Vysokotlaké čistící stroje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokotlaké čistící stroje"

Transkript

1 Vysokotlaké čistící stroje

2

3 LMX ntario XP Victoria Magnum Idro box Thermic NPX LKX XP Tekna Professional Thermic 7 pray Vysokotlaké èistící stroje Vybrat profesionální produkt znamená volit s peèlivostí podle úèinnosti, spolehlivosti, bezpeènosti provozu a snadného ovládání. Toto jsou kritéria, kterými se øídila firma LAVR pøi vývoji profesionální øady vysokotlakých èistících strojù, aby pomocí nejmodernìjších výrobkù zaruèila dokonalou syntézu hygieny a èistoty za souèasné úspory èasu a námahy. Výrobky této øady jsou vhodné pro použití v nejrùznìjších oborech. Jsou ideální pro sektor zemìdìlství na èištìní a údržbu zemìdìlských strojù, traktorù, dále stájí, kravínù, sil a zásobníkù. Používají se ve stavebnictví na tìžké každodenní práce, jako napøíklad èištìní rùzných rýpacích a bagrovacích strojù, jeøábù, míchaèek na beton, pro tryskání a èištìní omítek a fasád. Neobejdou se bez nich servisní stanice, autosalony a myèky aut, ani uklízecí firmy. Všude tam, kde je nutná vysoká výkonnost, produkty LAVR dosahují maximálnì všestranného využití.

4 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu ergonomická rukoje LMX držák pøíslušenství/suport navíjení kabelu navíjení vysokotlaké hadice LMX Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. ystém automatického zastavení (A èasovaný 2 V pouze model 50T). Pøímé pøisávání èistícího prostøedku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m) kola se širokým prùmìrem Regulátor tlaku. nádrž èistícího prostøedku Manometr v glycerinové lázni. Pøíkon táèky za min. (RPM) Napájecí napìtí LMX 20M bar 660 l/h 3300 W V - 50Hz LMX 50T bar 660 l/h 3700 W 2800

5 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu ntario XP navíjení vysokotlaké hadice (na pøání) suport navíjení kabelu dvojitý zásobník - èistící prostøedek/vosk regulátor tlaku manometr ntario XP Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. Nerezové pøívodní a sací ventily. ystém automatického zastavení (A èasovaný 2 V pouze modely 5 XP / 7 XP). Regulace pøisávání èistícího prostøedku/vosku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice kola se širokým prùmìrem ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP bar bar bar l/h l/h l/h Pøíkon 3000 W 500 W 7000 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 5

6 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu prostor k ukládání pøíslušenství Victoria navíjení vysokotlaké hadice regulace tlaku Victoria nádrž èistícího prostøedku/vosku kola se širokým prùmìrem Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi se tøemi keramickými písty, s vnìjším ventilem by-pass. Nerezové pøívodní a sací ventily. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Hlavní vypínaè - napìtí 2 V. Regulace pøisávání èistícího prostøedku/vosku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Regulace tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Victoria 55 Victoria 205 Victoria bar bar bar l/h l/h l/h Pøíkon 5000 W 7000 W 900 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 6

7 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu manometr v glycerinové lázni ocelová nosná konstrukce Magnum kola se širokým prùmìrem Magnum Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi keramickými písty, s vnìjším ventilem by-pass. Pojistný ventil s výpustí vody. Èasovaný sytém automatického zastavení 2 V. Manometr v glycerinové lázni. Napájecí kabel (5 m). Nosný ocelový rám. toèná pøední kola. Hlavní vypínaè - napìtí 2 V. Kontrolka zapnutí. 7 Pøíkon táèky za minutu (RPM) Napìtí Magnum bar 260 l/h 700 W 50 Magnum bar 800 l/h 700 W 50

