Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2007 ve znění dodtku č.1, 2, 3,4 5 Věc: Uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosžené n zhrniční vysoké škole Univerzitou Prdubice Působnost pro: kdemické funkcionáře univerzity fkult Účinnost od: 15. ledn 2007 Číslo jedncí: RPO/0004/07 Vyprcovl: Petr Voženílková, referentk pro studium vzdělávání Předkládá: Mgr. Ivn Švecová, vedoucí oddělení pro vzdělávání výzkum Schválil: doc. Ing. Ivn Krftová, CSc., prorektork pro studium pedgogickou činnost Článek 1 Předmět úprvy 1. Univerzit Prdubice (dále jen univerzit ) vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce, resp. o uznání části vysokoškolského vzdělání nebo jednotlivých zkoušek dosžených n zhrniční vysoké škole (dále jen uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce ) v oborech, které jsou obshově obdobné kreditovným studijním progrmům uskutečňovným univerzitou nebo fkultmi, zejmén z hledisk získných znlostí dovedností. 2. Oprávnění univerzity přijímt závzná rozhodnutí týkjící se uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosžené v zhrničí vydávt o těchto skutečnostech osvědčení vyplývá z ustnovení čl. V.1 ž čl. V.3 čl. VI.1 ž čl. VI.5 Sdělení Ministerstv zhrničních věcí č. 60/2000 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o uznávání kvlifikcí ve vysokém školství v evropském regionu (Lisbon, 11. dubn 1997) dále z ustnovení 89, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 3. Tto směrnice uprvuje proces uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce n zhrniční vysoké škole úzce specifikuje návzně n ustnovení čl. 19 Studijního zkušebního řádu Univerzity Prdubice postup při uznávání části studi bsolvovného n zhrniční vysoké škole v rámci progrmu LLP/Ersmus. Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce 1. Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce (dále jen žádost ) podává bsolvent zhrniční vysoké školy nebo osob, která n zhrniční vysoké škole studovl (dále jen ždtel ), písemně n referát pro vzdělávání záležitosti studentů (dále jen RVZS). Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 této směrnice. 2. Žádost musí být doložen: ) originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokldu vydného zhrniční vysokou školou, 1

2 b) originálem nebo úředně ověřenou kopií dodtku k diplomu, resp. výpisem bsolvovných předmětů s jejich rozshem v hodinách, resp. kreditech ECTS klsifikcí při zkoušce v originále, potvrzeným zhrniční vysokou školou, 3. V přípdě potřeby doplnění si může univerzit vyžádt podrobnější informce o bsolvovných předmětech. 4. Pro diplom dodtek k diplomu, přípdně pro výpis bsolvovných předmětů, vydné zhrniční univerzitou se sídlem ve státech specifikovných v odst. 1 přílohy č. 6, které jsou účstníky Hgské úmluvy, požduje univerzit jko dokld o prvosti podpisů otisků rzítek n originálech dokldů o studiu jejich ověření ministerstvem zhrničních věcí státu, v němž má příslušná univerzit své sídlo (jedná se o ověření Apostilním úřdem, tzv. leglizce dokldů o vzdělání). 5. Pro dokldy o vzdělání vydné univerzitou se sídlem ve státech specifikovných v odst. 2 přílohy č. 6, které nejsou signtářem Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci, požduje univerzit ověření dokldů o vzdělání příslušným cizozemským orgánem příslušným zstupitelským úřdem České republiky v tomto státě (tzv. superleglizce dokldů o vzdělání). 6. Pro dokldy o vzdělání vydné univerzitou se sídlem ve státech, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci, specifikovných v odst. 3 Přílohy č. 6, univerzit vyšší ověření (leglizci nebo superleglizci dokldů o vzdělání) nepožduje. 7. Ždtel předloží vždy úředně ověřený překld dokldů do českého jzyk. Článek 3 Řízení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce 1. V okmžiku podání žádosti je zhájeno řízení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce, z jehož průběh v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), zodpovídá příslušný prorektor. RVZS vede o tomto řízení protokol. Formulář protokolu tvoří přílohu č RVZS požádá fkultu, která grntuje obdobný studijní progrm, popř. studijní obor, o posuzení míry shody v obshu, formě i úrovni, vyžádá si stnovisko děkn příslušné fkulty. 3. Děkn po projednání žádosti n fkultě potvrdí rovnocennost vysokoškolského vzdělání ždtele s poždvky obdobného kreditovného studijního progrmu, příp. oboru uskutečňovného fkultou, nebo doporučí jiný způsob vyřízení žádosti. Děkn zpíše své stnovisko do protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce. V přípdě vyslovení nesouhlsného stnovisk, bude toto vyjádření obshovt zdůvodnění nesouhlsného stnovisk spolu s vypsáním podsttných rozdílů. 4. N zákldě předložených dokldů poskytnutých ždtelem n zákldě stnovisk děkn vydá rektor rozhodnutí o uznání vysokoškolského studi kvlifikce, které spolu s originály dokldů přiložených k žádosti zšle RVZS do vlstních rukou ždtele. 5. Pokud ve svém rozhodnutí rektor žádosti vyhoví, vyství RVZS osvědčení: 2

