CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie na nižším i vyšším gymnáziu osmiletého studia a ve čtyřletém studiu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV a RVP G. V pátém ročníku osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia je do předmětu chemie integrován vzdělávací obsah témat Složení a struktura Země, Voda ze vzdělávacího oboru Geologie. V šestém ročníku osmiletého studia a v druhém ročníku čtyřletého studia je do předmětu chemie integrován vzdělávací obsah témat Člověk a anorganická příroda ze vzdělávacího oboru Geologie. V čtvrtém ročníku osmiletého oboru jsou součástí výuky chemie laboratorní cvičení z chemie. Tato cvičení slouží k realizaci tematického okruhu Práce s laboratorní technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. V předmětu chemie je realizován tematický okruh Člověk a životní prostředí z průřezového tématu Environmentální výchova formou týdenního terénního cvičení. Žáci provádějí v polní chemické laboratoři jednoduché rozbory vzorků vod a půd, které odebírají v různých lokalitách. Výsledky pak zpracovávají v písemné i elektronické formě a spolu s dalšími úkoly z biologie a zeměpisu odevzdávají k hodnocení jako závěrečnou práci. Projektu se účastní žáci sexty a druhých ročníků gymnaziálního studia. Osvojováním učiva chemie žák poznává přírodu jako systém, který funguje na principu zachování rovnováhy mezi přírodními objekty a procesy probíhající mezi nimi. Žák je veden nejen k poznání, popisu a klasifikaci chemických látek a chemických dějů v živé a neživé přírodě, ale také k hledání zákonitých souvislostí a propojení mezi nimi. Využíváním jednoduchých chemických pokusů je žák veden k vypěstování návyků správného jednání v praktických situacích běžného života. Získává dovednosti pro práci podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a schopnosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. Studiem vlastností a účinků vybraných látek je žák veden k aktivní ochraně zdraví před návykovými látkami a jinými škodlivinami. Získané dovednosti a schopnosti žákovi umožní podporovat a chránit zdraví své i svého okolí a přebírat tak odpovědnost za bezpečnost a kvalitu životního prostředí. Vyučovací předmět Chemie je vyučován v prvním až třetím ročníku čtyřletého studia s týdenní hodinovou dotací 3-3-2, v druhém až sedmém ročníku osmiletého studia s týdenní hodinovou dotací V čtvrtém ročníku osmiletého studia je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci vzdělávacího obsahu tematického okruhu Práce s laboratorní technikou ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. V pátém ročníku osmiletého studia a v prvním ročníku čtyřletého studia je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci vzdělávacího obsahu tematického okruhu Složení a struktura Země, Voda z vzdělávacího oboru Geologie. V šestém ročníku osmiletého studia a ve druhém ročníku čtyřletého studia je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci vzdělávacího obsahu tematického okruhu Člověk a anorganická příroda z vzdělávacího oboru Geologie. Na povinnou výuku navazuje volitelný dvouletý Seminář z chemie (určený pro sedmý a osmý ročník osmiletého studia a pro třetí a čtvrtý ročník čtyřletého studia).

2 Výuka chemie se uskutečňuje v kmenových třídách, v multimediální učebně chemie a v chemické laboratoři. Ve druhém ročníku čtyřletého a v šestém ročníku osmiletého studia výuka probíhá formou týdenního přírodovědného stacionáře v Jedovnicích. Laboratorní cvičení jsou součástí výuky ve čtvrtém (jednohodinová dotace týdně z disponibilních hodin ředitele školy), pátém a v šestém ročníku osmiletého studia a v prvním a ve druhém ročníku čtyřletého studia. Ve cvičeních z chemie žák posuzuje a prakticky ověřuje důsledky vlastností látek v průběhu chemických dějů. Získává přitom dovednosti pro práci podle pravidel bezpečnosti a základní instrukce pro poskytování první pomoci. Při řešení úloh využívá poznatky z matematiky a fyziky, používá správnou terminologii, symboliku a značení. Zdokonaluje se v tvorbě a používání triviálního i systematického názvosloví. V praktických laboratorních cvičeních si především vytváří a zdokonaluje správné pracovní návyky. Vyučovací předmět patří do tematického okruhu Práce s laboratorní technikou, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V laboratorních cvičeních se žáci dělí do dvou skupin, které se střídají každý druhý týden ve dvouhodinovém cvičení. V laboratoři je k dispozici celkem osm pracovišť pro práci ve dvojicích. Každé pracoviště je vybaveno přívodem vody a plynu a také základním chemickým sklem a nářadím. K dispozici jsou digestoře, digitální váhy, laboratorní váhy v dostatečném množství. V multimediální učebně je k dispozici televizní okruh (2 TV) a studenti mají k dispozici internetové připojení přes wifi. Součástí komplexu je sklad chemikálií, chemického nádobí a chemického skla, které jsou průběžně doplňovány. Učitelé chemie i žáci mají k dispozici odbornou literaturu, která je součástí studovny a učitelské knihovny. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi (biologická čistička odpadní vody v Holešově, Barum Continental v Otrokovicích, Fatra Napajedla, JE v Dukovanech). Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Naši studenti v rámci této spolupráce mohou absolvovat dle aktuální nabídky odborné semináře a stáže na pracovištích Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Projekty: V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. V rámci studia prvního a druhého ročníku čtyřletého gymnázia a čtvrtého, pátého a šestého ročníku osmiletého gymnázia absolvují studenti laboratorní cvičení, jejichž obsahové a formální standardy byly vytvořeny v rámci grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.38/ s názvem Laboratorium přírodních věd. V rámci studia chemie jsou využity digitální učební materiály, vytvořené v rámci grantového projektu číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií. 2. Výchovné a vzdělávací strategie - ve výuce chemie učitel uplatňuje postupy, které žáka vedou k utváření (NG) a k osvojení si (VG + 4-leté studium) klíčových kompetencí těmito metodami:

