Vysokotlaké čistící stroje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysokotlaké čistící stroje"

Transkript

1 Vysokotlaké čistící stroje

2

3 LMX ntario XP Victoria Magnum Idro box Thermic NPX LKX XP Tekna Professional Thermic 7 pray Vysokotlaké èistící stroje Vybrat profesionální produkt znamená volit s peèlivostí podle úèinnosti, spolehlivosti, bezpeènosti provozu a snadného ovládání. Toto jsou kritéria, kterými se øídila firma LAVR pøi vývoji profesionální øady vysokotlakých èistících strojù, aby pomocí nejmodernìjších výrobkù zaruèila dokonalou syntézu hygieny a èistoty za souèasné úspory èasu a námahy. Výrobky této øady jsou vhodné pro použití v nejrùznìjších oborech. Jsou ideální pro sektor zemìdìlství na èištìní a údržbu zemìdìlských strojù, traktorù, dále stájí, kravínù, sil a zásobníkù. Používají se ve stavebnictví na tìžké každodenní práce, jako napøíklad èištìní rùzných rýpacích a bagrovacích strojù, jeøábù, míchaèek na beton, pro tryskání a èištìní omítek a fasád. Neobejdou se bez nich servisní stanice, autosalony a myèky aut, ani uklízecí firmy. Všude tam, kde je nutná vysoká výkonnost, produkty LAVR dosahují maximálnì všestranného využití.

4 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu ergonomická rukoje LMX držák pøíslušenství/suport navíjení kabelu navíjení vysokotlaké hadice LMX Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. ystém automatického zastavení (A èasovaný 2 V pouze model 50T). Pøímé pøisávání èistícího prostøedku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m) kola se širokým prùmìrem Regulátor tlaku. nádrž èistícího prostøedku Manometr v glycerinové lázni. Pøíkon táèky za min. (RPM) Napájecí napìtí LMX 20M bar 660 l/h 3300 W V - 50Hz LMX 50T bar 660 l/h 3700 W 2800

5 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu ntario XP navíjení vysokotlaké hadice (na pøání) suport navíjení kabelu dvojitý zásobník - èistící prostøedek/vosk regulátor tlaku manometr ntario XP Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. Nerezové pøívodní a sací ventily. ystém automatického zastavení (A èasovaný 2 V pouze modely 5 XP / 7 XP). Regulace pøisávání èistícího prostøedku/vosku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice kola se širokým prùmìrem ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP bar bar bar l/h l/h l/h Pøíkon 3000 W 500 W 7000 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 5

6 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu prostor k ukládání pøíslušenství Victoria navíjení vysokotlaké hadice regulace tlaku Victoria nádrž èistícího prostøedku/vosku kola se širokým prùmìrem Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi se tøemi keramickými písty, s vnìjším ventilem by-pass. Nerezové pøívodní a sací ventily. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Hlavní vypínaè - napìtí 2 V. Regulace pøisávání èistícího prostøedku/vosku se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Regulace tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Victoria 55 Victoria 205 Victoria bar bar bar l/h l/h l/h Pøíkon 5000 W 7000 W 900 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 6

7 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu manometr v glycerinové lázni ocelová nosná konstrukce Magnum kola se širokým prùmìrem Magnum Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi, se tøemi keramickými písty, s vnìjším ventilem by-pass. Pojistný ventil s výpustí vody. Èasovaný sytém automatického zastavení 2 V. Manometr v glycerinové lázni. Napájecí kabel (5 m). Nosný ocelový rám. toèná pøední kola. Hlavní vypínaè - napìtí 2 V. Kontrolka zapnutí. 7 Pøíkon táèky za minutu (RPM) Napìtí Magnum bar 260 l/h 700 W 50 Magnum bar 800 l/h 700 W 50

8 Vysokotlaká fixní mycí jednotka bez ohøevu Idro box regulaèní pøepínaè èistícího pøípravku regulace tlaku manometr v glycerinové lázni navíjení hadice (na pøání) Idro box Vysokotlaká mycí jednotka bez ohøevu s elektrickým motorem a tepelnou ochranou. Jednotka osového èerpadla, se tøemi keramickými písty, hlava z mosazi s (výmìnným) ventilem by-pass. Pøívodové a sací ventily z nerezu. Èasovaný systém automatického zastavení top A (pouze pro modely 63/205). Regulace tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Akumulátor tlaku. Regulaèní pøepínaè èistícího pøípravku èistící pøípravek/vosk. Maximální teplota vody na vstupu 0 C. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice akumulátor tlaku Vysokotlaký rozdìlovaè èistícího prostøedku s nádržkou Provedení z nerezové oceli Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Provedení v nerezové oceli Idro box 2 Idro box 63 Idro box bar bar bar 660 l/h 780 l/h 900 l/h Pøíkon 3000 W 500 W 7000 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 8

9 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic 5h nosný ocelový rám motor na benzín natural regulace tlaku manometr pøisávání èistícího pøípravku kola se širokým prùmìrem Thermic 5h Jednotka osového èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Motor Honda GC 5 HP na benzín natural. Integrované pøisávání èistícího prostøedku s vnìjší sací sondou. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Na pøání: navíjení vysokotlaké hadice nosný rám z oceli Thermic 0 Diesel Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. Reduktor otáèek (500 ot./min.). Tepelná pojistka by-pass ventilu. El. start s kontrolním panelem. Vzduchem chlazený motor Lombardini 5LD00 diesel. Integrované pøisávání detergentu s vnìjší sací sondou. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Thermic 0 Diesel dieselový motor elektrický start regulace tlaku manometr pøisávání detergentu Thermic 5h Thermic 0 D Motor Výkon motoru HP bar 570 l/h Honda GC bar 960 l/h Lombardini5LD00 D. 0 pneumatická kola 9

10 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic h ocelový nosný rám motor na benzín natural regulace tlaku manometr pøisávání detergentu Thermic h Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Motor Honda GX HP na benzín natural. Integrované pøisávání èistícího prostøedku s vnìjší sací sondou. robustní kola Regulátor tlaku. Motor Výkon motoru HP Thermic h bar 960 l/h Honda GX 30 Manometr v glycerinové lázni. 0

