Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI"

Transkript

1 Vysoke uceni technicke v Brne Datum vydani: Cj.: 263/90310/10 Za vecnou stranku odpovida: Ing. Hana Moravcova, Jana Kopecka Za oblast ucetnictvi odpovida: Za oblast dani odpovida: Za oblast pravni odpovida: Ing. Hana Moravcova Ucinnost: Zavaznost: vsechny soucasti VUT Vydava: EO Rektorat, Oddeleni metodiky a dani Nahrazuje: Smernici kvestora c. 1/2007 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne Pocet stran: 17 Pocet pfiloh: 4 Rozdelovnik: tajemnici fakult, feditele ostatnich soucasti, vedouci ostatnich soucasti Smernice kvestora c. 1/2010 Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum VUT v Brne CAST PRVNI UVODNI USTANOVENI Clanek 1 Pfedmet upravy (1) Poskytovani cestovnich nahrad zamestnancum Vysokeho uceni technickeho v Brne (dale jen VUT v Brne) se fidi, ve smyslu ustanoveni clanku 9 bodu 6 Kolektivni smlouvy uzavfene mezi VUT v Brne (zastoupenym rektorem prof. Ing. Karlem Raisem, CSc., MBA) a zamestnanci (zastoupenymi Koordinacni odborovou radou), touto smernici, ktera je vnitfnim pfedpisem ve smyslu 305 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace. Jednotlive skutecnosti pfi poskytovani cestovnich nahrad vyslovne neupravene touto smernici se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakoniku prace. (2) Poskytovani cestovnich nahrad se provadi u: a) zamestnancu v pracovnim pomeru; b) zamestnancu cinnych na zaklade dohod o pracich konanych mimo pracovni pomer (dohody o pracovni cinnosti a dohody o provedeni prace), a to pouze je-li to dohodnuto pfedem pisemnou formou (viz. clanek 16 bod 3). (3) VUT v Brne poskytuje zamestnanci cestovni nahrady, ktere vzniknou zamestnanci pfi: a) pracovni ceste (defmovane v ustanoveni 42 zakoniku prace); b) ceste mimo pravidelne pracoviste; c) pfelozeni (defmovane v ustanoveni 43 zakoniku prace); d) pfijeti do zamestnani v pracovnim pomeru (pouze v pfipadech definovanych v teto smernici); -1-

2 e) vykonu prace v zahranici. V nasledujicich odstavcich jsou vyse uvedene pfipady hromadne oznaceny jako,,pracovni cesty". Clanek 2 Definice pojmu (1) Pracovni cestou se pro ucely smernice rozumi doba od nastupu zamestnance na cestu k vykonu prace do jineho mi'sta, nez je jeho pravidelne pracoviste, vcetne vykonu prace v tomto miste do navratu zamestnance z teto cesty. Pracovni cestou se rozumi pouze ta cesta die pfedchoziho odstavce, ktera zcela souvisi s naplni prace zamestnance vyplyvajiciho z pracovni smlouvy nebo z dohod o pracich konanych mimo pracovni pomer uzavfenych mezi zamestnancem a VUT v Brne. Jde tedy o cestu, na ktere zamestnanec kona praci podle pokynu vedouciho zamestnance VUT v Brne, ktery ho na pracovni cestu vyslal. (2) Pravidelnym pracovistem se rozumi misto dohodnute se zamestnancem. Neni-li v pracovni smlouve sjednano pravidelne pracoviste pro ucely cestovnich nahrad, je pravidelnym pracovistem misto vykonu prace sjednane v pracovni smlouve. (3) Zahranicni pracovni cestou se rozumi doba pracovni cesty z CR do zahranici, ze zahranici do CR a doba pracovni cesty v zahranici. (4) Dobou rozhodnou pro vznik prdva zamestnance na ndhradu cestovnich vydaju v cizi mene pfi zahranicni pracovni ceste je doba pfechodu statni hranice CR, kterou oznami zamestnanec zamestnavateli, nebo doba odletu a pfiletu letadla z a do CR pfi letecke pfeprave. (5) Cestovni ndhrady jsou nahrady vydaju, ktere vzniknou zamestnanci na pracovni ceste a s touto pracovni cestou bezprostfedne souvisi. Tyto naklady dokladuje zamestnanec zamestnavateli originaly dokladu, stravne je vypocitavano z doby stravene na pracovni ceste. (6) Doba strdvend na pracovni ceste je doba od zahajeni do ukonceni pracovni cesty v miste dohodnutem pfed uskutecnenim pracovni cesty. (7) Ndhrada jizdnich vydaju je prokazovana doklady za uziti dalkove pfepravy, hromadne