3 KOMPETENCE K UČENÍ - klade žákům jasně formulované a otevřené otázky a vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky - zařazuje do výuky předem připravené problémové úkoly a úlohy, které rozvíjejí tvořivost žáka a řešení kterých vyžaduje vyhledávání informací v odborné literatuře, na Internetu apod. - používá ve výuce všechny dostupné studijní materiály a zdroje a umožňuje žákům vybírat pomůcky a postupy, které jim pomáhají při řešení úkolů - sledováním nových informací ve svém oboru vede a motivuje žáky k dalšímu sebevzdělávání v souladu s jejich dalším rozvojem a uplatněním ve společnosti KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - zařazuje do výuky demonstrační experimenty, které žáci pozorují, popisují a sami tak dospějí k pojmenování problému, návrhu jeho řešení a k formulaci závěru - v laboratorních cvičeních zařazuje do výuky experimenty, které žáci realizují, popisují a sami tak dospějí k pojmenování problému, návrhu jeho řešení a k formulaci závěru - zařazuje do výuky myšlenkové pokusy, které rozvíjejí abstraktní myšlení žáků - řízeným rozhovorem vede žáky k používání analytických postupů při práci s chybou a u žáků tak vytváří dovednost správně vyhodnotit pozorované skutečnosti KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - soustavnou kontrolou (ústní, písemnou) vede žáky ke správné interpretaci odborných textů, obrazových materiálů a grafů - během vyučovacích hodin, v laboratorních cvičeních a při odborných exkurzích vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu - vytváří modelové situace, při kterých jsou žáci motivování k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních a tím v nich rozvíjí schopnost naslouchat jiným - během vyučovacích hodin v laboratorních cvičeních vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci, vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu

4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - zadává chemické úkoly, při kterých žáci spolupracují a vytváří podmínky, které umožní každému žáku zapojit se do činnosti a spolupracovat s ostatními - pohotově využívá vhodných situací, aby upozornil žáky, když svým chováním omezují své okolí a podněcuje žáky k regulaci svého chování a jednání - v hodinách laboratorního cvičení a v teoretické výuce využívá informace o chemicky nebezpečných látkách k vypěstování odpovědnosti žáků k vlastnímu zdraví a k vytváření návyků podporujících zdravý životní styl KOMPETENCE OBČANSKÉ - upozorňuje na důsledky vlastností látek a průběhu chemických dějů a vede žáky k dovednosti posoudit jejich dopad na přírodu, životní prostředí a zdraví člověka - navozuje virtuální krizové situace, které vytvářejí a upevňují u žáků návyky související s poskytováním první pomoci - při řešení teoretických i praktických úloh vede žáky k odpovědnému a včasnému plnění povinností, upozorňuje na nebezpečí při nedodržení pravidel bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami a na možnosti zneužití poznatků chemie - objasní nejefektivnější jednání v modelových situacích havárie s únikem nebezpečných látek - pohotově využívá v teoretických hodinách i v laboratorním cvičení možnosti aktuálně informovat žáky o vlastnostech a účincích návykových látek a tím vede žáky k vypěstování odmítavého postoje k drogám a ke zneužívání léků KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - požaduje pravidelné zpracování laboratorních protokolů a tím vede žáky k soustavnému pozorování chemických dějů, k správnému popisu dějů, zpracování a vyhodnocení výsledku experimentů - výběrem vhodných laboratorních cvičení vytváří u žáků správné pracovní návyky při práci s laboratorními pomůckami (chemické sklo a nářadí) a s chemickými látkami podle zásad bezpečnosti práce - soustavně vede žáka při laboratorních cvičeních k udržování pořádku na pracovišti a k používání předepsaných ochranných pomůcek

5 Vyučovací předmět: Chemie Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy Žák: - vysvětluje význam chemie - rozlišuje základní pojmy látka a pole - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - vysvětlí základní způsoby ovlivňující rozpustnost pevných látek - vyjmenuje základní metody zjišťování nových poznatků používané v chemii Učivo Úvod do studia chemie, pozorování, pokus, bezpečnost práce historie, význam pro společnost hmota, látka, pole vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek) metody zkoumání Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - klasifikuje směsi podle složení a skupenství složek - vysvětluje základní principy používané při oddělování složek směsi, navrhne postupy dělení na konkrétních příkladech - řeší příklady složení roztoků - rozlišuje směsi a chemické látky, klasifikuje směsi podle složení - řeší příklady složení roztoků, - popíše faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek - vysvětluje základní principy používané při oddělování složek směsi, navrhne postupy dělení na Směsi směsi různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)

6 konkrétních příkladech - definuje pojem hydrosféra - rozliší různé typy členění vod, druhy vod, uvede příklady výskytu a využití vod - definuje základní fyzikální a chemické charakteristiky vody - definuje pojem atmosféra a její složení - uvede příklady znečišťování vod a vzduchu, navrhne možná preventivní opatření, popisuje vlastními slovy postupy při likvidaci znečištění vody a vzduchu - pojmenovává základní části atomu - objasňuje význam základních charakteristik atomu - definuje a porovnává pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina - aplikuje periodický zákon při popisu periodické soustavy, orientuje se v periodické soustavě prvků - rozlišuje vybrané kovy a nekovy, uvede jejich vlastnosti - definuje pojem dvouprvková (binární) sloučenina, hydroxid, kyselina, sůl Koloběh látek v přírodě voda destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody vzduch složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva Částicové složení látek a chemické prvky částicové složení látek molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový, elektrony prvky názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo chemické sloučeniny chemická vazba Anorganické sloučeniny oxidy názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky

7 - porovná vlastnosti a použití - porovnává vlastnosti a použití vybraných oxidů, halogenidů, kyselin, hydroxidů, posoudí vliv těchto látek na životní prostředí - popíše vznik kyselých dešťů a preventivní opatření k omezení jejich vzniku - vysvětlí a popíše stupnici ph - uvede příklady využití neutralizace v praxi - popíše rozdíl mezi výchozími látkami a produkty v chemických reakcích - klasifikuje typy chemických reakcí - přečte chemické rovnice - spočítá hmotnostní zlomek prvků ve sloučeninách významných oxidů kyseliny a hydroxidy kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů soli kyslíkaté a nekyslíkaté vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin Chemické reakce Zákon zachování hmotnost, chemické rovnice (výchozí látky a produkty) Hmotnostní zlomek prvků ve sloučeninách Klasifikace chemických reakcí

