Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Garant oboru: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření bo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice B roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Statistika a ekonometrie 6207R013 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www heslo1234 Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis datum v Praze rektora D Kontaktní osoba prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika a ekonometrie Garant studijního oboru doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Cílem bakalářského studijního oboru Statistika a ekonometrie je připravit pro praxi odborníky, kteří budou mít jednak základní teoretické znalosti z oblasti kvantitativních metod, jednak praktické zkušenosti s analýzou reálných dat charakterizujících ekonomické jevy a procesy. Tyto znalosti budou vhodně doplněny základy dalších disciplín, jako jsou makro a mikroekonomie, účetnictví, finance, marketing, management, právo a mnohé další. Absolventi tohoto oboru tím získávají velmi dobrý ekonomický základ, který bude dobře doplňovat jejich odborné vzdělání. Kombinace základu ekonomických disciplín ve spojitosti s vysokou odbornou kvalifikací je spornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia. Absolventi tohoto oboru jsou v praxi vyhledáváni a vysoce oceňováni pro již výše zmíněné vlastnosti. Nalézají uplatnění v bankách, finančních institucích, pojišťovnách, ve firmách provádějící marketingové průzkumy, ve státní správě, prostě všude tam, kde se pracuje s daty, modely a kde je potřeba logické myšlení. K tomu jim poslouží velice pečlivě sestavený studijní program, který je srovnatelný s obdobnými programy na prestižních domácích i zahraničních univerzitách, a kvalitní pedagogické zázemí tohoto oboru. Studenti absolvují základní předměty patřící do oblasti statistiky - pravděpodobnost a matematickou statistiku, regresní a korelační analýzu, kategoriální data, časové řady, hospodářskou statistiku a demografii z o oblasti ekonometrie liární, matematické, stochastické a ekonometrické modely a operační výzkum. Kromě množství povinných předmětů si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrovat více do statistiky či do ekonometrie. Samozřejmostí je možnost studovat některé předměty v angličtině. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolvent bakalářského studijního oboru Statistika a ekonometrie má základní znalosti z matematiky, pravděpodobnosti, matematické statistiky, statistických metod, liárního, matematického, stochastického a ekonometrického modelování a operačního výzkumu. K tomu má dostatečně široké všeobecné ekonomické vzdělání. Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti statistických analýz a ekonometrie realizovaných ve firmách i ve státní správě. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Oproti akreditaci z roku 2008 došlo ve skladbě povinných předmětů k výrazným změnám. Ze studijního plánu byly vyřazeny předměty 55F101 Ekonomická propedeutika, 4EK201 Matematické modelování a 2. cizí jazyk. Místo nich byly zařazeny předměty 4ST310 Statistické výpočetní prostředí a 4EK311 Operační výzkum a jako cizí jazyk je povinně anglický jazyk. Veškeré změny, které byly učiněny, byly pečlivě zvažovány a provedeny tak, aby zvýšily úroveň studia a lépe připravily studenty tohoto oboru na praxi a na navazující magisterské studium. Studenti oboru Statistika a ekonometrie mohou pokračovat v magisterském studiu především na oboru Statisticko-pojistné inženýrství (nyní byla podána žádost v rámci reakreditace oboru na změnu názvu na Statistika) a Ekonometrie a operační výzkum. Některé předměty obsahově stejné, například 3MI101 a 5EN101 Ekonomie, mohou studenti volit z různých fakult VŠE v Praze, jiné mohou studovat v české bo anglické mutaci. Předpokládáme, že předmětů s možností volby mezi českou a anglickou variantou, bude v budoucnu přibývat. Nabídka oborově volitelných předmětů byla výrazně pozměněna a svou skladbou odpovídá jnovějšímu vývoji v oblasti statistiky. Nové volitelné předměty tak jsou více zaměřeny na výpočetní aspekty statistiky a na aplikace statistických metod - 4ST315 Statistika v R, 4IT382 Tvorba aplikací v MS Excel, 4MM121 Calculus, 4EK423 Kvantitativní ekonomie, 4ST111 Úvod do pravděpodobnosti. Předměty jsou také doplněny o nabídku předmětů v anglickém jazyce 4ST318 Základy statistiky (v angličtině) a 4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině), ve kterých si studenti mohou osvojit anglickou terminologii. Původní akreditovaný studijní plán lze nalézt na webových stránkách Fakulty informatiky a statistiky Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce Na obor Statistika a ekonometrie je přijímáno 40 studentů