8 Vysokotlaká fixní mycí jednotka bez ohøevu Idro box regulaèní pøepínaè èistícího pøípravku regulace tlaku manometr v glycerinové lázni navíjení hadice (na pøání) Idro box Vysokotlaká mycí jednotka bez ohøevu s elektrickým motorem a tepelnou ochranou. Jednotka osového èerpadla, se tøemi keramickými písty, hlava z mosazi s (výmìnným) ventilem by-pass. Pøívodové a sací ventily z nerezu. Èasovaný systém automatického zastavení top A (pouze pro modely 63/205). Regulace tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Akumulátor tlaku. Regulaèní pøepínaè èistícího pøípravku èistící pøípravek/vosk. Maximální teplota vody na vstupu 0 C. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice akumulátor tlaku Vysokotlaký rozdìlovaè èistícího prostøedku s nádržkou Provedení z nerezové oceli Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Provedení v nerezové oceli Idro box 2 Idro box 63 Idro box bar bar bar 660 l/h 780 l/h 900 l/h Pøíkon 3000 W 500 W 7000 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 8

9 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic 5h nosný ocelový rám motor na benzín natural regulace tlaku manometr pøisávání èistícího pøípravku kola se širokým prùmìrem Thermic 5h Jednotka osového èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Motor Honda GC 5 HP na benzín natural. Integrované pøisávání èistícího prostøedku s vnìjší sací sondou. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Na pøání: navíjení vysokotlaké hadice nosný rám z oceli Thermic 0 Diesel Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. Reduktor otáèek (500 ot./min.). Tepelná pojistka by-pass ventilu. El. start s kontrolním panelem. Vzduchem chlazený motor Lombardini 5LD00 diesel. Integrované pøisávání detergentu s vnìjší sací sondou. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Thermic 0 Diesel dieselový motor elektrický start regulace tlaku manometr pøisávání detergentu Thermic 5h Thermic 0 D Motor Výkon motoru HP bar 570 l/h Honda GC bar 960 l/h Lombardini5LD00 D. 0 pneumatická kola 9

10 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic h ocelový nosný rám motor na benzín natural regulace tlaku manometr pøisávání detergentu Thermic h Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Motor Honda GX HP na benzín natural. Integrované pøisávání èistícího prostøedku s vnìjší sací sondou. robustní kola Regulátor tlaku. Motor Výkon motoru HP Thermic h bar 960 l/h Honda GX 30 Manometr v glycerinové lázni. 0

11 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic 3h nosný ocelový rám motor na benzín natural manometr regulace tlaku Thermic 3h Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Tepelná pojistka by-pass ventilu. robustní kola Motor Honda GX 3 HP na benzin natural. Regulátor tlaku. Automatická regulace otáèek. Redukce otáèek mezi motorem a èerpadlem. Manometr v glycerinové lázni. Motor Výkon motoru HP Thermic 3h bar 020 l/h Honda GX 390 3

12 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem NPX držák støíkacího nástavce/pistole navíjení hadice (na pøání) nádrž paliva Na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou nádrž èistícího pøípravku NPX NPX 30M NPX 5T NPX 83T Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným by-pass ventilem. Vertikální kotel s ocelovým výmìníkem o vysokém výkonu. ací a pøívodní ventily z nerezu. Pojistný ventil. Termostat pro regulaci teploty. Manometr v glycerinové lázni. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Pøímé pøisávání èistícího prostøedku se zabudovaným zásobníkem a regulací. Kontrolka nízkého stavu paliva. Ergonomická madla, nárazu odolný podvozek a kryty. Držák na doplòky. Napájecí kabel (5 m). Èerpadlo palivové nafty s výpustným by-pass ventilem. Maximální teplota Pøíkon bar l/h 0 C 3200 W bar l/h 0 C 000 W bar l/h 0 C 6300 W Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 2

13 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem LKX XP regulace èistícího pøípravku manometr termostat ovládací pøístrojová deska LKX XP pólový elektrický motor (50 ot./min.) s tepelnou ochranou. Jednotka osového èerpadla se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. Pøívodní a sací ventily z nerezu. ystém auto stop s èasovací jednotkou 2 V. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Manometr v glycerinové lázni. Pomocný ventilaèní motor kotle a èerpadlo palivové nafty s výpustným ventilem by-pass. Termostat regulace teploty. Kotel s ocelovým výmìníkem o vysokém výkonu. Kontrolka nízkého stavu paliva. Pistole s regulací tlaku. Ergonomická madla, nárazu odolný podvozek a kryty. Držák doplòkù. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT bar bar bar l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C Pøíkon táèky za minutu (RPM) 3000 W W W 50 Na pøání: Napìtí 230 V - 50 Hz Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou 3

