RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi 1 Počet obyvatel: (prosinec 2009) Rozloha země: 315,12 km 2. Hustota zalidnění: obyvatel/km 2 (nejvyšší v rámci Evropské unie). Administrativní uspořádání: od 1. října 2009 (zákon XVI/2009) je souostroví členěno do šesti administrativně-statistických regionů (viz mapa a tabulka). 2 Počet obcí: jméno zkratka rozloha (ha) populace 1985 populace 1995 populace 2005 populace 2009 Southern Harbour Jižní přístav Northern Harbour Severní přístav South Eastern Jihovýchod Western Západ Northern Sever SH NH SE WE NO Gozo a Comino GC Malta MLT Bezpečnostní komunita země Národní policejní silou Malty je Policejní sbor Malty (Pulizija), která spadá do pravomoci Ministerstva spravedlnosti a vnitřních záležitostí. 4 V čele sboru stojí vrchní komisař, který je přímo podřízen ministrovi. Za posledních několik let byl sbor výrazně personálně posílen. 5 1 Malta National Statistics Office <http://www.nso.gov.mt/site/page.aspx>. 2 City Population: Malta <http://www.citypopulation.de/malta.html>. 3 Jedná se celkem o 68 municipalit: 54 na ostrově Malta, 14 na ostrově Gozo, respektive 3 města, 8 městysů a 57 vesnic. Wikimedia: Malta: Administrative Divisions <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/malta_-_administrative_division.svg/800px-malta_- _administrative_division.svg.png>. Wikipedia: Malta Location Map <http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/b/b3/malta_location_map.svg/260px-malta_location_map.svg.png>. Legal Malta: The only real Maltese Business Law Portal <http://www.legal-malta.com/images/pics/localcouncils.gif>. 4 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/departments/police/police.html>. Pulizija ta Malta <http://pulizija.gov.mt> (oficiální presentace policejních sil na Maltě). 5 Eurostat: Police Officers, 29. XI <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en#>. 1

2 Tabulka znázorňuje vývoj počtu příslušníků sboru v období let 2001 až 2008: 6 rok počet policistů Armáda Malty aktuálně čítá okolo příslušníků. Na teritoriu státu navíc působí blíže neupřesněný vojenský kontingent z Itálie, střežící jižní hranici Schengenského prostoru. 8 Hasičský sbor Malty spadá pod odbor civilní ochrany Ministerstva spravedlnosti Malty. Personální údaje jsou značně roztříštěné, do struktury nicméně spadá několik stovek osob 9, strukturovaných do pěti teritoriálních hasičských stanic, jedné námořní záchranné základna respektive navíc družstva potápěčů, psovodů a kancelář pro koordinaci zásahů v zahraničí. Na teritoriálních stanicích je nepřetržitý směnný provoz (od dvou do devíti osob, podle zalidnění lokality). Součástí bezpečnostní komunity Malty je rovněž Zpravodajská služba Malty. Na Maltě je zřejmý silný prvek dobrovolnictví. Ten aktuálně ztělesňuje zejména platforma, nazvaná Jednotka nouzové a požární ochrany (Emergency Fire Rescue Unit, EFRU), která v dnešní podobě funguje od roku 2006 (přičemž integruje starší instituce tohoto typu). Členové sdružení v sobě spojují prvky hasičů, zdravotníků, civilní ochrany a námořních záchranářů a jsou k ruce profesionálním záchranářům v průběhu závažnějších mimořádných událostí (pátrání po osobách na pevnině a na moři, odklizení trosek, zvládání větších požárů, případy masových neštěstí a zranění velkého počtu osob, potápěčské zásahy atd.). 10 Dospělí členové (starší 19 let) a kadeti (ve věku 17 a 18 let) pracují bez nároku na odměnu. Základní jednotkou je švadrona o 17 osobách. Od roku 2008 EFRU provozuje propracovanou veřejnou sbírkovou činnost, ze které financuje své aktivity. Místní strážci na Maltě specifický model privatizace bezpečnosti Historie sborů obecní policie ( místních strážců, local wardens) na Maltě sahá do 8. března Právě na Mezinárodní den žen byl z rozhodnutí předsedy vlády spuštěn pilotní projekt, který dával obcím do rukou nástroj pro efektivnější udržování pořádku na jejich teritoriu. 11 Jednalo se o další krok v rámci procesu budování místního systému prosazování norem (Local Enforcement System, LES), jehož legislativní základy byly položeny už roku Doménou činnosti místních strážců byla nejprve oblast silničního provozu (řízení dopravy na problematických místech). Od roku 2003 spadá do jejich kompetence i odtahování vozidel zejména co se týče vraků, jejichž majitel je 6 Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008, s. 10. Wikipedia: law Enforcement in Malta <http:www.en.wikipedia.org/wiki/law_enforcement_in_malta>. Ministry of Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/>. 7 Osoby ve služebním poměru, k tomu je třeba připočíst něco málo přes 100 civilních zaměstnanců. 8 Armed Forces of Malta <http://afm.gov.mt/>. 9 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=131>. Dubois, C., Malta Fire Brigade (Capital City La Valette) <http://www.fire-agency.com/us/galerie/theme.asp?pre=2200&rubrique=2201&suiv=2202>. Civil Protection Malta <http://seanmcgahern.blogspot.com/2011/02/civil-protection-malta.html>. 10 Emergency Fire Rescue Unit <http://www.efru.org/>. 11 Local Enforcement System <https://les.gov.mt/descriptionles.aspx>. Infolinka k tématu lokálních bezpečnostních aktivit: 12 Ministry of Justice and Home Affairs: Local Enforcement System <http://www.mjha.gov.mt/justice/les.html>. Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 2

