Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe"

Transkript

1 FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY

2 Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií dle ČUS/IFRS 2. Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption u kontraktů s fyzickým vypořádáním 3. Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním 4. Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Základní charakteristiky kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky jsou: Podkladová nefinanční položka (např. majetek, zásoby nebo komodita) Okamžik vypořádání (např. nákup komodity za 3 měsíce) Dohodnutá cena (např. peněžní vyjádření hodnoty jedné jednotky komodity) Způsob vypořádání v okamžiku realizace kontraktu (např. fyzické vypořádání nebo finanční vypořádání) Nefinanční položka v podobě elektrické energie Termínový kontrakt s elektrickou energií Trvání kontraktů od 1 týdne do 2 let Cena určená jako EUR za MW x počet hodin v kontraktu Fyzická dodávka/odběr nebo finanční vypořádání Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Podobnost kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky a derivátů Základní definice derivátu: Finanční nástroj současně splňující následující podmínky: Jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně hodnoty podkladového aktiva. Nevyžaduje žádnou nebo velmi malou počáteční investici (ve srovnání s kontrakty reagujícími obdobně na změnu tržních podmínek). Bude vypořádán v budoucnu, přičemž doba od sjednání obchodů do jejich vypořádání je delší než u spotové operace. Termínový kontrakt s elektrickou energií Závislost na změně hodnoty podkladového aktiva Požadavek na počáteční investici Hodnota kontraktu na nákup a prodej elektrické energie se bude měnit spolu se změnou ceny elektrické energie Standardní kontrakt na dodávku nebo odběr elektrické energie vyžaduje pohyb peněžních toků až v okamžiku započetí období dodávky. Vypořádání v budoucnu Termínový kontrakt s elektrickou energií má vypořádání v závislosti na období, pro které je sjednaná dodávka elektrické energie. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Legislativní vymezení kontraktů na nákup a prodej nefinanční položky Kdy je potřeba termínovaný kontrakt na nákup nebo prodej elektrické energie klasifikovat jako derivát a kdy to potřeba není? Odpověď dává: ČUS (Český účetní standard) č. 110 Deriváty Bod 2 b) IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování 5, 6 Za deriváty se nepovažují obchody na nákup a prodej zásob s výjimkou komodit, které se mohou obchodovat na sekundárním trhu, kdy kterákoli ze smluvních stran je oprávněná se finančně vypořádat. Tato výjimka se nevztahuje na smlouvy o komoditách uzavřené za účelem koupě, prodeje nebo užívání komodity, u nichž se očekává, že budou vypořádány dodáním komodity Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Rozdělení termínových kontraktů s elektrickou energií Burzovní kontrakty (Power futures) Termínové kontrakty s elektrickou energií Neburzovní kontrakty (OTC) Fyzické vypořádání Volba fyzického nebo finančního vypořádání Finanční vypořádání (povinné) Own use exemption Derivát Own use exemption Derivát Derivát Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Vymezení pravidel pro aplikaci own use exemption Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Own use exemption Podmínky pro klasifikaci termínového kontraktu s elektrickou energií jako own use exemption : 1. Fyzické vypořádání kontraktu* 2. Uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání 3. Kontrakty souvisí s běžnou výrobní nebo obchodní činnosti Jsou li dány všechny předpoklady pro klasifikaci kontraktu jako own use exemption potom se účetní jednotka nemůže rozhodnout účtovat o tomto kontraktu jako o finančním nástroji (derivátu). * Own use exemption lze za určitých okolností použít i pro kontrakty u nichž lze zvolit zda bude kontrakt vypořádán fyzicky nebo finančně čistou částkou v hotovosti. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Own use exemption Fyzické vypořádání kontraktu vs. Finanční vypořádání kontraktu O finančním vypořádání (tzv. čistou částkou v hotovosti) se hovoří v následujících případech: Příklad Smluvní podmínky kontraktu umožňují alespoň jedné ze smluvních stran vypořádat smlouvu čistou částkou v hotovosti. Možnost vypořádání čistou částkou v hotovosti není ve smluvních podmínkách výslovně uvedena. Účetní jednotka však k vypořádání podobných smluv běžně používá čistou částku v hotovosti. Účetní jednotka u podobných smluv běžně postupuje tak, že převezme podkladový nástroj a během krátkého období po dodání ho prodá za účelem zisku z krátkodobé fluktuace ceny nebo marže obchodníka. Je-li podkladové aktivum kontraktu snadno převoditelné na hotovost. Komentář Pro klasifikaci takového kontraktu jako own use exemption je potřeba doložit, že účelem kontraktu je krytí vlastních potřeb. To znamená, že došlo k fyzickému naplnění obchodu v souladu s potřebami účetní jednotky v oblasti nákupu, prodeje a užívání. Jestliže běžně dojde k vypořádání čistou částkou v hotovosti (uzavřením smluvní pozice) aniž by podkladová nefinanční položka byla fyzicky dodána nelze kontrakt klasifikovat jako own use exemption Účelem je klasifikovat jako own use exemption pouze takové kontrakty, které jsou uzavřeny primárně z důvodu vykonávání běžné výrobní a obchodní činnosti. Pokud dojde k fyzickému dodání elektrické energie a účelem není zajištění běžné výrobní a obchodní činnosti je kontrakt klasifikován jako derivát Předpoklad snadné převoditelnosti na hotovost existuje v případě, že podkladové aktivum má podobu obchodovatelných jednotek a existuje aktivní trh, který je okamžitě schopen pojmout množství, které účetní jednotka drží Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Own use exemption Prokázání účelu uzavření kontraktu s elektrickou energií kvůli přijetí či dodání pro účely koupě, prodeje nebo užívání. Za krytí vlastních potřeb se považuje fyzické dodání nebo přijetí podkladového aktiva (elektrické energie) za účelem koupě, prodeje nebo užívání podkladového aktiva. Příkladem krytí vlastních potřeb uzavřením termínovaného kontraktu s elektrickou energií jsou např.: o o o Nákup elektrické energie obchodníkem pro účely prodeje kmenu zákazníků. Nákup elektrické energie společností za účelem její spotřeby ve výrobním procesu. Prodej elektrické energie výrobcem. Změní li se účel použití smlouvy, která byla původně uzavřena za účelem pokrytí vlastních potřeb, pak počínaje okamžikem změny účelu vzniká povinnost účtovat o kontraktu jako o derivátu, přičemž zpětná změna účetního zápisu není nezbytná ani přípustná. Přípustná není rovněž změna účelu u derivátu na kontrakt sloužící k pokrytí vlastních potřeb. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Own use exemption Běžná výrobní a obchodní činnost vs. Využití cenových rozdílů Kvalifikované posouzení zda se jedná o využití cenových rozdílů nebo o běžnou výrobní a obchodní činnost je možné pouze v celkovém kontextu posuzovaných kontraktů a lze využít následující indikátory Indikátor Využití cenových rozdílů Běžná výrobní a obchodní činnost Charakter obchodu a vedení obchodu Charakter dosažení výsledku z kontraktu Vedení na bázi změn reálné hodnoty kontraktu Dosažení výsledků na základě krátkodobé fluktuace ceny, resp. rozpětí mezi cenou nákupu a prodeje Vedení na základě plánu nákupu, výroby nebo obytu Dosažení výsledků na základě vytvoření trhu mezi prodejcem a kupcem, resp. další prodej stabilnímu kmenu zákazníků za relativně neměnných podmínek Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Own use exemption Podobné smlouvy a obvyklé (běžné) chování Own use exemption nelze aplikovat na kontrakty, které byly sice uzavřeny s úmyslem fyzického dodání avšak v minulosti u podobných smluv docházelo běžně k vypořádání čistou částkou v hotovosti. Běžné (Obvyklé) chování Při posuzování skutečnosti, zda byly kontrakty v minulosti běžně vypořádány čistou částkou v hotovosti je potřeba zohlednit: a) Jednotlivé případy. b) Počet a objem smluv. Pokud docházelo v minulosti k vypořádání čistou částkou v hotovosti opakovaně potom je povinnost zachytit podobné kontrakty jako derivát naplněna. V mimořádných případech je možno kontrakt vypořádat čistou částkou v hotovosti (např. výpadek výrobního bloku u výrobce, nepředvídatelné výpadky v nasmlouvaném diagramu spotřeby konečných zákazníků) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) Při posuzování zda se jedná o podobné kontrakty jsou mimo jiné významné následující faktory: a) Ekonomicky identický cíl (nezávisle na typu nástroje). b) Identické/společné trhy pro zboží. c) Substituční vztah mezi zbožím d) Jednotná organizační odpovědnost v rámci řízení rizik účetní jednotky Pokud je určitý typ kontraktů používán jak za účelem krytí vlastních potřeb, tak využívání krátkodobých cenových rozdílů (tj. kontrakty jsou vypořádány čistou částkou v hotovosti) je záměr uzavření těchto podobných kontraktů nejednoznačný a proto Všechny podobné kontrakty jsou účtovány jako deriváty. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) K jednoznačnému odlišení podobných kontraktů může sloužit vytvoření účetní struktury (knihy). Přiřazení kontraktu k různým knihám v okamžiku uzavření smluv dokládá účel, který management danou smlouvou sleduje. Rozdělení podobných kontraktů do jednotlivých knih vyžaduje: Účetní knihy vycházejí ze specifických činností. Kontrakty přiřazené do knihy mají specifický cíl. Kontrakty přiřazené do knihy jsou subjektem specifického řízení rizik. Kontrakty jsou přiřazeny do knihy v okamžiku uzavření a toto přiřazení je vhodně zdokumentováno Kniha 1 Own use kontrakty Kniha 2 Ostatní kontrakty (deriváty) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Own use exemption Podobné smlouvy (kontrakty) - pokračování Dojde-li v průběhu doby trvání kontraktu v souvislosti se změnou záměru vedení ke změně zařazení do určité knihy, má tato skutečnost obecně negativní vliv na jednoznačné odlišení jednotlivých knih. Kontrakty, které jsou uvedeny v knihách, ve kterých se převod projevil jsou od chvíle převodu považovány za podobné. Nemožnost odlišit podobné smlouvy vede k účtování všech kontraktů jako derivátů. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Own use exemption Vypsané opce - vybrané aspekty Vypsaná opce se často vyskytuje ve formě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. U takového kontraktu může mít například smluvní partner výrobce energie právo odebrat vedle minimálního množství ještě další množství elektrické energie, a to za smluvenou cenu. Výrobce nemůže coby pasivní kontrahent ovlivnit realizaci této pozice a takový kontrakt nelze označit za kontrakt uzavíraný v souladu s očekávanou potřebou nákupu, prodeje či užívání nefinanční položky. Smlouvy na dodávku elektrické energie zákazníkům z kategorie domácností obsahují často vypsané opce v podobě možnosti zvýšení nominální hodnoty kontraktu. Tyto kontrakty zpravidla nelze plnit prostřednictvím vypořádání čistou částkou v hotovosti (tj. uzavřením pozice) neboť domácnosti potřebují dodávku elektrické energie na pokrytí vlastní potřeby a nemají možnost zhodnotit množství energie nad rámec své potřeby dalším prodejem třetím osobám. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Own use exemption Účetní zachycení termínového kontraktu s elektrickou energií klasifikovaného jako own use exemption O termínovém kontraktu s elektrickou energií splňujícím podmínky own use exemption je účtováno až v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru elektrické energie. V případě, že byl sjednán burzovní obchod s fyzickou dodávkou nebo odběrem elektrické energie je potřeba v okamžiku fakturace fyzické dodávky nebo odběru od centrální protistrany (v aktuální spotové ceně) přeúčtovat MtM kontraktu do VZZ (504.xxx nebo 604.xxx). Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Účetní postupy pro zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií s finančním vypořádáním Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Účetní zachycení derivátů Účtují se v tzv. reálné hodnotě V případě power futures je reálná hodnota představována přeceněním (MTM: mark-tomarket), které je zároveň průběžně finančně vypořádáváno Počáteční reálná hodnota je u pevných termínových kontraktů (např. power futures) nulová Následně dochází k (zpravidla měsíčnímu) účtování změn reálných hodnot do výkazu zisku a ztráty (účty 567/667) Změny reálné hodnoty účtované do výkazu zisku a ztráty jsou daňově účinným nákladem, resp. výnosem. Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Příklad Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví pro termínové kontrakty s elektrickou energií o nichž se účtuje jako o derivátech Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Rizika a důvody zajišťování Efekt ekonomického zajištění na P&L společnosti: Zajištění budoucí (nasmlouvané nebo očekávané) transakce Zatímco budoucí transakce v účetnictví dosud není, zajišťovací transakce (derivát) je již uzavřena a tudíž je o ní účtováno dochází k ovlivnění P&L změnami reálné hodnoty derivátu, ale chybí efekt ze zajišťované transakce. BEZ ZAJIŠŤOVACÍHO ÚČETNICTVÍ JE P&L VYSTAVENO FLUKTUACI PODOBU TRVÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ TRANSAKCE Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Účetní zachycení zajištění peněžních toků (cash flow hedge) Oceňování zajišťovací transakce (derivát) Změny reálné hodnoty Efektivní Vlastní kapitál (*) Výkaz zisku a ztráty (*) V závislosti na okamžiku, kdy je účtováno do P&L o souvisejícím výnosu/nákladu ze zajišťované transakce (např. v okamžiku fakturace konečnému zákazníkovi) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

