Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Garant oboru: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

2 A Žádost o akreditaci / rozšíření bo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice B roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti udělení akreditace prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu bakalářský magisterský navazující magisterský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná distanční řízení KKOV Názvy studijních oborů Statistika a ekonometrie 6207R013 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www heslo1234 Schváleno VR /UR /AR VR FIS VŠE podpis datum v Praze rektora D Kontaktní osoba prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

3 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika a ekonometrie Garant studijního oboru doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Cílem bakalářského studijního oboru Statistika a ekonometrie je připravit pro praxi odborníky, kteří budou mít jednak základní teoretické znalosti z oblasti kvantitativních metod, jednak praktické zkušenosti s analýzou reálných dat charakterizujících ekonomické jevy a procesy. Tyto znalosti budou vhodně doplněny základy dalších disciplín, jako jsou makro a mikroekonomie, účetnictví, finance, marketing, management, právo a mnohé další. Absolventi tohoto oboru tím získávají velmi dobrý ekonomický základ, který bude dobře doplňovat jejich odborné vzdělání. Kombinace základu ekonomických disciplín ve spojitosti s vysokou odbornou kvalifikací je spornou výhodou při hledání zaměstnání po ukončení studia. Absolventi tohoto oboru jsou v praxi vyhledáváni a vysoce oceňováni pro již výše zmíněné vlastnosti. Nalézají uplatnění v bankách, finančních institucích, pojišťovnách, ve firmách provádějící marketingové průzkumy, ve státní správě, prostě všude tam, kde se pracuje s daty, modely a kde je potřeba logické myšlení. K tomu jim poslouží velice pečlivě sestavený studijní program, který je srovnatelný s obdobnými programy na prestižních domácích i zahraničních univerzitách, a kvalitní pedagogické zázemí tohoto oboru. Studenti absolvují základní předměty patřící do oblasti statistiky - pravděpodobnost a matematickou statistiku, regresní a korelační analýzu, kategoriální data, časové řady, hospodářskou statistiku a demografii z o oblasti ekonometrie liární, matematické, stochastické a ekonometrické modely a operační výzkum. Kromě množství povinných předmětů si studenti mohou vybírat i ze skupiny předmětů oborově volitelných a sami si tak své odborné zaměření směrovat více do statistiky či do ekonometrie. Samozřejmostí je možnost studovat některé předměty v angličtině. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolvent bakalářského studijního oboru Statistika a ekonometrie má základní znalosti z matematiky, pravděpodobnosti, matematické statistiky, statistických metod, liárního, matematického, stochastického a ekonometrického modelování a operačního výzkumu. K tomu má dostatečně široké všeobecné ekonomické vzdělání. Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti statistických analýz a ekonometrie realizovaných ve firmách i ve státní správě. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Oproti akreditaci z roku 2008 došlo ve skladbě povinných předmětů k výrazným změnám. Ze studijního plánu byly vyřazeny předměty 55F101 Ekonomická propedeutika, 4EK201 Matematické modelování a 2. cizí jazyk. Místo nich byly zařazeny předměty 4ST310 Statistické výpočetní prostředí a 4EK311 Operační výzkum a jako cizí jazyk je povinně anglický jazyk. Veškeré změny, které byly učiněny, byly pečlivě zvažovány a provedeny tak, aby zvýšily úroveň studia a lépe připravily studenty tohoto oboru na praxi a na navazující magisterské studium. Studenti oboru Statistika a ekonometrie mohou pokračovat v magisterském studiu především na oboru Statisticko-pojistné inženýrství (nyní byla podána žádost v rámci reakreditace oboru na změnu názvu na Statistika) a Ekonometrie a operační výzkum. Některé předměty obsahově stejné, například 3MI101 a 5EN101 Ekonomie, mohou studenti volit z různých fakult VŠE v Praze, jiné mohou studovat v české bo anglické mutaci. Předpokládáme, že předmětů s možností volby mezi českou a anglickou variantou, bude v budoucnu přibývat. Nabídka oborově volitelných předmětů byla výrazně pozměněna a svou skladbou odpovídá jnovějšímu vývoji v oblasti statistiky. Nové volitelné předměty tak jsou více zaměřeny na výpočetní aspekty statistiky a na aplikace statistických metod - 4ST315 Statistika v R, 4IT382 Tvorba aplikací v MS Excel, 4MM121 Calculus, 4EK423 Kvantitativní ekonomie, 4ST111 Úvod do pravděpodobnosti. Předměty jsou také doplněny o nabídku předmětů v anglickém jazyce 4ST318 Základy statistiky (v angličtině) a 4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině), ve kterých si studenti mohou osvojit anglickou terminologii. Původní akreditovaný studijní plán lze nalézt na webových stránkách Fakulty informatiky a statistiky Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce Na obor Statistika a ekonometrie je přijímáno 40 studentů

