Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:"

Transkript

1 Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park není žádný med. Nese to s sebou nejen právní zodpovìdnost, ale i celou øadu nemalých finanèních nákladù. K jejich optimalizaci èi dosažení potøebné míry efektivity je zcela nezbytné mít pokud možno co nejvíce informací. A ty získáte monitoringem vozidel. Nabízíme vám produkt, který byl vyvinut speciálnì pro støežení mobilních objektù a pro detekci havarijních stavù vozidel. Díky tomuto øešení mùže být provoz i správa vašeho vozového parku mnohem jednodušší a pøedevším až o 20 % levnìjší. Pro uživatele informaèního systému Helios Orange jsme také vytvoøili øešení, které exportuje data z automaticky generované knihy jízd na internetu do IS Helios Orange. Dovolte, abychom vám pøedstavili ONI systém. Co je to ONI systém? ONI systém je v mnoha smìrech jedineèný produkt. Nabízí nejen bìžnì dostupnou službu sledování a lokalizace objektù, ale také mnohé další nadstandardní funkce jako napøíklad: * nepøetržité napojení na dispeèink a pult centralizované ochrany * komunikaci s navigací * detekci havárie * detekci nehody na parkovišti * detekci krádeže kol * detekci odtahu vozidla * mìøení spotøeby pohonných hmot dùvodù, proè zvolit ONI systém 1. Okamžitý pøehled o všech vozidlech - pøehledná internetová aplikace, která vám zajistí nepøetržitý pøístup a pøehledné zobrazení vašich vozidel. 2. Historie pohybu a rychlosti vozidla - až 18 mìsícù zpìtnì do historie každého vozidla. 3. Záznam trasy v zahranièí. 4. Kontrola využití vozidla za kalendáøní mìsíc. 5. Pøenos stavù periférií vozidla - pøenos stavu vozidla (alarm, stav odemèení, stav uzamèení...) do webové aplikace. 6. Rozúètování služebních a soukromých km. 7. Tvorba cestovních pøíkazù z knihy jízd. 8. Základní statistické údaje o provozu vozidel - celkový poèet najetých km, celkové náklady na opravu vozidla, cena èerpaných PHM Mìøení spotøeby PHM. 10. Informace o havárii do 15 sekund - upozornìní krátkou SMS a em. Pro koho je ONI systém urèen? * velké firmy * podnikatele * živnostníky * soukromé osoby ONI systém ve 3 variantách: * ONI Sledování * ONI Sledování PLUS * ONI Støežení

