ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú /0100 zastoupený: MUDr.Jiří Mašek, ředitel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ve smyslu 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Výzva k podání nabídky na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní údaje 1.2. Kontaktní osoby 2. Druh a předmět veřejné zakázky 3. Termín a místo plnění veřejné zakázky 4. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky 5. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 6.4. Technické kvalifikační předpoklady 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena 7.2. Platební podmínky 7.3. Zpracování nabídky návrh smlouvy 8. Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky 8.2. Otevírání obálek s nabídkami 8.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 8.4. Zpětvzetí nabídky 9. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria 10. Ostatní ujednání Přílohy: Č.1 Vzor čestného prohlášení Č.2 Krycí list nabídky Č.3 Tabulka dílčích kritérií Č.4 Ceník vybraných náhradních dílů 2

3 1.1. Základní údaje Čl. 1 Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma: Adresa sídla / místa podnikání: Zadavatel Zdravotnická záchranná služba Hradecká 1690/2A, Hradec Králové IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Mašek, ředitel Telefon/fax: / Kontaktní osoby Kontaktní osobou pro administrativní záležitosti této veřejné zakázky je: Skřivánková Radka, tel.: , Kontaktní osobou pro technické záležitosti této veřejné zakázky je: Hloušek Ladislav, tel.: , , Čl. 2 Druh a předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), je výběr jednoho uchazeče (dále jen dodavatel) na uzavření rámcové smlouvy na období 2 let ode dne jejího podpisu pro smluvní zajištění provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, údržby a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách sanitních vozidel ZZS KHK. Vozidla a jejich počet je blíže specifikován v článku č. 4. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na jednotlivé typy vozidel a všechny opravy dle potřeb vozového parku, případně nákup náhradních dílů zadavatelem na uvedená vozidla. Předpokládaná výše předmětu plnění je cca ,- Kč bez DPH v průběhu platnosti rámcové servisní smlouvy. Kód CPV Název Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 3

4 Čl. 3 Termín a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude ode dne podpisu rámcové servisní smlouvy, předpokládaným místem plnění je, servisní provozovna(y) dodavatele. Provozovna dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky musí být vzdálena co nejblíže pracovišti zadavatele v ulici Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 12 z důvodu maximálního zkrácení případné doby potřebné k opravám/transportu vozidla a jeho odstávky z provozu. Zadavatel z těchto důvodů předpokládá umístění provozovny do vzdálenosti cca.km od pracoviště zadavatele. Čl. 4 Technické podmínky předmětu veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby při servisu a opravách bylo používáno schválené a zkalibrované diagnostické zařízení, měřící přístroje, nářadí a byly dodržovány technologické postupy stanovené výrobcem. Při opravách budou používány originální náhradní díly, případně díly, které jsou vyrobené nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly (díly schválené pro prvovýrobu). Současná užívaná vozidla zadavatele, typy a počty kusů se mohou v průběhu dalších let rozšířit. Seznam vozidel a jejich četnost je uvedena níže: VW Transporter. 44 ks VW Touareg... 2 ks Škoda Octávia... 3 ks Škoda Fábia... 2 Ks Škoda Yeti... 4 ks Čl. 5 Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Zadavatel dále požaduje: a) příjem vozidla do servisní opravy v nejkratším možném termínu od přistavení vozidla do servisu bez předchozího objednání počet hodin od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázky), do zahájení opravy je jedním z hodnotících kritérií b) zajištění bezplatného transportu vozidla v případě potřeby do servisu odtah vozidla c) povinnost informovat stanovenou kontaktní osobu zadavatele o potřebě provedení prací nad rámec dohodnuté opravy, včetně cen a druhu použitých náhradních dílů k opravě vozidla d) při případném nákupu náhradních dílů bude doprava v ceně až na pracoviště zadavatele e) ceník vybraných náhradních dílů (příloha č. 4) f) smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den z prodlení termínu opravy dohodnutém v objednávce g) uchazeč nabídne % slevu na originální náhradní díly h) zadavatel požaduje poskytnout bezplatně systém ETOS pro objednávání náhradních dílů 4

5 Čl. 6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklady dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 5

