Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek 1 Předmět úpravy Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2007 ve znění dodtku č.1, 2, 3,4 5 Věc: Uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosžené n zhrniční vysoké škole Univerzitou Prdubice Působnost pro: kdemické funkcionáře univerzity fkult Účinnost od: 15. ledn 2007 Číslo jedncí: RPO/0004/07 Vyprcovl: Petr Voženílková, referentk pro studium vzdělávání Předkládá: Mgr. Ivn Švecová, vedoucí oddělení pro vzdělávání výzkum Schválil: doc. Ing. Ivn Krftová, CSc., prorektork pro studium pedgogickou činnost Článek 1 Předmět úprvy 1. Univerzit Prdubice (dále jen univerzit ) vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce, resp. o uznání části vysokoškolského vzdělání nebo jednotlivých zkoušek dosžených n zhrniční vysoké škole (dále jen uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce ) v oborech, které jsou obshově obdobné kreditovným studijním progrmům uskutečňovným univerzitou nebo fkultmi, zejmén z hledisk získných znlostí dovedností. 2. Oprávnění univerzity přijímt závzná rozhodnutí týkjící se uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosžené v zhrničí vydávt o těchto skutečnostech osvědčení vyplývá z ustnovení čl. V.1 ž čl. V.3 čl. VI.1 ž čl. VI.5 Sdělení Ministerstv zhrničních věcí č. 60/2000 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy o uznávání kvlifikcí ve vysokém školství v evropském regionu (Lisbon, 11. dubn 1997) dále z ustnovení 89, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 3. Tto směrnice uprvuje proces uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce n zhrniční vysoké škole úzce specifikuje návzně n ustnovení čl. 19 Studijního zkušebního řádu Univerzity Prdubice postup při uznávání části studi bsolvovného n zhrniční vysoké škole v rámci progrmu LLP/Ersmus. Článek 2 Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce 1. Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce (dále jen žádost ) podává bsolvent zhrniční vysoké školy nebo osob, která n zhrniční vysoké škole studovl (dále jen ždtel ), písemně n referát pro vzdělávání záležitosti studentů (dále jen RVZS). Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 této směrnice. 2. Žádost musí být doložen: ) originálem nebo úředně ověřenou kopií diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokldu vydného zhrniční vysokou školou, 1

2 b) originálem nebo úředně ověřenou kopií dodtku k diplomu, resp. výpisem bsolvovných předmětů s jejich rozshem v hodinách, resp. kreditech ECTS klsifikcí při zkoušce v originále, potvrzeným zhrniční vysokou školou, 3. V přípdě potřeby doplnění si může univerzit vyžádt podrobnější informce o bsolvovných předmětech. 4. Pro diplom dodtek k diplomu, přípdně pro výpis bsolvovných předmětů, vydné zhrniční univerzitou se sídlem ve státech specifikovných v odst. 1 přílohy č. 6, které jsou účstníky Hgské úmluvy, požduje univerzit jko dokld o prvosti podpisů otisků rzítek n originálech dokldů o studiu jejich ověření ministerstvem zhrničních věcí státu, v němž má příslušná univerzit své sídlo (jedná se o ověření Apostilním úřdem, tzv. leglizce dokldů o vzdělání). 5. Pro dokldy o vzdělání vydné univerzitou se sídlem ve státech specifikovných v odst. 2 přílohy č. 6, které nejsou signtářem Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci, požduje univerzit ověření dokldů o vzdělání příslušným cizozemským orgánem příslušným zstupitelským úřdem České republiky v tomto státě (tzv. superleglizce dokldů o vzdělání). 6. Pro dokldy o vzdělání vydné univerzitou se sídlem ve státech, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci, specifikovných v odst. 3 Přílohy č. 6, univerzit vyšší ověření (leglizci nebo superleglizci dokldů o vzdělání) nepožduje. 7. Ždtel předloží vždy úředně ověřený překld dokldů do českého jzyk. Článek 3 Řízení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce 1. V okmžiku podání žádosti je zhájeno řízení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce, z jehož průběh v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ), zodpovídá příslušný prorektor. RVZS vede o tomto řízení protokol. Formulář protokolu tvoří přílohu č RVZS požádá fkultu, která grntuje obdobný studijní progrm, popř. studijní obor, o posuzení míry shody v obshu, formě i úrovni, vyžádá si stnovisko děkn příslušné fkulty. 3. Děkn po projednání žádosti n fkultě potvrdí rovnocennost vysokoškolského vzdělání ždtele s poždvky obdobného kreditovného studijního progrmu, příp. oboru uskutečňovného fkultou, nebo doporučí jiný způsob vyřízení žádosti. Děkn zpíše své stnovisko do protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce. V přípdě vyslovení nesouhlsného stnovisk, bude toto vyjádření obshovt zdůvodnění nesouhlsného stnovisk spolu s vypsáním podsttných rozdílů. 4. N zákldě předložených dokldů poskytnutých ždtelem n zákldě stnovisk děkn vydá rektor rozhodnutí o uznání vysokoškolského studi kvlifikce, které spolu s originály dokldů přiložených k žádosti zšle RVZS do vlstních rukou ždtele. 5. Pokud ve svém rozhodnutí rektor žádosti vyhoví, vyství RVZS osvědčení: 2