2 ONI Sledování ONI Sledování je vhodné pro firmy a podnikatele, kteøí chtìjí mít svùj vozový park pod dohledem, ale nechtìjí a ani nemohou kontrole vìnovat pøíliš mnoho èasu. Služba ONI Sledování vám nabízí pasivní režim hlídání vozidla s možností zjištìní jeho polohy v pøípadì krádeže na bázi GPS a GSM signálu. Systém je funkèní nezávisle na vùli øidièe. Nasazení ONI Sledování vám mùže uspoøit až 20 % nákladù na provoz jednoho vozidla. Výhody tohoto øešení * 24/7 kontrola vašich vozidel pøes internet * možnost lokalizace vozidel dispeèinkem ONI na vyžádání * historie jízd vèetnì itineráøe a zpìtného pøehrávání * zobrazení poloh a stavù všech evidovaných vozidel na jedné mapì * místopis na úrovni ulièní sítì * identifikace øidièù * pøiøazení jízdy k zakázce * SMS servis zasílání zmìn stavù vozidel na vaše mobilní telefony * zpracování jízd v bezplatnì dodávaném software Kniha jízd * možnost sledování vozidel v zahranièí * slevy na pojistném * možnost bezplatného vyzkoušení Zaujala vás služba ONI Sledování? Myslíte si, že nìco takového byste u vás ve firmì potøebovali? Chtìli byste se dozvìdìt více nebo máte pøímo zájem o osobní ONI Sledování PLUS ONI Sledování PLUS je nástavbou služby ONI Sledování a je urèeno nejen podnikatelùm a živnostníkùm, ale všem, kterým záleží na jejich vozidle. ONI Sledování PLUS pøedstavuje úèinný systém hlídání a bezpeènosti, který je obdobou auto alarmu zabudovaného do vozidla. Tato služba vás bude informovat prostøednictvím SMS nebo u o neoprávnìném pohybu vozidla nebo o jeho napadení. Samozøejmostí jsou zdarma také všechny funkce služby ONI Sledování. Služba ONI Sledování PLUS umožòuje zaznamenat pøi každodenním provozu fyzickou manipulaci s vozidlem a oznámit vznik události urèeným osobám. V rámci služby ONI Sledování PLUS jsou detekovány události: * Nehoda na parkovišti - systém vyhodnocuje vzniklé otøesy a umožòuje tak zachytit kolizi s jiným vozidlem na parkovišti, pøípadnì zachytí pokus o vniknutí do vozidla. * Odtažení vozidla - systém reaguje na vìtší náklon, ke kterému dochází pøi nájezdu na odtahovou plošinu. Zachytí rovnìž zmìny akcelerace pøi pokusu o odtažení vozidla pomocí vleèného lana. * Krádež kol - systém detekuje naklonìní vozidla pøi demontáži kol. * Havárie - systém reaguje na vznik havárie jak za jízdy vozidla, tak i bìhem parkování. Pøedností služby ONI Sledování PLUS oproti konkurenèním øešením je jednoduchost provedení vše potøebné pro úèinné hlídání vašeho vozu je v jediné èerné skøíòce jednotce. Není potøeba dokupovat žádné další nástavbové pøíslušenství. Služba také ve svém základu umožòuje rozlišit øidièe vozidla pomocí èipù, dìlit jízdy na služební èi soukromé, detekovat stav zapnutí nebo vypnutí zapalování. Všechny tyto funkce tvoøí jednotný celek pokrývající širokou škálu potøeb a požadavkù klienta. Zvýšená míra bezpeènosti s funkcí Havárie Funkce Havárie vám zajistí zvýšenou míru bezpeènosti. Mùžete tak bezodkladnì reagovat na vznik havárie. V Evropì se pro tuto funkci vžil název E-call. Její princip spoèívá v automatické detekci nehody a zaslání informací o nehodì na mobilní telefon a/nebo . Mùžete tak bezprostøednì reagovat na vznik nehody. Dùležitými vlastnostmi jsou spolehlivost detekce nehody a spolehlivost doruèení. Funkce Havárie poskytuje také záznam o havárii, který mùže být užiteèný pøi následném vyšetøování pøíèin. Záznam nehody dostupný v rámci služby ONI Sledování PLUS obsahuje polohu havarovaného vozu (GPS souøadnice + graficky v mapì), sílu nárazu, rychlost vozidla 15 sekund pøed nárazem a 5 sekund po nárazu. Zaujala vás služba ONI Sledování PLUS? Myslíte si, že nìco takového byste u vás ve firmì potøebovali? Chtìli byste se dozvìdìt více nebo máte zájem o osobní