8 Ročník: tercie Očekávané školní výstupy Žák: - porovnává vlastnosti anorganických a organických sloučenin na základě sloučenin známých z běžného života - vysvětluje výjimečné vlastnosti uhlíku z hlediska počtu jeho sloučenin - uvede zdroje uhlovodíků - zhodnotí užívání fosilních paliv a paliv vyráběných jako zdrojů energie, výhřevnost paliv - objasní zpracování ropy, uvede příklady produktů zpracování ropy a jejich využití - vysvětluje karbonizaci uhlí a popíše využití produktů karbonizace - vysvětluje souvislost mezi životním prostředím a těžbou či spalováním fosilních zdrojů Učivo Organická chemie: definice pojmu organická chemie, vlastnosti organických sloučenin přírodní zdroje uhlovodíků paliva ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje - napíše vzorce sumární, strukturní, racionální C 1 - C 10 a pojmenuje je - charakterizuje jednotlivé skupiny uhlovodíků - uvede příklady významných uhlovodíků a jejich užití Uhlovodíky uhlovodíky příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami (alkeny, alkyny) a aromatických uhlovodíků názvosloví jednoduchých organických sloučenin

9 - charakterizuje deriváty uhlovodíků - vysvětlí pojem uhlovodíkový zbytek, pojem charakteristická skupina - napíše vzorce a pojmenuje významné deriváty uhlovodíků - přiřadí do jednotlivých skupin významné zástupce a uvede jejich použití - popíše důsledky působení alkoholu na člověka návykové látky - objasní nejefektivnější jednání v modelových situacích havárie s únikem chemických látek Deriváty uhlovodíků deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, fenoly, karboxylové kyseliny) příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin mimořádné události havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek - rozděluje přírodní látky podle funkce v živých soustavách - orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy - uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi - vyjmenuje zdroje sacharidů, zástupce skupin sacharidů a jejich použití - uvede zdroje, vlastnosti a význam lipidů - uvede zdroje bílkovin, charakterizuje složení bílkovin, popíše význam bílkovin - uvede příklady zdrojů vitamínů a Základy biochemie přírodní látky zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

10 posoudí účinek na živý organizmus

11 Ročník: kvarta Očekávané školní výstupy Žák: - popisuje složení atomu - rozlišuje pojmy atomový a molekulový orbital - rozlišuje pojmy izotop, izobar - vysvětluje vznik chemické vazby pomocí grafu závislosti energie systému na vzdálenosti mezi atomy - porovnává typy chemických vazeb a vysvětluje rozdíly mezi nimi - definuje pojem elektronegativita - vysvětluje dipólový moment a jeho význam pro určení polarity molekuly - vyvozuje výsledný dipolový moment dané sloučeniny - porovnává slabé vazebné interakce s chemickou vazbou mezi atomy - rozlišuje a charakterizuje typy chemických reakcí, uvede příklady významných chemických reakcí a jejich využívání - aplikuje poznatky o faktorech, ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení nebezpečného průběhu reakce - vypočítá látkové množství a molární Učivo Obecná chemie atom, vazba: stavba atomu (jádro, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, orbital), charakteristiky atomu Z, A, N, izotopy, izobary chemická vazba, typy vazeb elektronegativita prvků, dipólový moment, polarita molekul slabé vazebné interakce (vodíkové můstky, Van der Waalsovy síly) Obecná chemie chemické reakce: chemické reakce a jejich dělení podle různých kritérií (exotermní a endotermní reakce, slučování, neutralizace apod.) faktory, ovlivňující rychlost chemických reakcí (teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza) zákon zachování hmotnosti, chemická rovnice, látkové Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

12 hmotnost výchozí látky nebo produktu - popíše výrobu elektrického proudu chemickou cestou a jeho využití (monočlánky) - na základě postavení prvku v tabulce vyvozuje jeho vlastnosti a předpovídá chování v chemických reakcích - odhaduje a doplňuje chemické reakce - pracuje s různými typy vzorců - výpočtem určuje vzorec organické sloučeniny podle obsahu prvků - používá systematické názvosloví uhlovodíků a derivátů uhlovodíků, přiřazuje k nim i názvy triviální - odhaduje typy reakcí, které daná sloučenina poskytne množství, molární hmotnost chemie a elektřina výroba elektrického proudu chemickou cestou Obecná chemie anorganické názvosloví čtení z periodické tabulky, postavení prvků vzhledem ke kyslíku, aplikace poznatků na průběh reakcí názvosloví anorganických sloučenin (halogenidy, sulfidy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, hydridy, soli, hydrogensoli, hydráty) Organická chemie Vzorce a názvosloví v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Názvosloví organických sloučenin a derivátů uhlovodíků Typy reakcí v organické chemii Chemie a společnost - zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin v rámci trvale Chemický průmysl v ČR výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace

13 udržitelného rozvoje na Zemi - orientuje ve výrobě a využívání různých látek v praxi - zhodnotí účinek těchto látek na životní prostředí a zdraví člověka - popíše možnosti recyklace plastů - vysvětluje prací účinek - posuzuje účinek pesticidů a insekticidů na životní prostředí a organismy - při řešení modelových situací aplikuje znalosti o principech hašení požárů - charakterizuje pojem alkaloid a léčivo - uvede základní zástupce alkaloidů - rozděluje léčiva do skupin podle surovin, koroze Průmyslová hnojiva Tepelně zpracované materiály cement, sádra, vápno, keramika Plasty a syntetická vlákna vlastnosti, použití, likvidace Detergenty čistící a prací prostředky denní spotřeby, jednoduchý princip účinku, vztah k životnímu prostředí Pesticidy a insekticidy účinek na živé organizmy typy rezistence na pesticidy a insekticidy a jejich ukládání v živém organizmu Hořlaviny význam tříd nebezpečnosti Alkaloidy, léčiva a návykové látky Přehled základních zástupců alkaloidů, přehled léčiv Zneužití alkaloidů návykové látky

