RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA"

Transkript

1 Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů je možné tvrdit, že se jedná o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS. RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: MALTA Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze 1. Základní údaje o zemi 1 Počet obyvatel: (prosinec 2009) Rozloha země: 315,12 km 2. Hustota zalidnění: obyvatel/km 2 (nejvyšší v rámci Evropské unie). Administrativní uspořádání: od 1. října 2009 (zákon XVI/2009) je souostroví členěno do šesti administrativně-statistických regionů (viz mapa a tabulka). 2 Počet obcí: jméno zkratka rozloha (ha) populace 1985 populace 1995 populace 2005 populace 2009 Southern Harbour Jižní přístav Northern Harbour Severní přístav South Eastern Jihovýchod Western Západ Northern Sever SH NH SE WE NO Gozo a Comino GC Malta MLT Bezpečnostní komunita země Národní policejní silou Malty je Policejní sbor Malty (Pulizija), která spadá do pravomoci Ministerstva spravedlnosti a vnitřních záležitostí. 4 V čele sboru stojí vrchní komisař, který je přímo podřízen ministrovi. Za posledních několik let byl sbor výrazně personálně posílen. 5 1 Malta National Statistics Office <http://www.nso.gov.mt/site/page.aspx>. 2 City Population: Malta <http://www.citypopulation.de/malta.html>. 3 Jedná se celkem o 68 municipalit: 54 na ostrově Malta, 14 na ostrově Gozo, respektive 3 města, 8 městysů a 57 vesnic. Wikimedia: Malta: Administrative Divisions <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/malta_-_administrative_division.svg/800px-malta_- _administrative_division.svg.png>. Wikipedia: Malta Location Map <http://wpcontent.answers.com/wikipedia/commons/thumb/b/b3/malta_location_map.svg/260px-malta_location_map.svg.png>. Legal Malta: The only real Maltese Business Law Portal <http://www.legal-malta.com/images/pics/localcouncils.gif>. 4 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/departments/police/police.html>. Pulizija ta Malta <http://pulizija.gov.mt> (oficiální presentace policejních sil na Maltě). 5 Eurostat: Police Officers, 29. XI <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en#>. 1

2 Tabulka znázorňuje vývoj počtu příslušníků sboru v období let 2001 až 2008: 6 rok počet policistů Armáda Malty aktuálně čítá okolo příslušníků. Na teritoriu státu navíc působí blíže neupřesněný vojenský kontingent z Itálie, střežící jižní hranici Schengenského prostoru. 8 Hasičský sbor Malty spadá pod odbor civilní ochrany Ministerstva spravedlnosti Malty. Personální údaje jsou značně roztříštěné, do struktury nicméně spadá několik stovek osob 9, strukturovaných do pěti teritoriálních hasičských stanic, jedné námořní záchranné základna respektive navíc družstva potápěčů, psovodů a kancelář pro koordinaci zásahů v zahraničí. Na teritoriálních stanicích je nepřetržitý směnný provoz (od dvou do devíti osob, podle zalidnění lokality). Součástí bezpečnostní komunity Malty je rovněž Zpravodajská služba Malty. Na Maltě je zřejmý silný prvek dobrovolnictví. Ten aktuálně ztělesňuje zejména platforma, nazvaná Jednotka nouzové a požární ochrany (Emergency Fire Rescue Unit, EFRU), která v dnešní podobě funguje od roku 2006 (přičemž integruje starší instituce tohoto typu). Členové sdružení v sobě spojují prvky hasičů, zdravotníků, civilní ochrany a námořních záchranářů a jsou k ruce profesionálním záchranářům v průběhu závažnějších mimořádných událostí (pátrání po osobách na pevnině a na moři, odklizení trosek, zvládání větších požárů, případy masových neštěstí a zranění velkého počtu osob, potápěčské zásahy atd.). 10 Dospělí členové (starší 19 let) a kadeti (ve věku 17 a 18 let) pracují bez nároku na odměnu. Základní jednotkou je švadrona o 17 osobách. Od roku 2008 EFRU provozuje propracovanou veřejnou sbírkovou činnost, ze které financuje své aktivity. Místní strážci na Maltě specifický model privatizace bezpečnosti Historie sborů obecní policie ( místních strážců, local wardens) na Maltě sahá do 8. března Právě na Mezinárodní den žen byl z rozhodnutí předsedy vlády spuštěn pilotní projekt, který dával obcím do rukou nástroj pro efektivnější udržování pořádku na jejich teritoriu. 11 Jednalo se o další krok v rámci procesu budování místního systému prosazování norem (Local Enforcement System, LES), jehož legislativní základy byly položeny už roku Doménou činnosti místních strážců byla nejprve oblast silničního provozu (řízení dopravy na problematických místech). Od roku 2003 spadá do jejich kompetence i odtahování vozidel zejména co se týče vraků, jejichž majitel je 6 Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008, s. 10. Wikipedia: law Enforcement in Malta <http:www.en.wikipedia.org/wiki/law_enforcement_in_malta>. Ministry of Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/>. 7 Osoby ve služebním poměru, k tomu je třeba připočíst něco málo přes 100 civilních zaměstnanců. 8 Armed Forces of Malta <http://afm.gov.mt/>. 9 Ministry for Justice and Home Affairs <http://www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=131>. Dubois, C., Malta Fire Brigade (Capital City La Valette) <http://www.fire-agency.com/us/galerie/theme.asp?pre=2200&rubrique=2201&suiv=2202>. Civil Protection Malta <http://seanmcgahern.blogspot.com/2011/02/civil-protection-malta.html>. 10 Emergency Fire Rescue Unit <http://www.efru.org/>. 11 Local Enforcement System <https://les.gov.mt/descriptionles.aspx>. Infolinka k tématu lokálních bezpečnostních aktivit: 12 Ministry of Justice and Home Affairs: Local Enforcement System <http://www.mjha.gov.mt/justice/les.html>. Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 2