25 Základní pojmy Zajišťované riziko Zajišťovaný nástroj (hedged item) Zajišťovací nástroj (hedging instrument) Dokumentace k zajišťovacímu účetnictví Test efektivity Ukončení zajištění Zveřejnění v účetní závěrce Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 25

26 Zajišťované riziko Zajištění rizika finančních aktiv a pasiv: Měnové Úrokové Akciové Úvěrové Komoditní Zajištění rizika nefinančních aktiv a pasiv Měnové riziko Celkové riziko (nemožnost oddělit jednotlivá rizika) Pozn: Aktuální návrh změn v účtování zajišťovacích vztahů (IFRS 9, Exposure draft: Hedge accounting) umožní aplikaci zajišťovacího účetnictví i na samostatné komoditní riziko (tj. bez měnového rizika) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 26

27 Zajišťovaný nástroj Zaúčtované aktivum nebo pasivum (nefinanční pouze pro měnové riziko) Nezaúčtovaný závazný příslib (nasmlouvaný kontrakt) Vysoce pravděpodobná očekávaná budoucí transakce Jednotlivé aktivum/pasivum/transakce Skupina aktiv/pasiv/transakcí se stejnými rizikovými charakteristikami či jejich proporce např. 80% objemu nasmlouvaných/očekávaných transakcí s koncovými zákazníky nebo prvních x MWh Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 27

28 Zajišťovací instrument Derivát (power futures) Pouze transakce s externími jednotkami ve vztahu k účetní jednotce (důležité pro konsolidaci!) Ocenění v reálné hodnotě (u opcí je možno oddělit vnitřní a časovou hodnotu) Lze použít i část zajišťovacího instrumentu (z hlediska objemu kontraktu) Zajišťovací vztah musí být nadefinován na celou dobu životnosti zajišťovacího instrumentu Pro jeden zajišťovací vztah lze použít více zajišťovacích instrumentů (nebo jejich částí) Zajišťovací instrument lze definovat pro zajištění v době jeho držby společností (tedy později po jeho nákupu), ale zajišťovací účetnictví nelze aktivovat retrospektivně! Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 28

29 Zajišťovací vztah hlavní kriteria aplikace zajišťovacího účetnictví Na počátku zajišťovacího vztahu existuje formální dokumentace k zajišťovacímu účetnictví, která je v souladu se strategií řízení rizik. Dokumentace obsahuje: Cíle v oblasti řízení rizik a strategie při realizaci zajištění Identifikaci/vymezení zajišťované transakce Identifikaci/vymezení zajišťovací transakce Vymezení zajišťovaného rizika Způsob a doložení měření efektivnosti zajištění Existuje očekávání, že zajišťovací vztah bude plně efektivní Efektivnost zajištění může být spolehlivě měřena Zajištění musí být efektivní po celou dobu zajišťovacího vztahu Očekávaná transakce musí být vysoce pravděpodobná (lze doložit např. návazností na obchodní plán a skutečné objemy transakcí z minulých let) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 29

