NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2015) 8375 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI V rámci prověřování subsidiarity a zjednodušení společné zemědělské politiky v roce 2015 Komise určila několik potenciálních zlepšení, pokud jde o režim pro mladé zemědělce a dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Cílem tohoto legislativního návrhu je řešení uvedených otázek změnou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a odchylkou od čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/ Režim pro mladé zemědělce Normotvůrce EU stanovil povinnou roční platbu pro mladé zemědělce v rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky. Článek 50 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví obecná pravidla pro fyzické osoby, jejichž hlavním cílem je podpora zemědělců, kterým není více než 40 let, po dobu nejvýše pěti let v prvních letech po založení zemědělského podniku. Ustanovení čl. 49 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví podmínky pro to, aby mohly být právnické osobě poskytnuty platby pro mladé zemědělce. Právnická osoba by zejména měla mít nárok na platbu v režimu základní platby nebo v režimu jednotné platby na plochu a mladý zemědělec by měl vykonávat nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik. Ustanovení týkající se účinné a dlouhodobé kontroly se použijí v případě, že mladí zemědělci mají nad zemědělským podnikem výhradní kontrolu, a také v případě zemědělského podniku, nad nímž mají společnou kontrolu mladí zemědělci a zemědělci, kteří nesplňují podmínky pro mladé zemědělce. Návrh nařízení v přenesené pravomoci má změnit nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 s cílem dát členským státům pravomoc posuzovat způsobilost právnických osob, nad nimiž mají společnou kontrolu mladí zemědělci a další zemědělci, kteří nesplňují podmínky pro mladé zemědělce, pro roční platbu podle čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013. Návrh vytváří podmínky pro zvýšení účinnosti a dosahu režimu prováděného v různém prostředí jednotlivých členských států, pro snížení administrativní zátěže spojené s kontrolami a pro lepší sladění ustanovení pro přístup k platbám pro mladé zemědělce v prvním a druhém pilíři společné zemědělské politiky. Je třeba poznamenat, že na žádost vnitrostátních správních orgánů útvary Komise poskytly pokyny k otázce společné kontroly nad právnickou osobou a že řada členských států předložila návrhy týkající se objasnění a zjednodušení přístupu právnických osob k platbě pro mladé zemědělce a potřeby větší flexibility členských států, pokud jde o způsobilost právnických osob pro daný režim Dobrovolná podpora vázaná na produkci Pokud jde o dobrovolnou podporu vázanou na produkci, navrhují se tyto změny: Modulované jednotkové míry podpory v rámci jednotlivých opatření dobrovolné podpory vázané na produkci: Ve stávajícím právním rámci se na všechna opatření dobrovolné podpory vázané na produkci vztahuje jediná jednotková míra podpory. Změna aktu v přenesené pravomoci by členským státům umožnila rozlišovat různé stupně úspory z rozsahu a na základě toho přiznávat různé jednotkové míry v rámci jediného opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Změna usiluje o lepší zacílení a tím o účinnější využívání dostupných zdrojů. Umožnila by rovněž za CS 2 CS