3 nezjistitelný, nebo nereaguje na výzvy úřadů k odtažení vozidla. Ke dni 21. října 2005 byl akční radius strážců dále rozšířen i na dohled nad dodržováním zákonů o odpadech, o chovu psů a o reklamě nejprve formou upozornění a od ledna 2006 formou pokut. Stěžejním tělesem pro koordinaci a další směřování celé agendy je Řídicí výbor pro místní bezpečnost, kterému předsedá prezident Asociace obcí Malty, a jehož členy jsou zástupci devíti společných výborů (sdružující vždy několik sousedících obcí), delegát Ministerstva spravedlnosti, zainteresované soukromé firmy a další subjekty. Obecní úřady na Maltě jsou odpovědné za každodenní bezpečnostní agendu, včetně péče o dopravní značení, parkoviště a široké spektrum informačních a poradenských aktivit pro veřejnost. Obce mohou vydávat místně platné vyhlášky, které, pokud nejsou v rozporu se zákonem, mohou být místními strážci vynucovány a jejich nedodržování sankcionováno (pokutováno). Celý mechanismus nasazování strážníků je přitom poměrně komplikovaný a stěžejní roli v něm sehrává soukromý sektor: Obec (obecní zastupitelstvo) na svém jednání stanoví, jaké služby bude požadovat (kolik osob, zhruba v jakém časovém úseku a na jakém místě, jaké činnosti jsou potřeba a jakou sumu je za takovou službu ochotna zaplatit). Tento požadavek přímo nebo cestou regionálního pověřeného úředníka v alespoň dvoudenním předstihu adresuje soukromé bezpečnostní agentuře, s níž uzavřela smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování služeb soukromých strážců (dnes v této oblasti podnikají tři pro tento účel certifikované a navzájem si ostře konkurující soukromé agentury: Guard and Warden Service House Ltd.; Sterling Security a Aurelia Asset Protection Ltd.). 13 Pověřený úředník shromažďuje požadavky obcí v rámci konkrétního regionu ( společné výbory pokrývají celkem devatero mikroregionů, sdružujících vždy několik sousedních obcí). Pokouší se požadavky sladit tak, aby docílil nejlepšího poměru cena-výkon, aby jednotliví strážci mohli požadavky plnit kontinuálně, při přesunu z jedné obce do druhé). Není tomu přitom nutně vždy tak, že obce v jednom mikroregionu najaly pro výkon činnosti místních strážců stejnou agenturu. Svůj návrh pak pověřený úředník projedná s konkrétní agenturou (agenturami) a dohodnou se na fixním itineráři budoucí činnosti. Je přesně určeno, která konkrétní osoba strážce se bude kdy (dny, hodiny) a kde (obec, ulice) nacházet. Dohodnutý rozpis pak pověřený úředník v terénu průběžně kontroluje. Jakákoli odchylka od takového plánu je totiž nepřípustná. Strážci mohou (například) vybírat pokuty, jen pokud jsou splněny všechny náležitosti (nacházejí se v přesně určeném čase na určeném místě a výběr pokut jim byl v plánu určen jako požadovaná činnost). A to ani nemluvě o možném napětí mezi obcemi, pokud by pokuta za přestupek spáchaný na území obce X omylem skončila v rozpočtu obce Y. Pokuty, vybrané místními strážci se ostatně již staly nezanedbatelnou částí obecních rozpočtů. Údaj za rok 2008 hovoří o 5,8 milionu eur (tedy zhruba 145 milionů korun). Šampionem se stalo mondénní letovisko San Ġiljan. Strážci zde vybrali asi eur (tedy skoro 13,8 milionu korun), což je na zhruba zde trvale bydlících osob slušná suma. 14 Pro informaci základní pokuta za překročení 13 Jen málokteré, a to spíše ty odlehlejší obce, se rozhodly jít cestou najímání vlastních strážníků formou konkursů na zaměstnání na částečný nebo zkrácený úvazku (v obvyklé délce konání 30 hodin týdně, ale 7 dní v týdnu). Konkrétní uchazeč však musí splňovat požadavek absolvování příslušného specializovaného kursu (viz níže). 14 Councils Make 5.79m from Traffic Fines; in: Times of Malta, 19. III <http://www.timesofmalta.com/articles/view/ /local/council-make-5-79m-from-traffic-fines >. 3

