Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k ) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s."

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k ) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ Právní forma: Akciová společnost Identifikační číslo: Rozhodující předmět činnosti: Výroba a prodej technických výlisků Datum vzniku: 1. leden 1994 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 644 1) Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Představenstvo: předseda představenstva: Vladimír Janů, datum narození Pelhřimov, Starý Pelhřimov 84, PSČ místopředseda představenstva: Ing. Jaroslav Štěpán, datum narození , Žirovnice, Bezručova 703 člen představenstva: JUDr. Lubomír Karlín, datum narození Pelhřimov, Primase Hrůzy 1067 Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně dva členové představenstva. Dozorčí rada: 1

2 člen dozorčí rady: Olga Karlínová, dat. nar. 16. června 1960 Pelhřimov, Primase Hrůzy 1067 Organizační struktura společnosti (úseky ekonomický, obchodní, technický, výrobní a celkem 15 středisek) se zásadně nezměnila. 2) Společnost má: 100%-ní podíl ve firmě Knoflíkářský průmysl s.r.o. v tuzemsku a 100%-ní podíl ve firmě KPŽ SK s.r.o. ve Slovenské republice. 3) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 270 osob, z toho 6 řídících pracovníků. Osobní náklady v Kč Zaměstnanci Říd. pracovníci mzdové náklady náklad. odměny členům orgánů spol. - - náklady na sociální zabezpečení sociální náklady Odměny členům orgánů společnosti z rozdělení zisku nebyly žádné. Jiné odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly žádné. 4) Členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů nebyla poskytnuta půjčka, záruka či ostatní plnění. II. 1a) Zásoby nakoupené se oceňují pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují kalkulovaným přímým materiálem a přímými mzdami. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. c) Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovacími cenami. 2

3 d) Zvířata podnik nemá. 2) Reprodukční pořizovací cenou nebyl oceněn žádný majetek. 3) Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují mimo jiné tyto náklady: přepravné, provize, clo, pojistné, poplatky. 4) Ke změně postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo. 5) Při tvorbě opravných položek k pohledávkám společnost využívá možnosti dané v Zákoně 593/1992 Sb. 8a a 8. Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek je v inventurních soupisech. 6) Roční sazby účetních odpisů dlouhodobého majetku jsou u: daňové skupiny 1 33,40 procent, daňové skupiny 2 20,00 %, daňové skupiny 3 10,00 %, daňové skupiny 4 5,00 %, daňové skupiny 5 3,40 %. U forem je stanovena doba použitelnosti 3 roky (33,4 %). 7) Při přepočtu údajů z cizích měn na českou korunu se používá: - u služebních cest kurz dne, kdy došlo k výběru či uložení cizích měn, - u zplnomocněných osob k vystavování dokladů kurz k 1. pracovnímu dni měsíce, - při uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku kurz dne uskutečnění, - v ostatních případech kurz platný k 1. dni každého čtvrtletí. 8) V analytické evidenci zásob se pořizovací cena rozdělí na předem stanovenou 3

4 skladovou cenu a oceňovací rozdíl do pořizovací ceny (odchylka od skutečné pořizovací ceny). Při výdeji zásob se oceňovací rozdíl rozpustí podle vzorce: (počáteční stav + přírůstek oceňovacího rozdílu) děleno (počáteční stav + přírůstek předem stanovené skladové ceny) krát hodnota úbytku zásob. V některých případech, zejména u pomocného materiálu, se oceňovací rozdíl nepoužívá. III. 1) Společnost nemá významnou položku, kterou by bylo nutné samostatně rozvádět pro hodnocení finanční či majetkové pozice podniku a pro analýzu výkazů. 2) K žádné významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku, nedošlo. 3.1) a) Rozpis hlavních skupin samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí k v tis. Kč: Skupina Pořizovací cena Oprávky stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář b) software c) Společnost pořizovala dlouhodobý majetek z vlastních zdrojů, úvěrů a na leasing. d) Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze. e) Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (u nemovitostí 4

5 věcným břemenem), - povaha a forma zajištění: Viz bod 3.4 c). f) Společnost nemá majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. g) Společnost se podílí: 100 % na základním kapitálu firmy Knoflíkářský průmysl s.r.o., 100 % na základním kapitálu firmy KPŽ SK s.r.o. ve Slovenské republice. Firma Knoflíkářský průmysl s.r.o. dosáhla zisku. Firma KPŽ SK s.r.o. měla zisk. Rozdělení zisku obou společností schválí valné hromady. Společnost má 79 vlastních akcií. Jiné cenné papíry či účasti společnost nemá. 3.2) a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti je tis. Kč. b) Pohledávky k podnikům ve skupině organizace má ve výši 214 tis. Kč vůči KPŽ SK s.r.o. z obchodních vztahů a vůči Knoflíkářskému průmysl s.r.o. ve výši 16 tis. Kč. c) Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. 3.3 a) Na zvýšení vlastního kapitálu o tis. Kč má především vliv výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk tis. Kč). 5

6 b) Zisk předcházejícího účetního období byl převeden do zákonného rezervního fondu a do nerozděleného zisku minulých let. c) Základní kapitál společnosti tvoří akcie na jméno v nominální hodnotě jeden tisíc Kč v listinné podobě. Základní kapitál je splacen. Společnost nevydávala dluhopisy s právem výměny za akcie. 3.4 a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti činí tis. Kč. b) Společnost má závazky k podnikům ve skupině, a to ve výši tis. Kč vůči Knoflíkářskému průmyslu s.r.o.. c) Závazky kryté podle zástavního práva s konkrétní formou zajištění pro případ nesplacení: Jedná se o zajištění pohledávek zástavního věřitele v původních hodnotách Kč a Kč vzniklých na základě úvěrových smluv. V případě, že smlouvy nebudou dodrženy, je zástavní věřitel oprávněn podat návrh na zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Zástavou jsou průmyslové objekty, stavby a pozemky v areálu společnosti. d) Společnost nemá závazky nezaúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. Společnosti nejsou známy významné potencionální ztráty, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí. 3.5 Tržby do zahraničí za výrobky, služby a zboží činí z celkových tržeb 11 % ( tis. Kč). 6

7 3 % fakturace hlavní činnosti tvoří knoflíky (kód 3299 CZ-PRODCOM), 2 % tvoří komponenty pro automobilový průmysl (kód 2222), 90 % tvoří komponenty pro automobilový průmysl (kód 2229), 2 % tvoří plastové izolační součástky pod kódem Výkony strojírenského provozu (především výroba forem a ostatní výrobky či služby strojírenského charakteru) se podílí na podnikových výkonech 23 %. 3.6 U společnost neproběhla přeměněna. Vladimír Janů předseda představenstva a. s. 7

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více