4 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Kvantitativní metody v ekonomice Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla Praha 3 Areál Jižní Město: Vysoká škola ekonomická v Praze Ekonomická Praha 4 - Jižní Město Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Předměty jsou zabezpečeny: tištěnou literaturou, která je dostupná k zakoupení v prodejně knihy ve VŠE bo k vypůjčení v knihovně VŠE (knihovny VŠE v Praze disponují svazky s ročním přírůstkem svazků, odebírají 317 titulů periodik a mají předplaceno 25 elektronických informačních zdrojů), odkazy na další publikace a texty dostupné v rámci elektronických informačních zdrojů VŠE (http://www.vse.cz/zdroje) bo na webových stránkách vyučujících. VŠE má v areálech v Praze 20 učeben vybavených počítači pro výuku předmětů s požadavky na práci na počítačích. Studenti mohou při výuce používat i vlastní notebooky, které mohou připojit do bezdrátové sítě Eduroam. Dále jsou k dispozici počítačové studovny s přibližně 150 počítači. Na všech pokojích na kolejích je k dispozici přípojka počítačové sítě i bezdrátová síť Eduroam.

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika a ekonometrie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. 4IZ101 Informatika 2p+2c zkouška p doc. Strossa 1. 4MM101 Matematika pro ekonomy 2p+2c zkouška p prof. Klůfa 1. 3MA101 Management 2p zkouška p prof. Veber 1. 2PR101 Právo 4p zkouška p doc. Spirit 1. 4DM201 Základy demografie 2p+2c zkouška p doc. Langhamrová 1. 4ST203 Statistika 1 2p+2c zkouška p prof. Řezanková 1. 4MM103 Matematika pro informatiky a statistiky 2p+2c zkouška p prof. Klůfa 1. 3MI101 bo 5EN101 Ekonomie I 4p+2c zkouška p doc. Pavelka prof. Holman 1. 33F101 Marketing a podniková politika 4p zkouška p prof. Kislingerová 1. 2SE201 Mezinárodní ekonomie 2p zkouška p doc. Neumann 2. 1FU201 Účetnictví I. 2p+2c zkouška p prof. Janhuba 2. 11F201 Finanční teorie, politika a instituce 4p zkouška p doc. Maaytová 2. 1FP201 Finance podniku 2p zkouška p prof. Marek 2. 4EK213 Liární modely 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 2. 4EK311 Operační výzkum 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 2. 4ES407 Hospodářská a sociální statistika 2p+2c zkouška p doc. Fischer 2. 4ST214 Teorie pravděpodobnosti 2p+2c zkouška p doc. Marek 2. 4ST215 Matematický statistika 2p+2c zkouška p RNDr. Malá 2. 4ST301 Statistické metody 1 2p+2c zkouška p doc. Arltová 3. 4ST302 Statistické metody 2 2p+2c zkouška p doc. Pecáková 3. 4ST310 Statistické výpočetní prostředí 2c zkouška p Mgr. Vrabec 3. 4EK214 Ekonometrické modely 2p+2c zkouška p doc. Cahlík 3. 4EK313 Programy pro matematické modelování 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 3. 4EK315 Stochastické modely 2p+2c zkouška p Ing. Zouhar 3. jazyk (Angličtina) 2c+2c+2+2c zkouška p 1. a 2. 4MM121 Calculus 1c zkouška pv Ing. Kaspříková 1. 4ST111 Úvod do pravděpodobnosti 2p zkouška pv doc. Marek ST323 Vybrané ekonomické disciplíny zkouška pv Ing. Závodský 2. Historie 2p prof. Janhuba 4EK202 Matematické modelování II 2c zkouška pv Ing. Kuncová 2. 4IT382 Tvorba aplikací v MS Excel 4c zkouška pv Ing. Benáčanová DM222 Demografická praktika pro statistiky 2c zkouška pv doc. Langhamrová DM415 Ekonomická demografie I 2p+2c zkouška pv doc. Langhamrová ST309 Úvod do finanční a pojistné matematiky bo 4ST608 Úvod do finanční a pojistné mat. (v AJ) 4p zkouška p Ing. Zimmermann 3. 4ST315 Statistika v R 2c zkouška pv Mgr. Bašta 3. 4ST318 Základy statistiky (v angličtině) 2c zkouška pv Ing. Helman 3. 4ST320 Základy pojistné matematiky 2p zkouška p Ing. Zimmermann 3. 4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině) 2c zkouška pv prof. Řezanková 3. 4EK423 Kvantitativní ekonomie 2p+2c zkouška pv doc. Dlouhý 3.