dopravy v miste vykonu pracovni cesty, popf. v pfipade uziti soukromeho osobniho automobilu je vypocitavana die stavu tachometru na pocatku a konci pracovni cesty. (8) Ndhrada vydaju za ubytovdni je proplacena na zaklade prokazanych dokladu z ubytovacich zafizeni, ktere jsou za timto ucelem zfizeny. (9) StravneJe proplaceno po ukonceni cesty. Jeho vyse je odvozena od doby trvani pracovni cesty a na torn, zda bylo zamestnanci zabezpeceno bezplatne stravovani v miste vykonu pracovni cesty. Zpusob vypoctu stravneho vcetne zakladni sazby stravneho je stanoven v teto smernici a v pfiloze k teto smernici, ktere jsou aktualizovany pfi zmene pfislusne pravni normy. (10) Ndhrada nutnych vedlejsich vydaju je proplacena na zaklade pfedlozenych dokladu zamestnancem s pfihlednutim k okolnostem a udani duvodu, proc bylo nutne tyto vydaje na pracovni ceste vynalozit. Jako vedlejsi vydaje na pracovni ceste Ize uplatnit napf. zdravotni pojisteni pfi zahranicni pracovni ceste, poplatek za uschovu zavazadel, parkovne v pfipade vyuziti silnicniho motoroveho vozidla na pracovni ceste, odtah -2-

3 vozidla v pfipade poruchy automobilu, pofizeni slevovych karet pfi pracovni ceste za pfedpokladu dodrzeni podminek defmovanych vnitfnim pfedpisem soucasti k uplatneni techto karet. (11) Silnicnim motorovym vozidlem se pro ucely smernice rozumi silnicni osobni motorove vozidlo, ktere je zpusobile provozu, s platnym technickym prukazem, emisemi a za ktere je fadne a vcas uhrazeno povinne ruceni a havarijni pojisteni. Silnicni motorove vozidlo, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy a kde je najemcem VUT v Brne, se povazuje za vozidlo ve vlastnictvi VUT v Erne. Silnicni motorove vozidlo, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy a kde je najemcem zamestnanec VUT v Brne, se povazuje za vozidlo ve vlastnictvi tohoto zamestnance. Silnicnim motorovym vozidlem ve vlastnictvi tfeti osoby (autem cizim) se pro ucely teto smernice rozumi silnicni motorove vozidlo, ktere neni ve vlastnictvi VUT v Brne ani ve vlastnictvi zamestnance vysilaneho timto vozidlem na pracovni cestu (zamestnanec neni uveden v technickem prukazu jako majitel vozidla - netyka se vozidla, ktere je pfedmetem leasingove smlouvy zamestnance VUT v Brne). (12) Osoba oprdvnend k fizeni silnicniho motoroveho vozidla je fidic (zamestnanec), ktery ma platny doklad o absolvovani,,referentskeho skoleni" (dale jen referentske zkousky) k opravneni pouziti osobnich motorovych vozidel na pracovni cesty. Povinnost absolvovat referentske zkousky vyplyva z ustanoveni 103 odst. 2 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu a tyka se vsech zamestnancu VUT v Brne, ktefi fyzicky fidi v souvislosti s vykonem prace sluzebni nebo soukrome motorove vozidlo. Die ustanoveni 103 odst. 3 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, je cetnost skoleni vyhradne veci zamestnavatele. VUT v Brne stanovuje v souladu s timto uvedenym opravnenim platnost dokladu o absolvovani referentskych zkousek maximalne na dobu dvou let. Clanek 3 Cestovni pfikaz (1) O vyslani na pracovni cestu rozhoduje rektor, dekan, kvestor, tajemnik fakulty, feditel soucasti, pfipadne dalsi vedouci zamestnanci v rozsahu pisemneho zmocneni (dale jen,,zamestnavatel" nebo,,vedouci zamestnanec"). (2) Vyslani na pracovni cestu musi byt dohodnuto se zamestnancem nejpozdeji dva pracovni dny pfed zahajenim pracovni cesty. Ve zcela mimofadnych pfipadech Ize vyslani na pracovni cestu dohodnout se zamestnancem ve Ihute kratsi, nez je stanoveno pfedchozim odstavcem. (3) Pokud zamestnanec vyslany na pracovni cestu nema v obdobi od dohody o vyslani na pracovni cestu do doby zahajeni pracovni cesty pfistup k internetove aplikaci pro vyplneni cestovnich pfikazu (napf. z duvodu cerpani dovolene ci o vikendu), je vedouci pracovnik, ktery zamestnance na pracovni cestu vyslal, povinen vystavit cestovni pfikaz (die bodu 5) tohoto clanku za vyslaneho zamestnance. K tomuto postupu vsak muze dojit pouze za situace, kdy budou podminky pracovni cesty bezne a obvykle (napf. nepujde o mimofadne usporna feseni dopravy, ubytovani apod.). (4) Pro pfipad pfekazek na strane zamestnance by mel byt stanoven nahradnik, ktery musi byt seznamen s cilem a povinnostmi pracovni cesty. V pfipade, ze nahradnik stanoven -3-

