ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú /0100 zastoupený: MUDr.Jiří Mašek, ředitel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ve smyslu 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Výzva k podání nabídky na uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem 1

2 OBSAH 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní údaje 1.2. Kontaktní osoby 2. Druh a předmět veřejné zakázky 3. Termín a místo plnění veřejné zakázky 4. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky 5. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky 6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 6.4. Technické kvalifikační předpoklady 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena 7.2. Platební podmínky 7.3. Zpracování nabídky návrh smlouvy 8. Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky 8.2. Otevírání obálek s nabídkami 8.3. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 8.4. Zpětvzetí nabídky 9. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria 10. Ostatní ujednání Přílohy: Č.1 Vzor čestného prohlášení Č.2 Krycí list nabídky Č.3 Tabulka dílčích kritérií Č.4 Ceník vybraných náhradních dílů 2

3 1.1. Základní údaje Čl. 1 Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma: Adresa sídla / místa podnikání: Zadavatel Zdravotnická záchranná služba Hradecká 1690/2A, Hradec Králové IČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: MUDr. Jiří Mašek, ředitel Telefon/fax: / Kontaktní osoby Kontaktní osobou pro administrativní záležitosti této veřejné zakázky je: Skřivánková Radka, tel.: , Kontaktní osobou pro technické záležitosti této veřejné zakázky je: Hloušek Ladislav, tel.: , , Čl. 2 Druh a předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), je výběr jednoho uchazeče (dále jen dodavatel) na uzavření rámcové smlouvy na období 2 let ode dne jejího podpisu pro smluvní zajištění provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, údržby a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách sanitních vozidel ZZS KHK. Vozidla a jejich počet je blíže specifikován v článku č. 4. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na jednotlivé typy vozidel a všechny opravy dle potřeb vozového parku, případně nákup náhradních dílů zadavatelem na uvedená vozidla. Předpokládaná výše předmětu plnění je cca ,- Kč bez DPH v průběhu platnosti rámcové servisní smlouvy. Kód CPV Název Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim 3

4 Čl. 3 Termín a místo plnění veřejné zakázky Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude ode dne podpisu rámcové servisní smlouvy, předpokládaným místem plnění je, servisní provozovna(y) dodavatele. Provozovna dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky musí být vzdálena co nejblíže pracovišti zadavatele v ulici Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 12 z důvodu maximálního zkrácení případné doby potřebné k opravám/transportu vozidla a jeho odstávky z provozu. Zadavatel z těchto důvodů předpokládá umístění provozovny do vzdálenosti cca.km od pracoviště zadavatele. Čl. 4 Technické podmínky předmětu veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby při servisu a opravách bylo používáno schválené a zkalibrované diagnostické zařízení, měřící přístroje, nářadí a byly dodržovány technologické postupy stanovené výrobcem. Při opravách budou používány originální náhradní díly, případně díly, které jsou vyrobené nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly (díly schválené pro prvovýrobu). Současná užívaná vozidla zadavatele, typy a počty kusů se mohou v průběhu dalších let rozšířit. Seznam vozidel a jejich četnost je uvedena níže: VW Transporter. 44 ks VW Touareg... 2 ks Škoda Octávia... 3 ks Škoda Fábia... 2 Ks Škoda Yeti... 4 ks Čl. 5 Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Zadavatel dále požaduje: a) příjem vozidla do servisní opravy v nejkratším možném termínu od přistavení vozidla do servisu bez předchozího objednání počet hodin od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázky), do zahájení opravy je jedním z hodnotících kritérií b) zajištění bezplatného transportu vozidla v případě potřeby do servisu odtah vozidla c) povinnost informovat stanovenou kontaktní osobu zadavatele o potřebě provedení prací nad rámec dohodnuté opravy, včetně cen a druhu použitých náhradních dílů k opravě vozidla d) při případném nákupu náhradních dílů bude doprava v ceně až na pracoviště zadavatele e) ceník vybraných náhradních dílů (příloha č. 4) f) smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den z prodlení termínu opravy dohodnutém v objednávce g) uchazeč nabídne % slevu na originální náhradní díly h) zadavatel požaduje poskytnout bezplatně systém ETOS pro objednávání náhradních dílů 4