3 určitých podmínek sloučit opatření, což by vedlo ke snížení současného vysokého počtu opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Převoditelné finanční prostředky mezi opatřeními dobrovolné podpory vázané na produkci: Na základě stávajícího právního rámce jsou členské státy v období let 2015 až 2020 vázány svými původními finančními rozhodnutími s možností pouze jednoho přezkumu (který je třeba oznámit do 1. srpna 2016). Navrhovaná změna by členským státům poskytla (za určitých podmínek) jistou flexibilitu při dolaďování svých ročních finančních rámců pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci na úrovni opatření se zaměřením na flexibilnější a tím účinnější využívání omezených zdrojů dostupných pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Zjednodušené oznamování členských států se zrušením požadavku, aby členské státy popisovaly kritéria stanovená za účelem vymezení cílových odvětví a produktů ve svém oznámení. Větší jasnost, pokud jde o ustanovení týkající se kumulace podpory. Je třeba dodat, že na základě návrhů členských států byly první dvě otázky (modulované jednotkové míry a převoditelné finanční prostředky) rovněž určeny lotyšským předsednictvím jako prioritní otázky v rámci snah o zjednodušení. 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU Pokud jde o změny týkající se jak mladých zemědělců, tak dobrovolné podpory vázané na produkci, návrh nařízení v přenesené pravomoci byl předložen členským státům v rámci setkání odborných skupin pro přímé platby, která se konala ve dnech 15. a 24. září Konečný návrh, který vyplynul z těchto jednání, byl rozeslán dne 2. října Návrh vytvořený na základě konzultace mezi útvary byl předán všem členským státům ve všech přeložených zněních dne 10. listopadu. 3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 3.1. Režim pro mladé zemědělce Podle čl. 50 odst. 11 nařízení (EU) č. 1307/2013 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o podmínky, za jakých může být právnická osoba považována za způsobilou k získání platby pro mladé zemědělce. Na základě toho čl. 49 odst. 1 první pododstavec písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví, že jednou z podmínek pro přístup právnických osob k platbě pro mladé zemědělce je, aby mladý zemědělec vykonával nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik, buď samostatně, nebo společně s dalšími zemědělci, kteří nesplňují podmínky pro mladé zemědělce. Navrhovaným nařízením v přenesené pravomoci se mimo jiné mění čl. 49 odst. 1 první pododstavec písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a do uvedeného ustanovení se vkládá nový odstavec 1a Dobrovolná podpora vázaná na produkci Ustanovením čl. 52 odst. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem zajistit účinné a cílené využívání prostředků Unie. Článkem 67 téhož nařízení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o nezbytná opatření ohledně oznámení, která mají podávat členské státy. CS 3 CS

4 Změny popsané v první kapitole vyžadují změnu těchto ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014: modulované jednotkové míry podpory v rámci jednotlivých opatření dobrovolné podpory vázané na produkci: změna článku 53 a přílohy I, převoditelné finanční prostředky mezi opatřeními dobrovolné podpory vázané na produkci: vložení článku 53a a změna článku 67, efektivnější oznamování členských států: změna přílohy I, kumulace podpory: změna článku 54. Kromě toho čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví, jak a kdy mohou členské státy přezkoumat svá rozhodnutí, pokud jde o dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Příští přezkum má být proveden do 1. srpna 2016 (oznámení), s účinkem od roku podání žádosti Zavedení modulovaných jednotkových měr, které by takovýto přezkum vyžadovalo, by tedy nebylo možné v roce podání žádosti 2016, ale nejdříve od roku Je proto vhodné odchýlit se od čl. 53 odst. 6 základního aktu (v článku 2 návrhu změny), aby byl umožněn přezkum s účinkem již v roce podání žádosti Je třeba zdůraznit, že tento přezkum by podléhal několika omezením s cílem zajistit, aby jej členské státy mohly využívat pouze v míře nezbytné pro zavedení modulovaných jednotkových měr do již stávajících opatření v roce podání žádosti ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY 4.1. Režim pro mladé zemědělce Žádné Dobrovolná podpora vázaná na produkci Zavedení modulovaných jednotkových měr podpory neovlivňuje celkové vnitrostátní rámce pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci. Pokud se členské státy rozhodnou změnit nebo sloučit určitá opatření dobrovolné podpory vázané na produkci a začlenit tuto novou možnost, dotčené částky zůstanou nezměněny. Převod finančních prostředků mezi opatřeními dobrovolné podpory vázané na produkci má důsledky pro rozpočet, ty se však omezují na úroveň jednotlivých opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. Na úrovni členských států jsou převody vždy rozpočtově neutrální (tj. jakékoli snížení finančního rámce přiděleného na opatření dobrovolné podpory vázané na produkci povede k obdobnému zvýšení jednoho či více rámců na ostatní opatření dobrovolné podpory vázané na produkci). Kromě toho platnost rozhodnutí o převodu je také omezena příslušným rokem podání žádosti (tj. obdobný převod v následujícím roce by vyžadoval další rozhodnutí v daném roce za předpokladu splnění podmínek). Ostatní navrhované změny dobrovolné podpory vázané na produkci nemají žádné důsledky pro rozpočet. CS 4 CS

