Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI"

Transkript

1 Vysoke uceni technicke v Brne Datum vydani: Cj.: 263/90310/10 Za vecnou stranku odpovida: Ing. Hana Moravcova, Jana Kopecka Za oblast ucetnictvi odpovida: Za oblast dani odpovida: Za oblast pravni odpovida: Ing. Hana Moravcova Ucinnost: Zavaznost: vsechny soucasti VUT Vydava: EO Rektorat, Oddeleni metodiky a dani Nahrazuje: Smernici kvestora c. 1/2007 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne Pocet stran: 17 Pocet pfiloh: 4 Rozdelovnik: tajemnici fakult, feditele ostatnich soucasti, vedouci ostatnich soucasti Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI Clanek 1 Pfedmet upravy (1) Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum Vysokeho uceni technickeho v Brne (dale jen VUT v Brne) se fidi, ve smyslu ustanoveni clanku 9 bodu 6 Kolektivni smlouvy uzavfene mezi VUT v Brne (zastoupenym rektorem prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA) a zamestnanci (zastoupenymi Koordinacni odborovou radou), touto smernici, ktera je vnitfnim pfedpisem ve smyslu 305 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace. Jednotlive skutecnosti pfi poskytovani cestovnich nahrad vyslovne neupravene touto smernici se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakoniku prace. (2) Poskytovani cestovnich nahrad se provadi u: a) zamestnancu v pracovnim pomeru; b) zamestnancu cinnych na zaklade dohod o pracich konanych mimo pracovni pomer (dohody o pracovni cinnosti a dohody o provedeni prace), a to pouze je-li to dohodnuto pfedem pisemnou formou (viz. clanek 16 bod 3). (3) VUT v Brne poskytuje zamestnanci cestovni nahrady, ktere vzniknou zamestnanci pfi: a) pracovni ceste (defmovane v ustanoveni 42 zakoniku prace); b) ceste mimo pravidelne pracoviste; c) pfelozeni (defmovane v ustanoveni 43 zakoniku prace); d) pfijeti do zamestnani v pracovnim pomeru (pouze v pfipadech definovanych v teto smernici); -1-

2 e) vykonu prace v zahranici. V nasledujicich odstavcich jsou vyse uvedene pfipady hromadne oznaceny jako,,pracovni cesty". Clanek 2 Definice pojmu (1) Pracovni cestou se pro ucely smernice rozumi doba od nastupu zamestnance na cestu k vykonu prace do jineho mi'sta, nez je jeho pravidelne pracoviste, vcetne vykonu prace v tomto miste do navratu zamestnance z teto cesty. Pracovni cestou se rozumi pouze ta cesta die pfedchoziho odstavce, ktera zcela souvisi s naplni prace zamestnance vyplyvajiciho z pracovni smlouvy nebo z dohod o pracich konanych mimo pracovni pomer uzavfenych mezi zamestnancem a VUT v Brne. Jde tedy o cestu, na ktere zamestnanec kona praci podle pokynu vedouciho zamestnance VUT v Brne, ktery ho na pracovni cestu vyslal. (2) Pravidelnym pracovistem se rozumi misto dohodnute se zamestnancem. Neni-li v pracovni smlouve sjednano pravidelne pracoviste pro ucely cestovnich nahrad, je pravidelnym pracovistem misto vykonu prace sjednane v pracovni smlouve. (3) Zahranicni pracovni cestou se rozumi doba pracovni cesty z CR do zahranici, ze zahranici do CR a doba pracovni cesty v zahranici. (4) Dobou rozhodnou pro vznik prdva zamestnance na ndhradu cestovnich vydaju v cizi mene pfi zahranicni pracovni ceste je doba pfechodu statni hranice CR, kterou oznami zamestnanec zamestnavateli, nebo doba odletu a pfiletu letadla z a do CR pfi letecke pfeprave. (5) Cestovni ndhrady jsou nahrady vydaju, ktere vzniknou zamestnanci na pracovni ceste a s touto pracovni cestou bezprostfedne souvisi. Tyto naklady dokladuje zamestnanec zamestnavateli originaly dokladu, stravne je vypocitavano z doby stravene na pracovni ceste. (6) Doba strdvend na pracovni ceste je doba od zahajeni do ukonceni pracovni cesty v miste dohodnutem pfed uskutecnenim pracovni cesty. (7) Ndhrada jizdnich vydaju je prokazovana doklady za uziti dalkove pfepravy, hromadne dopravy v miste vykonu pracovni cesty, popf. v pfipade uziti soukromeho osobniho automobilu je vypocitavana die stavu tachometru na pocatku a konci pracovni cesty. (8) Ndhrada vydaju za ubytovdni je proplacena na zaklade prokazanych dokladu z ubytovacich zafizeni, ktere jsou za timto ucelem zfizeny. (9) StravneJe proplaceno po ukonceni cesty. Jeho vyse je odvozena od doby trvani pracovni cesty a na torn, zda bylo zamestnanci zabezpeceno bezplatne stravovani v miste vykonu pracovni cesty. Zpusob vypoctu stravneho vcetne zakladni sazby stravneho je stanoven v teto smernici a v pfiloze k teto smernici, ktere jsou aktualizovany pfi zmene pfislusne pravni normy. (10) Ndhrada nutnych vedlejsich vydaju je proplacena na zaklade pfedlozenych dokladu zamestnancem s pfihlednutim k okolnostem a udani duvodu, proc bylo nutne tyto vydaje na pracovni ceste vynalozit. Jako vedlejsi vydaje na pracovni ceste Ize uplatnit napf. zdravotni pojisteni pfi zahranicni pracovni ceste, poplatek za uschovu zavazadel, parkovne v pfipade vyuziti silnicniho motoroveho vozidla na pracovni ceste, odtah -2-

3 vozidla v pfipade poruchy automobilu, pofizeni slevovych karet pfi pracovni ceste za pfedpokladu dodrzeni podminek defmovanych vnitfnim pfedpisem soucasti k uplatneni techto karet. (11) Silnicnim motorovym vozidlem se pro ucely smernice rozumi silnicni osobni motorove vozidlo, ktere je zpusobile provozu, s platnym technickym prukazem, emisemi a za ktere je fadne a vcas uhrazeno povinne ruceni a havarijni pojisteni. Silnicni motorove vozidlo, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy a kde je najemcem VUT v Brne, se povazuje za vozidlo ve vlastnictvi VUT v Erne. Silnicni motorove vozidlo, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy a kde je najemcem zamestnanec VUT v Brne, se povazuje za vozidlo ve vlastnictvi tohoto zamestnance. Silnicnim motorovym vozidlem ve vlastnictvi tfeti osoby (autem cizim) se pro ucely teto smernice rozumi silnicni motorove vozidlo, ktere neni ve vlastnictvi VUT v Brne ani ve vlastnictvi zamestnance vysilaneho timto vozidlem na pracovni cestu (zamestnanec neni uveden v technickem prukazu jako majitel vozidla - netyka se vozidla, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy zamestnance VUT v Brne). (12) Osoba oprdvnend k fizeni silnicniho motoroveho vozidla je fidic (zamestnanec), ktery ma platny doklad o absolvovani,,referentskeho skoleni" (dale jen referentske zkousky) k opravneni pouziti osobnich motorovych vozidel na pracovni cesty. Povinnost absolvovat referentske zkousky vyplyva z ustanoveni 103 odst. 2 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu a tyka se vsech zamestnancu VUT v Brne, ktefi fyzicky fidi v souvislosti s vykonem prace sluzebni nebo soukrome motorove vozidlo. Die ustanoveni 103 odst. 3 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, je cetnost skoleni vyhradne veci zamestnavatele. VUT v Brne stanovuje v souladu s timto uvedenym opravnenim platnost dokladu o absolvovani referentskych zkousek maximalne na dobu dvou let. Clanek 3 Cestovni pfikaz (1) O vyslani na pracovni cestu rozhoduje rektor, dekan, kvestor, tajemnik fakulty, feditel soucasti, pfipadne dalsi vedouci zamestnanci v rozsahu pisemneho zmocneni (dale jen,,zamestnavatel" nebo,,vedouci zamestnanec"). (2) Vyslani na pracovni cestu musi byt dohodnuto se zamestnancem nejpozdeji dva pracovni dny pfed zahajenim pracovni cesty. Ve zcela mimofadnych pfipadech Ize vyslani na pracovni cestu dohodnout se zamestnancem ve Ihute kratsi, nez je stanoveno pfedchozim odstavcem. (3) Pokud zamestnanec vyslany na pracovni cestu nema v obdobi od dohody o vyslani na pracovni cestu do doby zahajeni pracovni cesty pfistup k internetove aplikaci pro vyplneni cestovnich pfikazu (napf. z duvodu cerpani dovolene ci o vikendu), je vedouci pracovnik, ktery zamestnance na pracovni cestu vyslal, povinen vystavit cestovni pfikaz (die bodu 5) tohoto clanku za vyslaneho zamestnance. K tomuto postupu vsak muze dojit pouze za situace, kdy budou podminky pracovni cesty bezne a obvykle (napf. nepujde o mimofadne usporna feseni dopravy, ubytovani apod.). (4) Pro pfipad pfekazek na strane zamestnance by mel byt stanoven nahradnik, ktery musi byt seznamen s cilem a povinnostmi pracovni cesty. V pfipade, ze nahradnik stanoven -3-