6 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně udělena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m)který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce předložením: Prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 6.1. písm. a) a b) Prosté kopie Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 6.1. písm. f) a Čestného prohlášení uchazeče ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prosté kopie Potvrzení od příslušného orgánu či instituce pro bod 6.1. písm. h) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. c) až e) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. g) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. i až m) Vzor Čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů (písm.c, d, e, f, g, i, j, k, l, m) je uveden v příloze č Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který v nabídce předloží: a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky b) Kopie Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle 55 odst. 1 písm. a) zákona doložením: a) Pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem výkonem své činnosti třetí osobě Vymezení minimální úrovně ekonomických a finančních předpokladů a způsob jejich prokázání: Ekonomický a finanční předpoklad dle bodu 3 písm. a) Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů, musí být minimálně 5 mil Kč. Dodavatel předloží platnou pojistnou smlouvu či platný pojistný certifikát, z jehož obsahu bude zřejmé splnění požadavku zadavatele Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel požaduje doložit: Seznamem významných dodávek servisních záručních i pozáručních oprav uvedených značek vozidel realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje předložení alespoň 3 6

7 referencí odběratelů s každoročním kumulovaným plněním minimálně ve výši ,-Kč bez DPH v této době. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby dodány veřejnému zadavateli, 2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. Čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu Předloží-li uchazeč zadavateli Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 v tom rozsahu v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 ZVZ, který obsahuje náležitosti uvedení v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. k) a l) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 1. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 obdobně. 2. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, jsou dodavatelé zároveň povinni předložit zadavateli smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 7

8 a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d).zvz. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Pravost a stáří dokladů 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 2. Pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá dle 57 odst. 1 uchazeč kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si v souladu s ust. 57 ZVZ vyhrazuje právo na předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva. 3. V případě, kdy bude dodavatel prokazovat kvalifikaci čestným prohlášením, musí takovéto prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 4. Pokud za uchazeče jedná osoba odlišná od osoby oprávněná jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. Čl. 7 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena Nabídkové ceny je možno překročit dodatečně pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných legislativních předpisů majících vliv na cenu. Toto bude řešeno vždy podpisem dodatku k rámcové servisní smlouvě. V případě hodinových sazeb a náhradních dílů budou ceny neměnné minimálně po dobu dvou let po podpisu smlouvy. Uchazeč se zavazuje účtovat dílčí úkony oprav dle normohodin stanovených výrobcem vozidla čestné prohlášení. Nabídkovou cenu za 1 hodinu práce (normohodina 100 jednotek) v Kč uvede dodavatel v krycím listu viz příloha č. 2, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky bez DPH. Cena za 1 hodinu práce (Ø cena hodinová sazba) bude vypočtena průměrem z hodinových sazeb níže uvedených prací u jednotlivých typů vozidel. 8

9 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Kč bez DPH Kč bez DPH Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č Platební podmínky Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou vystavovány zpětně za uskutečněnou opravu či dodávku náhradních dílů. Na fakturách budou uváděna čísla objednávek daných oprav a lhůta splatnosti, která je stanovena zadavatelem na minimálně 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Faktury budou rozepsány na materiálové položky a výkony práce (počet hodin x příslušná sazba), v případě náhradních dílů bude součástí dodací list. Faktury jsou zaplaceny odepsáním správně účtované částky z účtu objednatele ve lhůtě splatnosti ve prospěch účtu dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat objednateli sankci ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklady zpět dodavateli k doplnění a dodavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti Zpracování nabídky návrh smlouvy Nabídka bude zpracována ve formě návrhu rámcové servisní smlouvy. Vlastní nabídka, doklady o splnění kvalifikačních předpokladů a veškeré předložené listiny budou v českém jazyce. V nabídce musí být i písemný závazek dodavatele, že souhlasí s případným zveřejněním servisní smlouvy, bude-li to uloženo nějakým předpisem. Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud za dodavatele nebude jednat osoba oprávněná, ale zmocněná, musí být originál plné moci k nabídce doložen. Dodavatelem předložený návrh rámcové servisní smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách, dle čl. 3., 4., 5. a 7., případně budou uvedeny podmínky výhodnější pro zadavatele. 9

10 Čl. 8 Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele: Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové , a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky do 12:00 hod. Kontaktní osobou je Radka Skřivánková, tel: Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hodin. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a to v řádné a uzavřené obálce, označené: SOUTĚŽ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby - NEOTEVÍRAT. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení termínu, budou odmítnuty a budou dodavatelům vráceny Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 9:00 hodin, v zasedací místnosti zadavatele (výuková místnost, 3. patro), Zdravotnické záchranné služby, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové. Otevírání obálek může být přítomen jeden statutární nebo zplnomocněný zástupce dodavatele. Komise otevírá obálky postupně podle toho, v jakém časovém pořadí byly nabídky do podatelny doručeny a kontrolu v souladu s ustanovením 71 odst. 8 zákona, zda je: a) nabídka zpracována v českém jazyce b) návrh rámcové servisní smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele c) podepsán krycí list nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele d) z hlediska požadovaného obsahu nabídka úplná a obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci. Přítomným zástupcům dodavatele při otevírání obálek komise po této kontrole sděluje ID údaje o dodavateli a zda nabídka splňuje všechny tyto požadavky a rovněž informaci o nabídkové ceně, tj. cena za 1 hodinu práce (z Ø z hodinových sazeb). Pokud komise zjistí, že nabídka není úplná, vyřadí ji a zadavatel pak bezodkladně písemně oznámí dodavateli rozhodnutí o vyloučení v další účasti v zadávacím řízení Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky Zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním: a) obsah nabídky b) krycí list nabídky příloha č.2 10

