Smlouva o vedení účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o vedení účetnictví"

Transkript

1 Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka Sídlo: Křemencova 18, Praha 1, PSČ IČ: DIČ: CZ číslo bankovního účtu: / 0300 zastoupený Robert Lukášek, jednatel společnosti dále jen zhotovitel na straně druhé se dohodli, podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření smlouvy o vedení účetnictví (dále jen "smlouva") takto: Čl. I Základní pojmy a jejich definice 1. Pod pojmem věcné odsouhlasení objednatelem se rozumí pokyn objednatele k zúčtování účetního dokladu, obvykle vyjádřený vlastnoručním podpisem oprávněného zástupce objednatele na příslušném účetním dokladu. Tímto pokynem objednatel potvrzuje, že příslušný účetní doklad je správný, a to jak z hlediska věcné podstaty účetního případu, tak z hlediska jeho finančního vyjádření. Pokud není dohodnuto jinak, zhotovitel není povinen prověřovat správnost a není odpovědný za kompletnost těchto dokladů. Má se za to, že doklady doručené zhotoviteli byly objednatelem věcně odsouhlaseny, i když odsouhlasení není na jednotlivých dokladech vyznačeno. 2. Pod pojmem zpracování roční účetní závěrky se rozumí: a) zpracování návrhu statutárních výkazů, i) rozvahy, ii) výkazu zisků a ztrát, iii) příloh stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů b) zpracování návrhů výkazů k výroční zprávě. 3. Pod pojmem zpracování jiné, příp. mimořádné účetní závěrky, se rozumí vytvoření výstupů dle účetních standardů, resp. metodiky, a ve lhůtách, které budou předmětem zvláštní dohody mezi

2 objednatelem a zhotovitelem, přičemž zhotovitel při zpracování takových výstupů není vázán lhůtami uvedenými v čl. IV této smlouvy nebo v Příloze č. 1 k této smlouvě. 4. Pod pojmem použití aplikace zhotovitele se rozumí použití takového programového vybavení, k němuž má zhotovitel právo užívání, nebo je jeho vlastníkem. 5. Účetními knihami se rozumí účetní knihy ve smyslu 13 až 17 zák. č. 563/1991 Sb., s výjimkou následujících knih analytické evidence, které je povinen vést objednatel, není li domluveno jinak: a) kniha přijatých faktur, b) kniha vydaných faktur, c) pokladní kniha. 6. Prvotními účetními doklady se rozumí účetní doklady ve smyslu a splňující náležitosti podle 11 zák. č. 563/1991 Sb o účetnictví. 7. Dílčím plněním se rozumí doručení následujících dokumentů zaúčtovaných v příslušném kalendářním měsíci objednateli, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Jedná se o následující dokumenty: a) účetní deníky, b) výpis z účtu a výpis zůstatků analytických účtů hlavní knihy, c) výpis otevřených položek saldokonta dodavatelů a odběratelů. Plněním se dále rozumí zejména i předání účetních výkazů, respektive dalších výkazů podle článku II odstavce 2 této smlouvy objednateli a poradenství formou předání písemné zprávy objednateli. 8. Účetním řádkem se rozumí jeden zápis na straně má dáti, nebo na straně dal účtu hlavní knihy vedené v podvojném účetnictví. 9. Předávacím protokolem se rozumí písemný seznam všech předávaných dokumentů potvrzený podpisem osob pověřených objednatelem a zhotovitelem. 10. Sestavení návrhů přiznání k dani z přidané hodnoty, návrhů přiznání k dani z příjmů a návrhů přiznání k silniční dani podle této smlouvy zahrnuje pouze kontrolu formálních náležitostí daňových dokladů, tedy kontrolu zda doklad obsahuje podstatné náležitosti, aby byl považován za daňový doklad a mohl tak být zaúčtován, podle 28 až 35 a 43 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a dále kontrolu formálních náležitostí návrhů daňových přiznání k DPH a silniční dani. Za sestavení návrhu přiznání k dani z příjmu odpovídá zhotovitel jen v rozsahu týkajícím se vyplnění návrhu v souladu s účetními metodickými předpisy objednatele. Zhotovitel neodpovídá ani neposuzuje, zda informace uvedené na účetních a daňových dokladech odpovídají skutečnosti. 11. Podklady pro mzdovou agendu se mimo jiné rozumí: - pro zpracování mezd za běžný měsíc - docházka zaměstnanců, neschopenky od lékaře, schválený lístek na dovolenou, v případě proplácení cestovních nákladů ve mzdě také vyúčtování cestovních nákladů za daný měsíc, rozhodnutí o výplatě odměn schválených oprávněným zástupcem objednatele, v případě výplaty záloh na mzdu také seznam vyplacených záloh, eventuálně další podklady, které mají vliv na zpracování mzdy - při zahájení pracovního poměru pracovní smlouvu zaměstnance, kopii OP, kopii kartičky zdravotního pojištění, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele, podepsané prohlášení k dani včetně příloh, informaci o bankovním spojení zaměstnance, kam mu bude vyplácena mzda, eventuálně další podklady, které mají vliv na personální agendu a výpočet mzdy. Další potřebné doklady pro vedení mezd a mzdové agendy jsou stanoveny ve vnitropodnikové účetní směrnici týkající se personální agendy.