14 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem nádrž èistícího prostøedku TEKNA TEKNA držák støíkacího nástavce/pistole navíjení hadice (na pøání) pólový elektrický motor (50 ot./min.) s tepelnou ochranou. Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi se tøemi keramickými písty s externím ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezu. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Nerezový kotel vysoké tepelné úèinnosti. Funkce zmìkèení vody se zabudovaným zásobníkem. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Pomocný ventilaèní motor kotle, èerpadlo paliva s výpustným ventilem by-pass. Napájecí kabel 7 m. Digitální termostat regulace teploty vody. Pistole s otoènou spojkou a regulací tlaku. Kontrolní spínaèe na principu nízkého napìtí. Digitální kontrolní panel s poèítaèem motohodin, kontrolky motoru, diagnostika a indikace poruch. celový nosný rám. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou nádrž paliva Pøístrojová deska s digitálním ovládáním Výklopný kryt/nerezový kotel Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna bar bar bar bar bar l/h l/h l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C Pøíkon 3000 W 5500 W 7300 W 7300 W 9700 W táèky za minutu 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM Napìtí 230 V - 50 Hz Na pøání Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou

15 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem nosná ocelová konstrukce Professional kola se širokým prùmìrem Professional Vysokotlaké èerpadlo se tøemi keramickými písty, lineární hlava z mosazi s externím ventilem by-pass. Pøívodní a sací ventily z nerezu. Záložní motor ventilace kotle, èerpadlo paliva s výpustným ventilem by-pass. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel 7 m. Pojistný ventil. Manometr v glycerinové lázni. ystém auto stop s èasovací jednotkou 2 V. Funkce zmìkèení vody se zabudovaným zásobníkem. Digitální kontrolní panel s poèítadlem motohodin, kontrolka nízkého stavu paliva. Kontrolka motoru, diagnostika a indikace poruch. Kontrolní spínaèe na principu nízkého napìtí. Víko ke kontrole nádrže a doplnìní pøípravku proti usazování vodního kamene Výbava na pøání: Navíjení hadice s brzdou Prof. 52 Prof. 205 Prof bar bar bar l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C Pøíkon 7300 W 7300 W 9700 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 5 Kontrolní digitální panel

16 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem s dieselovým motorem Thermic 7 Thermic bar motor Lombardini diesel 7 HP regulace výkonu elektrický start Maximální teplota Motor HP 320 l/h 30 0 C Lombardini diesel 7 táèky za minutu (RPM) 600 Pøíkon 230 V -,5 kw generátor el. proudu ocelový nosný rám regulace tlaku el. pøípojka amostatnì pracující jednotka s ohøevem, integrovaný elektro generátor se zásuvkou max.,5 kw. Motor Lombardini diesel 7 HP se dvìma válci chlazenými kapalinou s el. startem. Pøístrojová deska s kontrolkou automatického vypnutí motoru. Jednotka lineárního èerpadla s hlavou z mosazi, se tøemi keramickými písty a externím by-pass ventilem. ací a pøívodní ventily z nerezu. Øemenový pøevod mezi èerpadlem a motorem (50 ot./min.). Automatická kontrola otáèek/min. motoru. Manuální regulace výkonu. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Jednotná nádrž paliva pro hoøák i motor. Vysoce odolný ocelový rám. Rozprašovaèe na stlaèený vzduch pray pray Vybaven støíkacím nástavcem, tryskou a flexibilní hadicí. Ukazatel tlaku. Pøípojka pro vstup vzduchu se zabudovaným kohoutkem. Kontrolka hladiny èistícího prostøedku. Tìsnící uzávìr. Možnost dodávky v provedení nerez (na pøání). manometr ukazatel hladiny pray pray 2 pray bsah 0 l 2 l 50 l Pojistný ventil 7 bar 6 bar 6 bar Hadice 0 m 0 m 0 m tøíkací nástavec 500 mm 500 mm 500 mm 6