4 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Kvantitativní metody v ekonomice Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla Praha 3 Areál Jižní Město: Vysoká škola ekonomická v Praze Ekonomická Praha 4 - Jižní Město Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Předměty jsou zabezpečeny: tištěnou literaturou, která je dostupná k zakoupení v prodejně knihy ve VŠE bo k vypůjčení v knihovně VŠE (knihovny VŠE v Praze disponují svazky s ročním přírůstkem svazků, odebírají 317 titulů periodik a mají předplaceno 25 elektronických informačních zdrojů), odkazy na další publikace a texty dostupné v rámci elektronických informačních zdrojů VŠE (http://www.vse.cz/zdroje) bo na webových stránkách vyučujících. VŠE má v areálech v Praze 20 učeben vybavených počítači pro výuku předmětů s požadavky na práci na počítačích. Studenti mohou při výuce používat i vlastní notebooky, které mohou připojit do bezdrátové sítě Eduroam. Dále jsou k dispozici počítačové studovny s přibližně 150 počítači. Na všech pokojích na kolejích je k dispozici přípojka počítačové sítě i bezdrátová síť Eduroam.

5 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Vysoká škola ekonomická v Praze Součást vysoké školy Fakulta informatiky a statistiky Název studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice Název studijního oboru Statistika a ekonometrie Název předmětu rozsah způsob zak. druh před. přednášející dop. roč. 4IZ101 Informatika 2p+2c zkouška p doc. Strossa 1. 4MM101 Matematika pro ekonomy 2p+2c zkouška p prof. Klůfa 1. 3MA101 Management 2p zkouška p prof. Veber 1. 2PR101 Právo 4p zkouška p doc. Spirit 1. 4DM201 Základy demografie 2p+2c zkouška p doc. Langhamrová 1. 4ST203 Statistika 1 2p+2c zkouška p prof. Řezanková 1. 4MM103 Matematika pro informatiky a statistiky 2p+2c zkouška p prof. Klůfa 1. 3MI101 bo 5EN101 Ekonomie I 4p+2c zkouška p doc. Pavelka prof. Holman 1. 33F101 Marketing a podniková politika 4p zkouška p prof. Kislingerová 1. 2SE201 Mezinárodní ekonomie 2p zkouška p doc. Neumann 2. 1FU201 Účetnictví I. 2p+2c zkouška p prof. Janhuba 2. 11F201 Finanční teorie, politika a instituce 4p zkouška p doc. Maaytová 2. 1FP201 Finance podniku 2p zkouška p prof. Marek 2. 4EK213 Liární modely 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 2. 4EK311 Operační výzkum 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 2. 4ES407 Hospodářská a sociální statistika 2p+2c zkouška p doc. Fischer 2. 4ST214 Teorie pravděpodobnosti 2p+2c zkouška p doc. Marek 2. 4ST215 Matematický statistika 2p+2c zkouška p RNDr. Malá 2. 4ST301 Statistické metody 1 2p+2c zkouška p doc. Arltová 3. 4ST302 Statistické metody 2 2p+2c zkouška p doc. Pecáková 3. 4ST310 Statistické výpočetní prostředí 2c zkouška p Mgr. Vrabec 3. 4EK214 Ekonometrické modely 2p+2c zkouška p doc. Cahlík 3. 4EK313 Programy pro matematické modelování 2p+2c zkouška p prof. Jablonský 3. 4EK315 Stochastické modely 2p+2c zkouška p Ing. Zouhar 3. jazyk (Angličtina) 2c+2c+2+2c zkouška p 1. a 2. 4MM121 Calculus 1c zkouška pv Ing. Kaspříková 1. 4ST111 Úvod do pravděpodobnosti 2p zkouška pv doc. Marek ST323 Vybrané ekonomické disciplíny zkouška pv Ing. Závodský 2. Historie 2p prof. Janhuba 4EK202 Matematické modelování II 2c zkouška pv Ing. Kuncová 2. 4IT382 Tvorba aplikací v MS Excel 4c zkouška pv Ing. Benáčanová DM222 Demografická praktika pro statistiky 2c zkouška pv doc. Langhamrová DM415 Ekonomická demografie I 2p+2c zkouška pv doc. Langhamrová ST309 Úvod do finanční a pojistné matematiky bo 4ST608 Úvod do finanční a pojistné mat. (v AJ) 4p zkouška p Ing. Zimmermann 3. 4ST315 Statistika v R 2c zkouška pv Mgr. Bašta 3. 4ST318 Základy statistiky (v angličtině) 2c zkouška pv Ing. Helman 3. 4ST320 Základy pojistné matematiky 2p zkouška p Ing. Zimmermann 3. 4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině) 2c zkouška pv prof. Řezanková 3. 4EK423 Kvantitativní ekonomie 2p+2c zkouška pv doc. Dlouhý 3.