5 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o určitá ustanovení týkající se platby pro mladé zemědělce a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se stanoví odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 1, a zejména na čl. 50 odst. 11, čl. 52 odst. 9 a čl. 67 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mají poskytnout roční platbu mladým zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v režimu základní platby nebo v režimu jednotné platby na plochu. (2) Ustanovení čl. 49 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/ stanoví podmínky pro to, aby mohla být právnické osobě poskytnuta platba pro mladé zemědělce. Zejména první pododstavec písm. b) uvedeného ustanovení stanoví, že mladý zemědělec musí vykonávat nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik, buď samostatně, nebo společně s dalšími zemědělci. (3) Je vhodné členským státům umožnit rozhodnout, zda takováto účinná a dlouhodobá kontrola může být vykonávána mladými zemědělci společně s dalšími zemědělci nebo pouze mladými zemědělci. Členské státy skutečně mají lepší pozici, aby mohly rozhodnout, zda s ohledem na účinnost a dosah režimu a zároveň s přihlédnutím k vnitrostátní situaci a s ohledem na možnost snížení administrativní zátěže spojené s kontrolami by právnickým osobám, nad nimiž mají společnou kontrolu mladí zemědělci a další zemědělci, kteří nesplňují podmínky pro mladé zemědělce, měla být poskytnuta platba pro mladé zemědělce. Členským státům to rovněž umožní lépe sladit ustanovení pro přístup k podpoře pro mladé zemědělce podle nařízení (EU) č. 1307/2013 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/ Jelikož důvody pro to, aby členské státy dostaly možnost přijímat takováto rozhodnutí, jsou strukturální, je vhodné stanovit, aby mohla být přijata pouze jednou. Tato Úř. věst. L 347, , s Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, , s. 1). Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, , s. 487). CS 5 CS

6 rozhodnutí by měla být přijata nejpozději před začátkem období pro podání žádostí v roce (4) S ohledem na výše uvedené úvahy by členské státy měly rozhodnout, s přihlédnutím k obecným zásadám práva Unie, zda budou vyžadovat výhradní kontrolu mladými zemědělci pro ty právnické osoby nebo skupiny fyzických osob, které již platbu pro mladé zemědělce obdržely v minulosti, pokud kontrola byla vykonávána společně se zemědělci, kteří nejsou mladými zemědělci. (5) Dále je vhodné objasnit, že takováto účinná a dlouhodobá kontrola má být vykonávána v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v rámci režimu pro mladé zemědělce. (6) Podle hlavy IV kapitoly 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mohou poskytnout podporu vázanou na produkci zemědělcům za podmínek stanovených v uvedené kapitole. Tuto kapitolu doplňuje kapitola 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. (7) Ustanovení čl. 53 odst. 2 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví pravidla týkající se částky podpory vázané na produkci na jednotku. V zájmu lepšího zacílení a tím účinnějšího využívání podpory vázané na produkci je vhodné umožnit, aby bylo přihlédnuto k úsporám z rozsahu a podle toho byly stanoveny modulované částky na jednotku v rámci jediného opatření. (8) Na základě zavedení modulovaných částek na jednotku v rámci jediného opatření je vhodné upravit požadavky na informace, které mají členské státy oznamovat podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. (9) Podle čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 podpora vázaná na produkci může být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech. S ohledem na tento požadavek bod 3 písm. i) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 stanoví, že členské státy mají oznamovat částky pro financování každého opatření dobrovolné podpory vázané na produkci. V zájmu účinného využívání finančních zdrojů dostupných pro podporu vázanou na produkci je však vhodné umožnit určitou flexibilitu při využívání těchto částek na opatření v podobě převodů finančních prostředků mezi opatřeními. (10) Touto flexibilitou by však neměl být dotčen soulad podpory s požadavky nařízení (EU) č. 1307/2013, včetně požadavků, aby byla považována za podporu spadající do kategorie Blue Box Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. Zejména převody finančních prostředků mezi opatřeními by neměly vytvářet motivaci pro překračování současných úrovní produkce. Tyto převody by dále neměly vést k neplatnosti opatření podpory oznámených Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a článku 67 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. (11) Aby bylo zajištěno správné uplatňování pravidel týkajících se dobrovolné podpory vázané na produkci, měly by členské státy své rozhodnutí o převodu finančních prostředků mezi opatřeními dobrovolné podpory vázané na produkci oznámit Komisi. Toto oznámení by také mělo obsahovat odůvodnění, že převod nevytváří motivaci ke zvýšení produkce pro účely čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 a že převod nepovede k neplatnosti rozhodnutí oznámených Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 67 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. CS 6 CS