6 Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě části: státní bakalářská zkouška, kdy student odpovídá na dvě otázky. Otázky jsou voleny z okruhu zaměření vybraného studentem z oblasti statistiky bo ekonometrie. ze statistiky - 1 otázka ze statistiky, 1 otázka buď z demografie bo ekonomické statistiky z ekonometrie - 1 otázka z ekonometrie, 1 otázka z operačního výzkumu obhajoba bakalářské práce. Požadavky na přijímací řízení Přijímací zkouška z matematiky a angličtiny Další povinnosti / odborná praxe - Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané návrhy témat prací: Analýza dlouhodobé zaměstnanosti ve státech Evropské unie Grafické zobrazení statistických dat Problematika statistického modelování marketingových dat Programové vybavení pro statistickou analýzu dat Vícerozměrná kontingenční tabulka Statistická analýza indexu ekonomické svobody Optimalizace v systémech biologických populací Modelování trhu práce Postoptimalizační změny u dopravního problému Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví Seznam všech nabízených témat prací: a Vybrané obhájené práce: Analýza produkční funkce firmy Analýza stravování cereálními výrobky s využitím matematického modelování Formulace a metody řešení obecného distribučního problému Analýza vývoje inflace v ČR Genderová statistika - vzdělání, práce a mzdy Analýza vztahů mezi finančními a sociálními indikátory v mikrofinančním sektoru Grafické zobrazení statistických dat v R Měření dokonalosti trhů Různá pojetí propočtu souhrnné produktivity faktorů Použití metody bootstrap ve statistice Seznam všech obhájených prací: https://www.vse.cz/vskp/ bo https://www.vse.cz/vskp/index.php?co_hledat=&kde_hledat%5b%5d=nazev&kde_hledat%5b%5d=autor&kde_ hledat%5b%5d=abstrakt&katedra=kvantitativn%c3%ad+metody+v+ekonomice%2fstatistika+a+ekonometrie &rok=&typ=bakal%c3%a1%c5%99sk%c3%a1+pr%c3%a1ce&sort=dc_date_accepted&submit=filtruj Návaznost na další stud. program Obory navazujícího magisterského studia VŠE: Statisticko-pojistné inženýrství (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) zažádáno o změnu názvu na Statistika. Ekonometrie a operační výzkum (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) Finanční inženýrství (Fakulta financí a účetnictví VŠE)

7 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4IZ101 Informatika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta průběžné testy, závěrečný test Vyučující doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Co je to informatika, informační proces, jaké nástroje (technické, programové) k němu patří. Jak se vyvíjí postavení osobního počítače v tomto procesu. Počítač a data: podstata vztahu mezi sledovanou realitou, daty a informacemi; formáty dat vstupní/výstupní, výměnné, vnitřní; typy dat zpracovávané v počítačích a jejich struktury; problém efektivity výpočtů (v zobecněném pojetí) vs. konverzí dat mezi různými formáty. Smysl kancelářského programového vybavení textových editorů, tabulkových procesorů, prezentačních nástrojů, osobních DBS aj. Základní podpůrné funkce operačních systémů. Práce s databázemi v širších souvislostech: modelování a implementace datových struktur, základní nástroje pro vstup, vyhledávání a výstupní transformace dat, základy aplikačního programování nad databázemi. Počítačové sítě: vztah mezi sítěmi typu LAN a WAN; obecně zajímavé charakteristiky sítí a provozu v nich (topologie sítí, architektury peer-to-peer vs. klient-server atd.); Intert a jeho podstatné vlastnosti. Základní služby poskytované Intertem: el. pošta a další nástroje přímé adresné komunikace mezi uživateli; sdílení datových souborů; WWW. Podstata funkce přenosových protokolů, na kterých jsou tyto služby založeny. Ekonomické aplikace: podnikové IS, systémy pro správu dokumentů a obsahu,, Busiss Intelligence; aplikace elektronického podnikání (elektronický obchod, elektronické zásobování, elektronická tržiště). Využití informatiky v řízení státní správy. Základy bezpečnosti a národní specifika elektronického zpracování informací. Cvičení: Úvod do práce v lokální síti VŠE (organizační a technické podmínky práce; organizace síťových disků, přístupová práva atd.). MS Excel: formátování tabulky, základní výpočetní funkce; principy relativního a absolutního adresování, podmíněné výrazy, podmíněné formátování, základní databázové funkce (řazení, filtry); tvorba a editování grafů; náročnější databázové funkce (kontingenční tabulky ap.); základní prvky programování v jazyce Visual Basic. MS Access: práce s hotovou databází (vyhledávání); vytvoření vlastní databáze; základy práce s jazykem SQL. Vyhledávání informací v lokální síti VŠE (zejména v plnotextových databázích). Vyhledávání informací v Intertu. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Podniková informatika Gála, L., Pour., J., Šedivá, Z Z Data, informace, znalosti a Intert Sklenák, V. a kol D Užití kancelářských aplikací Kunstová, R D X Databáze jako informační zdroj pro uživatele Palovská, H D D Informatika - využívání elektronických informačních zdrojů Excel a Access 2010: efektivní zpracování dat na počítači Šedivá, Z Pecinovský, J. 2011