11 Vysokotlaké èistící stroje bez ohøevu se spalovacím motorem Thermic 3h nosný ocelový rám motor na benzín natural manometr regulace tlaku Thermic 3h Jednotka lineárního èerpadla. Hlava z mosazi se tøemi keramickými písty a vestavìným ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezové oceli. Tepelná pojistka by-pass ventilu. robustní kola Motor Honda GX 3 HP na benzin natural. Regulátor tlaku. Automatická regulace otáèek. Redukce otáèek mezi motorem a èerpadlem. Manometr v glycerinové lázni. Motor Výkon motoru HP Thermic 3h bar 020 l/h Honda GX 390 3

12 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem NPX držák støíkacího nástavce/pistole navíjení hadice (na pøání) nádrž paliva Na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou nádrž èistícího pøípravku NPX NPX 30M NPX 5T NPX 83T Jednotka osového èerpadla, hlava z mosazi se tøemi ocelovými písty s keramickou vrstvou, s vestavìným by-pass ventilem. Vertikální kotel s ocelovým výmìníkem o vysokém výkonu. ací a pøívodní ventily z nerezu. Pojistný ventil. Termostat pro regulaci teploty. Manometr v glycerinové lázni. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Pøímé pøisávání èistícího prostøedku se zabudovaným zásobníkem a regulací. Kontrolka nízkého stavu paliva. Ergonomická madla, nárazu odolný podvozek a kryty. Držák na doplòky. Napájecí kabel (5 m). Èerpadlo palivové nafty s výpustným by-pass ventilem. Maximální teplota Pøíkon bar l/h 0 C 3200 W bar l/h 0 C 000 W bar l/h 0 C 6300 W Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou táèky za minutu (RPM) Napìtí 230 V - 50 Hz 2

13 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem LKX XP regulace èistícího pøípravku manometr termostat ovládací pøístrojová deska LKX XP pólový elektrický motor (50 ot./min.) s tepelnou ochranou. Jednotka osového èerpadla se tøemi keramickými písty a vestavìným by-pass ventilem. Pøívodní a sací ventily z nerezu. ystém auto stop s èasovací jednotkou 2 V. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel (5 m). Manometr v glycerinové lázni. Pomocný ventilaèní motor kotle a èerpadlo palivové nafty s výpustným ventilem by-pass. Termostat regulace teploty. Kotel s ocelovým výmìníkem o vysokém výkonu. Kontrolka nízkého stavu paliva. Pistole s regulací tlaku. Ergonomická madla, nárazu odolný podvozek a kryty. Držák doplòkù. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT bar bar bar l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C Pøíkon táèky za minutu (RPM) 3000 W W W 50 Na pøání: Napìtí 230 V - 50 Hz Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou 3

14 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem nádrž èistícího prostøedku TEKNA TEKNA držák støíkacího nástavce/pistole navíjení hadice (na pøání) pólový elektrický motor (50 ot./min.) s tepelnou ochranou. Jednotka lineárního èerpadla, hlava z mosazi se tøemi keramickými písty s externím ventilem by-pass. ací a pøívodní ventily z nerezu. Èasovaný systém automatického zastavení 2 V. Nerezový kotel vysoké tepelné úèinnosti. Funkce zmìkèení vody se zabudovaným zásobníkem. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Pomocný ventilaèní motor kotle, èerpadlo paliva s výpustným ventilem by-pass. Napájecí kabel 7 m. Digitální termostat regulace teploty vody. Pistole s otoènou spojkou a regulací tlaku. Kontrolní spínaèe na principu nízkého napìtí. Digitální kontrolní panel s poèítaèem motohodin, kontrolky motoru, diagnostika a indikace poruch. celový nosný rám. Výbava na pøání: Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou nádrž paliva Pøístrojová deska s digitálním ovládáním Výklopný kryt/nerezový kotel Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna bar bar bar bar bar l/h l/h l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C Pøíkon 3000 W 5500 W 7300 W 7300 W 9700 W táèky za minutu 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM 50 RPM Napìtí 230 V - 50 Hz Na pøání Navíjení vysokotlaké hadice s brzdou

15 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem nosná ocelová konstrukce Professional kola se širokým prùmìrem Professional Vysokotlaké èerpadlo se tøemi keramickými písty, lineární hlava z mosazi s externím ventilem by-pass. Pøívodní a sací ventily z nerezu. Záložní motor ventilace kotle, èerpadlo paliva s výpustným ventilem by-pass. Pøisávání detergentu s regulací se zabudovaným zásobníkem. Napájecí kabel 7 m. Pojistný ventil. Manometr v glycerinové lázni. ystém auto stop s èasovací jednotkou 2 V. Funkce zmìkèení vody se zabudovaným zásobníkem. Digitální kontrolní panel s poèítadlem motohodin, kontrolka nízkého stavu paliva. Kontrolka motoru, diagnostika a indikace poruch. Kontrolní spínaèe na principu nízkého napìtí. Víko ke kontrole nádrže a doplnìní pøípravku proti usazování vodního kamene Výbava na pøání: Navíjení hadice s brzdou Prof. 52 Prof. 205 Prof bar bar bar l/h l/h l/h Maximální teplota 0 C 0 C 0 C Pøíkon 7300 W 7300 W 9700 W táèky za minutu (RPM) Napìtí 5 Kontrolní digitální panel