6 Obsah a rozsah SZZk Státní závěrečnou zkoušku tvoří dvě části: státní bakalářská zkouška, kdy student odpovídá na dvě otázky. Otázky jsou voleny z okruhu zaměření vybraného studentem z oblasti statistiky bo ekonometrie. ze statistiky - 1 otázka ze statistiky, 1 otázka buď z demografie bo ekonomické statistiky z ekonometrie - 1 otázka z ekonometrie, 1 otázka z operačního výzkumu obhajoba bakalářské práce. Požadavky na přijímací řízení Přijímací zkouška z matematiky a angličtiny Další povinnosti / odborná praxe - Návrh témat prací a obhájené práce Vybrané návrhy témat prací: Analýza dlouhodobé zaměstnanosti ve státech Evropské unie Grafické zobrazení statistických dat Problematika statistického modelování marketingových dat Programové vybavení pro statistickou analýzu dat Vícerozměrná kontingenční tabulka Statistická analýza indexu ekonomické svobody Optimalizace v systémech biologických populací Modelování trhu práce Postoptimalizační změny u dopravního problému Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví Seznam všech nabízených témat prací: a Vybrané obhájené práce: Analýza produkční funkce firmy Analýza stravování cereálními výrobky s využitím matematického modelování Formulace a metody řešení obecného distribučního problému Analýza vývoje inflace v ČR Genderová statistika - vzdělání, práce a mzdy Analýza vztahů mezi finančními a sociálními indikátory v mikrofinančním sektoru Grafické zobrazení statistických dat v R Měření dokonalosti trhů Různá pojetí propočtu souhrnné produktivity faktorů Použití metody bootstrap ve statistice Seznam všech obhájených prací: https://www.vse.cz/vskp/ bo https://www.vse.cz/vskp/index.php?co_hledat=&kde_hledat%5b%5d=nazev&kde_hledat%5b%5d=autor&kde_ hledat%5b%5d=abstrakt&katedra=kvantitativn%c3%ad+metody+v+ekonomice%2fstatistika+a+ekonometrie &rok=&typ=bakal%c3%a1%c5%99sk%c3%a1+pr%c3%a1ce&sort=dc_date_accepted&submit=filtruj Návaznost na další stud. program Obory navazujícího magisterského studia VŠE: Statisticko-pojistné inženýrství (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) zažádáno o změnu názvu na Statistika. Ekonometrie a operační výzkum (Fakulta informatiky a statistiky VŠE) Finanční inženýrství (Fakulta financí a účetnictví VŠE)

