VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování manažer pro PR a lidské zdroje Bc. T. Olejníčková personalistka J. Vilémová, DiS. Přezkoumání koordinační a projektový pracovník T. Žamboch, DiS Schválení ředitelka Mgr. M. Pavlůsková Verze 05 Účinnost Platnost dnem vydání Nahrazuje: Vnitřní platový předpis verze 04, účinnost , včetně jeho revizí. Stránka 1 z 20

2 Obsah 1. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení pojmů Pravomoci a odpovědnosti Kvalifikační předpoklady Zařazení zaměstnance do platové třídy Zařazení zaměstnance do platového stupně Platový tarif Zvláštní způsob určení platového tarifu Nárokové složky platu Příplatek za vedení Příplatek za noční práci Příplatek za práci v sobotu a neděli Plat nebo náhradní volno za práci přesčas Zvláštní příplatek Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Nenárokové složky platu Osobní příplatek Odměny Odměna za pracovní pohotovost Odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Stránka 2 z 20 Verze 05

3 1. Účel Tato směrnice upravuje platové poměry zaměstnanců v Sociálních službách Vsetín, příspěvkové organizaci (dále jen zaměstnavatel), s výjimkou ředitele (statutárního orgánu), kterému v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) určuje plat Rada Zlínského kraje. 2. Rozsah platnosti, závaznost Směrnice je platná ve všech organizačních útvarech zaměstnavatele. 3. Vymezení pojmů (1) Organizační útvar ředitelství a začleněné zařízení zaměstnavatele dle Organizačního řádu. (2) Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností do (dále jen nařízení vlády). (3) Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s účinností dnem 1. ledna 2018, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen nařízení vlády). (4) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. (5) Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katalog prací). (6) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů. (dále zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). (7) Plat peněžité plnění poskytované za výkon práce v pracovním poměru zaměstnancům. (8) Platový tarif je určen třemi veličinami. První z nich je platová třída, do které je zaměstnanec zařazen, druhou je platový stupeň nebo platové pásmo určené zaměstnanci podle započitatelné praxe nebo dle odborné praxe a třetí je stupnice platových tarifů stanovená na základě zákonného zmocnění nařízením vlády, v platném znění. (9) Odborná praxe praxe, kterou se rozumí praxe, výkon povolání v oboru požadované práce. (10) Vedoucí zaměstnanec zaměstnanec, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí vedoucí zaměstnance na nižším stupni řízení, nebo který řídí práci podřízených zaměstnanců, stanovuje podřízeným pracovní úkoly. (11) Nárokovou složkou platu se rozumí složka platu, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout, jestliže zaměstnanec splní sjednané předpoklady a podmínky stanovené právním předpisem. (12) Nenárokovou složkou platu se rozumí složka platu, na kterou zaměstnanci vzniká nárok až na základě zvláštního rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání. Stránka 3 z 20 Verze 05

4 4. Pravomoci a odpovědnosti (1) Plat zaměstnanci stanovuje zaměstnavatel dle níže uvedených pravidel, pravomoci a odpovědnosti v tomto procesu jsou popsány níže v textu. (2) Plat každého zaměstnance je nutno považovat za důvěrnou informaci a není dovoleno ji zveřejňovat a sdělovat neoprávněným osobám. (3) Plat nesmí být nižší než minimální mzda s dodržením zaručené minimální mzdy. 5. Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách jsou podle 2 nařízení vlády stanoveny takto: 1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání 3. platová třída: střední vzdělání 4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání 5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem 6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem 7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání 11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. (2) Kvalifikační předpoklady nenahrazují kvalifikační předpoklady - odbornou způsobilost, kterou stanoví jiné právní předpisy jako nezbytnou podmínku pro výkon některých prací. I když zaměstnanec plní kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády, nelze tímto kompenzovat skutečnost, že neplní kvalifikační předpoklady, které pro výkon povolání stanoví zvláštní předpisy (např. zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nebo zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů apod.). (3) Odbornou způsobilost dle zákona o sociálních službách na pozici pracovník v sociálních službách splní zaměstnanec do 18 měsíců od výkonu požadované činnosti. (4) Pro odbornou způsobilost u zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti zákona o sociálních službách byli zaměstnáni v organizaci na pozici pracovník v sociálních službách, byl uznán kurz sanitáře, vyučení v oboru zdravotník dvouletá zdravotnická škola, DOŠ se zaměřením na sociální péči. Stránka 4 z 20 Verze 05