3 ) o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce (příloh č. 3), nebo b) o uznání části vysokoškolského vzdělání (příloh č. 4), nebo c) o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) (příloh č.5). 6. Pokud rektor neuzná vysokoškolské vzdělání, oznámí tuto skutečnost ždteli formou rozhodnutí, ve kterém musí být sdělen důvod zmítnutí žádosti, doporučení dlšího postupu, by ždtel uznání mohl získt, poučení o odvolání. 7. N rozhodování rektor o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce n lhůty pro vyřízení žádosti se vzthuje správní řád. 8. O podných žádostech vydných osvědčeních vede evidenci RVZS. Článek 3 Uznávání části studi bsolvovné n zhrniční vysoké škole v rámci progrmu LLP/Ersmus 1. Obsh studi v rámci progrmu LLP/Ersmus n zhrniční vysoké škole je určen smlouvou o studiu nebo její písemnou změnou (Lerning Agreement, resp. Chnges to Originl Proposed Study Progrmme/Lerning Agreement, dále jen LA ), kterou podepisuje zástupce prtnerské zhrniční univerzity, student, příslušný kdemický koordinátor ECTS n fkultě dále institucionální koordinátor LLP/Ersmus. 2. Student si volí do LA studijní předměty (dále jen předmět ) stndrdně v rozshu 30 ECTS kreditů z semestr. 3. Předměty obsžené v LA řádně n zhrniční škole bsolvovné, tj. uvedené v Trnscript of Records (dále jen ToR ), jsou po návrtu student uznány jko předměty vystudovné v rámci studijního progrmu, resp. studijního oboru, studovného n fkultě, n které je zpsán ke studiu, včetně výsledku zkoušky kreditové hodnoty předmětu. 4. Předměty vystudovné n prtnerské zhrniční univerzitě mjí buď sttus nhrzujících předmětů, které nhrzují některý z povinných či povinně volitelných předmětů ze stndrdního studijního plánu příslušného studijního progrmu, resp. oboru, nebo sttus volitelných předmětů. O nhrzujících nhrzovných předmětech rozhoduje kdemický koordinátor ECTS fkulty, který v potřebné míře spoluprcuje s grntem studijního progrmu, resp. oboru s grnty předmětů. 5. Po návrtu předloží student přepis záznmu o bsolvovných předmětech vystvený zhrniční vysokou školou ToR dministrtivnímu koordinátorovi ECTS n fkultě zdá údje o bsolvovných předmětech do Informčního systému studijní gendy (dále jen IS STAG ). 6. Administrtivní koordinátor ECTS fkulty zkontroluje, zd je obsh ToR v souldu s LA, součsně zkontroluje i správnost údjů zdných studentem do IS STAG. Studijní oddělení pk přičlení k nhrzujícím nhrzovným předmětům v IS STAG příslušné tributy. Tím se předměty vystudovné studentem n zhrniční vysoké škole stávjí zpsnými ve výkzu o studiu dochází tk k uznání této části studi jko nedílné součásti osobního studijního plánu student. 3

4 Článek 4 Závěrečná ustnovení 1. Tto směrnice nbývá účinnosti dne 15. ledn Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy: Příloh č. 1 - Formulář žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Příloh č. 2 Formulář protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Příloh č. 3 - Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Příloh č. 4 - Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Příloh č. 5 - Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky v České republice Příloh č. 6 Seznm států leglizce superleglizce dokldů o studiu 3. Touto směrnicí se zrušuje Směrnice č. 16/2005 Uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosženého n zhrniční vysoké škole Univerzitou Prdubice. V Prdubicích dne 8. ledn 2007 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Dodtek č. 1 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 12. září 2007 Dodtek č. 2 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 7. listopdu 2008 Dodtek č. 3 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 5. prosince 2008 Dodtek č. 4 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 19. únor 2013 Dodtek č. 5 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 15. ledn 2014 Příloh č. l Formulář žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE podle 89 odst. 1 písm. b) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v ČR Žádost o uznání části vysokoškolského vzdělání v ČR Žádost o uznání jednotlivých zkoušek v ČR 4