3 nezjistitelný, nebo nereaguje na výzvy úřadů k odtažení vozidla. Ke dni 21. října 2005 byl akční radius strážců dále rozšířen i na dohled nad dodržováním zákonů o odpadech, o chovu psů a o reklamě nejprve formou upozornění a od ledna 2006 formou pokut. Stěžejním tělesem pro koordinaci a další směřování celé agendy je Řídicí výbor pro místní bezpečnost, kterému předsedá prezident Asociace obcí Malty, a jehož členy jsou zástupci devíti společných výborů (sdružující vždy několik sousedících obcí), delegát Ministerstva spravedlnosti, zainteresované soukromé firmy a další subjekty. Obecní úřady na Maltě jsou odpovědné za každodenní bezpečnostní agendu, včetně péče o dopravní značení, parkoviště a široké spektrum informačních a poradenských aktivit pro veřejnost. Obce mohou vydávat místně platné vyhlášky, které, pokud nejsou v rozporu se zákonem, mohou být místními strážci vynucovány a jejich nedodržování sankcionováno (pokutováno). Celý mechanismus nasazování strážníků je přitom poměrně komplikovaný a stěžejní roli v něm sehrává soukromý sektor: Obec (obecní zastupitelstvo) na svém jednání stanoví, jaké služby bude požadovat (kolik osob, zhruba v jakém časovém úseku a na jakém místě, jaké činnosti jsou potřeba a jakou sumu je za takovou službu ochotna zaplatit). Tento požadavek přímo nebo cestou regionálního pověřeného úředníka v alespoň dvoudenním předstihu adresuje soukromé bezpečnostní agentuře, s níž uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování služeb soukromých strážců (dnes v této oblasti podnikají tři pro tento účel certifikované a navzájem si ostře konkurující soukromé agentury: Guard and Warden Service House Ltd.; Sterling Security a Aurelia Asset Protection Ltd.). 13 Pověřený úředník shromažďuje požadavky obcí v rámci konkrétního regionu ( společné výbory pokrývají celkem devatero mikroregionů, sdružujících vždy několik sousedních obcí). Pokouší se požadavky sladit tak, aby docílil nejlepšího poměru cena-výkon, aby jednotliví strážci mohli požadavky plnit kontinuálně, při přesunu z jedné obce do druhé). Není tomu přitom nutně vždy tak, že obce v jednom mikroregionu najaly pro výkon činnosti místních strážců stejnou agenturu. Svůj návrh pak pověřený úředník projedná s konkrétní agenturou (agenturami) a dohodnou se na fixním itineráři budoucí činnosti. Je přesně určeno, která konkrétní osoba strážce se bude kdy (dny, hodiny) a kde (obec, ulice) nacházet. Dohodnutý rozpis pak pověřený úředník v terénu průběžně kontroluje. Jakákoli odchylka od takového plánu je totiž nepřípustná. Strážci mohou (například) vybírat pokuty, jen pokud jsou splněny všechny náležitosti (nacházejí se v přesně určeném čase na určeném místě a výběr pokut jim byl v plánu určen jako požadovaná činnost). A to ani nemluvě o možném napětí mezi obcemi, pokud by pokuta za přestupek spáchaný na území obce X omylem skončila v rozpočtu obce Y. Pokuty, vybrané místními strážci se ostatně již staly nezanedbatelnou částí obecních rozpočtů. Údaj za rok 2008 hovoří o 5,8 milionu eur (tedy zhruba 145 milionů korun). Šampionem se stalo mondénní letovisko San Ġiljan. Strážci zde vybrali asi eur (tedy skoro 13,8 milionu korun), což je na zhruba zde trvale bydlících osob slušná suma. 14 Pro informaci základní pokuta za překročení 13 Jen málokteré, a to spíše ty odlehlejší obce, se rozhodly jít cestou najímání vlastních strážníků formou konkursů na zaměstnání na částečný nebo zkrácený úvazku (v obvyklé délce konání 30 hodin týdně, ale 7 dní v týdnu). Konkrétní uchazeč však musí splňovat požadavek absolvování příslušného specializovaného kursu (viz níže). 14 Councils Make 5.79m from Traffic Fines; in: Times of Malta, 19. III <http://www.timesofmalta.com/articles/view/ /local/council-make-5-79m-from-traffic-fines >. 3