3 Čl. II Předmět smlouvy 1. Zhotovitel vede účetnictví a mzdovou agendu pro objednatele v rozsahu podle této smlouvy na základě věcně odsouhlasených prvotních účetních dokladů, které mu bude objednatel měsíčně předávat ve lhůtách dle čl. V a přílohy č. 1 této smlouvy, 2. Zhotovitel bude provádět v rámci sjednaného předmětu činnosti tyto práce: a) nastavení účetního systému a převzetí vedení účetnictví, b) vedení účetních knih pro objednatele na výpočetní technice zhotovitele. Účetní knihy bude zhotovitel zpracovávat vždy v průběhu a po uplynutí příslušného kalendářního měsíce ve lhůtách stanovených v čl. IV a příloze č. 1 této smlouvy. c) zpracování roční uzávěrky a sestavení návrhu přiznání k dani z příjmů dle účetní metodiky objednatele, d) sestavení návrhu přiznání k dani z přidané hodnoty dle účetní metodiky objednatele, e) sestavení návrhu přiznání k silniční dani dle účetní metodiky objednatele, f) zastupování na kontrolách úřadů státní správy g) vedení kompletní mzdové agendy objednatele: - zpracování pravidelných mezd pro zaměstnance objednatele - odesílání podkladů na OSSZ, zdravotní pojišťovny a finanční úřad - příprava příkazů k úhradě na proplacení mezd a plateb pojistného a daní, - zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců k soc. a zdrav. zabezpečení, včetně zápočtových listů a ELDZ (evidenční listy důchodového zabezpečení), - vedení mzdových karet a mzdových listů zaměstnanců - zpracování veškerých potvrzení pro zaměstnance (potvrzení o příjmech apod.) - provedení celoročního vyúčtování daní ze závislé činnosti za společnost a za každého zaměstnance - zastupování na kontrolách státních institucí (OSSZ, zdrav.pojišťovny, finanční úřad) - v případě velké organizace další podklady (nemocenské atd.) 3. Práce uvedené v odst. 2 tohoto článku bude zhotovitel vykonávat na výpočetní technice zhotovitele, bez ohledu na to, zda bude umístěna v sídle zhotovitele nebo v sídle objednatele. Tyto práce bude zhotovitel vykonávat prostřednictvím osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu. 4. Zhotovitel v rámci činnosti podle této smlouvy neodpovídá za archivaci účetních dokumentů dle 31 a 32 zákona o účetnictví, ani za zpracování a předložení inventur majetku a závazků dle 8 odst. 4 a 29 a 30 zákona o účetnictví. Toto zůstává povinností objednatele. Čl. III Cena 1. Odměna zhotovitele za provádění jednotlivých prací je stanovena v příloze č. 2 této smlouvy 2. Výši odměny (cenu za provádění jednotlivých prací) stanoví zhotovitel na dobu neurčitou. 3. Cena za vedení účetních knih pro objednatele (podle písm. b v tabulce přílohy č. 2) je stanovena pro rozsah účetních operací sjednaný smluvními stranami v okamžiku podpisu této smlouvy, který nepřevyšuje počet účetních řádků za kalendářní měsíc uvedený u písm. b) v tabulce přílohy č. 2. V případě, že rozsah těchto prací bude překročen za kalendářní měsíc o více než 10%, souhlasí smluvní strany s tím, že se dohodnou na nové ceně formou dodatku k této smlouvě. 4. Ve sjednané odměně dle čl. III odst. 1 této smlouvy není zahrnuta daň z přidané hodnoty, úhrada