8 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4MM101 Matematika pro ekonomy Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta písemný test v 9. týdnu semestru, písemná a ústní zkouška Vyučující prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (přednášející) Miroslava Otavová prom. mat. (přednášející a cvičící) Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. (cvičící) RNDr. Richard Horský (cvičící) Stručná anotace předmětu Operace s aritmetickými vektory (liární kombinace, liární závislost a závislost vektorů, skalární součin). Matice, hodnost matice. Soustavy liárních rovnic, Frobeinova věta. Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití. Limita posloupnosti, limita funkce jedné proměnné. Spojitost funkce jedné proměnné. Derivace funkce jedné proměnné, derivace vyšších řádů, L'Hospitalovo pravidlo. Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy, konvexita a konkávita, inflexní body), extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce. Primitivní funkce, určitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace racionálních funkcí. Určitý integrál, vlastní integrál. Funkce dvou proměnných, parciální derivace, parciální derivace druhého řádu, lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Jacobiho determinantu, metoda Lagrangeových multiplikátorů. Diferenciální rovnice, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika pro studenty VŠE J. Klůfa 2011

9 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MA101 Management Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta dva kontrolní testy, závěrečný písemný test Vyučující prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Soudobé pojetí managementu, postavení manažera v organizace, úrovně managementu, management a podnikání Profil manažera, základní kompetence manažera, obecné principy manažerské práce, styl manažerské práce, sebeřízení a řízení času Manažerské funkce - Rozhodování - Plánování - Řízení implementace - Kontrola - Komunikace - Informatika v manažerské práci Organizační architektura, organizační formy, vývojové tendence v organizační architektuře Správa společností Projektové řízení Management ve vývoji - Stoletá historie vývoje managementu - Globalizační trendy Základy provozního managementu, typologie a struktura provozních činností, normativní základna provozního managementu, tradiční vers. moderní přístupy k organizaci provozních činností, management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita Rok vydání Veber, J..a kol D Management Robbins, S.P. - Coulter, M D Aktuální články z managementu (z odborných časopisů apod.) určené přednášejícím

10 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 2PR101 Právo Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta závěrečná ústní zkouška Vyučující doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Stát pojem, znaky, funkce a formy. Instituce státu. Právo - pojem, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva. Právní normy pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy. Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva. Právní vztahy předpoklady a prvky. Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost předpoklady a funkce. Druhy právní odpovědnosti. Právní podmínky podnikání. Subjekty podnikatelské činnosti. Charakteristika obchodních společností (družstva), Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost. Obchodní smlouvy. Specifika uzavírání smluv. Vybrané smluvní typy. Řešení obchodních sporů. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy práva pro právníky Spirit, M Z Základy obchodního práva Švarc, Z D D X Evropské právo společností (včetně úplného znění předpisů komunitárního práva) Obchodní právo po vstupu ČR do EU, ab, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? Dědič, J., Čech, P Dědič, J., Čech, P D Právo v podnikání: D.1, Základy soukromého práva Švarc, Z Z Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, Trestní řád, Trestní zákon, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon o živnostenském podnikání, Občanský soudní řád