3 ) o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce (příloh č. 3), nebo b) o uznání části vysokoškolského vzdělání (příloh č. 4), nebo c) o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) (příloh č.5). 6. Pokud rektor neuzná vysokoškolské vzdělání, oznámí tuto skutečnost ždteli formou rozhodnutí, ve kterém musí být sdělen důvod zmítnutí žádosti, doporučení dlšího postupu, by ždtel uznání mohl získt, poučení o odvolání. 7. N rozhodování rektor o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce n lhůty pro vyřízení žádosti se vzthuje správní řád. 8. O podných žádostech vydných osvědčeních vede evidenci RVZS. Článek 3 Uznávání části studi bsolvovné n zhrniční vysoké škole v rámci progrmu LLP/Ersmus 1. Obsh studi v rámci progrmu LLP/Ersmus n zhrniční vysoké škole je určen smlouvou o studiu nebo její písemnou změnou (Lerning Agreement, resp. Chnges to Originl Proposed Study Progrmme/Lerning Agreement, dále jen LA ), kterou podepisuje zástupce prtnerské zhrniční univerzity, student, příslušný kdemický koordinátor ECTS n fkultě dále institucionální koordinátor LLP/Ersmus. 2. Student si volí do LA studijní předměty (dále jen předmět ) stndrdně v rozshu 30 ECTS kreditů z semestr. 3. Předměty obsžené v LA řádně n zhrniční škole bsolvovné, tj. uvedené v Trnscript of Records (dále jen ToR ), jsou po návrtu student uznány jko předměty vystudovné v rámci studijního progrmu, resp. studijního oboru, studovného n fkultě, n které je zpsán ke studiu, včetně výsledku zkoušky kreditové hodnoty předmětu. 4. Předměty vystudovné n prtnerské zhrniční univerzitě mjí buď sttus nhrzujících předmětů, které nhrzují některý z povinných či povinně volitelných předmětů ze stndrdního studijního plánu příslušného studijního progrmu, resp. oboru, nebo sttus volitelných předmětů. O nhrzujících nhrzovných předmětech rozhoduje kdemický koordinátor ECTS fkulty, který v potřebné míře spoluprcuje s grntem studijního progrmu, resp. oboru s grnty předmětů. 5. Po návrtu předloží student přepis záznmu o bsolvovných předmětech vystvený zhrniční vysokou školou ToR dministrtivnímu koordinátorovi ECTS n fkultě zdá údje o bsolvovných předmětech do Informčního systému studijní gendy (dále jen IS STAG ). 6. Administrtivní koordinátor ECTS fkulty zkontroluje, zd je obsh ToR v souldu s LA, součsně zkontroluje i správnost údjů zdných studentem do IS STAG. Studijní oddělení pk přičlení k nhrzujícím nhrzovným předmětům v IS STAG příslušné tributy. Tím se předměty vystudovné studentem n zhrniční vysoké škole stávjí zpsnými ve výkzu o studiu dochází tk k uznání této části studi jko nedílné součásti osobního studijního plánu student. 3

4 Článek 4 Závěrečná ustnovení 1. Tto směrnice nbývá účinnosti dne 15. ledn Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy: Příloh č. 1 - Formulář žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Příloh č. 2 Formulář protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Příloh č. 3 - Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Příloh č. 4 - Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Příloh č. 5 - Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky v České republice Příloh č. 6 Seznm států leglizce superleglizce dokldů o studiu 3. Touto směrnicí se zrušuje Směrnice č. 16/2005 Uznávání vysokoškolského vzdělání kvlifikce dosženého n zhrniční vysoké škole Univerzitou Prdubice. V Prdubicích dne 8. ledn 2007 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Dodtek č. 1 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 12. září 2007 Dodtek č. 2 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 7. listopdu 2008 Dodtek č. 3 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 5. prosince 2008 Dodtek č. 4 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 19. únor 2013 Dodtek č. 5 směrnice č. 2/2007 nbyl účinnosti dne 15. ledn 2014 Příloh č. l Formulář žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE podle 89 odst. 1 písm. b) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) Žádost o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v ČR Žádost o uznání části vysokoškolského vzdělání v ČR Žádost o uznání jednotlivých zkoušek v ČR 4