4 správních a jiných poplatků, cestovní výdaje mimo Prahu, poštovné, znalecké posudky, překlady a další náhrady, které v případě jejich vzniku budou objednatelem zhotoviteli proplaceny v prokázané výši za podmínek jejich účelného vynaložení. 5. Sjednanou odměnu podle odst. 1 a 2 tohoto článku a jiné náhrady podle odst. 3 je objednatel povinen uhradit z titulu plnění nebo dílčího plnění poskytnutého zhotovitelem, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, která je splatná do 7 dnů ode dne jejího vystavení, formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo v hotovosti do pokladny v sídle zhotovitele. Čl. IV Práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel je oprávněn a povinen chránit zájmy objednatele. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat zákonné prostředky a uplatňovat vše, co dle svého přesvědčení a příkazů objednatele pokládá pro objednatele za prospěšné. 2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě zhotovitel zachovává mlčenlivost, pokud je to v zájmu objednatele. 3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat práci v kvalitě odpovídající platným právním předpisům, přičemž v případě, že se dopustí chyby, má přednostní právo na její opravu, ať už ji zjistí následně sám nebo je zjištěna objednatelem nebo třetí osobou. 4. Objednatel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a veškeré podkladové materiály, dokumentaci a vysvětlení nezbytná k naplnění předmětu této smlouvy. 5. Objednatel odpovídá za úplnost a správnost předaných dokladů a vysvětlení. 6. Zhotovitel se zavazuje použít předané materiály a získané informace pouze pro účely naplnění předmětu této smlouvy a nepředávat je třetím osobám bez souhlasu objednatele, vyjma případů, kdy takovou povinnost zhotoviteli ukládá zákon. 7. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může postoupit svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osoby, případně plnit své závazky z této smlouvy prostřednictvím třetí osoby. 8. Objednatel se zavazuje, že nenabídne zaměstnání, resp. neuzavře jakoukoli smlouvu o pracovněprávním poměru, či obdobnou smlouvu přípustnou podle pracovněprávních předpisů, se zaměstnancem zhotovitele, případně neuzavře jinou smlouvu o dílo, resp. poskytování poradenství se smluvním spolupracovníkem zhotovitele, a to po dobu platnosti této smlouvy a do dvanácti měsíců od ukončení smluvního vztahu zhotovitele s objednatelem. 9. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k účasti a umožnit mu účast při všech kontrolách prováděných u objednatele příslušnými orgány státní správy v průběhu platnosti této smlouvy a v období pěti let po jejím vypršení, pokud mají přímou souvislost s činností zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se objednatel o předmětné kontrole dozvěděl. Zhotovitel má právo na odměnu za čas strávený v průběhu těchto kontrol a v souvislosti s nimi, a to ve výši aktuálních hodinových sazeb zhotovitele platných v době účasti na kontrole. 10. Objednatel je povinen podniknout všechny přiměřené kroky k předejití vzniku škody nebo omezení rozsahu škody, která by mohla vzniknout z pochybení zhotovitele, které objednatel zjistí, nebo by při vynaložení obvyklé péče mohl zjistit. Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o