11 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4DM201 Základy demografie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta dva písemné testy a semestrální práce Vyučující doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (přednášející) RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D. (přednášející) Ing. Ondřej Šimpach (cvičící) Stručná anotace předmětu Pojem, předmět a historický vývoj demografie Prameny demografických údajů a způsob jejich získávání (sčítání lidu a evidence demografických událostí) Vymezení demografických událostí Demografická síť Měření demografických atributů Přímá a přímá standardizace Úmrtnost, kojecká úmrtnost, příčiny smrti Porodnost, klasifikace narozených, potratovost Sňatečnost a rozvodovost Demografická struktura obyvatelstva Prostorová, sociální a ekonomická struktura obyvatelstva Migrace Vývoj české populace a první demografický přechod Vývoj světové populace a perspektiva dalšího vývoje Vývoj v Evropě po druhé světové válce (druhý demografický přechod) Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Demografie: materiály ke cvičením Langhamrová, J., Kačerová, E Z Demografie poprvé Koschin, F D Úvod do demografie Roubíček, V D Základní problémy obecné a ekonomické demografie Roubíček, V D Demografická analýza Vandeschrick, C D Demografická situace České republiky D Demografické výpočty v tabulkovém procesoru Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. a kol Fiala, T D má Základy demografie Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A D Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje vydává Český statistický úřad čtvrteltník

12 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST203 Statistika 1 Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta aktivita na přednáškách a cvičeních, průběžné testy, závěrečný test, ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Základní pojmy, formy zjišťování, tabulky a grafy rozdělení četností. Klasifikace proměnných, základní míry polohy a variability podle typů proměnných (nominální, ordinální a kvantitativní). Momenty a kvantily, druhy průměrů, vlastnosti průměru a rozptylu, míry šikmosti a špičatosti. Vyhledávání odlehlých a extrémních hodnot krabičkový graf a číslicový histogram. Principy zkoumání závislostí kontingenční tabulky, analýza rozptylu, korelační a regresní analýza, Úvod do vícerozměrných metod (metody pro klasifikaci objektů grafické znázorňování). Časové řady klasifikace, elementární charakteristiky. Indexní analýza klasifikace indexů. Individuální indexy, rozklad indexu proměnlivého složení. Souhrnné indexy Laspeyresův, Paascheho, Fisherův. Index spotřebitelských cen, výpočet inflace. Dotazníková šetření, pravidla tvorby dotazníků. Programy statistických zjišťování. Převod dat do elektronické podoby. Popis a kontrola dat, práce s chybějícími údaji. Transformace dat (výpočty nových proměnných, standardizace dat, překódování). Další manipulace s daty (soubory agregovaných dat, filtry). Analýza dat v programových systémech. Prezentace dat a výsledků analýz. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Úvod do statistiky Řezanková, H. -- Löster, T Z Statistika pro ekonomy : aplikace Marek, L D Statistika pro ekonomy Hindls, R D Analýza kategoriálních dat Řezanková, H D Analýza dat z dotazníkových šetření Řezanková, H. 2010

13 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4MM103 Matematika pro informatiky a statistiky Typ předmětu oborově povinný dopor. ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta závěrečný test a ústní zkouška Vyučující prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (přednášející) Miroslava Otavová prom. mat. (cvičící) Stručná anotace předmětu Úvod - opakování funkcí, analytická geometrie-kuželosečky Maticová algebra - blokové matice-transponování, součet, reálný násobek, součin, hodnost blokové matice, inverze a determinant blokové matice, věty o hodnosti součtu matic, reálného násobku matice, součinu matic, skeletní rozklad matice, stopa matice-věty o stopě reálného násobku matice, součtu a součinu matic Pseudoinverzní matice-existence, výpočet, použití k řešení soustav liárních rovnic, ortogonální matice-věty o součinu, inverzi, transponování a determinantu ortogonální matice, idempotentní matice, podobné matice-hodnost, determinant, stopa podobné matice Charakteristická (vlastní) čísla a vektory matice-vztah charakteristických čísel a stopy (resp. determinantu) matice, věta o vlastních číslech singulární matice, o počtu vlastních vektorů, algebraická a geometrická násobnost vlastních čísel, věta o vlastních číslech a vektorech symetrické matice Kvadratické formy-klasifikace, Sylvestrova věta Integrály - integrace racionálních funkcí, určité integrály, vlastní integrály, gama a beta funkce, dvojné integrály (integrály funkcí více proměnných), Fubiniova věta Funkce více proměnných - extrémy funkcí více proměnných, nutná podmínka pro extrém, postačující podmínka pro extrém funkce více proměnných, vázané extrémy-metoda Lagrangeových multiplikátorů, extrémy spojité funkce na kompaktní množině Diferenční rovnice - liární diferenční rovnice 1. řádu, liární diferenční rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, aplikace diferenčních rovnic Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika pro informatiky a statistiky Klůfa, J.- Sýkorová, I D Úvod do teorie matic Klůfa, J. 1998