5 6. Zařazení zaměstnance do platové třídy (1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance v souladu s 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud tato práce není v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. (2) Vedoucího zaměstnance zaměstnavatel zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává. (3) Nejnáročnější požadovaná práce je konkretizována v popisu pracovní náplně zaměstnance, kterou zpracovává vedoucí zařízení ve spolupráci s přímým nadřízeným zaměstnance. Vedoucím organizačních útvarů určuje popis pracovní náplně ředitel organizace. (4) Pokud zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle 3 odst. 3 nařízení vlády a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může být výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání a to na dobu až 4 roků nebo na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení prokázal schopnost k výkonu požadované práce. 7. Zařazení zaměstnance do platového stupně (1) Zaměstnanec je zařazen do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle 123 zákoníku práce a 4 nařízení vlády (tj. doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní, popř. náhrady vojenské nebo civilní služby) a míry jejího zápočtu. (2) Plně se započte praxe v oboru požadované práce. 2/3 se započte praxe v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce. 1/3 se započte jiná praxe nesouvisející s výkonem požadované práce. (3) V případě, že zaměstnanec dosáhne počet let započitatelné praxe stanovený pro postup do vyššího platového stupně, než do kterého je zařazen, zařadí jej zaměstnavatel do tohoto vyššího platového stupně. Nárok na postup do vyššího platového stupně vzniká zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně dle příloh k nařízení vlády. (4) Zaměstnanci, který nesplňuje potřebné kvalifikační předpoklady pro zařazení do příslušné platové třídy, odečte zaměstnavatel z doby odborné praxe odpracované v oboru požadované práce délku stanovenou v 4, odst. 7, písm. a) - d) nařízení vlády. A to zaměstnanci zařazenému do: šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání nebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, Stránka 5 z 20 Verze 05

6 desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání. (5) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná odborná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle předchozích odstavců odečetl. Změna platí od prvního dne v měsíci, v němž byla vykonána zkouška (např. maturitní, státní závěrečná, ), na základě které se připočítá doba odpovídající dosaženému vzdělání. 8. Platový tarif (1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, pokud zaměstnavatel nepoužije zvláštní způsob určení platového tarifu dle 6 nařízení vlády. (2) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak. (3) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č.340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. S účinností od přísluší těmto zaměstnancům platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (4) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č.340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. S účinností od přísluší těmto zaměstnancům platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (5) Změna platového tarifu: zaměstnanci, který se převádí na jinou práci, pro kterou je stanoven nižší (resp. vyšší) platový tarif, přísluší nový platový tarif ode dne převedení, platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, ve kterém dosáhl stanovené doby započitatelné praxe. Stránka 6 z 20 Verze 05

7 9. Zvláštní způsob určení platového tarifu (1) V návaznosti na 6 odst. 1 a) nařízení vlády stanovuje zaměstnavatel platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnancům zařazených do 1. až 5. platové třídy. (2) V rámci zvláštního způsobu určení platového tarifu je platový tarif stanoven zaměstnancům při plném pracovním úvazku přílohou č. 1 této směrnice. (3) Zaměstnanec je zařazen do platového pásma v rámci rozpětí platových tarifů příslušné platové třídy podle požadavku odborné praxe, kterou se rozumí praxe, výkon povolání v oboru požadované práce nebo odborná praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce. Nezapočítávají se doby: doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, doba čerpání mateřské dovolené (dále jen MD) nebo rodičovské dovolené (dále jen RD) nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce MD nebo RD platné v době této péče, doba osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby. (4) Zaměstnanci, který se převádí na jinou práci, pro kterou je stanoven nižší (resp. vyšší) platový tarif, přísluší nový platový tarif ode dne převedení. 10. Nárokové složky platu Vnitřní platový předpis upravuje tyto nárokové složky platu: příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, plat nebo náhradní volno za práci přesčas, zvláštní příplatek, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Příplatek za vedení (1) Výši příplatku za vedení a jeho změnu určuje u vedoucích zaměstnanců ředitel organizace. (2) Přiznání a změny příplatku za vedení se provádí platovým výměrem, přičemž se výše příplatku stanoví částkou za měsíc. (3) Výše příplatku za vedení se stanoví zejména s ohledem na náročnost a různorodost řídící práce, počet řízených zaměstnanců a stupeň řízení. (4) Stupeň řízení určí ředitel organizace na základě organizačního schématu organizace. (5) Příplatek za vedení přísluší také zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance. (6) Rozdělení vedoucích zaměstnanců do stupňů řízení pro přiznání příplatku za vedení je provedeno přílohou č. 2. Stránka 7 z 20 Verze 05