7 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4IZ101 Informatika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta průběžné testy, závěrečný test Vyučující doc. RNDr. Petr Strossa, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Co je to informatika, informační proces, jaké nástroje (technické, programové) k němu patří. Jak se vyvíjí postavení osobního počítače v tomto procesu. Počítač a data: podstata vztahu mezi sledovanou realitou, daty a informacemi; formáty dat vstupní/výstupní, výměnné, vnitřní; typy dat zpracovávané v počítačích a jejich struktury; problém efektivity výpočtů (v zobecněném pojetí) vs. konverzí dat mezi různými formáty. Smysl kancelářského programového vybavení textových editorů, tabulkových procesorů, prezentačních nástrojů, osobních DBS aj. Základní podpůrné funkce operačních systémů. Práce s databázemi v širších souvislostech: modelování a implementace datových struktur, základní nástroje pro vstup, vyhledávání a výstupní transformace dat, základy aplikačního programování nad databázemi. Počítačové sítě: vztah mezi sítěmi typu LAN a WAN; obecně zajímavé charakteristiky sítí a provozu v nich (topologie sítí, architektury peer-to-peer vs. klient-server atd.); Intert a jeho podstatné vlastnosti. Základní služby poskytované Intertem: el. pošta a další nástroje přímé adresné komunikace mezi uživateli; sdílení datových souborů; WWW. Podstata funkce přenosových protokolů, na kterých jsou tyto služby založeny. Ekonomické aplikace: podnikové IS, systémy pro správu dokumentů a obsahu,, Busiss Intelligence; aplikace elektronického podnikání (elektronický obchod, elektronické zásobování, elektronická tržiště). Využití informatiky v řízení státní správy. Základy bezpečnosti a národní specifika elektronického zpracování informací. Cvičení: Úvod do práce v lokální síti VŠE (organizační a technické podmínky práce; organizace síťových disků, přístupová práva atd.). MS Excel: formátování tabulky, základní výpočetní funkce; principy relativního a absolutního adresování, podmíněné výrazy, podmíněné formátování, základní databázové funkce (řazení, filtry); tvorba a editování grafů; náročnější databázové funkce (kontingenční tabulky ap.); základní prvky programování v jazyce Visual Basic. MS Access: práce s hotovou databází (vyhledávání); vytvoření vlastní databáze; základy práce s jazykem SQL. Vyhledávání informací v lokální síti VŠE (zejména v plnotextových databázích). Vyhledávání informací v Intertu. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Podniková informatika Gála, L., Pour., J., Šedivá, Z Z Data, informace, znalosti a Intert Sklenák, V. a kol D Užití kancelářských aplikací Kunstová, R D X Databáze jako informační zdroj pro uživatele Palovská, H D D Informatika - využívání elektronických informačních zdrojů Excel a Access 2010: efektivní zpracování dat na počítači Šedivá, Z Pecinovský, J. 2011

8 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4MM101 Matematika pro ekonomy Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta písemný test v 9. týdnu semestru, písemná a ústní zkouška Vyučující prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (přednášející) Miroslava Otavová prom. mat. (přednášející a cvičící) Ing. Nikola Kaspříková, Ph.D. (cvičící) RNDr. Richard Horský (cvičící) Stručná anotace předmětu Operace s aritmetickými vektory (liární kombinace, liární závislost a závislost vektorů, skalární součin). Matice, hodnost matice. Soustavy liárních rovnic, Frobeinova věta. Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich užití. Limita posloupnosti, limita funkce jedné proměnné. Spojitost funkce jedné proměnné. Derivace funkce jedné proměnné, derivace vyšších řádů, L'Hospitalovo pravidlo. Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy, konvexita a konkávita, inflexní body), extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce. Primitivní funkce, určitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace racionálních funkcí. Určitý integrál, vlastní integrál. Funkce dvou proměnných, parciální derivace, parciální derivace druhého řádu, lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Jacobiho determinantu, metoda Lagrangeových multiplikátorů. Diferenciální rovnice, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika pro studenty VŠE J. Klůfa 2011

9 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MA101 Management Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta dva kontrolní testy, závěrečný písemný test Vyučující prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Soudobé pojetí managementu, postavení manažera v organizace, úrovně managementu, management a podnikání Profil manažera, základní kompetence manažera, obecné principy manažerské práce, styl manažerské práce, sebeřízení a řízení času Manažerské funkce - Rozhodování - Plánování - Řízení implementace - Kontrola - Komunikace - Informatika v manažerské práci Organizační architektura, organizační formy, vývojové tendence v organizační architektuře Správa společností Projektové řízení Management ve vývoji - Stoletá historie vývoje managementu - Globalizační trendy Základy provozního managementu, typologie a struktura provozních činností, normativní základna provozního managementu, tradiční vers. moderní přístupy k organizaci provozních činností, management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita Rok vydání Veber, J..a kol D Management Robbins, S.P. - Coulter, M D Aktuální články z managementu (z odborných časopisů apod.) určené přednášejícím