4 rychlosti činí 70 eur, nižší pokuty jsou udělovány za parkování na místě pro residenty či invalidy a řadu dalších přestupků. 15 Pokud není pokuta uhrazena, znamená to úkol pro místní justici (tedy opět devět regionálně příslušných tribunálů). Místní soudy (justiční komisaři, schválení Ministerstvem spravedlnosti a místně příslušnými obecními zastupitelstvy) se specializují zejména (de facto výhradně) na řešení sporů (neplacení, odvolání, výslech svědků, posuzování údajných polehčujících okolností), souvisejících s pokutami, udělenými ze strany obecních zastupitelstev respektive místních strážců. Konkrétní obec (dožadující se pokuty) u jednání soudu zastupuje její pro tento účel určený úředník, jehož povinností je soustředit všechny důkazy o oprávněnosti uložení pokuty. Místní soud může o překládaném případu rozhodnout vlastně jen třemi způsoby: vinen (a povinen zaplatit sazebníkem určenou pokutu); nevinen; vinen, ale s ohledem na polehčující okolnosti se finanční pokuta nahrazuje důtkou. 16 Dopravní úřad Malty vede co možno nejkomplexnější databázi pokut, udělených na místní úrovni, se zvláštním důrazem na přestupky v dopravě. Jeho úkolem je zajistit, aby osoby, které se dopustily závažných dopravních přestupků, nemohly docílit obnovení svého řidičského oprávnění, aniž by zaplatily všechny dosavadní udělené pokuty. 17 Agentura (soukromá firma) je odpovědná za to, že její personál, nasazovaný jako strážci, je náležitě vyškolen, vycvičen. Pokud se jednotlivec (pracovník soukromé bezpečnostní agentury) chce stát místním strážcem, musí absolvovat pro ten účel určený certifikovaný kurs a získat příslušnou licenci (která opravňuje i k práci v rámci soukromých bezpečnostních služeb na Maltě), může si vybrat mezi dvěma vzdělávacími institucemi: Guard and Warden Academy (kterou provozuje firma Guard and Warden Service House Ltd.) a Security Academy Malta Ltd. 18 (kterou zřídila firma Signal 8 Security Ltd.). Kurs trvá alespoň 120 hodin (2 týdny teorie, 1 týden praxe na ulici ) a zahrnuje mimo jiné tyto moduly: Role místních strážců ve společnosti (pravomoci a povinnosti); Právní minimum (trestní zákoník a další normy); Role obcí, státní policie a soudních institucí; Komunikace s veřejností; Pochůzková činnost; Základy sběru a analýzy informací; Základní náležitosti psaného projevu. Uchazeč o pozici místního strážce musí zároveň splnit i další podmínky (věk alespoň 18 let, nesmí se jednat o osobu, která byla minulosti odsouzena za závažnější trestný čin nebo propuštěna z řad armády či policejního sboru pro porušení kázně, ani to nesmí být osoba, která se nachází v komplikované finanční situaci respektive vyhlásila osobní bankrot). Image místních strážců prošlo za více než deset let jejich existence postupnou proměnou. Původní očekávání čistší Malty vystřídala kritika. Většina populace souostroví by uvítala, aby se strážci méně zaměřovali na pokutování dopravních přestupků a prováděli více jiné pochůzkové činnosti přesně podle jejich oficiálního hesla Poučovat Odstrašovat Zasahovat. Pamětníci hovoří o tom, že Malta byla ještě okolo roku 1990 rájem volnomyšlenkářských řidičů. Existovala zde jen jediná semaforem řízená křižovatka, jen málo kruhových objezdů a k tomu žádné omezení co se týče alkoholu za 15 Výše pokut za nejobvyklejší dopravní přestupky je po celém území státu stanovena fixně (jinak je tomu u přestupků lokální povahy kde platí sazebníky vydávané konkrétními obcemi). Každý pokutový bloček je označen jedinečným číslem. Pokud není zaplacen na místě, je možné ho do 24 hodin zaplatit přes pro tento účel zřízený internetový portál Ministerstva spravedlnosti. 16 Výmluva na osobu blízkou na Maltě neplatí za přestupek s výjimkou nezapnutého pásu odpovídá vždy majitel vozidla. Policing OnLine Information System: Malta <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=38>. 17 Transport Malta <http://www.transport.gov.mt/home.aspx>. 18 Security Academy Malta Ltd. Local Wardens <http://www.thesecurityacademymalta.com/courses/tsa-06-local-wardens/>. 4

5 volantem. Dnes je stav silnic několikanásobně lepší, ale i optikou zahraničních turistů je zde na všech alespoň trochu frekventovaných místech přehlídkováno. 19 Nadávky a méně závažné útoky na strážníky jsou v tomto ministátě na denním pořádku. Případ z roku 2001, kdy došlo k zavraždění strážnice ženy na ostrově Gozo, zůstává naštěstí výjimkou. Součástí lokálního bezpečnostního systému je i firma Datatrak IT Services Ltd., která provozuje integrovaný obecní kamerový systém, včetně jeho technické podpory. Kamery jsou mimo jiné vybaveny software pro měření rychlosti vozidel a představují tak nový zdroj pokut do obecních rozpočtů. Státní dopravní policie se po zřízení sborů obecních strážců zaměřuje na hlídkovou činnost mimo více osídlené oblasti, respektive v noci. Ve výlučné působnosti státních dopraváků pak zůstává kontrola řidičů vozidel se zahraničními registračními značkami (zda zaplatili daň za dovoz vozidla nebo poplatek za užívání silnic na Maltě). Ilustrace: Stěžejní aktéři místní bezpečnosti na Maltě 20 Loga tří firem, provozujících na Maltě služby jako místní strážci. Guard and Warden Service House Ltd. Sterling Security Aurelia Asset Protection Ltd. 19 Ayling, E., Of Traffic Wardens, Parkers and Police; in: Malta Inside Out <http://www.maltainsideout.com>. 20 Local Enforcement System <https://les.gov.mt>. 5

6 Soukromá bezpečnostní agentura Guard and Warden Service House Ltd. a její pracovníci v roli místních strážců. 21 Bezpečnostní akademie Malta s. r. o. (Security Academy Malta Ltd.) je dceřinou společností firmy Signal 8 Security Ltd. V oblasti vzdělávání místních strážců se pokouší konkurovat zavedenější Guard and Warden Academy, která je dceřinou společností firmy Guard and Warden Service House Ltd. (viz výše). V rámci této Akademie panuje zřejmě výrazně neformální prostředí. Vedle teorie v malých učebnách je tu stěžejní praxe na ulici (stadiony, přístav atd.). Reklamní banner Akademie však nevzbuzuje příliš důvěry a jakoby naznačoval, že diplom dostane každý, kdo zaplatí školné (čemuž nasvědčují i doplňující informace, které hovoří o flexibilitě rozvrhu hodin a o přístupu orientovaném na zákazníka ) Local Warden Services <http://www.localwardens.com/warden.htm>. 22 Security Academy Malta Ltd. <http://www.thesecurityacademymalta.com/about-us/>. 6

