Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím."

Transkript

1 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být nemovitá věc ve smyslu PVZÚ 9 vyhlášky pouze v případě, pokud účetní jednotka nemovité věci nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. Přitom se musí jednat o účetní jednotku, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí. Zjednodušeně řečeno, nemovitou věc může mít jako zboží pouze realitní kancelář při splnění podmínek v PVZÚ. Nemovitá věc zaúčtovaná při pořízení správně jako zboží se může porušením stanovených podmínek (například nájem nebo použití k vlastní činnosti) stát DHM. Nemovité věci v ostatních případech jsou z účetního pohledu vždy dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na ocenění a dobu držby, resp. dobu používání Nemovitá věc z pohledu daňových zákonů a) zákon o daních z příjmů Z pohledu ZDP hmotným majetkem podle 26 odst. 2 písm. b) jsou budovy, domy a jednotky. Podle ZDP 29 součástí vstupní ceny jednotky není ocenění té části jednotky, která je pozemkem. Tím se z hlediska pozemků liší hmotný majetek (vymezený v ZDP) od DHM (vymezeného PVZÚ). V případech nemovitých věcí jako zboží u realitní kanceláře respektuje ZDP účetní pojetí. b) zákon o dph Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. c) ostatní zákony Zákon o dani z nemovitých věcí nemá specifickou definici nemovitých věcí, ale stanovuje daň z pozemků a ze staveb a jednotek. Obdobně chybí definování nemovité věci v zákonném opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Pro potřeby uvedených zákonů se použije definice nemovité věci z NOZ Ocenění nemovité věci Nemovitá věc jako DHM musí být v účetnictví oceněna podle stanovených pravidel. Soukromé právo považuje nemovitou věc za celek, tj. pozemek včetně staveb a tak je smlouvou stanovena i její cena. V účetnictví je nezbytné jednu celkovou kupní cenu nemovité věci rozdělit na cenu pozemku a stavby poměrným rozúčtováním podle PVZÚ 61a. PVZÚ 61a poměrné rozúčtování pořizovací ceny (1) V případě nabytí majetku podle 24 odst. 3 písm. b) zákona se základem pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny rozumí goodwill zjištěný za přiměřeného použití ustanovení 6 odst. 3 písm. d). Není-li zjištěný základ pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny nulový, rozdělí se a přičte v poměru k cenám jednotlivého nabytého dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, zásob a finančního majetku, s výjimkou finančního majetku

2 dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 31 oceňovaného jmenovitou hodnotou, popřípadě k dalším složkám majetku, u kterých nedojde jejich úpravou ke zkreslení věrného obrazu předmětu účetnictví. (2) Nejsou-li součástí nabytého majetku též dluhy a jsou-li zároveň náklady na ocenění majetku nabytého podle odstavce 1 znalcem neúměrné významu tohoto ocenění, lze pro účely zjištění základu pro poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny podle odstavce 1 použít ocenění kvalifikovaným odhadem, jenž zajistí přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě majetku. (3) Při poměrném rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční ceny, podle odstavců 1 a 2 se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem. (4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně i při nabytí více než jedné části majetku. Další informace využitelná pro ocenění je zejména ustanovení PVZÚ 47, kde se podrobně uvádí, co je a co není součástí ocenění DHM. Jako příklad výdajů, které jsou součástí ocenění pořizované nemovité věci, uveďme výdaje na: a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, b) správní poplatky, c) předprojektové přípravné práce, d) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, e) odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za odnětí lesní půdy, f) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení, g) zařízení staveniště, terénní úpravy, h) umělecká díla tvořící součást stavby, i) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, j) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání, k) úhradu podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu a tepelné energie. Naopak součástí ocenění pořizované nemovité věci nejsou výdaje na: a) opravy a údržbu, c) kurzové rozdíly, d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání. Ukažme si postup v účetnictví při pořízení nemovité věci na příkladu, který si ještě zpestříme smluvním ujednáním, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující.