7 (12) Cílem článku 54 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 je zamezit kumulaci podpor v souvislosti s různými opatřeními podpory vázané na produkci s totožným cílem. V zájmu jasnosti je vhodné uvést, že k žádné takové kumulaci podpor nedochází, využívá-li tentýž zemědělec různých opatření podpory vázané na produkci v témže odvětví nebo regionu, pokud jsou tato opatření zaměřena na různé druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví v rámci uvedeného odvětví nebo regionu. (13) Podle čl. 52 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 regiony uvedené v čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 mají být členskými státy vymezeny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Je vhodné zahrnout příslušné oznamovací povinnosti do přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014. (14) Na základě zkušeností získaných z oznámení učiněných v srpnu 2014 a pro jednodušší oznamování členských států je vhodné zrušit oznamovací povinnost v bodě 3 písm. d) přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 týkající se kritérií stanovených za účelem vymezení cílových odvětví a produktů. (15) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. (16) Podle čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy mohou do 1. srpna 2016 přezkoumat svá rozhodnutí týkající se dobrovolné podpory vázané na produkci. Se zavedením možnosti stanovit modulované částky na jednotku v rámci jediného opatření je vhodné se od uvedeného ustanovení odchýlit, aby byl při splnění určitých podmínek umožněn odpovídající přezkum rozhodnutí týkajících se těch opatření, která byla oznámena do 1. srpna 2014, s účinkem od roku (17) Jelikož se toto nařízení týká žádostí o podporu vztahujících se ke kalendářnímu roku 2016 a k následujícím letům, je vhodné, aby se použilo ode dne 1. ledna 2016, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 se mění takto: 1) Článek 49 se mění takto: a) v odstavci 1 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto: b) mladý zemědělec ve smyslu čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 vykonává nad právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik, v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v režimu pro mladé zemědělce. Pokud se na kapitálu nebo řízení právnické osoby podílí více fyzických osob, včetně osob, které nejsou mladými zemědělci, je mladý zemědělec schopen, v každém roce, pro který právnická osoba žádá o platbu v režimu pro mladé zemědělce, tuto účinnou a dlouhodobou kontrolu vykonávat buď samostatně, nebo společně s dalšími zemědělci, s výhradou odstavce 1a tohoto článku. ; b) vkládá se nový odstavec 1a, který zní: CS 7 CS