4 neni a pracovni cesta se neuskutecni, budou pfedem hrazene naklady danove neuznatelne a pfipadnou skodu vzniklou VUT v Brne musi resit pfislusna nahradova komise, pod kterou dana soucast pfislusi, v co nejkratsi dobe po jejim vzniku. Za skodu se v pfipade neuskutecneni pracovni cesty povazuje mj. uhrada nakladu na konferencni poplatek, ubytovani a stravu zamestnance v miste cile pracovni cesty. (5) Zamestnanec je povinen pfed nastoupenim jak tuzemske, tak zahranicni pracovni cesty vyplnit cestovni pfikaz (v internetove aplikaci https://pcest.ro.vutbr.cz/). Ma-li zamestnanec vice pracovnich pomeru, je tfeba v cestovnim pfikazu vybrat, ke kteremu zpracovnich pomeru se cestovni pfikaz vyplnuje (tedy v ramci jakeho pracovniho pomeru bude pracovni cesta uskutecnena). Po dohode s vedoucim zamestnancem musi cestovni pfikaz obsahovat smluvene podminky, ktere ovlivfiuji poskytovani a vysi cestovnich nahrad a za kterych ma byt pracovni cesta vykonana. Jedna se o misto jednani (cil pracovni cesty), misto, datum a cas zahajeni pracovni cesty, misto, datum a pfedpokladany cas ukonceni pracovni cesty, licel pracovni cesty, zpusob dopravy (urceny dopravni prostfedek), urceni spolucestujicich, pfedpokladane naklady a vyplaceni zalohy a dalsi podminky pracovni cesty. Pfi vyslani zamestnance na zahranicni pracovni cestu je tfeba tez vyplnit, zda zamestnanec vyuzije cestovni pojisteni sjednane v ramci VUT v Brne a pokud ano, zvoli tez variantu tohoto pojisteni. Po uplnem vyplneni sveho cestovniho pfikazu si v internetove aplikaci zamestnanec zvoli moznost,,pozaduji podepsat" a pote ulozi cestovni pfikaz k podpisu. Takto vyplneny cestovni pfikaz schvaluje svym podpisem (v elektronicke podobe) vedouci pracovnik, pfikazce operace a spravce rozpoctu. V pfipade, ze bude cestovni pfikaz v internetove aplikaci vyplnovat za vyslaneho zamestnance jeho vedouci pracovnik (v souladu s bodem 3 tohoto clanku), podepisuje tento vedouci pracovnik cestovni pfikaz tez jmenem zamestnance vysilaneho na pracovni cestu. (6) Je-li zamestnanec vysilan na pracovni cestu v ramci vzdelavaciho nebo vyzkumneho projektu, rozhoduje o vyslani na pracovni cestu hlavni fesitel projektu. Hlavni fesitel projektu je die Smernice kvestora c. 6/2009 pfikazcem operace a zaroven i vedoucim zamestnancem die 11 odst. 4 zakona c. 262/2006 Sb., zakonik prace. Podpis fesitele projektu v internetove aplikaci cestovniho pfikazu na miste pfikazce operace je ekvivalentni podpisu vedouciho zamestnance a musi byt v tomto pfipade zajisten pfed zahajenim pracovni cesty. Pfimy nadfizeny zamestnance pak stvrzuje svym podpisem souhlas s tim, ze zamestnanec bude v uvedenem case mimo sve pracovisti. (7) Na kazdou pracovni cestu musi byt vystaven samostatny cestovni pfikaz. (8) Nebudou-li splneny vsechny podminky stanovene bodem 5 tohoto clanku, nemuze byt zamestnanec na pracovni cestu vyslan (pracovni cesta nemuze byt uskutecnena). (9) Ve vsech pfipadech, kdy je lictovana nahrada vydaju pfi pracovni ceste zamestnance VUT v Brne, je nutne odevzdat fadne vyplneny cestovni pfikaz vcetne vyiictovani a podkladu k tomuto vyiictovani na ekonomicke oddeleni pfislusne soucasti. (10) Zahajeni a ukonceni pracovni cesty je shodne s mistem vykonu prace zamestnance, tj. v sidle soucasti VUT v Brne, ve kterem zpravidla vykonava svou praci. Pouze ve vyjimecnych pfipadech je mozne povolit zahajeni, resp. ukonceni pracovni cesty v miste bydliste zamestnance. V tomto pfipade musi byt splnena podminka, ze naklady navydaje jizdneho a stravneho jsou nizsi nebo stejne jako vydaje, ktere by byly uctovany pfi zahajeni, resp. ukonceni pracovni cesty v miste vykonu prace. Pfi vyiictovani cestovniho pfikazu na oddeleni, kompetentnim k teto cinnosti na kazde soucasti, musi byt posuzovany nahrady jizdnich vydaju z mista bydliste a z mista -4-