7 3. Kriminalita na Maltě Statistika zločinnosti na Maltě je zřejmě bez záruky namísto státu (policejní sbor, statistický úřad) jediná dostupná data presentuje soukromý server Crime Malta, jehož motorem je doktor Saviour Formosa z Institutu kriminologie Maltské university. Zde je k nalezení statistika po dekádách respektive za jednotlivé roky (1998 až 2009 včetně). 23 dekáda počet zjištěných trestných činů roky počet zjištěných trestných činů léta 70. léta 80. léta 90. léta první dekáda XXI. století Růst ukazatelů (přinejmenším ve srovnání dekád) je možné do určité míry logicky vyložit jako dopad existence nových, donedávna naprosto neexistujících zločinů či skutkových podstat (například co se týče informační kriminality). Roku 2008 dále například 5,6 % kriminální statistiky tvořily případy domácího násilí, které trestní právo této země donedávna vůbec neznalo. Struktura zjištěné trestné činnosti dnes (údaje pro rok 2008) je zhruba následující: 24 krádeže (prosté i s přitěžujícími okolnostmi, včetně krádeží z vozidel) představují asi 59 % zjištěné trestné činnosti (roku 2002 to bylo asi 70 %); vandalismus (poškozování cizí věci) představuje asi 16,8 % zjištěné trestné činnosti; násilné trestné činy (zejména loupež a ublížení na zdraví) představují 7,3 % statistiky (přičemž roku 2002 to bylo výrazně méně alespoň co se týče nahlášených případů); na Maltě je spácháno nanejvýš 10 vražd ročně; 23 Formosa, S., A 50-year perspective: 1960s s; in: Crime Malta: Figures <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. 24 Formosa S., Spatial Analysis of Temporal Criminality Evolution: An Environmental Criminology Study of Crime in the Maltese Islands, University of Huddersfield, Huddersfield Formosa, S., The Dark Side of Maltese Crime; in: Malta Today, 9. IX <http://archive.maltatoday.com.mt/2009/09/09/t7.html>. Formosa, S., Reported Crime Incidences; in: Crime Malta <http://www.crimemalta.com/figures.htm>. Crime Statistics for Malta, 1992 <http://www.mifsudbonnici.com/lexnet/articles/crimstat.html>. Malta Crime Rate & Statistics; in: Maltese Islands' Online Community Center <http://malta.cc/maltese-society/malta-crime-ratestatistics/>. 7

8 ročně je v zemi také (s určitými výkyvy) spácháno okolo 700 vloupání do obydlí (roku 2005 to bylo více než případů); drogových trestných činů je na Maltě ročně zjištěno asi 100; 25 pronikavě v posledních letech klesá i počet krádeží vozidel (které jsou v tomto ostrovním státě zpravidla záhy odhaleny); znásilnění, zpronevěra a korupční trestné činy v kriminální statistice Malty vůbec nefigurují, respektive takové činy nejsou prakticky vůbec hlášeny. Stejně jako jinde na světě je zřejmé, že nahlášeny nejsou všechny trestné činy, které se staly ale jenom část zde odhadem okolo 50 %. Ilustrace k problematice: 26 3D znázornění (mapa) dokládá, že zločinnost je na ostrově koncentrována do aglomerace přístavu (dvě možnosti zobrazení). Kriminalita v oblasti přístavu (La Valleta a její okolí), v roce 2006: celkový pohled a zaostření na obec Pieta, kde je koncentrována řada cílů zločinu, kde svou roli sehrávají zároveň soukromé bezpečnostní služby (parkoviště, obchodní dům). 25 Zde se jedná zpravidla o případy zadržení cizinců (zejména ze zemí Severní Afriky), tranzitujících přes Maltu do jiných členských států Evropské unie. Na ostrově přitom divoce roste marihuana, která je (spolu s tanečními drogami ) častým doplňkem akcí pod širým nebem. Marijuana Use in Malta <http://malta.cc/health-care/marijuana-use-in-malta/>. 26 Calleja, C., Do You Live in a Crime Hotspot?; in: Crime Malta, 1. II <http://www.crimemalta.com/geoclip%20maps/risc_dist_2006_crimemalta.htm>. Formosa, S., Analysing Crime; in: Crime Malta, 2008 <http://www.crimemalta.com/map.htm>. 8