3 32 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady Příklad 1.10 Koupě nemovité věci ALFA, a.s. koupila pozemek se dvěma stavbami za 13 mil. Kč. Ve smyslu ustanovení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 1 odst. 1 písm. a) je ve smlouvě sjednáno, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 520 tis. Kč bude kupující. S ohledem na nutnost rozdělení kupní ceny pro potřeby zaúčtování a daně z příjmů nechala ALFA, a.s. zpracovat znalecký posudek na ocenění pozemků a staveb. Vedlejší výdaje související s pořízením nemovité věci (právní služby, zpracování znaleckého posudku apod.) činily 56 tis. Kč. Nemovitá věc Znalecké ocenění v Kč Pozemek Stromy a keře Stavba A Stavba B Celkem Celková pořizovací cena = kupní cena nemovité věci + daň z nabytí nemovitých věcí + vedlejší výdaje = = Kč Výpočet koeficientu pro poměrné rozúčtování pořizovací ceny = pořizovací cena / znalecké ocenění = 1, Nemovitá věc Znalecké Poměrné rozúčtování ocenění v Kč pořizovací ceny *) Pozemek včetně stromů a keřů ,10 Stavba A ,98 Stavba B ,92 Celkem ,00 *) Znalecké ocenění koeficient pro poměrné rozúčtování pořizovací ceny Postup v účetnictví Č. TEXT Kč MD D 1. Smlouva na koupi nemovité věci od neplátce DPH Dodavatelská faktura za právní a jiné služby související s pořízením nemovité věci a) částka faktury b) cena bez daně c) DPH Předpis zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, která odpovídá i výsledné dani Úhrada dluhu z koupě nemovité věci z BÚ Úhrada dodavatelské faktury za vedlejší výdaje Úhrada zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do používání a) pozemek b) stavba A c) stavba B , , ,

4 dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 33 S ohledem na ZDP 29 odst. 1 písm. a) bude pořizovací cena stanovená rozúčtováním i vstupní cenou staveb pro potřeby daně z příjmů. Ve smyslu Důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. je daň z nabytí nemovitých věcí u poplatníka nabyvatele považována za součást ocenění nemovité věci podle účetních předpisů a do daňových nákladů (výdajů) se promítne formou daňových odpisů podle ZDP. Je-li sjednáno ve smlouvě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, nelze postupovat podle ZDP 24 odst. 2 písm. ch), kdy zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí je daňovým nákladem. Toto ustanovení je využitelné, je-li poplatníkem daně prodávající, resp. pro kupujícího by bylo aktuálním, kdyby daň zaplatil jako ručitel Účtování o prodeji nemovité věci Základní právní úprava je obsažena v ZÚ a PVZÚ. Okamžik účtování o nabytí nemovité věci stanoví PVZÚ 56 odst. 9. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se pořízená nemovitá věc zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, tedy dnem, ke kterému dochází k právním účinkům vkladu do katastru nemovitostí a mění se vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky (viz PVZÚ 56 odst. 9). Shodně se postupuje u prodávajícího. Po zápisu do katastru nemovitostí se údaje o podmíněnosti zápisu zruší. Nedojde-li k zápisu, je nutné účetní zápisy opravit podle této skutečnosti Daně z příjmů Předmětem daní z příjmů jsou vždy příjmy z převodu nemovitých věcí na území ČR (ZDP 22). Při stanovení základu daně z příjmů se obecně vychází z účetnictví. Základ daně z příjmů bude při prodeji nemovitých věcí ovlivněn ve stejném zdaňovacím období, resp. období, které není zdaňovacím obdobím, ale podává se za ně daňové přiznání, jako je účetní období, ze kterého se vychází. U účetních výnosů tržby z prodeje nemovitých věcí budeme zjišťovat, zda je zahrneme do základu daně, u účetních nákladů budeme testovat, zda je ZDP uzná v plné výši za daňové. Při prodeji nemovitých věcí se tržby z prodeje nezdaňují v případě, že se jedná o příjmy osvobozené od daně, což může nastat pouze u fyzických osob, které splňují podmínky ZDP 4. Osvobození se však netýká fyzických osob, které prodávají nemovitou věc ze svého obchodního majetku. Při prodeji nemovitých věcí navíc musí fyzická osoba vykonávající samostatnou činnost podle ZDP 7 provést test daňové uznatelnosti pořizovací ceny prodávaného pozemku. Podle ZDP 24 odst. 2 písm. t) je daňovým nákladem pořizovací cena pozemku do výše příjmu z jeho prodeje. Test se provádí odděleně za jednotlivé pozemky. Pro právnické osoby uvedené omezení daňového nákladu při prodeji pozemku neplatí. Pro správný postup je důležitá i znalost významu pojmu pozemek. Pozemek není totéž co. Oba pojmy vymezuje katastrální zákon.

5 34 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady Pozemek a podle zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 2 a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Pozemek nelze nikterak zničit. Mohou se měnit jeho hranice (výměra) a parcelní čísla. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí. Pozemek a schéma č. 123/2 pozemek Podmínky ZDP 24 odst. 2 písm. t) se tedy vztahují na pozemek. Vlastníkům pozemků velice doporučujeme evidovat v účetnictví ocenění jednotlivých parcel, nikoliv pouze ceny celkových pozemků. Často se setkáváme s prodejem částí pozemku v podobě jednotlivé parcely a pak může nastat problém s oceněním prodané a neprodané části. Pozemek a schéma Parcela č. 123/2 byla prodána. pozemek č. 1 pozemek č. 2 Má-li poplatník účetní jednotka v účetnictví zachyceny ceny jednotlivých parcel, nevznikne problém s oceněním prodané parcely a zbylých dvou pozemků, vzniklých rozdělením při prodeji.

