G UE Mm llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllilllllll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G UE Mm llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllilllllll"

Transkript

1 PRA HA HLAVNÍMÉSTOPRAHA G UE Mm llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllilllllll P R A G A Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP XPSBAMKZ P R A G Oddělení právní.- Váš dopis zn.;íze dne: Vyřizujeťtel.: JUDr. Irena Fleischmanová Č. j.: MHMP Sp. zn.: Počet listů: '! Datum: S-MHMP fBIF1ei R 0 Z H O D N U T I OdbOr živnozstenský & občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy jako orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním zákona č Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468f1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o regulaci reklam?), rozhodl podle ustanovení ši 67 zákona č Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) 21 ; 93 odst. 1 zákona č. 250f'2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpovědnosti za přestupkýj, dnešního dne takto: 1. s olečnost _se jen oman-au) se uznává vinnou : přestupků podle & 821 odst. 1 písm. n) zákona o regulaci reklamya ve znění účírměm do , kterých se obviněná společnost dopustila tím, že 1. šřila vdeniku Blesk ze dne a dne totožnou reklamu na výrobek Thermaintense 350 mg, u kterého jsou deklarovány účinky příslušející léčívému přípravku, ačkoli se jedná o kosmetický přípravek; výrobek je prezentován jako preparát, který navždy zbavuje klouby a svaly bolestljsou u něho uvedeny mimo jiné účinky.. obnovuje chrupavka a okostícf a tím likviduje bolesti JEDNOU PROVŽDYP', aktivní složky preparátů: Thermaín íense 3 50 g (vefoimě lékařské mastí) regenerujf'a oba ovujf'kíouby a okostící v takové míře. že se boilesíjiž nevrátí.,.líkvidtgjezánětv Regenerajezkáně až třikrát rychleji 2. šířila v deníku Blesk ze dne variantu č. 1 reklamy na výrobek RheumaCare, u kterého jsou deklarovány účinky příslušející léčivěmu přípravku, ačkoli má charakter Sídlo: Mariánské nám. 2: Praha [ Pracoviště: Jungmannova 35529, Praha 1 Kontaktní centrum: , fax: ? 157 lí? postafd'prahaeu, 1D DS: 48ia9'i'h

2 kosmetického přípravku; výrobek je prezentován jako preparát, který uzdravuje klouby, zbavuje klouby a kosti bolestí, působí preventivně proti rozšiřování nemocí při smlkturální osteoporóze kolenních kloubů, okamžitě působí i v případech revmatických bolestí, bolesti páteře a vyhřezlých plotýnkách, 3. šířila v deníku Blesk ze dne variantu č. 2 reklamy na výrobek RhemnaCare _, u kterého jsou deklarovány účinky příslušející léčivému přípravku, ačkoli má charakter kosmetického přípravku; výrobek je prezentován jako novinka vboji proti degeneraci a revmatickým onemocněním, jako preparát, který uzdravuje klouby, zbavuje klouby a kosti bolesti jednou provždy, 4. šířila vdeníku Blesk ze dne a ze dne totožnou reklamu na výrobek Venistinlntens, u kterého jsou deklarovány účinky příslušející léčivému přípravku, ačkoli má charakter kosmetického přípravku; výrobek podle reklamy garantuje efekt zdravých nohou bez křečových žil, je prezentován jako preparát, který zbavuje křečových žil, hemeroidů a pocitu těžkých nohou, čímž došlo v uvedených případech k porušení zákazu reklamy v 15 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, tj. reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (& 4 odst. 3 ve vazbě na Přílohu ] písm. p) zákona č Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do ), nebot všiřených reklamách je nepravdivě prohlašováno, že výrobek, který není léčivým přípravkem, může vyléčit nemoc, zdravotni poruchu nebo postižení. 11. Za spáchání uvedených přestupků podle 5 Sa odst. 1 písm. n) zákona o regulaci reklamy se obviněné ukládá podle 9" Sa odst. 5 písm. c) téhož zákona s přihlédnutím k 5 35 písm. b), _č 46 zákona o odiovědnosti za přestupky, pokuta ve výši_ 111. Podle & 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky se obviněné společnosti ukládá povinnost uhradit náklady řízeni (stanovené v _č 6 odst. 1 vyhlášky č Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č ? Sb.), ve výši 1.000; (slovy: jedentisickorunčeských ). Pokuta i náhrada nákladů řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet hlavního města Prahyu PPF banky a.s., číslo účtu l.41111] f6000 (platba bankovním převodem č.