14 účinku - posuzuje účinky jednotlivých skupin léčiv a alkaloidů na organismus, - upozorní na zneužívání léčiv a alkaloidů obecně - charakterizuje různé látky pomocí jejich vlastností - chápe význam označení látek větami R-,S-a význam varovných značek - posoudí bezpečnost práce s danou látkou a chápe důvody, proč s řadou látek zatím nesmí pracovat - dodržuje laboratorní protokol a sám zapíše výsledky svého pozorování a pokusu do závěru protokolů - dodržuje zásady uvedené v laboratorním řádu chemické pracovny a laboratoře - ovládá zásady první pomoci (při práci s žíravinami, hořlavinami) - si osvojí zásady tvorby chemického názvosloví na principu výpočtu oxidačního čísla - vytváří vzorce tradičních i méně známých chemických sloučenin - počítá hmotnostní zlomek pomocí definičního vztahu - počítá látkové množství, látkovou koncentraci LP: Bezpečnost práce v chemické laboratoři nebezpečné látky a přípravky R- a S-věty, varovné značky a jejich význam LP: Názvosloví anorganických sloučenin LP: Výpočty z chemických vzorců, stechiometrické výpočty, výpočet látkového množství, látkové koncentrace, přepočet procentuální

15 - určuje relativní molekulovou hmotnost - převádí koncentraci procentuální na látkovou a opačně - určuje stechiometrický vzorec - vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání daných pozorování, měření a experimentů - rozlišuje typy aparatur, sestavuje je a využívá při pokusech - dbá bezp. opatření (dostupnost upevňovacích prvků, těsnost) - zpracuje protokol o cíli, průběhu, pozorování a výsledcích práce - z výsledků práce vyvodí závěry - vyhledává v dostupných zdrojích podklady pro praktické provedení experimentu - navrhne jednoduchý postup oddělení složek a prakticky jej ověří - nenáročným způsobem si ověřuje další způsob oddělování složek směsi - teoreticky vypočítá množství látky, potřebné pro přípravu roztoku o požadované koncentraci a připraví jej a zředí koncentrace na molární LP: Základní laboratorní postupy a metody Základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky filtrační aparatura za norm. tlaku za sníženého tlaku destilační aparatura (příprava destilované vody) titrační aparatura (titrace octa) LP: Izolace složek směsi (roztok síranu měďnatého s dřevěnými a železnými pilinami) LP: Žíhání skalice modré LP: Příprava roztoku o určité koncentraci a ředění roztoků Integrováno ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, tematický okruh Práce s laboratorní technikou.

16 - prakticky určuje ph různých látek indikátorovým papírkem i jinými způsoby LP: Určování ph různých látek - dokáže přítomnost základních prvků v organických sloučeninách - prakticky si ověří vlastnosti vitamínů LP: Elementární organická analýza LP: Vitamíny - seznámí se s pojmem aktivita enzymů a prakticky si ověří účinek enzymů za různých podmínek LP: Aktivita enzymů

17 Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy Žák: - orientuje se v odborné terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů, používá termíny ve vhodných souvislostech - popisuje atomové modely a upozorňuje na jejich kvalitativní vývoj - popisuje elektronový obal atomu, jeho konfiguraci a odvozuje z ní vlastnosti atomu (prvku) - z umístění prvku v tabulce dokáže odhadnout vlastnosti a chování prvků v reakcích. Učivo Soustavy látek a jejich složení Obecná chemie stavba atomu: Historie chemie, atom a jeho struktura elektronový obal, orbitaly Periodická tabulka prvků: Periodický zákon, rozdělení tabulky Vlastnosti prvků na základě postavení v tabulce, klasifikace prvků Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - vysvětluje vznik chemické vazby - rozlišuje typy vazeb na základě hodnot zjištěných v periodické tabulce - popisuje rozdíl mezi chem. vazbou a slabou vazebnou interakcí - vysvětluje fyzikálně chemické vlastnosti látek jako důsledek typu vazby Chemická vazba a vlastnosti látek Teorie vzniku chemické vazby, elektronegativita, polarita vazby, slabé vazebné interakce, struktura a vlastnosti kovalentních a iontových sloučenin, kovová vazba

18 - rozlišuje mezi pojmy chem. rovnice a chem. reakce, - odhaduje průběh chemické reakce na základě znalostí o částicové struktuře látek, chemických vazbách a fyzikálně-chemických vlastnostech látek - používá základní pojmy a veličiny, definuje vztahy mezi nimi, provádí chemické výpočty při řešení praktických problémů - charakterizuje skupiny prvků na základě postavení v PSP - charakterizuje významné sloučeniny prvků, jejich zdroje, použití v praxi a vliv na životní prostředí - při popisu sloučenin využívá názvosloví anorganické chemie - k vyjádření základních reakcí prvků chemické rovnice a předpovídá jejich průběh - porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér - využívá vybrané metody identifikace minerálů - zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v příslušném regionu Chemické reakce: Chemické reakce a chem. rovnice, klasifikace chemických reakcí, průběh chemických reakcí, základy termochemie (tepelné změny při chemických reakcích), základy kinetiky (rychlost chemických reakcí) základy chemických rovnováh Základní chemické veličiny a výpočty Chemické prvky: Vodík a jeho sloučeniny Chemie s-prvků, p-prvků, významné sloučeniny těchto prvků. Minerály jejich vznik a ložiska, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Voda Povrchové vody jejich rozložení na Zemi; chemické složení; ph; hydrogeologický cyklus, geologické působení vody Podzemní vody propustnost Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Složení a struktura Země. Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Voda.