5 vykonu prace zamestnance, a prokaze-li se, ze nahrada jizdnich vydaju z mista bydliste je vyssi nez nahrada jizdnich vydaju z mista vykonu prace zamestnance, pak tato nahrada nebude proplacena. (11) V pfipade ukonceni pracovni cesty v cilovem miste pracovni cesty je za posledni den pracovni cesty povazovan posledni den akce, ktere se zamestnanec v cilovem miste ucastni. V tomto pfipade ma zamestnanec narok na uhradu jizdnich vydaju pouze do ciloveho mista pracovni cesty a jizdnich vydaju v cilovem miste po dobu trvani pracovni cesty. CAST DRUHA CESTOVNINAHRADY Clanek 4 Druhy cestovnich nahrad Zamestnanci nalezi pfi pracovni ceste, pfi splneni vsech podminek, nahrada: U tuzemske pracovni cesty nahrady a) jizdnich vydaju, b) vydaju na ubytovani, c) zvysenych stravovacich vydaju (dale jen,,stravne"), d) nutnych vedlejsich vydaju; U zahranicni pracovni cesty nahrady a) jizdnich vydaju, b) vydaju za ubytovani, c) zahranicni stravne, d) kapesne (ve smyslu ustanoveni 166 odst. 2 zakoniku prace), e) nutnych vedlejsich vydaju. Clanek 5 Nahrady jizdnich vydaju - obecna cast (1) Nahradu jizdnich vydaju za pouziti urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy poskytne VUT v Brne zamestnanci v prokazane vysi, a to na zaklade platneho dokladu o uhrade. (2) Pouzije-li zamestnanec se souhlasem zamestnavatele misto urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy jiny dopravni prostfedek, vcetne silnicniho motoroveho vozidla, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfislusi mu nahrada jizdnich vydaju ve vysi odpovidajici cene jizdneho za urceny hromadny dopravni prostfedek. Pfi ceste vice zamestnancu silnicnim motorovym vozidlem nenalezi tato v pfedchozi vete uvedena cestovni nahrada spolucestujicim, ale pouze fidici. Pfi pouziti silnicniho motoroveho vozidla zamestnancem musi byt dodrzeny stejne podminky jako v Clanku 6 bodech 1, 2 a 4 tohoto clanku. V tomto pfipade je nutne k cestovnimu pfikazu dolozit doklad o adekvatnosti uctovane vyse ceny jizdneho. Pro tyto ucely mohou byt pouzity informace uvadene napf. na internetove strance -5-

6 Kcestovm'mu pfikazu se pfi pouziti vyse uvedene nebo obdobne internetove stranky pfilozi vytisknuty spoj s uvedenym druhem hromadneho dopravniho prostfedku a cenou. V pfipade uziti cen jizdneho vlakove dopravy je nutne lictovat jizdne 2. tfidy. Nahradu ve vysi jizdneho jine tfidy je mozne uplatnovat pouze u uhrad z projektu, ktere tuto alternativu pfipousti ve svych pravidlech o nakladani s financnimi prostfedky. Cas a datum uvadeny na tomto dokladu nemusi korespondovat se skutecnym casern a datem uskutecnene pracovni cesty uvedenym na cestovnim pfikazu zamestnance, ale zaroven nesmi byt starsi 1 mesice vzhledem k datu konani pracovni cesty. Soucasne se k cestovnimu pfikazu pfilozi pisemny souhlas vedouciho pracovnika s pouzitim jineho dopravniho prostfedku namisto urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy. (3) Je-li zapotfebi pouziti vozidla pfi pracovni ceste, pak musi byt nejprve vyuzivana sluzebni motorova vozidla soucasti VUT v Brne. Silnicni motorove vozidlo zamestnance Ize pouzit pouze v pfipade, kdy vozovy park soucasti VUT v Brne je vycerpan a vyslani na pracovni cestu je nezbytne a neni mozno ji uskutecnit hromadnym dopravnim prostfedkem, resp. uziti hromadneho dopravniho prostfedku je prokazatelne neefektivni. Clanek 6 Nahrady jizdnich vydaju - pouziti silnicniho motoroveho vozidla (1) Pouziti silnicniho motoroveho vozidla musi vedouci zamestnanec schvalit, resp. pozadat ojeho uziti, pfed zahajenim pracovni cesty, a to pisemnou formou. Schvaleni uziti silnicniho motoroveho vozidla je podmineno splnenim nasledujicich skutecnosti: a) fidic (zamestnanec) je osoba opravnena k fizeni silnicniho motoroveho vozidla (s platnym fidicskym opravnenim); b) absolvovani referentskych zkousek prokazane platnym dokladem; c) pfedlozeni originalu platneho velkeho technickeho prukazu; d) k silnicnimu motorovemu vozidlu byla zamestnancem dolozena uhrada zakonneho pojisteni; e) k silnicnimu motorovemu vozidlu byl zamestnancem dolozen doklad o uhrazeni havarijniho pojisteni. Kopie vsech vyse uvedenych dokladu musi byt na soucasti k nahlednuti a musi byt archivovany die skartacniho fadu pro ucetni doklady. (2) Povinnost absolve vat referentske zkousky vyply va z ustanoveni 103 odst. 2 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu a tyka se vsech zamestnancu VUT v Brne, ktefi fyzicky fidi v souvislosti s vykonem prace sluzebni nebo soukrome motorove vozidlo. Die ustanoveni 103 odst. 3 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, je cetnost skoleni vyhradne veci zamestnavatele. VUT v Brne stanovuje v souladu s timto uvedenym opravnenim platnost dokladu o absolvovani referentskych zkousek maximalne na dva roky. (3) Skutecnost o uzavfenem havarijnim pojisteni je mozne dolozit smlouvou o havarijnim pojisteni nebo cestnym prohlasenim (vzor cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 1). (4) Neni-li zamestnanec vlastnikem silnicniho motoroveho vozidla, ktere chce pouzit pfi pracovni ceste jako fidic (neni v technickem prukazu uveden jako vlastnik vozidla), -6-

7 je tfeba, aby dolozil krome dokladu uvedenych v bode 1 tohoto clanku tez skutecnost o uzavfenem havarijnim pojisteni, ktere se vztahuje i na skodu zpusobenou jinou osobou nez majitelem silnicniho motoroveho vozidla. Jde o pojisteni sjednane napf. na vozidlo nebo jmenovite na vysilaneho zamestnance. (5) Kpracovni ceste nelze uzit nakladnich silnicnich motorovych vozidel (viz. zatfideni vozidla uvedene v technickem prukazu vozidla). (6) Pouzije-li zamestnanec na zadost VUT v Brne silnicni motorove vozidlo, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfislusi mu za kazdy 1 km jizdy zakladni nahrada a nahrada vydaju za spotfebovanou pohonnou hmotu. Zadost k uziti silnicniho motoroveho vozidla zamestnancem na pracovni ceste musi byt prokazatelnym zpusobem uvedena na cestovnim pfikaze (vyberem urceneho dopravniho prostfedku AUV). Bude-li zamestnanci ve vyjimecnych pfipadech dodatecne schvaleno pouziti silnicniho motoroveho vozidla a v cestovnim pfikaze je uveden (puvodne schvalen) dopravni prostfedek hromadne dopravy, nalezi zamestnanci nahrady jizdnich vydaju die clanku 5 bodu 2 teto Smernice. (7) Je-li silnicni motorove vozidlo v obchodnim majetku jine FO nebo PO, a chce-li zamestnanec to to vozidlo pouzit pro pracovni cestu jako fidic, musi si zapujcku sjednat jako soukroma osoba. Po dolozeni dokladu die bodu 1 tohoto clanku zamestnanci pfislusi, za splneni podminek bodu 9 za kazdy 1 km jizdy zakladni nahrada a nahrada vydaju za spotfebovanou pohonnou hmotu. VUT v Brne nehradi v pfipade dolozeni pfislusnych dokladu (viz. bod 11) silnicni dan. V internetove aplikaci cestovnich pfikazu se pro to to vozidlo jako urceny dopravni prostfedek pouzije moznost AUV. (8) Je-li silnicni motorove vozidlo v obchodnim majetku jine FO nebo PO, a chce-li VUT v Brne toto vozidlo pouzit pro pracovni cestu, pak je zapotfebi uzavfit dohodu o zapujceni vozidla pro pracovni cestu VUT v Brne s podpisem statutarniho zastupce VUT v Brne, vcetne sjednane ceny za zapujceni. V takovem pfipade se nahrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla vcetne spotfeby pohonnych hmot hradi na zaklade fakturace, ktera vychazi ze sjednane dohody. VUT v Brne nehradi silnicni dan. Toto ustanoveni se pouzije v pfipadech, kdy vedouci pracovnik rozhodne o uskutecneni pracovni cesty zamestnance jednim z techto zpusobu: a) zamestnanec uzije sam nebo se zamestnanci jine FO nebo PO pro pracovni cestu silnicni motorove vozidlo, ktere je v obchodnim majetku teto FO nebo PO (vzor dohody je v pfiloze c. 2), b) VUT v Brne najme pro pracovni cestu sveho zamestnance silnicni motorove vozidlo v autopujcovne. Pro pfipady uvedene v tomto bode se v internetove aplikaci cestovnich pfikazia pro tento typ vozidla jako urceny dopravni prostfedek pouzije moznost AUG. Na pfipady neuvedene v tomto bode se pouzije clanek 6 bod 7 teto smernice. (9) Naklady souvisejici s uzitim silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste mohou byt hrazeny pouze z ucelovych prostfedku projektu, jejichz podminky uziti tento naklad povazuji za uznatelny. Prostfedku pfispevku MSMT CR na zabezpeceni akreditovanych studijnich programu a souvisejici tvurci cinnost Ize k lihrade nakladu na uziti silnicniho -7-