5 A. Osobní údje Jméno příjmení: Den/měsíc/rok nrození: Státní příslušnost: Místo nrození: Adres trvlého pobytu (nemá-li ždtel trvlé bydliště v ČR, uvede dresu v zhrničí) Ulice: PSČ: E-mil: Město: Stát: Tel.: B. Absolvovná vysoká škol Název: Sídlo (stát, město): Dtum zhájení studi: Název studijního progrmu (v českém jzyce): Dtum ukončení studi: Název studijního oboru (v českém jzyce): Webová dres oficiálních stránek vysoké školy: Adres, n níž má být rozhodnutí zsláno Ulice: PSČ: E-mil: Město: Stát: Tel.: C. Předcházející vzdělání (počínje střední školou) Název školy Délk studi Rok ukončení Způsob ukončení (mturit, diplom, kd. titul, j.) Stát 5

6 D. O uznání zhrničního vysokoškolského vzdělání kvlifikce žádám z těchto důvodů: 1 z účelem dlšího studi v ČR (uveďte název VŠ v České republice) z účelem výkonu změstnání z účelem zpsání zhrničního titulu do osobních dokldů z jiným účelem (uveďte jkým) E. K žádosti přiložte všechny uvedené přílohy 1. Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokldu 2. Úředně ověřenou kopii výpisu vykonných zkoušek nebo dodtek k diplomu 3. Úřední překldy obou dokumentů do češtiny (pokud je vysoká škol požduje) 4. Písemnou plnou moc, žádá-li jiná osob než bsolvent F. Údje o zplnomocněném zástupci ždtele 2 Jméno příjmení: Adres: Tel.: Fx: E-mil: Dtum: Podpis ždtele: Příloh č. 2 - Formulář protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Protokol č.... o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v souldu s ustnovením 18 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Identifikce žádosti (OVV): o Ždtel: 1 Příslušnou vrintu oznčte křížkem 2 Vyplní jen ten, kdo je v řízení zstoupen jinou osobou n zákldě plné moci. 6

7 o Dtum podání: o Předmět žádosti: o Doložené dokumenty: o Smlouv mezi ČR státem ždtele: o Občn EU: o Posouzení instituce, která poskytl vzdělání: o Posouzení předcházejícího stupně vzdělání: o Přiznání kdemického titulu: Dtum: Podpis zodpovědného prcovník: Posouzení obshu/rozshu/délky (fkult/ústv): o Regulovné povolání: A N O / N E o Stnovisko o míře shody: o Souhlsné stnovisko (zdůvodnění): o Nesouhlsné stnovisko (zdůvodnění, podsttné rozdíly): Dtum: Podpis děkn fkulty/ředitele VŠ ústvu: Příloh č. 3 - Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) 7

8 uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách)... (název dokldu osvědčujícího úspěšné ukončení vysokoškolského progrmu, příp. reg. číslo dokldu) vydný... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb., dtum vydání dokldu) pnu/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) potvrzuje jeho rovnocennost s vysokoškolským diplomem vysvědčením o státní zkoušce, vydným v České republice veřejnou vysokou školou bsolventu studi v (název studijního progrmu, popř. i studijního oboru podle JKOV) součsně uznl vzdělání získné držitelem tohoto dokldu studiem ve (název zhrničního studijního progrmu, popř. i studijního oboru) potvrzuje jeho rovnocennost s vysokoškolským vzděláním získným v České republice bsolvováním studi v uvedeném studijním progrmu n veřejné vysoké škole. Držitel tohoto dokldu je oprávněn užívt zhrniční kdemický titul "..." (ve zkrtce "..." uváděné...jménem). (před/z) V...dne... Kulté rzítko... rektor Příloh č. 4 - Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) 8

9 uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) období studi bsolvovného. pnem/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) od...do... n... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb.) v... (název části zhrničního studijního progrmu) ve studijním oboru... potvrzuje jeho rovnocennost s (část studijního progrm uskutečňovného v České republice veřejnou vysokou školou podle JKOV) součsně uznl část vzdělání získnou v období studi shor uvedeném potvrzuje jeho rovnocennost s částí vysokoškolského vzdělání získnou v České republice studiem v příslušném studijním progrmu n veřejné vysoké škole. V...dne... Kulté rzítko... rektor 9

10 Příloh č. 5 - Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) v České republice Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) období studi bsolvovného pnem/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) od...do... n... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb.) v... (název části zhrničního studijního progrmu) ve studijním oboru... potvrzuje jeho rovnocennost s (část studijního progrm uskutečňovného v České republice veřejnou vysokou školou podle JKOV) součsně uznl zkoušku/zkoušky z (název zhrničního studijního předmětu/studijních předmětů) vykonnou/vykonné v období studi shor uvedeném potvrzuje její/jejich rovnocennost se zkouškou, zkouškmi z vykonnou/vykonnými v uvedeném studijním progrmu n veřejné vysoké škole v České republice. V...dne... Kulté rzítko... rektor 10