17 Vysokotlaké trysky /8 M Trysky 0 Trysky 5 Trysky Trysky 0 /5 /25 LMX 20M LMX 50T ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 302 Magnum 2030 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Thermic 0 Diesel Thermic h Thermic 3h Thermic 7 NPX 30 NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Professional 52 Professional 205 Professional 202 Popis Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Rotaèní trysky a pískovací hlavy Profesionální Rotaèní tryska Nerezové tìlo, vnitøek/tryska z wolframového karbidu Prodloužená sonda Regulaèní pro vodní pískování 2 z nerezové oceli Popis Rotaèní tryska max. 90 G / F -.00 Rotaèní tryska max. 90 G / F -.05 Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Pískovací hlava max. 00 bar Pískovací hlava kulatá max. 00 bar Pískovací hlava prodloužená max. 00 bar Prodloužená sonda nerez Pískovací hlava G/ F se zabudovaným podavaèem z wolframového karbidu

18 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Popis Pistole 02C 3/8"M - M Pistole RL 37 3/8"M - M Pistole RL 37 s regulací dosahu 3/8"M - M Pistole RL30 3/8"M - /"F Pistole RL 55 3/8"M - M Hadice A.P. 8m - 3/8"M22 - /" Hadice A.P 0m - 3/8" - 5/6" Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 3/8" Hadice A.P. 20 m - 3/8" - 5/6" - 00 bar Hadice A.P. 20 m - 3/8" - 3/8" - 00 bar Hadice A.P. potravináøská nezanechávající stopy m.0-3/8"- 3/8-00 bar Hadice A.P. na páru - 3/8" - 3/8" MAX 35 C Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 5/6" - 20 bar Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 5/6-00 bar 5/6" Hadice A.P. 0 m - 3/8" - / - 20 bar ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice s vysokotlakou hadicí 8 m ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice Profesionální rotaèní kartáè M toèná rychlospojka 3/8"M toèná rychlospojka M2 3/8"M pojovací šroubení hadic 3/8" - 3/8" pojovací šroubení hadic 3/8" - M Nástavec na vodní pískování M22 00 WIDIA Nástavec na vodní pískování M WIDIA Nástavec na vodní pískování M WIDIA

19 NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Tekna 55 ntario 5 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 2030 Thermic 5h Thermic h Thermic 3h ntario 3 XP Thermic 7 LMX 50T Thermic 0 Diesel Professional 205 Professional 202 Professional 52 LMX 20M Magnum 302 NPX 30 = základní vybavení, = doplatkové vybavení na pøání Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 ntario 7 XP = možno použít pouze v kombinaci s pøechodkou M 2 kód

20 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Popis tøíkací nástavec s regulovatelnou hlavicí M22 s tryskou tøíkací nástavec mm. 700 s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /8" tøíkací nástavec mm. 700 s držákem trysky /8"F tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm. 500 tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm. 700 tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm tøíkací nástavec s držákem trysky délka 050 nerez s pøipojením M2 M tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm. 500 tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm. 700 tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm Tryska turbo typ M22 (max. l/min.) Tryska turbo typ 2 M22 (-5 l/min.) Tryska turbo typ 3 M22 (více než 5 l/min.) Tryska na pìnu, nepøímá M Tryska na páru (možnost použití s pistolí kód ) Profesionální tryska na èištìní trubek 3/8" Tryska s variabilním úhlem VAN Tryska s variabilním úhlem VAN Tryska s variabilním úhlem VAN Vodní filtr F5 G/2 F/M Vodní filtr F5 /2 F/F Vodní filtr 3/F - 3/ M ací filtr Y G 3/F/F ada nerezových rychlospojek pro hadice-pistole ada mosazných rychlospojek pro hadice-pistole

21 = základní vybavení, = doplatkové vybavení na pøání NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Tekna 55 ntario 5 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 2030 Thermic 5h Thermic h Thermic 3h ntario 3 XP Thermic 7 LMX 50T Thermic 0 Diesel Professional 205 Professional 202 Professional 52 LMX 20M Magnum 302 NPX 30 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 ntario 7 XP = možno použít pouze v kombinaci s pøechodkou M 2 kód