8 motoroveho vozidla uzit pouze ve vyjimecnych oduvodnenych pfipadech schvalenych tajemnikem fakulty ci feditelem soucasti, vpfipade rektoratu kvestorem VUT. Pfi rozhodovani je zapotfebi pfihlednout k ekonomickym aspektum a okolnostem, ktere uziti silnicniho motoroveho vozidla vyzaduji. (10) Vpfipade uziti silnicniho motoroveho vozidla, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfi pracovni ceste hradi VUT v Brne silnicni dan pausalni castkou za kazdy den jizdy v ramci pracovni cesty, vyjma silnicnich motorovych vozidel splnujicich ustanoveni bodu 11. (11) V pfipade, ze je silnicni motorove vozidlo pouzivano vlastnikem k vykonu dalsi cinnosti a tento vlastnik za toto silnicni motorove vozidlo hradi silnicni dan v ramci svych podnikatelskych aktivit rocni sazbou dane, pfedlozi zamestnanec pfi prvnim pouziti vozidla v danem roce kopii Pfiznani k dani silnicni za pfedchozi kalendafni rok a pfi vyuctovani kazde pracovni cesty doklad o zaplaceni aktualni zalohy za pfislusny kalendafni rok. (12) Nahrady jizdnich vydaju spojene s pouzitim silnicniho motoroveho vozidla nalezi pouze osobe, ktera je v cestovnim pfikazu oznacena jako fidic silnicniho motoroveho vozidla (AUV-auto soukrome-fidic). (13) Pfi stanoveni nahrady za uziti silnicniho motoroveho vozidla die bodu 6 tohoto clanku se postupuje nasledujicim zpusobem: a) Ve vyuctovani cestovniho pfikazu je nutne uvadet pocet ujetych kilometru. Bez tohoto udaje nelze narokovat nahrady za spotfebovane pohonne hmoty. b) Vyse celkove nahrady se ziska souctem tzv. zakladni nahrady za pouziti silnicniho motoroveho vozidla a nahrady za spotfebovane pohonne hmoty. Clanek 7 Pouziti silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste na ii/cnii CR (1) Zakladni ndhrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla se stanovi soucinem poctu sluzebne ujetych kilometru a sazby stanovene pfislusnou vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platne pro dane obdobi na 1 km jizdy. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. (2) Ndhrada za spotfebovane pohonne hmoty se v souladu s ustanovenim 158 odst. 2 zakoniku prace stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru a ceny jednoho litru pohonne hmoty. (3) Spotfeba pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru se stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na 1 km a poctem sluzebne ujetych kilometru. Pfi urceni spotfeby pohonne hmoty pouzije VUT v Brne udaj z technickeho prukazu vozidla o spotfebe pro kombinovany provoz podle norem Evropskeho spolecenstvi. Neni-li tento udaj v technickem prukazu uveden, vypocita zamestnavatel spotfebu pohonne hmoty vozidla aritmetickym prumerem ze vsech udaju v technickem prukazu. Jestlize technicky prukaz ani tyto udaje neobsahuje, pfislusi zamestnanci nahrada vydaju za pohonne hmoty, jen pokud spotfebu prokaze technickym prukazem vozidla shodneho typu se shodnym objemem valcu. Spotfeba pohonne hmoty se vypocte s pfesnosti na desetihalefe smerem nahoru. -8-

9 (4) Cenu pohonne hmoty je nutne dolozit originalem dokladu o nakupu u cerpaci stanice. Nakup pohonne hmoty musi byt uskutecnen behem konani pracovni cesty, to znamena, ze datum uvedeny na dokladu musi byt stejne jako datum uskutecneni pracovni cesty. V pfipade vicedenni pracovni cesty muze mit doklad o nakupu pohonne hmoty libovolne datum v rozmezi prvniho a posledniho dne pracovni cesty. V pfipade opakovaneho nakupu pohonne hmoty behem pracovni cesty budou k vypoctu nahrady pouzity vsechny doklady, ktere zamestnanec dolozi v originale, pficemz se pro vypocet pouzije aritmeticky prumer dolozenych cen pohonnych hmot. V pfipade, ze zamestnanec nedolozi doklad o nakupu pohonne hmoty, ktery splnuje vyse uvedene podminky, bude pro vypocet nahrady za pohonne hmoty pouzita prumerna cena pohonne hmoty stanovena vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platna na dane obdobi. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. Clanek 8 Pouziti silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste na uzemi ciziho statu (1) Zdkladni ndhrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla se stanovi zcela analogicky jako pfi pracovni ceste na uzemi CR, tj. soucinem poctu sluzebne ujetych kilometru a sazby stanovene pfislusnym pravnim pfedpisem na 1 km jizdy. (2) Ndhrada za spotrebovane pohonne hmoty se stanovi souctem nahrady za spotfebovane pohonne hmoty jizdy po uzemi CR a nahrady za spotfebovane pohonne hmoty jizdy mimo uzemi CR. (3) Ndhrada za spotrebovane pohonne hmoty jizdy po uzemi CR se stanovi v souladu s clankem 7 body 2 az 4. (4) Ndhrada za spotfebovane pohonne hmoty jizdy mimo uzemi CR se stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru v zahranici (pro jejich urceni musi zamestnanec zaznamenat stav tachometru pfi pfejezdu hranice CR) a ceny jednoho litru pohonne hmoty v cizi mene. (5) Cenu pohonne hmoty v cizi mene musi zamestnanec dolozit originalem dokladu o nakupu pohonne hmoty u cerpaci stanice v zahranici. V pfipade pracovni cesty konane ve vice zemich budou k vypoctu nahrady pouzity vsechny doklady, ktere zamestnanec dolozi v originale, pficemz se pro vypocet pouzije aritmeticky prumer dolozenych cen pohonnych hmot. Lze pouzit pro vypocet nahrady za pohonne hmoty i cenu pohonnych hmot zjedne navstivene zeme. V pfipade, ze zamestnanec nedolozi doklad o nakupu pohonne hmoty, ktery splnuje vyse uvedene podminky, bude pro vypocet nahrady za pohonne hmoty pouzita prumerna cena pohonne hmoty v CR stanovena vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platna pro dane obdobi. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. -9-