11 c) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dle 53 zákona) vzor Čestného prohlášení je v příloze č. 1 zadávací dokumentace d) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dle 54 zákona) e) doklady k prokázání finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů (dle 55 zákona) f) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dle 56 zákona) g) doplněný a podepsaný návrh rámcové servisní smlouvy (příloha č.5) h) v případě smluvních partnerů doložení smlouvy o spolupráci s uvedením příslušných hodinových sazeb práce uvedených v krycím listu, které budou dodavatelem uplatňovány za provedené práce na podvozku, nástavbě a zástavbě vůči odběrateli i) ceníky prací (příloha č.3) a ceník vybraných náhradních dílů na všechny typy uvedených vozidel (příloha č.4) j) ostatní údaje, které tvoří nabídku DOPORUČENÍ: Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Zpětvzetí nabídky Dodavatel může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že dodavatel vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Čl. 9 Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium s tím, že důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřeno jejich váhou v sestupném pořadí. Získané body budou v příslušném kritériu vynásobeny jejich váhou. Součet vážených bodových zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Všechna kritéria budou vyhodnocena matematickým porovnáním nejnižší nabízené hodnoty a hodnoty hodnocené nabídky v daném kritériu. 11

12 Dílčí hodnotící kritéria jsou: váhy: 1. Cena za 1 hodinu práce (ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH 50 % 2. Cena originálních náhradních dílů 30 % 3. Vyčíslení %tuelní slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % 10 % 4. Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) 10 % Čl. 10 Ostatní ujednání Zadavatel si vyhrazuje právo: - zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle 84 zákona, - ověřit informace uvedené dodavatelem v nabídce a případně požádat o jejich upřesnění, - zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, - zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, - nabídky, ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny - uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, - jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky, V Hradci Králové dne MUDr. Jiří Mašek ředitel ZZS KHK zadavatel 12

13 Příloha č. 1 Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) uchazeč není v likvidaci, f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Toto česné prohlášení podepisuji jako. (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd.) V dne... podpis 13

14 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Zakázka dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název: Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Základní identifikační údaje Zadavatel Název / obchodní firma: Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace Adresa sídla / místa podnikání: Hradecká 1690, Hradec Králové 12, IČ: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: MUDr.Jiří Mašek, ředitel Hloušek Ladislav Tel./fax: , / Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ø cena za 1 hodinu práce bez DPH: Nabídková cena za celé plnění v CZK Samostatně DPH (sazba. %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 TABULKA DÍLČÍCH KRITÉRIÍ Příloha č. 3 KRITÉRIA HODNOCENÍ č. 1 a č. 2 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č.1 Cena originálních náhradních dílů kritérium č.2 KRITÉRIUM č. 3 Vyčíslení % slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % KRITÉRIUM č. 4 Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. V dne.... Za dodavatele 15

16 Příloha č. 4 Ceník vybraných náhradních dílů Doplnění zadávací dokumentace článek 5 bod e) záruční a pozáruční opravy vozidel Název vybraných náhradních dílů Cena v Kč bez DPH Filtr Filtr 07H127401D Filtr 7H Filtr 02D Filtr Motorový olej norma VW / longlife-04 Destičky 7H Destičky 7H B Destičky 7E Kotouče 7E C Kotouče 7H D Kotouče 7H B Turbo HX Lamela s přítlačným kotoučem QX Setrvačník P Hlava motoru DX Alternátor BX Destičky brzd 7P Destičky brzd 7L E Čidlo brzd. destiček 7P C Čidlo brzd. destiček 7P Ventil 1K A Senzor odchylky tlaku A Měnič tlaku 1K Měnič tlaku 1K A Spojka D Volnoběžka E Volnoběžka C Motorek A Destičky brzd 7H Destičky brzd 7E Brzdový kotouč 7E C Celkem 16

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBEC ŘÍČANY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ), dle Závazných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, číslo vložky 173747,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU PRO PROJEKT ITO NA SŠT PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 1 Vymezení předmětu veřejné zakázky... 4 Požadavek na poskytnutí jistoty... 4 Požadavky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více