140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013"

Transkript

1 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Ing. Zdeňka Přibylová _51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo a schválilo roční účetní závěrku města Lanškroun IČO sestavenou k rozvahovému dni s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ve smyslu 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Důvodová zpráva: Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od byla zastupitelstvům obcí stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni (dále jen RÚZ). V roce 2013 s účinností od 1. srpna 2013 vydalo ministerstvo financí prováděcí vyhlášku č. 220 /2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška ke schvalování RÚZ). Město Lanškroun (dále jen Město) na základě této vyhlášky zpracovalo a zastupitelstvo města svým usnesením č. 157/2013 ze dne 18. prosince schválilo vnitřní Směrnici ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun (dále jen Směrnice ke schvalování RÚZ) s účinností od

2 Předložené podklady pro schválení účetní závěrky dle 5 vyhlášky ke schvalování RÚZ Město zpracovalo a zastupitelstvu města předkládá RÚZ za rok 2013 v souladu s 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen prováděcí vyhláška č. 410), kterou tvoří účetní výkazy: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha d) přehled o peněžních tocích e) přehled o změnách vlastního kapitálu. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni byly finanční účtárnou zaúčtovány všechny jí známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Města v roce Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi města. Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Skutečné stavy majetku a závazků dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví. Město předalo výkazy RÚZ do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen CSÚIS) v termínu stanoveném vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS, ve znění pozdějších předpisů (dále jen technická vyhláška). Město předává výkazy do CSÚIS prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro jejich předání byl krajským úřadem pro RÚZ roku 2013 stanoven termín předání 7. února 2014, který byl dodržen. Odeslané výkazy prošly nastavenými kontrolními chody účetního programu Města i přebírajícího systému krajského úřadu a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. Další požadované podklady ke schvalování RÚZ dle prováděcí vyhlášky a vnitřní směrnice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dle 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC, pokud je k dispozici. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2013 dle 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Závěry z finančních kontrol, provedených interních auditů, veřejnosprávních kontrol a případně další závažná zjištění, pokud mají vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města v běžném roce, které jsou ke dni předložení vypracovány. Toto ustanovení bylo dáno do vnitřní směrnice v tomto znění přesto, že k požadovaným podkladům dle znění vyhlášky ke schvalování RÚZ nebyl dán do doby schvalování směrnice výklad k 5 písm. b), který hovoří o zprávách z finančních kontrol a veřejnosprávních kontrol bez určení, zda se jedná o kontroly vnitřní nebo vnější provedené na městě nebo provedené městem. Provedené finanční kontroly (následné vnitřní kontroly) na Městě byly vždy uzavřeny přijetím nápravných opatření, která v případě, že se dotýkala úplnosti a průkaznosti účetnictví daného roku byla termínově stanovována tak, aby zjištěný problém neovlivnil správnost roční účetní závěrky. Město nemá dle 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole povinnost zřizovat útvar interního auditu a předkládat zprávy v rozsahu stanoveném pro tyto útvary dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Město tuto oblast v současné době zajišťuje průběžnými a následnými kontrolami v rámci vnitřního kontrolního systému a cílenými - 2 -

3 interními audity při posuzování složitějších oblastí, které na základě žádosti a pověření Města provádí externí odborný pracovník. Veškeré zápisy a závěry z provedených interních auditů a následných finančních kontrol obsahují také zákonná zdůvodnění a metodická doporučení a proto pro jejich obsáhlost by byl problém je v plném rozsahu předkládat zastupitelstvu. Předpokládáme, že v letošním roce budeme při zpracování zápisů z kontrol posuzovat samostatně nedostatky, které mají vliv na úplnost a průkaznost účetnictví a budou jako samostatné závěry předkládány při schvalování účetních závěrek v příštím účetním období. Účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem Zastupitelstvo města jako schvalující orgán si při schvalování vnitřní směrnice ke schvalování účetní závěrky Města ani později nevyžádalo další účetní záznamy a doplňující informace k roční účetní závěrce nad rámec stanovený vnitřní směrnicí. Při projednávání směrnice byla vznesena připomínka, že by se ke schvalované účetní závěrce měl vyjádřit finanční výbor, který k tomu má povinnost ze zákona o obcích. Proto byly podklady k účetní závěrce předloženy před projednáním v radě města finančnímu výboru viz Závěr z jednání finančního výboru k roční účetní závěrce. K předloženým účetním výkazům V účetnictví města jsou vedena dvě oddělená střediska pod názvy: Město Lanškroun zahrnuje jednak rozpočtové hospodaření Města Lanškroun a nákladově oddělenou hospodářskou činnost v oblasti lesního hospodářství, kterou město zajišťuje na základě Obchodní smlouvy hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štíty. Městský bytový podnik zahrnuje hospodářskou činnost na úseku hospodaření s bytovými a nebytovými prostory, které pro Město na základě mandátní smlouvy zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun s. r. o. Ve výkaze Zisku a ztráty se z hlediska nákladů a výnosů samostatně zobrazují náklady a výnosy na úseku rozpočtového hospodaření a zvlášť výnosy a náklady z obou částí hospodářské činnosti. Rozvaha je tvořena syntetickými účty v součtu za rozpočtové hospodaření a hospodářskou činnost. Pro objektivní posouzení údajů předkládané účetní závěrky je třeba připomenout, že účetnictví obcí prochází od roku 2010 zásadními změnami z důvodů reformy účetnictví veřejných financí, jejímž cílem je vytvoření účetnictví státu na akruálním principu a zpracování konsolidované účetní závěrky za stát. K použitým účetním metodám Stav legislativy reformy účetnictví veřejných financí Průběh tvorby a kvalita vydávaných legislativních změn v souvislosti s realizací reformy stále neodpovídá požadavku zákona o účetnictví na zajištění srovnatelnosti účetních závěrek vybraných - 3 -

