PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O."

Transkript

1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1

2 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Most dne 18. zá í 2006 PROHLÁ ENÍ kolská rada: Zástupci z izovatele: Zástupci pedagogických pracovník koly: Zástupci nezletilých a zletilých student : Milo Byd ovský Ing. Dagmar Pro ková Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová prohla ují, e dne 10. zá í 2006 projednali výro ní zprávu o innosti koly ve kolním roce 2005/2006 a výro ní zprávu o hospoda ení koly v roce Ing. Dagmar Pro ková edseda kolské rady 2

3 OBSAH: Pedagogicko organiza ní ást 1.1 Charakteristika kolského za ízení.. 4 Programové vybavení koly tabulka ehled u ebních plán jednotlivých obor Nadstandardní nabídka koly Odborná praxe ák p ehled pracovi a po et umíst ných ák Personální zabezpe ení kolního roku 2004/2005 zvy ování kvalifikace a vzd lávání u itel Údaje o p ijímacím ízení Výsledky výchovy a vzd lávání Projekty a spolupráce s jinými kolami, mezinárodní spolupráce a projekty Sout e, p ehlídky v roce 2004/2005 a umíst ní ák SS MEP Mimo kolní aktivity koly Ekonomická ást zpráva o hospoda ení koly v roce Záv r výro ní zprávy ílohy Rozhodnutí o za azení do sít kol 4.2 Výpis z obchodního rejst íku 4.3 Rozvaha 4.4 Výkaz zisk a ztrát 4.5 Výrok auditora 4.6 Inspek ní zpráva 4.7 Certifikáty o akreditaci 4.8 Významné umíst ní v sout ích a mediální hodnocení koly Obsah jednotlivých p íloh je v textové form zprávy. 3

4 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/ Charakteristika kolského za ízení Název koly, sídlo, odlou ená pracovi izovatel, adresa z izovatele Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. E. Basse 1142/9, Most COMÉNIA v.o.s. E. Basse 1142/9, Most Jméno editele koly statutární zástupce editele Ing. Vladimíra Ilievová Ing. Dagmar Pro ková telefon/fax web jméno pracovníka pro informace Datum z ízení (zalo ení) koly, datum za azení do sít, poslední aktualizace v síti Sou ásti koly podle Rozhodnutí o za azení do sít a jejich kapacity Milo Byd ovský 1. zá í 1993 kola nemá ádné sou ásti kola má kapacitu 240 ák 4

5 echny druhy a typy kol a kolských za ízení, které kola sdru uje viz tabulka: a = kolní rok 2005/2006 b = kolní rok 2006/2007 Typ koly Po et t íd Po et ák Po et ák na t ídu SO a b a b a b ,25 26,6 Rada koly byla z ízena dne ve slo ení: edseda: Ing. Dagmar Pro ková lenové: Mgr. Eva Jelínková Ing. Dana Balochová pí Jana Nedv dová pí Pavla Urbanová Rada koly jedná dle harmonogramu, pravideln se schází 2x do roka. V p ípad mimo ádné situace je p ipravena okam it projednat d le itá rozhodnutí. Podle 168 kolského zákona. 561/2004 Sb. o kolské rad 167 byla dne 19. dubna 2006 zvolena kolská rada ve slo ení: Zástupci z izovatele: Milo Byd ovský Ing. Dagmar Pro ková Zástupci pedagogických pracovník koly: Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková Zástupci nezletilých a zletilých student : pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová kolská rada má funk ní období t i roky. 5

6 Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání vznikla dne 1. zá í 1993 a sídlí v centru m sta v ulici E. Basse 1142/9 v Most obklopena parkovou zelení. kolu z ídila ve ejná obchodní spole nost COMÉNIA v. o. s. jako svou jedinou organizaci, kterou reagovala na mimo ádnou pot ebu trhu po kvalitních odbornících ekonomických profesí. kola poskytuje student m kvalitní vzd lání v oblasti ekonomiky, marketingu, ú etnictví, da ové problematiky, písemné a elektronické komunikaci, v cizích jazycích a v informa ních technologiích. Volitelné p edm ty zam ila do oblasti výpo etní techniky a programování a do oblasti cestovního ruchu. Tímto sm rem také zam uje inovaci svého vybavení. Získala certifikát ECDL a spolupracuje s významnými spole nostmi v oblasti cestovního ruchu a výpo etní techniky v rámci mosteckého regionu. Do t chto organizací je také zam ena odborná praxe stejn jako do státní správy a p ísp vkových organizací. V tomto kolním roce byla vybavena jedna u ebna interaktivní tabulí, která je p ipojena p es monitor a notebook na internet. Tak je umo na vysoce kvalitní výuka se zapojením v ech student. Také byla ízena u ebna cizích jazyk, kde studenti i vyu ující mohou také vyu ívat internet. i odborné u ebny jsou p ipojeny na internet a studenti k n mu mají volný p ístup jak v dob vyu ování tak i mimo n. K pravidelnému osvojení jazyk kola organizuje ozdravné pobyty ve pan lsku. Vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor se v nuje svým student m individuáln, co je zaji no mimo jiné i konzulta ním systémem vyu ujících. 6