8 1a. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. b) členské státy mohou rozhodnout, že od kalendářního roku 2016 nebo 2017 musí mladí zemědělci vykonávat účinnou a dlouhodobou kontrolu uvedenou v daném bodě samostatně. Toto rozhodnutí se přijme před začátkem období pro podání žádostí pro první rok, na který se vztahuje, a přijme se pouze jednou. Žádné takové rozhodnutí není možné po začátku období pro podání žádostí pro kalendářní rok Pokud členské státy využijí odchylky uvedené v prvním pododstavci, pro určení data zřízení uvedeného v čl. 50 odst. 2 písm. a) a v čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 se přihlédne k období, v němž mladý zemědělec vykonával kontrolu společně s dalšími zemědělci podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) tohoto článku v kalendářních letech předcházejících kalendářnímu roku, od kterého se odchylka použije. Pokud členské státy využijí uvedené odchylky, musí rozhodnout, zda požadují, aby mladí zemědělci vykonávali výhradní kontrolu nad těmi právnickými osobami nebo skupinami fyzických osob, které již obdržely platbu v režimu pro mladé zemědělce v letech předcházejících roku, od kterého se odchylka použije, zatímco mladý zemědělec nebo mladí zemědělci vykonávali kontrolu společně s dalšími zemědělci, kteří nebyli mladými zemědělci. 2) V čl. 53 odst. 2 se doplňuje třetí pododstavec, který zní: Aniž je dotčen čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013, v případě částky podpory na jednotku uvedené v druhém pododstavci tohoto odstavce se mohou členské státy rozhodnout použít modulované částky na jednotku ve vztahu k určitým kategoriím zemědělců nebo na úrovni zemědělského podniku s cílem přihlédnout k úsporám z rozsahu vyplývajícím z velikosti struktur produkce v cílovém zvláštním druhu zemědělské činnosti nebo zvláštním zemědělském odvětví nebo, pokud je opatření zaměřeno na region nebo celé odvětví, v příslušném regionu nebo odvětví. Ustanovení čl. 67 odst. 1 tohoto nařízení se použije obdobně na oznámení těchto rozhodnutí. 3) Vkládá se nový článek 53a, který zní: Článek 53a Převod finančních prostředků mezi opatřeními 1. Aniž by byly dotčeny požadavky stanovené v hlavě IV kapitole I nařízení (EU) č. 1307/2013, členské státy se mohou rozhodnout použít částky oznámené podle bodu 3 písm. i) přílohy I tohoto nařízení pro účely financování jednoho nebo několika jiných opatření podpory podle hlavy IV kapitoly I nařízení (EU) č. 1307/2013 ve vztahu k témuž roku podání žádosti. Převod finančních prostředků mezi opatřeními podpory nesmí vést k neplatnosti opatření podpory oznámeného Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 67 odst. 1 a 2 tohoto nařízení. 2. Pokud plocha nebo počet zvířat, na které může být poskytnuta podpora v rámci opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v příslušném roce podání žádosti, odpovídají množstevnímu omezení oznámenému podle bodu 3 písm. j) přílohy I tohoto nařízení nebo toto omezení překračují, opatření podpory nesmí využít převodu finančních prostředků z žádného jiného opatření podpory. CS 8 CS

9 3. Pokud jsou plocha nebo počet zvířat, na které může být poskytnuta podpora v rámci opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v příslušném roce podání žádosti, nižší v porovnání s množstevním omezením oznámeným podle bodu 3 písm. j) přílohy I tohoto nařízení, převod finančních prostředků nesmí vést k tomu, že částka na jednotku bude nižší než poměr mezi částkou stanovenou pro financování, jak byla oznámena podle bodu 3 písm. i) uvedené přílohy, a množstevním omezením. 4. Pokud členské státy poskytnou podporu vázanou na produkci na bílkovinné plodiny a zároveň využijí možnosti uvedené v čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, převod finančních prostředků nesmí vést k tomu, že podpora dostupná pro bílkovinné plodiny bude nižší než 2 % ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení. 5. Rozhodnutí převést finanční prostředky mezi opatřeními podpory se přijme před datem první platby nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci. Pokud však jde o převody mezi opatřeními, pro která dosud žádná platba provedena nebyla, toto rozhodnutí může být přijato po uvedeném dni, avšak nejpozději: a) poslední den měsíce, ve kterém proběhne první platba nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci; b) 30. listopadu, pokud uvedená první platba nebo vyplacení záloh proběhne v období od 16. do 31. října. 6. Příslušný orgán členského státu, který má v úmyslu přijmout rozhodnutí převést finanční prostředky mezi opatřeními podpory, informuje zemědělce o možném převodu před začátkem období pro podání žádostí. 4) V článku 54 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 3. Jestliže může být podpora v rámci určitého opatření podpory vázané na produkci poskytnuta také v rámci jiného opatření podpory vázané na produkci nebo opatření prováděného v rámci dalších opatření a politik Unie, členské státy zajistí, aby dotyčný zemědělec mohl získat podporu zaměřenou na cíl uvedený v čl. 52 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 pouze v rámci jednoho takového opatření na odvětví, region, zvláštní druh zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělské odvětví, které jsou cílové podle čl. 52 od 3 uvedeného nařízení. 5) V článku 66 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 4. Členské státy oznámí Komisi veškerá rozhodnutí přijatá podle čl. 49 odst. 1 písm. a) nejpozději 15 dní po dni přijetí uvedeného rozhodnutí. 6) V článku 67 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 3. Členské státy oznámí Komisi veškerá rozhodnutí přijatá podle čl. 53a odst. 1 do prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhla první platba nebo vyplacení záloh zemědělcům v souvislosti s dobrovolnou podporou vázanou na produkci. Pokud však tato platba proběhla v období od 16. do 31. října, oznámení se učiní do 1. prosince. Uvedené oznámení musí obsahovat tyto informace: a) seznam dotčených opatření a převáděných částek; CS 9 CS