4 neni a pracovni cesta se neuskutecni, budou pfedem hrazene naklady danove neuznatelne a pfipadnou skodu vzniklou VUT v Brne musi resit pfislusna nahradova komise, pod kterou dana soucast pfislusi, v co nejkratsi dobe po jejim vzniku. Za skodu se v pfipade neuskutecneni pracovni cesty povazuje mj. uhrada nakladu na konferencni poplatek, ubytovani a stravu zamestnance v miste cile pracovni cesty. (5) Zamestnanec je povinen pfed nastoupenim jak tuzemske, tak zahranicni pracovni cesty vyplnit cestovni pfikaz (v internetove aplikaci https://pcest.ro.vutbr.cz/). Ma-li zamestnanec vice pracovnich pomeru, je tfeba v cestovnim pfikazu vybrat, ke kteremu zpracovnich pomeru se cestovni pfikaz vyplnuje (tedy v ramci jakeho pracovniho pomeru bude pracovni cesta uskutecnena). Po dohode s vedoucim zamestnancem musi cestovni pfikaz obsahovat smluvene podminky, ktere ovlivfiuji poskytovani a vysi cestovnich nahrad a za kterych ma byt pracovni cesta vykonana. Jedna se o misto jednani (cil pracovni cesty), misto, datum a cas zahajeni pracovni cesty, misto, datum a pfedpokladany cas ukonceni pracovni cesty, licel pracovni cesty, zpusob dopravy (urceny dopravni prostfedek), urceni spolucestujicich, pfedpokladane naklady a vyplaceni zalohy a dalsi podminky pracovni cesty. Pfi vyslani zamestnance na zahranicni pracovni cestu je tfeba tez vyplnit, zda zamestnanec vyuzije cestovni pojisteni sjednane v ramci VUT v Brne a pokud ano, zvoli tez variantu tohoto pojisteni. Po uplnem vyplneni sveho cestovniho pfikazu si v internetove aplikaci zamestnanec zvoli moznost,,pozaduji podepsat" a pote ulozi cestovni pfikaz k podpisu. Takto vyplneny cestovni pfikaz schvaluje svym podpisem (v elektronicke podobe) vedouci pracovnik, pfikazce operace a spravce rozpoctu. V pfipade, ze bude cestovni pfikaz v internetove aplikaci vyplnovat za vyslaneho zamestnance jeho vedouci pracovnik (v souladu s bodem 3 tohoto clanku), podepisuje tento vedouci pracovnik cestovni pfikaz tez jmenem zamestnance vysilaneho na pracovni cestu. (6) Je-li zamestnanec vysilan na pracovni cestu v ramci vzdelavaciho nebo vyzkumneho projektu, rozhoduje o vyslani na pracovni cestu hlavni fesitel projektu. Hlavni fesitel projektu je die Smernice kvestora c. 6/2009 pfikazcem operace a zaroven i vedoucim zamestnancem die 11 odst. 4 zakona c. 262/2006 Sb., zakonik prace. Podpis fesitele projektu v internetove aplikaci cestovniho pfikazu na miste pfikazce operace je ekvivalentni podpisu vedouciho zamestnance a musi byt v tomto pfipade zajisten pfed zahajenim pracovni cesty. Pfimy nadfizeny zamestnance pak stvrzuje svym podpisem souhlas s tim, ze zamestnanec bude v uvedenem case mimo sve pracovisti. (7) Na kazdou pracovni cestu musi byt vystaven samostatny cestovni pfikaz. (8) Nebudou-li splneny vsechny podminky stanovene bodem 5 tohoto clanku, nemuze byt zamestnanec na pracovni cestu vyslan (pracovni cesta nemuze byt uskutecnena). (9) Ve vsech pfipadech, kdy je lictovana nahrada vydaju pfi pracovni ceste zamestnance VUT v Brne, je nutne odevzdat fadne vyplneny cestovni pfikaz vcetne vyiictovani a podkladu k tomuto vyiictovani na ekonomicke oddeleni pfislusne soucasti. (10) Zahajeni a ukonceni pracovni cesty je shodne s mistem vykonu prace zamestnance, tj. v sidle soucasti VUT v Brne, ve kterem zpravidla vykonava svou praci. Pouze ve vyjimecnych pfipadech je mozne povolit zahajeni, resp. ukonceni pracovni cesty v miste bydliste zamestnance. V tomto pfipade musi byt splnena podminka, ze naklady navydaje jizdneho a stravneho jsou nizsi nebo stejne jako vydaje, ktere by byly uctovany pfi zahajeni, resp. ukonceni pracovni cesty v miste vykonu prace. Pfi vyiictovani cestovniho pfikazu na oddeleni, kompetentnim k teto cinnosti na kazde soucasti, musi byt posuzovany nahrady jizdnich vydaju z mista bydliste a z mista -4-