7 P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í P R O G R A M P O E T L I C E N C Í Í S L O L I C E N C E Novell Net Ware / Perfect Office / Windows LC ASL9707 MS DOS ASL9707 Windows 95 Czech VUP SEL OEM Windows 95 Czech VUP SEL Office Pro 97 Win 32 Czech SEL Corel DRAW 6 for Windows WP7 2491V10937 Software 602 Multilicence Project comenius Premier Nova 16 Firma FastCom s. r. o. Program ATF Multilicence M20772 Databáze 602 pro koly Multilicence WBA XT53 Kancelá 602 pro koly První po íta ová multimediální encyklopedie Angli tina/n ina nejrychlej í metodou na PC Multilicence Multilicence Multilicence PPX WZK1 PPP St edisko multilicencí TOP-HIT Geograf Po íta e Po íta e Antivirový program AVG W9ITR MAT Clip ART 1 Zebra pro Windows Psaní v emi deseti FILIP 1 Windows XP Professional Office XP Turbo pascal 15 TPA30CZ2000 7

8 Své studenty kola hodnotí bodovým systémem, který je mnohem liberáln í a spravedliv í ne klasické známkování, a má blízko k pozd ímu hodnocení na vysokých kolách nebo bodovým hodnocením v Evrop. Na své náklady také zaji uje pro své studenty vykonání státní zkou ky z kancelá ského psaní na klávesnici a získání certifikátu ECDL European Computer Driving Licence je to mezinárodn uznávaný certifikát základních dovedností na po íta i, podrobn í informace získáte na stránkách Ve druhém ro níku oboru výpo etní technika se studenti za ínají podrobn seznamovat s profesionální úpravou textu WORDPROCESSING. Ka dý rok probíhá v této kategorii regionální sout, kde na i studenti pravideln získávají p ední umíst ní. 8

9 Vedení koly i v ichni pedagogi tí pracovníci v nují maximální úsilí studijním výsledk m student. V ichni stále upozor ují studenty i rodi e, e platba kolného slou í ke zkvalitn ní výuky a nikoli jako záruka bezpracného získání maturitního vysv ení Prosp chové d vody n kdy vedou i k odchodu student z této koly. Motiva ním prost edkem k dosa ení co nejlep ích studijních výsledk je systém prosp chových stipendií. 9

10 1.2 P ehled u ebních plán jednotlivých obor ební plán Zam ení volitelných p edm na cestovní ruch a zahrani ní obchod Platnost u ebního plánu od Vzd lávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Po et týdenních Kategorie a názvy vyu ovacích p edm A. POVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY a) edm ty povinného vyu ovacího základu Zkratky edm vyu ovacích hodin v ro níku Celkem eský jazyk a literatura JL Anglický jazyk AJ mecký jazyk NJ Matematika MAT jepis D Ob anská nauka ON lesná výchova TV Hospodá ský zem pis HZ Informa ní technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA etnictví U Statistika ST Zbo íznalství ZB CELKEM b) Volitelné Marketing a management cestovního ruchu MMCR Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/KAJ Cizí jazyk pro komer ní praxi CJKP Integra ní projektová innost IP Public relations PR CELKEM CELKEM ZA VZD LÁVACÍ PROGRAM B. NEPOVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

11 ební plán Zam ení volitelných p edm na výpo etní techniku a programování Platnost u ebního plánu od Vzd lávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Po et týdenních vyu ovacích hodin v Kategorie a názvy vyu ovacích p edm ro níku Zkratky edm Celkem A. POVINNÉ VYU OVACÍ P EDM TY a) edm ty povinného vyu ovacího základu eský jazyk a literatura JL Anglický jazyk AJ mecký jazyk NJ Matematika MAT jepis D Ob anská nauka ON lesná výchova TV Hospodá ský zem pis HZ Informa ní technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA etnictví U Statistika ST Zbo íznalství ZB CELKEM b) Volitelné Programování PRG Po íta ová grafika web design PGWD Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/KAJ Cizí jazyk pro komer ní praxi CJKP CELKEM CELKEM ZA VZD LÁVACÍ PROGRAM B. Nepovinné vyu ovací p edm ty Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