ú, f6000), variabilní symbol , konstantní symbol 379 (placeno složenkou složenka není přiložena ktomuto rozhodnutí doručováno do datové schránky), 558 (placeno příkazem), specifický symbol , nebo v hotovosti na přepážce u PPF banky a.s., na adrese: Mariánské nám. 2, Praha ], přízemí, s uvedením příslušných symbolů. Odůvodnění [. Dne ? nabyl účinnosti zákon č. 250f2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon o odpovědnosti za přestupky ), který nahradil stávající zákon č Sb., o přestupcích. V souladu s _tj 112 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky, se za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, ode dne nabytí účinnosti zákona hledi jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud kjednání zakládajícimu odpovědnost došlo přede dnem nabytí 2f7

3 účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudi jen tehdy, jestliže je to pro pachatele přimivějši. Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen orgán dozoru ) posoudil otázku, zda použití pozdějšího zákona by bylo pro společnost příznivější. Podminky odpovědností právnické osoby za správní delikt a nově za přestupek jsou srovnatelné jedná se o odpovědnost objektivní. Pachateli lze uložit i shodnou výši pokuty (do Kč). Při posouzení bylo vzato vúvahu i Přechodné ustanovení odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, týkající se zániku odpovědnosti za přestupek a dosavadní jiný správní delikt, v konkrétním případě k ziniku odpovědnosti nedošlo. V souladu s názorem Ministerstva vnitra pro posouzení otázky, zda použití pozdějšího zákona by bylo pro pachatele příznivější, je rozhodující celkový výsledek z hlediska trestnosti posuzovaného činu, jehož by bylo dosaženo při aplikaci zákona účinného v době spáchání činu a zákona pozdějšího. Vzhledem ktomu, že v konkrétním případě nebyla naplněna promlčecí doba (3 roky ode dne spáchání přestupků), není nová právní úprava příznivější a byla tudíž aplikována právní úprava ve znění účinném do Přesto, že odpovědnost byla posouzena podle dosavadních zákonů, druh a výměra sankce není vrozporu s právní úpravou zákona o odpovědnosti za přestupky. podezření ze spáchání přestupků podle ší Sa odst. 1 písm. 11) zákona o regulaci reklamy, ve znění účinném do , kterého se obviněná měla dopustit tím, že šířila reklamu vdeníku Blesk, a to na výrobek Thermaintense 350 mg (dne , dne ), variantu č. 1 reklamy na výrobek RheumaCare (dne ), variantu č. 2 reklamy na výrobek RheumaCare (dne ) a totožnou reklamu na výrobek Vénistínlntens (dne , dne ), u nichž jsou deklarovány účinky příslušející léčivým přípravkům, ačkoli jmenované produkty mají charakter kosmetických produktů. Podklady, z nichž orgán dozoru při zahájení řízení vychází, jsou založeny ve spisové dokumentaci, a to včetně stanoviska Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 24. května 2012, č.j.: MZDR PJOVZ, týkající se kategorizace výrobků. Výrobek Thermaintense 350 g je prezentován jako preparát, který navždy zbavuje klouby a svaly bolesti, jeho aktivní složky obnovují chrupavku, okostici a kíouby, likviduje záněty, regeneruje tkáně. Výrobek RheumaCare je nabízen jako preparát uzdravujíci klouby, proti bolesti kostí a kloubů, jako prevence proti rozšiřování nemocí při strukturální osteoporóze kolenních kloubů, jako prostředek okamžitě působící také v případech revmatických bolestí, bolestí páteře a vyhřezlých plotýnkách. Tento produkt je nabízen dále jako novinka v boji proti degeneraci a revinatickýqn onemocněním, jako preparát, který uzdravuje klouby, zbavuje klouby a kosti bolesti, a to jednou provždy. Výrobek Venistinlntens podle reklamy garantuje efekt zdravých nohou bez křečových žil, je preparátem, který zbavuje křečových žil, hemeroidů a pocitu těžkých nohou. Šířením reklamy s uvedeným obsahem došlo k porušení zákazu reklamy vustanovení % 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, tj. reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (52) 4 odst. 3 ve vazbě na Přílohu 1 písm. p) zákona č Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do ), neboť v šířených reklamách je nepravdivě prohlašováno, že jmenované výrobky, které nejsou léčivými přípravky, mohou vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postiženi, jimiž jsou křečové žíly, otoky, záněty, bolesti kloubů, kosti páteře, vyhřezlé plotýnky & hemeroidy postižených pacientů. Orgán dozoru po zahájení řízení obdržel od společnosti žádost 0 nařízení ústního jednání a o umožnění nahlédnout do spisu, neboť společnost má zájem navrhnout důkazy, vyjádřit své stanovisko v řízení a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Předmětné žádosti orgán dozoru vyhověl a zástupce společnosti se dne dostavil k jednání za účelem nahlédnutí do spisu (& 38 správního řádu), byl zde seznámen s kompletní spisovou dokumentaci, důvody pro zahájení řízení, a že ve věci bude nařízeno ústní jednání, o němž bude účastník vyromunčn. 32:7

