkový prosp ch student ve kole za kolní rok 2005/2006 k Celkový prosp ch student k ída za átek k. r. po et ák konec k.r. prosp li s vyznamenáním prosp lo neprosp lo neklasifikováno ode lo hem roku opakovalo ro ník pr r ídy 1.A ,37 1.B ,59 2.A ,56 2.B ,05 3.A ,55 3.B ,14 4.A ,77 4.B ,79 Celkem ,47 Hodnocení ukon ení studia : (absolutoria, maturitní a záv re né zkou ky) ída Po et ák v posledním ro níku Po et ák k maturit v 1. termínu Prosp li s vyznamenáním Prosp li Neprosp li Z jednoho edm tu Z více edm 4. A B Celkem

23 ehled univerzit a vysokých kol z hlediska zájmu student tvrtých ro ník : Název koly ída 4. A Po et student ída 4. B UJEP, Ústí nad Labem 4 11 Vysoká kola bá ská, Most 5 - Západo eská univerzita Plze 5 4 E Praha 4 3 Masarykova univerzita Brno 3 - Východo eská univerzita Hradec Králové 1 2 Technická univerzita Liberec 1 1 eská zem lská univerzita Praha - 4 Vy í odborná kola Opava - 1 Vysoká kola finan správní Most - 2 Vysoká kola hotelnictví Praha - 1 Ba ova univerzita Zlín, Slezská univerzita Opava - 1 Univerzita Karlova Praha 1 Studenti mají mo nost podat si p ihlá ky na libovolný po et vysokých kol, univerzit a vy ích odborných kol. 23

24 Hodnocení výsledk výchovného p sobení : Problematika výchovného poradenství na kole a prevence sociáln patologických jev. innost výchovného poradce: Ve kolním roce 2005/2006 poskytoval výchovný poradce informace student m o mo nostech dal ího vzd lávání, podal jim informace o trendech vývoje pracovního trhu, zajistil pro studenty besedu na adu práce Most. Spolupracoval s t ídními profesory p i ení absence a studijních problém student. Nadále trvala spolupráce se studentským parlamentem. Výchovný poradce si zvy uje svou kvalifikaci oborovým studiem na UK v Praze. innost drogového preventisty: Ve kolním roce 2005/2006 byl realizován preventivní program kola bez drog. V rámci organizace ivota koly je zaji na poradenská innost protidrogového koordinátora, výchovného poradce, ídních u itel i ostatních pedagogických pracovník. V t ídnických hodinách byly diskutovány problémy student s t ídními u iteli. D le itá byla pravidelná informovanost v ech pedagogických pracovník a zaji na jejich spolupráce. Vedení koly podporuje a zaji uje zájmové aktivity ák (zimní ly ský kurz, sportovn turistický a plavecký pobyt v Srní, vodácký kurz, náv va divadelních a filmových edstaveních). áci absolvovali p edná ky a besedy s odborníky z oblasti prevence zneu ívání návykových látek a sexuologie. První a druhé ro níky se zú astnily besedy na téma AIDS. Dochází k pravidelnému do kolování protidrogového koordinátora a výchovného poradce dle nabídky kolení. 24

25 Podmíne né vylou ení ze studia, vylou ení ze studia. Po et ák. Podmíne vylou eni ze studia ve k.r. 2005/2006: 2 student Vylou eni ze studia ve k.r. 2005/2006: 0 student Údaje o integrovaných ácích : áci integrovaní ve t ídách ve kolním roce 2005/2006 pod tabulkou uvést p ípadný komentá k problematice integrace a výchovn vzd lávací práce s handicapovanými áky. Druh posti ení: Ro ník Po et ák Sluchové posti ení - - Zrakové posti ení - - S vadami i - - lesné posti ení - - S kombinací posti ení - - S vývojovými poruchami u ení