12 Vývoj po tu student na SS MEP od jejího vzniku Vývoj po tu student byl ovlivn n osamostatn ním Soukromé obchodní akademie v Bílin i skute ností, e ve kolním roce 1996/97 nebylo organizováno p ijímací ízení, a to vzhledem k uzákon ní povinné devítileté kolní docházky. Schválená kapacita ák koly iní 240 student. kolní rok Po et student 1993/ / / / / / / / / / / / / Po et studetn / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

13 1.3 Nadstandardní nabídka koly Své priority kola podporuje i v nadstandardní nabídce svého výchovn vzd lávacího programu. Nadstandard koly je zam en: a) oblast výuky b) formy hodnocení c) p ístup pedagogických pracovník d) mimo kolní innost a) oblast výuky studenti mají mo nost b vyu ívat mezinárodní sít internetu i nad rámec vyu ování v dob svého volného asu od t etího ro níku je maturitní jazyk posílen dotací na 5 hodin týdn výuka písemné a elektronické komunikace probíhá na PC studenti mají mo nost na náklady koly získat: I. Státní zkou ku z kancelá ského psaní na klávesnici II. Certifikát ECDL III. Malou státní jazykovou zkou ku z anglického nebo n meckého jazyka bohatá nabídka odborných p edm výuka odborných p edm má k dispozici t i u ebny vybavené po íta i pro názornou výuku a projektovou innost je z ízena u ebna s interaktivní tabulí pro výuku cizích jazyk je z ízena odborná u ebna s PC p ipojenými na internet výborným student m koly vyplácí prosp chové stipendium kola spolupracuje se svými kolegy v zahrani í v mezinárodních projektech, nap. esko n mecký projekt Jugend, Schule, Wirtschaft 13

14 b) formy hodnocení kola nehodnotí studenty b ným zp sobem, ale má zpracovaný vlastní bodový systém po et bod je pak pololetn p epo ten na známky systém se osv il nebo vede studenty jak k v í aktivit tak i k soustavné práci systém je spravedliv í a je dopln n prosp chovými stipendii je dopln n konzulta ními hodinami jednotlivých vyu ujících c) p ístupy pedagogických pracovník itelé se sna í o maximální individuální p ístup ke student m studijní výsledky ka dého studenta pr inovují na internetu, kde je ka dý pod svým heslem uveden ka dý u itel poskytuje student m konzulta ní hodiny, ve kterých si mohou nechat vysv tlit látku na kterou chyb li a doplnit testy kola neztrácí kontakt se studenty ani po maturit a maximáln jim pomáhá najít vhodné uplatn ní d) mimo kolní innost kola pro studenty po ádá turisticko-plavecké soust ed ní exkurze a poznávací zájezdy zimní ly ský výcvikový kurz ozdravné pobyty v zahrani í Itálie, pan lsko, Chorvatsko 14

15 1.4 Odborná praxe ák ve kolním roce 2005/2006 ehled pracovi a po et umíst ných ák Odborná praxe byla realizována pro v echny áky 3. ro ník v délce 15 vyu ovacích dn na rozhraní síc kv tna a ervna. Studenti p edem obdr eli úkoly z ekonomických p edm a celá praxe byla v t chto p edm tech vyhodnocena. K hodnocení z praxe bylo p ihlédnuto p i klasifikaci studenta na záv r ro níku. V ina student byla na praxi se strany podnik hodnocena velmi dob e. Praxe na pracovi ti t ída 3. A Název organizace u ní probíhala odborná praxe Po et student (1) RIC Most 1 (2) GT STAV, s. r. o. Litvínov 1 (3) Herkul, s. r. o. Most 1 (4) TRANSPO, s. r. o. Louka u Litvínova 1 (5) Bytospektrum Litvínov 1 (6) CK PERN, Chomutov 1 (7) PAS, s. r. o. Most 1 (8) Cukrárna Markétka Most 1 (9) KL SPORT, Most 1 (10) Exekutorský ú ad Plze - M sto 1 (11) Tormatic Lom, ÚU Herkules Zálu í 1 (12) M sto Litvínov M stský ú ad 1 (13) Jakub Bouda Most 2 (14) Proba ní a media ní slu ba R, Praha 1 (15) Kovo rot Ji ín 1 (16) CHEMOPETROL Litvínov 1 (17) Mostecká uhelná, a. s. Most 3 (18) NEXUS MULTIMÉDIA, s. r. o. Praha 2 (19) KPMG R, s. r. o. Praha 1 (20) SIAD s. r. o., Bara any 1 (21) Interspar Most 1 (22) Technické slu by m sta Mostu a. s. 1 (23) eská rafinérská, Litvínov 1 (24) V ra Zoubková, administrativní a ú etní práce, Litvínov 1 (25) U&M, ú etní a mzdy, Most 1 (26) Z Lom 1 (27) FIRO tour, a. s. 1 (28) LIVIA, s. r. o., Most 1 15