4 účetních jednotek (dále VÚJ) typu územních samosprávných celků, kam patří i města a obce. Vydané účetní standardy zdaleka nepokrývají potřebu používaných účetních metod a postupů, přičemž dle 36 zákona o účetnictví platí, že VÚJ mají dle ČÚS postupovat vždy. Až s účinností od byly vydány: ČÚS 709 Vlastní zdroje ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Drobné změny s účinností od proběhly i v dalších ČÚS v souvislosti se stanovením oceňování majetku při převodech mezi VÚJ. VÚJ stále postrádají účetní standardy např. k finančním investicím, k nákladům a výnosům, kurzovým rozdílům, k závazkům (úvěry, přechodné výpomoci), podrozvahovým účtům atd. Ustanovení k těmto účetním metodám a účtům jsou řešeny pouze prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní metody rozdělení hospodářského výsledku, tvorba fondů a jejich použití nejsou u obcí závazným předpisem upraveny, stejně jako řešení vzájemných vztahů a převodů mezi hospodářskou činností a rozpočtovým hospodařením. Chybějící nebo nejednoznačné účetní metody stanovené vydanými ČÚS jsou upravovány různými metodikami, které zpracovávají metodici krajských úřadů, metodici MF v odpovědích na zaslané dotazy, auditoři se specializací na VÚJ, případně obce samy. I když všichni pracují se snahou zachytit v účetnictví věrný a poctivý obraz skutečnosti, konečný výsledek je občas rozporuplný, tak jako vydávaná legislativa. Nepromyšlené stanovení a následné změny syntetických rozvahových a výsledkových účtů a podrozvahových účtů závazné účetní osnovy pro VÚJ a jejich náplní pak vede k neporovnatelnosti údajů mezi jednotlivými účetními obdobími. V roce 2013 sice ke změnám v číslování účtů nedošlo, ale nová změna byla provedena opět s účinností od a to jak v rozvahových účtech, tak v podrozvahových. Doposud nebyla stanovena jednoznačná náplň podrozvahových účtů podmíněných pohledávek a závazků a jejich závazného užití a již je připravena změna v číslování a náplni podrozvahových účtů pro rok 2014 a avizována podstatná změna od roku 2015 v souvislosti s připravovanou změnou ČÚS č. 3 Transfery, která je nutná z důvodů připravované konsolidace výkazů za stát. Podrozvahová evidence Na podrozvahové evidenci je jednak veden dlouhodobý majetek města, který dle platných předpisů a vnitřních směrnic města není veden na rozvahových účtech, vyřazené pohledávky a dále podmíněné pohledávky a závazky, které pro město za určitých podmínek mohou v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu znamenat ekonomický přínos nebo naopak majetkovou nebo finanční ztrátu. Stavy podrozvahových účtů za město celkem k v porovnání se stavem k jsou uvedeny v příloze A.4. Obsahují následující údaje: Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - drobný dlouhodobý majetek v ocenění od 500,- do 3 000,- Kč Účet 903 Ostatní majetek majetek svěřený příspěvkovým organizacím k hospodaření - 4 -