16 Vysokotlaké èistící stroje s ohøevem s dieselovým motorem Thermic 7 Thermic bar motor Lombardini diesel 7 HP regulace výkonu elektrický start Maximální teplota Motor HP 320 l/h 30 0 C Lombardini diesel 7 táèky za minutu (RPM) 600 Pøíkon 230 V -,5 kw generátor el. proudu ocelový nosný rám regulace tlaku el. pøípojka amostatnì pracující jednotka s ohøevem, integrovaný elektro generátor se zásuvkou max.,5 kw. Motor Lombardini diesel 7 HP se dvìma válci chlazenými kapalinou s el. startem. Pøístrojová deska s kontrolkou automatického vypnutí motoru. Jednotka lineárního èerpadla s hlavou z mosazi, se tøemi keramickými písty a externím by-pass ventilem. ací a pøívodní ventily z nerezu. Øemenový pøevod mezi èerpadlem a motorem (50 ot./min.). Automatická kontrola otáèek/min. motoru. Manuální regulace výkonu. Regulátor tlaku. Manometr v glycerinové lázni. Jednotná nádrž paliva pro hoøák i motor. Vysoce odolný ocelový rám. Rozprašovaèe na stlaèený vzduch pray pray Vybaven støíkacím nástavcem, tryskou a flexibilní hadicí. Ukazatel tlaku. Pøípojka pro vstup vzduchu se zabudovaným kohoutkem. Kontrolka hladiny èistícího prostøedku. Tìsnící uzávìr. Možnost dodávky v provedení nerez (na pøání). manometr ukazatel hladiny pray pray 2 pray bsah 0 l 2 l 50 l Pojistný ventil 7 bar 6 bar 6 bar Hadice 0 m 0 m 0 m tøíkací nástavec 500 mm 500 mm 500 mm 6

17 Vysokotlaké trysky /8 M Trysky 0 Trysky 5 Trysky Trysky 0 /5 /25 LMX 20M LMX 50T ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 302 Magnum 2030 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Thermic 0 Diesel Thermic h Thermic 3h Thermic 7 NPX 30 NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Professional 52 Professional 205 Professional 202 Popis Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Vysokotlaká tryska.00 Vysokotlaká tryska.05 Vysokotlaká tryska.050 Vysokotlaká tryska.055 Vysokotlaká tryska.065 Vysokotlaká tryska.070 Vysokotlaká tryska.075 Vysokotlaká tryska.090 Rotaèní trysky a pískovací hlavy Profesionální Rotaèní tryska Nerezové tìlo, vnitøek/tryska z wolframového karbidu Prodloužená sonda Regulaèní pro vodní pískování 2 z nerezové oceli Popis Rotaèní tryska max. 90 G / F -.00 Rotaèní tryska max. 90 G / F -.05 Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Rotaèní tryska max. 90 G / F Pískovací hlava max. 00 bar Pískovací hlava kulatá max. 00 bar Pískovací hlava prodloužená max. 00 bar Prodloužená sonda nerez Pískovací hlava G/ F se zabudovaným podavaèem z wolframového karbidu

18 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Popis Pistole 02C 3/8"M - M Pistole RL 37 3/8"M - M Pistole RL 37 s regulací dosahu 3/8"M - M Pistole RL30 3/8"M - /"F Pistole RL 55 3/8"M - M Hadice A.P. 8m - 3/8"M22 - /" Hadice A.P 0m - 3/8" - 5/6" Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 3/8" Hadice A.P. 20 m - 3/8" - 5/6" - 00 bar Hadice A.P. 20 m - 3/8" - 3/8" - 00 bar Hadice A.P. potravináøská nezanechávající stopy m.0-3/8"- 3/8-00 bar Hadice A.P. na páru - 3/8" - 3/8" MAX 35 C Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 5/6" - 20 bar Hadice A.P. 0 m - 3/8" - 5/6-00 bar 5/6" Hadice A.P. 0 m - 3/8" - / - 20 bar ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice s vysokotlakou hadicí 8 m ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice ada navíjení vysokotlaké hadice bez hadice Profesionální rotaèní kartáè M toèná rychlospojka 3/8"M toèná rychlospojka M2 3/8"M pojovací šroubení hadic 3/8" - 3/8" pojovací šroubení hadic 3/8" - M Nástavec na vodní pískování M22 00 WIDIA Nástavec na vodní pískování M WIDIA Nástavec na vodní pískování M WIDIA

19 NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Tekna 55 ntario 5 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 2030 Thermic 5h Thermic h Thermic 3h ntario 3 XP Thermic 7 LMX 50T Thermic 0 Diesel Professional 205 Professional 202 Professional 52 LMX 20M Magnum 302 NPX 30 = základní vybavení, = doplatkové vybavení na pøání Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 ntario 7 XP = možno použít pouze v kombinaci s pøechodkou M 2 kód

20 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Popis tøíkací nástavec s regulovatelnou hlavicí M22 s tryskou tøíkací nástavec mm. 700 s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /8" tøíkací nástavec mm. 700 s držákem trysky /8"F tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm. 500 tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm. 700 tøíkací nástavec s regulací tlaku pro pøisávání detergentu /"M délka mm tøíkací nástavec s držákem trysky délka 050 nerez s pøipojením M2 M tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm. 500 tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm. 700 tøíkací nástavec s držákem trysky /" M délka mm Tryska turbo typ M22 (max. l/min.) Tryska turbo typ 2 M22 (-5 l/min.) Tryska turbo typ 3 M22 (více než 5 l/min.) Tryska na pìnu, nepøímá M Tryska na páru (možnost použití s pistolí kód ) Profesionální tryska na èištìní trubek 3/8" Tryska s variabilním úhlem VAN Tryska s variabilním úhlem VAN Tryska s variabilním úhlem VAN Vodní filtr F5 G/2 F/M Vodní filtr F5 /2 F/F Vodní filtr 3/F - 3/ M ací filtr Y G 3/F/F ada nerezových rychlospojek pro hadice-pistole ada mosazných rychlospojek pro hadice-pistole

21 = základní vybavení, = doplatkové vybavení na pøání NPX 5 NPX 83 LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Tekna 55 ntario 5 XP Victoria 55 Victoria 205 Victoria 202 Magnum 2030 Thermic 5h Thermic h Thermic 3h ntario 3 XP Thermic 7 LMX 50T Thermic 0 Diesel Professional 205 Professional 202 Professional 52 LMX 20M Magnum 302 NPX 30 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 ntario 7 XP = možno použít pouze v kombinaci s pøechodkou M 2 kód