3 ONI Støežení Služba ONI Støežení je jednou z nejdokonalejších možností dodateèného zabezpeèení vozidel proti zcizení. Tato služba je vhodná pro firmy i fyzické osoby, které chtìjí mít svá vozidla trvale støežena proti napadení. Nepøetržitý centrální dispeèink ONI systému je trvale napojen na systém radarového vyhledávání odcizených vozù. Vaše automobily budou zabezpeèeny 24 hodin dennì, 365 dní v roce. V cenì služby ONI Støežení je také zdarma služba ONI Sledování. ONI Støežení je aktivní systém zabezpeèení vozidel, na který pojiš ovny poskytují slevu až 30 % z havarijního pojištìní. Výhody tohoto øešení: * 24/7 støežení vašich vozidel dispeèinkem ONI * aktivní systém støežení, tzn. systém autonomnì identifikuje napadení * 49 bezpeènostních agentur pøipravených zasáhnout a vaše vozidlo dohledat * 150 zásahových vozidel na celém území ÈR * dvojitá pøenosová trasa = odolnost vùèi zarušení * rádiové dohledávání odcizených vozidel * støežení vozidel i v zahranièí * výrazné slevy na pojistném * zdarma služba on-line sledování vozidel a software Kniha jízd Líbí se vám služba ONI Støežení? Myslíte si, že nìco takového byste u vás ve firmì potøebovali? Chtìli byste se dozvìdìt více nebo máte pøímo zájem o osobní Monitoring vozidel a IS Helios Orange Naší snahou je zjednodušit vám správu a provozování vozového parku na maximum. Proto jsme vyvinuli øešení, které exportuje data z automaticky generované knihy jízd na internetu do informaèního systému Helios Orange. Toto propojení pak pøináší následující možnosti: * automatická fakturace (dle zakázek, støedisek, ) * vyhodnocování spotøeby na jednotlivých autech * jednoduché pøizpùsobení knihy jízd zákonùm, Máte informaèní systém Helios Orange? A líbí se vám služby ONI systému? Chtìli byste obì øešení pro usnadnìní práce propojit? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat na u nebo na telefonním èísle ONI systém do mobilu Abyste mìli pøehled o svých firemních vozidlech i na cestách za zákazníky, èi na dovolené, ONI systém pro vás pøipravil možnost sledovat vozidla z mobilního telefonu, èi jiného chytrého mobilního zaøízení. Na mobilu zjístíte základní informace o pohybu vašich vozidel: * aktuální typ jízdy (služební/soukromá), * místopis výskytu vozidla, vèetnì uživatelského místa a zobrazení polohy na mapì. Jediné, co potøebujete, je mobilní telefon a internet v mobilu. Mobilní aplikace ONI systému je optimalizovaná tak, aby datové pøenosy byly co nejnižší a naopak rychlost zobrazení co nejvyšší. Mùžete proto aplikaci využívat i v zahranièí, tøeba v hotelu, nebo na pláži a dalších místech, kde je dostupný internet. Oslovilo vás øešení ONI systém do mobilu? Myslíte si, že byste ho využili? Chtìli byste se dozvìdìt více nebo máte pøímo zájem o osobní konzultaci? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat na u nebo na telefonním èísle

4 Služba ONI Navigace Bezplatná služba ONI Navigace vám zajistí: * obousmìrnou komunikaci mezi dispeèerem a øidièem * pohodlné plánování cest z domova èi kanceláøe * bezpeènou a rychlou navigaci do cílového místa * operativní øízení vozidel a øidièù Službu ONI Navigace je možno bezplatnì využít se všemi službami ONI systému: ONI Sledování, ONI Sledování PLUS i ONI Støežení. Proè využívat službu ONI Navigace? Služba ONI Navigace vám umožní propojit navigaci GARMIN s webovou aplikací ONI systému. Propojením se samozøejmì rozšíøí možnosti navigace o další služby. Z ONI systému lze do navigace GARMIN odeslat: 1. zprávu s cílem cesty (polohová zpráva) s možností pøímého vyhledání optimální trasy 2. textovou zprávu o délce až 190 znakù 3. kód zakázky pro automatizované pøiøazení k jízdì Z navigace GARMIN lze do ONI systému odeslat: 1. textovou zprávu napsanou na displeji navigace 2. odpoveï na textovou zprávu 3. oznaèení jízdy kódem zakázky 4. splnìní úkolu - dojezd do cílového místa Doruèení zprávy je automaticky potvrzeno, stejnì jako její pøeètení, smazání z navigace a dosažení urèeného cíle cesty. Pokud není v dobì odeslání zprávy navigace pøipojena, je zpráva doruèena až po jejím pøipojení. Chtìli byste využít také službu ONI Navigace? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat na u nebo na telefonním èísle Mìøení spotøeby PHM Chcete ušetøit další náklady na provoz vozového parku? Odhalit krádeže pohonných hmot? V tom pøípadì jistì využijete mìøení množství paliva v nádrži s výpoètem spotøeby. Výstupem mìøení je jak tabulkové, tak i grafické zobrazení stavu pohonných hmot v nádrži pro všechny typy vozidel. Data jsou pøenášena do knihy jízd a pøiøazena ke konkrétní jízdì. Mìøení je možno využít pro všechny typy motorù, a to jak pro vozidla s jednou, tak i více nádržemi. Orientaèní mìøení PHM s využitím plováku od výrobce Mìøení množství paliva je provádìno jednotkou ONI systému, ke které je pøipojen stávající hladinomìr (plovák) v nádrži vozidla. Zmìøené hodnoty stavu paliva v nádrži jsou prùbìžnì odesílány do knihy jízd, kde jsou graficky vizualizovány. Tato varianta je vhodná pro nádrže osobních vozidel a dodávek. Je však možno ji využít i pro vozidla nákladní. Instalace nevyžaduje žádný zásah do nádrže vozidla. Vlastnosti: * pøesnost mìøení 4 % až 15 % objemu nádrže * umožòuje zobrazit tankování a spotøebu PHM v èasové ose * umožòuje vypoèíst spotøebu PHM za mìsíc s pøesností kolem 2 % * neumožòuje spolehlivì detekovat krádež PHM o objemu menším než 8 % až 30 % objemu nádrže