4 Ústní jednání se uskutečnilo dne , kdy byl vyslechnut společnosti určený svědek. Zprovedeného výslechu svědka byl dne sepsán Protokol o výslechu svědka, v němž je vysvětleno, že vizuály inzerce procházejí před uveřejněním detailní kontrolou, kterou provádějí pracovníci inzertního oddělení. Pokud je shledána informace, jež si žádá konzultaci právního oddělení, probíhá konzultace; vpřípadě že inzerce obsahuje prvky, které nejsou v souladu se zákonem, je zadavatel vyzván kúpravě textu, popř. kvylouěeni části textové prezentace. V některých případech společnost odmítne uveřejnění reklamní inzerce zdůvodu nevhodného inzertního sdělení, jehož obsah je podle společnosti nevhodný, a to ve vazbě na zákon o regulaci reklamy (např. se jedná o inzerci na přípravky na léčbu rakoviny; odmítány jsou také reklamy, na něž jsou negativní reakce ze strany čtenářské obce, bez ohledu na jejich soulad s platnou právní úpravou regulace reklamy). E mailovou komunikaci s klientem, která se týká posuzovaného případu, společnost již neeviduje, nebot jde o běžnou obchodní korespondenci starší dva roky, nejedná se o podklady, ježje společnost povinna archivovat ( y společnost archivuje po dobu 2 3 let s tím, že poté jsou smazány). Společnost však doložila obdobnou oboustrannou komunikaci ve věci obsahu inzerátů, které se týkají jiných podobných případů. Při posuzování klamavých obchodních praktik se vychází způsobení reklamy na průměrného spotřebitele, kterým je ve smyslu příslušné evropské úpravy (směrnice č ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu) spotřebitel, který má dostatek informací a je vrozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Potenciální zákazník měl v tomto případě informace obsažené v posuzované inzerci o tom, že v nabídce jsou ke koupi určité kosmetické produkty, o nichž byl přesvědčen, že mají léčivé účinky, na podkladě této skutečnosti pak mohl učinit určité obchodní rozhodnutí; od obviněné společnosti se následně očekávala náležitá profesionální péče, odpovídající poctivým obchodním praktikám. Orgán dozoru vycházel při posuzování tohoto případu z definice reklamy ve smyslu zákona o regulaci reklamy (& 1 odst. 2): Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, V návaznosti na uvedenou charakteristiku se jedná o reklamu, nebot jeji znaky byly naplněny a posuzovaná reklamní inzerce slouži kpodpoře podnikatelské činnosti společnosti, která má živnostenské oprávnění m.j. v předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách l až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Vydavatelské činnosti, atd. Komunikačním médiem je zde deník Blesk, jehož prostřednictvím společnost šůila reklamu na podporu své podnikatelské činnosti. Orgán dozoru konstatuje, že porušení platné právní úpravy dle výroku tohoto rozhodnutí má za prokázané. Šířené reklamy zjevně odporují zákonu o regulaci reklamy, proto měla být společnost schopna jako šiřitel posoudit, že jejich obsah neodpovídá tomuto zákonu a že šíří nezákonné reklamní prezentace. V rozsudku Nejvyššůio správního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp.zn. 2 As je vysloven názor, že šiřiteř má odpovědnost za to, že jim šířená reklama není nekalou obchodní praktikou; tento názor je podpořen citací bodu 59 zmíněného rozsudku: Šiřitel reklamy se své odpovědnosti podle zákona o regulaci reklamy tedy nemůže zprostit tím, že poukáže na to, že zadavatelem či zpracovatelem byl někdo jiný. Zákon o regulaci reklamy nikterak nevylučuje, aby byl ve vztahu k jediné nedovolené reklamě potrestán současně její zadavatel, zpracovatel i šiřitel. Každý ztěchto tří subjektů nese svůj vlastní dil odpovědnostří Orgán dozoru po zahájení řízení, nahlédnutí do spisu a výslechu společností navrženého svědka obdržel vyjádření společnosti k vedenému řízení o přestupcích, které bylo doručeno dne V tomto připíše společnost vyjadřuje přesvědčení, že se uvedených přestupků nedopustila. Tento názor odůvodňuje tím, že společnost a její zaměstnanci nemohou posoudit pravdivost obsahu reklam, neboť nedisponují dostatečnými informacemi. Vzhledem ktomu, že společnost vydává značné mno'mtví inzerátů ve vazbě na nejrůmější komodity, a to od potravin 422