5 Účet 911 Vyřazené pohledávky dle ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Účet 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji majetku (pohledávky ze smluv o smlouvách budoucích) Účet 939 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nevyúčtovaný nárok na transfer od Mezinárodního visegradského fondu Účet Dlouhodobé pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům - nevyúčtované nároky na transfery z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (projekty egon Centrum Lanškroun a Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun) a z operačního programu Životní prostředí (projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun část z prostředků SFŽP) Účet 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (spor s Gurmánem s.r.o. neoprávněné obohacení užívání majetku města bez platného právního vztahu) Účet 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění jištění úvěrů a jiná jištění Opravné položky k pohledávkám Město tvoří opravné položky ke stanoveným pohledávkám po splatnosti dle 66 odst. 6 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek. Jsou tvořeny ve výši 10 % z dlužné částky za každých celých 90 dnů po splatnosti a to jak v rozpočtovém hospodaření, tak na hospodářské činnosti. Byly vytvořeny všechny opravné položky k syntetickým účtům pohledávek evidovaných k za město celkem, ke kterým se dle platných předpisů opravné položky tvoří. K jednotlivým účtům pohledávek jsou uvedeny v rozvaze města ve sloupci korekce. V roce 2013 byla interním auditem zjištěna systémová chyba ve tvorbě opravných položek k pohledávkám za rok 2012 u účtu 311 Odběratelé u hospodářské činnosti Bytové hospodářství. Chyba byla v průběhu roku 2013 vyčíslena a opravena. Přeceňování majetku reálnou hodnotou K přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou dle 27 písm. h) byla vydána vnitřní směrnice. Údaje o přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou a dopady přecenění při prodeji majetku přeceněného reálnou hodnotou jsou uvedeny v části I., J. a K. přílohy. Inventarizace majetku a závazků k Na základě ustanovení 29 a 30 zákona o účetnictví a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků VÚJ byla zpracována vnitřní Směrnice k inventarizaci majetku a závazků města. V souladu s těmito předpisy zpracovalo město plán inventarizací za rok 2013 a jmenovalo inventarizační komise. Členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni dne Rozhodný den pro provedení fyzických i dokladových inventur byl stanoven na Inventury byly zahájeny dne a ukončeny dne Inventurní soupisy byly zpracovány v souladu s 30 zákona odst. 2 zákona o účetnictví. Z provedené inventarizace byla zpracována Inventarizační zpráva, která je součástí materiálů ke schvalování roční účetní závěrky. Ze zprávy vyplývá, že byl zjištěn majetek (konkrétně chodníky a ulice ve vlastnictví Města), který není správně zaevidován ve věcné evidenci, ale nebylo možné v daném období spolehlivě ve všech - 5 -

6 případech zjistit, zda jejich pořizovací hodnota není zahrnuta v účetnictví společně s oceněním jiných komunikací. Z minulosti jsou známy případy, kdy při výstavbě a rekonstrukcích chodníků byla navýšena hodnota komunikací bez bližší specifikace a proto bylo doporučeno dořešit část údajně neevidovaných komunikací až v roce Dle založených inventurních soupisů byla provedena dokladová inventarizace všech pohledávek a závazků včetně účtů časového rozlišení a účtů dohadných, kde nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Jednání finančního výboru Členům Finančního výboru byly postupně předloženy účetní výkazy ke schvalované účetní závěrce, inventarizační zpráva a zápis z interního auditu, který byl sice dokončen v roce 2013, ale týkal se realizace zajištění reformy účetnictví veřejné správy v letech Některé závěry a doporučená opatření z tohoto auditu však byla realizována až v roce 2013 a jsou obsažena ve schvalované účetní závěrce. Dále byly finančnímu výboru poskytnuty informace ke stávající účetní evidenci probíhajících soudních sporů, výklad k tvorbě účetních rezerv u ÚSC, vysvětlení k neúplnosti inventarizační zprávy za rok 2013 a fungování interního auditu u obcí, které mají méně než obyvatel. Finanční výbor na základě předložených podkladů a vysvětlení přijal následující stanovisko ke schvalované účetní závěrce: Závěr finančního výboru k účetní závěrce: 08/2014 Finanční výbor města Lanškroun nedoporučuje Zastupitelstvu města Lanškroun schválit účetní závěrku města za rok Odůvodnění: FV neobdržel závěry z provedených finančních kontrol FV považuje souhrnnou závěrečnou zprávu o inventarizaci za neúplnou. Pan Pohan sdělil, že účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města, protože je neúplná. Neúplná je proto, že v ní nejsou obsaženy soudní spory, které město vede s dalšími stranami. V příloze k účetní závěrce nejsou komentovány významné položky, které obsahuje výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Dále v příloze k účetní závěrce nejsou komentovány významné rozdíly mezi položkami výkazů zisků a ztrát a rozvahy mezi minulým obdobím a rokem V účetní závěrce nejsou zahrnuty všechny opravné položky k pohledávkám, které by tady měly být obsaženy. Účetní závěrka roku 2013 obsahuje účetní doklady od společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., které nemají všechny náležitosti účetního dokladu dle 11 odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví jedná se o finanční položky s obsahem více jak 20 mil. korun. Dle ustanovení v odst. 2 a 3 6 vyhlášky ke schvalování RÚZ, je možné schválit účetní závěrku i v případě, že k rozvahovému dni neposkytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, pokud průkaznými opravnými doklady a doplněnými informacemi doloží, že zjištěné nedostatky byly napraveny v dalším účetním období. A) Věcné důvody stanoviska FV k neschválení účetní závěrky Věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví - neúplnost účetnictví (soudní kauzy a opravné položky k pohledávkám) - 6 -