5 A. Osobní údje Jméno příjmení: Den/měsíc/rok nrození: Státní příslušnost: Místo nrození: Adres trvlého pobytu (nemá-li ždtel trvlé bydliště v ČR, uvede dresu v zhrničí) Ulice: PSČ: E-mil: Město: Stát: Tel.: B. Absolvovná vysoká škol Název: Sídlo (stát, město): Dtum zhájení studi: Název studijního progrmu (v českém jzyce): Dtum ukončení studi: Název studijního oboru (v českém jzyce): Webová dres oficiálních stránek vysoké školy: Adres, n níž má být rozhodnutí zsláno Ulice: PSČ: E-mil: Město: Stát: Tel.: C. Předcházející vzdělání (počínje střední školou) Název školy Délk studi Rok ukončení Způsob ukončení (mturit, diplom, kd. titul, j.) Stát 5

6 D. O uznání zhrničního vysokoškolského vzdělání kvlifikce žádám z těchto důvodů: 1 z účelem dlšího studi v ČR (uveďte název VŠ v České republice) z účelem výkonu změstnání z účelem zpsání zhrničního titulu do osobních dokldů z jiným účelem (uveďte jkým) E. K žádosti přiložte všechny uvedené přílohy 1. Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokldu 2. Úředně ověřenou kopii výpisu vykonných zkoušek nebo dodtek k diplomu 3. Úřední překldy obou dokumentů do češtiny (pokud je vysoká škol požduje) 4. Písemnou plnou moc, žádá-li jiná osob než bsolvent F. Údje o zplnomocněném zástupci ždtele 2 Jméno příjmení: Adres: Tel.: Fx: E-mil: Dtum: Podpis ždtele: Příloh č. 2 - Formulář protokolu o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce Protokol č.... o řízení ve věci uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v souldu s ustnovením 18 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Identifikce žádosti (OVV): o Ždtel: 1 Příslušnou vrintu oznčte křížkem 2 Vyplní jen ten, kdo je v řízení zstoupen jinou osobou n zákldě plné moci. 6

7 o Dtum podání: o Předmět žádosti: o Doložené dokumenty: o Smlouv mezi ČR státem ždtele: o Občn EU: o Posouzení instituce, která poskytl vzdělání: o Posouzení předcházejícího stupně vzdělání: o Přiznání kdemického titulu: Dtum: Podpis zodpovědného prcovník: Posouzení obshu/rozshu/délky (fkult/ústv): o Regulovné povolání: A N O / N E o Stnovisko o míře shody: o Souhlsné stnovisko (zdůvodnění): o Nesouhlsné stnovisko (zdůvodnění, podsttné rozdíly): Dtum: Podpis děkn fkulty/ředitele VŠ ústvu: Příloh č. 3 - Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání kvlifikce v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) 7

8 uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách)... (název dokldu osvědčujícího úspěšné ukončení vysokoškolského progrmu, příp. reg. číslo dokldu) vydný... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb., dtum vydání dokldu) pnu/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) potvrzuje jeho rovnocennost s vysokoškolským diplomem vysvědčením o státní zkoušce, vydným v České republice veřejnou vysokou školou bsolventu studi v (název studijního progrmu, popř. i studijního oboru podle JKOV) součsně uznl vzdělání získné držitelem tohoto dokldu studiem ve (název zhrničního studijního progrmu, popř. i studijního oboru) potvrzuje jeho rovnocennost s vysokoškolským vzděláním získným v České republice bsolvováním studi v uvedeném studijním progrmu n veřejné vysoké škole. Držitel tohoto dokldu je oprávněn užívt zhrniční kdemický titul "..." (ve zkrtce "..." uváděné...jménem). (před/z) V...dne... Kulté rzítko... rektor Příloh č. 4 - Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) 8