10 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 2PR101 Právo Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta závěrečná ústní zkouška Vyučující doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Stát pojem, znaky, funkce a formy. Instituce státu. Právo - pojem, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva. Právní normy pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy. Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva. Právní vztahy předpoklady a prvky. Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost předpoklady a funkce. Druhy právní odpovědnosti. Právní podmínky podnikání. Subjekty podnikatelské činnosti. Charakteristika obchodních společností (družstva), Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost. Obchodní smlouvy. Specifika uzavírání smluv. Vybrané smluvní typy. Řešení obchodních sporů. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy práva pro právníky Spirit, M Z Základy obchodního práva Švarc, Z D D X Evropské právo společností (včetně úplného znění předpisů komunitárního práva) Obchodní právo po vstupu ČR do EU, ab, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? Dědič, J., Čech, P Dědič, J., Čech, P D Právo v podnikání: D.1, Základy soukromého práva Švarc, Z Z Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, Trestní řád, Trestní zákon, Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon o živnostenském podnikání, Občanský soudní řád

11 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4DM201 Základy demografie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta dva písemné testy a semestrální práce Vyučující doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (přednášející) RNDr. Markéta Pechholdová, Ph.D. (přednášející) Ing. Ondřej Šimpach (cvičící) Stručná anotace předmětu Pojem, předmět a historický vývoj demografie Prameny demografických údajů a způsob jejich získávání (sčítání lidu a evidence demografických událostí) Vymezení demografických událostí Demografická síť Měření demografických atributů Přímá a přímá standardizace Úmrtnost, kojecká úmrtnost, příčiny smrti Porodnost, klasifikace narozených, potratovost Sňatečnost a rozvodovost Demografická struktura obyvatelstva Prostorová, sociální a ekonomická struktura obyvatelstva Migrace Vývoj české populace a první demografický přechod Vývoj světové populace a perspektiva dalšího vývoje Vývoj v Evropě po druhé světové válce (druhý demografický přechod) Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Demografie: materiály ke cvičením Langhamrová, J., Kačerová, E Z Demografie poprvé Koschin, F D Úvod do demografie Roubíček, V D Základní problémy obecné a ekonomické demografie Roubíček, V D Demografická analýza Vandeschrick, C D Demografická situace České republiky D Demografické výpočty v tabulkovém procesoru Burcin, B., Fialová, L., Rychtaříková, J. a kol Fiala, T D má Základy demografie Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A D Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje vydává Český statistický úřad čtvrteltník

12 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4ST203 Statistika 1 Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta aktivita na přednáškách a cvičeních, průběžné testy, závěrečný test, ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (přednášející a cvičící) Stručná anotace předmětu Základní pojmy, formy zjišťování, tabulky a grafy rozdělení četností. Klasifikace proměnných, základní míry polohy a variability podle typů proměnných (nominální, ordinální a kvantitativní). Momenty a kvantily, druhy průměrů, vlastnosti průměru a rozptylu, míry šikmosti a špičatosti. Vyhledávání odlehlých a extrémních hodnot krabičkový graf a číslicový histogram. Principy zkoumání závislostí kontingenční tabulky, analýza rozptylu, korelační a regresní analýza, Úvod do vícerozměrných metod (metody pro klasifikaci objektů grafické znázorňování). Časové řady klasifikace, elementární charakteristiky. Indexní analýza klasifikace indexů. Individuální indexy, rozklad indexu proměnlivého složení. Souhrnné indexy Laspeyresův, Paascheho, Fisherův. Index spotřebitelských cen, výpočet inflace. Dotazníková šetření, pravidla tvorby dotazníků. Programy statistických zjišťování. Převod dat do elektronické podoby. Popis a kontrola dat, práce s chybějícími údaji. Transformace dat (výpočty nových proměnných, standardizace dat, překódování). Další manipulace s daty (soubory agregovaných dat, filtry). Analýza dat v programových systémech. Prezentace dat a výsledků analýz. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Úvod do statistiky Řezanková, H. -- Löster, T Z Statistika pro ekonomy : aplikace Marek, L D Statistika pro ekonomy Hindls, R D Analýza kategoriálních dat Řezanková, H D Analýza dat z dotazníkových šetření Řezanková, H. 2010