7 Finanční odbor musel konstatovat, že účetní evidence v minulém období a stavy účtů pohledávek a závazků v účetní závěrce neodpovídaly stavu vývoje jednotlivých soudních kauz. Finanční odbor nemohl správně a úplně zachytit průběh a stav soudních sporů, protože potřebné informace mu byly poskytnuty až po odevzdání výkazů do CSÚIS. V rámci zpracování roční účetní závěrky byly k vytvořeny všechny opravné položky k pohledávkám, ke kterým mají být tvořeny dle platných předpisů pro VÚJ nevíme jakou má finanční výbor informaci. Opravné doklady v soudních kauzách s firmou Gurmán Lanškroun s. r. o. - příloha č. 8 Finanční odbor provedl rozbor dodatečně poskytnutých informací ke všem soudním sporům a zpracoval opravné doklady pro příslušné účetní zápisy s komentářem. Dále jsou uvedeny jednotlivé kroky k napravení vzniklého stavu. 1) Zrušení jednostranného zápočtu pohledávek a závazků z roku 2010 ve výši ,- Kč doklad č. 772 V lednu 2010 byl finančnímu odboru doručen návrh k jednostrannému započtení vzájemných pohledávek na účtech 311 XXXX a závazku na účtu 378 XXXX mezi městem Lanškroun a firmou Gurmán, který se v průběhu dalšího vývoje soudních sporů ukázal jako neoprávněný, nesprávný a tudíž neplatný Zápočet byl zaúčtován dokladem č z ledna Zrušením zápočtu se do účetnictví vrátí pohledávky a závazek vůči společnosti Gurmán Lanškroun s. r. o. (dále jen společnost) evidované v účetnictví města v k , ale na jiných účtech než byly k , protože vzhledem k zahájení reformy účetnictví veřejného sektoru od začalo město účtovat v úplném účetnictví na akruálním principu dle nové účetní osnovy a novými účetními metodami pro vybrané účetní jednotky (dále VÚJ). Původní závazek města vrátit zálohové platby na koupi Kulturního domu z důvodů vypovězení smlouvy o smlouvě budoucí ve výši tis. Kč, byl k chybně v převodovém můstku převeden na účet 378 Ostatní závazky, správně měl být účet 455 Dlouhodobě přijaté zálohy. V opravném dokladu je již použit správný účet. 2) Pohledávky z neplatné smlouvy o nájmu Pod radnicí ve výši ,50 Kč na účtu dokl. č. 773 Nájemní smlouva na prostory pod radnicí byla uzavřena s fyzickou osobou panem Janem Minářem. Přitom byla současně na základě podnájmu využívána také společností Gurmán Lanškroun s. r. o. Tato smlouva včetně souvisejících smluv a dodatků k ní byla soudem prohlášena za neplatnou od samého počátku a proto předepsané a nezaplacené pohledávky vůči společnosti z této smlouvy ve výši - 7 -