5 vykonu prace zamestnance, a prokaze-li se, ze nahrada jizdnich vydaju z mista bydliste je vyssi nez nahrada jizdnich vydaju z mista vykonu prace zamestnance, pak tato nahrada nebude proplacena. (11) V pfipade ukonceni pracovni cesty v cilovem miste pracovni cesty je za posledni den pracovni cesty povazovan posledni den akce, ktere se zamestnanec v cilovem miste ucastni. V tomto pfipade ma zamestnanec narok na uhradu jizdnich vydaju pouze do ciloveho mista pracovni cesty a jizdnich vydaju v cilovem miste po dobu trvani pracovni cesty. CAST DRUHA CESTOVNINAHRADY Clanek 4 Druhy cestovnich nahrad Zamestnanci nalezi pfi pracovni ceste, pfi splneni vsech podminek, nahrada: U tuzemske pracovni cesty nahrady a) jizdnich vydaju, b) vydaju na ubytovani, c) zvysenych stravovacich vydaju (dale jen,,stravne"), d) nutnych vedlejsich vydaju; U zahranicni pracovni cesty nahrady a) jizdnich vydaju, b) vydaju za ubytovani, c) zahranicni stravne, d) kapesne (ve smyslu ustanoveni 166 odst. 2 zakoniku prace), e) nutnych vedlejsich vydaju. Clanek 5 Nahrady jizdnich vydaju - obecna cast (1) Nahradu jizdnich vydaju za pouziti urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy poskytne VUT v Brne zamestnanci v prokazane vysi, a to na zaklade platneho dokladu o uhrade. (2) Pouzije-li zamestnanec se souhlasem zamestnavatele misto urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy jiny dopravni prostfedek, vcetne silnicniho motoroveho vozidla, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfislusi mu nahrada jizdnich vydaju ve vysi odpovidajici cene jizdneho za urceny hromadny dopravni prostfedek. Pfi ceste vice zamestnancu silnicnim motorovym vozidlem nenalezi tato v pfedchozi vete uvedena cestovni nahrada spolucestujicim, ale pouze fidici. Pfi pouziti silnicniho motoroveho vozidla zamestnancem musi byt dodrzeny stejne podminky jako v Clanku 6 bodech 1, 2 a 4 tohoto clanku. V tomto pfipade je nutne k cestovnimu pfikazu dolozit doklad o adekvatnosti uctovane vyse ceny jizdneho. Pro tyto ucely mohou byt pouzity informace uvadene napf. na internetove strance -5-

6 Kcestovm'mu pfikazu se pfi pouziti vyse uvedene nebo obdobne internetove stranky pfilozi vytisknuty spoj s uvedenym druhem hromadneho dopravniho prostfedku a cenou. V pfipade uziti cen jizdneho vlakove dopravy je nutne lictovat jizdne 2. tfidy. Nahradu ve vysi jizdneho jine tfidy je mozne uplatnovat pouze u uhrad z projektu, ktere tuto alternativu pfipousti ve svych pravidlech o nakladani s financnimi prostfedky. Cas a datum uvadeny na tomto dokladu nemusi korespondovat se skutecnym casern a datem uskutecnene pracovni cesty uvedenym na cestovnim pfikazu zamestnance, ale zaroven nesmi byt starsi 1 mesice vzhledem k datu konani pracovni cesty. Soucasne se k cestovnimu pfikazu pfilozi pisemny souhlas vedouciho pracovnika s pouzitim jineho dopravniho prostfedku namisto urceneho hromadneho dopravniho prostfedku dalkove pfepravy. (3) Je-li zapotfebi pouziti vozidla pfi pracovni ceste, pak musi byt nejprve vyuzivana sluzebni motorova vozidla soucasti VUT v Brne. Silnicni motorove vozidlo zamestnance Ize pouzit pouze v pfipade, kdy vozovy park soucasti VUT v Brne je vycerpan a vyslani na pracovni cestu je nezbytne a neni mozno ji uskutecnit hromadnym dopravnim prostfedkem, resp. uziti hromadneho dopravniho prostfedku je prokazatelne neefektivni. Clanek 6 Nahrady jizdnich vydaju - pouziti silnicniho