8 10.2. Příplatek za noční práci Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku. Noční práce trvá od do 6.00 hodiny Příplatek za práci v sobotu a neděli (1) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. (2) Pro účely odměňování sobota a neděle trvá od 0.00 hod. do hod Plat nebo náhradní volno za práci přesčas (1) V případě práce přesčas zaměstnavatel preferuje dohodu se zaměstnancem o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. (2) V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na poskytnutí náhradního volna za práci přesčas, zaměstnanci přísluší za hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku. (3) Poskytnutí náhradního volna je upraveno v Pracovním řádu zaměstnavatele. (4) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení, je možno sjednat plat s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce (netýká se přesčasů konaných v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti) Zvláštní příplatek Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek: 8 odst. 2, skupina I. nařízení vlády: Zaměstnanci, který vykonává práci střídavě ve dvousměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, se poskytuje příplatek ve výši 600,- Kč, 8 odst. 2, skupina II. nařízení vlády: Zaměstnancům, kteří soustavně poskytují přímou zdravotní nebo přímou obslužnou péči v zařízení sociálních služeb mentálně postiženým, přísluší zvláštní příplatek ve výši 800,-Kč Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek (1) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý den, se plat nekrátí. (2) Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. (3) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna. (4) Pro účely odměňování trvá svátek od 6.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne. Stránka 8 z 20 Verze 05

9 11. Nenárokové složky platu Vnitřní platový předpis upravuje tyto nenárokové složky platu: osobní příplatek, odměna Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. (3) O zvýšení, snížení či odejmutí osobního příplatku u zaměstnanců rozhoduje ředitel organizace na písemný návrh přímého nadřízeného zaměstnance a schváleného vedoucím zařízení. (4) U vedoucích zařízení rozhoduje o poskytnutí a změnách osobního příplatku přímo ředitel organizace. (5) Osobní příplatek pro zvýšení bude zaměstnanci přiznán od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl návrh na změnu podán. (6) Osobní příplatek může být zejména upravován na základě výsledků pravidelného hodnocení zaměstnance. Návrhy na změnu osobních příplatků musí být předloženy bezprostředně po provedení hodnocení zaměstnance. (7) Ředitel organizace může v průběhu kalendářního roku, v rámci finančních prostředků vyčleněných na platy, stanovit zaměstnanci osobní příplatek bez vazby na hodnotící období. (8) Důvod zvýšení nebo snížení osobního příplatku musí být podložen zdůvodněním. Zdůvodnění bude součástí formuláře ze směrnice Hodnocení zaměstnanců. (9) Přiznání a změny osobního příplatku se provádí platovým výměrem. Změna výše osobního příplatku musí být zaměstnanci oznámena písemně včetně zdůvodnění. (10) Vzor návrhu na změnu osobního příplatku je uveden v příloze č Odměny (1) Zaměstnanci může být za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu poskytnuta odměna. (2) O výši odměn rozhoduje na základě písemného návrhu přímého nadřízeného zaměstnance a schváleného vedoucím zařízení ředitel organizace. (3) Vzor návrhu odměny je uveden v příloze č. 4. a č. 5. Pokud navrhovatel předkládá návrh odměny pro více jak jednoho zaměstnance, použije vždy formulář přílohy č. 5 Návrh odměn - hromadný seznam. Uvedené přílohy musí mít vyplněny všechny náležitosti uvedené v dokumentu, v opačném případě bude formulář vrácen zpět k doplnění. (4) Nárokové i nenárokové složky platu stanovuje ředitel na základě ekonomické situace zaměstnavatele. Stránka 9 z 20 Verze 05