9 Platforma Crime Malta provádí rovněž známkování obcí z hlediska nápadu trestné činnosti: Pomyslnou pětku (na počet obyvatel oproti celostátnímu průměru pětinásobný nápad zjištěné trestné činnosti) pro roky 2008 až 2010 dostala jen jedna obec San Giljan ( Paceville : středisko pláží, hotelů a nočních klubů na severním okraji přístavu ). Jen o málo lepší situace (dvounásobek až o něco méně než pětinásobek oproti průměru) byla za stejnou dobu trvale zjištěna v dalších čtyřech městech (Mdina, La Valletta, Floriana a San Pawl Il-Bahar). Poslední mapa znázorňuje přesuny těžiště zločinu na ostrově (z vylidňujících se lokalit do nově rostoucích sídlišť). Profesor Formosa k tomu dodává, že v obecném diskursu veřejnost stereotypně nejhůře hodnotí bezpečnostní situaci v obcích Bormla, Qormi a Gzira, kde v rámci určitých ghett žije velký počet obvyklých podezřelých co se týče trestné činnosti. Tyto tři lokality samotné však nejsou místy, kde by byl hlášen nějak závratný počet případů zločinu a to z logických důvodů: pachatelé nejsou aktivní v místě svého bydliště a zároveň zde není mnoho co ukrást či koho přepadnout. Ačkoli zločinecká scéna na Maltě nijak zvlášť nevybočuje z průměru, na samém konci roku 2010 zdejší společnost vzrušily tři specifické incidenty: 27 Zřejmě nájemná vražda podnikatele, který byl zaangažován v řadě sporných soudních případů (23. listopad 2010, La Valletta). Výbuch bomby zranil tři osoby na ředitelství veřejného dopravního podniku. Čin je vykládán jako útok proti částečné privatizaci této společnosti, plánované na rok 2011 (3. prosinec 2010). Nález výrobní linky na výbušné systémy v opuštěné továrně (17. prosinec 2010). Nemalou výzvou pro dnešní Maltu je velká imigrační vlna. Roku 2006 na ostrově požádalo o azyl cca osob (až na výjimky ze zemí severní a Subsaharské Afriky) a tento trend dále pokračuje (roku 2007 to bylo asi osob, roku 2008 okolo osob; údaje, vztahující se k situaci ke konci roku 2010 a celému roku 2011, kdy probíhala řada společenských změn v Tunisku, Egyptě a Libyi, nejsou zatím k disposici). Zástupci Malty na mezinárodní úrovni opakovaně zdůrazňují, že počítáno na obyvatele je to zhruba totéž, jako kdyby do Německa zamířilo imigrantů měsíčně a dožaduje se z toho titulu unijní solidarity. Krajinu na Maltě tak dále pokrývají stanová městečka imigrantů a tato skutečnost se odráží jak na statistice kriminality, tak na perspektivě rychlé islamizace ostrovů. Situace s sebou přináší i růst rasově (nacionalisticky) motivovaných incidentů ze strany starousedlé populace, stejně jako její větší ochotu naslouchat politickým silám, nabízejícím řešení pomocí vlády pevné ruky Malta 2011 Crime and Safety Report; in: OSAC, 9. III <https://www.osac.gov/pages/contentreportdetails.aspx?cid=10599>. 28 Došlo i k útokům na advokáty imigrantů (z řad obhájců lidských práv, duchovních a novinářů). 9

10 4. Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti Sektor jako takový na Maltě vznikl de facto v souvislosti s prvními právními akty v této oblasti z roku Dnes jsou soukromé bezpečnostní agentury a jejich personál běžným jevem a na řadě míst a pozic de facto nahrazují policisty. Soukromý sektor tak dokáže zvládat i tak náročné akce, jako například setkání představitelů vlád zemí Britského společenství národů (Commonwealth), které se na Maltě konalo roku Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do několika podoblastí: 29 Rámec zákonné regulace soukromých bezpečnostních služeb 30 Instituce odpovědná za vytváření rámce regulace Oblasti pokryté regulací Zákon o soukromé ostraze a místních strážcích ze dne 27. VIII č. X Nařízení ze dne 25. V ustavující Radu bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 32 Nařízení ze dne 1. I vymezující činnost Rady bezpečnostních služeb pro mzdové otázky. 33 Právní oznámení č. 160/1996 o regulaci soukromé ostrahy. Právní oznámení č. 115/2002 o činnostech soukromé ostrahy a místních strážců. Ministerstvo spravedlnosti a vnitřních záležitostí (zejména co se týče výše správních poplatků za licence, vzorů související žádostí a dalších formulářů a standardů výcviku) a Kancelář policejního komisaře. Prevence a odhalování nepovoleného vstupu do střežených prostor či objektů. Prevence a odhalování poškozování, zcizení či nenáležité užívání střeženého majetku. Kontrola respektive regulace pohybu osob a vozidel v určitém území, s cílem zabránit újmám na zdraví osob, poškození majetku a docílit plynulost provozu. Ochrana osob před fyzickou újmou. Další formy ochrany majetku. Přeprava peněz a jiných cenností. Provozování a pronájem obrněných vozidel, trezorů, skladišť a dalších zařízení (které nejsou v rozporu s úpravou poskytování bankovních služeb) pro bezpečné uschování majetku. Výroba, distribuce, instalace a servis technických prostředků v bezpečnostní oblasti (alarmy, kamerové systémy). Provozování detektivních a bezpečnostně-poradenských služeb. Jakékoli další činnosti, které by Ministerstvo určilo. 29 Private Security: A Report from Malta; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Private Security Regulation: Malta <http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a >. 31 Private Guard and Local Wardens Act <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1996_private_guards_act.pdf>. 32 Order of 25 May 1999 Establishing Security Services Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_1999_establish_wages_council.pdf>. 33 Order of 1 January 2002 Regulating the Activities of the Wages Council <http://www.privatesecurityregulation.net/files/malta_2002_wagecouncil.pdf>. 10