motoroveho vozidla (1) Pouziti silnicniho motoroveho vozidla musi vedouci zamestnanec schvalit, resp. pozadat ojeho uziti, pfed zahajenim pracovni cesty, a to pisemnou formou. Schvaleni uziti silnicniho motoroveho vozidla je podmineno splnenim nasledujicich skutecnosti: a) fidic (zamestnanec) je osoba opravnena k fizeni silnicniho motoroveho vozidla (s platnym fidicskym opravnenim); b) absolvovani referentskych zkousek prokazane platnym dokladem; c) pfedlozeni originalu platneho velkeho technickeho prukazu; d) k silnicnimu motorovemu vozidlu byla zamestnancem dolozena uhrada zakonneho pojisteni; e) k silnicnimu motorovemu vozidlu byl zamestnancem dolozen doklad o uhrazeni havarijniho pojisteni. Kopie vsech vyse uvedenych dokladu musi byt na soucasti k nahlednuti a musi byt archivovany die skartacniho fadu pro ucetni doklady. (2) Povinnost absolve vat referentske zkousky vyply va z ustanoveni 103 odst. 2 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu a tyka se vsech zamestnancu VUT v Brne, ktefi fyzicky fidi v souvislosti s vykonem prace sluzebni nebo soukrome motorove vozidlo. Die ustanoveni 103 odst. 3 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace, je cetnost skoleni vyhradne veci zamestnavatele. VUT v Brne stanovuje v souladu s timto uvedenym opravnenim platnost dokladu o absolvovani referentskych zkousek maximalne na dva roky. (3) Skutecnost o uzavfenem havarijnim pojisteni je mozne dolozit smlouvou o havarijnim pojisteni nebo cestnym prohlasenim (vzor cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 1). (4) Neni-li zamestnanec vlastnikem silnicniho motoroveho vozidla, ktere chce pouzit pfi pracovni ceste jako fidic (neni v technickem prukazu uveden jako vlastnik vozidla), -6-

7 je tfeba, aby dolozil krome dokladu uvedenych v bode 1 tohoto clanku tez skutecnost o uzavfenem havarijnim pojisteni, ktere se vztahuje i na skodu zpusobenou jinou osobou nez majitelem silnicniho motoroveho vozidla. Jde o pojisteni sjednane napf. na vozidlo nebo jmenovite na vysilaneho zamestnance. (5) Kpracovni ceste nelze uzit nakladnich silnicnich motorovych vozidel (viz. zatfideni vozidla uvedene v technickem prukazu vozidla). (6) Pouzije-li zamestnanec na zadost VUT v Brne silnicni motorove vozidlo, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfislusi mu za kazdy 1 km jizdy zakladni nahrada a nahrada vydaju za spotfebovanou pohonnou hmotu. Zadost k uziti silnicniho motoroveho vozidla zamestnancem na pracovni ceste musi byt prokazatelnym zpusobem uvedena na cestovnim pfikaze (vyberem urceneho dopravniho prostfedku AUV). Bude-li zamestnanci ve vyjimecnych pfipadech dodatecne schvaleno pouziti silnicniho motoroveho vozidla a v cestovnim pfikaze je uveden (puvodne schvalen) dopravni prostfedek hromadne dopravy, nalezi zamestnanci nahrady jizdnich vydaju die clanku 5 bodu 2 teto Smernice. (7) Je-li silnicni motorove vozidlo v obchodnim majetku jine FO nebo PO, a chce-li zamestnanec to to vozidlo pouzit pro pracovni cestu jako fidic, musi si zapujcku sjednat jako soukroma osoba. Po dolozeni dokladu die bodu 1 tohoto clanku zamestnanci pfislusi, za splneni podminek bodu 9 za kazdy 1 km jizdy zakladni nahrada a nahrada vydaju za spotfebovanou pohonnou hmotu. VUT v Brne nehradi v pfipade dolozeni pfislusnych dokladu (viz. bod 11) silnicni dan. V internetove aplikaci cestovnich pfikazu se pro to to vozidlo jako urceny dopravni prostfedek pouzije moznost AUV. (8) Je-li silnicni motorove vozidlo v obchodnim majetku jine FO nebo PO, a chce-li VUT v Brne toto vozidlo pouzit pro pracovni cestu, pak je zapotfebi uzavfit dohodu o zapujceni vozidla pro pracovni cestu VUT v Brne s podpisem statutarniho zastupce VUT v Brne, vcetne sjednane ceny za zapujceni. V takovem pfipade se nahrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla vcetne spotfeby pohonnych