10 12. Odměna za pracovní pohotovost (1) Za hodinu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10% průměrného výdělku. (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci plat, nikoliv odměna za pracovní pohotovost. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas. 13. Odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr Odměna je stanovena s ohledem na druh vykonávané činnosti. Výše odměny musí být určena tak, aby všem zaměstnancům u zaměstnavatele příslušela stejná odměna za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty. Odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Související dokumenty: 1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 2. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 3. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 4. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 5. Nařízení vlády č. č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 6. Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů. 7. Zákon č. 108/20016 Sb., o sociálních službách. v platném znění. Stránka 10 z 20 Verze 05

11 Příloha č. 1 Platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy Pracovní pozice Pracovník údržby veřejných prostranství a budov Katalogové číslo Plat. třída délka praxe nerozhoduje I. platové pásmo Vrátný Platový tarif v rámci stanoveného platového rozpětí příslušné platové třídy podle požadavku odborné praxe, kterou se rozumí praxe, výkon povolání v oboru požadované práce nebo odborná praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce doba praxe výkonu povolání 0 až 1 rok II. platové pásmo doba praxe výkonu povolání nad 1rok až 5 let III. platové pásmo doba praxe výkonu povolání nad 5 let IV. platové pásmo Doplňující údaje Pracovník obchodního provozu Uklízečka Pradlena Pradlena Domovník Provozář Kuchař Žehlení oděvů na lisech. Praxe v oboru požadované práce, nebo práce porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Praxe v oboru požadované práce, nebo práce porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Zaučení v oboru. Stránka 11 z 20 Verze 05

12 Kuchař Kuchař Vzdělání v oboru požadované práce. Vzdělání v oboru požadované práce. Pracovník v sociálních službách Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách. Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách. přímá obslužná péče Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách. Přímá obslužná péče - klíčový pracovník. Základní výchovná nepedagogická činnost Stránka 12 z 20 Verze 05

13 Příloha č. 2 Rozdělení vedoucích zaměstnanců do stupňů řízení pro přiznání příplatku za vedení Stupeň řízení Domov pro seniory Karolinka Výše příplatku v Kč za měsíc Skupina vedoucích zaměstnanců , , , , ,- vedoucí útvaru (zařízení) vedoucí zaměstnanec úseku péče o klienta, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení vedoucí zaměstnanec technickohospodářského úseku, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení vedoucí zaměstnanec, vedoucí oddělení na úseku péče o klienta, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec stravovacího provozu, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Seniorpark Valašské Meziříčí ,- vedoucí útvaru (zařízení) ,- vedoucí zaměstnanec úseku přímé péče, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Stránka 13 z 20 Verze 05

14 Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Výše příplatku v Kč za měsíc Skupina vedoucích zaměstnanců ,- vedoucí útvaru (zařízení) , , ,- vedoucí zaměstnanec úseku přímé péče péče o klienta, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí technicko-hospodářského úseku, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm ,- vedoucí útvaru (zařízení) , , , , , ,- vedoucí úseku přímé péče, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců na 1. stupni řízení vedoucí zaměstnanec stravovacího provozu, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec zdravotního úseku, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí finančně-technického provozu, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec sociálního úseku, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec, vedoucí oddělení na úseku přímé péče, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí Stránka 14 z 20 Verze 05

15 Domov se zvláštním režimem Pržno 2 Výše příplatku v Kč za měsíc a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Skupina vedoucích zaměstnanců 5.500,- vedoucí útvaru (zařízení) , ,- vedoucí zaměstnanec úseku péče o klienta, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec technickohospodářského úseku, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením ,- vedoucí útvaru (zařízení) 1 Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm Zátiší, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí 1 Chráněné bydlení Vsetín, Chráněné bydlení Zubří, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská , ,- vedoucí zaměstnanec, koordinátor služby, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí zaměstnanec, koordinátor služby, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Pokud je vedoucí zaměstnanec organizačně zařazen na více zařízeních, je mu stanoven příplatek za vedení dle skutečného počtu zaměstnanců, který vede. Stránka 15 z 20 Verze 05

16 ředitelství 1 Výše příplatku v Kč za měsíc stanovuje zřizovatel ,- Skupina vedoucích zaměstnanců ředitel organizace 5.400,- vedoucí zaměstnanec úseku ředitele a metodické podpory, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců vedoucí finanční účtárny, který stanovuje podřízeným pracovní úkoly, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců Stránka 16 z 20 Verze 05

