ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú /0100 zastoupený: MUDr.Jiří Mašek, ředitel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ve smyslu 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Výzva k podání nabídky na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní údaje 1.2. Kontaktní osoby 2. Druh a předmět veřejné zakázky 3. Termín a místo plnění veřejné zakázky 4. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky 5. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 6.4. Technické kvalifikační předpoklady 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena 7.2. Platební podmínky 7.3. Zpracování nabídky návrh smlouvy 8. Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky 8.2. Otevírání obálek s nabídkami 8.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 8.4. Zpětvzetí nabídky 9. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria 10. Ostatní ujednání Přílohy: Č.1 Vzor čestného prohlášení Č.2 Krycí list nabídky Č.3 Tabulka dílčích kritérií Č.4 Ceník vybraných náhradních dílů 2

3 1.1. Základní údaje Čl. 1 Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma: Adresa sídla / místa podnikání: Zadavatel Zdravotnická záchranná služba Hradecká 1690/2A, Hradec Králové IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Mašek, ředitel Telefon/fax: / Kontaktní osoby Kontaktní osobou pro administrativní záležitosti této veřejné zakázky je: Skřivánková Radka, tel.: , Kontaktní osobou pro technické záležitosti této veřejné zakázky je: Hloušek Ladislav, tel.: , , Čl. 2 Druh a předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), je výběr jednoho uchazeče (dále jen dodavatel) na uzavření rámcové smlouvy na období 2 let ode dne jejího podpisu pro smluvní zajištění provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, údržby a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách sanitních vozidel ZZS KHK. Vozidla a jejich počet je blíže specifikován v článku č. 4. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na jednotlivé typy vozidel a všechny opravy dle potřeb vozového parku, případně nákup náhradních dílů zadavatelem na uvedená vozidla. Předpokládaná výše předmětu plnění je cca ,- Kč bez DPH v průběhu platnosti rámcové servisní smlouvy. Kód CPV Název Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 3

4 Čl. 3 Termín a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude ode dne podpisu rámcové servisní smlouvy, předpokládaným místem plnění je, servisní provozovna(y) dodavatele. Provozovna dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky musí být vzdálena co nejblíže pracovišti zadavatele v ulici Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 12 z důvodu maximálního zkrácení případné doby potřebné k opravám/transportu vozidla a jeho odstávky z provozu. Zadavatel z těchto důvodů předpokládá umístění provozovny do vzdálenosti cca.km od pracoviště zadavatele. Čl. 4 Technické podmínky předmětu veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby při servisu a opravách bylo používáno schválené a zkalibrované diagnostické zařízení, měřící přístroje, nářadí a byly dodržovány technologické postupy stanovené výrobcem. Při opravách budou používány originální náhradní díly, případně díly, které jsou vyrobené nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly (díly schválené pro prvovýrobu). Současná užívaná vozidla zadavatele, typy a počty kusů se mohou v průběhu dalších let rozšířit. Seznam vozidel a jejich četnost je uvedena níže: VW Transporter. 44 ks VW Touareg... 2 ks Škoda Octávia... 3 ks Škoda Fábia... 2 Ks Škoda Yeti... 4 ks Čl. 5 Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Zadavatel dále požaduje: a) příjem vozidla do servisní opravy v nejkratším možném termínu od přistavení vozidla do servisu bez předchozího objednání počet hodin od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázky), do zahájení opravy je jedním z hodnotících kritérií b) zajištění bezplatného transportu vozidla v případě potřeby do servisu odtah vozidla c) povinnost informovat stanovenou kontaktní osobu zadavatele o potřebě provedení prací nad rámec dohodnuté opravy, včetně cen a druhu použitých náhradních dílů k opravě vozidla d) při případném nákupu náhradních dílů bude doprava v ceně až na pracoviště zadavatele e) ceník vybraných náhradních dílů (příloha č. 4) f) smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den z prodlení termínu opravy dohodnutém v objednávce g) uchazeč nabídne % slevu na originální náhradní díly h) zadavatel požaduje poskytnout bezplatně systém ETOS pro objednávání náhradních dílů 4

5 Čl. 6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklady dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 5