16 Praxe na pracovi ti t ída 3. B Název organizace u ní probíhala odborná praxe Po et student (1) DELFY, s. r. o. Most 1 (2) ESKO Most, s. r. o. 1 (3) Fond ohro ených d tí, pobo ka Most 1 (4) SECURE Data Engenleerning 1 (5) Eva pánková, da ový poradce Most 1 (6) SUPER STARS Most 1 (7) Z Okru ní Most 2 (8) ZOO Centrum, Roman Holý 1 (9) UNIMONTEX Most 1 (10) Bilbo Most 1 (11) Technické slu by m sta Mostu 1 (12) CLAUS HUTH Praha s. r. o. 1 (13) Canis Centrum Most 1 (14) RIC Most 1 (15) Pionýrská skupina Osmi ka Most 1 (16) Vohanka Petr, Most 1 (17) VZP R, ÚP Most 1 (18) Kv tu e Tomanová, vedení ú etnictví, Litvínov 1 (19) Zlatnictví Orion, Most 1 (20) ELFETEXT, s. r. o. Litvínov 1 (21) KONTIN, s. r. o., Litvínov 1 (22) Z Rozmarýnová ulice, Most 1 (23) Pegatrans, sl rl ol, Dob ichovice 1 (24) Podnikatelské ú etnictví, Most 1 (25) Finan ní poradenství David Pazdera Fincentrum 1 (26) A turist, Most 1 (27) Advokátní kancelá JUDr. J. Junek Praha 1 16

17 1.5 Personální zabezpe ení kolního roku 2005/2006 zvy ování kvalifikace a vzd lávání u itel (Zahrnuje povinné p edm ty, povinn volitelné i nepovinné) Interní zam stnanci Personální zaji ní výuky na SS MEP s.r.o. ve kolním roce 2005/2006 Pracovní za azení Odborná zp sobilost Pedagogická zp sobilost (1) Ing. Vladimíra Ilievová editeka ano ano (2) Ing. Dana Balochová itel ano ano (3) Milo Byd ovský itel ano ano (4) Mgr. Eleonora Byd ovská itel ano ano (5) Mgr. Zdena Frolíková itel ano ano (6) Ing. Iveta Hanusová itel ano ne (7) Ing. Iva Hejná itel ano ano (8) Mgr. Eva Jelínková itel ano ano (9) Mgr. Pavel Mentlík itel ano ano (10) Mgr. Ludmila Oharková itel ano ano (11) Mgr. Jana Pecová itel ano ano (12) Mgr. Henry Pohanka itel ano ano (13) Ing. Hana Smr ková itel ano ne (14) Ing. Danu e Vacínová itel ano ne (15) Bc. Tomá Vimr itel ano ne Externí zam stnanci Pracovní za azení Odborná zp sobilost Pedagogická zp sobilost (16) JUDr. Jan esták itel ano ne 17

18 a = kolní rok 2004/2005 b = kolní rok 2005/2006 Celkový po et odborn a pedagog. zp sobilých itel (fyzicky) Odborná a pedagog. zp sobilost itel v % Celkový po et vyu ovaných hodin na kole v týdenním úvazku Po et hodin odu ených odborn v týdenním úvazku Po et hodin odu ených odborn v % a b a b a b a b a b ,71 88, ková skladba pedagogických pracovník podle odborné a pedagogické zp sobilosti Odborná a pedagogická zp sobilost Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do chod. ku chodci celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en celkem/ en Úplná 2/1 4/4 5/3 1/0 1/1 13/9 Pouze odborná 1/0 0 2/ /1 Pouze pedagogická Nekvalifikovaní Celkem 3/1 4/4 7/4 1/0 1/1 16/10 viz vyhlá ka M MT. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické zp sobilosti Údaje o dal ím vzd lávání pedagogických pracovník na S Typ kursu nebo druh vzd lávací akce Po et ú astník kolení SIPVZ základní modul 13 kolení SIPVZ úvodní modul 9 kolení SIPVZ první volitelný - EXCEL 8 kolení SIPVZ druhý volitelný databáze, eský jazyk 2 Odborná kolení vyu ujících PEK 1 Odborná kolení vyu ujících IT 10 Odborná kolení vyu ujících cizích jazyk 13 Odborné kolení výchovného poradce 3 18