17 Příloha č. 3 Návrh na změnu osobního příplatku N Á V R H N A Z M Ě N U O S O B N Í H O P Ř Í P L A T K U Osobní číslo Jméno a příjmení Pracovní pozice Dosavadní osobní přípl./datum poslední úpravy Navýšit o Snížit o Celková navrhovaná výše Schválená výše Důvod ke zvýšení: Důvod ke snížení V: Dne: Navrhl(a): jméno a podpis: Schválil(a) - vedoucí zařízení: jméno a podpis: Schválil(a) - ředitel(ka) SSLVS podpis: Stránka 17 z 20 Verze 05

18 Příloha č. 4 Návrh odměny N Á V R H O D M Ě N Y Osobní číslo Jméno a příjmení Pracovní pozice Návrh výše odměny Zdůvodnění návrhu: V: Dne: Navrhl(a): jméno a podpis: Schválil(a) - vedoucí zařízení: jméno a podpis: Schválil(a) - ředitel(ka) SSLVS podpis: Stránka 18 z 20 Verze 05

19 Příloha č. 5 Návrh odměn - hromadný seznam Zařízení: Oddělení/pracoviště: Os.č. Příjmení a jméno Prac. zařazení Částka Kč Důvod přiznání odměny V: Dne: Navrhl(a): jméno a podpis: Schválil(a) - vedoucí zařízení: jméno a podpis: Schválil(a) - ředitel(ka) SSLVS podpis: Stránka 19 z 20 Verze 05

20 SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize Jméno a příjmení Podpis Revize v plném rozsahu Bc. T. Olejníčková J. Vilémová, DiS Úprava výše příplatku za vedení DS Jasenka Vsetín od J. Vilémová, DiS. ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 20 z 20 Verze 05

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon Strana 3638 Sbírka zákonů č. 341 / 2017 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst.

Více

Vnitřní platový předpis

Vnitřní platový předpis Vnitřní platový předpis Směrnice číslo 3 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Vnitřní platový předpis Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu

Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Pracovněprávní problematika v zařízení školního stravování se zaměřením na vznik pracovního poměru a stanovení platu Konference Školního stravování 2017 - Pardubice 1 Legislativa Především: Zákon č. 262/2006

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 24/2015 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín SMĚRNICE Proces

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark Valašské Meziříčí

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark Valašské Meziříčí Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Seniorpark SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD

Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Systém finančního ohodnocení zaměstnanců zařazených v OSPOD Vnitřní předpis Obsah 1 Principy platového systému zaměstnanců zařazených do OSPOD... 1 2 Splatnost mzdy nebo platu a výplata mzdy nebo platu

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 24/2015 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DS Jasenka - Vsetín SMĚRNICE Proces

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 16 /2015 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH DZR Pržno SMĚRNICE Proces Funkce

Více

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA

PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 29/2016 PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka Jitka

Více

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH

ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 03/2014 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A STANOVENÍ PŘESTÁVEK V PRÁCI NA JÍDLO A ODDECH SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ÚSTAVU EXPERIMETÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚEB) se sídlem v Praze 6, Rozvojová 263, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 11. 2014 ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., ze dne 15. 10. 2014 Vláda nařizuje

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Strana 3797 304 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 21. ledna 2019 Registrace MŠMT: 6. března 2019 Platnost: 6. března 2019 Účinnost: 1. října 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Úvodní ustanovení III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.... 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 341 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou

Kvalifikační předpoklady (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen potřebné vzdělání ) jsou NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 332/2018 Sb. Vláda nařizuje

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 Interní předpis č. 2018_001 ÚTIA AV ČR, v. v. i., účinný od 1. ledna 2018 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce zřízené Akademií věd ČR podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Plné znění: 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Více

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017) ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 341/2017 Sb. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Spisový/skartační znak Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 27.08.2018 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9.2018 A.1/A10 Mgr.

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

1 Úvodní ustanovení. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, Úplné znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a č. 332/2018 Sb. *Pozn. redakce: Právní stav sestaveného

Více

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol MZDOVÝ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 9. května 2017 Účinnost: 9. května 2017 Odpovědnost: Personální a mzdový odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 AKTUALIZACE K 1. 1. 2012 Str. 12 1.2 Systém odměňování ve veřejných službách a správě Systém odměňování je založen

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009 VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 8. ČERVNA 2009 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 564 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 130/2009 Sb., ve znění nařízení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb.,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn V A R I A N T

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S ÚSTAVU TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ MECHANIKY AV ČR, v. v. i. Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen ÚTAM ) se sídlem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9.