22 Pøíslušenství vysokotlakých èistících strojù Hlavice s motorovým pohonem Hlavice s mot. pohonem z nerezové oceli. na èištìní cisteren, zásobníkù a nádrží. rbitální obal. Komplet s tryskami a transformátorem. Pro Magnum 302/2030-Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod Hlavice s motorovým pohonem bar Pøípustný tlak 250 bar 260 l/h Maximální teplota 90 C Prùmìr 0 mm Typ trysky 2 x M Nástavec na mytí podlah Nerezové provedení. Vybaven pistolí RL 35. Na mytí teras a veškerých venkovních podlah. Pro Magnum 302/2030 Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod Pøípustný tlak Maximální teplota Rozmìr trysky Nástavec na mytí podlah bar 280 bar 200 l/h 60 C.060 Rotaèní nástavec na mytí podlah Nerezové provedení. Urèený k mytí teras a veškerých venkovních podlah. Automaticky se otáèející hlava se dvìma rotaèními tryskami. Pro Magnum 302/2030 Thermic 3h a Thermic 7 Používat v kombinaci se vsuvkou M2 kod toèný nástavec na mytí podlah bar Pøípustný tlak 280 bar 200 l/h Maximální teplota 80 C Typ trysky / Npt M

23 Hmotnost a rozmìry Model Hmotnost kg lbs Rozmìry obalu cm Poèet ks na paletì Model Hmotnost kg lbs Rozmìry obalu cm Poèet ks na paletì LMX 20M LMX 50T LMX 200T ntario 3 XP ntario 5 XP ntario 7 XP Victoria 55 Victoria 52 Victoria 205 Victoria 202 Victoria 255 Magnum 302 Magnum 2030 Idro box 2 Idro box 63 Idro box 205 Thermic 5h Thermic 0 Diesel Thermic h Thermic 3h NPX 30 M NPX 5 T NPX 83 T LKX 30 XPM LKX 55 XPT LKX 205 XPT Tekna 2 Tekna 55 Tekna 52 Tekna 205 Tekna 202 Prof. 2 Prof. 55 Prof. 205 Prof. 202 Prof. 52 Thermic 7 Whisper V8 ahara Ares ID 05 Ares IW 05 Kronos PF 05 Kronos IF 05 Zeus PF 03 Zeus IF 03 Domus PF 03 Domus PR 03 Domus IF 03 Domus IR 03 Taurus PF 03 Taurus PR 03 Taurus IF 03 Taurus IR 03 Apollo IF 03 Costellation IR 03 MV 2-2 MX 2-2 MV , , ,5 7,5 20 2,5 28,5 3,5 30,5 33,5 29,5 32,5 3,5 3, * x 0 h x 0 h x 0 h x 77 h x 77 h x 77 h x 6 h x 6 h x 6 h x 6 h x 6 h x 75 h 0 28 x 75 h 0 78 x 60 h 7 78 x 60 h 7 78 x 60 h 7 55 x 75 h 68 0 x 66 h 90 0 x 66 h 90 0 x 66 h 90 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 0 x 68 h 96 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h 02 7 x 03 h x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 32 x 80 h 20 x 80 h 05 9 x 38,5 h 2 38,5 x 5 h 0 37,5 x 37 h 80,5 37,5 x 37 h 80,5 x h 62 x h x 53 h x 53 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 60 h x 53 h x 60 h x 90 h x 90 h x 90 h MX 3-36 DMV50-22 DMX50-22 DMV -22 DMX -22 DTV -30 DTX -30 DTV -55 DTX -55 GV 3,3 M plus GV 3,3 Vac plus GV, Vac plus GV 8,6 GV 5 GV 8 GV 2 GV 30 BW 700 T BW 900 T BW 700 ET BW 900 ET BW 000 T BW 000 ET printer CL Multimatic 35E CL Compact Nox 5E CL Compact Free 5B CL Compact Free 5BT CL Compact Free 50B CL Compact Free 50BT CL easy R 5E CL easy R 5B CL easy R 5BT CL easy R 50E CL easy R 50B CL easy R 50BT CL easy R 55BT CL midi R 55BT CL midi R 66BT CL midi R 75BT CL Comfort X 75 CL Comfort 66 CL Comfort 82 CL Comfort M87 CL Comfort M02 CL Comfort L02 CL Comfort L * 27* 30,5* 53,5* 68,5* 83* * 0* 2* 62* 585* 605* * = Hmotnost zabaleného stroje bez baterií 70 x 90 h x 90 h 8 70 x 90 h 8 70 x 90 h x 90 h x 3 h x 90 h x 90 h x 90 h x 3 h x 3 h 9,5 60 x 3 h 9,5 60 x 8 h 83 x 55 h x 55 h x 55 h x 55 h * 8* * 78.* ,5 x 63 h x 79 h 98 28,5 x 63 h x 79 h x 980 h 27 8* 05.3* 23 x 980 h , * 26.3* 20* 26.3* * 28.9* 287.* 338.* 363.* 03.* 9.3* 83.6* 903.* 973.6* 07.6* 288.5* 332.6* 5 x 0,5 h x 70 h 65 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 2 x 58 h 2 3 x 73 h 22 3 x 73 h 22 2 x 58 h 2 33 x 73 h x 73 h x 73 h x 7 h x 7 h x 7 h 28 5,5 x 97 h x 8 h x 8 h x 8 h x 8 h x 35 h x 35 h 8 Fotografie a technické specifikace výrobkù a doplòkù nejsou závazné a mohou být zmìnìny bez pøedchozího upozornìní!

24 Výhradní dovozce pro ÈR: GRATIA, s.r.o., Knínièská, 66 8 strovaèice, tel/fax: ,

Generátory páry GVM plus GVVac plus GV Generátory páry Øada GV zahrnuje elektrické generátory páry, které vyrábí nasycenou páru do tlaku 0 atmosfér pøi teplotì 0 C. Pomocí zaøízení GV je možné dùkladné

Více

Podlahové mycí stroje

Podlahové mycí stroje Podlahové mycí stroje printer Multimatic Compact Easy-R Midi-R Comfort Podlahové mycí stroje CL Praktické, výkonné, úèinné stroje, projektované s maximální pøesností a za použití vysoce kvalitních materiálù.