10 Clanek 9 Nahrady vydaju za ubytovani (1) Zamestnanec je povinen si pfi zabezpecovani ubytovani pocinat ucelne a hospodarne. Za opravnenost vyse nakladu za ubytovani je zcela odpovedny pfikazce operace schvalujici pfedmetnou pracovni cestu. (2) VUT v Brne poskytne zamestnanci nahradu vydaju za ubytovani, ktere vynalozil v souladu s podminkami pracovni cesty, a to ve vysi, kterou zamestnavateli prokaze na zaklade platneho dokladu o uhrade. (3) V pfipade ztraty originalu dokladu za ubytovani je zamestnanec povinen zajistit duplikat dokladu za ubytovani. V opacnem pfipade nebude zamestnanci nahrada vydaju za ubytovani vyplacena. Clanek10 Nahrady stravneho pfi tuzemskych pracovnich cestach (1) Za kazdy kalendafni den pracovni cesty nalezi zamestnanci stravne, a to podle doby trvani pracovni cesty v danem kalendafnim dni. (2) Sazby stravneho jsou stanoveny podle doby trvani pracovni cesty, tj. trva-li pracovni cesta a) 5-12 hodin, b) dele nez 12 hodin, nejvyse vsak 18 hodin, c) dele nez 18 hodin. Vyse sazeb stravneho pro zamestnance VUT v Brne jsou stanoveny v pfiloze platne pro aktualni obdobi. (3) Bylo-li zamestnanci behem pracovni cesty poskytnuto jidlo, ktere ma charakter snidane, obeda nebo vecefe, na ktere zamestnanec financne nepfispiva, stravne se umerne krati: a) trva-li pracovni cesta 5 az 12 hodin > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 40% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 40% z urcene vyse stravneho; b) trva-li pracovni cesta dele nez 12 hodin, nejvyse vsak 18 hodin > je-li poskytnuta snidane o 30% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 35% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 35% z urcene vyse stravneho; c) trva-li pracovni cesta dele nez 18 hodin > je-li poskytnuta snidane o 25% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 25% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 25% z urcene vyse stravneho. Obcerstveni podavane v prubehu cesty (napf. v letadle) nebo v prubehu konference, seminafe apod, nema charakter obvykleho stravovani a nemuze byt tudiz povazovano -10-

11 za zajisteni castecneho stravovani zdarma (obcerstveni tedy neni pfedmetem vyuctovani sluzebni cesty a nezkracuje naroky stravneho). (4) VUT v Brne neposkytuje nahrady stravneho pfi ceste do 5 hodin, i kdyz pracovni cesta neumozni zamestnanci vyslanim na pracovni cestu stravovat se obvyklym zpusobem. Nelze poskytovat anijine, vyssi nahrady stravneho. (5) Nahrady stravneho se posuzuji za kazdy kalendafni den samostatne, tedy od 0 do 24 hodin v kazdem dni. Pfi pracovni ceste, ktera spada do dvou po sobe nasledujicich kalendafnich dnu, VUT v Brne upusti od oddeleneho posuzovani doby trvani pracovni cesty v kalendafnim dni, je-li to pro zamestnance vyhodnejsi ve smyslu ustanoveni 163 odst. 4 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace. (6) Nahrady stravneho podle zakoniku prace jsou narokove a nelze jejich vysi snizovat. Zamestnance se techto nahrad nemuze ani die ustanoveni 19 odst. 1 zakoniku prace vzdat. (7) Pokud je pracovni cesta zamestnance VUT v Brne provedena pro jinou organizaci a cestovni nahrady (naklady na pracovni cestu) jsou teto organizaci pfefakturovany, musi se pro stanoveni nahrad stravneho pouzit sazby platne na VUT v Brne tak, aby nedochazelo kdalsimu peneznimu pfijmu zamestnance, ktery by musel zamestnanec zdanit dani z pfijmu vcetne zakonnych odvodu. Clanekll Nahrady stravneho pfi zahranicnich pracovnfch cestach (1) Za kazdy kalendafni den zahranicni pracovni cesty nalezi zamestnanci zahranicni stravne, a to podle doby trvani pracovni cesty. (2) Sazby zahranicniho stravneho jsou stanoveny podle doby trvani pracovni cesty, tj. trva-li pracovni cesta a) 1-6 hodin, a to ve vysi % zakladni sazby, b) dele nez 6 hodin, nejvyse vsak 12 hodin, a to ve vysi l/2 zakladni sazby, c) dele nez 12 hodin, a to ve vysi zakladni sazby. Vyse zakladnich sazeb zahranicniho stravneho (die jednotlivych zemi) pro zamestnance VUT v Brne jsou stanoveny v pfiloze platne pro aktualni obdobi. (3) Vyse zahranicniho stravneho se urcuje ze zakladni sazby zahranicniho stravneho stanoveneho pro stat, ve kterem zamestnanec stravi v kalendafnim dni nejvice casu. (4) Bylo-li zamestnanci behem zahranicni pracovni cesty poskytnuto jidlo, ktere ma charakter snidane, obeda nebo vecefe, na ktere zamestnanec financne nepfispiva, stravne se pomerne krati: a) trva-li pracovni cesta 1 az 6 hodin > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 40% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 40% z urcene vyse stravneho; b) trva-li pracovni cesta dele nez 6 hodin, nejvyse vsak 12 hodin -11-

12 > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 35% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 35% z urcene vyse stravneho; c) trva-li pracovni cesta dele nez 12 hodin > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 25% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 25% z urcene vyse stravneho. Obcerstveni podavane v prubehu cesty (napf. v letadle) nebo v prubehu konference, seminafe apod, nema charakter obvykleho stravovani a nemuze byt tudiz povazovano za zajisteni castecneho stravovani zdarma (obcerstveni tedy neni pfedmetem vyuctovani sluzebni cesty a nezkracuje naroky stravneho). (5) Je-li doba stravena na zahranicni pracovni ceste kratsi nez jedna hodina, stravne v cizi mene zamestnanci nepfislusi. Doba stravena v zahranici se pfipocte k dobe stravene na pracovni ceste v CR. (6) Nahrady zahranicniho stravneho podle zakoniku prace jsou narokove a nelze jejich vysi snizovat. Zamestnanec se techto nahrad nemuze ani v souladu s ustanovenim 19 odst. 1 zakoniku prace vzdat. (7) Nahrady stravneho je mozne zamestnanci nevyplatit pouze v pfipadech, kdy jsou tyto nahrady hrazeny zamestnanci VUT v Brne v pine vysi die podminek poskytovatele. K vyiictovani cestovnich nahrad je vsak tfeba zamestnancem dolozit, ze na zaklade podminek poskytovatele, je stravne hrazeno pfijimajici organizaci a nemuze tedy jiz byt vyplaceno VUT v Brne. (8) Pokud je pracovni cesta zamestnance VUT v Brne provedena pro jinou organizaci a cestovni nahrady (naklady na pracovni cestu) jsou teto organizaci pfefakturovany, musi se pro stanoveni nahrad stravneho pouzit sazby platne na VUT v Brne tak, aby nedochazelo k dalsimu peneznimu pfijmu zamestnance, ktery by musel zamestnanec zdanit dani z pfijmu vcetne zakonnych odvodu. Clanek 12 Poskytnuti kapesneho (1) Zamestnancum VUT v Brne muze byt pfi vyslani na zahranicni pracovni cestu poskytnuto kapesne, a to do maximalni vyse 40% urceneho stravneho. (2) O poskytnuti kapesneho a jeho vysi rozhoduje vzdy vedouci zamestnanec. (3) Kapesne smi byt poskytnuto z nedotacnich zdroju a z dotacnich zdroju pouze u projektu, pro nez je kapesne uznatelnym nakladem. Prostfedky pfispevku MSMT CR na zabezpeceni vzdelavaci cinnosti a s ni souvisejici tvurci cinnost smi byt na uhradu kapesneho pouzity pouze vyjimecne, a to na fakultach se souhlasem dekana a na nefakultnich soucastech se souhlasem rektora pro kazdy pfipad samostatne. -12-