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9. Zákon č. 201/ 1997, o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

) 11) 12) 13) 14) 15)

) 11) 12) 13) 14) 15) IV Platné znění dotčených částí textu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačenými změnami 3 Zařazení zaměstnance

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

1 Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

1 Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat, ÚPLNÉ ZNĚNÍ nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platné k 1. 1. 2015 ve znění nařízení vlády č. 303/2014 Sb., ze dne 8. 12. 2014 Vláda nařizuje

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veř... - znění dle 224/14 Sb. 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. prosince 2006 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 74/2009 Sb., č. 130/2009

Více

PLATOVÝ PŘEDPIS. Obsah. Příloha č. 2

PLATOVÝ PŘEDPIS. Obsah. Příloha č. 2 Příloha č. 2 PLATOVÝ PŘEDPIS Obsah 1. Účel a předmět... 25 2. Obecná ustanovení... 25 2.1. Minimální mzda... 25 2.2. Zaručená mzda... 25 2.3. Sazby minimální mzdy a zaručené mzdy při jiné délce pracovní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Citace pův. předpisu: 564/

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Mzdy v praxi TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Pracovněprávní minimum...4 1.1. Právní předpisy... 4 1.2. Pracovněprávní vztah... 4 1.3. Vznik pracovního poměru... 5 1.4. Skončení pracovního poměru... 6 1.5. Dohody o pracích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3.

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3. KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1. 10. 2010 1. aktualizace k 1. 3. 2011 Nabylo úèinnosti 1. března 2011 Nabylo úèinnosti 1. ledna 2011 Nařízení

Více

PLÁNOVÁNÍ A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

PLÁNOVÁNÍ A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 15/2015 PLÁNOVÁNÍ A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování manažer pro

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

Metodický materiál pro potřeby účastníků Celostátní konference pracovníků DMI v roce 2018

Metodický materiál pro potřeby účastníků Celostátní konference pracovníků DMI v roce 2018 Metodický materiál pro potřeby účastníků Celostátní konference pracovníků DMI v roce 2018 Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. května 2007

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

S M Ě R N I C E č. 6 / generálního ředitele

S M Ě R N I C E č. 6 / generálního ředitele GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 10. prosince 2012 Č. j.: 46169/12-1211 S M Ě R N I C E č. 6 / 2 0 1 3 generálního ředitele V n i t ř n í p l a t o v ý p ř e d p

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: S01 /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 31. srpna 2017

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 31. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. srpna 2017

Více

LIMITOVANÉ PŘÍSLIBY NA ROK 2017

LIMITOVANÉ PŘÍSLIBY NA ROK 2017 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 31/2017 LIMITOVANÉ PŘÍSLIBY NA ROK 2017 POKYN ŘEDITELE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování Ekonom

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

Zpracování: Marta Bártková vedoucí Ev. číslo: II SQ 10/2015. ředitelka Verze: 01

Zpracování: Marta Bártková vedoucí Ev. číslo: II SQ 10/2015. ředitelka Verze: 01 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Nahrazuje: Domov pro seniory Jasenka Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Marta Bártková vedoucí Ev. číslo: II SQ 10/2015

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

10) 11) 12) 13) 14) 15)

10) 11) 12) 13) 14) 15) Platné znění vybraných částí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 4 Zařazení zaměstnance

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 564/2006 Sb. - poslední stav textu 564/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců

Více

Strana 1 / /2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Strana 1 / /2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 341/2017 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) až f), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 23 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst 4 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. července 2017 o charakteristice služebních míst Čl. 1 Předmět úpravy Tento služební předpis upravuje postup při zpracování

Více

MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013

MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013 MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013 Obsah 1 Úvod do problematiky 2 Základní pojmy rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy 2.1 Kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy 2.2 Kdo je odměňován platem, informace

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 5/2018. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 5/2018 Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Louny leden 2018 Článek 1 Působnost platového předpisu Tento platový předpis

Více

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 20. PROSINCE 2016

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 20. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. května 2007

Více