Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe"

Transkript

1 FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY

2 Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií dle ČUS/IFRS 2. Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption u kontraktů s fyzickým vypořádáním 3. Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním 4. Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Základní charakteristiky kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky jsou: Podkladová nefinanční položka (např. majetek, zásoby nebo komodita) Okamžik vypořádání (např. nákup komodity za 3 měsíce) Dohodnutá cena (např. peněžní vyjádření hodnoty jedné jednotky komodity) Způsob vypořádání v okamžiku realizace kontraktu (např. fyzické vypořádání nebo finanční vypořádání) Nefinanční položka v podobě elektrické energie Termínový kontrakt s elektrickou energií Trvání kontraktů od 1 týdne do 2 let Cena určená jako EUR za MW x počet hodin v kontraktu Fyzická dodávka/odběr nebo finanční vypořádání Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Podobnost kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky a derivátů Základní definice derivátu: Finanční nástroj současně splňující následující podmínky: Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva. Nevyžaduje žádnou nebo velmi malou počáteční investici (ve srovnání s kontrakty reagujícími obdobně na změnu tržních podmínek). Bude vypořádán v budoucnu, přičemž doba od sjednání obchodů do jejich vypořádání je delší než u spotové operace. Termínový kontrakt s elektrickou energií Závislost na změně hodnoty podkladového aktiva Požadavek na počáteční investici Hodnota kontraktu na nákup a prodej elektrické energie se bude měnit spolu se změnou ceny elektrické energie Standardní kontrakt na dodávku nebo odběr elektrické energie vyžaduje pohyb peněžních toků až v okamžiku započetí období dodávky. Vypořádání v budoucnu Termínový kontrakt s elektrickou energií má vypořádání v závislosti na období, pro které je sjednaná dodávka elektrické energie. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Legislativní vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Kdy je potřeba termínovaný kontrakt na nákup nebo prodej elektrické energie klasifikovat jako derivát a kdy to potřeba není? Odpověď dává: ČUS (Český účetní standard) č. 110 Deriváty Bod 2 b) IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 5, 6 Za deriváty se nepovažují obchody na nákup a prodej zásob s výjimkou komodit, které se mohou obchodovat na sekundárním trhu, kdy kterákoli ze smluvních stran je oprávněná se finančně vypořádat. Tato výjimka se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u nichž se očekává, že budou vypořádány dodáním komodity Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Burzovní kontrakty (Power futures) Termínové kontrakty s elektrickou energií Neburzovní kontrakty (OTC) Fyzické vypořádání Volba fyzického nebo finančního vypořádání Finanční vypořádání (povinné) Own use exemption Derivát Own use exemption Derivát Derivát Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Own use exemption Podmínky pro klasifikaci termínového kontraktu s elektrickou energií jako own use exemption : 1. Fyzické vypořádání kontraktu* 2. Uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání 3. Kontrakty souvisí s běžnou výrobní nebo obchodní činnosti Jsou li dány všechny předpoklady pro klasifikaci kontraktu jako own use exemption potom se účetní jednotka nemůže rozhodnout účtovat o tomto kontraktu jako o finančním nástroji (derivátu). * Own use exemption lze za určitých okolností použít i pro kontrakty u nichž lze zvolit zda bude kontrakt vypořádán fyzicky nebo finančně čistou částkou v hotovosti. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Own use exemption Fyzické vypořádání kontraktu vs. Finanční vypořádání kontraktu O finančním vypořádání (tzv. čistou částkou v hotovosti) se hovoří v následujících případech: Příklad Smluvní podmínky kontraktu umožňují alespoň jedné ze smluvních stran vypořádat smlouvu čistou částkou v hotovosti. Možnost vypořádání čistou částkou v hotovosti není ve smluvních podmínkách výslovně uvedena. Účetní jednotka však k vypořádání podobných smluv běžně používá čistou částku v hotovosti. Účetní jednotka u podobných smluv běžně postupuje tak, že převezme podkladový nástroj a během krátkého období po dodání