19 hornin, hydrogeologické systémy; chemické složení podzemních vod; ochrana podzemních vod - teoretické znalosti ověřuje v terénu - vypracovává pracovní listy s názvy: Vlastnosti vody, Druhy vod, Čistírna odpadních vod, Vzduch a jeho vlastnosti. - Při jejich vyplňování využívá znalostí vlastností dusíku a složení vzduchu, zopakuje si pojmy vodíkové můstky, indikátor, ph - Upevňuje si znalosti druhů vod, uvědomí si problém pitné vody, cenu vody u pojmů stočné a vodné. - Z ekologického hlediska se zamyslí nad čistotou ovzduší a čistotou vod. - Terénní cvičení jej naučí pozorovat přírodu kolem sebe a zamyslet se nad vlivem člověka na přírodu. - dodržuje zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři - zná základní pravidla poskytování první pomoci - rozpoznává označení látek větami R- a S-, piktogramy označení chemických látek Chemické prvky, voda, vzduch LP: Bezpečnost práce v laboratoři chemie "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/

20 - vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání daných pozorování, měření a experimentů - rozlišuje typy aparatur, sestavuje je a využívá při pokusech - dbá bezp. opatření (dostupnost upevňovacích prvků, těsnost) - zpracuje protokol o cíli, průběhu, pozorování a výsledcích práce - z výsledků práce vyvodí závěry - vyhledává v dostupných zdrojích podklady pro praktické provedení experimentu - ověřuje teoreticky platnost periodického zákona v nejjednodušší podobě - výsledky laboratorního cvičení zapisuje ve formě protokolu - na principu určování oxidačního čísla vytváří vzorce anorganických sloučenin a naopak LP: Základní laboratorní dovednosti LP: Vyvozování fyz. a chem. vlastností prvků z postavení v PSP. LP Názvosloví anorganických sloučenin - řeší základní chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů - vyčísluje jednoduché redoxní reakce - ověřuje teoretické poznatky o s- a p- LP Výpočty z chem. rovnic a úpravy redoxních rovnic LP Důkazy iontů - plamenové zkoušky

21 prvcích v praktickém cvičení LP Rozklad CaCO 3 LP Příprava H 2 a O 2 LP Stanovení molárního objemu CO 2

22 Ročník: sexta Očekávané školní výstupy Žák: - jmenuje zdroje surovin pro získávání organických sloučenin - zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku ve vztahu ke stavbě organických sloučeni - odliší vlastnosti anorganických a organických sloučenin - charakterizuje reakce v organické chemii a mechanismy těchto reakcí, dovede je aplikovat na různé konkrétní sloučeniny - interpretuje indukční a mezomerní efekt a aplikuje tyto poznatky na konkrétní sloučeniny - - charakterizuje a rozdělí uhlovodíky do skupin podle vazeb a druhu řetězce - vyvozuje typy reakcí pro jednotlivé skupiny uhlovodíků z rozboru struktury molekuly - pojmenuje surovinové zdroje uhlovodíků, popíše významné zástupce jednotlivých skupin a jejich využití v každodenním životě - využívá znalosti základů analýzy k pochopení praktického významu uhlovodíků - objasní působení uhlovodíků na životní prostředí Učivo Organická chemie Zdroje uhlovodíků Hybridizace uhlíku, typy vazeb Typy vzorců Typy reakcí Izomerie, efekty Uhlovodíky a jejich klasifikace Alkany, cykloalkany Alkeny, alkadieny Alkyny Areny Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

23 - objasňuje odvození derivátů od uhlovodíků, dokáže je rozdělit a charakterizovat podle funkčních skupin - z rozboru struktury vyvozuje vlastnosti derivátů a jejich typické reakce, případně jejich přípravu či použití - používá systematické názvosloví pro pojmenování významných zástupců derivátů - jmenuje zástupce, jejich použití a význam - upozorní na problematiku vlivu derivátů na zdraví člověka a na životní prostředí - upozorní na nebezpečí závislosti na alkoholu - určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu - posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí - posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií v daném regionu - vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace Halogenderiváty Dusíkaté deriváty (nitroderiváty, aminoderiváty Kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony) Karboxylové kyseliny Funkční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Člověk a anorganická příroda nerostné bohatství Vznik a vývoj půd Interakce mezi přírodou a společností přístupy environmentální geologie, rekultivace a revitalizace krajiny Práce v terénu a geologická exkurze Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh: Člověk a životní prostředí Námět činnosti: Využití vody a příčiny jejího znečištění (Forma realizace: Terénní cvičení) Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Člověk a anorganická příroda.

24 - dodržuje zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři - při poskytování první pomoci se řídí zásadami první pomoci - rozpoznává označení látek větami R- a S-, piktogramy označení chemických látek - objasňuje chování d-prvků na základě obsazení elektronového obalu - vysvětluje barevnost sloučenin d- prvků a jejich schopnost tvořit komplexní sloučeniny - vysvětluje podstatu metalurgické výroby - používá jednoduché metody kvantitativní a kvalitativní analýzy - propojuje znalosti o anorganických sloučeninách s praktickým významem těchto látek v analýze - používá systematické názvosloví organických sloučenin, uvádí triviální názvy běžných sloučenin i některé dvousložkové názvy - zapíše organické sloučeniny různými typy vzorců - sestavuje jednoduché aparatury na výrobu methanu a ethenu LP Bezpečnost práce v chemické laboratoři LP Anorganická chemie d- a f- prvky a jejich sloučeniny charakteristika, vlastnosti, komplexní sloučeniny, způsoby získávání kovů LP Názvosloví komplexních sloučenin LP Analytická chemie, důkazy a výpočty LP Práce s modely LP Názvosloví v org. chemii LP Příprava methanu LP Příprava ethenu

25 - porovná jejich vlastnosti v závislosti na typu vazby - používá systematické a triviální názvosloví derivátů uhlovodíků - prakticky ověří redukční vlastnosti aldehydů a sacharidů v porovnání s ketony - prakticky ověří vlastnosti škrobu - prakticky si ověří podmínky esterifikace - prakticky si ověří vlastnosti silic - prakticky si ověří vlastnosti peptidové vazby a bílkovin - prakticky připraví mýdlo a ověří si vlastnosti mýdla LP Názvosloví derivátů uhlovodíků LP Reakce aldehydů, ketonů a sacharidů s vybranými činidly LP Důkaz škrobu LP Příprava esencí - esterifikace LP Příprava silic izolace LP Důkaz peptidové vazby, důkaz AK LP Příprava mýdla