11 Požadavky pro vstup na trh na úrovní právnické osoby Licence pro právnické osoby (opravňující k založení a provozování bezpečnostní agentury) vydává policejní komisař. Pro každou činnost (přinejmenším obyčejnou strážní činnost a výkon činností místních strážců existují odlišné specifické licence. Licence platí jeden rok, pak je třeba ji v případě zájmu obnovit. Ke každé žádosti je třeba doložit informace o tom, že žádající subjekt: Vlastní oprávnění k podnikání. Disponuje příslušným (licencovaným) personálem. Uhrazdil příslušné správní poplatky. Uzavřel pojištění odpovědnosti za škody způsobené firmou (personálem). Doložil blíže neupřesněné požadované specializované vzdělání (a/nebo profesionální zkušenost) u vedoucích pracovníků. Podal policejnímu orgánu informace o předpokládané vykonávané činnosti (povaha činnosti, předpokládaní zákazníci). Podal policejnímu orgánu informace o vlastnické struktuře žádající právnické osoby. Podal policejnímu orgánu prohlášení o absenci konfliktu zájmů (ve vztahu ke klientovi, kterému budou poskytovány služby). Předložil výkaz o dosavadním hospodaření, z něhož je patrná finanční stabilita žádajícího subjektu. Požadavky pro vstup na trh na úrovni fyzické osoby Omezení pro vstup na trh Policejní komisař může přitom požadovat de facto jakékoli další doplňující informace. Souhlasné stanovisko policejního komisaře musí potvrdit ministr spravedlnosti. Související licence pro jednotlivce (strážce) vydává rovněž policejní komisař. Pro každou oblast činností je vydáván jiný druh licence. Licence platí 1 rok a je obnovována po absolvování opakovacího kursu. Podmínkou pro vydání licence je u žadatele přinejmenším: Minimální věk 18 let. Doklad o absolvování příslušného školení (kursu). Policejní orgány mohou konkrétní osobě stanovit de facto libovolné doplňující podmínky, jejichž splnění podmiňuje udělení licence. Týká se osob (fyzických ale v některých ukazatelích i právnických), které: Byly v době kratší 5 let od podání žádosti odsouzeny k pokutě vyšší než cca eur nebo se dopustily přečinů proti veřejnému pořádku. Byly vyloučeny z řad policejních sil nebo armády pro nenáležité chování. Paralelně pracují ve veřejném sektoru. Se nachází v komplikované finanční situaci nebo vyhlásily osobní bankrot. Postrádají náležitou kvalifikaci. Nebo u kterých existuje jiný závažný důvod pro neudělení 11

12 Další zvláštní požadavky (uniforma, identifikační průkazy) Střelné zbraně Pravomoci licence. Používání uniforem je povinné. Jejich vzhled musí schválit policejní komisař Malty. Identifikační průkazy personálu agentur jsou vydávány Kanceláří policejního komisaře Malty a po dobu jejich životnosti/platnosti zůstávají jejím majetkem. Použití střelných zbraní personálem soukromých bezpečnostních agentur při výkonu jejich činnost je zakázáno. Pouze omezení pravomoci v oblasti prohledání osoby a zajištění neoprávněně přenášeného majetku avšak k tomu může dojít pouze se souhlasem takto prohledávané osoby. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Ano, tyto služby rozhodně existují, respektive jsou na vzestupu. Vedle podrobněji rozvedeného modelu místních strážců je běžný výkon činnosti s rámci řady dalších veřejných institucí (včetně muzeí či mezinárodního letiště). Psi Služby pro orgány veřejného sektoru Sankce Administrativní sankce: odnětí či pozastavení platnosti licence, vázané na firmu či na osobu (proti tomuto kroku se je možné odvolat k ministru spravedlnosti a vnitřních věcí Malty) Pracovní doba Trestní sankce (zejména za podnikání bez platné licence): pokuty uložené právnické osobě (agentuře) až do výše cca eur; pokuty uložené fyzické osobě (strážci, jinému zaměstnanci) až do výše cca eur; odvětí svobody (osoba ve vedení agentury až v délce trvání 1 roku; řadový zaměstnec až v délce trvání 6 měsíců). Obvyklá pracovní doba je stanovena na 40 až 48 hodin týdně (v rámci směnného provozu, kdy jedna směna nepřesáhne 13 kontinuálních hodin). Osoba, zaměstnaná na dobu neurčitou (kmenový pracovník) disponuje obvykle následujícími právy: v rámci každé směny 30 minut trvající přestávka; každý týden přinejmenším jeden celý volný den (24 hodin); dovolená v trvání 24 dní (respektive 4 týdnů a 4 dní); 15 dní zcela proplácené nemocenské ročně a dalších 15 dní nemocenské vyplácené ve výši 50 % mzdy; v případě pracovního úrazu s důsledkem pracovní neschopnosti je pracovníkovi poskytnut celý 1 rok plný plat; 3 dny volna v případě sňatku, 3 dny volna v případě úmrtí blízké osoby a 2 dny volna v případě narození dítěte (u mužů); Každý pracovník musí být na libovolně dlouhou dobu uvolněn za účelem podání svědectví u soudu (v souvislosti s výkonem činnosti). Mzdy a příplatky Přesčasy je možné dohodou řešit jak jejich proplácením (hodinová mzda navýšená o 50 %), tak formou poskytnutí náhradního volna. Roku 2010 vláda Malty stanovila minimální mzdu (Legal Notice 378 of 2009). 34 Úprava platná pro rok 2010 (předpokládá se průběžná 34 Minimum Wage in Malta <http://malta.cc/investment-opportunities/minimum-wage-malta/>. 12