8 Kč ,50 budou odúčtovány. Protože se jedná o pohledávky předepsané před rokem 2010, kdy byly předepsány proti účtu 215 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC, který závěrečnými zápisy přešel na účet 965 Saldo příjmů a výnosů, který byl převodovým můstkem převeden k na účet 401 Jmění účetní jednotky. Proto budou odúčtovány zápisem 401 MD / D. Město žaluje společnost a pana Mináře o úhradu bezdůvodného obohacení po dobu užívání těchto prostor bez právního titulu ve výši Kč ,-- (rozšíření žaloby ze dne ). Na základě toho byla do účetnictví města v souladu s platnými předpisy závěrem roku 2013 zaúčtována na podrozvahový účet 948 podmíněná pohledávka ze soudních sporů ve výši Kč ,--. 3) Ostatní pohledávky vůči společnosti Gurmán Lanškroun s. r. o. v celkové výši Kč ,50 a tvorba opravných položek k těmto pohledávkám - dokl. č.774 Na účtu vystavené faktury nájemné kulturní dům ve výši Kč ,60 nájemné koupaliště ve výši Kč ,- vodné a stočné koupaliště ve výši Kč ,20 vodné a stočné radnice Kč ,-- Na účtu nájemné PCO ve výši Kč 9 996,-- Na účtu smluvní pokuty do ve výši Kč ,70 Tyto pohledávky musí být dooprávkovány k datu a to ve výši 10 % za každých 90 celých dnů po splatnosti. Vzhledem k datu vzniku pohledávek (vznikly před rokem 2010) budou všechny pohledávky vzniklé zrušením zápočtu k danému datu již plně vyoprávkovány. Vypočtené opravné položky na účtu 194 budou zaúčtovány: v případě opravných položek do proti účtu 406 Oceňovací rozdíly při změně metody v případě opravných položek tvořených od : proti účtu 556 Tvorba a zaúčtování opravných položek proti účtu 408 Opravy chyb minulých období v případech, kdy náklady na opravnou položku přesáhnou částku významnosti Kč ,-. V účetnictví města po provedené opravě zůstanou plně oprávkované pohledávky ve výši Kč ,- - a přijatá záloha od společnosti Gurmán s. r. o na koupi Kulturního domu na základě smlouvy o smlouvě budoucí ve výši ,- Kč, která je z důvodů výpovědi této smlouvy předmětem soudního sporu se společností Gurmán Lanškroun s. r. o. Společnost zároveň dlužila ČSOB, která si na základě podlužnické žaloby nárokovala v roce 2010 částku tis. Kč, která následkem pokut stoupala. Dle posledního rozhodnutí soudu Město uhradilo ČSOB částku tis. Kč. Případné dovolání nemá odkladný účinek

9 4) Další doplnění podrozvahové evidence podmíněných pohledávek a závazků ze soudních sporů dle přiložené tabulky - Identifikace soudních sporů v kauze Gurmán - příloha č. 9 Z předloženého přehledu probíhajících soudních sporů v kauze Gurmán je vedena řada žalob ať ze strany Města, tak ze strany společnosti Gurmán Lanškroun s. r. o a pana Jana Mináře jako fyzické osoby. Z průběhu soudních sporů zastupující právní kancelář dovodila pravděpodobnou úspěšnost jednotlivých sporů k datu , na základě čehož je třeba na podrozvahovou evidenci doplnit podmíněné pohledávky a závazky Města, které pro město za určitých podmínek mohou v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu znamenat ekonomický přínos nebo naopak majetkovou nebo finanční ztrátu. a) Na podrozvahové evidenci je evidována celá podmíněná pohledávka Města za společností Gurmán Lanškroun z bezdůvodného obohacení z důvodů užívání prostor pod radnicí bez řádného právního titulu ve výši Kč ,--. Pravděpodobnost úspěchu byla stanovena na 80 %, podmíněná pohledávka by měla být o 20 % snížena. b) Pan Jan Minář žaluje Město o náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s užíváním prostor pod radnicí a zejména s jeho ukončením v celkové výši tis. Kč, předpokládaná úspěšnost v jeho prospěch je 20 %, do podrozvahové evidence bude uveden podmíněný závazek ze soudních sporů ve výši Kč ,--. c) Firma Gurmán žaluje Město o náhradu škody z důvodů vložených investic do budovy Kulturního domu v době jeho užívání, a to ve výši Kč ,--, pravděpodobná úspěšnost byla stanovena na 25 % žalované částky, což představuje podmíněný závazek ve výši Kč ,--. Zřejmě dojde v dalším průběhu soudu k podstatnému snížení možného nároku, protože investice (technická zhodnocení) byly prováděny bez souhlasu vlastníka, což původní smlouvy nedovolují. d) Město v rámci soudního sporu se společností Gurmán s.r.o. žaluje společnost o zaplacení smluvních pokut v souvislosti s kauzou Kulturní dům a to do výše tis. Kč. Pravděpodobnost úspěchu byla stanovena na 50 %. V účetnictví města přímo v rozvaze zůstává po zrušení zápočtu pohledávka ze smluvních pokut a to v části Kulturní dům ve výši ,65 Kč, což představuje víc než 50 % ze žalované částky (50 % z tis. Kč= 4200 tis Kč). Proto nebude proveden další předpis do podrozvahové evidence. Dle průběhu soudního sporu zřejmě dojde k částečnému vyřazení této pohledávky na podrozvahovou evidenci, což nebude mít další dopad do nákladů města vzhledem k tomu, že je plně vyoprávkovaná. e) Z roku 2013 existuje pravomocné rozhodnutí k zaplacení částky 3650 Kč panem Minářem (exekuce zatím nebyla provedena), která vznikla zpětvzetím žaloby na úhradu nájemného z prostor pod radnicí ve výši 3 649,60 Kč. K této částce nebyly zatím doloženy potřebné doklady, a proto bude zatím vedena jako krátkodobá podmíněná pohledávka na podrozvaze. Finanční odbor bude v budoucnu informován o vývoji jednotlivých soudních sporů, aby o nich mohl průběžně účtovat v souladu s platnými předpisy a účetní závěrka tak podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a poskytovala vyhodnocení případných předvídatelných rizik a ztrát. Průkaznost účetnictví Doloženost účetních dokladů od společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o, kterými byla Městu fakturována měsíční paušální částka dle rámcové smlouvy o poskytování služeb pro město neodporuje zákonu o účetnictví, konkrétně odst zákona o účetnictví