9 uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) období studi bsolvovného. pnem/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) od...do... n... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb.) v... (název části zhrničního studijního progrmu) ve studijním oboru... potvrzuje jeho rovnocennost s (část studijního progrm uskutečňovného v České republice veřejnou vysokou školou podle JKOV) součsně uznl část vzdělání získnou v období studi shor uvedeném potvrzuje jeho rovnocennost s částí vysokoškolského vzdělání získnou v České republice studiem v příslušném studijním progrmu n veřejné vysoké škole. V...dne... Kulté rzítko... rektor 9

10 Příloh č. 5 - Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) v České republice Osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) v České republice Č (název sídlo veřejné vysoké školy) uznl podle 89 odst. 1 písm. b), 89 odst zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně doplnění dlších zákonů (zákon o vysokých školách) období studi bsolvovného pnem/pní... (jméno příjmení, dtum místo nrození, příp. též rodné číslo) od...do... n... (název sídlo zhrniční vysoké školy nebo instituce oprávněné poskytovt vzdělání srovntelné s vysokoškolským vzděláním podle zákon č. 111/1998 Sb.) v... (název části zhrničního studijního progrmu) ve studijním oboru... potvrzuje jeho rovnocennost s (část studijního progrm uskutečňovného v České republice veřejnou vysokou školou podle JKOV) součsně uznl zkoušku/zkoušky z (název zhrničního studijního předmětu/studijních předmětů) vykonnou/vykonné v období studi shor uvedeném potvrzuje její/jejich rovnocennost se zkouškou, zkouškmi z vykonnou/vykonnými v uvedeném studijním progrmu n veřejné vysoké škole v České republice. V...dne... Kulté rzítko... rektor 10

11 Příloh č. 6 Seznm států leglizce superleglizce dokldů o studiu 1. Ověření dokldů o studiu Apostilou (tzv. leglizce dokldů o vzdělání) u dokldů vydných vysokými školmi ve státech, které jsou účstníky Hgské úmluvy: Dle Hgské úmluvy ( ) postčuje pro vysokoškolský diplom, přípdně dodtek k diplomu vydné v signtářském státě ověření tzv. Apostilou, tj. postilním orgánem určeným v dné zemi. Seznm postilních úřdů lze nlézt n: Ověření Apostilou, tzv. leglizce listin, je vyždováno pro státy: Albánie, Andorr, Antigu Brbud, Argentin, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bhmy, Brbdos, Belgie, Belize, Bělorusko, Bosn Hercegovin, Botswn, Brunej Drusslm, Bulhrsko, Mkedonie, Cookovy ostrovy, Čín pouze Hong Kong Mco, Dánsko, Demokrtická republik sv. Tomáše Princov ostrov (od 15. července 2008), Dominik, Dominikánská republik (ověřování postilní doložkou od ), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, Frncie její území (tj. Frncouzská Polynesie, Frncouzské území Affrs Isss, Gudelupe, Guyn, Komorské ostrovy, Mrtinik, Nová Kledonie, Réunion, Svtý Pierre Miquelon, Wllis Futun), Grend (od 7. dubn do tohoto dt veden pod Velkou Británií), Gruzie, Hondurs, Chorvtsko, Indie, Irsko, Islnd, Itálie, Izrel, Jponsko, JAR, Kzchstán, Kolumbie, Korejská republik, Kypr, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litv, Lotyšsko, Lucembursko, Mďrsko, Mlwi, Mlt, Mrshllovy ostrovy, Muricius, Mexiko, Moldávie, Monko, Mongolsko (ověřování postilní doložkou od ), Nmibie, Německo, Niue, Nizozemí její území (tj. Nizozemské Antily, Arub), Norsko, Nový Zélnd, Pnm, Polsko, Portuglsko, Rkousko, Rumunsko, Ruská federce, Řecko, Slvdor, Smo, Sn Mrino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Srbsko Černá Hor, Surinm, Svtá Lucie, Svtý Kryštof Nevis, Svtý Vincenc Grendiny, Svzijsko, Špnělsko, Švédsko, Švýcrsko, Tong, Trinind Tobgo, Turecko, USA jejich území (tj. Americká Smo, Gum, Severní Mrininy Ostrovy (Northern Mrin Islnds), Puerto Rico, Pnenské ostrovy Spojených států (Virgin Islnds of the United Sttes), Ukrjin, Velká Británie její území (tj. Jersey, the Biliwick of Guernsey, Ostrov Mn, Anguill, Bermudy, Brititish Antrctic Territory, Britské Pnenské ostrovy (British Virgins Islnds), Britské Šlmounovy ostrovy (British Solomon Islnds), Kjmnské ostrovy, Flklndské ostrovy, Gibrltr, Montserrt, Svtá Helen, Jižní Jiřího Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgi nd South Sndwich Islnds, Turks Cicos Islnds), Vnutu Venezuel. 2. Ověření dokldů o studiu vydných vysokými školmi ve státech, které nejsou účstníky Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: Univerzit Prdubice vyžduje vyšší ověření vysokoškolských diplomů, tzv. superleglizci listin (tj. ověření prvosti podpisů otisků rzítek otištěných n diplomu, přípdně dodtku k diplomu). Superleglizce je prováděn zprvidl ministerstvem zhrničních věcí státu, v němž má sídlo zhrniční vysoká škol, která dokld vydl příslušným zstupitelským úřdem České republiky v tomto státě. Superleglizce dokldů je vyždován u dokldů vydných vysokými školmi, které mjí sídlo ve státech, které nejsou signtářem Hgské úmluvy ni nemjí s Českou republikou uzvřenou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci. 3. Seznm států, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: 11