13 Clanek13 Nahrada nutnych vedlejsich vydaju (1) Nahrada prokazanych nutnych vedlejsich vydaju se hradi v pine vysi. Vedlejsi naklady vsak musi bezprostfedne souviset s plnenim ukolu vyplyvajicich z pracovni cesty. (2) VUT v Brne muze dolozene vydaje spojene s pofizenim,,zakaznicke karty CD" zamestnanci uhradit do vyse 50% pofizovaci ceny v pfipade, ze tuto zakaznickou kartu bude vyuzivat i pro soukrome ucely. Tyto nutne vedlejsi vydaje Ize povazovat za vydaj (naklad) danove uznatelny. Pfedpokladem uhrady techto vydaju je prokazani ekonomicke vyhodnosti tohoto postupu vychazejici z cetnosti pracovnich cest, pfi kterych zamestnanec zakaznickou kartu" vyuzije a porovnani cen zakaznickeho a obycejneho jizdneho. (3) VUT v Brne muze dolozene vydaje spojene s pofizenim,,zakaznicke karty CD" zamestnanci uhradit do vyse 100% pofizovaci ceny v pfipade, ze tuto zakaznickou kartu nebude vyuzivat pro soukrome ucely. Tyto nutne vedlejsi vydaje Ize povazovat za vydaj (naklad) danove uznatelny za podminek fadne evidence a seznamu karet, ktere jsou v dobe nekonani pracovnich cest ulozeny v trezoru zamestnavatele a poskytnuti karty zamestnanci je mozne jen pro ucely pracovnich cest uskutecnenych pro VUT v Brne. Pfedpokladem uhrady techto vydaju je prokazani ekonomicke vyhodnosti tohoto postupu vychazejici z cetnosti pracovnich cest, pfi kterych zamestnanec,,zakaznickou kartu" vyuzije a porovnani cen zakaznickeho a obycejneho jizdneho. (4) Obdobny postup jako v bode 2 a 3 je mozne uzit i pfi pofizeni,,karty ITIC", pokud hospodarnost vydaje spojeneho sjejim pofizenim je prokazatelna nizsimi jizdnimi vydaj i, vydaj i za ubytovani, popf. dalsimi vydaj i vynalozenymi v souvislosti s pracovni cestou zamestnance. (5) Pfi vykonu pracovnich cest v zahranici je povinnosti zamestnance sjednat si zdravotni pfipojisteni na pracovni cestu, ktere patfi mezi nutne vedlejsi vydaje pracovni cesty. Pojisteni musi byt sjednano vyhradne jako pracovni. V opacnem pfipade (jako napf. turisticke pojisteni) nelze tento vydaj zamestnanci proplatit. (6) Pro tuzemske pracovni cesty se zdravotni pojisteni zamestnancum neproplaci, nebof se nejedna o nutny vedlejsi vydaj k pracovni ceste a toto pojisteni VUT v Brne nevyzaduje. (7) Pfi tuzemskych ani zahranicnich pracovnich cestach nelze proplacet telefonni karty. (8) Nutne vedlejsi vydaje budou zamestnanci v ramci cestovnich nahrad proplaceny pouze na zaklade pfedlozenych dokladu. Clanek 14 Spolecna ustanoveni o cestovnich nahradach pfi tuzemskych pracovnich cestach (1) Tuzemskou pracovni cestou se rozumi cesta konana na uzemi CR. (2) VUT v Brne poskytne zamestnanci zuctovatelnou zalohu az do pfedpokladane vyse cestovnich nahrad v ceske mene. (3) V pfipade, ze zamestnanec nepozada o poskytnuti zalohy na pracovni cestu, je toto povazovano za dohodu o neposkytnuti zalohy ve smyslu ustanoveni 183 zakoniku prace. -13-

14 (4) V pfipade uhrady nakladu souvisejicich s pracovni cestou ze strany zamestnance pfed uskutecnenim dane pracovni cesty, a to jak v hotovosti tak prostfednictvim platebni karty, budou mu tyto naklady ze strany VUT uhrazeny v pfipade jejich uznani az pfi vyuctovani pracovni cesty. Zamestnanci nejsou pfi vyuctovani cestovnich nahrad hrazeny bankovni poplatky souvisejici s pouzitim soukromych platebnich karet. (5) Pfi pracovni ceste muze zamestnanec pouzit jako platebni prostfedek svoji soukromou platebni kartu, pficemz bankovni poplatky nejsou povazovany za nutne vedlejsi vydaje pracovni cesty, a tedy nejsou zamestnanci hrazeny. Clanek 15 Spolecna ustanoveni o cestovnich nahradach pfi zahranicnich pracovnich cestach (1) Zahranicni pracovni cestou se rozumi cesta konana mimo uzemi CR. Dobou rozhodnou pro vznik prava zamestnance na nahradu cestovnich vydaju v cizi mene je doba pfechodu statni hranice CR, kterou oznami zamestnanec zamestnavateli ve vyuctovani pracovni cesty nebo doba odletu a pfiletu letadla z a do CR pfi letecke pfeprave (do vyuctovani cestovnich nahrad se uvedou vsechny easy pfechodu statnich hranic a easy odletu a pfiletu letadel, a to i v tzv. tranzitnich zemich). (2) VUT v Brne poskytne zamestnanci zuctovatelnou zalohu az do pfedpokladane vyse cestovnich nahrad, a to bud' ve mene, ve ktere je vyhlaskou MF CR stanovena zakladni sazba stravneho pro stat, ve kterem se zamestnanec bude behem pracovni cesty nachazet nejdele nebo v ceske mene. Pro urceni korunove hodnoty zahranicniho stravneho se pouziji kurzy vyhlasene Ceskou narodni bankou platne v den vyplaceni zalohy. (3) V pfipade, ze zamestnanec nepozada o poskytnuti zalohy na zahranicni pracovni cestu, je to povazovano za dohodu o neposkytnuti zalohy ve smyslu ustanoveni 183 zakoniku prace. (4) Jestlize nebyla zamestnanci na zaklade pfedchoziho bodu smernice poskytnuta zaloha, je dnem urceni vyse kurzu cizi meny pro ucely vyuctovani cestovnich nahrad prvni den dane pracovni cesty. (5) V pfipade uhrady nakladu souvisejicich s pracovni cestou ze strany zamestnance pfed uskutecnenim dane pracovni cesty, a to jak v hotovosti nebo prostfednictvim platebni karty, budou mu tyto naklady ze strany VUT v Brne uhrazeny v pfipade jejich uznani az pfi vyuctovani pracovni cesty. Zamestnanci nejsou pfi vyuctovani cestovnich nahrad hrazeny bankovni poplatky souvisejici s pouzitim soukromych platebnich karet. (6) Pfi pracovni ceste muze zamestnanec pouzit jako platebni prostfedek svoji soukromou platebni kartu, pficemz bankovni poplatky souvisejici s uzitim teto platebni karty nejsou povazovany za nutne vedlejsi vydaje pracovni cesty a nebudou tedy zamestnanci hrazeny. (7) Vydaje hrazene soukromou platebni kartou musi byt pfepocitany kurzem CNB v den poskytnuti zalohy (viz. bod 2 tohoto clanku) popf. prvnim dnem pracovni cesty (viz.bod 4 tohoto clanku). (8) Castku, o kterou byla poskytnuta zaloha pfi zahranicni pracovni ceste vyssi, nez cini pravo zamestnance, vraci zamestnanec zamestnavateli ve mene, kterou mu zamestnavatel poskytl, nebo v ceske mene. Pfi vyuctovani pracovni cesty nejsou ze -14-