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje STUDENOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje 1 XT Domů nebo do firmy! 1 XT Základní vysokotlaký stroj pro občasné použití Kompaktní design Čerpadlo se třemi písty Automatický Start/Stop Nastavitelná rukojeť

Více

Vysokotlaký čistící přívěs

Vysokotlaký čistící přívěs ROM 500 Vysokotlaký čistící přívěs 1 WWW.EUROM.CZ Vedoucí v této třídě Nový přívěs pro vysokotlaké čištění kanalizací vyniká zejména svým provedením a perfektními jízdními vlastnostmi. Jedinečný design

Více

HD 25/15-4 Cage Plus. Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. Rám Cage

HD 25/15-4 Cage Plus. Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. Rám Cage Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. 1 2 1 2 Rám Cage Robustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Elektronická kontrola pro

Více

VYSOKOTLAKÉ MYCÍ STROJE

VYSOKOTLAKÉ MYCÍ STROJE VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE Švábky 80 00 Praha 8 Česká republika Tel./Fax: +40 84 83 348 Mobil: +40 60 370 59 E-mail: info@vorel-praha.cz www.vorel-praha.cz VYSOKOTLAKÉ MYCÍ STROJE Vysoká účinnost čištění,

Více

Vysokotlaké stroje a jejich využití

Vysokotlaké stroje a jejich využití Vysokotlaké stroje a jejich využití 1 Vysokotlaké stroje a jejich rozdělení Stroje studenovodní - stroje s elektrickým pohonem - stroje s nezávislým pohonem - stroje s extrémním výkonem - stroje stacionární

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ

R 900. Vysokotlaký čistící přívěs WWW.EUROM.CZ Vysokotlaký čistící přívěs 1 WWW.EUROM.CZ Design & Pohodlná obsuhluha vysokotlaký čistící přívěs. Vyniká svým provedením a nejlepšími uživatelskými vlastnostmi. Atraktivní design spojený s velkou nabídkou

Více

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada

typ Provedení - filtrace: 1 filtr G4 pro èerstvý nasávaný vzduch 1 filtr G4 pro odvádìný vzduch Výrobní øada REKUPERAÈNÍ JEDNOTKY Power Bo 60 Oznaèení vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla Power Bo 60 typ BP BP:By-pass - : bez By-passu EC REG s regulací EL: s el.ohøívaèem EC: s vodním ohøívaèem H H: horizontální

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

HD 728 B Cage. Přenosný vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzínovým motorem pro často se měnící místa použití. Kompaktní rám Cage.

HD 728 B Cage. Přenosný vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzínovým motorem pro často se měnící místa použití. Kompaktní rám Cage. Přenosný vysokotlaký čistič bez ohřevu s benzínovým motorem pro často se měnící místa použití. 1 Kompaktní rám Cage 3 Nejvyšší mobilita Vybaven spolehlivými motory Honda, popř. Yanmar pro použití bez externího

Více

Vysokotlaké kanalizační čistící stroje

Vysokotlaké kanalizační čistící stroje EUROM - Compact line Vysokotlaké kanalizační čistící stroje WWW.EUROM.CZ KVALITA ZA VELMI PŘÍZNIVOU CENU EUROM compact line Řada COMPACT zahrnuje tři modely: COMPACT BASE, COMPACT a COMPACT PRO. Tyto stroje

Více

HD 19/100 De Tr1. Mobilní ochrana

HD 19/100 De Tr1. Mobilní ochrana Tam, kde již nestačí odplavovací síla běžných vysokotlakých čističů, přichází na řadu Kärcher UHP. Vysokotlaké čističe s ohřevem a až 800 bar nebo vysokotlaké čističe bez ohřevu s až 2.500 bar. S vysoce

Více

NOVÁ ŘADA. Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Vysokotlaké čističe řady K 1050. www.kranzle.cz

NOVÁ ŘADA. Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Vysokotlaké čističe řady K 1050. www.kranzle.cz Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Partner specializovaných obchodů! NOVÁ ŘADA Made in Germany www.kranzle.cz Vysokotlaké čističe řady K 1050 K 1050

Více

INFORMACE O PRODUKTECH Product name. Launch date. Launch date

INFORMACE O PRODUKTECH Product name. Launch date. Launch date INFORMACE O PRODUKTECH Product name Launch date Launch date SHRNUTÍ Inovativní v ergonomii: Nové, inovativní uložení pistole zjednodušuje manipulaci a transport stroje Otočný hák na kabel Navíjení a odvíjení

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Pro jky přísl u es ad lo ý kopi ké m c ha dice nální v to v á s p o jk a vé čerpa vo dlo Ko ko n Rychlo sp o e Bajon s io l Te Pro fe še nství Řada Pro jsou špičkové polo-profesionální modely vysokotlakých

Více

Vysokotlaké stroje 2 1 a příslušenství pro všechny úkoly při čištění www.originalwapka.sk

Vysokotlaké stroje 2 1 a příslušenství pro všechny úkoly při čištění www.originalwapka.sk riginalwapka.sk 103,20 104,40 106,80 26,00 38,00 42,80 53,60 53,60 69,20 77,60 29,20 29,20 36,20 96,80 76,00 52,00 03,60 62,40 15,60 70,80 70,80 Pro jky přísl u es ad lo ý kopi ké m c ha dice nální

Více

Základní třída K 2.120

Základní třída K 2.120 Základní třída K 2.120 Malý, lehký, všestranný stroj pro příležitostné použití při odstraňování malých nečistot - např. na čištění zahradního nábytku, jízdních kol, vozidel a malé plochy kolem domu. Je

Více

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC

ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC ELEKTRICKÉ PUMPY 12/24 V DC Řada EASY s hliníkovým tělem pumpy DP3517-30 l/min - 12 V DP3518-30 l/min - 24 V Samonasávací křídlové elektrické čerpadlo, s by-pass ventilem, tělem pumpy z eloxovaného hliníku,

Více

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher

HD 10/25-4 SX Plus. Pro větší bezpečnost. Osvědčená kvalita Kärcher Vysokotlaký čisticí stroj bez ohřevu třídy Super s vynikajícím výkonem a novým vybavením ve vertikální konstrukci. Rozšířený akční rádius díky vestavěnému hadicovému bubnu s 20m VT hadicí. 1 Osvědčená