12 Výše uvedená ověření, tj. leglizce nebo superleglizce se nevyždují u vysokoškolských diplomů vystvených v zemích, které uzvřely s Českou republikou dvoustrnnou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosn Hercegovin, Bulhrsko, Černá Hor, Frncie, Gruzie, Jemen, Chorvtsko, Kore (KLDR), Kub, Kypr, Kyrgyzstán, Mďrsko, Mkedonie/FYROM, Moldvsko, Mongolsko, Polsko, Rkousko, Rumunsko, Ruská federce, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Špnělsko, Švýcrsko, Ukrjin, Uzbekistán, Vietnm. 12

Článek 1. Směrnice č. 2/2007 Uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dosažené na zahraniční vysoké škole Univerzitou Pardubice se mění takto:

Článek 1. Směrnice č. 2/2007 Uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dosažené na zahraniční vysoké škole Univerzitou Pardubice se mění takto: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 5 ke Směrnici č. 2/2007 Věc Uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dosažené na zahraniční vysoké škole Univerzitou Pardubice Působnost pro akademické pracovníky

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 zákona č. 105/2016, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv

Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Ceny vnitrostátních hovorů, MMS a SMS pro ekolektiv Volání ve VPN 0,- Kč / minutu (čísla s našim tarifem) Volání mimo VPN 1,- Kč / minutu (čísla bez našeho tarifu) SMS do všech sítí 1,- Kč / minutu MMS

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Ceník služeb Cena s DPH

Ceník služeb Cena s DPH Ceník služeb Cena s DPH Aktivace účtu 168,06 Kč 200,00 Kč Aktivace dalšího čísla k účtu 42,01 Kč 50,00 Kč Aktivace hlasové schránky zdarma zdarma Aktivace faxové schránky 25,21 Kč 30,00 Kč Odeslání informační

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby

CENÍK hlasové služby VoIP 2014. Ostatní hlasové služby CENÍK hlasové služby VoIP 2014 Ve špičce (7:00-19:00 hod.) Mimo špičku (19:00-7:00 hod., So, Ne, svátky) Hovory v síti zdarma zdarma Pevné linky v ČR 0,80 Kč / min 0,60 Kč / min Mobilní sítě v ČR 1,90

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002

Ceník pro cenový plán HOME MAXI PLUS platný od 1.2.2002 Ceník pro cenový plán platný od 1.2.2002 1. Vnitrostátní hovory a služby Služba Jednorázové platby Kč Zřízení HTS 3 500 Přeložení HTS 1 750 Cena za používání Kč/měs HTS samostatné připojení 799 HTS podvojné

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti

Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Ceník hovorného a dalších fixních služeb pro domácnosti Účtovací interval První impuls přepočtená minutová cena silný provoz slabý provoz Místní a meziměstské hovorné 1 s 120 s 0,83 0,48 Kč / min Hovorné

Více

Ceník poskytovaných služeb

Ceník poskytovaných služeb Ceník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 Oskarta Ceny platné v ČR Volání do všech sítí v ČR / min SMS do všech mobilních sítí / za zprávu MMS do všech mobilních sítí / za zprávu SMS do pevných sítí

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%).

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník je platný od 1. 4. 2015 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 21% (bez DPH 21%). Ceník TTQ www.ttq.cz mobil@ttq.cz Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Mezinárodní

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceny v rámci České republiky. Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volitelná DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceny v rámci České republiky. Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volitelná DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více