14 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MI101 bo 5EN101 Ekonomie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/2c kreditů 8 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta aktivita na přednáškách/cvičeních, průběžné testy, závěrečný test/ústní zkouška Vyučující doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. (přednášející) prof. Ing. Robert Holman, CSc. (předníšející) Stručná anotace předmětu Principy racionálního ekonomického chování. Poptávka. Rozhodování výrobce. Tržní rovnováha. Dokonalý (dokonale konkurenční) a dokonalý (dokonale konkurenční) trh. Monopolistická konkurence. Konkurence a regulace vstupu na trh. Konkurence a monopol. Zásahy státu do cen. Pracovní trhy. Nezaměstnanost. Kapitál a investice. Perpetuita a anuita. Vlastnictví soukromé a veřejné. Externality. Volné (společné) zdroje. Domácí produkt a jeho měření. Peníze a poptávka po penězích. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Hospodářský růst. Inflace a její měření. Měnové kurzy. Veřejné rozpočty. Měnová politika cíle a nástroje. Desinflační politika a její účinky v krátkém a v dlouhém období. Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Ekonomie Holman, R D Zásady ekonomie Mankiw, N. G D Ekonomie Frank, R. H., Bernanke, B.S D X Makroekonomie ds Schiller, B.R D Mikroekonomie ds Schiller, B.R D X Mikroekonomie (základní kurs) Macáková L D Makroekonomie. Základní kurz Fuchs, K D X Makroekonomie Frait, J., Zedníček, R D Macroeconomics Gordon, R. J D Zásady ekonomie Rothbard, M. N. 2005

15 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 33F101 Marketing a podniková politika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta průběžné testy, závěrečný test Vyučující prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Podstata podniku a podnikání. Cíle a funkce podniku a jejich integrace. Typologie podniku. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketingová koncepce a principy marketingového řízení podniku. Proces a metody marketingového výzkumu, informační systém. Kupní chování zákazníka, jeho podstata a význam. Marketingový mix, podstata, nástroje. Výrobek, cena, distribuce, marketingová komunikace, výrobní politika podniku. Život podniku. Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku. Internacionální marketing, proces euroglobalizace a globalizace. Růst podniku, fúze a akvizice, transfer nákladů a daňové plánování. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy marketingu Kolektiv autorů 2011 Z Podniková ekonomika Syk, M., Kislingerová, E Z Praktikum Podnikové ekonomiky pro bakalářské studium Mikovcová, H., Scholleová, H D Úvod do podnikového hospodářství Wöhe, G., Kislingerová, E D Moderní marketing: 4. evropské vydání Kotler, P. -- Nový, V. 2007

16 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 2SE201 Mezinárodní ekonomie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta písemná zkouška Vyučující doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Úvod do studia mezinárodní ekonomie. Vývoj teorií mezinárodního obchodu: merkantilisté; klasická a oklasická škola, motaristé, keysiánci, protekcionistické teorie. Standardní model obchodu. Mezinárodní obchodní politika: její nástroje a dopady (cla, kvóty, exportní podpory); mezinárodní obchodní organizace a obchodní dohody. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitál, práce) a jeho dopad na národní ekonomiky a světovou ekonomiku Ekonomie měnového kurzu: režimy měnových kurzů, parita kupní síly (absolutní a relativní verze), parita úrokových sazeb krytá a krytá. Motaristický model měnového kurzu. Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky, platební bilance, (struktura a vyrovnávací procesy); zahraniční dluh, mezinárodní směnné relace. Motaristický a keysiánský pohled na vliv růstu důchodu a úrokové sazby. Vývoj mezinárodního měnového systému: čistý a modifikovaný zlatý standard, brettonwoodský a jamajský systém; evropský měnový systém, Evropská měnová unie. Mezinárodní měnové instituce jejich úloha v mezinárodních ekonomických vztazích: Mezinárodní měnový fond, Skupina světové banky. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Mezinárodní ekonomie Neumann, P. -- Žamberský, P. -- Jiránková, M 2010 D International Economics Appleyard, D. R., Field, A. J D International Economics Krugman, P. R., Obstfeld, M. 2009