hmot hradi na zaklade fakturace, ktera vychazi ze sjednane dohody. VUT v Brne nehradi silnicni dan. Toto ustanoveni se pouzije v pfipadech, kdy vedouci pracovnik rozhodne o uskutecneni pracovni cesty zamestnance jednim z techto zpusobu: a) zamestnanec uzije sam nebo se zamestnanci jine FO nebo PO pro pracovni cestu silnicni motorove vozidlo, ktere je v obchodnim majetku teto FO nebo PO (vzor dohody je v pfiloze c. 2), b) VUT v Brne najme pro pracovni cestu sveho zamestnance silnicni motorove vozidlo v autopujcovne. Pro pfipady uvedene v tomto bode se v internetove aplikaci cestovnich pfikazia pro tento typ vozidla jako urceny dopravni prostfedek pouzije moznost AUG. Na pfipady neuvedene v tomto bode se pouzije clanek 6 bod 7 teto smernice. (9) Naklady souvisejici s uzitim silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste mohou byt hrazeny pouze z ucelovych prostfedku projektu, jejichz podminky uziti tento naklad povazuji za uznatelny. Prostfedku pfispevku MSMT CR na zabezpeceni akreditovanych studijnich programu a souvisejici tvurci cinnost Ize k lihrade nakladu na uziti silnicniho -7-

8 motoroveho vozidla uzit pouze ve vyjimecnych oduvodnenych pfipadech schvalenych tajemnikem fakulty ci feditelem soucasti, vpfipade rektoratu kvestorem VUT. Pfi rozhodovani je zapotfebi pfihlednout k ekonomickym aspektum a okolnostem, ktere uziti silnicniho motoroveho vozidla vyzaduji. (10) Vpfipade uziti silnicniho motoroveho vozidla, s vyjimkou vozidla poskytnuteho zamestnavatelem, pfi pracovni ceste hradi VUT v Brne silnicni dan pausalni castkou za kazdy den jizdy v ramci pracovni cesty, vyjma silnicnich motorovych vozidel splnujicich ustanoveni bodu 11. (11) V pfipade, ze je silnicni motorove vozidlo pouzivano vlastnikem k vykonu dalsi cinnosti a tento vlastnik za toto silnicni motorove vozidlo hradi silnicni dan v ramci svych podnikatelskych aktivit rocni sazbou dane, pfedlozi zamestnanec pfi prvnim pouziti vozidla v danem roce kopii Pfiznani k dani silnicni za pfedchozi kalendafni rok a pfi vyuctovani kazde pracovni cesty doklad o zaplaceni aktualni zalohy za pfislusny kalendafni rok. (12) Nahrady jizdnich vydaju spojene s pouzitim silnicniho motoroveho vozidla nalezi pouze osobe, ktera je v cestovnim pfikazu oznacena jako fidic silnicniho motoroveho vozidla (AUV-auto soukrome-fidic). (13) Pfi stanoveni nahrady za uziti silnicniho motoroveho vozidla die bodu 6 tohoto clanku se postupuje nasledujicim zpusobem: a) Ve vyuctovani cestovniho pfikazu je nutne uvadet pocet ujetych kilometru. Bez tohoto udaje nelze narokovat nahrady za spotfebovane pohonne hmoty. b) Vyse celkove nahrady se ziska souctem tzv. zakladni nahrady za pouziti silnicniho motoroveho vozidla a nahrady za spotfebovane pohonne hmoty. Clanek 7 Pouziti silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste na ii/cnii CR (1) Zakladni ndhrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla se stanovi soucinem poctu sluzebne ujetych kilometru a sazby stanovene pfislusnou vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platne pro dane obdobi na 1 km jizdy. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. (2) Ndhrada za spotfebovane pohonne hmoty se v souladu s ustanovenim 158 odst. 2 zakoniku prace stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru a ceny jednoho litru pohonne hmoty. (3) Spotfeba pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru se stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na 1 km a poctem sluzebne ujetych kilometru. Pfi urceni spotfeby pohonne hmoty pouzije VUT v Brne udaj z technickeho prukazu vozidla o spotfebe pro kombinovany provoz podle norem Evropskeho spolecenstvi. Neni-li tento udaj v technickem prukazu uveden, vypocita zamestnavatel spotfebu pohonne hmoty vozidla aritmetickym prumerem ze vsech udaju v technickem prukazu. Jestlize technicky prukaz ani tyto udaje neobsahuje, pfislusi zamestnanci nahrada vydaju za pohonne hmoty, jen pokud spotfebu prokaze technickym prukazem vozidla shodneho typu se shodnym objemem valcu. Spotfeba pohonne hmoty se vypocte s pfesnosti na desetihalefe smerem nahoru. -8-