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Ceník nejprodávanějších tlakových strojů

Ceník nejprodávanějších tlakových strojů Zvedací technika a zavírače Pily, křovinořezy a další Čistící a uklízecí technika Upínací, vázací pasy a řetězy Zahradní a domácí technika Ceník nejprodávanějších tlakových strojů Platný od 30.07.2014

Více

Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8. Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8

Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8. Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8 série OVALE T 23221 Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8 11 517 Kè 14 961 Kè 23222 Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí 1 1/4 a s hadièkami 3/8 12 846 Kè 16 686 Kè 23223

Více

Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt

Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt Nová HD-C Range ve variantách: HD 5/12 C Plus *EU HD 5/12 CX Plus *EU HD 5/15 C Plus *EU HD 5/15 CX Plus *EU HD 6/13 C Plus *EU HD 6/13 CX Plus *EU Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt Myšlenka:

Více

Základní třída K 2 Compact

Základní třída K 2 Compact Základní třída K 2 Compact Obzvláště praktický vysokotlaký čistič K2 Compact řeší lehčí nečistoty v domácnosti v okamžiku a k tomu je lehce skladný a dá se snadno přepravovat. Vybavení: Integrovaný vodní

Více

Optická kontrola plamene. Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou. (vyjímkou je therm CA/C).

Optická kontrola plamene. Přístroje Kränzle-therm s diesel ohřevem jsou. (vyjímkou je therm CA/C). Série therm Dokonalost, preciznost, inovace Vysokotlaké horkovodní čistící přístroje Kränzletherm v sobě spojují velké množství technických inovací vyvinutých firmou Kränzle, které přispívají ke spolehlivému

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

KATALOG 2007 VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2007 VYSOKOTLAKÉ STROJE VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem vysokotlakých čistících strojů Comet v České a Slovenské republice. Tento tradiční italský výrobce patří mezi světovou technologickou

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V Aku šroubovák 6 V Napìtí: 6,0 V Kroutící moment: 2Nm Dvoupolohová rukoje Pøíslušenství: sada 11.díl. Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím

Více

KATALOG 2008 PARNÍ ČISTIČE

KATALOG 2008 PARNÍ ČISTIČE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem profesionálních parních čističů italského výrobce TECNOVAP pro Českou a Slovenskou republiku. Náš obchodní partner se specializuje na vývoj

Více

Střední třída K 3. Technické údaje

Střední třída K 3. Technické údaje Střední třída K 3 Vysokotlaký čistič K3 je jako stvořený pro příležitostné použití a prezentuje se jako silný pomocník při lehkých nečistotách na jízdních kolech, zahradních plotech, motocyklech apod.

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ

b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ b e s t f o r h o m e PØÍSLUŠENSTVÍ KRBÙ BeF Home, s.r.o., Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice tel.: +420 516 428 240, fax.: +420 516 428 244 e-mail: info@bef.cz, www.befhome.com 2012/7 www.befhome.com

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. www.kranzle.cz

Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. www.kranzle.cz VČETNĚ PROGRAMU PŘÍSLUŠENSTVÍ Vysokotlaké čističe řady K 1050 Profesionální kvalita za atraktivní cenu! Made in Germany. Platí od 1. 1. 2016 Partner specializovaných obchodů! Made in Germany www.kranzle.cz

Více

Třída Premium K 7.800 eco!ogic

Třída Premium K 7.800 eco!ogic Třída Premium K 7.800 eco!ogic Vodou chlazený přístroj Premium extra třídy. Pro odolnou špínu. S eco! stupněm na čištění lehkých znečištění s 20% úsporou vody a energie. Vybavení: Integrovaný vodní filtr

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

IB 15/120. Držák kufru s tryskami. Automatické vyprazdňování zbylého ledu

IB 15/120. Držák kufru s tryskami. Automatické vyprazdňování zbylého ledu Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí a velmi spolehlivou technikou. 1 Držák kufru s tryskami 3 Automatické vyprazdňování

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů

od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů Pístové kompresory od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Dlouhá historie kvalitních kompresorů VČERA DNES Kompresory MARK splňují nejvyšší standard v oblasti

Více

Pístové kompresory. od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Pístové kompresory. od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Pístové kompresory od 1,5 kw a nádoby 6 litrů až po 7,5 kw a nádoby 500 litrů SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Dlouhá historie kvalitních kompresorů VČERA DNES Kompresory MARK splňují nejvyšší standard v oblasti

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Střední třída K 5 Premium *EU

Střední třída K 5 Premium *EU Střední třída K 5 Premium *EU Vysokotlaký čistič K5 Premium s vodou chlazeným motorem a navíjecím bubnem na hadice znamená pohodlnou manipulaci. Ideální při středně silných nečistotách na větších automobilech,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HDS 1000 Be

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HDS 1000 Be Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem HDS 1000 Be Vysokotlaký čisticí stroj s benzínovým motorem pro maximální výkon při maximální mobilitě.elektro start Vybavení: Ruční stříkací pistole s vložkou

Více

... kvalita, výkon, spolehlivost

... kvalita, výkon, spolehlivost ... kvalita, výkon, spolehlivost Nejlepší øešení pro Vaše hydraulické systémy 1 Zubové hydrogenerátory 31 - jednostupòové - tandemové - jednosmìrná rotace - obousmìrná rotace - s hliníkovým, litinovým

Více

Střední třída K 4 Premium *EU

Střední třída K 4 Premium *EU Střední třída K 4 Premium *EU Vysokotlaký čistič K4 Premium s vodou chlazeným motorem ideální pro příležitostné použití a středně silné nečistoty (např. na automobilech, zahradních plotech, jízdních kolech).