17 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 1FU201 Účetnictví I. Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta dva průběžné testy, aktivita na cvičeních, tři případové studie, závěrečný test Vyučující prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Pojem účetnictví, jeho význam a předmět. Úkoly a obsah finančního účetnictví, uživatelé účetních výkazů. Účetní kategorie a pojmy, standardizace informačních výstupů z účetnictví. Elementy účetní metody: bilancování, dvoustranné účty, podvojný zápis. Základy účtování: dokumentace, kontrola, oceňování; účtování výsledkových transakcí. Účtování výsledkových transakcí: výdaje a příjmy, náklady a výnosy, náklady podle účelu; náklady podle druhů. Modely koloběhu majetku v podniku obchodujícím se zbožím a v podniku produkujícím výrobky odlišnosti a jejich důsledky. Koncepční rámec účetních výkazů, cíle a charakteristiky účetního výkaznictví ve světových harmonizačních procesech. Směrnice EU, US GAAP a IFRS. Dlouhodobá hmotná a hmotná aktiva jejich vymezení a klasifikace, oceňování a odepisování. Zásoby - jejich vymezení a klasifikace, oceňování. Zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností. Investice - základní typy investic, jejich umístění v rozvaze, oceňování a transakce související s investicemi. Pohledávky a výnosové transakce - realizační princip, oceňování, aktuální pohledávky a podmíněná aktiva. Cizí zdroje a rezervy - základní typy závazků a jejich oceňování, aktuální a podmíněné závazky. Vlastní kapitál struktura, specifika kapitálových společností, zvýšení a snížení základního kapitálu a transakce s ostatními složkami vlastního kapitálu. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a výkaz o úplném výsledku hospodaření. Výkaz peněžních toků. Příloha k účetním výkazům. Audit účetní závěrky a její zveřejňování. Výroční zpráva. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). Janhuba, M Z Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS, 5. aktualizované vydání Kovanicová, D Z Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví Pelák, J Roubíčková, J.a Z Sbírka příkladů z Účetnictví I kol. D Základy účetnictví: Wolters Kluwer ČR, ISBN Dvořáková, D D BP K Abeceda účetních znalostí pro každého. Kovanicová, D D Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům Kovanicová, D D X Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005: včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretaci k 1. lednu 2005 International Accounting Stand. Board, 2005

18 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 11F201 Finanční teorie, politika a instituce Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta písemná zkouška Vyučující doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Základní funkce, struktura veřejných a soukromých finančních institucí (veřejné rozpočty, státní fondy, centrální banka, komerční banky, fondy kolektivního investování a pojišťovny). Teoretický výklad emise a oběhu peněz, úroková míra její konkrétní formy (historie a současnost emise peněz, endogenita a exogenita peněz, determinanty úrokové míry a výnosová křivka). Příjmová a výdajová stránka veřejných rozpočtů (popis struktury přímých a přímých daní, investičních a investičních výdajů). Efektivnost veřejných výdajů a daní. Kontrola a audit veřejných výdajů. Tvorba a ekonomické hodnocení veřejných programů, veřejných projektů a veřejných zakázek (případové studie). Reforma veřejných financí na straně veřejných příjmů a veřejných výdajů. Cílově orientované rozpočtování v ČR (případová studie v ČR). Hodnocení dopadu vládních politik (RIA).Vztahy mezi jednotlivými úrovněmi fiskálního systému. Financování veřejné správy a jeho reforma z pohledu vládní strategie Smart administration. Komerční bankovnictví, fungování finančních a devizových trhů (bilance obchodní banky a její analýza, emise cenných papírů a obchodování na sekundárních trzích, determinanty vývoje cen, fundamentální a technická analýza, hlavních trendy v ČR a v EU). Měnová a fiskální politika (bilance a operace centrální banky, transmisní mechanismy měnové politiky, rozpočtový deficit a veřejný dluh, optimální fiskálně motární mix). Rozpočtová politika. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Veřejný sektor a veřejné finance: financování podnikatelských a podnikatelských aktivit Rok vydání Ochrana, F. -- Pavel, J. -- Vítek, L Z Peněžní ekonomie a bankovnictví Revenda, Z D Trhy cenných papírů Musílek, P D Mezinárodní finance Durčáková, J. - Mandel, M D Základy verejných financií Medveď, J. -- Nemec, J Z Veřejné finance Hamerníková, B., a kol. 2010