11 Příloh č. 6 Seznm států leglizce superleglizce dokldů o studiu 1. Ověření dokldů o studiu Apostilou (tzv. leglizce dokldů o vzdělání) u dokldů vydných vysokými školmi ve státech, které jsou účstníky Hgské úmluvy: Dle Hgské úmluvy ( ) postčuje pro vysokoškolský diplom, přípdně dodtek k diplomu vydné v signtářském státě ověření tzv. Apostilou, tj. postilním orgánem určeným v dné zemi. Seznm postilních úřdů lze nlézt n: Ověření Apostilou, tzv. leglizce listin, je vyždováno pro státy: Albánie, Andorr, Antigu Brbud, Argentin, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bhmy, Brbdos, Belgie, Belize, Bělorusko, Bosn Hercegovin, Botswn, Brunej Drusslm, Bulhrsko, Mkedonie, Cookovy ostrovy, Čín pouze Hong Kong Mco, Dánsko, Demokrtická republik sv. Tomáše Princov ostrov (od 15. července 2008), Dominik, Dominikánská republik (ověřování postilní doložkou od ), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, Frncie její území (tj. Frncouzská Polynesie, Frncouzské území Affrs Isss, Gudelupe, Guyn, Komorské ostrovy, Mrtinik, Nová Kledonie, Réunion, Svtý Pierre Miquelon, Wllis Futun), Grend (od 7. dubn do tohoto dt veden pod Velkou Británií), Gruzie, Hondurs, Chorvtsko, Indie, Irsko, Islnd, Itálie, Izrel, Jponsko, JAR, Kzchstán, Kolumbie, Korejská republik, Kypr, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litv, Lotyšsko, Lucembursko, Mďrsko, Mlwi, Mlt, Mrshllovy ostrovy, Muricius, Mexiko, Moldávie, Monko, Mongolsko (ověřování postilní doložkou od ), Nmibie, Německo, Niue, Nizozemí její území (tj. Nizozemské Antily, Arub), Norsko, Nový Zélnd, Pnm, Polsko, Portuglsko, Rkousko, Rumunsko, Ruská federce, Řecko, Slvdor, Smo, Sn Mrino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Srbsko Černá Hor, Surinm, Svtá Lucie, Svtý Kryštof Nevis, Svtý Vincenc Grendiny, Svzijsko, Špnělsko, Švédsko, Švýcrsko, Tong, Trinind Tobgo, Turecko, USA jejich území (tj. Americká Smo, Gum, Severní Mrininy Ostrovy (Northern Mrin Islnds), Puerto Rico, Pnenské ostrovy Spojených států (Virgin Islnds of the United Sttes), Ukrjin, Velká Británie její území (tj. Jersey, the Biliwick of Guernsey, Ostrov Mn, Anguill, Bermudy, Brititish Antrctic Territory, Britské Pnenské ostrovy (British Virgins Islnds), Britské Šlmounovy ostrovy (British Solomon Islnds), Kjmnské ostrovy, Flklndské ostrovy, Gibrltr, Montserrt, Svtá Helen, Jižní Jiřího Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgi nd South Sndwich Islnds, Turks Cicos Islnds), Vnutu Venezuel. 2. Ověření dokldů o studiu vydných vysokými školmi ve státech, které nejsou účstníky Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: Univerzit Prdubice vyžduje vyšší ověření vysokoškolských diplomů, tzv. superleglizci listin (tj. ověření prvosti podpisů otisků rzítek otištěných n diplomu, přípdně dodtku k diplomu). Superleglizce je prováděn zprvidl ministerstvem zhrničních věcí státu, v němž má sídlo zhrniční vysoká škol, která dokld vydl příslušným zstupitelským úřdem České republiky v tomto státě. Superleglizce dokldů je vyždován u dokldů vydných vysokými školmi, které mjí sídlo ve státech, které nejsou signtářem Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci. 3. Seznm států, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: 11

12 Výše uvedená ověření, tj. leglizce nebo superleglizce se nevyždují u vysokoškolských diplomů vystvených v zemích, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosn Hercegovin, Bulhrsko, Černá Hor, Frncie, Gruzie, Jemen, Chorvtsko, Kore (KLDR), Kub, Kypr, Kyrgyzstán, Mďrsko, Mkedonie/FYROM, Moldvsko, Mongolsko, Polsko, Rkousko, Rumunsko, Ruská federce, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Špnělsko, Švýcrsko, Ukrjin, Uzbekistán, Vietnm. 12

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA na hospodářské komoře (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více