26 Ročník: septima Očekávané školní výstupy Žák: - klasifikuje heterocyklické sloučeniny - upozorní na jejich význam pro stavbu nukleových kyselin, vitamínů, alkaloidů - charakterizuje syntetické polymery - zhodnotí výhodné a nevýhodné vlastnosti syntetických makromolekulárních látek - posoudí problémy likvidace polymerních produktů - zamyslí se nad vlivem plastů na životní prostředí a člověka Učivo Heterocyklické sloučeniny Syntetické makromolekulární látky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - charakterizuje pojem léčivo, pesticid, barvivo, detergent - orientuje se v nejběžněji používaných léčivech, pesticidech, barvivech a detergentech - posuzuje účinek těchto látek na životní prostředí a organismy - upozorňuje na problém zneužití léčiv - jmenuje zdroje lipidů Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty Biochemie Lipidy Charakteristika, funkce

27 - objasní strukturu, funkci a význam lipidů pro chemické procesy v živých organismech - rozděluje lipidy podle různých kritérií - charakterizuje základní metabolickou dráhu lipidů a její význam - vysvětluje žádoucí i nežádoucí roli lipidů v lidském organizmu - jmenuje zdroje sacharidů - objasní strukturu, funkci a význam sacharidů pro chemické procesy v živých organismech - porovná vlastnosti základních zástupců sacharidů - charakterizuje základní metabolickou dráhu sacharidů a její význam - jmenuje zdroje bílkovin - objasní strukturu, funkci a význam bílkovin pro chemické procesy v živých organismech - charakterizuje základní metabolickou dráhu bílkovin a její význam - vyhledává souvislosti mezi metabolizmem sacharidů, lipidů a bílkovin - objasní strukturu, funkci a význam Výskyt Vlastnosti a dělení Základy metabolické dráhy lipidů Sacharidy Charakteristika, funkce Výskyt Vlastnosti a dělení Zástupci Základy metabolické dráhy sacharidů Bílkoviny, proteiny Charakteristika, funkce Výskyt Vlastnosti a dělení Základy metabolické dráhy bílkovin v souvislosti s citrátovým cyklem a dýchacím řetězcem Nukleové kyseliny Charakteristika, funkce

28 nukleových kyselin pro chemické procesy v živých organismech - objasní strukturu, funkci a význam enzymů, vitamínů a hormonů pro chemické procesy v živých organismech DNA, RNA stavba Enzymy, vitamíny a hormony Funkce, význam

29 Ročník: první Očekávané školní výstupy Žák: - orientuje se v odborné terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů, používá termíny ve vhodných souvislostech - popisuje atomové modely a upozorňuje na jejich kvalitativní vývoj - popisuje elektronový obal atomu, jeho konfiguraci a odvozuje z ní vlastnosti atomu (prvku) - z umístění prvku v tabulce dokáže odhadnout vlastnosti a chování prvků v reakcích. Učivo Soustavy látek a jejich složení Obecná chemie stavba atomu: Historie chemie, atom a jeho struktura elektronový obal, orbitaly Periodická tabulka prvků: Periodický zákon, rozdělení tabulky Vlastnosti prvků na základě postavení v tabulce, klasifikace prvků Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - vysvětluje vznik chemické vazby - rozlišuje typy vazeb na základě hodnot zjištěných v periodické tabulce - popisuje rozdíl mezi chem. vazbou a slabou vazebnou interakcí - vysvětluje fyzikálně chemické vlastnosti látek jako důsledek typu vazby - rozlišuje mezi pojmy chem. rovnice a Chemická vazba a vlastnosti látek Teorie vzniku chemické vazby, elektronegativita, polarita vazby, slabé vazebné interakce, struktura a vlastnosti kovalentních a iontových sloučenin, kovová vazba Chemické reakce:

30 chem. reakce, - odhaduje průběh chemické reakce na základě znalostí o částicové struktuře látek, chemických vazbách a fyzikálně-chemických vlastnostech látek - používá základní pojmy a veličiny, definuje vztahy mezi nimi, provádí chemické výpočty při řešení praktických problémů Chemické reakce a chem. rovnice, klasifikace chemických reakcí, průběh chemických reakcí, základy termochemie (tepelné změny při chemických reakcích), základy kinetiky (rychlost chemických reakcí) základy chemických rovnováh Základní chemické veličiny a výpočty - charakterizuje skupiny prvků na základě postavení v PSP - charakterizuje významné sloučeniny prvků, jejich zdroje, použití v praxi a vliv na životní prostředí - při popisu sloučenin využívá názvosloví anorganické chemie - k vyjádření základních reakcí prvků chemické rovnice a předpovídá jejich průběh - porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér - využívá vybrané metody identifikace minerálů - zhodnotí využitelnost různých druhů vod a posoudí možné způsoby efektivního hospodaření s vodou v příslušném regionu Chemické prvky: Vodík a jeho sloučeniny Chemie s-prvků, p-prvků, významné sloučeniny těchto prvků. Minerály jejich vznik a ložiska, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Voda Povrchové vody jejich rozložení na Zemi; chemické složení; ph; hydrogeologický cyklus, geologické působení vody Podzemní vody propustnost hornin, hydrogeologické systémy; Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Složení a struktura Země. Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Voda.