19 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 1FP201 Finance podniku Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška Další požadavky na studenta Semestrální práce, závěrečná písemná zkouška Vyučující prof. Ing. Petr Marek, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku. Vliv zdanění na finanční rozhodování. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů. Finanční analýza podniku. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení. Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu. Řízení ve finanční tísni. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Studijní průvodce financemi podniku Marek, P Z Finanční řízení podniku Valach, J D Manažerské finance Kislingerová, E D Finanční analýza a plánování podniku Grunwald, R., Holečkává, J. 2007

20 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK213 Liární modely Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce resp. samostatné domácí práce, průběžný a závěrečný test, ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (přednášející) Ing. Veronika Skočdopolová (cvičící) Stručná anotace předmětu formulace ekonomického a matematického modelu úlohy liárního programování, typické úlohy liárního programování, grafické řešení, základní pojmy liárního programování, simplexová metoda, dualita v úlohách liárního programování, stabilita řešení úloh liárního programování, parametrické programování, distribuční úlohy, formulace a základní pojmy, dopravní problém a metody jeho řešení, celočíselné programování - formulace typických úloh, metody sečných nadrovin, metody větvení a mezí, programové systémy pro řešení úloh liárního programování. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Liární modely Lagová, M., Jablonský, J D Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování Jablonský, J. 2007

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd 1. Vektorový prostor R n 2. Podprostory 3. Lineární zobrazení 4. Matice 5. Soustavy lineárních rovnic

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností,

1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, KMA/SZZS1 Matematika 1. Číselné posloupnosti - Definice posloupnosti, základní vlastnosti, operace s posloupnostmi, limita posloupnosti, vlastnosti limit posloupností, operace s limitami. 2. Limita funkce

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Otázky ke státní závěrečné zkoušce obor Ekonometrie a operační výzkum a) Diskrétní modely, Simulace, Nelineární programování. b) Teorie rozhodování, Teorie her. c) Ekonometrie. Otázka č. 1 a) Úlohy konvexního

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu povinný Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Účetnictví I. česky Účetnictví I. anglicky Accounting I. Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 5 Forma výuky

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Ekonometrie a operační výzkum akreditovaného v rámci studijního programu Garant oboru:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Informatika

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Informatika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Informatika akreditovaného v rámci studijního programu Garant oboru: doc. Ing. Ota Novotný,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Matematika a statistika

Matematika a statistika KMA/SZZMS Matematika a statistika Matematika 1. Číselné posloupnosti: Definice, vlastnosti, operace s posloupnostmi; limita posloupnosti a její vlastnosti, operace s limitami 2. Limita funkce jedné proměnné:

Více

Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii KMA/SZZAE Aplikace matematiky v ekonomii Matematické modely v ekonomii 1. Klasifikace prostředků matematického modelování v ekonomii. 2. Modely síťové analýzy: metody CPM a PERT. 3. Modely hromadné obsluhy:

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA 1 Metodický list č 1. Metodický list č 1. Název tématického celku: Elementární statistické zpracování 1 - Kolekce a interpretace statistických dat, základní pojmy deskriptivní statistiky. Cíl: Základním cílem tohoto tematického

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE. Anketavroce2008

INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE. Anketavroce2008 INOVACE MATEMATIKY PRO EKONOMY NA VŠE Anketavroce2008 Dne 11.12.2008 se obrátil člen katedry matematiky doc. RNDr. Jiří Henzler, CSc. na všechny učitele Vysoké školy ekonomické v Praze s následující výzvou:

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách

Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Státní závěrečná zkouška z oboru Matematika a její použití v přírodních vědách Ústní zkouška z oboru Náročnost zkoušky je podtržena její ústní formou a komisionálním charakterem. Předmětem bakalářské zkoušky

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Rozhodování o veřejných výdajích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY

POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY POŽADAVKY K SOUBORNÉ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY Bakalářský studijní program B1101 (studijní obory - Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více