Více

HERCULES Condensing kw / ABT

HERCULES Condensing kw / ABT Stacionární kondenzaèní kotle s vestavìným zásobníkem TUV HERCULES Condensing kw / ABT DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE NÍZKÉ EMISE ANO SOLÁRNÍ ENERGII 100% KOMFORT VARIABILITA INSTALACÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Více

TRYSKÁNÍ S VODNÍ CLONOU KOTEL SOFT KING

TRYSKÁNÍ S VODNÍ CLONOU KOTEL SOFT KING TRYSKÁNÍ S VODNÍ CLONOU KOTEL SOFT KING (-) 99982D Soft King 40L kotel s kuželem 60 a s míchací jednotkou na vozíku, dávkovací ventil abraziva SA-½, separační síto, krycí dekl, potrubí 1¼, pneumatické

Více

Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž

Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž C e l k o v ý p r o g r a m 2 0 1 1 T e c h n i c a l p e r f e c t i o n a n d t o p d e s i g n w w w. k r a e n z l e. c o m Podnik Sídlo Illertissen: Vývoj, výroba a montáž Podnik Kränzle byl založen

Více

Ceník vysokotlakých čistících strojů 2014. ...s naší technikou máte náskok

Ceník vysokotlakých čistících strojů 2014. ...s naší technikou máte náskok Ceník vysokotlakých čistících strojů 2014...s naší technikou máte náskok Jan Krejcar - EKOTERN J. Hory 33, Dvůr Králové n. L., 54401 Tel.: 499 320 107, mob. 777 232 452 ekotern@wo.cz, www.ekotern.cz Vysokotlaké

Více

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE. Vysavače pro suché a mokré vysávání

PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE. Vysavače pro suché a mokré vysávání PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE Vysavače pro suché a mokré vysávání Jsou vyrobeny z rázuvzdorné plastické hmoty a obsahují vysoce účinný polyesterový filtrační vak, odhlučněnou hnací motorovou jednotku, automatický

Více

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9)

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Čerpadla pro hasičsk ská vozidla Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9) Odstřediv edivá čerpadla Označen ení čerpadel FP 16/8-1 HH HH = Vysokotlakéčerpadlo H

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE

ŠROUBENÍ HADICE - RYCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE ŠOUBENÍ HADICE - YCHLOSPOJKY - VENTILY - TLUMIÈE OBSAH Nástrèná šroubení Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 7 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 8 Strana 9 Strana 9 Strana

Více

Střední třída K 5.800 eco!ogic

Střední třída K 5.800 eco!ogic Střední třída K 5.800 eco!ogic Komfortní přístroj s vodou chlazeným motorem pro rozšířenou silnou špínu. S eco! stupněm k cílenému čištění lehkých nečistot s o 20 % méně vody a energie. Vybavení: Integrovaný

Více

Mainfour 240 F: výkon: 9,3 24 kw, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)

Mainfour 240 F: výkon: 9,3 24 kw, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo) Ceník kotlů závěsné plynové kotle BAXI WWW.KVALITNIKOTLE.CZ ceny jsou platné od: 1.7.2010 Mainfour Digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, integrovaný

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1

Průmyslové vysokotlaké čističe - horkovodní NEPTUNE 1 Kompaktní dimenze s "vnitřnostmi" z výkonnějšího modelu 2 předurčují naší novinku pro náročnější čisticí práce, při kterých může hrát významnou roli velikost. Nízká hmotnost Kompaktní rozměry Osvědčený

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více

Vysokotlaké stroje Nilfisk

Vysokotlaké stroje Nilfisk Vysokotlaké stroje Nilfisk Ko ov é čerpa o dl v Řada Compact C 100 a C 110 Metal pump Metal pumpe Pompe en metal Metall Pumpe COMPACT C100 a C110 - pro občasné čištění Nejmenší modely v naší nabídce

Více

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

POJÍZDNÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY P ENOSNÉ A POJÍZDNÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY âerven 2003 P ÍSLU ENSTVÍ ROZVODY STLAâENÉHO VZDUCHU SPOMKOVAâKY A H EBÍKOVAâE ST ÍKACÍ TECHNIKA PNEUMATICKÉ NÁ ADÍ ÚPRAVA VZDUCHU STACIONÁRNÍ KOMPRESORY Rozdûlení

Více

Vedoucí firma vyrábějící mobilní generátory. Průmyslový Program 2011

Vedoucí firma vyrábějící mobilní generátory. Průmyslový Program 2011 Vedoucí firma vyrábějící mobilní generátory Průmyslový Program 0 Vedoucí firma vyrábějící mobilní generátory elektrického proudu ENDRESS se v průběhu 95 let své existence specializoval na vývoj, výrobu

Více

Životnost. Více jak 50 let inovací

Životnost. Více jak 50 let inovací Více jak 50 let inovací Nilfisk-ALTO inovuje v oblasti profesionálních vysokotlakých strojů více jak 50 let. Nilfis-ALTO tak je v popředí designových a technologických inovací zaměřených na jednu věc:

Více

Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt

Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt Yellow File Vysokotlaké čističe bez ohřevu třídy Kompakt Markteinführung HD-C / Okt. 2013 / YF HD-C / Seite 1 Přehled variant Varianta Objednací číslo Dodací termín HD 5/12 C Plus *EU 1.520-129 kal. týden

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Nový. Nilfisk-ALTO POSEIDON 3. Uvedení nového stroje Nilfisk-ALTO POSEIDON 3

Nový. Nilfisk-ALTO POSEIDON 3. Uvedení nového stroje Nilfisk-ALTO POSEIDON 3 Nový Nilfisk-ALTO 3 Kompaktní, cenově výhodný a výkonný nejnovější přírůstek do skupiny Uvedení nového stroje Nilfisk-ALTO 3 V roce 2006 pokračuje Nilfisk-ALTO v trendu vývoje a uvádění některých nejlepších

Více

VODA. Vodovodní baterie a sprchy na nádobí. Vodovodní baterie GASTROTOP Classic Strana 1454. Sprchy na nádobí GASTROTOP Classic Strana 1462

VODA. Vodovodní baterie a sprchy na nádobí. Vodovodní baterie GASTROTOP Classic Strana 1454. Sprchy na nádobí GASTROTOP Classic Strana 1462 VODA Vodovodní baterie a sprchy na nádobí Vodovodní baterie GASTROTOP Classic Strana 454 Sprchy na nádobí GASTROTOP Classic Strana 462 Vodovodní baterie GASTROTOP Premium Strana 477 Sprchy na nádobí GASTROTOP

Více

Vysokotlaké stroje Nilfisk-ALTO pro dům a zahradu

Vysokotlaké stroje Nilfisk-ALTO pro dům a zahradu Vysokotlaké stroje Nilfisk-ALTO pro dům a zahradu Jak zvolit vysokotlaký stroj, tak aby nejlépe vyhovoval vašim potřebám řada řada řada Řada PRO je nejvyšší řadou vysokotlakých strojů Nilfisk-ALTO pro

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Katalog. Čistící technika

Katalog. Čistící technika Katalog Čistící technika 1 Katalog Čistící technika Obsah 4 kombinované vozy I.B.O.S. 5 recyklační vozy FFG 6 speciální vozy TOA 7 kropicí vozy 8 sací vozy 9-17 čistící technika 18 předváděcí akce - I.B.O.S.