ho prodá za účelem zisku z krátkodobé fluktuace ceny nebo marže obchodníka. Je-li podkladové aktivum kontraktu snadno převoditelné na hotovost. Komentář Pro klasifikaci takového kontraktu jako own use exemption je potřeba doložit, že účelem kontraktu je krytí vlastních potřeb. To znamená, že došlo k fyzickému naplnění obchodu v souladu s potřebami účetní jednotky v oblasti nákupu, prodeje a užívání. Jestliže běžně dojde k vypořádání čistou částkou v hotovosti (uzavřením smluvní pozice) aniž by podkladová nefinanční položka byla fyzicky dodána nelze kontrakt klasifikovat jako own use exemption Účelem je klasifikovat jako own use exemption pouze takové kontrakty, které jsou uzavřeny primárně z důvodu vykonávání běžné výrobní a obchodní činnosti. Pokud dojde k fyzickému dodání elektrické energie a účelem není zajištění běžné výrobní a obchodní činnosti je kontrakt klasifikován jako derivát Předpoklad snadné převoditelnosti na hotovost existuje v případě, že podkladové aktivum má podobu obchodovatelných jednotek a existuje aktivní trh, který je okamžitě schopen pojmout množství, které účetní jednotka drží Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Own use exemption Prokázání účelu uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání. Za krytí vlastních potřeb se považuje fyzické dodání nebo přijetí podkladového aktiva (elektrické energie) za účelem koupě, prodeje nebo užívání podkladového aktiva. Příkladem krytí vlastních potřeb uzavřením termínovaného kontraktu s elektrickou energií jsou např.: o o o Nákup elektrické energie obchodníkem pro účely prodeje kmenu zákazníků. Nákup elektrické energie společností za účelem její spotřeby ve výrobním procesu. Prodej elektrické energie výrobcem. Změní li se účel použití smlouvy, která byla původně uzavřena za účelem pokrytí vlastních potřeb, pak počínaje okamžikem změny účelu vzniká povinnost účtovat o kontraktu jako o derivátu, přičemž zpětná změna účetního zápisu není nezbytná ani přípustná. Přípustná není rovněž změna účelu u derivátu na kontrakt sloužící k pokrytí vlastních potřeb. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Own use exemption Běžná výrobní a obchodní činnost vs. Využití cenových rozdílů Kvalifikované posouzení zda se jedná o využití cenových rozdílů nebo o běžnou výrobní a obchodní činnost je možné pouze v celkovém kontextu posuzovaných kontraktů a lze využít následující indikátory Indikátor Využití cenových rozdílů Běžná výrobní a obchodní činnost Charakter obchodu a vedení obchodu Charakter dosažení výsledku z kontraktu Vedení na bázi změn reálné hodnoty kontraktu Dosažení výsledků na základě krátkodobé fluktuace ceny, resp. rozpětí mezi cenou nákupu a prodeje Vedení na základě plánu nákupu, výroby nebo obytu Dosažení výsledků na základě vytvoření trhu mezi prodejcem a kupcem, resp. další prodej stabilnímu kmenu zákazníků za relativně neměnných podmínek Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Own use exemption Podobné smlouvy a obvyklé (běžné) chování Own use exemption nelze aplikovat na kontrakty, které byly sice uzavřeny s úmyslem fyzického dodání avšak v minulosti u podobných smluv docházelo běžně k vypořádání čistou částkou v hotovosti. Běžné (Obvyklé) chování Při posuzování skutečnosti, zda byly kontrakty v minulosti běžně vypořádány čistou částkou v hotovosti je potřeba zohlednit: a) Jednotlivé případy. b) Počet a objem smluv. Pokud docházelo v minulosti k vypořádání čistou částkou v hotovosti opakovaně potom je povinnost zachytit podobné kontrakty jako derivát naplněna. V mimořádných případech je možno kontrakt vypořádat čistou částkou v hotovosti (např. výpadek výrobního bloku u výrobce, nepředvídatelné výpadky v nasmlouvaném diagramu spotřeby konečných zákazníků) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) Při posuzování zda se jedná o podobné kontrakty jsou mimo jiné významné následující faktory: a) Ekonomicky identický cíl (nezávisle na typu nástroje). b) Identické/společné trhy pro zboží. c) Substituční vztah mezi zbožím d) Jednotná organizační odpovědnost v rámci řízení rizik účetní jednotky Pokud je určitý typ kontraktů používán jak za účelem krytí vlastních potřeb, tak využívání krátkodobých cenových rozdílů (tj. kontrakty jsou vypořádány čistou částkou v hotovosti) je záměr uzavření těchto podobných kontraktů nejednoznačný a proto Všechny podobné kontrakty jsou účtovány jako deriváty. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) K jednoznačnému odlišení podobných kontraktů může sloužit vytvoření účetní struktury (knihy). Přiřazení kontraktu k různým knihám v okamžiku uzavření smluv dokládá účel, který management danou smlouvou sleduje. Rozdělení podobných kontraktů do jednotlivých knih vyžaduje: Účetní knihy vycházejí ze specifických činností. Kontrakty přiřazené do knihy mají specifický cíl. Kontrakty přiřazené do knihy jsou subjektem specifického řízení rizik. Kontrakty jsou přiřazeny do knihy v okamžiku uzavření a toto přiřazení je vhodně zdokumentováno Kniha 1 Own use kontrakty Kniha 2 Ostatní kontrakty (deriváty) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) - pokračování Dojde-li v průběhu doby trvání kontraktu v souvislosti se změnou záměru vedení ke změně zařazení do určité knihy, má tato skutečnost obecně negativní vliv na jednoznačné odlišení jednotlivých knih. Kontrakty, které jsou uvedeny v knihách, ve kterých se převod projevil jsou od chvíle převodu považovány za podobné. Nemožnost odlišit podobné smlouvy vede k účtování všech kontraktů jako derivátů. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Own use exemption Vypsané opce - vybrané aspekty Vypsaná opce se často vyskytuje ve formě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. U takového kontraktu může mít například smluvní partner výrobce energie právo odebrat vedle minimálního množství ještě další množství elektrické energie, a to za smluvenou cenu. Výrobce nemůže coby pasivní kontrahent ovlivnit realizaci této pozice a takový kontrakt nelze označit za kontrakt uzavíraný v souladu s očekávanou potřebou nákupu, prodeje či užívání nefinanční položky. Smlouvy na dodávku elektrické energie zákazníkům z kategorie domácností obsahují často vypsané opce v podobě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. Tyto kontrakty zpravidla nelze plnit prostřednictvím vypořádání čistou částkou v hotovosti (tj. uzavřením pozice) neboť domácnosti potřebují dodávku elektrické energie na pokrytí vlastní potřeby a nemají možnost zhodnotit množství energie nad rámec své potřeby dalším prodejem třetím osobám. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Own use exemption Účetní zachycení termínového kontraktu s elektrickou energií klasifikovaného jako own use exemption O termínovém kontraktu s elektrickou energií splňujícím podmínky own use exemption je účtováno až v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru elektrické energie. V případě, že byl sjednán burzovní obchod s fyzickou dodávkou nebo odběrem elektrické energie je potřeba v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru od centrální protistrany (v aktuální spotové ceně) přeúčtovat MtM kontraktu do VZZ (504.xxx nebo 604.xxx). Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Účetní zachycení derivátů Účtují se v tzv. reálné hodnotě V případě power futures je reálná hodnota představována přeceněním (MTM: mark-tomarket), které je zároveň průběžně finančně vypořádáváno Počáteční reálná hodnota je u pevných termínových kontraktů (např. power futures) nulová Následně dochází k (zpravidla měsíčnímu) účtování změn reálných hodnot do výkazu zisku a ztráty (účty 567/667) Změny reálné hodnoty účtované do výkazu zisku a ztráty jsou daňově účinným nákladem, resp. výnosem. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Příklad Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Rizika a důvody zajišťování Efekt ekonomického zajištění na P&L společnosti: Zajištění budoucí (nasmlouvané nebo očekávané) transakce Zatímco budoucí transakce v účetnictví dosud není, zajišťovací transakce (derivát) je již uzavřena a tudíž je o ní účtováno dochází k ovlivnění P&L změnami reálné hodnoty derivátu, ale chybí efekt ze zajišťované transakce. BEZ ZAJIŠŤOVACÍHO ÚČETNICTVÍ JE P&L VYSTAVENO FLUKTUACI PODOBU TRVÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ TRANSAKCE Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Účetní zachycení zajištění peněžních toků (cash flow hedge) Oceňování zajišťovací transakce (derivát) Změny reálné hodnoty Efektivní Vlastní kapitál (*) Výkaz zisku a ztráty (*) V závislosti na okamžiku, kdy je účtováno do P&L o souvisejícím výnosu/nákladu ze zajišťované transakce (např. v okamžiku fakturace konečnému zákazníkovi) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