5 všech skutečnostech, které by mohly vést k uložení finančních sankcí ze strany kontrolních orgánů, doměření plateb či penále nebo vzniku jiných škod na straně objednatele, a umožnit zhotoviteli přednostně podniknutí všech kroků, které zhotovitel bude považovat za nezbytné k odvrácení možných nepříznivých důsledků, zejména odstranění případných vad, vznesení námitek a jiné jednání s kontrolními orgány. Čl. V Zvláštní povinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení účetnictví 1. Objednatel je povinen poskytnout a poskytovat zhotoviteli řádně a včas veškeré věcně ověřené podklady požadované na základě přílohy č.1 této smlouvy Rozdělení odpovědností smluvních stran a uvést veškeré skutečnosti rozhodné pro správné zpracování účetní evidence, a to takto: a) Při zahájení činnosti, v případě, že objednatel již vedl účetní knihy, následující účetní sestavy připravené ke dni bezprostředně předcházejícímu den, od kterého má zhotovitel vést účetní knihy: i) obratovou předvahu, za období od prvního dne finančního roku objednatele do dne bezprostředně předcházejícího den, od kterého má zhotovitel vést účetní knihy, ii) položkový výpis z účtů hlavní knihy, včetně obratů stran má dáti a dal účtů, za období od prvního dne finančního roku objednatele do dne bezprostředně předcházejícího den, od kterého má zhotovitel vést účetní knihy, iii) rozpis zůstatků rozvažných účtů ke dni bezprostředně předcházejícímu den, od kterého má zhotovitel vést účetní knihy, iv) výpis otevřených položek saldokontních účtů (odběratelů, dodavatelů, popřípadě dalších) ke dni bezprostředně předcházejícímu den, od kterého má zhotovitel vést účetní knihy, v) evidenci hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, popřípadě drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, vi) účetní metodické předpisy včetně účetních postupů, resp. jejich změny schválené objednatelem, vii) a další doklady a informace specifikované v předávacím protokolu. b) V průběhu plnění předmětu smlouvy je objednatel povinen sdělovat zhotoviteli skutečnosti, nezachycené v předaných prvotních účetních dokladech i další skutečnosti, které mohou mít vliv na zpracování účetnictví a vyhotovení daňového přiznání, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o jejich eistenci objednatel dozvěděl. c) Doklady a sdělení nezbytná pro zpracování účetní evidence a výkazů dle čl. II odst. 2) písm. b) této smlouvy a podle Přílohy č. 1 této smlouvy. d) Doklady nezbytné pro zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických / fyzických osob evidence dle čl. II odst. 2) písm. c) této smlouvy je objednatel povinen poskytnout nejpozději do 20 pracovních dnů před termínem předložení přiznání správci daně. e) Doklady a informace, nezbytné pro sestavení přiznání a činnosti dle čl. II odst. 2. písm. g) a i)