13 valorizace údaje ve vztahu k meziroční inflaci) operuje s těmito částkami (na týden, při předpokladu 5 dnů po 8 hodinách práce, není zřejmé, zda se jedná o hrubou mzdu, či mzdu po zdanění): 142,67 eur pro osoby mladší 17 let; 145,51 eur pro osoby ve věku 17 let; 152,29 eur pro osoby starší 18 let. Počet firem Zaměstnané osoby Obrat Výcvik Pro rok 2008 materiály CoESS hovořily o minimální mzdě (v rámci sektoru) ve výši zhruba 118 eur týdně. Roku 2003 se jednalo zřejmě o pouhých 6 firem. Dne je tento údaj mnohem vyšší (přinejmenším licensovaných 22 firem). Tři z nich bývají označovány jako velké, celoplošné, další jsou pak firmy střední velikosti, respektive specializované na určitý segment služeb (nebo na jednoho nebo několik málo zákazníků). Odhady počtu osob zaměstnaných v rámci sektoru se mohou propastně lišit (od 700 do asi osob). Podle policejních orgánů bylo za dobu aktuálně platné právní úpravy vydáno okolo licencí (vázaných na osobu a vydávaných na jeden rok), opravňujících k výkonu aktivit v oblasti poskytování služeb soukromé bezpečnosti, přičemž jen asi z nich bylo obnoveno. Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit žádné relevantní informace. Současný právní rámec podmiňuje získání licence (oprávnění na osobu, pro jeden rok) absolvováním vstupního (45 hodin) a opakovaného ( osvěžovacího ) kursu v trvání 10 hodin. Výcvik zpravidla hradí žadatel (fyzická osoba) ze svých zdrojů a provozují ho státem certifikovaná vzdělávací střediska (což nutně nemusí být samotné agentury). Zvláštní požadavky jsou kladeny personál, který se pohybuje na letišti 35 a v přístavech. Standardizační úřad Malty (Malta Standards Authority, MSA instituce podřízená přímo předsedovi vlády) 36 opakovaně volá po modifikaci stávajícího systému, s tím, že model z roku 1996 již nepokrývá současné požadavky na personál soukromých bezpečnostních agentur. Z tohoto důvodu je zatím neúspěšně požadováno modifikovat vstupní a rozšířit (na 20 hodin) opakovací kursy tím způsobem, aby obsahovaly tyto moduly: Právní minimum (různé formy zločinu, jejich definice a závažnost; právní řád Malty; základní lidská práva a svobody). Role policejního sboru a dalších úřadů Malty. Základy srozumitelné psaného projevu (pro vedení záznamů o incidentech). Základy bezpečnostní taktiky (zklidnění situace na místě incidentu; komunikace s problémovými osobami; snaha o smírné řešení vyhrocených situací; zajištění prvotních stop pro potřeby případného policejního vyšetřování). 35 Mezinárodní letiště Malta bylo roku 2010 označeno za Nejlepší evropské letiště <http://www.maltairport.com>. 36 Awtorità Maltija dwar l-istandards <http://www.doi.gov.mt/en/bodies/authorities/malta_standards.asp>. 13

14 Evakuace prostor, kde došlo k výhružkám bombovým útokem. První pomoc a základy požární ochrany (včetně procvičení). Etické minimum (integrita, protikorupční aspekt). Rovnost příležitostí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odbory Opakovaně je zvažována možnost vytvoření specializované vzdělávacího střediska ( akademie ) pro personál soukromých bezpečnostních služeb. Toto téma je ve všeobecném smyslu legislativně ošetřeno, přičemž konkrétní firmy mohou tuto oblast dále rozvádět ve svých vnitřních ustanoveních. Problematiku pokrývá zákon o ochraně zdraví při práci a Úřadu kontroly bezpečnosti práce. 37 Stěžejní jsou v této oblasti dvě asociace: levicová Všeobecná unie pracujících (General Workers Union, GWU) 38 a politicky neutrální Maltská unie pracujících (Union Haddiema Maghqudin Malta Workers Union, (UHM) Výzvy a problémy v rámci sektoru 40 Trnem v oku řadě komentátorů je naprostá dominance ceny jako relevantního faktoru pro nabídku a poptávku po službách (snad s výjimkou přepravy cenností a instalace a servisu bezpečnostní techniky). Firma pak nevidí prostor, kde vzít prostředky pro lepší výcvik svého personálu (protože ty se jí prostě nevrátí). Trh tlačí na firmy, aby byly flexibilnější (aby dokázaly zajistit širší spektrum aktivit recepční služby, administrativa, aby zvýšily časovou pružnost svého personálu), aby více vzdělávaly, respektive kultivovaly personál (zejména ten, který přichází do styku s veřejností), ale hlavně aby modifikovaly své ceny (aby se investice vrátila). Tlaku na personál agentur nahrává i rozkolísání ekonomiky a vyšší nezaměstnanost. Množí se případy, kdy je personál nucen k provádění neproplácených nebo jen částečně proplácených přesčasů. Existence nekalé konkurence černého trhu, tedy nekvalifikovaných skupin osob s nejasným pozadím. Současná legislativa neupravuje do detailů nutnost celoživotního (průběžného) vzdělávání personálu agentur. I vstupní vzdělávání je podle některých subjektů příliš všeobecné a zasluhovalo by modernisovat. Proces licencování některé subjekty označily za nedostatečně transparentní (zejména v případě přesunu osob od jedné agentury k jiné). Získání licence (pro osobu) někdy představuje začarovaný kruh. Aby byla vydána, musí osoba strávit určitou dobu na stáži v již fungující agentuře. Ale agentury o nekvalifikované stážisty nejeví příliš velký zájem. Osoby si tak musí často zaplatit výcvik u specializovaných subjektů (nikoli nutně agentur) samy. 37 Occupational Health and Safety Authority (OHSA) <http://www.ohsa.org.mt/>. 38 General Workers Union <http://gwu.org.mt/>. 39 Union Haddiema Maghqudin <https://www.uhm.org.mt/home.aspx>. 40 St John, J., The Private Security Sector in Malta: Legal Aspects; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s Seychell, A., Private Guards in Malta: Indicators of Critical Overview; in: Qualifying Private Ecurity Personnel in a Rapidly Growing Sector; Empowerment of Transparency in the Vocational Framework of Security Employees (A Report from Partners in the Leonardo da Vinci Project), Malta Qualifications Council, Malta 2008, s