13 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4MM103 Matematika pro informatiky a statistiky Typ předmětu oborově povinný dopor. ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta závěrečný test a ústní zkouška Vyučující prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (přednášející) Miroslava Otavová prom. mat. (cvičící) Stručná anotace předmětu Úvod - opakování funkcí, analytická geometrie-kuželosečky Maticová algebra - blokové matice-transponování, součet, reálný násobek, součin, hodnost blokové matice, inverze a determinant blokové matice, věty o hodnosti součtu matic, reálného násobku matice, součinu matic, skeletní rozklad matice, stopa matice-věty o stopě reálného násobku matice, součtu a součinu matic Pseudoinverzní matice-existence, výpočet, použití k řešení soustav liárních rovnic, ortogonální matice-věty o součinu, inverzi, transponování a determinantu ortogonální matice, idempotentní matice, podobné matice-hodnost, determinant, stopa podobné matice Charakteristická (vlastní) čísla a vektory matice-vztah charakteristických čísel a stopy (resp. determinantu) matice, věta o vlastních číslech singulární matice, o počtu vlastních vektorů, algebraická a geometrická násobnost vlastních čísel, věta o vlastních číslech a vektorech symetrické matice Kvadratické formy-klasifikace, Sylvestrova věta Integrály - integrace racionálních funkcí, určité integrály, vlastní integrály, gama a beta funkce, dvojné integrály (integrály funkcí více proměnných), Fubiniova věta Funkce více proměnných - extrémy funkcí více proměnných, nutná podmínka pro extrém, postačující podmínka pro extrém funkce více proměnných, vázané extrémy-metoda Lagrangeových multiplikátorů, extrémy spojité funkce na kompaktní množině Diferenční rovnice - liární diferenční rovnice 1. řádu, liární diferenční rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, aplikace diferenčních rovnic Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Matematika pro informatiky a statistiky Klůfa, J.- Sýkorová, I D Úvod do teorie matic Klůfa, J. 1998

14 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 3MI101 bo 5EN101 Ekonomie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/2c kreditů 8 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta aktivita na přednáškách/cvičeních, průběžné testy, závěrečný test/ústní zkouška Vyučující doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. (přednášející) prof. Ing. Robert Holman, CSc. (předníšející) Stručná anotace předmětu Principy racionálního ekonomického chování. Poptávka. Rozhodování výrobce. Tržní rovnováha. Dokonalý (dokonale konkurenční) a dokonalý (dokonale konkurenční) trh. Monopolistická konkurence. Konkurence a regulace vstupu na trh. Konkurence a monopol. Zásahy státu do cen. Pracovní trhy. Nezaměstnanost. Kapitál a investice. Perpetuita a anuita. Vlastnictví soukromé a veřejné. Externality. Volné (společné) zdroje. Domácí produkt a jeho měření. Peníze a poptávka po penězích. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Hospodářský růst. Inflace a její měření. Měnové kurzy. Veřejné rozpočty. Měnová politika cíle a nástroje. Desinflační politika a její účinky v krátkém a v dlouhém období. Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Ekonomie Holman, R D Zásady ekonomie Mankiw, N. G D Ekonomie Frank, R. H., Bernanke, B.S D X Makroekonomie ds Schiller, B.R D Mikroekonomie ds Schiller, B.R D X Mikroekonomie (základní kurs) Macáková L D Makroekonomie. Základní kurz Fuchs, K D X Makroekonomie Frait, J., Zedníček, R D Macroeconomics Gordon, R. J D Zásady ekonomie Rothbard, M. N. 2005

