Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1794/2018 RM 59 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1795/2018 RM 59 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Ondřej Vlček, Ing. Helena Hlavičková. 1796/2018 RM 59 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1722/2017-RM 55, 1723/2017-RM 55, 1730/2017-RM 55, 1741/2018-RM 57, 1744/2018-RM 57, 1748/2018-RM 57, 1749/2018-RM 57, 1750/2018-RM 57, 1751/2018-RM 57, 1752/2018-RM 58, 1753/2018-RM 58, 1754/2018-RM 58, 1

2 1755/2018-RM 58, 1756/2018-RM 58, 1757/2018-RM 58, 1758/2018-RM 58, 1759/2018-RM 58, 1760/2018-RM 58, 1761/2018-RM 58, 1762/2018-RM 58, 1763/2018-RM 58, 1764/2018-RM 58, 1765/2018-RM 58, 1769/2018-RM 58, 1770/2018-RM 58, 1771/2018-RM 58, 1772/2018-RM 58, 1773/2018-RM 58, 1774/2018-RM 58, 1775/2018-RM 58, 1777/2018-RM 58, 1779/2018-RM 58, 1781/2018-RM 58, 1782/2018-RM 58, 1783/2018-RM 58, 1784/2018-RM 58, 1785/2018-RM 58, 1786/2018-RM 58, 1787/2018-RM 58, 1788/2018-RM 58, 1789/2018-RM 58, 1790/2018-RM 58, 1792/2018-RM /2018 RM 59 Použití znaku města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání, na základě ust. 34a) a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uděluje souhlas s užitím znaku města Lipník nad Bečvou za podmínek dodržení schváleného grafického vzhledu znaku města subjektu Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka, se sídlem Veselí nad Moravou, Milokošť, Na Hrázi 244, PSČ , IČO v rámci propagace projektu Na kole dětem. 2. RM ukládá zástupce vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele a poskytnout mu vyobrazení znaku města v požadovaném formátu. T: /2018 RM 59 Žádost České pošty o stanovisko 1. RM po projednání nesouhlasí se změnou hodin pro veřejnost na pobočce České pošty v Lipníku nad Bečvou dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2018 RM 59 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1339, Lipník nad Bečvou, s p. G. H., a to od

3 2. RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2018 RM 59 Síť sociálních služeb Olomouckého kraje zařazení nové služby do sítě na rok 2019 vyjádření ORP RM po projednání bere na vědomí vyjádření k potřebnosti sociálních služeb poskytovatele Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO , identifikátor služby , druh sociální služby terénní odlehčovací služby a identifikátor služby , druh sociální služby odborné sociální poradenství dle důvodové zprávy. 1801/2018 RM 59 Souhlas dle Smlouvy o výpůjčce - ELIM Hranice o. p. s. 1. RM po projednání souhlasí dle čl. IV. odst. 7. Smlouvy o výpůjčce ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, zastoupeným Sociálními službami Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, jako půjčitelem, a obecně prospěšnou společností ELIM Hranice o. p. s, IČO , jako vypůjčitelem, s provedením stavebních prací na objektu č. p. 1426, který je součástí pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou. Stavební práce spočívají ve výměně 4 ks vstupních dveří plastových 130 cm x 210 cm, výměně 1 ks okna a výměně podlahové krytiny včetně nivelačního vyrovnání podlah u 2 pokojů. Celkové náklady na realizaci stavebních prací budou hrazeny z 95% z dotace 62. výzvy IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD žadatel ELIM Hranice o. p. s. a 5% z vlastních zdrojů společnosti ELIM Hranice o. p. s. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: ihned 3. RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, vyhotovit souhlas s provedením stavebních prací. T: ihned 3

4 1802/2018 RM 59 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje s účinností od změnu platového výměru ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vystavení platového výměru. T: /2018 RM 59 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne mezi městem Lipník nad Bečvou a společností TextilEco a.s. 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne mezi městem Lipník nad Bečvou a společností TextilEco a.s. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T: /2018 RM 59 Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou a společností ELEKTROWIN a.s. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T: /2018 RM 59 Infrastruktura lokality Chmelnice v Lipníku nad Bečvou Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 1. RM po projednání schvaluje Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou (IČO: ) a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem (IČO: ). 4

5 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2018 RM 59 Vybavení interiéru turistického informačního centra, Lipník nad Bečvou zahájení veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na realizaci akce Vybavení interiéru turistického informačního centra, Lipník nad Bečvou b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 1807/2018 RM 59 Souhlas zřizovatele Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2018 RM 59 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T:

6 b) ředitelce příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2018 RM 59 Souhlas zřizovatele Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2018 RM 59 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Základní školy a mateřské školy Loučka, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2018 RM 59 Připojení se k akci VLAJKA PRO TIBET 1. RM po projednání schvaluje připojení se města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne 10. března

7 2. RM ukládá vedoucí odboru Kanceláře tajemníka zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T: /2018 RM 59 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje s účinností od změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platových výměrů. T: /2018 RM 59 Podnájem bytu č. 3/8 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 3/8 o velikosti 1+1 ve III. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní L. M., bytem Lipník nad Bečvou,. (jako nájemkyně bytu) a panem A. H., trvale bytem Lipník nad Bečvou,. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2018 RM 59 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku. T:

8 1815/2018 RM 59 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 48/2 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (u bytovky) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, jako pronajímatelem, a manželi J. a J. H., bytem v Lipníku nad Bečvou,., jako nájemci, kterým se mění čl. I. a III. nájemní smlouvy v návaznosti na změnu výměry pronajatého pozemku p. č. 273/14 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou po obnově operátu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 48/2 zahrada o výměře cca 55 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou za níže uvedených podmínek. Účel pronájmu zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání pozemku za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

9 1816/2018 RM 59 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, jako půjčitelem, a Mysliveckým spolkem Lipník nad Bečvou, IČO , jako vypůjčitelem, kterým se doba výpůjčky objektu č. p v k. ú. Lipník nad Bečvou prodlužuje o 5 let. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: /2018 RM 59 Pronájem části pozemku p. č. 1192/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1192/2 zahrada o výměře 5 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, mezi manželi J. a J. S., bytem v Lipníku nad Bečvou,., jako pronajímateli, a městem Lipník nad Bečvou, jako nájemcem. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od do Nájemné je stanoveno ve výši odpovídající sazbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatníka a kalendářní rok, se splatností k příslušného kalendářního roku. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2018 RM 59 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení, k. ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předložený Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem, IČO , se sídlem Krajského úřadu v Olomouci Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ (jako vlastníkem nemovitosti a budoucím povinným) a městem Lipník nad Bečvou, IČO , (jako nájemcem a budoucím oprávněným) v rámci stavby Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, obnova veřejného osvětlení. 2. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1. T:

10 1819/2018 RM 59 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohoda o umístění stavby č. IZ /01 v rámci stavby LIPNÍK N.B., MĚSTO LIPNÍK, Č.P. 31, KNN k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy vč. příslušenství podzemního kabelového vedení a 1 ks pojistkového pilíře v pozemcích p. č. 58/2 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 58/4 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby LIPNÍK N.B., MĚSTO LIPNÍK, Č.P. 31, KNN dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IZ /01 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Elektroprogres Hranice, spol. s. r. o. se sídlem Mostní 689, Hranice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy vč. příslušenství podzemního kabelového vedení a 1 ks pojistkového pilíře v pozemcích p. č. 58/2 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 58/4 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby LIPNÍK N.B., MĚSTO LIPNÍK, Č.P. 31, KNN dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2018 RM 59 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE /SOBS004 v rámci stavby Lipník n.b., K Nadsklepí, obnova sítě, vnn, knn k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení vč. příslušenství v pozemku p. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n.b., K Nadsklepí, obnova sítě, vnn, knn dle předložené situace. 10

11 b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE /SOBS004 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností MSEM a.s. se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy vč. příslušenství v pozemku p. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n.b., K Nadsklepí, obnova sítě, vnn, knn dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2018 RM 59 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB/01 Lipník nad Bečvou, SWIETELSKY s.r.o., VNk, VNv k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností MSEM a.s. se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČO , zastoupenou na základě plné moci Jitkou Deutschovou, se sídlem Postřelmovská 348/17, Zábřeh, IČO (jako oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení VN v rámci stavby Lipník nad Bečvou, SWIETELSKY s.r.o., VNk, VNv, které je umístěno v pozemcích p. č. 3124/53 orná půda, p. č. 3072/63 orná půda, p. č. 3072/15 orná půda, p. č. 3072/16 orná půda, p. č. 3072/45 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3124/69 orná půda, p. č. 3939/1 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 3957/7 ostatní plocha jiná plocha, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, (viz geometrický plán č /2014). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 7 858,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