19 Nepedagogi tí pracovníci ve kolním roce 2005/2006 K datu Interní pracovníci po et fyzických osob epo tené úvazky Dal í údaje o nepedagogických pracovnících ve kolním roce 2005/2006 : Ostatní pracovníci - po íslo Pracovní za azení, funkce Úvazek Stupe vzd lání, obor 1. statutární zástupce koly 40 V 2. administrativní pracovnice 40 SO 3. asistentka 40 S 4. uklíze ka 40 základní 19

20 1.6 Údaje o p ijímacím ízení áci p ihlá ení ke studiu ve kolním roce 2005/2006 : Název a kód oboru Celkem Do studijních obor (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M/ Celkem áci byli p ijímání ke studiu na základ po adí prosp chových pr ze základních kol. Prosp chový pr r byl stanoven do 1,8. áci p ijatí ke studiu ve kolním roce 2005/2006 : Název a kód oboru Celkem Do studijních obor (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M ijatí celkem estupy ák do SS MEP k Ukon ení studia za kolní rok 2005/ ro ník 5 1. ro ník ro ník 1 2. ro ník ro ník 0 3. ro ník ro ník 0 4. ro ník - 0 estupy ák ze SS MEP v pr hu kolního roku 2005/2006 z 1. ro níku 0 z 2. ro níku 1 z 3. ro níku 0 z 4. ro níku 0 Opakování ro níku 4. ro ník

21 1.7 Výsledky výchovy a vzd lávání Celkový prosp ch ák ve kole za uplynulý kolní rok 2005/2006 Po et ák k * Prosp li s vyznamenáním Prosp li Neprosp li Nehodnoceni SO * v etn maturitních ro ník Po et t íd ve kolním roce 2005/2006 ehled t íd k ída po et ák ídní u itel 1.A 17 Mgr. Henry Pohanka 1.B 32 Mgr. Jana Pecová 2.A 30 Mgr. Pavel Mentlík 2.B 31 Ing. Danu e Vacínová 3.A 32 Ing. Dana Balochová 3.B 28 Mgr. Ludmila Oharková 4.A 21 Mgr. Eleonora Byd ovská 4.B 27 Ing. Iva Hejná 8 t íd 218 pr r ák 27,25 21

22 Celkový prosp ch student ve kole za kolní rok 2005/2006 k Celkový prosp ch student k ída za átek k. r. po et ák konec k.r. prosp li s vyznamenáním prosp lo neprosp lo neklasifikováno ode lo hem roku opakovalo ro ník pr r ídy 1.A ,37 1.B ,59 2.A ,56 2.B ,05 3.A ,55 3.B ,14 4.A ,77 4.B ,79 Celkem ,47 Hodnocení ukon ení studia : (absolutoria, maturitní a záv re né zkou ky) ída Po et ák v posledním ro níku Po et ák k maturit v 1. termínu Prosp li s vyznamenáním Prosp li Neprosp li Z jednoho edm tu Z více edm 4. A B Celkem

23 ehled univerzit a vysokých kol z hlediska zájmu student tvrtých ro ník : Název koly ída 4. A Po et student ída 4. B UJEP, Ústí nad Labem 4 11 Vysoká kola bá ská, Most 5 - Západo eská univerzita Plze 5 4 E Praha 4 3 Masarykova univerzita Brno 3 - Východo eská univerzita Hradec Králové 1 2 Technická univerzita Liberec 1 1 eská zem lská univerzita Praha - 4 Vy í odborná kola Opava - 1 Vysoká kola finan správní Most - 2 Vysoká kola hotelnictví Praha - 1 Ba ova univerzita Zlín, Slezská univerzita Opava - 1 Univerzita Karlova Praha 1 Studenti mají mo nost podat si p ihlá ky na libovolný po et vysokých kol, univerzit a vy ích odborných kol. 23