5 Pøesné mìøení PHM pomocí externího ultrazvukového mìøièe Mìøení s externím ultrazvukovým snímaèem poskytuje maximální pøesnost mìøení, a to jak v prùbìhu jízdy, tak i stání vozidla. Instalace externího mìøení je vhodná pro objemné nádrže, nádrže nákladních vozidel a autobusù. Data jsou uživatelùm k dispozici nepøetržitì v grafické i tabulkové podobì v internetové aplikaci ONI systému a v knize jízd. Základními uživatelskými výstupy jsou grafy množství paliva v nádrži v prùbìhu zvoleného èasového období a jedné jízdy. Dále pak zobrazení množství paliva na zaèátku a konci jízdy a pro jízdy delší než 50 kilometrù také výpoèet prùmìrné spotøeby. Sumární tabulka tankování obsahuje nejen jméno øidièe, ale také místo tankování. Vlastnosti: * pøesnost mìøení lepší než 2,1 % * mìøení stavu nádrže za jízdy i pøi stání * mìøení množství paliva nalitého do nádrže pøi tankování * optimalizace spotøeby energie pro mìøení u dlouhodobì odstavených vozidel * vyvolání poplachu pøi náhlém úbytku paliva, informace SMS/ /dispeèink Mìli byste o mìøení spotøeby PHM zájem? Chtìli byste se dozvìdìt více nebo máte pøímo zájem o osobní konzultaci? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat na u nebo na telefonním èísle Školení Helios Orange zdarma Od záøí vám každý mìsíc nabízíme ZDARMA školení Helios Orange pro vás a vaše kolegy (max. 2 z každé firmy). Zaškolíme vás do základního ovládání i do novinek informaèního systému Helios Orange. Pøihlašovací formuláø a více informací najdete na našich webových stránkách: Neformální setkání s VIP zákazníky Rádi bychom našim VIP zákazníkùm podìkovali za spolupráci, a proto jsme pro nì pøichystali neformální setkání Po stopách hlubockých lapkù. Toto setkání se uskuteèní ve dnech 22. a 23. záøí v areálu Seminárního hotelu Akademie, Hrubá Voda. V plánu je pouze zábava a relaxace. Hotline Vzhledem k vytíženosti našich konzultantù vám nabízíme službu naší hotline. Jelikož z praxe víme, že ne vždy se vám mohou naši konzultanti plnì a okamžitì vìnovat, použijte prosím naši bezplatnou telefonickou linku nebo Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 7.00 do hodin. Pevnì vìøíme, že budete se službami našeho týmu spokojeni. Vaše øešení v oblastech informaèních systémù, multifunkèních strojù a interaktivních systémù... vy podnikáte, my se staráme...

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel

O firmě SGS. CarNet sledování vozidel O firmě SGS Společnost SGS, a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících společností holdingu Synot. Ten sdružuje více než padesát samostatných firem z mnoha různých odvětví, jako například provozu

Více

Zabezpečení vozidel R 1. Monitoring

Zabezpečení vozidel R 1. Monitoring Zabezpečení a monitoring vozidel R 1 2 Zabezpečení Monitoring Parkování 3 5 4 Ovládání 2 / ZabeZpečení vozidel / GSM/GpS autoalarm athos GSM/GPS autoalarm Athos není pouze zabezpečení, ale příjemně překvapí

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu:

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu: Hlavní partneři projektu: Policie České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Česká asociace pojišťoven Asociace Grémium Alarm Obecní a městské policie Jak ochránit svůj automobil Prevence znamená

Více