9 (4) Cenu pohonne hmoty je nutne dolozit originalem dokladu o nakupu u cerpaci stanice. Nakup pohonne hmoty musi byt uskutecnen behem konani pracovni cesty, to znamena, ze datum uvedeny na dokladu musi byt stejne jako datum uskutecneni pracovni cesty. V pfipade vicedenni pracovni cesty muze mit doklad o nakupu pohonne hmoty libovolne datum v rozmezi prvniho a posledniho dne pracovni cesty. V pfipade opakovaneho nakupu pohonne hmoty behem pracovni cesty budou k vypoctu nahrady pouzity vsechny doklady, ktere zamestnanec dolozi v originale, pficemz se pro vypocet pouzije aritmeticky prumer dolozenych cen pohonnych hmot. V pfipade, ze zamestnanec nedolozi doklad o nakupu pohonne hmoty, ktery splnuje vyse uvedene podminky, bude pro vypocet nahrady za pohonne hmoty pouzita prumerna cena pohonne hmoty stanovena vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platna na dane obdobi. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. Clanek 8 Pouziti silnicniho motoroveho vozidla pfi pracovni ceste na uzemi ciziho statu (1) Zdkladni ndhrada za pouziti silnicniho motoroveho vozidla se stanovi zcela analogicky jako pfi pracovni ceste na uzemi CR, tj. soucinem poctu sluzebne ujetych kilometru a sazby stanovene pfislusnym pravnim pfedpisem na 1 km jizdy. (2) Ndhrada za spotrebovane pohonne hmoty se stanovi souctem nahrady za spotfebovane pohonne hmoty jizdy po uzemi CR a nahrady za spotfebovane pohonne hmoty jizdy mimo uzemi CR. (3) Ndhrada za spotrebovane pohonne hmoty jizdy po uzemi CR se stanovi v souladu s clankem 7 body 2 az 4. (4) Ndhrada za spotfebovane pohonne hmoty jizdy mimo uzemi CR se stanovi soucinem spotfeby pohonne hmoty na pocet sluzebne ujetych kilometru v zahranici (pro jejich urceni musi zamestnanec zaznamenat stav tachometru pfi pfejezdu hranice CR) a ceny jednoho litru pohonne hmoty v cizi mene. (5) Cenu pohonne hmoty v cizi mene musi zamestnanec dolozit originalem dokladu o nakupu pohonne hmoty u cerpaci stanice v zahranici. V pfipade pracovni cesty konane ve vice zemich budou k vypoctu nahrady pouzity vsechny doklady, ktere zamestnanec dolozi v originale, pficemz se pro vypocet pouzije aritmeticky prumer dolozenych cen pohonnych hmot. Lze pouzit pro vypocet nahrady za pohonne hmoty i cenu pohonnych hmot zjedne navstivene zeme. V pfipade, ze zamestnanec nedolozi doklad o nakupu pohonne hmoty, ktery splnuje vyse uvedene podminky, bude pro vypocet nahrady za pohonne hmoty pouzita prumerna cena pohonne hmoty v CR stanovena vyhlaskou Ministerstva prace a socialnich veci platna pro dane obdobi. Pro podminky VUT v Brne jsou uvedene sazby stanoveny v pfiloze, ktera bude aktualizovana pfi zmene pfislusne pravni normy CR. -9-

10 Clanek 9 Nahrady vydaju za ubytovani (1) Zamestnanec je povinen si pfi zabezpecovani ubytovani pocinat ucelne a hospodarne. Za opravnenost vyse nakladu za ubytovani je zcela odpovedny pfikazce operace schvalujici pfedmetnou pracovni cestu. (2) VUT v Brne poskytne zamestnanci nahradu vydaju za ubytovani, ktere vynalozil v souladu s podminkami pracovni cesty, a to ve vysi, kterou zamestnavateli prokaze na zaklade platneho dokladu o uhrade. (3) V pfipade ztraty originalu dokladu za ubytovani je zamestnanec povinen zajistit duplikat dokladu za ubytovani. V opacnem pfipade nebude zamestnanci nahrada vydaju za ubytovani vyplacena. Clanek10 Nahrady stravneho pfi tuzemskych pracovnich cestach (1) Za kazdy kalendafni den pracovni cesty nalezi zamestnanci stravne, a to podle doby trvani pracovni cesty v danem kalendafnim dni. (2) Sazby stravneho jsou stanoveny podle doby