6 budou předmětem zvláštní dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. f) Doklady a informace, nezbytné pro vedení mzdové agendy dle čl. II odst. 2. písm. h) budou předávány bez prodlení po skončení běžného měsíce, nejpozději však 5 dní před výplatním termínem objednatele, doklady související s počátkem a ukončením pracovního poměru zaměstnanců nejpozději do 3 dnů od této skutečnosti. O předání dokladů objednatelem zhotoviteli a o vrácení dokladů zhotovitelem objednateli bude vyhotoven písemný předávací protokol, který za objednatele a zhotovitele potvrdí svým podpisem osoba předávající a přebírající doklady. V pochybnostech se má za to, že doklady a informace nebyly zhotoviteli předány. 2. Objednatel odpovídá za úplnost předaných prvotních dokladů. 3. Zhotovitel má právo nahlížet do účetních dokladů a účetnictví uloženého v obchodních prostorách objednatele a je předmětem zpracování dle tohoto kontraktu, a to: a) pravidelně na základě samostatné dohody uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem nebo b) na základě žádosti zhotovitele. 4. Zhotovitel není povinen přezkoumávat správnost podkladů, které mu objednatel předá v souladu s čl. II této smlouvy ani to, zda mu objednatel předal veškeré podklady řádně a včas. Za věcné ověření dokladů a předání veškerých podkladů nese odpovědnost objednatel. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele, že předané podklady obsahují zřejmé nesprávnosti a chyby, které mohou mít vliv na správnost zpracování a obsahu účetní evidence a požádat objednatele telefonicky, faem, em nebo písemně o jejich odstranění ve lhůtě, kterou stanoví zhotovitel. 5. Pokud ve lhůtě, stanovené zhotovitelem v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, objednatel neodstraní zřejmé nesprávnosti nebo nesdělí zhotoviteli všechny skutečnosti, potřebné pro správné vedení účetní evidence a sestavení s tím souvisejících daňových přiznání a hlášení nebo nedoloží veškeré doklady potřebné pro činnost zhotovitele, není zhotovitel: a) vázán lhůtami, k jejichž dodržení by byl povinen podle této smlouvy nebo příslušných obecně závazných právních předpisů, b) odpovědný za škody nebo jiné majetkové důsledky, které objednateli vzniknou v důsledku nesplnění lhůt. 6. Objednatel se zavazuje průběžně ověřovat, že všechny účetní doklady předané zhotoviteli byly kompletně zaúčtovány a že zhotoviteli byly veškeré podklady k zaúčtování předány. Čl. VI Prodlení objednatele 1. V případě, že objednatel bude v prodlení s prováděním plateb podle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy, a to do doby splnění uvedených povinností objednatele. O přerušení prací bude zhotovitel informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 2. V případě přerušení činností se lhůty, k jejichž dodržení by byl zhotovitel povinen podle této smlouvy, podle potřeby přiměřeně prodlužují. Za nedodržení zákonem stanovených a jinak uložených lhůt v důsledku přerušení činností nese odpovědnost objednatel.

7 3. Při přerušení činností je zhotovitel povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli v důsledku tohoto přerušení, není však povinen tato opatření činit sám, a to ani na základě případné žádosti objednatele. 4. Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo jiné majetkové důsledky, které objednateli vzniknou v důsledku přerušení činností zhotovitele provedeného podle tohoto článku a tomu odpovídajícího prodloužení lhůt, resp. nedodržení zákonných lhůt. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nutných nákladů spojených s přerušením činnosti. 5. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo zhotovitele z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit a to způsobem jako při podstatném porušení smluvních povinností. Stejně tak není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plné výši a případné smluvní pokuty ani právo zhotovitele zadržet doklady poskytnuté objednatelem k zajištění svých splatných pohledávek vůči objednateli. Čl. VII Smluvní pokuty 1. Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených zhotovitelem podle této smlouvy má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu za každý den, kdy bude objednatel v prodlení s plněním svého peněžitého dluhu. Prodlení počíná běžet v den následující po dni, ke kterému byl splatný předmětný dluh a končí dnem úplného zaplacení tohoto dluhu. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. 2. Pro případ, že objednatel poruší svůj závazek podle článku IV. odst. 8), je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. K smluvní pokutě bude připočtené platná sazba DPH. 3. Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem a to do 7 dnů ode dne jejího vystavení, převodem na bankovní účet zhotovitele nebo v hotovosti do pokladny v sídle zhotovitele. 4. Právo zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Čl. VIII Odpovědnost za škodu 1. Zhotovitel odpovídá objednateli pouze za finanční sankce, které vůči němu uplatní a které byly objednateli pravomocně uloženy jako přímý důsledek porušení povinností zhotovitele podle čl. IV a čl. V této smlouvy a jsou v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu podle čl. II této smlouvy. Své odpovědnosti se zhotovitel může zprostit, pokud objednatel poruší povinnosti stanovené v čl. IV odst. 4, 9 a 10 a v článku V odst. 1,2 a 6 této smlouvy. 2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za následky vyplývající ze skutečností, které mu nebyly objednatelem sděleny, nebo o nichž byl uveden v omyl. 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení povinností objednatele podle této smlouvy nebo podle obecně závazných právních předpisů, zejména jde o důsledky nepředání podkladů řádným způsobem nebo předání neúplných nebo nepravých podkladů ze strany objednatele.