22 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Hlavice s motorovým pohonem Hlavice s mot. pohonem z nerezové oceli. na èištìní cisteren, zásobníkù a nádrží. rbitální obal. Komplet s tryskami a transformátorem. Pro Magnum 302/2030-Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod Hlavice s motorovým pohonem bar Pøípustný tlak 250 bar 260 l/h Maximální teplota 90 C Prùmìr 0 mm Typ trysky 2 x M Nástavec na mytí podlah Nerezové provedení. Vybaven pistolí RL 35. Na mytí teras a veškerých venkovních podlah. Pro Magnum 302/2030 Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod Pøípustný tlak Maximální teplota Rozmìr trysky Nástavec na mytí podlah bar 280 bar 200 l/h 60 C.060 Rotaèní nástavec na mytí podlah Nerezové provedení. Urèený k mytí teras a veškerých venkovních podlah. Automaticky se otáèející hlava se dvìma rotaèními tryskami. Pro Magnum 302/2030 Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod toèný nástavec na mytí podlah bar Pøípustný tlak 280 bar 200 l/h Maximální teplota 80 C Typ trysky / Npt M

23 Hmotnost a rozmìry Model Hmotnost kg lbs Rozmìry obalu cm Poèet ks na paletì Model Hmotnost kg lbs Rozmìry obalu cm Poèet ks na paletì LMX 20M LMX 50T LMX 200T ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP Victoria 55 Victoria 52 Victoria 205 Victoria 202 Victoria 255 Magnum 302 Magnum 2030 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Thermic 5h Thermic 0 Diesel Thermic h Thermic 3h NPX 30 M NPX 5 T NPX 83 T LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Prof. 2 Prof. 55 Prof. 205 Prof. 202 Prof. 52 Thermic 7 Whisper V8 ahara Ares ID 05 Ares IW 05 Kronos PF 05 Kronos IF 05 Zeus PF 03 Zeus IF 03 Domus PF 03 Domus PR 03 Domus IF 03 Domus IR 03 Taurus PF 03 Taurus PR 03 Taurus IF 03 Taurus IR 03 Apollo IF 03 Costellation IR 03 MV 2-2 MX 2-2 MV , , ,5 7,5 20 2,5 28,5 3,5 30,5 33,5 29,5 32,5 3,5 3, * x 0 h x 0 h x 0 h x 77 h x 77 h x 77 h x 6 h x 6 h x 6 h x 6 h x 6 h x 75 h 0 28 x 75 h 0 78 x 60 h 7 78 x 60 h 7 78 x 60 h 7 55 x 75 h 68 0 x 66 h 90 0 x 66 h 90 0 x 66 h 90 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 20 x 80 h 05 9 x 38,5 h 2 38,5 x 5 h 0 37,5 x 37 h 80,5 37,5 x 37 h 80,5 x h 62 x h x 53 h x 53 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 53 h x 60 h x 90 h x 90 h x 90 h MX 3-36 DMV50-22 DMX50-22 DMV -22 DMX -22 DTV -30 DTX -30 DTV -55 DTX -55 GV 3,3 M plus GV 3,3 Vac plus GV, Vac plus GV 8,6 GV 5 GV 8 GV 2 GV 30 BW 700 T BW 900 T BW 700 ET BW 900 ET BW 000 T BW 000 ET printer CL Multimatic 35E CL Compact Nox 5E CL Compact Free 5B CL Compact Free 5BT CL Compact Free 50B CL Compact Free 50BT CL easy R 5E CL easy R 5B CL easy R 5BT CL easy R 50E CL easy R 50B CL easy R 50BT CL easy R 55BT CL midi R 55BT CL midi R 66BT CL midi R 75BT CL Comfort X 75 CL Comfort 66 CL Comfort 82 CL Comfort M87 CL Comfort M02 CL Comfort L02 CL Comfort L * 27* 30,5* 53,5* 68,5* 83* * 0* 2* 62* 585* 605* * = Hmotnost zabaleného stroje bez baterií 70 x 90 h x 90 h 8 70 x 90 h 8 70 x 90 h x 90 h x 3 h x 90 h x 90 h x 90 h x 3 h x 3 h 9,5 60 x 3 h 9,5 60 x 8 h 83 x 55 h x 55 h x 55 h x 55 h * 8* * 78.* ,5 x 63 h x 79 h 98 28,5 x 63 h x 79 h x 980 h 27 8* 05.3* 23 x 980 h , * 26.3* 20* 26.3* * 28.9* 287.* 338.* 363.* 03.* 9.3* 83.6* 903.* 973.6* 07.6* 288.5* 332.6* 5 x 0,5 h x 70 h 65 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 3 x 73 h 22 3 x 73 h 22 2 x 58 h 2 33 x 73 h x 73 h x 73 h x 7 h x 7 h x 7 h 28 5,5 x 97 h x 8 h x 8 h x 8 h x 8 h x 35 h x 35 h 8 Fotografie a technické specifikace výrobkù a doplòkù nejsou závazné a mohou být zmìnìny bez pøedchozího upozornìní!