15 Tím že osoba (strážce) za obnovovací (stejně jako vstupní) kurs platí, existuje určitý vzájemný vtah mezi ní a školící institucí (přinejmenším dvě konkurenční školy ). Boj o studenta tak může sklouzávat k tomu, že namísto skutečného vzdělávání se jedná o formální záležitost, kde dominuje potápění a výlety. Institucionální kontrola strážců (míry jejich vzdělání atd.) je údajně často pouze formální. Pokud se nicméně osoba dostatečně vyškolí a získá širší spektrum znalostí, firmu často opustí a míří buďto do jiné agentury nebo zcela mimo sektor. Někteří zákazníci dokonce vytahují personál z agentury (aby vykonával stejnou službu, ale již jako jejich vlastní zaměstnanec, často maskovaně jako požární technik ). Firma Security Service Malta se zviditelňuje reklamami na závodech rychlých vozů. 41 Relativně značně široký záběr činností firmy TruSecure (inzerce ve Zlatých stránkách). 42 Chcete vědět více: Zlaté stránky na Maltě: sekce detektivní agentury Security Service Malta Ltd. <http://www.security.com.mt/info/group.html>. 42 Yellow Pages Malta TruSecure Advert <http://www.yellowpages.com.mt/malta-advert/ aspx>. 43 Private Investigators <http://www.yellowpages.com.mt/malta/investigators-private-in-malta-gozo.aspx>. 15

16 6. Jednotlivé soukromé bezpečnostní agentury na Maltě (ilustrativní, nikoli vyčerpávající výčet) 44 Judicious and Faithful Security and Consultancy Services Ltd. Sterling Security Co. Ltd. Group 4 Services Malta Ltd. Security Service Malta Ltd. The Guard and Warden Service House Ltd. Firma byla založena roku Těžiště její činnosti spočívá v oblasti ostrahy budov (hotely, plážové komplexy, parkoviště, zdravotnická zařízení, zábavní podniky, obchodní domy, staveniště) a pořadatelských službách. Firma byla založena roku 1993 a je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců (aktuálně zřejmě pro 14 obcí). 45 Vedle toho poskytuje celé spektrum dalších činností (ostraha, technické služby, konzultační služby). Jedná se o pobočku nadnárodní společnosti, zabývající se širokým spektrem aktivit v oblasti soukromé bezpečnosti. (včetně přepravy cenností, výcviku a konzultací). Je personálně jednou z největších firem v sektoru na ostrovech (avizuje 174 zaměstnanců). Firma mimo jiné zajišťuje ostrahu (bezpečnost) mezinárodního letiště na Maltě. Firma byla založena roku Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců, a to včetně provozování vlastní akademie zajišťující jejich vzdělávání (i pro personál jiných agentur). Prostřednictvím sesterské firmy Securital Ltd. nabízí i napojení na pulty ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu. C. T. Park Ltd. Firma byla založena roku 2001 s cílem ovládnout trh s parkovacími službami (k jejich výkonu je potřeba na osobu vázaný certifikát). I. Q. Security and Investigation (I. Q. Services) Trusecure Gladiator Security Ltd. 8 Security Services Malta Ltd. Blackgaurd Security Services Collision Scene Investigation Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí, pro fyzické i právnické osoby. Zároveň provozuje obchod se špionážními pomůckami. Firma nabízí detektivní služby, přepravu peněz, právní servis a celou řadu dalších služeb. Firma byla založena roku Je zaměřena na poskytování služeb v zábavním průmyslu, včetně ochrany natáčecích štábů, působících na Maltě. Firma stála mimo jiné roku 2009 u zrodu Bezpečnostní akademie na Maltě. Firma nabízí detektivní služby doma i v zahraničí. Firma specializovaná na vyšetřování okolností dopravních nehod (vytváření podkladů pro pojišťovny a případné policejní vyšetřování). mt/ group.html malta/contactus.html com.mt D-Tect Investigation Firma poskytující detektivní služby. dtectinv Falcon investigation Firma poskytující detektivní služby. /falcon1pi/ Private Investigation Malta Total Security Services Aurelia Asset Protection Ltd. Firma poskytující detektivní služby. Specialista na osobní ochranu VIP osob a přepravu cenností. Je jednou z firem provozující služby v oblasti místních strážců. Vedle toho poskytuje služby napojení na pult centrální ochrany, včetně vzdáleného kamerového dohledu, udržování pořádku na sportovních utkáních atd. alta.com ourmainsponsoraurelia.htm 44 Vedle uvedených firem, o kterých se autorovi podařilo získat více informací, se otevřené zdroje zmiňují i řadě dalších, zřejmě spíše menších uskupení: Grange Security and Consultancy Services Ltd.; Oscar 7; Khiron Security Ltd.; Personal Security Services Ltd.; City Security Ltd.; Signal; Euro Security Co. Ltd.; Safetrust Security; Services Ltd. a SSA. Times of Malta: Private Investigations <http://www.timesofmalta.com/classifieds/private-investigations>. Search Malta: Private Investigations <http://www.searchmalta.com/dir/companies/security_and_protection/private_investigation/index.shtml>. 45 Sterling Security: Warden Services <http://www.sterlingsecurity.com.mt/warden_services.htm>. 16

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2010 Bc. Petr HEICHEL UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Modrá šance pro slušné lidi

Modrá šance pro slušné lidi Modrá šance pro slušné lidi Moderní a bezpečný stát Ivan Langer stínový ministr vnitra ODS č. 9/2004 modrá šance pro slušné lidi stínový ministr vnitra ODS www.langer.cz MUDr. Mgr. Ivan Langer se narodil

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis...

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Bc. TOMÁŠ ROZLIVKA Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru Diplomová práce 2012 Zadání Zadání Poděkování Na tomto místě

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více