5 po automobily, bankovní služby, letenky atd., nemá možnost ověřit si všechny podmínky a parametry předmětných obchodních nabídek. Orgán dozoru ktéto námitce uvádí, že je obtížné posoudit obsah všech šířených prezentací, jejichž objem je značný, nicméně v případě posuzovaných reklam na kosmetické přípravky však bylo tak zjevné, že prezentované výrobky nemohou vyléčit takové zdravotní problémy, jako jsou křečové žíly, bolesti kloubů, kostí, vyhřezlé plotýnky a hemeroidy. Tato neúčinnost nabízených kosmetických produktů byla zřejmá. Společnost dále poukazuje na to, že na trhu je celá řada produktů, které jsou určeny k ošetření obdobných problémů, pracovníci společnosti nejsou způsobilí hodnotit účinnost těchto prostředků ani následnou reklamu a tvrzení v reklamě obsažená. Společnost rovněž vysvětluje postup týkající se uzavření smlouvy o publikaci inzerce. Pro odmítnutí smlouvy musí mít vydavatel legitimní důvod, resp. odmítnutí publikace inzerce je kvalifikováno jako porušení smlouvy vydavatelem, přičemž abstraktní pochybnosti o obsahu reklamní inzerce nelze považovat za legitimní důvod. K hodnocení obsahu předmětných reklamních prezentací společnost odkazuje na zákon o ochraně spodebítele, jehož ;; 4 odst. 2 připouští oprávněné reklamni praktiky zveličených prohlášení nebo prohlášeni, která nejsou míněna doslovně. Orgán dozoru se již vyjádřil výše ke způsobilosti pracovníků společnosti hodnotit účinnost prezentovaných produktů. Přesto opět uvádí, že společnost mohla posoudit, že slibované léčivé účinky u jmenovaných kosmetických přípravků nejsou pravdivé, resp. nemohou uzdravit klouby, působit proti rozšiřování nemocí při strukturální osteoporóze kolenních kloubů atd. Kmožnému zveličování či přehánění při použití tvrzení vreklamách, orgán dozoru uvádí, že toto přehánění (zveličování) má vdaném případě podobu nepravdivých tvrzení o možnosti vyléčení vážných zdravotních postižení nemocných osob. Tato tvrzení o léčivých účincích kosmetických výrobků, nemohou být však nikterak naplněna. Společnost se nemůže vyvinit zprokázaného porušení zákona o regulaci reklamy šířením reklamních nabídek 5 nepravdivými údaji o léčebných účincích kosmetiky poukazem na to, že na internetových stránkách se nachází nabídka celé řady prostředků, které jsou určeny k ošetření podobných problémů. Společnost poukazuje také na to, že od doby, kdy s ní bylo již vedeno správní řízení za inzerci přípravku Varico Line (jedná se o samostatný a již v minulosti uzavřený případ), zpřísnila kontrolu inzerce, která je určena kpublikaci. Současně konstatuje, že ze spisu ktomuto řízení nevyplývá, která konkrétní tvrzení v inzerátech byla vytýkána zadavatelům jako klamavá, že není patrné, že by po zadavatelích bylo požadováno předložení důkazů o správnosti skutkových tvrzení o vlastnostech inzerovaných produktů. K těmto námitkám orgán dozoru uvádí, že činnost společnosti., spočívající v kontrole přijímané a publikované inzerce a upozorňováni zadavatelů reklam na nedostatky, vyhodnotil jako polehčující okolnost při stanovení sankce. V daném případě je posuzováno šíření reklam, proto není řešena činnost zadavatelů těchto reklam. K odpovědnosti šiřitele za obsah klamavé reklamy, orgán dozoru konstatuje, že v daném případě vycházel ze zákonných principů. V případě, že právnická (nebo podnikající fyzická) osoba jako šiřitel v rozporu s 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou, dopouští se přestupků, resp. je odpovědná za toto protiprávní jednání, které je v daném případě prokázáno. K odkazu společnosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2009, sp. zn. 10 Ca , které řeší případ odpovědnosti šiřitele za obsah klamavé reklamy, orgán dozoru uvádí, že se zmíněným judikátem rovněž zabýval, považuje jej však za překonaný, a to právě rozsudkem Nejvyššůio správního soudu ze dne 19. listopadu 2015, sp. zn. 2 As Kosmetický produkt Thermaintense 350 mg nemůže obnovit klouby, chrupavku a okostici, třikrát rychleji regenerovat tkáně a jednou provždy zbavovat nemocného bolestí. 52?