4 rychlosti činí 70 eur, nižší pokuty jsou udělovány za parkování na místě pro residenty či invalidy a řadu dalších přestupků. 15 Pokud není pokuta uhrazena, znamená to úkol pro místní justici (tedy opět devět regionálně příslušných tribunálů). Místní soudy (justiční komisaři, schválení Ministerstvem spravedlnosti a místně příslušnými obecními zastupitelstvy) se specializují zejména (de facto výhradně) na řešení sporů (neplacení, odvolání, výslech svědků, posuzování údajných polehčujících okolností), souvisejících s pokutami, udělenými ze strany obecních zastupitelstev respektive místních strážců. Konkrétní obec (dožadující se pokuty) u jednání soudu zastupuje její pro tento účel určený úředník, jehož povinností je soustředit všechny důkazy o oprávněnosti uložení pokuty. Místní soud může o překládaném případu rozhodnout vlastně jen třemi způsoby: vinen (a povinen zaplatit sazebníkem určenou pokutu); nevinen; vinen, ale s ohledem na polehčující okolnosti se finanční pokuta nahrazuje důtkou. 16 Dopravní úřad Malty vede co možno nejkomplexnější databázi pokut, udělených na místní úrovni, se zvláštním důrazem na přestupky v dopravě. Jeho úkolem je zajistit, aby osoby, které se dopustily závažných dopravních přestupků, nemohly docílit obnovení svého řidičského oprávnění, aniž by zaplatily všechny dosavadní udělené pokuty. 17 Agentura (soukromá firma) je odpovědná za to, že její personál, nasazovaný jako strážci, je náležitě vyškolen, vycvičen. Pokud se jednotlivec (pracovník soukromé bezpečnostní agentury) chce stát místním strážcem, musí absolvovat pro ten účel určený certifikovaný kurs a získat příslušnou licenci (která opravňuje i k práci v rámci soukromých bezpečnostních služeb na Maltě), může si vybrat mezi dvěma vzdělávacími institucemi: Guard and Warden Academy (kterou provozuje firma Guard and Warden Service House Ltd.) a Security Academy Malta Ltd. 18 (kterou zřídila firma Signal 8 Security Ltd.). Kurs trvá alespoň 120 hodin (2 týdny teorie, 1 týden praxe na ulici ) a zahrnuje mimo jiné tyto moduly: Role místních strážců ve společnosti (pravomoci a povinnosti); Právní minimum (trestní zákoník a další normy); Role obcí, státní policie a soudních institucí; Komunikace s veřejností; Pochůzková činnost; Základy sběru a analýzy informací; Základní náležitosti psaného projevu. Uchazeč o pozici místního strážce musí zároveň splnit i další podmínky (věk alespoň 18 let, nesmí se jednat o osobu, která byla minulosti odsouzena za závažnější trestný čin nebo propuštěna z řad armády či policejního sboru pro porušení kázně, ani to nesmí být osoba, která se nachází v komplikované finanční situaci respektive vyhlásila osobní bankrot). Image místních strážců prošlo za více než deset let jejich existence postupnou proměnou. Původní očekávání čistší Malty vystřídala kritika. Většina populace souostroví by uvítala, aby se strážci méně zaměřovali na pokutování dopravních přestupků a prováděli více jiné pochůzkové činnosti přesně podle jejich oficiálního hesla Poučovat Odstrašovat Zasahovat. Pamětníci hovoří o tom, že Malta byla ještě okolo roku 1990 rájem volnomyšlenkářských řidičů. Existovala zde jen jediná semaforem řízená křižovatka, jen málo kruhových objezdů a k tomu žádné omezení co se týče alkoholu za 15 Výše pokut za nejobvyklejší dopravní přestupky je po celém území státu stanovena fixně (jinak je tomu u přestupků lokální povahy kde platí sazebníky vydávané konkrétními obcemi). Každý pokutový bloček je označen jedinečným číslem. Pokud není zaplacen na místě, je možné ho do 24 hodin zaplatit přes pro tento účel zřízený internetový portál Ministerstva spravedlnosti. 16 Výmluva na osobu blízkou na Maltě neplatí za přestupek s výjimkou nezapnutého pásu odpovídá vždy majitel vozidla. Policing OnLine Information System: Malta <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=38>. 17 Transport Malta <http://www.transport.gov.mt/home.aspx>. 18 Security Academy Malta Ltd. Local Wardens <http://www.thesecurityacademymalta.com/courses/tsa-06-local-wardens/>. 4

5 volantem. Dnes je stav silnic několikanásobně lepší, ale i optikou zahraničních turistů je zde na všech alespoň trochu frekventovaných místech přehlídkováno. 19 Nadávky a méně závažné útoky na strážníky jsou v tomto ministátě na denním pořádku. Případ z roku 2001, kdy došlo k zavraždění strážnice ženy na ostrově Gozo, zůstává naštěstí výjimkou. Součástí lokálního bezpečnostního systému je i firma Datatrak IT Services Ltd., která provozuje integrovaný obecní kamerový systém, včetně jeho technické podpory. Kamery jsou mimo jiné vybaveny software pro měření rychlosti vozidel a představují tak nový zdroj pokut do obecních rozpočtů. Státní dopravní policie se po zřízení sborů obecních strážců zaměřuje na hlídkovou činnost mimo více osídlené oblasti, respektive v noci. Ve výlučné působnosti státních dopraváků pak zůstává kontrola řidičů vozidel se zahraničními registračními značkami (zda zaplatili daň za dovoz vozidla nebo poplatek za užívání silnic na Maltě). Ilustrace: Stěžejní aktéři místní bezpečnosti na Maltě 20 Loga tří firem, provozujících na Maltě služby jako místní strážci. Guard and Warden Service House Ltd. Sterling Security Aurelia Asset Protection Ltd. 19 Ayling, E., Of Traffic Wardens, Parkers and Police; in: Malta Inside Out <http://www.maltainsideout.com>. 20 Local Enforcement System <https://les.gov.mt>. 5

6 Soukromá bezpečnostní agentura Guard and Warden Service House Ltd. a její pracovníci v roli místních strážců. 21 Bezpečnostní akademie Malta s. r. o. (Security Academy Malta Ltd.) je dceřinou společností firmy Signal 8 Security Ltd. V oblasti vzdělávání místních strážců se pokouší konkurovat zavedenější Guard and Warden Academy, která je dceřinou společností firmy Guard and Warden Service House Ltd. (viz výše). V rámci této Akademie panuje zřejmě výrazně neformální prostředí. Vedle teorie v malých učebnách je tu stěžejní praxe na ulici (stadiony, přístav atd.). Reklamní banner Akademie však nevzbuzuje příliš důvěry a jakoby naznačoval, že diplom dostane každý, kdo zaplatí školné (čemuž nasvědčují i doplňující informace, které hovoří o flexibilitě rozvrhu hodin a o přístupu orientovaném na zákazníka ) Local Warden Services <http://www.localwardens.com/warden.htm>. 22 Security Academy Malta Ltd. <http://www.thesecurityacademymalta.com/about-us/>. 6