8 Čl. IX Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva může zaniknout na základě dohody účastníků této smlouvy v dohodnutém termínu, výpovědí smlouvy ze strany objednatele nebo zhotovitele, nebo na základě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, a to vše pouze písemnou formou. Výpověď smlouvy je možná ve výpovědní lhůtě v délce 3 měsíce pro obě strany. 2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel podstatně poruší své povinnosti z této smlouvy vyplývající, zejména poruší-li své povinnosti uložené v čl. IV a čl. V této smlouvy, a dále dle 344 a násl. a 356 obchodního zákoníku. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy také v těchto případech: a) je-li objednatel v prodlení s placením svých peněžitých závazků vůči zhotoviteli a zhotovitel objednateli tuto skutečnost písemně oznámí, b) jestliže z chování objednatele, nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění jeho smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem a objednatel neposkytne zhotoviteli dostatečnou jistotu v tom, že splní své povinnosti z této smlouvy vyplývající, a dále, jestliže objednatel písemně prohlásí, že svou smluvní povinnost nesplní. 3. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká v okamžiku, kdy zhotovitel písemné odstoupení doručí objednateli. Čl. X Doručování písemností 1. Všechna oznámení, žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy či smluvních dokumentů očekává, se druhé smluvní straně doručí písemnou formou osobně nebo doporučenou poštou na adresy níže uvedené. Písemnou zprávu je možno doručit faem, přičemž je nutné toto doručení faem potvrdit odeslaným doporučeným dopisem nejdéle do 5 dnů ode dne odeslání faové zprávy, jinak je doručení této faové zprávy neúčinné. Jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce se považuje v pochybnostech za doručenou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou podle tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení či v den zaslání faové zprávy, pokud je doručena do hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou následující den) a pokud je potvrzena odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá strana může změnit svoji doručovací adresu, jestliže to písemně oznámí druhé straně alespoň 15 dní předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce. Doručovat lze i prostřednictvím elektronické pošty. Doručení je v tomto případě platné bylo-li potvrzené adresátem. Doručovat doklady lze také kurýrem do sídla objednatele nebo zhotovitele proti potvrzení převzetí zásilky. 2. Objednatel vždy doručuje k rukám kontaktní osoby uvedené zhotovitelem. 3. Zhotovitel vždy doručuje k rukám kontaktní osoby uvedené objednatelem nebo statutárním orgánům objednatele.

9 Adresy a kontaktní osoby smluvních stran: Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. Objednatel: Sídlo: Křemencova 18 Sídlo: Praha 1 PSČ Telefon: Telefon: Fa: Fa: Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Čl. XI Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností od.... Zhotovitel přebírá za účetnictví plnou odpovědnost od data účinnosti smlouvy. 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden stejnopis. 4. Jakékoli změny či dodatky k této smlouvě lze činit pouze písemnou formou, která musí být podepsána oběma smluvními stranami. 5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozdělení odpovědností smluvních stran. Odměna zhotovitele za provádění jednotlivých prací dle smlouvy 6. Ve všech otázkách, jež nejsou řešeny touto smlouvou, platí především příslušná ustanovení obchodního zákoníku, zákona č. 513/ 1991 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

10 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, a že je jim dobře znám její obsah, se kterým bez výhrad souhlasí, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze dne Za objednatele V Praze dne Za zhotovitele: Ta-reform s.r.o. Křemencova 18 Praha 1 PSČ Robert Lukášek jednatel společnosti