15 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 33F101 Marketing a podniková politika Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta průběžné testy, závěrečný test Vyučující prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Podstata podniku a podnikání. Cíle a funkce podniku a jejich integrace. Typologie podniku. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketingová koncepce a principy marketingového řízení podniku. Proces a metody marketingového výzkumu, informační systém. Kupní chování zákazníka, jeho podstata a význam. Marketingový mix, podstata, nástroje. Výrobek, cena, distribuce, marketingová komunikace, výrobní politika podniku. Život podniku. Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku. Internacionální marketing, proces euroglobalizace a globalizace. Růst podniku, fúze a akvizice, transfer nákladů a daňové plánování. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Základy marketingu Kolektiv autorů 2011 Z Podniková ekonomika Syk, M., Kislingerová, E Z Praktikum Podnikové ekonomiky pro bakalářské studium Mikovcová, H., Scholleová, H D Úvod do podnikového hospodářství Wöhe, G., Kislingerová, E D Moderní marketing: 4. evropské vydání Kotler, P. -- Nový, V. 2007

16 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 2SE201 Mezinárodní ekonomie Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení Zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta písemná zkouška Vyučující doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Úvod do studia mezinárodní ekonomie. Vývoj teorií mezinárodního obchodu: merkantilisté; klasická a oklasická škola, motaristé, keysiánci, protekcionistické teorie. Standardní model obchodu. Mezinárodní obchodní politika: její nástroje a dopady (cla, kvóty, exportní podpory); mezinárodní obchodní organizace a obchodní dohody. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitál, práce) a jeho dopad na národní ekonomiky a světovou ekonomiku Ekonomie měnového kurzu: režimy měnových kurzů, parita kupní síly (absolutní a relativní verze), parita úrokových sazeb krytá a krytá. Motaristický model měnového kurzu. Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky, platební bilance, (struktura a vyrovnávací procesy); zahraniční dluh, mezinárodní směnné relace. Motaristický a keysiánský pohled na vliv růstu důchodu a úrokové sazby. Vývoj mezinárodního měnového systému: čistý a modifikovaný zlatý standard, brettonwoodský a jamajský systém; evropský měnový systém, Evropská měnová unie. Mezinárodní měnové instituce jejich úloha v mezinárodních ekonomických vztazích: Mezinárodní měnový fond, Skupina světové banky. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Mezinárodní ekonomie Neumann, P. -- Žamberský, P. -- Jiránková, M 2010 D International Economics Appleyard, D. R., Field, A. J D International Economics Krugman, P. R., Obstfeld, M. 2009

17 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 1FU201 Účetnictví I. Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta dva průběžné testy, aktivita na cvičeních, tři případové studie, závěrečný test Vyučující prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Pojem účetnictví, jeho význam a předmět. Úkoly a obsah finančního účetnictví, uživatelé účetních výkazů. Účetní kategorie a pojmy, standardizace informačních výstupů z účetnictví. Elementy účetní metody: bilancování, dvoustranné účty, podvojný zápis. Základy účtování: dokumentace, kontrola, oceňování; účtování výsledkových transakcí. Účtování výsledkových transakcí: výdaje a příjmy, náklady a výnosy, náklady podle účelu; náklady podle druhů. Modely koloběhu majetku v podniku obchodujícím se zbožím a v podniku produkujícím výrobky odlišnosti a jejich důsledky. Koncepční rámec účetních výkazů, cíle a charakteristiky účetního výkaznictví ve světových harmonizačních procesech. Směrnice EU, US GAAP a IFRS. Dlouhodobá hmotná a hmotná aktiva jejich vymezení a klasifikace, oceňování a odepisování. Zásoby - jejich vymezení a klasifikace, oceňování. Zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností. Investice - základní typy investic, jejich umístění v rozvaze, oceňování a transakce související s investicemi. Pohledávky a výnosové transakce - realizační princip, oceňování, aktuální pohledávky a podmíněná aktiva. Cizí zdroje a rezervy - základní typy závazků a jejich oceňování, aktuální a podmíněné závazky. Vlastní kapitál struktura, specifika kapitálových společností, zvýšení a snížení základního kapitálu a transakce s ostatními složkami vlastního kapitálu. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a výkaz o úplném výsledku hospodaření. Výkaz peněžních toků. Příloha k účetním výkazům. Audit účetní závěrky a její zveřejňování. Výroční zpráva. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). Janhuba, M Z Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS, 5. aktualizované vydání Kovanicová, D Z Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví Pelák, J Roubíčková, J.a Z Sbírka příkladů z Účetnictví I kol. D Základy účetnictví: Wolters Kluwer ČR, ISBN Dvořáková, D D BP K Abeceda účetních znalostí pro každého. Kovanicová, D D Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům Kovanicová, D D X Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005: včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretaci k 1. lednu 2005 International Accounting Stand. Board, 2005