trvani pracovni cesty, tj. trva-li pracovni cesta a) 5-12 hodin, b) dele nez 12 hodin, nejvyse vsak 18 hodin, c) dele nez 18 hodin. Vyse sazeb stravneho pro zamestnance VUT v Brne jsou stanoveny v pfiloze platne pro aktualni obdobi. (3) Bylo-li zamestnanci behem pracovni cesty poskytnuto jidlo, ktere ma charakter snidane, obeda nebo vecefe, na ktere zamestnanec financne nepfispiva, stravne se umerne krati: a) trva-li pracovni cesta 5 az 12 hodin > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 40% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 40% z urcene vyse stravneho; b) trva-li pracovni cesta dele nez 12 hodin, nejvyse vsak 18 hodin > je-li poskytnuta snidane o 30% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 35% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 35% z urcene vyse stravneho; c) trva-li pracovni cesta dele nez 18 hodin > je-li poskytnuta snidane o 25% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 25% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 25% z urcene vyse stravneho. Obcerstveni podavane v prubehu cesty (napf. v letadle) nebo v prubehu konference, seminafe apod, nema charakter obvykleho stravovani a nemuze byt tudiz povazovano -10-

11 za zajisteni castecneho stravovani zdarma (obcerstveni tedy neni pfedmetem vyuctovani sluzebni cesty a nezkracuje naroky stravneho). (4) VUT v Brne neposkytuje nahrady stravneho pfi ceste do 5 hodin, i kdyz pracovni cesta neumozni zamestnanci vyslanim na pracovni cestu stravovat se obvyklym zpusobem. Nelze poskytovat anijine, vyssi nahrady stravneho. (5) Nahrady stravneho se posuzuji za kazdy kalendafni den samostatne, tedy od 0 do 24 hodin v kazdem dni. Pfi pracovni ceste, ktera spada do dvou po sobe nasledujicich kalendafnich dnu, VUT v Brne upusti od oddeleneho posuzovani doby trvani pracovni cesty v kalendafnim dni, je-li to pro zamestnance vyhodnejsi ve smyslu ustanoveni 163 odst. 4 zakona c. 262/2006 Sb., zakoniku prace. (6) Nahrady stravneho podle zakoniku prace jsou narokove a nelze jejich vysi snizovat. Zamestnance se techto nahrad nemuze ani die ustanoveni 19 odst. 1 zakoniku prace vzdat. (7) Pokud je pracovni cesta zamestnance VUT v Brne provedena pro jinou organizaci a cestovni nahrady (naklady na pracovni cestu) jsou teto organizaci pfefakturovany, musi se pro stanoveni nahrad stravneho pouzit sazby platne na VUT v Brne tak, aby nedochazelo kdalsimu peneznimu pfijmu zamestnance, ktery by musel zamestnanec zdanit dani z pfijmu vcetne zakonnych odvodu. Clanekll Nahrady stravneho pfi zahranicnich pracovnfch cestach (1) Za kazdy kalendafni den zahranicni pracovni cesty nalezi zamestnanci zahranicni stravne, a to podle doby trvani pracovni cesty. (2) Sazby zahranicniho stravneho jsou stanoveny podle doby trvani pracovni cesty, tj. trva-li pracovni cesta a) 1-6 hodin, a to ve vysi % zakladni sazby, b) dele nez 6 hodin, nejvyse vsak 12 hodin, a to ve vysi l/2 zakladni sazby, c) dele nez 12 hodin, a to ve vysi zakladni sazby. Vyse zakladnich sazeb zahranicniho stravneho (die jednotlivych zemi) pro zamestnance VUT v Brne jsou stanoveny v pfiloze platne pro aktualni obdobi. (3) Vyse zahranicniho stravneho se urcuje ze zakladni sazby zahranicniho stravneho stanoveneho pro stat, ve kterem zamestnanec stravi v kalendafnim dni nejvice casu. (4) Bylo-li zamestnanci behem zahranicni pracovni cesty poskytnuto jidlo, ktere ma charakter snidane, obeda nebo vecefe, na ktere zamestnanec financne nepfispiva, stravne se pomerne krati: a) trva-li pracovni cesta 1 az 6 hodin > je-li poskytnuta snidane o 20% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnut obed o 40% z urcene vyse stravneho, > je-li poskytnuta vecefe o 40% z urcene vyse stravneho; b) trva-li pracovni cesta dele nez 6 hodin, nejvyse vsak 12 hodin -11-

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více