11 Příloha č. 1 Rozdělení odpovědností smluvních stran Měsíční předání prvotních dokladů na základě předávacího protokolu: Odpovědnost Typ dokladu Termín předání nejpozději do: Objednatel Zhotovitel Faktury přijaté Faktury vydané Pokladna Kč Valut. Pokladny Do 5. dne následujícího po skončení kalendářního měsíce/čtvrtletí první část Bankovní výpisy dokladů, zbytek nejméně 5 pracovních dnů před termínem zpracování výkazů, podklady pro výpočet mzdy bez zbytečného prodlení po skončení Mzdy měsíce, nejpozději však 5 dní před výplatním termínem Sklad.evidence Ostatní účet. doklady Bez zbytečného odkladu po obdržení Náležitosti prvotních dokladů a jejich zaúčtování / zadávání: ověření a potvrzení formální a věcné správnosti podpisem Faktury přijaté vedení knihy přijatých faktur kontrola náležitostí účetních dokladů kontrola, zda faktury přijaté jsou daňové doklady zaúčtování dokladů Faktury vydané ověření a potvrzení formální a věcné správnosti podpisem vedení knihy vydaných faktur kontrola sazeb DPH kontrola náležitostí účetních dokladů (konzultačně i zhotovitel) zaúčtování dokladů odsouhlasení zatřídění předmětu fakturace do SKP konsultanty pověřenými ČSÚ Pokladna Kč vystavení příjmových a výdajových dokladů vedení pokladní knihy zajištění souvislé číselné řady dokladů specifikace, např. u plateb kreditními kartami kontrola sazeb DPH u uskutečněných zdanitelných plnění kontrola náležitostí účetních dokladů zaúčtování dokladů Valutové pokladny vystavení příjmových a výdajových dokladů vedení pokladní knihy zajištění souvislé číselné řady dokladů specifikace, např. u plateb kreditními kartami kontrola sazeb DPH u uskutečněných zdanitelných plnění kontrola náležitostí účetních dokladů zaúčtování dokladů Bankovní výpisy zajištění souvislé číselné řady dokladů doplnění transakcí o informace nezbytné k zaúčtování dokladu zaúčtování dokladů dodání podkladů pro výpočet mezd Mzdy tvorba mzdových sestav, zaúčtování dokladů specifikace pro zdaňování mezd, cestovní náhrady apod. Metoda účtování B skladová operativní evidence provedení fyzické inventury zásob k 31. prosinci roku a pořízení inventurního soupisu zásob správné oceňování zásob na skladě zaúčtování inventury zásob k 31. prosinci roku Odpovědnost Objednatel Zhotovitel

12 Metoda účtování A Inventury Ostatní účetní doklady Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Směrnice k účtování Daňová přiznání vedení evidence pohybů zásob na skladě zajištění, že stav zásob na konci měsíce/čtvrtletí se rovná počátečnímu stav skladu následujícího období provedení fyzické inventury zásob k 31. prosinci roku a pořízení inventurního soupisu zásob porovnání účetního stavu s výsledky fyzické kontroly řešení inventurních rozdílů měsíční/čtvrtletní zúčtování skladové evidence zúčtování inventury zásob k 31. prosinci roku zúčtování inventurních rozdílů fyzická inventura hotovosti v pokladnách 4 ročně fyzická inventura cenin 1 ročně fyzická inventura zásob 1 ročně fyzická inventura HIM a NIM 1 za 2 roky dokladová invent. ostatního majetku a závazků 1 ročně porovnání účetního stavu s výsledky fyzické kontroly řešení inventurních rozdílů zúčtování inventurních rozdílů včasné předání všech ostatních účetních dokladů k zaúčtování například nájemních smluv, smluv o zápočtech závazků a pohledávek, postoupení, smluv o dílo, výpisů ze střediska CP, návrhů na zápis do katastru nemovitostí a rozhodnutí katastru, návrhů na zápis do OR, kolaudačních rozhodnutí, znaleckých posudků, smluv o půjčce a úvěru a pod. zaúčtování dokladů zatřídění majetku vystavení inventárních karet dlouhodobého majetku operativní evidence drobného dlouhodobého majetku vystavení inventárních karet pro soubory majetku, pozemky, budovy, stroje apod. odpisové plány sestavení odpisové plány kontrola a odsouhlasení oceňování, odpisování, opravné položky, cizí měny a pod. směrnice k účtování - analýza X - sestavení směrnic - kontrola a odsouhlasení X předání podkladů a informací pro sestavení přiznání X vedení záznamní povinnosti a sestavení návrhu přiznání k DPH sestavení přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení X sestavení návrhu přiznání k dani z příjmů sestavení návrhu přiznání k silniční dani Jiné výkazy Roční účetní závěrka manažerské výkazy - principy IAS, GAAP a směrnice objednatele, specifikace, analýza manažerské výkazy vypracování projekt a implementace Vyhotovení kontrola a odsouhlasení výkazů X X V Praze dne:. Za objednatele: Za zhotovitele: Ta-reform s.r.o. Křemencova 18 Praha 1 PSČ Robert Lukášek jednatel společnosti