10 Pro doplnění uvádíme: Rozsah prací a stanovení úhrady paušální měsíční částkou ve výši 1/12 schváleného ročního rozpočtu bylo v roce 2013 stanoveno Smlouvou na provádění komunálních služeb ze dne a jejich dodatků. Celková roční částka byla stanovena závazným ukazatelem ve schváleném rozpočtu. Rozdělení dle jednotlivých služeb je schvalováno Radou města. Požadavek na lepší možnost průběžné a průkazné věcné kontroly byl řešen od roku 2010, změna způsobu fakturace byla zajištěna od roku B) Formální důvody návrhu FV k neschválení účetní závěrky Neúplná Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Tato zpráva dle vyjádření Finančního výboru nebyla zpracována v souladu s ustanovením prováděcí vyhlášky formou rekapitulace výsledků z jednotlivých inventur veškerého majetku, protože se zabývá pouze výsledky zjištění z inventarizace hmotného majetku. Zpráva se nezmiňuje o průběhu a zjištěních z dokladových inventur. Hlavní inventarizační komise nepojala inventarizační zprávu ve smyslu celkového shrnutí průběhu a výsledků inventarizace všeho majetku, ale jako komentář k inventarizaci doložený dalšími přílohami, které tvoří inventarizační spis. V inventarizačním spisu je založena rekapitulace inventarizovaného majetku a jeho výsledky u jednotlivých skupin majetku a závazků. Problém je opět technický okopírovat všechny dokumenty, které požadované údaje obsahují. Finanční odbor proto přikládá k inventarizační zprávě přehled inventurních soupisů dle čísel syntetických účtů inventarizovaného majetku a závazků na rozvahových účtech a inventurních soupisů majetku inventarizovaných podrozvahových účtů s uvedením způsobu inventarizace příloha č. 10. Tyto informace byly původně obsaženy v příloze inventarizační zprávy. Další chybějící informace v příloze roční účetní závěrky doplňující údaje v části přílohy č. E.1 E.4. - komentáře k významným položkám a podstatným meziročním rozdílům rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu. Dle vyjádření finančního výboru nebyla tato část přílohy podrobně zpracována. Z časových důvodů nemohou být jednotlivé údaje podrobeny hlubšímu rozboru. Na rozdíl od podnikatelských subjektů musí být všechny výkazy ÚSC odevzdány ke zpracování podstatně dříve (do 7. února 2014) a přednostně se zpracovávají číselné údaje výkazů. U meziročních rozdílů v rozvaze byla zvolena doporučená významnost ve výši 1 % z netto aktiv, což je částka okolo 13 mil. Kč. Tato významnost nebyla u žádné položky překročena. Obdobně nebyla překročena zvolená významnost 5 % u výkazu zisku a ztrát. Stejným způsobem přílohu v části E zpracovává většina obcí a menších měst

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011

12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 81 12/14 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2011 Kontrolní akce byla

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/28 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více