10 b) pro každé dotčené opatření způsobilé plochy nebo počet zvířat v příslušném roce podání žádosti po provedení všech kontrol předložených žádostí; c) pro každé dotčené opatření odůvodnění, že převod nevytváří motivaci k překročení současných úrovní produkce a že rozhodnutí oznámená Komisi podle článku 54 nařízení (EU) č. 1307/2013 a podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nejsou neplatná. 7) Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. Článek 2 Odchylka od čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/ Odchylně od čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013 se členské státy mohou rozhodnout změnit, s účinkem od roku 2016, podmínky poskytnutí podpory, pokud jsou tyto podmínky ovlivněny uplatňováním čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ve znění tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda opatření, na které se modulované částky na jednotku použijí, vychází z jediného opatření nebo z několika sloučených opatření. Aniž je dotčen článek 53a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, cílové skupiny, a zejména částka stanovená pro financování těchto skupin, nepodléhají změnám. Toto rozhodnutí se přijme před začátkem období pro podání žádostí v roce Členské státy oznámí Komisi rozhodnutí změnit podmínky poskytnutí podpory nejpozději jeden měsíc po dni vyhlášení tohoto nařízení. 2. Členské státy informují zemědělce o veškerých rozhodnutích podle odstavce 1 před začátkem období pro podání žádostí. Článek 3 Vstup v platnost a použitelnost Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Za Komisi předseda Jean-Claude JUNCKER CS 10 CS

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.6.2015 C(2015) 3759 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 10.6.2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I

Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I P7_TA-PROV(2012)0279 Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 181/74 CS Úřední věstník Evropské unie 20.6.2014 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.7.2010 KOM(2010)381 v konečném znění 2010/0205 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. února 2013 (04.02) (OR. en) 5984/13 Interinstitucionální spis: 2013/0010 (COD) AGRI 55 ENV 82 FORETS 5 CODEC 215 DEVGEN 31 RELEX 99 JUR 46 UD 30 WTO 26 PROBA 5 NÁVRH Odesílatel:

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.12.2006 KOM(2006) 916 v konečném znění 2006/0300 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.,

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2010 KOM(2010) 544 v konečném znění 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č., kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1541/98 o

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení (EU) č..../2018, kterým se zavádí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu rýže pocházející z Bangladéše CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.2.2019 L 48/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 14. března 2019 (OR. en) 2019/0009 (COD) PE-CONS 35/19 PECHE 63 PREP-BXT 50 CODEC 380 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2019 C(2019) 3448 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 13.5.2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 17.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 340/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 137/4 26.5.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 771/2008, kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2019 C(2019) 793 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 30.1.2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2016 C(2016) 4389 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 14.7.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.9.2017 C(2017) 5993 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 8.9.2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 22.4.2016 L 106/11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/623 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 498/2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne ,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2018 C(2018) 3120 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 28.5.2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 29.12.2017 L 348/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne ,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2018 C(2018) 2976 final PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne 18.5.2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny jednotných žádostí

Více

(1) Směrnice 2011/16/EU vyžaduje, aby došlo k výměně informací v oblasti daní za použití standardních formulářů a elektronických formátů.