25 Základní pojmy Zajišťované riziko Zajišťovaný nástroj (hedged item) Zajišťovací nástroj (hedging instrument) Dokumentace k zajišťovacímu účetnictví Test efektivity Ukončení zajištění Zveřejnění v účetní závěrce Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 25

26 Zajišťované riziko Zajištění rizika finančních aktiv a pasiv: Měnové Úrokové Akciové Úvěrové Komoditní Zajištění rizika nefinančních aktiv a pasiv Měnové riziko Celkové riziko (nemožnost oddělit jednotlivá rizika) Pozn: Aktuální návrh změn v účtování zajišťovacích vztahů (IFRS 9, Exposure draft: Hedge accounting) umožní aplikaci zajišťovacího účetnictví i na samostatné komoditní riziko (tj. bez měnového rizika) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 26

27 Zajišťovaný nástroj Zaúčtované aktivum nebo pasivum (nefinanční pouze pro měnové riziko) Nezaúčtovaný závazný příslib (nasmlouvaný kontrakt) Vysoce pravděpodobná očekávaná budoucí transakce Jednotlivé aktivum/pasivum/transakce Skupina aktiv/pasiv/transakcí se stejnými rizikovými charakteristikami či jejich proporce např. 80% objemu nasmlouvaných/očekávaných transakcí s koncovými zákazníky nebo prvních x MWh Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 27

28 Zajišťovací instrument Derivát (power futures) Pouze transakce s externími jednotkami ve vztahu k účetní jednotce (důležité pro konsolidaci!) Ocenění v reálné hodnotě (u opcí je možno oddělit vnitřní a časovou hodnotu) Lze použít i část zajišťovacího instrumentu (z hlediska objemu kontraktu) Zajišťovací vztah musí být nadefinován na celou dobu životnosti zajišťovacího instrumentu Pro jeden zajišťovací vztah lze použít více zajišťovacích instrumentů (nebo jejich částí) Zajišťovací instrument lze definovat pro zajištění v době jeho držby společností (tedy později po jeho nákupu), ale zajišťovací účetnictví nelze aktivovat retrospektivně! Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 28

29 Zajišťovací vztah hlavní kriteria aplikace zajišťovacího účetnictví Na počátku zajišťovacího vztahu existuje formální dokumentace k zajišťovacímu účetnictví, která je v souladu se strategií řízení rizik. Dokumentace obsahuje: Cíle v oblasti řízení rizik a strategie při realizaci zajištění Identifikaci/vymezení zajišťované transakce Identifikaci/vymezení zajišťovací transakce Vymezení zajišťovaného rizika Způsob a doložení měření efektivnosti zajištění Existuje očekávání, že zajišťovací vztah bude plně efektivní Efektivnost zajištění může být spolehlivě měřena Zajištění musí být efektivní po celou dobu zajišťovacího vztahu Očekávaná transakce musí být vysoce pravděpodobná (lze doložit např. návazností na obchodní plán a skutečné objemy transakcí z minulých let) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 29

30 Efektivita zajištění Prospektivně lze použít ustanovení o stejných klíčových atributech stačí popis Retrospektivně je nutné podložit výsledek výpočtem metoda retrospektivního testu není stanovena ani doporučena možnost volby Frekvence alespoň k datu účetní závěrky Zajištění je vysoce efektivní, pokud: Je na počátku i v průběhu své existence očekávání, že zajištění bude vysoce efektivní (změny reálných hodnot či peněžních toků zajišťovaných nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku jsou kompenzovány změnami reálných hodnot či peněžních toků zajišťovacích nástrojů) PROSPEKTIVNÍ TEST; a Výsledky této kompenzace jsou v rozmezí % - RETROSPEKTIVNÍ TEST Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 30

31 Metody měření efektivity Dollar offset Porovnání změn reálných hodnot nebo peněžních toků vzhledem k zajišťovanému riziku pro zajišťovanou položku a zajišťovací nástroj Kumulativně Po jednotlivých periodách Regresní analýza Zkoumání statistického vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím nástrojem Koeficient determinace (R 2 ) Sklon regresní přímky p-value, t-test Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 31

32 Ukončení zajištění zajištění peněžních toků KDY? Zajišťovací instrument vypršel, byl prodán, ukončen nebo uplatněn (náhrada či obnovení na další instrument se nepovažuje za vypršení či ukončení, pokud je toto součástí strategie řízení rizik a zajišťovací dokumentace) - A Zajištění nesplňuje kritéria A Očekávaná transakce již není vysoce pravděpodobná - B Účetní jednotka rozhodne, že derivát nebude klasifikován jako zajišťovací - A JAK? A Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, zůstává na účtu vlastního kapitálu a je přeúčtován do PL v okamžiku, kdy nastane zajišťovaná očekávaná transakce (tj. kdy tato transakce ovlivní PL) B Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, je přeúčtován do PL Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 32

33 Příklad (pokračování) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 33

34 Diskuse Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 34

35 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. Stanislav Roušar KPMG Česká republika, s.r.o Lukáš Bajgar KPMG Česká republika, s.r.o Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 35

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008

Finanční deriváty. Deriváty a zajišťovací účetnictví Petr Lichnovský 30. září 2008 Petr Lichnovský Finanční deriváty Legislativa Definice finančních derivátů Základy oceňování derivátů Základní typy derivátů Principy vykazování Účtování derivátů Page 2 1 Finanční deriváty Legislativa

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více