Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe"

Transkript

1 FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY

2 Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií dle ČUS/IFRS 2. Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption u kontraktů s fyzickým vypořádáním 3. Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním 4. Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Základní charakteristiky kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky jsou: Podkladová nefinanční položka (např. majetek, zásoby nebo komodita) Okamžik vypořádání (např. nákup komodity za 3 měsíce) Dohodnutá cena (např. peněžní vyjádření hodnoty jedné jednotky komodity) Způsob vypořádání v okamžiku realizace kontraktu (např. fyzické vypořádání nebo finanční vypořádání) Nefinanční položka v podobě elektrické energie Termínový kontrakt s elektrickou energií Trvání kontraktů od 1 týdne do 2 let Cena určená jako EUR za MW x počet hodin v kontraktu Fyzická dodávka/odběr nebo finanční vypořádání Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Podobnost kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky a derivátů Základní definice derivátu: Finanční nástroj současně splňující následující podmínky: Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva. Nevyžaduje žádnou nebo velmi malou počáteční investici (ve srovnání s kontrakty reagujícími obdobně na změnu tržních podmínek). Bude vypořádán v budoucnu, přičemž doba od sjednání obchodů do jejich vypořádání je delší než u spotové operace. Termínový kontrakt s elektrickou energií Závislost na změně hodnoty podkladového aktiva Požadavek na počáteční investici Hodnota kontraktu na nákup a prodej elektrické energie se bude měnit spolu se změnou ceny elektrické energie Standardní kontrakt na dodávku nebo odběr elektrické energie vyžaduje pohyb peněžních toků až v okamžiku započetí období dodávky. Vypořádání v budoucnu Termínový kontrakt s elektrickou energií má vypořádání v závislosti na období, pro které je sjednaná dodávka elektrické energie. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Legislativní vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Kdy je potřeba termínovaný kontrakt na nákup nebo prodej elektrické energie klasifikovat jako derivát a kdy to potřeba není? Odpověď dává: ČUS (Český účetní standard) č. 110 Deriváty Bod 2 b) IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 5, 6 Za deriváty se nepovažují obchody na nákup a prodej zásob s výjimkou komodit, které se mohou obchodovat na sekundárním trhu, kdy kterákoli ze smluvních stran je oprávněná se finančně vypořádat. Tato výjimka se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u nichž se očekává, že budou vypořádány dodáním komodity Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Burzovní kontrakty (Power futures) Termínové kontrakty s elektrickou energií Neburzovní kontrakty (OTC) Fyzické vypořádání Volba fyzického nebo finančního vypořádání Finanční vypořádání (povinné) Own use exemption Derivát Own use exemption Derivát Derivát Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Own use exemption Podmínky pro klasifikaci termínového kontraktu s elektrickou energií jako own use exemption : 1. Fyzické vypořádání kontraktu* 2. Uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání 3. Kontrakty souvisí s běžnou výrobní nebo obchodní činnosti Jsou li dány všechny předpoklady pro klasifikaci kontraktu jako own use exemption potom se účetní jednotka nemůže rozhodnout účtovat o tomto kontraktu jako o finančním nástroji (derivátu). * Own use exemption lze za určitých okolností použít i pro kontrakty u nichž lze zvolit zda bude kontrakt vypořádán fyzicky nebo finančně čistou částkou v hotovosti. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Own use exemption Fyzické vypořádání kontraktu vs. Finanční vypořádání kontraktu O finančním vypořádání (tzv. čistou částkou v hotovosti) se hovoří v následujících případech: Příklad Smluvní podmínky kontraktu umožňují alespoň jedné ze smluvních stran vypořádat smlouvu čistou částkou v hotovosti. Možnost vypořádání čistou částkou v hotovosti není ve smluvních podmínkách výslovně uvedena. Účetní jednotka však k vypořádání podobných smluv běžně používá čistou částku v hotovosti. Účetní jednotka u podobných smluv běžně postupuje tak, že převezme podkladový nástroj a během krátkého období po dodání