24 Hodnocení výsledk výchovného p sobení : Problematika výchovného poradenství na kole a prevence sociáln patologických jev. innost výchovného poradce: Ve kolním roce 2005/2006 poskytoval výchovný poradce informace student m o mo nostech dal ího vzd lávání, podal jim informace o trendech vývoje pracovního trhu, zajistil pro studenty besedu na adu práce Most. Spolupracoval s t ídními profesory p i ení absence a studijních problém student. Nadále trvala spolupráce se studentským parlamentem. Výchovný poradce si zvy uje svou kvalifikaci oborovým studiem na UK v Praze. innost drogového preventisty: Ve kolním roce 2005/2006 byl realizován preventivní program kola bez drog. V rámci organizace ivota koly je zaji na poradenská innost protidrogového koordinátora, výchovného poradce, ídních u itel i ostatních pedagogických pracovník. V t ídnických hodinách byly diskutovány problémy student s t ídními u iteli. D le itá byla pravidelná informovanost v ech pedagogických pracovník a zaji na jejich spolupráce. Vedení koly podporuje a zaji uje zájmové aktivity ák (zimní ly ský kurz, sportovn turistický a plavecký pobyt v Srní, vodácký kurz, náv va divadelních a filmových edstaveních). áci absolvovali p edná ky a besedy s odborníky z oblasti prevence zneu ívání návykových látek a sexuologie. První a druhé ro níky se zú astnily besedy na téma AIDS. Dochází k pravidelnému do kolování protidrogového koordinátora a výchovného poradce dle nabídky kolení. 24

25 Podmíne né vylou ení ze studia, vylou ení ze studia. Po et ák. Podmíne vylou eni ze studia ve k.r. 2005/2006: 2 student Vylou eni ze studia ve k.r. 2005/2006: 0 student Údaje o integrovaných ácích : áci integrovaní ve t ídách ve kolním roce 2005/2006 pod tabulkou uvést p ípadný komentá k problematice integrace a výchovn vzd lávací práce s handicapovanými áky. Druh posti ení: Ro ník Po et ák Sluchové posti ení - - Zrakové posti ení - - S vadami i - - lesné posti ení - - S kombinací posti ení - - S vývojovými poruchami u ení

26 1.8 Projekty a spolupráce s jinými kolami, mezinárodní spolupráce, projekty, kolení a kurzy Název projektu (1) Aliance Po et astník Partner projektu MT a Public Diplomary NATI Výstup projektu Pokra ování v dal ím kole (2) Evropský den jara kola MT (3) Jugend Schule Wirtschaft 9 nadace Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe, IZOP Institut Aachen a deník Malda fronta Dnes Dal í spolupráce se kolami SRN, PR, MLR (4) Workshop - Drá any 1 Dal í spolupráce (5) Projekt - Vektor 1 (6) Projekt Brána jazyk 3 MT Pr kolní rok (7) Projekt - Prom na 1 MT (8) ECDL Mostecka (9) Kurzy rekvalifikace ÚP Most Na e kola ve kolním roce 2005/2006 realizovala ve spolupráci se vzd lávacím institutem IZOP Institut v Aachenu v SRN mezinárodní projekt JUGEND SCHULE WIRTSCHAFT, jeho nositelem je nadace Deutsche Bank Stiftung, Alfred Herrhausen Hilfe zur Selbsthilfe z Frankfurt nad Mohanem. V rámci ukon ení projektu kola obsadila 1.místo v rámci celé R. Tohoto mezinárodního projektu se zú astnily koly ze SRN, Polska, Ma arska a krom nás je est kol z eské republiky. Studenti pracovali s tiskem (Mladá fronta Dnes) a vytvo ili písemnou práci s ekonomickým tématem, která byla posuzována v N mecku. Letos bylo vypracováno a posláno p t ekonomických prácí. Z celé eské republiky byla vybrána jedna práce, která postoupila do záv re ného kola. Spolupráce s IZOP Institutem bude pokra ovat i v p tím kolním roce. 26

27 Informace o kole : ICT plán pro kolní rok 2005/2006 Soukromá st ední kola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Ul. E: Basse 1142/9 Most Spole nost s ru ením omezeným : DI : CZ IZO : izovatel koly: COMENIA v.o.s. Ul. E: Basse 1142/9 Most Vedení koly: editel : Ing Vladimíra Ilievová Statutární zástupce : Ing. Dagmar Pro ková Kontakt: Tel/fax : Studijní obory: Zam ení volitelných p edm na obchodní akademii: M/004 [01] raz je kladen na odborné p edm ty- ú etnictví, informa ní technologie, marketing, písemná a elektronická komunikace, právo, n mecký a anglický jazyk. Studenti, kte í se ipravují na p ijímací zkou ky na vysoké koly, mají mo nost individuální p ípravy v matematice a cizích jazycích. Zam ení volitelných p edm na zahrani ní obchod a cestovní ruch: M/004 [02] Odborné p edm ty jsou zam eny na marketing a management cestovního ruchu, ekonomiku, psychologii, pr vodcovské slu by, v í hodinovou dotaci cizích jazyk. Studenti budou vykonávat praxi v renomovaných kancelá ích a podnicích, které se zabývají vývozem i dovozem zbo í a slu eb v kancelá ích i podnicích, které se zabývají vývozem i dovozem zbo í a slu eb. 27