30 Efektivita zajištění Prospektivně lze použít ustanovení o stejných klíčových atributech stačí popis Retrospektivně je nutné podložit výsledek výpočtem metoda retrospektivního testu není stanovena ani doporučena možnost volby Frekvence alespoň k datu účetní závěrky Zajištění je vysoce efektivní, pokud: Je na počátku i v průběhu své existence očekávání, že zajištění bude vysoce efektivní (změny reálných hodnot či peněžních toků zajišťovaných nástrojů odpovídajících zajišťovanému riziku jsou kompenzovány změnami reálných hodnot či peněžních toků zajišťovacích nástrojů) PROSPEKTIVNÍ TEST; a Výsledky této kompenzace jsou v rozmezí % - RETROSPEKTIVNÍ TEST Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 30

31 Metody měření efektivity Dollar offset Porovnání změn reálných hodnot nebo peněžních toků vzhledem k zajišťovanému riziku pro zajišťovanou položku a zajišťovací nástroj Kumulativně Po jednotlivých periodách Regresní analýza Zkoumání statistického vztahu mezi zajišťovanou položkou a zajišťovacím nástrojem Koeficient determinace (R 2 ) Sklon regresní přímky p-value, t-test Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 31

32 Ukončení zajištění zajištění peněžních toků KDY? Zajišťovací instrument vypršel, byl prodán, ukončen nebo uplatněn (náhrada či obnovení na další instrument se nepovažuje za vypršení či ukončení, pokud je toto součástí strategie řízení rizik a zajišťovací dokumentace) - A Zajištění nesplňuje kritéria A Očekávaná transakce již není vysoce pravděpodobná - B Účetní jednotka rozhodne, že derivát nebude klasifikován jako zajišťovací - A JAK? A Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, zůstává na účtu vlastního kapitálu a je přeúčtován do PL v okamžiku, kdy nastane zajišťovaná očekávaná transakce (tj. kdy tato transakce ovlivní PL) B Kumulovaný zisk nebo ztráta ze zajišťovacího instrumentu, který byl k datu ukončení zajišťovacího účetnictví účtován na účet vlastního kapitálu, je přeúčtován do PL Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 32

33 Příklad (pokračování) Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 33

34 Diskuse Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 34

35 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. Stanislav Roušar KPMG Česká republika, s.r.o Lukáš Bajgar KPMG Česká republika, s.r.o Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 35

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková

Řetězové transakce. 12. listopadu 2013. Erika Gorčíková Řetězové transakce 12. listopadu 2013 Erika Gorčíková Řetězové obchody znázornění a ZDPH transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem, resp.

Více

Využití korelace v rezervování povinného ručení

Využití korelace v rezervování povinného ručení INSURANCE Využití korelace v rezervování povinného ručení Ondřej Bušta, Actuarial services 7. prosince 2007 ADVISORY 1 Agenda Nástin problému Majetkové škody Zdravotní škody Korelační analýza a riziko

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT

Financial Services Group. Audit bank. Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Financial Services Group Audit bank Michal Kubeš 8. dubna 2008 AUDIT Program I. Specifika auditu bank II. Bankovní legislativa III. Bankovní sektor v České republice IV. Co je předmětem auditu v bance

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS?

Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Kam směřuje model ocenění pojistných závazků pod IFRS? Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 17. dubna 2009 1 Program Úvod Projekt IASB pro pojistné smlouvy (International Accounting Standards Board)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace

Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace FINANCIAL SERVICES Ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy Příklady aplikace Imrich Lozsi SAV, 29. října 2010 AUDIT / TAX / ADVISORY Agenda Co přinesla IFRS 4? Model ocenění závazků Model pro krátké

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ Tomáš Krabec 26. dubna 2016 2 Odposlechnuto u soudu společnost není předlužená, protože pasiva nepřevyšují aktiva...

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe V uplynulých

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU FINANČNÍ SL FINANČNÍ UŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH FINANČNÍ SLUŽBY dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Charakteristické rysy účetnictví bank a finančních institucí (vymezení finančních institucí a jejich činnosti, účetní legislativa,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Výchozí stav* období 0

Výchozí stav* období 0 Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Řádek rozvahy 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2 + ř. 9) 2 Stálá aktiva (ř. 3 + 4 + 8) 3 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý hmotný majetek

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS ZAJIŠŤOVACÍ

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více