ho prodá za účelem zisku z krátkodobé fluktuace ceny nebo marže obchodníka. Je-li podkladové aktivum kontraktu snadno převoditelné na hotovost. Komentář Pro klasifikaci takového kontraktu jako own use exemption je potřeba doložit, že účelem kontraktu je krytí vlastních potřeb. To znamená, že došlo k fyzickému naplnění obchodu v souladu s potřebami účetní jednotky v oblasti nákupu, prodeje a užívání. Jestliže běžně dojde k vypořádání čistou částkou v hotovosti (uzavřením smluvní pozice) aniž by podkladová nefinanční položka byla fyzicky dodána nelze kontrakt klasifikovat jako own use exemption Účelem je klasifikovat jako own use exemption pouze takové kontrakty, které jsou uzavřeny primárně z důvodu vykonávání běžné výrobní a obchodní činnosti. Pokud dojde k fyzickému dodání elektrické energie a účelem není zajištění běžné výrobní a obchodní činnosti je kontrakt klasifikován jako derivát Předpoklad snadné převoditelnosti na hotovost existuje v případě, že podkladové aktivum má podobu obchodovatelných jednotek a existuje aktivní trh, který je okamžitě schopen pojmout množství, které účetní jednotka drží Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Own use exemption Prokázání účelu uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání. Za krytí vlastních potřeb se považuje fyzické dodání nebo přijetí podkladového aktiva (elektrické energie) za účelem koupě, prodeje nebo užívání podkladového aktiva. Příkladem krytí vlastních potřeb uzavřením termínovaného kontraktu s elektrickou energií jsou např.: o o o Nákup elektrické energie obchodníkem pro účely prodeje kmenu zákazníků. Nákup elektrické energie společností za účelem její spotřeby ve výrobním procesu. Prodej elektrické energie výrobcem. Změní li se účel použití smlouvy, která byla původně uzavřena za účelem pokrytí vlastních potřeb, pak počínaje okamžikem změny účelu vzniká povinnost účtovat o kontraktu jako o derivátu, přičemž zpětná změna účetního zápisu není nezbytná ani přípustná. Přípustná není rovněž změna účelu u derivátu na kontrakt sloužící k pokrytí vlastních potřeb. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Own use exemption Běžná výrobní a obchodní činnost vs. Využití cenových rozdílů Kvalifikované posouzení zda se jedná o využití cenových rozdílů nebo o běžnou výrobní a obchodní činnost je možné pouze v celkovém kontextu posuzovaných kontraktů a lze využít následující indikátory Indikátor Využití cenových rozdílů Běžná výrobní a obchodní činnost Charakter obchodu a vedení obchodu Charakter dosažení výsledku z kontraktu Vedení na bázi změn reálné hodnoty kontraktu Dosažení výsledků na základě krátkodobé fluktuace ceny, resp. rozpětí mezi cenou nákupu a prodeje Vedení na základě plánu nákupu, výroby nebo obytu Dosažení výsledků na základě vytvoření trhu mezi prodejcem a kupcem, resp. další prodej stabilnímu kmenu zákazníků za relativně neměnných podmínek Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Own use exemption Podobné smlouvy a obvyklé (běžné) chování Own use exemption nelze aplikovat na kontrakty, které byly sice uzavřeny s úmyslem fyzického dodání avšak v minulosti u podobných smluv docházelo běžně k vypořádání čistou částkou v hotovosti. Běžné (Obvyklé) chování Při posuzování skutečnosti, zda byly kontrakty v minulosti běžně vypořádány čistou částkou v hotovosti je potřeba zohlednit: a) Jednotlivé případy. b) Počet a objem smluv. Pokud docházelo v minulosti k vypořádání čistou částkou v hotovosti opakovaně potom je povinnost zachytit podobné kontrakty jako derivát naplněna. V mimořádných případech je možno kontrakt vypořádat čistou částkou v hotovosti (např. výpadek výrobního bloku u výrobce, nepředvídatelné výpadky v nasmlouvaném diagramu spotřeby konečných zákazníků) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) Při posuzování zda se jedná o podobné kontrakty jsou mimo jiné významné následující faktory: a) Ekonomicky identický cíl (nezávisle na typu nástroje). b) Identické/společné trhy pro zboží. c) Substituční vztah mezi zbožím d) Jednotná organizační odpovědnost v rámci řízení rizik účetní jednotky Pokud je určitý typ kontraktů používán jak za účelem krytí vlastních potřeb, tak využívání krátkodobých cenových rozdílů (tj. kontrakty jsou vypořádány čistou částkou v hotovosti) je záměr uzavření těchto podobných kontraktů nejednoznačný a proto Všechny podobné kontrakty jsou účtovány jako deriváty. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) K jednoznačnému odlišení podobných kontraktů může sloužit vytvoření účetní struktury (knihy). Přiřazení kontraktu k různým knihám v okamžiku uzavření smluv dokládá účel, který management danou smlouvou sleduje. Rozdělení podobných kontraktů do jednotlivých knih vyžaduje: Účetní knihy vycházejí ze specifických činností. Kontrakty přiřazené do knihy mají specifický cíl. Kontrakty přiřazené do knihy jsou subjektem specifického řízení rizik. Kontrakty jsou přiřazeny do knihy v okamžiku uzavření a toto přiřazení je vhodně zdokumentováno Kniha 1 Own use kontrakty Kniha 2 Ostatní kontrakty (deriváty) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) - pokračování Dojde-li v průběhu doby trvání kontraktu v souvislosti se změnou záměru vedení ke změně zařazení do určité knihy, má tato skutečnost obecně negativní vliv na jednoznačné odlišení jednotlivých knih. Kontrakty, které jsou uvedeny v knihách, ve kterých se převod projevil jsou od chvíle převodu považovány za podobné. Nemožnost odlišit podobné smlouvy vede k účtování všech kontraktů jako derivátů. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Own use exemption Vypsané opce - vybrané aspekty Vypsaná opce se často vyskytuje ve formě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. U takového kontraktu může mít například smluvní partner výrobce energie právo odebrat vedle minimálního množství ještě další množství elektrické energie, a to za smluvenou cenu. Výrobce nemůže coby pasivní kontrahent ovlivnit realizaci této pozice a takový kontrakt nelze označit za kontrakt uzavíraný v souladu s očekávanou potřebou nákupu, prodeje či užívání nefinanční položky. Smlouvy na dodávku elektrické energie zákazníkům z kategorie domácností obsahují často vypsané opce v podobě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. Tyto kontrakty zpravidla nelze plnit prostřednictvím vypořádání čistou částkou v hotovosti (tj. uzavřením pozice) neboť domácnosti potřebují dodávku elektrické energie na pokrytí vlastní potřeby a nemají možnost zhodnotit množství energie nad rámec své potřeby dalším prodejem třetím osobám. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Own use exemption Účetní zachycení termínového kontraktu s elektrickou energií klasifikovaného jako own use exemption O termínovém kontraktu s elektrickou energií splňujícím podmínky own use exemption je účtováno až v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru elektrické energie. V případě, že byl sjednán burzovní obchod s fyzickou dodávkou nebo odběrem elektrické energie je potřeba v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru od centrální protistrany (v aktuální spotové ceně) přeúčtovat MtM kontraktu do VZZ (504.xxx nebo 604.xxx). Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Účetní zachycení derivátů Účtují se v tzv. reálné hodnotě V případě power futures je reálná hodnota představována přeceněním (MTM: mark-tomarket), které je zároveň průběžně finančně vypořádáváno Počáteční reálná hodnota je u pevných termínových kontraktů (např. power futures) nulová Následně dochází k (zpravidla měsíčnímu) účtování změn reálných hodnot do výkazu zisku a ztráty (účty 567/667) Změny reálné hodnoty účtované do výkazu zisku a ztráty jsou daňově účinným nákladem, resp. výnosem. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Příklad Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Rizika a důvody zajišťování Efekt ekonomického zajištění na P&L společnosti: Zajištění budoucí (nasmlouvané nebo očekávané) transakce Zatímco budoucí transakce v účetnictví dosud není, zajišťovací transakce (derivát) je již uzavřena a tudíž je o ní účtováno dochází k ovlivnění P&L změnami reálné hodnoty derivátu, ale chybí efekt ze zajišťované transakce. BEZ ZAJIŠŤOVACÍHO ÚČETNICTVÍ JE P&L VYSTAVENO FLUKTUACI PODOBU TRVÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ TRANSAKCE Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Účetní zachycení zajištění peněžních toků (cash flow hedge) Oceňování zajišťovací transakce (derivát) Změny reálné hodnoty Efektivní Vlastní kapitál (*) Výkaz zisku a ztráty (*) V závislosti na okamžiku, kdy je účtováno do P&L o souvisejícím výnosu/nákladu ze zajišťované transakce (např. v okamžiku fakturace konečnému zákazníkovi) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