6 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně udělena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m)který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce předložením: Prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 6.1. písm. a) a b) Prosté kopie Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 6.1. písm. f) a Čestného prohlášení uchazeče ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prosté kopie Potvrzení od příslušného orgánu či instituce pro bod 6.1. písm. h) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. c) až e) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. g) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. i až m) Vzor Čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů (písm.c, d, e, f, g, i, j, k, l, m) je uveden v příloze č Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který v nabídce předloží: a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky b) Kopie Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle 55 odst. 1 písm. a) zákona doložením: a) Pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem výkonem své činnosti třetí osobě Vymezení minimální úrovně ekonomických a finančních předpokladů a způsob jejich prokázání: Ekonomický a finanční předpoklad dle bodu 3 písm. a) Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů, musí být minimálně 5 mil Kč. Dodavatel předloží platnou pojistnou smlouvu či platný pojistný certifikát, z jehož obsahu bude zřejmé splnění požadavku zadavatele Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel požaduje doložit: Seznamem významných dodávek servisních záručních i pozáručních oprav uvedených značek vozidel realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje předložení alespoň 3 6

7 referencí odběratelů s každoročním kumulovaným plněním minimálně ve výši ,-Kč bez DPH v této době. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby dodány veřejnému zadavateli, 2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. Čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu Předloží-li uchazeč zadavateli Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 v tom rozsahu v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 ZVZ, který obsahuje náležitosti uvedení v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. k) a l) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 1. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 obdobně. 2. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, jsou dodavatelé zároveň povinni předložit zadavateli smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 7

8 a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d).zvz. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Pravost a stáří dokladů 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 2. Pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá dle 57 odst. 1 uchazeč kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si v souladu s ust. 57 ZVZ vyhrazuje právo na předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva. 3. V případě, kdy bude dodavatel prokazovat kvalifikaci čestným prohlášením, musí takovéto prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 4. Pokud za uchazeče jedná osoba odlišná od osoby oprávněná jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. Čl. 7 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena Nabídkové ceny je možno překročit dodatečně pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných legislativních předpisů majících vliv na cenu. Toto bude řešeno vždy podpisem dodatku k rámcové servisní smlouvě. V případě hodinových sazeb a náhradních dílů budou ceny neměnné minimálně po dobu dvou let po podpisu smlouvy. Uchazeč se zavazuje účtovat dílčí úkony oprav dle normohodin stanovených výrobcem vozidla čestné prohlášení. Nabídkovou cenu za 1 hodinu práce (normohodina 100 jednotek) v Kč uvede dodavatel v krycím listu viz příloha č. 2, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky bez DPH. Cena za 1 hodinu práce (Ø cena hodinová sazba) bude vypočtena průměrem z hodinových sazeb níže uvedených prací u jednotlivých typů vozidel. 8

9 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Kč bez DPH Kč bez DPH Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č Platební podmínky Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou vystavovány zpětně za uskutečněnou opravu či dodávku náhradních dílů. Na fakturách budou uváděna čísla objednávek daných oprav a lhůta splatnosti, která je stanovena zadavatelem na minimálně 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Faktury budou rozepsány na materiálové položky a výkony práce (počet hodin x příslušná sazba), v případě náhradních dílů bude součástí dodací list. Faktury jsou zaplaceny odepsáním správně účtované částky z účtu objednatele ve lhůtě splatnosti ve prospěch účtu dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat objednateli sankci ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklady zpět dodavateli k doplnění a dodavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti Zpracování nabídky návrh smlouvy Nabídka bude zpracována ve formě návrhu rámcové servisní smlouvy. Vlastní nabídka, doklady o splnění kvalifikačních předpokladů a veškeré předložené listiny budou v českém jazyce. V nabídce musí být i písemný závazek dodavatele, že souhlasí s případným zveřejněním servisní smlouvy, bude-li to uloženo nějakým předpisem. Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud za dodavatele nebude jednat osoba oprávněná, ale zmocněná, musí být originál plné moci k nabídce doložen. Dodavatelem předložený návrh rámcové servisní smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách, dle čl. 3., 4., 5. a 7., případně budou uvedeny podmínky výhodnější pro zadavatele. 9

10 Čl. 8 Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele: Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové , a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky do 12:00 hod. Kontaktní osobou je Radka Skřivánková, tel: Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hodin. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a to v řádné a uzavřené obálce, označené: SOUTĚŽ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby - NEOTEVÍRAT. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení termínu, budou odmítnuty a budou dodavatelům vráceny Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 9:00 hodin, v zasedací místnosti zadavatele (výuková místnost, 3. patro), Zdravotnické záchranné služby, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové. Otevírání obálek může být přítomen jeden statutární nebo zplnomocněný zástupce dodavatele. Komise otevírá obálky postupně podle toho, v jakém časovém pořadí byly nabídky do podatelny doručeny a kontrolu v souladu s ustanovením 71 odst. 8 zákona, zda je: a) nabídka zpracována v českém jazyce b) návrh rámcové servisní smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele c) podepsán krycí list nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele d) z hlediska požadovaného obsahu nabídka úplná a obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci. Přítomným zástupcům dodavatele při otevírání obálek komise po této kontrole sděluje ID údaje o dodavateli a zda nabídka splňuje všechny tyto požadavky a rovněž informaci o nabídkové ceně, tj. cena za 1 hodinu práce (z Ø z hodinových sazeb). Pokud komise zjistí, že nabídka není úplná, vyřadí ji a zadavatel pak bezodkladně písemně oznámí dodavateli rozhodnutí o vyloučení v další účasti v zadávacím řízení Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky Zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním: a) obsah nabídky b) krycí list nabídky příloha č.2 10