26 1.8 Projekty a spolupráce s jinými kolami, mezinárodní spolupráce, projekty, kolení a kurzy Název projektu (1) Aliance Po et astník Partner projektu MT a Public Diplomary NATI Výstup projektu Pokra ování v dal ím kole (2) Evropský den jara kola MT (3) Jugend Schule Wirtschaft 9 nadace Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe, IZOP Institut Aachen a deník Malda fronta Dnes Dal í spolupráce se kolami SRN, PR, MLR (4) Workshop - Drá any 1 Dal í spolupráce (5) Projekt - Vektor 1 (6) Projekt Brána jazyk 3 MT Pr kolní rok (7) Projekt - Prom na 1 MT (8) ECDL Mostecka (9) Kurzy rekvalifikace ÚP Most Na e kola ve kolním roce 2005/2006 realizovala ve spolupráci se vzd lávacím institutem IZOP Institut v Aachenu v SRN mezinárodní projekt JUGEND SCHULE WIRTSCHAFT, jeho nositelem je nadace Deutsche Bank Stiftung, Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe z Frankfurt nad Mohanem. V rámci ukon ení projektu kola obsadila 1.místo v rámci celé R. Tohoto mezinárodního projektu se zú astnily koly ze SRN, Polska, Ma arska a krom nás je est kol z eské republiky. Studenti pracovali s tiskem (Mladá fronta Dnes) a vytvo ili písemnou práci s ekonomickým tématem, která byla posuzována v N mecku. Letos bylo vypracováno a posláno p t ekonomických prácí. Z celé eské republiky byla vybrána jedna práce, která postoupila do záv re ného kola. Spolupráce s IZOP Institutem bude pokra ovat i v p tím kolním roce. 26

27 Informace o kole : ICT plán pro kolní rok 2005/2006 Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Ul. E: Basse 1142/9 Most Spole nost s ru ením omezeným : DI : CZ IZO : izovatel koly: COMENIA v.o.s. Ul. E: Basse 1142/9 Most Vedení koly: editel : Ing Vladimíra Ilievová Statutární zástupce : Ing. Dagmar Pro ková Kontakt: Tel/fax : Studijní obory: Zam ení volitelných p edm na obchodní akademii: M/004 [01] raz je kladen na odborné p edm ty- ú etnictví, informa ní technologie, marketing, písemná a elektronická komunikace, právo, n mecký a anglický jazyk. Studenti, kte í se ipravují na p ijímací zkou ky na vysoké koly, mají mo nost individuální p ípravy v matematice a cizích jazycích. Zam ení volitelných p edm na zahrani ní obchod a cestovní ruch: M/004 [02] Odborné p edm ty jsou zam eny na marketing a management cestovního ruchu, ekonomiku, psychologii, pr vodcovské slu by, v í hodinovou dotaci cizích jazyk. Studenti budou vykonávat praxi v renomovaných kancelá ích a podnicích, které se zabývají vývozem i dovozem zbo í a slu eb v kancelá ích i podnicích, které se zabývají vývozem i dovozem zbo í a slu eb. 27

28 Zam ení volitelných p edm na informa ní technologii a programování: M/004 [03] Odborné p edm ty jsou zam eny na techniku po íta, tvorbu webových stránek, programování, základy po íta ové grafiky a práci s internetem. Studenti mají mo nost zapojit se do mezinárodních vzd lávacích projekt koly. V p ípad dobrých studijních výsledk mohou získat prosp chové stipendium. Poskytovaný stupe vzd lání St ední vzd lání ukon ené maturitní zkou kou. Po et ák a po et t íd. Celkem na kole studuje 219 ák k Jedná se o formu denního studia. Po et t íd 8 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B Po et vyu ujících V sou asné dob na na í kole pracuje 15 stálých pedagogických pracovník. Jeden externí pracovník. kolu ídí 1 editelka, 1 statutární zástupce. Na kole je jeden výchovný poradce a drogový preventista Mgr. Pavel Mentlík. V rámci SIPVZ vyu ující absolvovali kolení typu Z a P a to následovn : - kolení Z absolvovalo 13 pedagog - kolení P úvodní absolvovalo 10 pedagog - kolení PI absolvovalo 8 pedagog Materiáln technické podmínky vzd lávání na na í kole sou asný stav. Na kole je 8 kmenových u eben, 2 u ebny výpo etní techniky, 1 u ebna písemného elektronického styku, 1 multimediální u ebna vybavená interaktivní tabulí, 1 jazyková u ebna, 1 ebna fiktivních firem. V u ebn VT1 je 17 po íta mlad ích 5 let, jeden dataprojektor, laserová tiskárna. U ebna je ipojena na internet. Dále je vybavena scannerem, barevnou inkoustovou tiskárnou, jednou star í inkoustovou tiskárnou vyu ívanou pro tisk z programu pro ú etnictví. V u ebn je nainstalovaný opera ní systém Windows 95, Office 97 a Open Office. Vyu ívá se pro výuku informa ních technologií, ú etnictví a p íle itostn i pro výuku jazyk. Probíhají zde kurzy po ádané v rámci SIPVZ. V u ebn VT2 je 17 po íta mlad ích 5 let, dataprojektor, laserová tiskárna. Nainstalován je opera ní sytém Windows XP, Office 2000, Open Office. Dále je nainstalovaný program Corel a Turbo pascal. Vyu uje se zde programování a základy po íta ové grafiky. U ebna se také vyu ívá pro kurzy kolení SIPVZ a je akreditována pro testování ECDL. 28