7 3. Kriminalita na Maltě Statistika zločinnosti na Maltě je zřejmě bez záruky namísto státu (policejní sbor, statistický úřad) jediná dostupná data presentuje soukromý server Crime Malta, jehož motorem je doktor Saviour Formosa z Institutu kriminologie Maltské university. Zde je k nalezení statistika po dekádách respektive za jednotlivé roky (1998 až 2009 včetně). 23 dekáda počet zjištěných trestných činů roky počet zjištěných trestných činů léta 70. léta 80. léta 90. léta první dekáda XXI. století Růst ukazatelů (přinejmenším ve srovnání dekád) je možné do určité míry logicky vyložit jako dopad existence nových, donedávna naprosto neexistujících zločinů či skutkových podstat (například co se týče informační kriminality). Roku 2008 dále například 5,6 % kriminální statistiky tvořily případy domácího násilí, které trestní právo této země donedávna vůbec neznalo. Struktura zjištěné trestné činnosti dnes (údaje pro rok 2008) je zhruba následující: 24 krádeže (prosté i s přitěžujícími okolnostmi, včetně krádeží z vozidel) představují asi 59 % zjištěné trestné činnosti (roku 2002 to bylo asi 70 %); vandalismus (poškozování cizí věci) představuje asi 16,8 % zjištěné trestné činnosti; násilné trestné činy (zejména loupež a ublížení na zdraví) představují 7,3 % statistiky (přičemž roku 2002 to bylo výrazně méně alespoň co se týče nahlášených případů); na Maltě je spácháno nanejvýš 10 vražd ročně; 23 Formosa, S., A 50-year perspective: 1960s s; in: Crime Malta: Figures <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. 24 Formosa S., Spatial Analysis of Temporal Criminality Evolution: An Environmental Criminology Study of Crime in the Maltese Islands, University of Huddersfield, Huddersfield Formosa, S., The Dark Side of Maltese Crime; in: Malta Today, 9. IX <http://archive.maltatoday.com.mt/2009/09/09/t7.html>. Formosa, S., Reported Crime Incidences; in: Crime Malta <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. Crime Statistics for Malta, 1992 <http://www.mifsudbonnici.com/lexnet/articles/crimstat.html>. Malta Crime Rate & Statistics; in: Maltese Islands' Online Community Center <http://malta.cc/maltese-society/malta-crime-ratestatistics/>. 7

8 ročně je v zemi také (s určitými výkyvy) spácháno okolo 700 vloupání do obydlí (roku 2005 to bylo více než případů); drogových trestných činů je na Maltě ročně zjištěno asi 100; 25 pronikavě v posledních letech klesá i počet krádeží vozidel (které jsou v tomto ostrovním státě zpravidla záhy odhaleny); znásilnění, zpronevěra a korupční trestné činy v kriminální statistice Malty vůbec nefigurují, respektive takové činy nejsou prakticky vůbec hlášeny. Stejně jako jinde na světě je zřejmé, že nahlášeny nejsou všechny trestné činy, které se staly ale jenom část zde odhadem okolo 50 %. Ilustrace k problematice: 26 3D znázornění (mapa) dokládá, že zločinnost je na ostrově koncentrována do aglomerace přístavu (dvě možnosti zobrazení). Kriminalita v oblasti přístavu (La Valleta a její okolí), v roce 2006: celkový pohled a zaostření na obec Pieta, kde je koncentrována řada cílů zločinu, kde svou roli sehrávají zároveň soukromé bezpečnostní služby (parkoviště, obchodní dům). 25 Zde se jedná zpravidla o případy zadržení cizinců (zejména ze zemí Severní Afriky), tranzitujících přes Maltu do jiných členských států Evropské unie. Na ostrově přitom divoce roste marihuana, která je (spolu s tanečními drogami ) častým doplňkem akcí pod širým nebem. Marijuana Use in Malta <http://malta.cc/health-care/marijuana-use-in-malta/>. 26 Calleja, C., Do You Live in a Crime Hotspot?; in: Crime Malta, 1. II <http://www.crimemalta.com/geoclip%20maps/risc_dist_2006_crimemalta.htm>. Formosa, S., Analysing Crime; in: Crime Malta, 2008 <http://www.crimemalta.com/map.htm>. 8

9 Platforma Crime Malta provádí rovněž známkování obcí z hlediska nápadu trestné činnosti: Pomyslnou pětku (na počet obyvatel oproti celostátnímu průměru pětinásobný nápad zjištěné trestné činnosti) pro roky 2008 až 2010 dostala jen jedna obec San Giljan ( Paceville : středisko pláží, hotelů a nočních klubů na severním okraji přístavu ). Jen o málo lepší situace (dvounásobek až o něco méně než pětinásobek oproti průměru) byla za stejnou dobu trvale zjištěna v dalších čtyřech městech (Mdina, La Valletta, Floriana a San Pawl Il-Bahar). Poslední mapa znázorňuje přesuny těžiště zločinu na ostrově (z vylidňujících se lokalit do nově rostoucích sídlišť). Profesor Formosa k tomu dodává, že v obecném diskursu veřejnost stereotypně nejhůře hodnotí bezpečnostní situaci v obcích Bormla, Qormi a Gzira, kde v rámci určitých ghett žije velký počet obvyklých podezřelých co se týče trestné činnosti. Tyto tři lokality samotné však nejsou místy, kde by byl hlášen nějak závratný počet případů zločinu a to z logických důvodů: pachatelé nejsou aktivní v místě svého bydliště a zároveň zde není mnoho co ukrást či koho přepadnout. Ačkoli zločinecká scéna na Maltě nijak zvlášť nevybočuje z průměru, na samém konci roku 2010 zdejší společnost vzrušily tři specifické incidenty: 27 Zřejmě nájemná vražda podnikatele, který byl zaangažován v řadě sporných soudních případů (23. listopad 2010, La Valletta). Výbuch bomby zranil tři osoby na ředitelství veřejného dopravního podniku. Čin je vykládán jako útok proti částečné privatizaci této společnosti, plánované na rok 2011 (3. prosinec 2010). Nález výrobní linky na výbušné systémy v opuštěné továrně (17. prosinec 2010). Nemalou výzvou pro dnešní Maltu je velká imigrační vlna. Roku 2006 na ostrově požádalo o azyl cca osob (až na výjimky ze zemí severní a Subsaharské Afriky) a tento trend dále pokračuje (roku 2007 to bylo asi osob, roku 2008 okolo osob; údaje, vztahující se k situaci ke konci roku 2010 a celému roku 2011, kdy probíhala řada společenských změn v Tunisku, Egyptě a Libyi, nejsou zatím k disposici). Zástupci Malty na mezinárodní úrovni opakovaně zdůrazňují, že počítáno na obyvatele je to zhruba totéž, jako kdyby do Německa zamířilo imigrantů měsíčně a dožaduje se z toho titulu unijní solidarity. Krajinu na Maltě tak dále pokrývají stanová městečka imigrantů a tato skutečnost se odráží jak na statistice kriminality, tak na perspektivě rychlé islamizace ostrovů. Situace s sebou přináší i růst rasově (nacionalisticky) motivovaných incidentů ze strany starousedlé populace, stejně jako její větší ochotu naslouchat politickým silám, nabízejícím řešení pomocí vlády pevné ruky Malta 2011 Crime and Safety Report; in: OSAC, 9. III <https://www.osac.gov/pages/contentreportdetails.aspx?cid=10599>. 28 Došlo i k útokům na advokáty imigrantů (z řad obhájců lidských práv, duchovních a novinářů). 9