13 Příloha č. 2 Odměna zhotovitele za provádění jednotlivých prací pro objednatele:.. V souladu s článkem III. smlouvy stanoví zhotovitel ceny takto: a) převzetí účetnictví Kč b) vedení účetních knih pro objednatele pří počtu účetních řádků nejvýše Kč řádků měsíčně měsíčně c) zpracování roční účetní závěrky a sestavení návrhu přiznání k dani z příjmů, resp. zpracování závěrky k předání agendy v případě ukončení této smlouvy Kč za závěrku / sadu d) sestavení návrhu přiznání k dani z přidané hodnoty Kč za přiznání e) nastavení systému manažerských výkazů Za hodinu f) zpracování měsíčních manažerských výkazů Kč za sadu výkazů g) sestavení návrhu přiznání k silniční dani Kč za přiznání h) jiné výkazy a konzultace v závislosti na odbornosti konzultací a související odpovědnosti. Kč za hodinu, event. dle dohody i) zpracování mezd v běžném měsíci (mzdové rekapitulace, Kč za zaměstnance výplatní pásky) i) příprava podkladů pro státní instituce v běžném měsíci a Kč za sadu výkazů příprava příkazu k úhradě mezd a souvisejících plateb i) zastupování na kontrole státní správy z oblasti mzdové Kč za hodinu agendy (OSSZ, ZP, Finanční úřad) i) zpracování ročního zúčtování daní zaměstnance Kč za zaměstnance V Praze dne Za objednatele: Za zhotovitele: Ta-reform s.r.o. Křemencova 18 Praha 1 PSČ Robert Lukášek jednatel společnosti

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Evidenční číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany 1. Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou sídlo: Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01 IČ: 00275336 DIČ: CZ00275336 zastoupený: Ing.

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00, korespondenční adresou Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: 140 21

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŽENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168898/2012

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne

Dodatek č.1. ke smlouvě o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne Dodatek č.1 ke o poskytnutí dotace na celoroční činnost č. 2/2016 ze dne 25.4.2016 uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

Článek 1 - Smluvní strany

Článek 1 - Smluvní strany SMLOUVA O DíLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: 3662/2014 Článek 1 - Smluvní strany 1.1 Objednatel: Název/Obchodní Se sídlem: IČ: DIČ: Zastoupená: Kontaktní osoba: Bankovní spojení: Číslo

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník ) Čl. 1. Smluvní

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

SMLOUVA o auditní činnosti

SMLOUVA o auditní činnosti Příloha č. 1 výzvy SMLOUVA o auditní činnosti uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ Odběratel: kterou zastupuje jako statutární orgán nebo zplnomocněnec pan/paní. Dodavatel: FISKUS CZ s. r. o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, IČO 25059530,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/ SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo sjednaná dle 2586 až 2635 Občanského zákona č. 89/2012 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice oddělení magistrátu města sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice IČ : 00266621

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 1 Příkazce: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více