(1) Směrnice 2011/16/EU vyžaduje, aby došlo k výměně informací v oblasti daní za použití standardních formulářů a elektronických formátů. L 365/70 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2012 KOM(2011) 938 v konečném znění 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2017 COM(2017) 422 final 2017/0189 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení CS CS

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.3.2019 C(2019) 2029 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 14.3.2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU k návrhu zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů Navrhovaný právní předpis Odpovídající

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d Italia a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 87/224 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/582 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy upřesňující

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2006 KOM(2006) 511 v konečném znění 2006/0169 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005, pokud

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 28. září 2017 (OR. en) 12660/17 SPG 23 WTO 216 DELACT 170 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 27. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 6339 final Předmět: Jordi

Více

Dokument ze zasedání ADDENDUM. ke zprávě. Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova A8-0260/2015

Dokument ze zasedání ADDENDUM. ke zprávě. Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova A8-0260/2015 Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání 30.9.2015 A8-0260/2015/err01 ADDENDUM ke zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478

REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 6. května 2015 (OR. en) 2015/0026 (COD) PE-CONS 19/15 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: REGIO 26 FSTR 19 FC 20 SOC 227 EMPL 135 FIN 265 CODEC 478 NAŘÍZENÍ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Úřední věstník Evropské unie L 347/865

Úřední věstník Evropské unie L 347/865 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/865 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008. ze dne 22. října 2008 L 304/80 CS Úřední věstník Evropské unie 14.11.2008 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1103/2008 ze dne 22. října 2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu

Více

Návrh nařízení (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise

Návrh nařízení (COM(2018)0163 C8-0129/ /0076(COD)) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise 6.2.2019 A8-0360/ 001-001 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-001 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Eva Maydell Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny A8-0360/2018 Návrh

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) 12043/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 5993 final Předmět: AGRI 465 AGRIFIN 87 AGRIORG 84

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2002 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.8.2017 C(2017) 5812 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 28.8.2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY.../2013/EU. ze dne...,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY.../2013/EU. ze dne..., PE-CONS No/YY - 2012/0343(COD) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY.../2013/EU ze dne..., kterým se mění určité legislativní akty v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Evropský parlament 2014-2019 Konsolidovaný legislativní dokument 14.3.2018 EP-PE_TC1-COD(2017)0329 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 14. března 2018 k přijetí směrnice Evropského

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy, 14.6.2018 Úřední věstník Evropské unie L 150/93 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.12.2018 C(2018) 9094 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 19.12.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2018 COM(2018) 819 final 2018/0415 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 18.12.2015 L 332/19 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

9117/16 ls,mv/mv,ls/jhu 1 DG D 1A

9117/16 ls,mv/mv,ls/jhu 1 DG D 1A Rada Evropské unie Brusel 19. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0142 (COD) 9117/16 VISA 155 CODEC 691 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.2.2018 C(2018) 884 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 19.2.2018 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) 13965/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6906 final Předmět: FSTR 75 FC 69 REGIO 96 SOC

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2018 COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. března 2017 (OR. en) 7529/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 1703 final Předmět: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.3.2019 C(2019) 2082 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 14.3.2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1839 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.3.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění některé směrnice voblasti životního prostředí, zemědělství,

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2018 C(2018) 4426 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 13.7.2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor

Více

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie

L 351/40 Úřední věstník Evropské unie L 351/40 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2012 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sazebním zacházení se zbožím pocházejícím z Ekvádoru CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 11.5.2016 L 121/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/698 ze dne 8. dubna 2016, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, kterým se

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 21.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 79/7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 1. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více