31 chemické složení podzemních vod; ochrana podzemních vod - teoretické znalosti ověřuje v terénu - vypracovává pracovní listy s názvy: Vlastnosti vody, Druhy vod, Čistírna odpadních vod, Vzduch a jeho vlastnosti. - Při jejich vyplňování využívá znalostí vlastností dusíku a složení vzduchu, zopakuje si pojmy vodíkové můstky, indikátor, ph - Upevňuje si znalosti druhů vod, uvědomí si problém pitné vody, cenu vody u pojmů stočné a vodné. - Z ekologického hlediska se zamyslí nad čistotou ovzduší a čistotou vod. - Terénní cvičení jej naučí pozorovat přírodu kolem sebe a zamyslet se nad vlivem člověka na přírodu. - dodržuje zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři - zná základní pravidla poskytování první pomoci - rozpoznává označení látek větami R- a S-, piktogramy označení chemických látek - vybere a prakticky využívá vhodné Chemické prvky, voda, vzduch LP: Bezpečnost práce v laboratoři chemie LP: Základní laboratorní dovednosti "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu"; CZ.1.07/1.1.08/

32 pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání daných pozorování, měření a experimentů - rozlišuje typy aparatur, sestavuje je a využívá při pokusech - dbá bezp. opatření (dostupnost upevňovacích prvků, těsnost) - zpracuje protokol o cíli, průběhu, pozorování a výsledcích práce - z výsledků práce vyvodí závěry - vyhledává v dostupných zdrojích podklady pro praktické provedení experimentu - ověřuje teoreticky platnost periodického zákona v nejjednodušší podobě - výsledky laboratorního cvičení zapisuje ve formě protokolu - na principu určování oxidačního čísla vytváří vzorce anorganických sloučenin a naopak LP: Vyvozování fyz. a chem. vlastností prvků z postavení v PSP. LP Názvosloví anorganických sloučenin - řeší základní chemické výpočty a uplatňuje je při řešení praktických problémů - vyčísluje jednoduché redoxní reakce - ověřuje teoretické poznatky o s- a p- prvcích v praktickém cvičení LP Výpočty z chem. rovnic a úpravy redoxních rovnic LP Důkazy iontů - plamenové zkoušky LP Rozklad CaCO 3

33 LP Příprava H 2 a O 2 LP Stanovení molárního objemu CO 2

34 Ročník: druhý Očekávané školní výstupy Žák: - jmenuje zdroje surovin pro získávání organických sloučenin - zhodnotí vlastnosti atomu uhlíku ve vztahu ke stavbě organických sloučeni - odliší vlastnosti anorganických a organických sloučenin - charakterizuje reakce v organické chemii a mechanismy těchto reakcí, dovede je aplikovat na různé konkrétní sloučeniny - interpretuje indukční a mezomerní efekt a aplikuje tyto poznatky na konkrétní sloučeniny - - charakterizuje a rozdělí uhlovodíky do skupin podle vazeb a druhu řetězce - vyvozuje typy reakcí pro jednotlivé skupiny uhlovodíků z rozboru struktury molekuly - pojmenuje surovinové zdroje uhlovodíků, popíše významné zástupce jednotlivých skupin a jejich využití v každodenním životě - využívá znalosti základů analýzy k pochopení praktického významu uhlovodíků - objasní působení uhlovodíků na životní prostředí Učivo Organická chemie Zdroje uhlovodíků Hybridizace uhlíku, typy vazeb Typy vzorců Typy reakcí Izomerie, efekty Uhlovodíky a jejich klasifikace Alkany, cykloalkany Alkeny, alkadieny Alkyny Areny Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

35 - objasňuje odvození derivátů od uhlovodíků, dokáže je rozdělit a charakterizovat podle funkčních skupin - z rozboru struktury vyvozuje vlastnosti derivátů a jejich typické reakce, případně jejich přípravu či použití - používá systematické názvosloví pro pojmenování významných zástupců derivátů - jmenuje zástupce, jejich použití a význam - upozorní na problematiku vlivu derivátů na zdraví člověka a na životní prostředí - upozorní na nebezpečí závislosti na alkoholu - určí základní vlastnosti vzorku půdního profilu a navrhne využitelnost a způsob efektivního hospodaření s půdou v daném regionu - posuzuje geologickou činnost člověka z hlediska možných dopadů na životní prostředí - posoudí význam i ekologickou únosnost těžby a zpracovatelských technologií v daném regionu - vyhodnotí bezpečnost ukládání odpadů a efektivitu využívání druhotných surovin v daném regionu Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace Halogenderiváty Dusíkaté deriváty (nitroderiváty, aminoderiváty Kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony) Karboxylové kyseliny Funkční deriváty karboxylových kyselin Substituční deriváty karboxylových kyselin Člověk a anorganická příroda nerostné bohatství Vznik a vývoj půd Interakce mezi přírodou a společností přístupy environmentální geologie, rekultivace a revitalizace krajiny Práce v terénu a geologická exkurze Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh: Člověk a životní prostředí Námět činnosti: Využití vody a příčiny jejího znečištění (Forma realizace: Terénní cvičení) Integrováno ze vzdělávacího oboru Geologie, tematický okruh Člověk a anorganická příroda.

36 - dodržuje zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři - při poskytování první pomoci se řídí zásadami první pomoci - rozpoznává označení látek větami R- a S-, piktogramy označení chemických látek - objasňuje chování d-prvků na základě obsazení elektronového obalu - vysvětluje barevnost sloučenin d- prvků a jejich schopnost tvořit komplexní sloučeniny - vysvětluje podstatu metalurgické výroby - používá jednoduché metody kvantitativní a kvalitativní analýzy - propojuje znalosti o anorganických sloučeninách s praktickým významem těchto látek v analýze - používá systematické názvosloví organických sloučenin, uvádí triviální názvy běžných sloučenin i některé dvousložkové názvy - zapíše organické sloučeniny různými typy vzorců - sestavuje jednoduché aparatury na výrobu methanu a ethenu LP Bezpečnost práce v chemické laboratoři LP Anorganická chemie d- a f- prvky a jejich sloučeniny charakteristika, vlastnosti, komplexní sloučeniny, způsoby získávání kovů LP Názvosloví komplexních sloučenin LP Analytická chemie, důkazy a výpočty LP Práce s modely LP Názvosloví v org. chemii LP Příprava methanu LP Příprava ethenu