10 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sektor jako takový na Maltě vznikl de facto v souvislosti s prvními právními akty v této oblasti z roku Dnes jsou soukromé bezpečnostní agentury a jejich personál běžným jevem a na řadě míst a pozic de facto nahrazují policisty. Soukromý sektor tak dokáže zvládat i tak náročné akce, jako například setkání představitelů vlád zemí Britského společenství národů (Commonwealth), které se na Maltě konalo roku Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: 29 Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 30 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Zákon o soukromé ostraze a místních strážcích ze dne 27. VIII č. X Nařízení ze dne 25. V ustavující Radu bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 32 Nařízení ze dne 1. I vymezující činnost Rady bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 33 Právní oznámení č. 160/1996 o regulaci soukromé ostrahy. Právní oznámení č. 115/2002 o činnostech soukromé ostrahy a místních strážců. Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních záležitostí (zejména co se týče výše správních poplatků za licence, vzorů související žádostí a dalších formulářů a standardů výcviku) a Kancelář policejního komisaře. Prevence a odhalování nepovoleného vstupu do střežených prostor či objektů. Prevence a odhalování poškozování, zcizení či nenáležité užívání střeženého majetku. Kontrola respektive regulace pohybu osob a vozidel v určitém území, s cílem zabránit újmám na zdraví osob, poškození majetku a docílit plynulost provozu. Ochrana osob před fyzickou újmou. Další formy ochrany majetku. Přeprava peněz a jiných cenností. Provozování a pronájem obrněných vozidel, trezorů, skladišť a dalších zařízení (které nejsou v rozporu s úpravou poskytování bankovních služeb) pro bezpečné uschování majetku. Výroba, distribuce, instalace a servis technických prostředků v bezpečnostní oblasti (alarmy, kamerové systémy). Provozování detektivních a bezpečnostně-poradenských služeb. Jakékoli další činnosti, které by Ministerstvo určilo. 29 Private Security: A Report from Malta; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Private Security Regulation: Malta <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 31 Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 32 Order of 25 May 1999 Establishing Security Services Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1999_establish_wages_council.pdf>. 33 Order of 1 January 2002 Regulating the Activities of the Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_2002_wagecouncil.pdf>. 10

11 Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Licence pro právnické osoby (opravňující k založení a provozování bezpečnostní agentury) vydává policejní komisař. Pro každou činnost (přinejmenším obyčejnou strážní činnost a výkon činností místních strážců existují odlišné specifické licence. Licence platí jeden rok, pak je třeba ji v případě zájmu obnovit. Ke každé žádosti je třeba doložit informace o tom, že žádající subjekt: Vlastní oprávnění k podnikání. Disponuje příslušným (licencovaným) personálem. Uhrazdil příslušné správní poplatky. Uzavřel pojištění odpovědnosti za škody způsobené firmou (personálem). Doložil blíže neupřesněné požadované specializované vzdělání (a/nebo profesionální zkušenost) u vedoucích pracovníků. Podal policejnímu orgánu informace o předpokládané vykonávané činnosti (povaha činnosti, předpokládaní zákazníci). Podal policejnímu orgánu informace o vlastnické struktuře žádající právnické osoby. Podal policejnímu orgánu prohlášení o absenci konfliktu zájmů (ve vztahu ke klientovi, kterému budou poskytovány služby). Předložil výkaz o dosavadním hospodaření, z něhož je patrná finanční stabilita žádajícího subjektu. Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Omezení pro vstup na trh Policejní komisař může přitom požadovat de facto jakékoli další doplňující informace. Souhlasné stanovisko policejního komisaře musí potvrdit ministr spravedlnosti. Související licence pro jednotlivce (strážce) vydává rovněž policejní komisař. Pro každou oblast činností je vydáván jiný druh licence. Licence platí 1 rok a je obnovována po absolvování opakovacího kursu. Podmínkou pro vydání licence je u žadatele přinejmenším: Minimální věk 18 let. Doklad o absolvování příslušného školení (kursu). Policejní orgány mohou konkrétní osobě stanovit de facto libovolné doplňující podmínky, jejichž splnění podmiňuje udělení licence. Týká se osob (fyzických ale v některých ukazatelích i právnických), které: Byly v době kratší 5 let od podání žádosti odsouzeny k pokutě vyšší než cca eur nebo se dopustily přečinů proti veřejnému pořádku. Byly vyloučeny z řad policejních sil nebo armády pro nenáležité chování. Paralelně pracují ve veřejném sektoru. Se nachází v komplikované finanční situaci nebo vyhlásily osobní bankrot. Postrádají náležitou kvalifikaci. Nebo u kterých existuje jiný závažný důvod pro neudělení 11