Více

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita

HD 5/15 CX *EU. Uložení příslušenství. Mobilita Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 5/15 CX Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí

Více

HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

HDS 12/14-4 ST. Vysoká hospodárnost. Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej) Čisticí zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrované, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, ochraně před chodem na sucho v plovákové skříni. 1 2 3 4 1 2 Čtyřpólový,

Více

Střední třída K 5.530 T400 Special Edition

Střední třída K 5.530 T400 Special Edition Střední třída K 5.530 T400 Special Edition Kompaktní, mobilní a výkonný vysokotlaký čistič Kärcher s vodou chlazeným asynchronním motorem. Stroj je standardně vybaven rotačním mycím kartáčem a čističem

Více

Geberit AquaClean. Obsah. Katalog výrobkù 2010/2011 99. Popis systému... 100. Závěsné WC... 101. Závěsné WC s nádržkou na omítku...

Geberit AquaClean. Obsah. Katalog výrobkù 2010/2011 99. Popis systému... 100. Závěsné WC... 101. Závěsné WC s nádržkou na omítku... Obsah Popis systému............................................................... 100 Závěsné WC................................................................. 101 Závěsné WC s nádržkou na omítku...............................................

Více

Elektrocentrály. a kalové čerpadlo Katalog

Elektrocentrály. a kalové čerpadlo Katalog Elektrocentrály a kalové čerpadlo Katalog Odhlučněné invertory Vhodné pro citlivé přístroje Tichý provoz, pouze 58 db Invertorová technologie zajišťuje vyšší kvalitu, nižší hlučnost a nižší spotřebu paliva

Více

Naše Výrobky Jeden Systém Jeden Partner

Naše Výrobky Jeden Systém Jeden Partner Naše Výrobky Jeden Systém Jeden Partner Sněhová děla Zasněžovací tyče Automatika Příslušenství Compact-Power S 10 2 Automatický systém STF Automatická řídící jednotka Vysokotlaký hydrant SUPERSNOW S 10

Více

HeavyCoat. HeavyCoat. Hydraulická pístová čerpadla. Výkonné komplety pro husté materiály Extrémně silné Všestranné a víceúčelové

HeavyCoat. HeavyCoat. Hydraulická pístová čerpadla. Výkonné komplety pro husté materiály Extrémně silné Všestranné a víceúčelové HeavyCoat Professional Finishing HeavyCoat Hydraulická pístová čerpadla Výkonné komplety pro husté materiály Extrémně silné Všestranné a víceúčelové Nadchněte se! HeavyCoat zařízení WAGNER přesvědčí mnoha

Více

Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu).

Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu). Horkovzdušné ruční svářecí přístroje Základní výbava každého, kdo se chce zabývat profesionálním svářením plastů pomocí přídavného svářecího materiálu (svářecího drátu). Základní charakteristika přístrojů

Více

VT čističe s ohřevem třída Kompakt HDS 6/14 CX

VT čističe s ohřevem třída Kompakt HDS 6/14 CX VT čističe s ohřevem třída Kompakt HDS 6/14 CX Jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem s velkým bubnem na navíjení hadice, Eco stupněm, jednotlačítkovou obsluhou, integrovanými nádržemi, pistolí Easy

Více

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa

Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Kärcher HDC vysoký tlak z jednoho místa Stacionární vysokotlaké čištění představuje dokonalé řešení, když je třeba používat pravidelně vysoký čisticí výkon. Pro více uživatelů v rozdílných oblastech použití

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack "Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametací stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL

DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL DÁVKOVACÍ ČERPADLA OBL ŠIROKÝ SORTIMENT SYSTÉM KVALITY ISO 9001 PROVEDENÍ DLE API 675 PROVEDENÍ DLE ATEX 100 A ENVICOMP, s.r.o. HRNČÍŘE 969, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU, ČESKÁ REPUBLIKA ČERPADLA S MECHANICKY

Více

Profesionální montážní kompresory

Profesionální montážní kompresory Profesionální montážní kompresory Pojízdné a přenosné kompresory Compact-Air 221/10 Compact-Air 265/10 Compact-Air 311/20 Compact-Air 321/20 Pojízdné kompresory Compact-Air 321/24 PRO Compact-Air 321/24

Více

JPJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka

JPJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka JJ Forest, s.r.o. Multifunkční hydraulická vyvážečka Společnost JJ Forest, s.r.o. je výhradním dovozcem přívěsů Vahva Jussi do ČR a SR. Vyvážecí přívěsy Vahva Jussi jsou profesionální, univerzální a celoročně

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Podrobná specifikace produktů

Podrobná specifikace produktů Podrobná specifikace produktů Compact C100 C 100.5-5 PC Objednací číslo 126139554 Hadice 5 m (126481137) Tryska Powerspeed G2 (126481123) Tryska Tornado G2 (126481122) Napěňovací injektor s lahví (6411132)

Více

Zvláštní model se zvýšeným výkonem, komfortním vybavení a výborným poměrem ceny a výkonu. Obj.č.:

Zvláštní model se zvýšeným výkonem, komfortním vybavení a výborným poměrem ceny a výkonu. Obj.č.: HD 5/15 C/CX Plus Robustní 3-pístové axiál. čerpadlo Mosazná hlava čerpadla s integrovaným mosazným připojením na vodu Integrované ulož. přísl. na stroji s uložením kabelu a přihrádkou na trysky Tlakový

Více