28 Zam ení volitelných p edm na informa ní technologii a programování: M/004 [03] Odborné p edm ty jsou zam eny na techniku po íta, tvorbu webových stránek, programování, základy po íta ové grafiky a práci s internetem. Studenti mají mo nost zapojit se do mezinárodních vzd lávacích projekt koly. V p ípad dobrých studijních výsledk mohou získat prosp chové stipendium. Poskytovaný stupe vzd lání St ední vzd lání ukon ené maturitní zkou kou. Po et ák a po et t íd. Celkem na kole studuje 219 ák k Jedná se o formu denního studia. Po et t íd 8 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B Po et vyu ujících V sou asné dob na na í kole pracuje 15 stálých pedagogických pracovník. Jeden externí pracovník. kolu ídí 1 editelka, 1 statutární zástupce. Na kole je jeden výchovný poradce a drogový preventista Mgr. Pavel Mentlík. V rámci SIPVZ vyu ující absolvovali kolení typu Z a P a to následovn : - kolení Z absolvovalo 13 pedagog - kolení P úvodní absolvovalo 10 pedagog - kolení PI absolvovalo 8 pedagog Materiáln technické podmínky vzd lávání na na í kole sou asný stav. Na kole je 8 kmenových u eben, 2 u ebny výpo etní techniky, 1 u ebna písemného elektronického styku, 1 multimediální u ebna vybavená interaktivní tabulí, 1 jazyková u ebna, 1 ebna fiktivních firem. V u ebn VT1 je 17 po íta mlad ích 5 let, jeden dataprojektor, laserová tiskárna. U ebna je ipojena na internet. Dále je vybavena scannerem, barevnou inkoustovou tiskárnou, jednou star í inkoustovou tiskárnou vyu ívanou pro tisk z programu pro ú etnictví. V u ebn je nainstalovaný opera ní systém Windows 95, Office 97 a Open Office. Vyu ívá se pro výuku informa ních technologií, ú etnictví a p íle itostn i pro výuku jazyk. Probíhají zde kurzy po ádané v rámci SIPVZ. V u ebn VT2 je 17 po íta mlad ích 5 let, dataprojektor, laserová tiskárna. Nainstalován je opera ní sytém Windows XP, Office 2000, Open Office. Dále je nainstalovaný program Corel a Turbo pascal. Vyu uje se zde programování a základy po íta ové grafiky. U ebna se také vyu ívá pro kurzy kolení SIPVZ a je akreditována pro testování ECDL. 28

29 ebna PEK je vybavena 17 samostatnými po íta i s opera ním systémem Windows 95 a Office 97. Není p ipojena na internet. V u ebn je laserová tiskárna a je vyu ívána pouze k výuce písemné elektronické komunikace. Od máme jednu multimediální u ebnu vybavenou interaktivní tabulí, dataprojektorem a notebookem. U ebna je dle pot eby vyu ívána v emi vyu ujícími a poskytuje moderní formu výuky. Na kole je 8 kabinet, které jsou vybaveny po íta em s internetovým p ipojením, tiskárnou. kolní pro kolní matriku vyu ívá systém Bakalá, který je v dosahu v ech vyu ujících. Pro internetové spojení s rodi i hodnocení a absence vyu íváme vlastního programu Hodnocení student, který je p ístupný z na ich www stránek. Plán pro rok 2006 Plánem pro tento rok je dovybavit jazykovou u ebnu o 5 pracovních stanic. Zajistit p echod ebny VT1 z opera ního systému Windows 95 na Windows XP pod kterým by pracoval nový etní výukový program. Do u ebny VT2 po ídit výukový software, který je zve ejn n na evalua ním webu M MT. Dotace budou po ity na zaji ní vzd lávání pedagogických pracovník v rámci projektu SIPVZ základní u ivatelské znalosti (oblast Z) a kolení pou ených u ivatel (oblast P). Dále uva ujeme o kolení specifických znalostí pro kantory odborných p edm. kola po ádala o dotaci Standart ICT ve vý i ,-- K. 29

30 Lekto i pro kolení pro volitelné p edm ty Základní modul Z Lekto i: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Úvodní modul P Lekto í: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Volitelný modul P = Tabulkové kalkulátory Lekto i: Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Volitelný modul P = Databázové systémy Za áte níci Pokro ilí Lektorka: Ing. Dana Balochová Volitelný modul P = Pokro ilá práce s textem a DTP Lektorka: Ing. Dana Balochová Volitelný modul = ICT ve výuce eského jazyka a literatury Lektor: Mgr. Pavel Mentlík Ing. Dana Balochová Bc. Tomá Vimr Telefon: telefon: Mgr. Pavel Mentlík Telefon:

31 Projekt INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodn ných skupin v Ústeckém kraji EQUAL/020 edkladatel projektu: RIC, s. r. o. Ing. Dagmar Pro ková Zhotovitel projektu: SS MEP, s. r. o. Ing. Vladimíra Ilievová Na e kola se stala jedním z 15 eských partner projektu INNOSTART iniciativy spole enství EQUAL. Zahrani ními partnery jsou: Groen Ondernemerschap Nizozemsko Novo aqricultura novo Desenvolvimento roral Portugalsko Equal Enterprice Scotland Velká Británie SS MEP v rámci tohoto projektu bude pracovat na p íprav obsahu kolení, íprav lektor, pilotním ov ení a vybudování pracovi úseku vzd lávání v oblasti: Ekonomie Informa ních technologií etnictví Sociologie Práva 31

32 1.9 Sout e a p ehlídky ve kolním roce 2005/2006 umíst ní ák SS MEP Pod tabulku uve te významná umíst ní a úsp chy ( áky neuvád jte jmenovit ). Po ty ú astník : Název sout e, p ehlídky kolní okresní oblastní úst ední kolo kolo kolo kolo 1. Sout STL Fotbal st edních kol Sálová kopana Sout ve spellingu tudákoviny Turnaj ve florbale Olympiáda v n meckém jazyce Olympiáda v eském jazyce OLympiáda v anglickém jazyce Mezinárodní sout v N mecká Konverza ní sout v anglickém jazyce Zem pisná olympiáda Konverza ní sout v Nj Okresní sout v programování Mistrovství R v grafických p edm tech P ebor kol ve volejbalu místo Váno ní fotbalový turnaj místo Atletický p ebor kol Katorský volejbalový turnaj - 4. místo Sout Vytvo ení prezentace na CD St edo kolská odborná innost z oblasti ekonomiky Atletický pohár st edních kol P ebor st edních kol ve volejbalu dívek P ebor st edních kol ve stolním fotbale dvojic Sout ve floorballu kolní bike maraton kolem Mostu Turnaj ve volejbale dívek na 14. Z Most P ebor ve futrale Zkou ka ECDL - Mezinárodní zkou ka základních znalostí výpo etní techniky Sout - Jugend - Schule - Wirtschaft - mezinárodní projekt, který zaji uje nadace Deutsche Bank Stiftung Alfred Herrhausen - Hilfe zur Selbsthilfe. Zaji uje IZOP - Institut Aachen

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace. Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola stavební, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Čelakovského 5 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát. Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát. Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Adresa: Smetanovo nám. 786, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 170 675 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne

ROKU SRPEN. Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo Bl 25. 8. zahájení přípravného týdne ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 SRPEN Do 30. 8. uzávěrka přihlášek pro přijímací řízení VOŠ - 2. kolo 25. 8. zahájení přípravného týdne dodatečné a opravné zkoušky dle plánu 25. 8. v 9.00 zahajovací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-382/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-382/07-13 Soukromé gymnázium Olomouc Na Vlčinci čp. 154, s.r.o. Adresa: Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 154, 779 00 Olomouc

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-321/11-P. Střední škola, Bor, Plzeňská 231. Plzeňská 231, 348 02 Bor Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-321/11-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Plzeňská 231, 348 02 Bor IČ: 00

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600 081 800 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn právní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, Rakovník 269

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka Pořadové číslo: 6. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní dokument Vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005

Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Vzdělávací centrum Turnov, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2005 Charakteristika společnosti Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník)

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) www.zas-me.cz Informační zpravodaj p r o r o d iče a žáky střed n í š k o l y č.19 Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ UČEBNÍCH OBORŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1.ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 / 2017 Třída: 1.ZK Tř. učitelka: Mgr. Petra Plachá Třída:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV

Oblastní pracoviště. Střední Čechy. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011 1 Výroční zpráva SOU Sedlčany o.p.s. o činnosti ve školním roce 2011-2012 a hospodaření za rok 2011 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 4 /2 0 1 5 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Pořadové číslo: 5. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie

Pořadové číslo: 5. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825 Č. j.: 232/15 a) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Středisko praktického vyučování PRAKTIK s. r. o., Olomouc, tř. 17. listopadu 6/A Adresa tř. 17. listopadu 6/A, 772 00 Olomouc Identifikátor:

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více