12 Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Střelné zbraně Pravomoci licence. Používání uniforem je povinné. Jejich vzhled musí schválit policejní komisař Malty. Identifikační průkazy personálu agentur jsou vydávány Kanceláří policejního komisaře Malty a po dobu jejich životnosti/platnosti zůstávají jejím majetkem. Použití střelných zbraní personálem soukromých bezpečnostních agentur při výkonu jejich činnost je zakázáno. Pouze omezení pravomoci v oblasti prohledání osoby a zajištění neoprávněně přenášeného majetku avšak k tomu může dojít pouze se souhlasem takto prohledávané osoby. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Ano, tyto služby rozhodně existují, respektive jsou na vzestupu. Vedle podrobněji rozvedeného modelu místních strážců je běžný výkon činnosti s rámci řady dalších veřejných institucí (včetně muzeí či mezinárodního letiště). Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Sankce Administrativní sankce: odnětí či pozastavení platnosti licence, vázané na firmu či na osobu (proti tomuto kroku se je možné odvolat k ministru spravedlnosti a vnitřních věcí Malty) Pracovní doba Trestní sankce (zejména za podnikání bez platné licence): pokuty uložené právnické osobě (agentuře) až do výše cca eur; pokuty uložené fyzické osobě (strážci, jinému zaměstnanci) až do výše cca eur; odvětí svobody (osoba ve vedení agentury až v délce trvání 1 roku; řadový zaměstnec až v délce trvání 6 měsíců). Obvyklá pracovní doba je stanovena na 40 až 48 hodin týdně (v rámci směnného provozu, kdy jedna směna nepřesáhne 13 kontinuálních hodin). Osoba, zaměstnaná na dobu neurčitou (kmenový pracovník) disponuje obvykle následujícími právy: v rámci každé směny 30 minut trvající přestávka; každý týden přinejmenším jeden celý volný den (24 hodin); dovolená v trvání 24 dní (respektive 4 týdnů a 4 dní); 15 dní zcela proplácené nemocenské ročně a dalších 15 dní nemocenské vyplácené ve výši 50 % mzdy; v případě pracovního úrazu s důsledkem pracovní neschopnosti je pracovníkovi poskytnut celý 1 rok plný plat; 3 dny volna v případě sňatku, 3 dny volna v případě úmrtí blízké osoby a 2 dny volna v případě narození dítěte (u mužů); Každý pracovník musí být na libovolně dlouhou dobu uvolněn za účelem podání svědectví u soudu (v souvislosti s výkonem činnosti). Mzdy a příplatky Přesčasy je možné dohodou řešit jak jejich proplácením (hodinová mzda navýšená o 50 %), tak formou poskytnutí náhradního volna. Roku 2010 vláda Malty stanovila minimální mzdu (Legal Notice 378 of 2009). 34 Úprava platná pro rok 2010 (předpokládá se průběžná 34 Minimum Wage in Malta <http://malta.cc/investment-opportunities/minimum-wage-malta/>. 12

13 valorizace údaje ve vztahu k meziroční inflaci) operuje s těmito částkami (na týden, při předpokladu 5 dnů po 8 hodinách práce, není zřejmé, zda se jedná o hrubou mzdu, či mzdu po zdanění): 142,67 eur pro osoby mladší 17 let; 145,51 eur pro osoby ve věku 17 let; 152,29 eur pro osoby starší 18 let. Počet firem Zaměstnané osoby Obrat Výcvik Pro rok 2008 materiály CoESS hovořily o minimální mzdě (v rámci sektoru) ve výši zhruba 118 eur týdně. Roku 2003 se jednalo zřejmě o pouhých 6 firem. Dne je tento údaj mnohem vyšší (přinejmenším licensovaných 22 firem). Tři z nich bývají označovány jako velké, celoplošné, další jsou pak firmy střední velikosti, respektive specializované na určitý segment služeb (nebo na jednoho nebo několik málo zákazníků). Odhady počtu osob zaměstnaných v rámci sektoru se mohou propastně lišit (od 700 do asi osob). Podle policejních orgánů bylo za dobu aktuálně platné právní úpravy vydáno okolo licencí (vázaných na osobu a vydávaných na jeden rok), opravňujících k výkonu aktivit v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti, přičemž jen asi z nich bylo obnoveno. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Současný právní rámec podmiňuje získání licence (oprávnění na osobu, pro jeden rok) absolvováním vstupního (45 hodin) a opakovaného ( osvěžovacího ) kursu v trvání 10 hodin. Výcvik zpravidla hradí žadatel (fyzická osoba) ze svých zdrojů a provozují ho státem certifikovaná vzdělávací střediska (což nutně nemusí být samotné agentury). Zvláštní požadavky jsou kladeny personál, který se pohybuje na letišti 35 a v přístavech. Standardizační úřad Malty (Malta Standards Authority, MSA instituce podřízená přímo předsedovi vlády) 36 opakovaně volá po modifikaci stávajícího systému, s tím, že model z roku 1996 již nepokrývá současné požadavky na personál soukromých bezpečnostních agentur. Z tohoto důvodu je zatím neúspěšně požadováno modifikovat vstupní a rozšířit (na 20 hodin) opakovací kursy tím způsobem, aby obsahovaly tyto moduly: Právní minimum (různé formy zločinu, jejich definice a závažnost; právní řád Malty; základní lidská práva a svobody). Role policejního sboru a dalších úřadů Malty. Základy srozumitelné psaného projevu (pro vedení záznamů o incidentech). Základy bezpečnostní taktiky (zklidnění situace na místě incidentu; komunikace s problémovými osobami; snaha o smírné řešení vyhrocených situací; zajištění prvotních stop pro potřeby případného policejního vyšetřování). 35 Mezinárodní letiště Malta bylo roku 2010 označeno za Nejlepší evropské letiště <http://www.maltairport.com>. 36 Awtorità Maltija dwar l-istandards <http://www.doi.gov.mt/en/bodies/authorities/malta_standards.asp>. 13