24 Výhradní dovozce pro ÈR: GRATIA, s.r.o., Knínièská, 66 8 strovaèice, tel/fax: ,

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

KATALOG 2007 VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2007 VYSOKOTLAKÉ STROJE VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem vysokotlakých čistících strojů Comet v České a Slovenské republice. Tento tradiční italský výrobce patří mezi světovou technologickou

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Katalog. Čistící technika

Katalog. Čistící technika Katalog Čistící technika 1 Katalog Čistící technika Obsah 4 kombinované vozy I.B.O.S. 5 recyklační vozy FFG 6 speciální vozy TOA 7 kropicí vozy 8 sací vozy 9-17 čistící technika 18 předváděcí akce - I.B.O.S.

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: 4válcový benzínový motor. Objem válců: 1984 cm 3. Vrtání: 82,5 mm. Zdvih: 92,8 mm. Počet ventilů na válec:

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel

Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Volkswagen Passat TSI, Touran TSI a Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel Caddy EcoFuel - motor Konstrukce: Objem válců: Vrtání: Zdvih: Počet ventilů na válec: Kompresní poměr: Max.výkon: 4válcový benzínový motor.

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Vysokotlaký čistič K3 Car společnosti Kärcher se sadou Car Kit, která se skládá z mycího kartáče, pěnovací trysky a 0,5 l autošamponu. Tento vysokotlaký čistič, vybavený pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 5 FA Technologie FA (Flow Activated) je zcela nová konstrukce regulačního bloku eliminující zbytkový tlak v čerpadle, v hadici a pistoli na minimum. Tato technologie zaručuje delší životnost stroje a poskytuje

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30

K 4 Premium Home. K 4 Premium Home, 1.180-315.0, 2015-05-30 Ať už menší automobily, zahradní ploty nebo jízdní kola přístroj K4 Premium Home je praktický vysokotlaký čistič pro příležitostné použití a středně silné nečistoty v domácnosti. Je vybaven vodou chlazeným

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika

Novinka. STORCH Airless. Stříkací technika Novinka STORCH Airless Stříkací technika Robustní spolehlivá technika Dlouhá životnost a rychlá návratnost Vysoký výkon s širokou paletou materiálů Kompletní vybavení v základní dodávce Široká škála příslušenství

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu

GARDENA čerpadla. Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu čerpadla jsou srdcem funkčního vodovodního systému v domě a zahradě. Bodují nejen výkonem a snadnou obsluhou, ale také svým účelně inovovaným

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení 1. Elektronický detektor netěsnosti Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení Specifikace základních technických parametrů předmětu veřejné zakázky citlivost: do

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Krouhaèe zeleniny stolní

Krouhaèe zeleniny stolní 79 Krouhaèe zeleniny stolní krouhaèe zeleniny CL20D a CL25D rozmìry v cm napìtí V pøíkon kw výkon porce rychlost ot/min CL20D 32,5x30xV.55 0,4 a 40 kg/hod. 20-60 1-22394 19.780,- CL25D 32x30xV.55 0,4 a

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák, pistole, zvedáky Zvedák, lanové navijáky, paletový vozík

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

kapitola 6 - komponenty pro solární systémy

kapitola 6 - komponenty pro solární systémy kapitola 6 - komponenty 6 2013 KOMPONENTY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY Novinkou v tomto katalogu je kapitola věnovaná nabídce komponentů. Reagujeme tak na stále intenzivnější využívání tohoto čistého zdroje energie,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní 4 FA Technologie FA (Flow Activated) je zcela nová konstrukce regulačního bloku eliminující zbytkový tlak v čerpadle, v hadici a pistoli na minimum. Tato technologie zaručuje delší životnost stroje a poskytuje

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více