6 dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 35 Příklad 1.11 Nákup několika pozemků a prodej části č. 123/2 1. Pořizovací cena parcely 123/1 100 m 2 za Kč 2. Pořizovací cena parcely 123/2 150 m 2 za Kč 3. Pořizovací cena parcely 123/3 120 m 2 za Kč Celkem Průměrná pořizovací cena je Kč/ m 2. Přeparcelování pozemku 370 m Kč č. 123/2 Vlivem zaokrouhlení na celé m 2 došlo ke změně celkové výměry pozemků na 369 m 2. Přepočet nové průměrné pořizovací ceny 1 m 2 = Kč/ 369 m 2 = 4 211,38 1. Přepočet pořizovací ceny parcely 123/1 = 123 m ,38 Kč = Kč 2. Přepočet pořizovací ceny parcely 123/2 = 123 m ,38 Kč = Kč 3. Přepočet pořizovací ceny parcely 123/3 = 123 m ,38 Kč = Kč Celkem 369 m Kč Přepočtené pořizovací ceny jednotlivých pozemků jsou zaokrouhleny na celé Kč. V případě prodeje nevznikne problém se zjišťováním pořizovací ceny prodaného pozemku, resp. jeho části (parcely). Daň z nabytí nemovitých věcí je daňovým nákladem v tom období, ve kterém byla uhrazena prodávajícím jako poplatníkem, popř. kupujícím jako ručitelem. Postup, kdy je poplatníkem kupující, jsme zmínili v předchozí části kapitoly. Prodávající by měl daň z nabytí nemovitých věcí zaúčtovat podle ZÚ 3 do nákladů do účetního období, kam časově a věcně patří, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uhrazena. Vhodným nástrojem, jak zajistit časově rozdílné podmínky účetnictví a daně z příjmů, je vytvoření ostatní (účetní) rezervy na nezaplacenou daň v období, kdy k prodeji došlo. V období, kdy bude daň uhrazena, zaúčtuje ji prodávající do nákladů a zároveň rozpustí vytvořenou rezervu.

7 36 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady Příklad 1.12 Účtování daně z nabytí nemovitých věcí ABC, s.r.o. prodala v roce 2xx1 nemovitou věc za tis. Kč. Účetní zůstatková cena byla tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí byla uhrazena v roce 2xx2 v částce 400 tis. Kč. ABC, s.r.o. vytvořila na nezaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2xx1 ostatní (účetní) rezervu. Výsledovka 2xx1 Výsledovka 2xx2 Náklady Výnosy Náklady Výnosy Celkem Celkem Celkem 0 Celkem 0 VH VH 0 V roce 2xx1 bude konečný stav účtu 554 přičten k VH při transformaci na základ daně z příjmů. V roce 2xx2 má úhrada daně neutrální dopad na VH. Záporná hodnota konečného stavu účtu 554 bude zohledněna při transformaci VH na základ daně z příjmů. Účet 532 bude uplatněn jako daňový náklad Daň z přidané hodnoty Předmětem daně je dodání zboží, tj. mj. dodání nemovité věci za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, pokud je místo plnění v tuzemsku. U dodání nemovitých věcí se určuje místo plnění snadno místem plnění při převodu nemovitých věcí je místo, kde se nemovitá věc nachází (ZDPH 7). Nachází-li se nemovitá věc, kterou plátce prodává, mimo tuzemsko, nejedná se o předmět daně z pohledu českého ZDPH. Pod plnění dodání nemovitých věcí patří i finanční leasing nemovitých věcí. Jedná se o režim, kdy ve smlouvě je sjednána povinnost uživatele nabýt nemovitou věc, která je předmětem leasingové smlouvy (ZDPH 13 odst. 3 písm. d)). Dodání nemovité věci v tuzemsku může mít podobu a) zdanitelného plnění nebo b) plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně. Podmínky pro osvobození dodání nemovité věci v roce 2015 stanoví Zdph 56 (1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání a) pozemku, b) práva stavby, c) stavby, d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, e) inženýrské sítě, f) jednotky.

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Financování obcí zprávy 3/2005

Financování obcí zprávy 3/2005 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC 4 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

Nemovité vìci v podnikání

Nemovité vìci v podnikání 200 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Jiří Vychopeò Jiří Vychopeò Nemovité vìci v podnikání Nemovité vìci v podnikání n n n n n n účetní a daňové odpisování a uplatňování dalších nákladů zdaňování příjmů z prodeje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více