15 strany VUT v Brne pfebirany mince v zahranicni mene. Zamestnanec si pfislusne valuty v mincich ponecha a uhradi jejich hodnotu v korunach. (9) Castku, o kterou byla poskytnuta zaloha pfi zahranicni pracovni ceste nizsi, nez cini naroky zamestnance, doplaci VUT v Brne zamestnanci v ceske mene. (10) Pfi vyuctovani zalohy pouzije VUT v Brne kurzy vyhlasene CNB a platne v den vyplaceni zalohy. Smenil-li zamestnanec vzahranici poskytnutou menu na menu jinou, pouzije se pfi vyuctovani zalohy tez tento kurz, ktery zamestnanec dolozi. CAST TRETI CESTOVNI NAHRADY VE ZVLASTNf CH PRIPADECH Clanek 16 Poskytovani cestovnich nahrad u osob, ktere nemaji uzavfenou pracovni smlouvu s VUT v Brne ve smyslu ustanoveni 33 a navazujicich zakoniku prace (1) VUT v Brne uzavfe s osobou dohodu o pracich konanych mimo pracovni pomer - tedy dohodu o provedeni prace (DPP) die ustanoveni 75 zakoniku prace nebo dohodu o pracovni cinnosti (DPC) die ustanoveni 76 zakoniku prace. Dohoda musi mit pisemnou formu a musi byt uzavfena pfed vykonanim vlastni prace. (2) Aby mohl byt zamesmancem na DPP ci DPC vyslanym na pracovni cestu vyplnen cestovni pfikaz die Clanku 3 bodu 5 teto Smernice a pote provedeno vyuctovani cestovnich nahrad, je tfeba, aby byla DPP ci DPC se zamestnancem uzavfena alespon nadobu jednoho tydne pfedchazejiciho vyslani na pracovni cestu a jednoho tydne po ukonceni pracovni cesty. (3) V uzavfenych pisemnych dohodach musi byt v odstavci,,zvlastni ujednani" uvedeno: Zamestnanec souhlasi s tim, ze muze byt vysldn na dobu nezbytne potfeby na pracovni cestu mimo sjednane misto vykonu prace. Zamestnavatel se zavazuje po dobu trvani dohody hradit zamestnanci v souladu se zdkonem c. 262/2006 Sb., zdkonik prace v platnem zneni, ndhrady cestovnich vydaju. " (4) Je-li v uzavfenych pisemnych dohodach sjednano misto vykonu prace,,bmo", nelze za pracovni cestu povazovat jizdu zmista bydliste do Brna, tj. mista vykonu prace, a tedy nelze hradit ani nahrady cestovnich vydaju souvisejicich s takovou cestou. Takoveho zamestnance je mozne vyslat na pracovni cestu s mistem zahajeni pracovni cesty v miste bydliste, ale pouze za pfedpokladu, ze naklady na tuto pracovni cestu nepfekroci naklady na pracovni cestu, ktera by byla zahajena v miste vykonu prace, tj. v Brne. Je v kompetenci vedouciho pracovnika, odpovedneho za uzavfeni dohody, zda pfi sjednavani vyse odmeny bude pfihlizet k temto nakladum zamestnance. V pfipade, ze zamestnanec ma misto prace sjednane v miste bydliste, maji jeho pfipadne pracovni cesty misto zahajeni totozne s mistem bydliste. (5) VUT v Brne muze uzavfit s osobou dohodu podle ustanoveni 51 obcanskeho zakoniku. V tomto pfipade vsak pfipadne cesty nejsou povazovany za pracovni cesty a nenalezi z techto cest vyplata cestovnich nahrad ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace. -15-

16 V uvedene dohode Ize tez sjednat podminku, ze cena za poskytnutou sluzbu bude navysena i o naklady na dopravu pracovnika do mista poskytnuti sluzby (Brna) a zpet. V pfipade potfeby zabezpeceni ubytovani je mozne v teto smlouve ujednat bud' poskytnuti fmancnich prostfedku ze strany VUT v Brne pracovnikovi, ktery si ubytovani nasledne zabezpecuje svymi prostfedky (v techto pfipadech se vyuzije formulafe Vyuctovdni vydaju spojenych s pobytem hostu VUT v Brne, ktery je vyvesen na internetovych strankach VUT vbrne) anebo zabezpeceni bezplatneho ubytovani. V tomto pfipade ubytovani objednava a hradi pfimo dana soucast VUT v Brne. Aby byl naklad za ubytovani danove uznatelny, musi byt tento zavazek VUT v Brne pfimo uveden ve smlouve. Clanek 17 Cestovni nahrady poskytovane podle mezinarodni smlouvy nebo na zaklade dohod o vzajemne vymene zamestnancu se zahranicnim zamestnavatelem (1) Zamestnanci, ktery je vyslan na zahranicni pracovni cestu, a po tuto dobu mu pfislusi podle mezinarodni smlouvy nahrada cestovnich vydaju v nizsi vysi nez podle teto smernice, poskytne VUT v Brne cestovni nahradu ve vysi rozdilu mezi pravem podle teto smernice a nahradou poskytovanou podle mezinarodni smlouvy. (2) Zamestnanci, ktery je vyslan na zahranicni pracovni cestu, a po tuto dobu mu pfislusi podle mezinarodni smlouvy nahrada cestovnich vydaju ve stejne nebo vyssi vysi nez podle teto smernice, VUT v Brne cestovni nahrady podle teto smernice neposkytne. (3) Nahrady cestovnich vydaju, ktere jsou zamestnanci VUT v Brne poskytovany podle mezinarodni smlouvy, se povazuji za cestovni nahrady poskytovane podle tohoto clanku smernice. (4) Jestlize VUT v Brne sjedna v dohode o vzajemne vymene zamestnancu, ze bude zahranicnimu zamestnanci vyslanemu do CR poskytovat stravne, je povinno poskytovat stravne ve vysi stanovene v pfiloze smernice aktualizovane pfi zmene pfislusne pravni normy CR. CAST DRUHA VSEOBECNA A ZAVERECNA USTANOVENI Clanek 18 Vseobecna ustanoveni (1) VUT v Brne rozhoduje o podminkach pracovni cesty a pfed jejim zahajenim rozhodne tez o ukonceni pracovni cesty. VUT v Brne pfi urceni podminek pracovni cesty fesi i pfipad, ze zamestnanec ma zajem bezprostfedne po ukonceni pracovni cesty nastoupit na dovolenou v miste, kam byl vyslan na pracovni cestu. VUT v Brne v souladu se svym opravnenim a) urci ukonceni pracovni cesty navratem zamestnance do mista pobytu zamestnance a nastup na dovolenou az po navratu, nebo - 16-