18 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 11F201 Finanční teorie, politika a instituce Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 4p/0c kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška Další požadavky na studenta písemná zkouška Vyučující doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (přednášející) Stručná anotace předmětu Základní funkce, struktura veřejných a soukromých finančních institucí (veřejné rozpočty, státní fondy, centrální banka, komerční banky, fondy kolektivního investování a pojišťovny). Teoretický výklad emise a oběhu peněz, úroková míra její konkrétní formy (historie a současnost emise peněz, endogenita a exogenita peněz, determinanty úrokové míry a výnosová křivka). Příjmová a výdajová stránka veřejných rozpočtů (popis struktury přímých a přímých daní, investičních a investičních výdajů). Efektivnost veřejných výdajů a daní. Kontrola a audit veřejných výdajů. Tvorba a ekonomické hodnocení veřejných programů, veřejných projektů a veřejných zakázek (případové studie). Reforma veřejných financí na straně veřejných příjmů a veřejných výdajů. Cílově orientované rozpočtování v ČR (případová studie v ČR). Hodnocení dopadu vládních politik (RIA).Vztahy mezi jednotlivými úrovněmi fiskálního systému. Financování veřejné správy a jeho reforma z pohledu vládní strategie Smart administration. Komerční bankovnictví, fungování finančních a devizových trhů (bilance obchodní banky a její analýza, emise cenných papírů a obchodování na sekundárních trzích, determinanty vývoje cen, fundamentální a technická analýza, hlavních trendy v ČR a v EU). Měnová a fiskální politika (bilance a operace centrální banky, transmisní mechanismy měnové politiky, rozpočtový deficit a veřejný dluh, optimální fiskálně motární mix). Rozpočtová politika. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. Z ISBN Název knihy Autoři Veřejný sektor a veřejné finance: financování podnikatelských a podnikatelských aktivit Rok vydání Ochrana, F. -- Pavel, J. -- Vítek, L Z Peněžní ekonomie a bankovnictví Revenda, Z D Trhy cenných papírů Musílek, P D Mezinárodní finance Durčáková, J. - Mandel, M D Základy verejných financií Medveď, J. -- Nemec, J Z Veřejné finance Hamerníková, B., a kol. 2010

19 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 1FP201 Finance podniku Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 2./ZS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/0c kreditů 3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška forma výuky přednáška Další požadavky na studenta Semestrální práce, závěrečná písemná zkouška Vyučující prof. Ing. Petr Marek, CSc. (přednášející) Stručná anotace předmětu Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku. Vliv zdanění na finanční rozhodování. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů. Finanční analýza podniku. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků. Alternativy krátkodobého financování. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury. Alternativy dlouhodobého financování. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení. Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu. Řízení ve finanční tísni. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Studijní průvodce financemi podniku Marek, P Z Finanční řízení podniku Valach, J D Manažerské finance Kislingerová, E D Finanční analýza a plánování podniku Grunwald, R., Holečkává, J. 2007

20 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu 4EK213 Liární modely Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 2./LS Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2p/2c kreditů 6 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška cvičení Další požadavky na studenta Semestrální práce resp. samostatné domácí práce, průběžný a závěrečný test, ústní zkouška Vyučující prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. (přednášející) Ing. Veronika Skočdopolová (cvičící) Stručná anotace předmětu formulace ekonomického a matematického modelu úlohy liárního programování, typické úlohy liárního programování, grafické řešení, základní pojmy liárního programování, simplexová metoda, dualita v úlohách liárního programování, stabilita řešení úloh liárního programování, parametrické programování, distribuční úlohy, formulace a základní pojmy, dopravní problém a metody jeho řešení, celočíselné programování - formulace typických úloh, metody sečných nadrovin, metody větvení a mezí, programové systémy pro řešení úloh liárního programování. Informace ke kombinované bo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Studijní literatura a studijní pomůcky Z-základní, D-doporučená Druh lit. ISBN Název knihy Autoři Rok vydání Z Liární modely Lagová, M., Jablonský, J D Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování Jablonský, J. 2007

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více