25 Základní pojmy Zajišťované riziko Zajišťovaný nástroj (hedged item) Zajišťovací nástroj (hedging instrument) Dokumentace k zajišťovacímu účetnictví Test efektivity Ukončení zajištění Zveřejnění v účetní závěrce Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 25

26 Zajišťované riziko Zajištění rizika finančních aktiv a pasiv: Měnové Úrokové Akciové Úvěrové Komoditní Zajištění rizika nefinančních aktiv a pasiv Měnové riziko Celkové riziko (nemožnost oddělit jednotlivá rizika) Pozn: Aktuální návrh změn v účtování zajišťovacích vztahů (IFRS 9, Exposure draft: Hedge accounting) umožní aplikaci zajišťovacího účetnictví i na samostatné komoditní riziko (tj. bez měnového rizika) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 26

27 Zajišťovaný nástroj Zaúčtované aktivum nebo pasivum (nefinanční pouze pro měnové riziko) Nezaúčtovaný závazný příslib (nasmlouvaný kontrakt) Vysoce pravděpodobná očekávaná budoucí transakce Jednotlivé aktivum/pasivum/transakce Skupina aktiv/pasiv/transakcí se stejnými rizikovými charakteristikami či jejich proporce např. 80% objemu nasmlouvaných/očekávaných transakcí s koncovými zákazníky nebo prvních x MWh Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 27

28 Zajišťovací instrument Derivát (power futures) Pouze transakce s externími jednotkami ve vztahu k účetní jednotce (důležité pro konsolidaci!) Ocenění v reálné hodnotě (u opcí je možno oddělit vnitřní a časovou hodnotu) Lze použít i část zajišťovacího instrumentu (z hlediska objemu kontraktu) Zajišťovací vztah musí být nadefinován na celou dobu životnosti zajišťovacího instrumentu Pro jeden zajišťovací vztah lze použít více zajišťovacích instrumentů (nebo jejich částí) Zajišťovací instrument lze definovat pro zajištění v době jeho držby společností (tedy později po jeho nákupu), ale zajišťovací účetnictví nelze aktivovat retrospektivně! Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 28

29 Zajišťovací vztah hlavní kriteria aplikace zajišťovacího účetnictví Na počátku zajišťovacího vztahu existuje formální dokumentace k zajišťovacímu účetnictví, která je v souladu se strategií řízení rizik. Dokumentace obsahuje: Cíle v oblasti řízení rizik a strategie při realizaci zajištění Identifikaci/vymezení zajišťované transakce Identifikaci/vymezení zajišťovací transakce Vymezení zajišťovaného rizika Způsob a doložení měření efektivnosti zajištění Existuje očekávání, že zajišťovací vztah bude plně efektivní Efektivnost zajištění může být spolehlivě měřena Zajištění musí být efektivní po celou dobu zajišťovacího vztahu Očekávaná transakce musí být vysoce pravděpodobná (lze doložit např. návazností na obchodní plán a skutečné objemy transakcí z minulých let) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 29

30 Efektivita zajištění Prospektivně lze použít ustanovení o stejných klíčových atributech stačí popis Retrospektivně je nutné podložit výsledek výpočtem metoda retrospektivního testu není stanovena ani doporučena možnost volby Frekvence alespoň k datu účetní závěrky Zajištění je vysoce efektivní, pokud: Je na počátku i v průběhu své existence očekávání, že zajištění bude vysoce efektivní (změny reálných hodnot či peněžních toků zajišťovaných nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku jsou kompenzovány změnami reálných hodnot či peněžních toků zajišťovacích nástrojů) PROSPEKTIVNÍ TEST; a Výsledky této kompenzace jsou v rozmezí % - RETROSPEKTIVNÍ TEST Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 30

31 Metody měření efektivity Dollar offset Porovnání změn reálných hodnot nebo peněžních toků vzhledem k zajišťovanému riziku pro zajišťovanou položku a zajišťovací nástroj Kumulativně Po jednotlivých periodách Regresní analýza Zkoumání statistického vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím nástrojem Koeficient determinace (R 2 ) Sklon regresní přímky p-value, t-test Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 31

32 Ukončení zajištění zajištění peněžních toků KDY? Zajišťovací instrument vypršel, byl prodán, ukončen nebo uplatněn (náhrada či obnovení na další instrument se nepovažuje za vypršení či ukončení, pokud je toto součástí strategie řízení rizik a zajišťovací dokumentace) - A Zajištění nesplňuje kritéria A Očekávaná transakce již není vysoce pravděpodobná - B Účetní jednotka rozhodne, že derivát nebude klasifikován jako zajišťovací - A JAK? A Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, zůstává na účtu vlastního kapitálu a je přeúčtován do PL v okamžiku, kdy nastane zajišťovaná očekávaná transakce (tj. kdy tato transakce ovlivní PL) B Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, je přeúčtován do PL Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 32

33 Příklad (pokračování) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 33

34 Diskuse Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 34

35 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. Stanislav Roušar KPMG Česká republika, s.r.o Lukáš Bajgar KPMG Česká republika, s.r.o Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 35

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu

Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu RISK ADVISORY SERVICES Společenská odpovědnost Klíč k podnikatelskému úspěchu Martin Hanek, 19. 11. 2008 ADVISORY Společenská odpovědnost Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování

IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39. Finanční nástroje: účtování a oceňování IAS 39 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování [Novelizace standardu - v poslední větě odstavce 11 se "v účetních výkazech" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci", v

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 12/2 MINISTERSTVO FINANCÍ 63. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Libor Vošický, ředitel odboru obchody treasury České spořitelny Jakub Židoň, treasury České spořitelny Praha, 16. března 2011 Obsah prezentace 1. Čtyři základní otázky

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více