14 Evakuace prostor, kde došlo k výhružkám bombovým útokem. První pomoc a základy požární ochrany (včetně procvičení). Etické minimum (integrita, protikorupční aspekt). Rovnost příležitostí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odbory Opakovaně je zvažována možnost vytvoření specializované vzdělávacího střediska ( akademie ) pro personál soukromých bezpečnostních služeb. Toto téma je ve všeobecném smyslu legislativně ošetřeno, přičemž konkrétní firmy mohou tuto oblast dále rozvádět ve svých vnitřních ustanoveních. Problematiku pokrývá zákon o ochraně zdraví při práci a Úřadu kontroly bezpečnosti práce. 37 Stěžejní jsou v této oblasti dvě asociace: levicová Všeobecná unie pracujících (General Workers Union, GWU) 38 a politicky neutrální Maltská unie pracujících (Union Haddiema Maghqudin Malta Workers Union, (UHM) Výzvy a problémy v rámci sektoru 40 Trnem v oku řadě komentátorů je naprostá dominance ceny jako relevantního faktoru pro nabídku a poptávku po službách (snad s výjimkou přepravy cenností a instalace a servisu bezpečnostní techniky). Firma pak nevidí prostor, kde vzít prostředky pro lepší výcvik svého personálu (protože ty se jí prostě nevrátí). Trh tlačí na firmy, aby byly flexibilnější (aby dokázaly zajistit širší spektrum aktivit recepční služby, administrativa, aby zvýšily časovou pružnost svého personálu), aby více vzdělávaly, respektive kultivovaly personál (zejména ten, který přichází do styku s veřejností), ale hlavně aby modifikovaly své ceny (aby se investice vrátila). Tlaku na personál agentur nahrává i rozkolísání ekonomiky a vyšší nezaměstnanost. Množí se případy, kdy je personál nucen k provádění neproplácených nebo jen částečně proplácených přesčasů. Existence nekalé konkurence černého trhu, tedy nekvalifikovaných skupin osob s nejasným pozadím. Současná legislativa neupravuje do detailů nutnost celoživotního (průběžného) vzdělávání personálu agentur. I vstupní vzdělávání je podle některých subjektů příliš všeobecné a zasluhovalo by modernisovat. Proces licencování některé subjekty označily za nedostatečně transparentní (zejména v případě přesunu osob od jedné agentury k jiné). Získání licence (pro osobu) někdy představuje začarovaný kruh. Aby byla vydána, musí osoba strávit určitou dobu na stáži v již fungující agentuře. Ale agentury o nekvalifikované stážisty nejeví příliš velký zájem. Osoby si tak musí často zaplatit výcvik u specializovaných subjektů (nikoli nutně agentur) samy. 37 Occupational Health and Safety Authority (OHSA) <http://www.ohsa.org.mt/>. 38 General Workers Union <http://gwu.org.mt/>. 39 Union Haddiema Maghqudin <https://www.uhm.org.mt/home.aspx>. 40 St John, J., The Private Security Sector in Malta: Legal Aspects; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Seychell, A., Private Guards in Malta: Indicators of Critical Overview; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s

15 Tím že osoba (strážce) za obnovovací (stejně jako vstupní) kurs platí, existuje určitý vzájemný vtah mezi ní a školící institucí (přinejmenším dvě konkurenční školy ). Boj o studenta tak může sklouzávat k tomu, že namísto skutečného vzdělávání se jedná o formální záležitost, kde dominuje potápění a výlety. Institucionální kontrola strážců (míry jejich vzdělání atd.) je údajně často pouze formální. Pokud se nicméně osoba dostatečně vyškolí a získá širší spektrum znalostí, firmu často opustí a míří buďto do jiné agentury nebo zcela mimo sektor. Někteří zákazníci dokonce vytahují personál z agentury (aby vykonával stejnou službu, ale již jako jejich vlastní zaměstnanec, často maskovaně jako požární technik ). Firma Security Service Malta se zviditelňuje reklamami na závodech rychlých vozů. 41 Relativně značně široký záběr činností firmy TruSecure (inzerce ve Zlatých stránkách). 42 Chcete vědět více: Zlaté stránky na Maltě: sekce detektivní agentury Security Service Malta Ltd. <http://www.security.com.mt/info/group.html>. 42 Yellow Pages Malta TruSecure Advert <http://www.yellowpages.com.mt/malta-advert/ aspx>. 43 Private Investigators <http://www.yellowpages.com.mt/malta/investigators-private-in-malta-gozo.aspx>. 15