11 c) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dle 53 zákona) vzor Čestného prohlášení je v příloze č. 1 zadávací dokumentace d) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dle 54 zákona) e) doklady k prokázání finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů (dle 55 zákona) f) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dle 56 zákona) g) doplněný a podepsaný návrh rámcové servisní smlouvy (příloha č.5) h) v případě smluvních partnerů doložení smlouvy o spolupráci s uvedením příslušných hodinových sazeb práce uvedených v krycím listu, které budou dodavatelem uplatňovány za provedené práce na podvozku, nástavbě a zástavbě vůči odběrateli i) ceníky prací (příloha č.3) a ceník vybraných náhradních dílů na všechny typy uvedených vozidel (příloha č.4) j) ostatní údaje, které tvoří nabídku DOPORUČENÍ: Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Zpětvzetí nabídky Dodavatel může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že dodavatel vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Čl. 9 Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium s tím, že důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřeno jejich váhou v sestupném pořadí. Získané body budou v příslušném kritériu vynásobeny jejich váhou. Součet vážených bodových zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Všechna kritéria budou vyhodnocena matematickým porovnáním nejnižší nabízené hodnoty a hodnoty hodnocené nabídky v daném kritériu. 11

12 Dílčí hodnotící kritéria jsou: váhy: 1. Cena za 1 hodinu práce (ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH 50 % 2. Cena originálních náhradních dílů 30 % 3. Vyčíslení %tuelní slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % 10 % 4. Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) 10 % Čl. 10 Ostatní ujednání Zadavatel si vyhrazuje právo: - zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle 84 zákona, - ověřit informace uvedené dodavatelem v nabídce a případně požádat o jejich upřesnění, - zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, - zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, - nabídky, ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny - uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, - jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky, V Hradci Králové dne MUDr. Jiří Mašek ředitel ZZS KHK zadavatel 12

13 Příloha č. 1 Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) uchazeč není v likvidaci, f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Toto česné prohlášení podepisuji jako. (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd.) V dne... podpis 13

14 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Zakázka dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název: Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Základní identifikační údaje Zadavatel Název / obchodní firma: Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace Adresa sídla / místa podnikání: Hradecká 1690, Hradec Králové 12, IČ: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: MUDr.Jiří Mašek, ředitel Hloušek Ladislav Tel./fax: , / Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ø cena za 1 hodinu práce bez DPH: Nabídková cena za celé plnění v CZK Samostatně DPH (sazba. %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 TABULKA DÍLČÍCH KRITÉRIÍ Příloha č. 3 KRITÉRIA HODNOCENÍ č. 1 a č. 2 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č.1 Cena originálních náhradních dílů kritérium č.2 KRITÉRIUM č. 3 Vyčíslení % slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % KRITÉRIUM č. 4 Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. V dne.... Za dodavatele 15

16 Příloha č. 4 Ceník vybraných náhradních dílů Doplnění zadávací dokumentace článek 5 bod e) záruční a pozáruční opravy vozidel Název vybraných náhradních dílů Cena v Kč bez DPH Filtr Filtr 07H127401D Filtr 7H Filtr 02D Filtr Motorový olej norma VW / longlife-04 Destičky 7H Destičky 7H B Destičky 7E Kotouče 7E C Kotouče 7H D Kotouče 7H B Turbo HX Lamela s přítlačným kotoučem QX Setrvačník P Hlava motoru DX Alternátor BX Destičky brzd 7P Destičky brzd 7L E Čidlo brzd. destiček 7P C Čidlo brzd. destiček 7P Ventil 1K A Senzor odchylky tlaku A Měnič tlaku 1K Měnič tlaku 1K A Spojka D Volnoběžka E Volnoběžka C Motorek A Destičky brzd 7H Destičky brzd 7E Brzdový kotouč 7E C Celkem 16

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Předmět veřejné zakázky DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více