37 - porovná jejich vlastnosti v závislosti na typu vazby - používá systematické a triviální názvosloví derivátů uhlovodíků - prakticky ověří redukční vlastnosti aldehydů a sacharidů v porovnání s ketony - prakticky ověří vlastnosti škrobu - prakticky si ověří podmínky esterifikace - prakticky si ověří vlastnosti silic - prakticky si ověří vlastnosti peptidové vazby a bílkovin - prakticky připraví mýdlo a ověří si vlastnosti mýdla LP Názvosloví derivátů uhlovodíků LP Reakce aldehydů, ketonů a sacharidů s vybranými činidly LP Důkaz škrobu LP Příprava esencí - esterifikace LP Příprava silic izolace LP Důkaz peptidové vazby, důkaz AK LP Příprava mýdla

38 Ročník: třetí Očekávané školní výstupy Žák: - klasifikuje heterocyklické sloučeniny - upozorní na jejich význam pro stavbu nukleových kyselin, vitamínů, alkaloidů - charakterizuje syntetické polymery - zhodnotí výhodné a nevýhodné vlastnosti syntetických makromolekulárních látek - posoudí problémy likvidace polymerních produktů - zamyslí se nad vlivem plastů na životní prostředí a člověka Učivo Heterocyklické sloučeniny Syntetické makromolekulární látky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - charakterizuje pojem léčivo, pesticid, barvivo, detergent - orientuje se v nejběžněji používaných léčivech, pesticidech, barvivech a detergentech - posuzuje účinek těchto látek na životní prostředí a organismy - upozorňuje na problém zneužití léčiv Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty Biochemie Lipidy

39 - jmenuje zdroje lipidů - objasní strukturu, funkci a význam lipidů pro chemické procesy v živých organismech - rozděluje lipidy podle různých kritérií - charakterizuje základní metabolickou dráhu lipidů a její význam - vysvětluje žádoucí i nežádoucí roli lipidů v lidském organizmu - jmenuje zdroje sacharidů - objasní strukturu, funkci a význam sacharidů pro chemické procesy v živých organismech - porovná vlastnosti základních zástupců sacharidů - charakterizuje základní metabolickou dráhu sacharidů a její význam Charakteristika, funkce Výskyt Vlastnosti a dělení Základy metabolické dráhy lipidů Sacharidy Charakteristika, funkce Výskyt Vlastnosti a dělení Zástupci Základy metabolické dráhy sacharidů - jmenuje zdroje bílkovin - objasní strukturu, funkci a význam bílkovin pro chemické procesy v živých organismech - charakterizuje základní metabolickou dráhu bílkovin a její význam - vyhledává souvislosti mezi metabolizmem sacharidů, lipidů a bílkovin Bílkoviny, proteiny Charakteristika, funkce Výskyt Vlastnosti a dělení Základy metabolické dráhy bílkovin v souvislosti s citrátovým cyklem a dýchacím řetězcem Nukleové kyseliny

40 - objasní strukturu, funkci a význam nukleových kyselin pro chemické procesy v živých organismech - objasní strukturu, funkci a význam enzymů, vitamínů a hormonů pro chemické procesy v živých organismech Charakteristika, funkce DNA, RNA stavba Enzymy, vitamíny a hormony Funkce, význam

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el.

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el. PŘEDMĚT Chemie Ročník 8. Výstup Ročníkový výstup Učivo Související PT 1.Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 1p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 2. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí. 7.6.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Chemie je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v a 9. ročníku 2 hodiny týdně. V ročníku byla použita jedna disponibilní

Více

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu 5.10 5.10.1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH9102 CH9103

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 1.1 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. Vzdělávání

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie list 1 / 5 Ch časová dotace: 2 hod / týden Chemie 8. ročník Úvod do chemie historie a význam chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce CH 9 1 01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek uvede, čím se zabývá chemie

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Vyučovací předmět. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro 8.-9.roč. 2 hod.

Vyučovací předmět. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro 8.-9.roč. 2 hod. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Člověk a příroda : Chemie : Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro -roč. 2 hod. Předměty, které spadají

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Schváleno: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Úpravy provedené v ŠVP vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb.

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - žák dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Chemie 2. 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Úvod do učiva chemie, bezpečnost práce F 6 osvojí si zásady

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: CHEMIE A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie 11. Chemie 131 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu chemie vznikl integrací ze vzdělávacího oboru chemie a tematických

Více

Příloha č. 21 CHEMIE

Příloha č. 21 CHEMIE Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, pracuje bezpečně s vybranými

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH)

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět chemie se zabývá systémově poznáním přírody, chápáním důležitosti udržování

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Pracuje bezpečně s dostupnými a běžně používanými látkami

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, organická chemie, biochemie, chemické výpočty Kvarta 2 hodiny týdně + 1x za 14 dní 1 hod laboratorní práce Školní tabule, interaktivní

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Chemie (Ch) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva OSV 1 (praktické pokusy)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Kyseliny, zásady, roztoky Kyseliny V-ANS-01 V-ANS-02

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost.

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby F emie () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka OSV 1 (praktické pokusy) Na konkrétních příkladech rozliší látky a tělesa, pokusným

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE. Charakteristika vzdělávacího oboru

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE. Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávání směřuje k: poznávání přírody jako systému, chápání významu udržování přírodní

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

CHEMIE. Oddíl E učební osnovy XII.1.A

CHEMIE. Oddíl E učební osnovy XII.1.A CHEMIE Oddíl E učební osnovy XII.1.A Charakteristika předmětu: CHEMIE v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Umožňuje poznávat přírodu

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny. 5.6.2 Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovaný předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Hravá chemie 9 pracovní sešit (J.Jandová Taktik)

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Chemie I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Chemie I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu - Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo názvosloví

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce - pozná redoxní reakci - určí oxidační číslo prvku ve sloučenině - popíše princip výroby surového železa a oceli - vysvětlí princip koroze a způsob ochrany

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

5.10. CHEMIE. 3. ročník / septima. 2. ročník / sexta

5.10. CHEMIE. 3. ročník / septima. 2. ročník / sexta 5.10. CHEMIE 5.10.1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení Vyučovací p edmět chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a p íroda (stanovené RVPGV), vzdělávacího oboru Chemie a dále z tematického

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více