16 6. Jednotlivé soukromé bezpečnostní agentury na Maltě (ilustrativní, nikoli vyčerpávající výčet) 44 Judicious and Faithful Security and Consultancy Services Ltd. Sterling Security Co. Ltd. Group 4 Services Malta Ltd. Security Service Malta Ltd. The Guard and Warden Service House Ltd. Firma byla založena roku Těžiště její činnosti spočívá v oblasti ostrahy budov (hotely, plážové komplexy, parkoviště, zdravotnická zařízení, zábavní podniky, obchodní domy, staveniště) a pořadatelských službách. Firma byla založena roku 1993 a je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců (aktuálně zřejmě pro 14 obcí). 45 Vedle toho poskytuje celé spektrum dalších činností (ostraha, technické služby, konzultační služby). Jedná se o pobočku nadnárodní společnosti, zabývající se širokým spektrem aktivit v oblasti soukromé bezpečnosti. (včetně přepravy cenností, výcviku a konzultací). Je personálně jednou z největších firem v sektoru na ostrovech (avizuje 174 zaměstnanců). Firma mimo jiné zajišťuje ostrahu (bezpečnost) mezinárodního letiště na Maltě. Firma byla založena roku Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců, a to včetně provozování vlastní akademie zajišťující jejich vzdělávání (i pro personál jiných agentur). Prostřednictvím sesterské firmy Securital Ltd. nabízí i napojení na pulty ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu. C. T. Park Ltd. Firma byla založena roku 2001 s cílem ovládnout trh s parkovacími službami (k jejich výkonu je potřeba na osobu vázaný certifikát). I. Q. Security and Investigation (I. Q. Services) Trusecure Gladiator Security Ltd. 8 Security Services Malta Ltd. Blackgaurd Security Services Collision Scene Investigation Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí, pro fyzické i právnické osoby. Zároveň provozuje obchod se špionážními pomůckami. Firma nabízí detektivní služby, přepravu peněz, právní servis a celou řadu dalších služeb. Firma byla založena roku Je zaměřena na poskytování služeb v zábavním průmyslu, včetně ochrany natáčecích štábů, působících na Maltě. Firma stála mimo jiné roku 2009 u zrodu Bezpečnostní akademie na Maltě. Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí. Firma specializovaná na vyšetřování okolností dopravních nehod (vytváření podkladů pro pojišťovny a případné policejní vyšetřování). mt/ group.html malta/contactus.html com.mt D-Tect Investigation Firma poskytující detektivní služby. dtectinv Falcon investigation Firma poskytující detektivní služby. /falcon1pi/ Private Investigation Malta Total Security Services Aurelia Asset Protection Ltd. Firma poskytující detektivní služby. Specialista na osobní ochranu VIP osob a přepravu cenností. Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců. Vedle toho poskytuje služby napojení na pult centrální ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu, udržování pořádku na sportovních utkáních atd. alta.com ourmainsponsoraurelia.htm 44 Vedle uvedených firem, o kterých se autorovi podařilo získat více informací, se otevřené zdroje zmiňují i řadě dalších, zřejmě spíše menších uskupení: Grange Security and Consultancy Services Ltd.; Oscar 7; Khiron Security Ltd.; Personal Security Services Ltd.; City Security Ltd.; Signal; Euro Security Co. Ltd.; Safetrust Security; Services Ltd. a SSA. Times of Malta: Private Investigations <http://www.timesofmalta.com/classifieds/private-investigations>. Search Malta: Private Investigations <http://www.searchmalta.com/dir/companies/security_and_protection/private_investigation/index.shtml>. 45 Sterling Security: Warden Services <http://www.sterlingsecurity.com.mt/warden_services.htm>. 16

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze krulik@polac.cz Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 30. prosince 2009 Částka 197 OBSAH Část I 172. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 30. prosince 2009,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení

ZÁVAZNÝ POKYN. policejního prezidenta ze dne 14. ledna 1998, Čl. 1 Úvodní ustanovení POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Datum vydání: 14. ledna 1998 PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Obsah: Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačního

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ...

MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne: ... MÍSTNÍ UJEDNÁNÍ ze dne: domácí fotbalový klub.... hostující fotbalový klub S ohledem na dohodu uzavřenou mezi Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR ), Ligovou fotbalovou asociací (dále jen

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68q odst. 2 zákona č. 221/1999

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Základy práva a organizace

Základy práva a organizace 5. Základy práva a organizace 5 - Základy práva a organizace Počet vyučovacích hodin předmětu 61 Počet vyučovacích hodin bloku: 5.1 - Základy práva 49 5.2 - Základy organizace 12 Forma výuky: přednáška,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Bezpečnostní školení osob na malých letištích

Bezpečnostní školení osob na malých letištích Bezpečnostní školení osob na malých letištích Lektor: Jaromír Fatka ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Školení provedeno na základě příslušných odstavců Bezpečnostního programu letiště Cíl školení Získat potřebné

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 5/2015 Účinnost od 5. srpna 2015 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: KYPR

RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: KYPR Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017

SBÍRKA PŘEDPISŮ. Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 SBÍRKA PŘEDPISŮ Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z Číslo předpisu 10/2016 Účinnost od 1. ledna 2017 Předseda organizační komise ČAS vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka

Povinnost iniciativy. (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Povinnost iniciativy (základní povinnost policisty a zaměstnance policie) Zpracoval: JUDr. Josef Hrudka Obecně povinnosti Předem stanovený souhrn činností, chování, jednání a vystupování, který povinná

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA VÝKON SLUŽBY Služba Základní cíl OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA Zajištění ochrany života a zdraví uživatelů a návštěvníků olomouckého archivního areálu (dále jen objektu objednatele ), ochrana majetku

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 26. října 2015 č. 869

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 26. října 2015 č. 869 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2015 č. 869 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 30. září 2015 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje VÝSLEDNOST Krajského ředitelství policie Zlínského kraje 2014 ZÁKLADNÍ DATA Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky 2 ZÁKLADNÍ DATA 3 ZÁKLADNÍ DATA PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ PLÁN SKUTEČ T.j.

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Analýza systémových problémů Ex-ante hodnocení OP PS ČR-PR 2014+

Analýza systémových problémů Ex-ante hodnocení OP PS ČR-PR 2014+ ČESKO-POLSKÉ POHRANIČÍ: BEZPEČNOST A PREVENCE RIZIK PROCES Analýza systémových problémů Ex-ante hodnocení OP PS ČR-PR 2014+ Ing. Michal Samiec PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. E-mail:

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více