29 ebna PEK je vybavena 17 samostatnými po íta i s opera ním systémem Windows 95 a Office 97. Není p ipojena na internet. V u ebn je laserová tiskárna a je vyu ívána pouze k výuce písemné elektronické komunikace. Od máme jednu multimediální u ebnu vybavenou interaktivní tabulí, dataprojektorem a notebookem. U ebna je dle pot eby vyu ívána v emi vyu ujícími a poskytuje moderní formu výuky. Na kole je 8 kabinet, které jsou vybaveny po íta em s internetovým p ipojením, tiskárnou. kolní pro kolní matriku vyu ívá systém Bakalá, který je v dosahu v ech vyu ujících. Pro internetové spojení s rodi i hodnocení a absence vyu íváme vlastního programu Hodnocení student, který je p ístupný z na ich www stránek. Plán pro rok 2006 Plánem pro tento rok je dovybavit jazykovou u ebnu o 5 pracovních stanic. Zajistit p echod ebny VT1 z opera ního systému Windows 95 na Windows XP pod kterým by pracoval nový etní výukový program. Do u ebny VT2 po ídit výukový software, který je zve ejn n na evalua ním webu M MT. Dotace budou po ity na zaji ní vzd lávání pedagogických pracovník v rámci projektu SIPVZ základní u ivatelské znalosti (oblast Z) a kolení pou ených u ivatel (oblast P). Dále uva ujeme o kolení specifických znalostí pro kantory odborných p edm. kola po ádala o dotaci Standart ICT ve vý i ,-- K. 29

30 Lekto i pro kolení pro volitelné p edm ty Základní modul Z Lekto i: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Úvodní modul P Lekto í: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Volitelný modul P = Tabulkové kalkulátory Lekto i: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Volitelný modul P = Databázové systémy Za áte níci Pokro ilí Lektorka: Ing. Dana Balochová Volitelný modul P = Pokro ilá práce s textem a DTP Lektorka: Ing. Dana Balochová Volitelný modul = ICT ve výuce eského jazyka a literatury Lektor: Mgr. Pavel Mentlík Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Telefon: telefon: Mgr. Pavel Mentlík Telefon:

31 Projekt INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodn ných skupin v Ústeckém kraji EQUAL/020 edkladatel projektu: RIC, s. r. o. Ing. Dagmar Pro ková Zhotovitel projektu: SS MEP, s. r. o. Ing. Vladimíra Ilievová Na e kola se stala jedním z 15 eských partner projektu INNOSTART iniciativy spole enství EQUAL. Zahrani ními partnery jsou: Groen Ondernemerschap Nizozemsko Novo aqricultura novo Desenvolvimento roral Portugalsko Equal Enterprice Scotland Velká Británie SS MEP v rámci tohoto projektu bude pracovat na p íprav obsahu kolení, íprav lektor, pilotním ov ení a vybudování pracovi úseku vzd lávání v oblasti: Ekonomie Informa ních technologií etnictví Sociologie Práva 31

32 1.9 Sout e a p ehlídky ve kolním roce 2005/2006 umíst ní ák SS MEP Pod tabulku uve te významná umíst ní a úsp chy ( áky neuvád jte jmenovit ). Po ty ú astník : Název sout e, p ehlídky kolní okresní oblastní úst ední kolo kolo kolo kolo 1. Sout STL Fotbal st edních kol Sálová kopana Sout ve spellingu tudákoviny Turnaj ve florbale Olympiáda v n meckém jazyce Olympiáda v eském jazyce OLympiáda v anglickém jazyce Mezinárodní sout v N mecká Konverza ní sout v anglickém jazyce Zem pisná olympiáda Konverza ní sout v Nj Okresní sout v programování Mistrovství R v grafických p edm tech P ebor kol ve volejbalu místo Váno ní fotbalový turnaj místo Atletický p ebor kol Katorský volejbalový turnaj - 4. místo Sout Vytvo ení prezentace na CD St edo kolská odborná innost z oblasti ekonomiky Atletický pohár st edních kol P ebor st edních kol ve volejbalu dívek P ebor st edních kol ve stolním fotbale dvojic Sout ve floorballu kolní bike maraton kolem Mostu Turnaj ve volejbale dívek na 14. Z Most P ebor ve futrale Zkou ka ECDL - Mezinárodní zkou ka základních znalostí výpo etní techniky Sout - Jugend - Schule - Wirtschaft - mezinárodní projekt, který zaji uje nadace Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen - Hilfe zur Selbsthilfe. Zaji uje IZOP - Institut Aachen

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více