5 Čl. 6 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklady dle 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není uveden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 5

6 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně udělena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m)který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce předložením: Prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 6.1. písm. a) a b) Prosté kopie Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 6.1. písm. f) a Čestného prohlášení uchazeče ve vztahu ke spotřební dani, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prosté kopie Potvrzení od příslušného orgánu či instituce pro bod 6.1. písm. h) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. c) až e) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. g) Čestného prohlášení uchazeče pro bod 6.1. písm. i až m) Vzor Čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů (písm.c, d, e, f, g, i, j, k, l, m) je uveden v příloze č Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který v nabídce předloží: a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky b) Kopie Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 6.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel dle 55 odst. 1 písm. a) zákona doložením: a) Pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem výkonem své činnosti třetí osobě Vymezení minimální úrovně ekonomických a finančních předpokladů a způsob jejich prokázání: Ekonomický a finanční předpoklad dle bodu 3 písm. a) Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů, musí být minimálně 5 mil Kč. Dodavatel předloží platnou pojistnou smlouvu či platný pojistný certifikát, z jehož obsahu bude zřejmé splnění požadavku zadavatele Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel požaduje doložit: Seznamem významných dodávek servisních záručních i pozáručních oprav uvedených značek vozidel realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje předložení alespoň 3 6

7 referencí odběratelů s každoročním kumulovaným plněním minimálně ve výši ,-Kč bez DPH v této době. Přílohou tohoto seznamu musí být: 1. Osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby dodány veřejnému zadavateli, 2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. Čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby dodány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 6.5. Jiné způsoby prokazování kvalifikace Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu Předloží-li uchazeč zadavateli Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 v tom rozsahu v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Systém certifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 133 ZVZ, který obsahuje náležitosti uvedení v 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle 53 odst. 1 písm. k) a l) ZVZ Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 1. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije 51 odst. 4 obdobně. 2. Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, jsou dodavatelé zároveň povinni předložit zadavateli smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání závazků vyplývajících z veřejné zakázky Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 7

8 a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d).zvz. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Pravost a stáří dokladů 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 2. Pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá dle 57 odst. 1 uchazeč kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si v souladu s ust. 57 ZVZ vyhrazuje právo na předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavřením smlouvy od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva. 3. V případě, kdy bude dodavatel prokazovat kvalifikaci čestným prohlášením, musí takovéto prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 4. Pokud za uchazeče jedná osoba odlišná od osoby oprávněná jednat jménem či za uchazeče, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo úředně ověřené kopii. Čl. 7 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 7.1. Nabídková cena Nabídkové ceny je možno překročit dodatečně pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných legislativních předpisů majících vliv na cenu. Toto bude řešeno vždy podpisem dodatku k rámcové servisní smlouvě. V případě hodinových sazeb a náhradních dílů budou ceny neměnné minimálně po dobu dvou let po podpisu smlouvy. Uchazeč se zavazuje účtovat dílčí úkony oprav dle normohodin stanovených výrobcem vozidla čestné prohlášení. Nabídkovou cenu za 1 hodinu práce (normohodina 100 jednotek) v Kč uvede dodavatel v krycím listu viz příloha č. 2, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky bez DPH. Cena za 1 hodinu práce (Ø cena hodinová sazba) bude vypočtena průměrem z hodinových sazeb níže uvedených prací u jednotlivých typů vozidel. 8