12 1822/2018 RM 59 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Šum & Kon, Lipník nad Bečvou, s.r.o. - Vodovodní a plynovodní přípojka k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným) a společností Šum & Kon, Lipník nad Bečvou, s.r.o., se sídlem Na Zelince 1146/2, Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ , zastoupenou Ladislavem Šúmskym, jednatelem (jako oprávněným), jejímž předmětem je zřízení a provozování vodovodní a plynovodní přípojky, které jsou umístěny do pozemku p. č ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2017). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 9 148,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2018 RM 59 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE /VB 1 Lipník n. B., přep. kuželny, NNv, NNk k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ERMONTA, s. r. o. se sídlem Břest 79, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy nadzemního vedení NN, střešníku NN a sloupu NN v rámci stavby Lipník n. B., přep. kuželny, NNv, NNk, které je umístěno na pozemcích p. č. 353/3 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 353/5 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. st. 1471/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2017 ze dne a situační snímek E-001). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

13 1824/2018 RM 59 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 1. RM po projednání schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov a městem Lipník nad Bečvou, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, spočívající v závazku pro VaK Přerov k předání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce, podle podmínek ujednaných v Dohodě. 2. RM pověřuje starostu podpisem Dohody a smlouvy. T: /2018 RM 59 Kalkulace ceny stočného na rok RM po projednání schvaluje kalkulaci cenu stočného v místních částech Podhoří, Loučka, Trnávka a Nové Dvory na rok 2018 ve výši 15 Kč/m 3 bez DPH, tj. 17,25 Kč/m 3 vč. DPH. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat o kalkulaci ceny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. T: /2018 RM 59 Zadání veřejné zakázky - Oprava fasády a chodníku Osadního výboru v Podhoří 1. RM po projednání schvaluje: a) Zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele akce Oprava fasády a chodníku Osadního výboru v Podhoří, b) Okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 13

14 1827/2018 RM 59 Zadání veřejné zakázky - Oprava povrchu komunikace IV. tř. - Loučka lokalita od hřbitova 1. RM po projednání schvaluje: a) Zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele akce Oprava povrchu komunikace IV. tř. - Loučka lokalita od hřbitova, b) Okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 1828/2018 RM 59 Dodatek č. 4 ke ZL p. o. (Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o.) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 4 ke zřizovací listině p. o. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Lipník nad Bečvou, Za Porážkou 1142, ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2018 RM 59 Vyhlášení záměru pronájmu části fasádní plochy štítu domu č.p ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části plochy západního štítu bytového domu č.p , ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.1182 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou o výměře cca 9 x 9 m za cenu ,- Kč/rok, za účelem instalace reklamní plachty, za podmínek: - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to 3 let od podpisu nájemní smlouvy, - nájemné bude hrazeno vždy čtvrtletně předem, - zájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu, vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, - pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že nebude v době vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o pronájem, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: ihned 14

15 1830/2018 RM 59 Vyhodnocení veřejné soutěže Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou RM po projednání bere na vědomí informaci ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, (jako zadavatele VŘ) o výsledku výběrového řízení Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou nejvýhodnější nabídka je od společnosti TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, ICO: T: /2018 RM 59 Veřejná soutěž Sportovní hala - posilovna 1. RM po projednání schvaluje vypsání veřejné soutěže na dodavatele stavby Sportovní hala - posilovna. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: /2018 RM 59 Souhlas dle Smlouvy o výpůjčce - ELIM Hranice o. p. s. RM po projednání souhlasí dle čl. IV. odst. 6. Smlouvy o výpůjčce ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, jako půjčitelem, a obecně prospěšnou společností ELIM Hranice o. p. s, IČO , jako vypůjčitelem, s provedením stavebních prací na objektu č. p. 1427, který je součástí pozemku p. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou. Stavební práce spočívají ve výměně 4 ks vstupních dveří plastových 130 cm x 210 cm a výměně podlahové krytiny včetně nivelačního vyrovnání podlah u 2 pokojů. Celkové náklady na realizaci stavebních prací budou hrazeny z 95% z dotace 62. výzvy IROP Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD žadatel ELIM Hranice o. p. s. a 5% z vlastních zdrojů společnosti ELIM Hranice o. p. s. 15

16 1833/2018 RM 59 Revokace usnesení č.1692/2017 RM 54 ze dne RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1692/2017 RM 54 ze dne RM ukládá starostovi zajistit sdělení paní H. Š. o zrušení výpovědi z nájmu bytu. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze 47. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í ze 47. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í ze 47. jednání rady města dne 27.3.2013 ve 14,00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu UR/47/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 47. jednání rady města Bod programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 73. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. září 2014 čís. 1077/73 1092/73 1/6 1077/73 Rada městského obvodu Martinov 8. září 2014 návrh

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 76. schůze Rady města Kojetína, konané 15. května 2018, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více