17 b) se dohodne se zamestnancem o cerpani dovolene po ukonceni vykonu prace v miste, kam byl vyslan na pracovni cestu, nebo vjinem miste za podminky, ze ukoncenim vykonu prace konci pracovni cesta zamestnance a jeji vyuctovani. Naklady spojene s cestou zpet, tj. do mista pobytu zamestnance, hradi v plnem rozsahu zamestnanec. Pfesna formulace dohody o ukonceni pracovni cesty je dulezita i z hlediska pfipadne odpovednosti zamestnavatele za skodu vzniklou zamestnanci urazem. (2) Pozada-li zamestnanec o poskytnuti zalohy na pfedpokladane cestovni nahrady pfi tuzemske pracovni ceste, je VUT v Brne povinno mu tuto zalohu poskytnout. (3) Stravne se zaokrouhluje na cele koruny, a to matematicky (do 50 halefu smerem dolu a od 50 halefu vcetne smerem nahoru). (4) Sazba zakladni nahrady a prumerne ceny pohonnych hmot se zaokrouhluji na desetihalefe smerem nahoru. (5) Cast nevyuctovane zalohy, kterou vraci zamestnanec zamestnavateli v ceske mene, se zaokrouhli na cele koruny smerem nahoru. (6) O vykonane pracovni ceste musi zamestnanec podat svemu pfimemu nadfizenemu zamestnanci zpravu, pficemz zprava ze zahranicni pracovni cesty musi mit vzdy pisemnou formu a je soucasti vyuctovani cestovnich nahrad. (7) Cestovni nahrady se vyiictovavaji vzdy za kazdou pracovni cestu zvlasf. (8) Zamestnanec je povinen do 10 pracovnich dnu po dni ukonceni pracovni cesty pfedlozit na ekonomicky utvar soucasti VUT v Brne pisemne doklady potfebne k vyuctovani cestovnich nahrad a vratit nevyiictovanou zalohu. (9) Pfi uznavani nahrad cestovnich vydaju nelze uzit prohlaseni zamestnance o vysi nakladu (ani cestne prohlaseni o ztrate dokladu). (10) VUT v Brne poskytuje nahradu jizdnich vydaju k navsteve clena rodiny do jeho bydliste nebo do jineho mista pobytu clena rodiny a zpet pouze ve vyjimecnych a oduvodnenych pfipadech. (11) Zamestnanci VUT v Brne nemohou pracovni cesty pferusovat. (12) VUT v Brne neposkytuje nahradu cestovnich vydaju formou pausalni castky cestovnich nahrad. (13) Uraz popf. havarii pfi pracovni ceste fesi Smernice rektora c. 11/2007 Setfeni pracovnich urazu a ostatnich udalosti BOZP, vcetne jejich dodatku. Clanek19 Zaverecna ustanoveni (1) Zrusuje se Smernice kvestora c. 1/2007 vcetne provadecich pfedpisu. (2) Tato Smernice nabyva ucinnosti dnem 1. ledna Ing. Vladimir kve

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007; 10.4.2007 č. j.: 2/90340/07; 214/90310/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007; 15.4. 2007 Závaznost:

Více

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VUT v Brně Datum vydání: 2.1.2007 č. j.: 2/90340/07 Za věcnou stránku odpovídá: Šiková Iveta Za oblast účetnictví odpovídá: Toušová Jitka, Kopecká Jana Platnost: od 1.1.2007 Závaznost: pro všechny součásti VUT v

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO KANCELÁŘ REKTORA V Brně dne 16. května 2014 č.j. 114 327/2014 Směrnice rektora č. ES 18/2014/1 Systém realizace pracovních cest včetně poskytování cestovních náhrad zaměstnancům VFU Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Systém

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů. Nahrazuje

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 05 Výtisk č.: 01 Platnost od: 18.10.2011 Účinnost od : 20.10.2011

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK/2/2012 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku (doplněná o dodatek č. 1

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 1. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

I. Tuzemské pracovní cesty

I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13 / 28Z / 2012 dne 22. 02. 2012 vydané

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3214 Vydání č.: 07 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 20.2.2014

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD

ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZÁLUDNOSTI CESTOVNÍCH NÁHRAD AUDIT DANĚ, spol. s r.o., Problematika cestovních náhrad je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP), ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015

S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAHA S M Ě R N I C E č. E - 01/2015 Č S S Výplata cestovních náhrad Ing. Petr Baroch president ČSS Vydává: Český střelecký svaz Účinnost této směrnice je od 1.1.2015 1 Směrnice ČSS

Více

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo:svpdot01/2015 (uzavrena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad,

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: SM2 /2015 Počet stran: 7 Počet příloh: 3 Verze: 2 Platnost od: 1. 10. 2015 Doba platnosti: bez

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 13. 2. 2007 č. 01/07 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace 1 MZPSZN 3/2016 S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva ze dne 27. 3. 2012 č. 04/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 7/2007, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách Vypracoval: Mgr. Eva Jenčíková,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK /8/2005 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Náhrady při pracovních cestách hrazené zaměstnancům Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 26.5.2005 Účinnost: Od 1.6.2005 Vydává:

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví ZÁKON č. 262/2006 Sb., zákoník práce - znění účinné k 23.11.2016 ČÁST DRUHÁ Pracovní poměr HLAVA II - Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Mzdové účetnictví 34 (1) Pracovní smlouva

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny usnesenim Zastupitelstva mesta Loun c. 16/2012 ze dne 20.02.2012 meni zfizovaci listinu vydanou a schvalenou zastupitelstvem

Více

Opatření děkana č. 6/2016

Opatření děkana č. 6/2016 Opatření děkana č. 6/2016 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 6/2016 Název: Organizace pracovních cest na FSV UK Účinnost: 25. 1. 2016 V Praze dne 18. 1. 2016 PhDr. Jakub

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Smlouva o poskytnuti dotace

Smlouva o poskytnuti dotace Obec Hanovice sidlo: Hanovice 62, 783 21 Chudobin ICO: 00635723 zastoupena: starostaou Amostem Vogelem cislo bankovniho lictu: 1801684339/0800 (dale jen "poskytovatel") a TJ Doubrava Hanovice sidlo: Hanovice

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova

Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova Vnitřní předpis č. xy/2016 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Pracovní cesta v tuzemsku 2.1

Více

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C Č.j. : 58 772/2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při

Více

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty:

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: 1. Před každou zahraniční cestou je zaměstnanec povinen vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní

Více

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad

8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad 8 Pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad Pravidla pro pracovní cesty a proplácení cestovních náhrad Koorou veterinárních lékařů ČR platí pro všechny zaěstnance a členy KVL ČR. Použité

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) Cestovní náhrady. na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-03/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-03/4-MPK Cestovní náhrady na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Rozpracovaná ustanovení zákona č. 119/1992 Sb.,

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

KUPNI SMLOUVA O PRODEJI MOVITE VECI uzavfena podle 409 a nasi. zak. c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku

KUPNI SMLOUVA O PRODEJI MOVITE VECI uzavfena podle 409 a nasi. zak. c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku Smluvni strany KUPNI SMLOUVA O PRODEJI MOVITE VECI uzavfena podle 409 a nasi. zak. c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku ENA TRUCK s.r.o. sidlem: Jablunkovska 853/46, 737 01 Cesky Tesin, Ceska republika

Více

Obec Rybnicek Obecne zavazna vyhlaska c.01/2012 o mistnich poplatcich. CAST I. ZAKLADNl USTANOVENI CAST II. POPLATEK ZE PSO

Obec Rybnicek Obecne zavazna vyhlaska c.01/2012 o mistnich poplatcich. CAST I. ZAKLADNl USTANOVENI CAST II. POPLATEK ZE PSO Obec Rybnicek Obecne zavazna vyhlaska c.01/2012 o mistnich poplatcich Zastupitelstvo obce Rybnicek se na svem zasedani dne 13.12.2012 usneslo vydat na zaklade 14 odst. 2 zakona c. 565/1990 Sb., o mistnich

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic"

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni Zadavatel: Druh zadavatele: Vefejny zadavatel Nazev zadavatele: Obec Ostromef Sidlo zadavatele: T. G. Masaryka 103,

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad. I. Úvod. II. Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Sportovní klub vozíčkářů Praha sídlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze sdružení ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 2/2013 Poskytování cestovních náhrad Tato směrnice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) Cestovní náhrady B3-07/1-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-07/1-MPK Cestovní náhrady Obsah: Zpracoval: Cestovní náhrady, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou od 1. 1. 2007

Více

Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach

Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach A-V 1457/UTP/2011-UTPM C.J.: UZSVM/UTP/1345/2011-UTPM Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach Ufad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Usti nad Labem, Mirove namesti 36,

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více