9 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Kč bez DPH Kč bez DPH Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č Platební podmínky Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou vystavovány zpětně za uskutečněnou opravu či dodávku náhradních dílů. Na fakturách budou uváděna čísla objednávek daných oprav a lhůta splatnosti, která je stanovena zadavatelem na minimálně 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Faktury budou rozepsány na materiálové položky a výkony práce (počet hodin x příslušná sazba), v případě náhradních dílů bude součástí dodací list. Faktury jsou zaplaceny odepsáním správně účtované částky z účtu objednatele ve lhůtě splatnosti ve prospěch účtu dodavatele. V případě nedodržení termínu splatnosti je dodavatel oprávněn účtovat objednateli sankci ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. Jestliže faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat doklady zpět dodavateli k doplnění a dodavatel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti Zpracování nabídky návrh smlouvy Nabídka bude zpracována ve formě návrhu rámcové servisní smlouvy. Vlastní nabídka, doklady o splnění kvalifikačních předpokladů a veškeré předložené listiny budou v českém jazyce. V nabídce musí být i písemný závazek dodavatele, že souhlasí s případným zveřejněním servisní smlouvy, bude-li to uloženo nějakým předpisem. Návrh rámcové smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud za dodavatele nebude jednat osoba oprávněná, ale zmocněná, musí být originál plné moci k nabídce doložen. Dodavatelem předložený návrh rámcové servisní smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách, dle čl. 3., 4., 5. a 7., případně budou uvedeny podmínky výhodnější pro zadavatele. 9

10 Čl. 8 Lhůta a místo pro podání nabídky, zpětvzetí nabídky 8.1. Lhůta a místo pro podání nabídky Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele: Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové , a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídky do 12:00 hod. Kontaktní osobou je Radka Skřivánková, tel: Uchazeči mohou podat nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Zdravotnická záchranná služba, p.o., Hradecká 1690/2A, Hradec Králové a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hodin. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně ve dvou vyhotoveních (originál a kopie) a to v řádné a uzavřené obálce, označené: SOUTĚŽ Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby - NEOTEVÍRAT. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení termínu, budou odmítnuty a budou dodavatelům vráceny Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 9:00 hodin, v zasedací místnosti zadavatele (výuková místnost, 3. patro), Zdravotnické záchranné služby, Hradecká 1690/2A, Hradec Králové. Otevírání obálek může být přítomen jeden statutární nebo zplnomocněný zástupce dodavatele. Komise otevírá obálky postupně podle toho, v jakém časovém pořadí byly nabídky do podatelny doručeny a kontrolu v souladu s ustanovením 71 odst. 8 zákona, zda je: a) nabídka zpracována v českém jazyce b) návrh rámcové servisní smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele c) podepsán krycí list nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele d) z hlediska požadovaného obsahu nabídka úplná a obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci. Přítomným zástupcům dodavatele při otevírání obálek komise po této kontrole sděluje ID údaje o dodavateli a zda nabídka splňuje všechny tyto požadavky a rovněž informaci o nabídkové ceně, tj. cena za 1 hodinu práce (z Ø z hodinových sazeb). Pokud komise zjistí, že nabídka není úplná, vyřadí ji a zadavatel pak bezodkladně písemně oznámí dodavateli rozhodnutí o vyloučení v další účasti v zadávacím řízení Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky Zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním: a) obsah nabídky b) krycí list nabídky příloha č.2 10

11 c) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (dle 53 zákona) vzor Čestného prohlášení je v příloze č. 1 zadávací dokumentace d) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (dle 54 zákona) e) doklady k prokázání finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů (dle 55 zákona) f) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (dle 56 zákona) g) doplněný a podepsaný návrh rámcové servisní smlouvy (příloha č.5) h) v případě smluvních partnerů doložení smlouvy o spolupráci s uvedením příslušných hodinových sazeb práce uvedených v krycím listu, které budou dodavatelem uplatňovány za provedené práce na podvozku, nástavbě a zástavbě vůči odběrateli i) ceníky prací (příloha č.3) a ceník vybraných náhradních dílů na všechny typy uvedených vozidel (příloha č.4) j) ostatní údaje, které tvoří nabídku DOPORUČENÍ: Nabídka by měla být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho svazku. Svazek by měl být na první straně označen názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem uchazeče. Svazek by měl být zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Zpětvzetí nabídky Dodavatel může vzít zpět svoji nabídku po jejím podání zadavateli, avšak pouze do konce lhůty pro podání nabídek. Změnu nabídky lze provést pouze tak, že dodavatel vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Čl. 9 Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií samostatně pro každé kritérium s tím, že důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřeno jejich váhou v sestupném pořadí. Získané body budou v příslušném kritériu vynásobeny jejich váhou. Součet vážených bodových zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Všechna kritéria budou vyhodnocena matematickým porovnáním nejnižší nabízené hodnoty a hodnoty hodnocené nabídky v daném kritériu. 11

12 Dílčí hodnotící kritéria jsou: váhy: 1. Cena za 1 hodinu práce (ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH 50 % 2. Cena originálních náhradních dílů 30 % 3. Vyčíslení %tuelní slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % 10 % 4. Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) 10 % Čl. 10 Ostatní ujednání Zadavatel si vyhrazuje právo: - zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku dle 84 zákona, - ověřit informace uvedené dodavatelem v nabídce a případně požádat o jejich upřesnění, - zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, - zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, - nabídky, ani jednotlivé součásti nabídek dodavatelů či vyloučených dodavatelů nebudou vráceny - uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, - jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky, V Hradci Králové dne MUDr. Jiří Mašek ředitel ZZS KHK zadavatel 12

13 Příloha č. 1 Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Prohlašuji tímto čestně, že: c) uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) uchazeč není v likvidaci, f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l) uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Toto česné prohlášení podepisuji jako. (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd.) V dne... podpis 13

14 Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Zakázka dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název: Záruční a pozáruční opravy sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Základní identifikační údaje Zadavatel Název / obchodní firma: Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace Adresa sídla / místa podnikání: Hradecká 1690, Hradec Králové 12, IČ: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoba: MUDr.Jiří Mašek, ředitel Hloušek Ladislav Tel./fax: , / Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ø cena za 1 hodinu práce bez DPH: Nabídková cena za celé plnění v CZK Samostatně DPH (sazba. %): Samostatně DPH (sazba 20 %): Cena celkem včetně DPH: 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat Podpis oprávněné osoby Titul, jméno, příjmení Funkce 14

15 TABULKA DÍLČÍCH KRITÉRIÍ Příloha č. 3 KRITÉRIA HODNOCENÍ č. 1 a č. 2 Volkswagen Škoda celkem Hodinová sazba: Mechanické práce (všeobecné opravy) Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Klempířské práce Elektronické opravy Lakýrnické práce Součet cen Ø cena hodinová sazba Cena za 1 hodinu práce podvozku (Ø z hodinových sazeb) v Kč bez DPH kritérium č.1 Cena originálních náhradních dílů kritérium č.2 KRITÉRIUM č. 3 Vyčíslení % slevy dodávaných náhradních dílů z doporučených cen výrobce vozidel v % KRITÉRIUM č. 4 Doba od příjmu vozidla do opravy (sepsání zakázkového listu) do zahájení opravy v dílně (v hodinách) Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. V dne.... Za dodavatele 15

16 Příloha č. 4 Ceník vybraných náhradních dílů Doplnění zadávací dokumentace článek 5 bod e) záruční a pozáruční opravy vozidel Název vybraných náhradních dílů Cena v Kč bez DPH Filtr Filtr 07H127401D Filtr 7H Filtr 02D Filtr Motorový olej norma VW / longlife-04 Destičky 7H Destičky 7H B Destičky 7E Kotouče 7E C Kotouče 7H D Kotouče 7H B Turbo HX Lamela s přítlačným kotoučem QX Setrvačník P Hlava motoru DX Alternátor BX Destičky brzd 7P Destičky brzd 7L E Čidlo brzd. destiček 7P C Čidlo brzd. destiček 7P Ventil 1K A Senzor odchylky tlaku A Měnič tlaku 1K Měnič tlaku 1K A Spojka D Volnoběžka E Volnoběžka C Motorek A Destičky brzd 7H Destičky brzd 7E Brzdový kotouč 7E C Celkem 16

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že:

Příloha č. 3 ZD. čestně prohlašuje, že: Příloha č. 3 ZD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E o splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek dle vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Já (my), níže podepsaný

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více