6 Kosmetický přípravek RheumaCare (varianty 1, 2) nemůže být účinnou léčebnou prevenci při rozšiřování osteoporózy kolenních kloubů, nemůže účinně bojovat proti degeneraci a revmatickým onemocněním. Kosmetický výrobek Venistinlntens nemůže nemocné zbavit křečových žil a hemeroidů. Způsob použití této kosmetiky (nanášení na kůži nebo sliznice) je zevní použití, které nemůže nahradit dlouhodobou a profesionální péčizdravotnického zařízení s lékařským zázemím. Na základě všech výše uvedených skutečnosti or 'n dozoru dos či v růběhu vedeného správního řízení k závěru, že obviněná společnost H svým jednáním naplnila jako šiřitel reklamy skutkovou podstatu několika přestupků podle & Sa odst. 1 písm. 11) zákona o regulaci reklamy tím, že šřila reklamu na výrobky, u nichž deklarovala účinky, které přísluší léčivým přípravkům nikoli kosmetickým produktům. Tímto jednáním došlo k porušení zákazu reklamy v 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy, tj. reklamy, kteráje nekalou obchodni praktikou podle zvláštního právního předpisu (% 4 odst. 3 ve vazbě na Přílohu 1 písm. p) zákona č. 634t1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do ), nebot šířená reklama nepravdivě prohlašovala, že výrobky, které nejsou léčivými prostředky, mohou vyléčit nemoc, zdravotní poruchu či zdravotní postižení. Podle ustanovení š 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele se nekalou obchodní praktikou rozumí zejména klamavé konání podle " 5 nebo klamavé opomenutí podle 5 Sa a agresivní obchodní praktika podle 5 Sb. Obchodní praktiky, které se považují za nekalé za všech okolností, jsou uvedeny v Příloze l a 2 tohoto zákona. Za spáchání přestupku podle 9" Sa odst. 1 písm. 11) zákona o regulaci reklamy může orgán dozoru uložit pokutu dle Sa odst. 5 písm. c) tohoto zákona až do výše , Kč, ato po zhodnocení povahy a závažnosti přestupku. Podle zákona o regulaci reklamy je šiřitelem reklamy pro účely tohoto zákona právnická nebo fyzická osoba, která reklamu veřejně šíří. Šířitelem reklamy na výrobky Thermaintense 350 mg, RheumaCare (variantu č. l), RheumaCare (variantu č. 2) a Venistinlntens je obviněná společnost jako vydavatel deníku Blesk. Podle 5 Sa odst. 1 písm. n) zákona o regulaci reklamy se přestupku dopustí osoba, která jako šířitel v rozporu s _(j 2 odst. 1 písm. b) šíři reklamu, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního právního předpisu (zákona o ochraně spotřebitele). Při určení výše pokuty orgán dozoru vycházel ze zákonem stanovených hledisek, která jsou dána pro uplatnění sankčniho postihu ( 8 odst. 2 zákona o regulaci reklamy). Příhlédl k závažnosti přestupků, zejména ke způsobu jejich spáchání a násíedkům posuzovaného protiprávního jednání obviněné společnosti, přičemž neopomněl ani okolnosti, za nichž bylo toto jednání spácháno. Způsob spáchání, resp. šíření reklamy vdenících Blesk, který je veřejnosti oblíben, proto oslovuje širokou čtenářskou obec, souvisí i s následky spáchaných přestupků. Předmětné reklamní prezentace mohly významně ovlivnit příjemce této reklamy, a to prostřednictvím jmenovaného deníku, neboť mnozi čtenáři deníku trpí onemocněním dolních končetin v podobě křečových žil, má potíže s klouby, koleny, trápí je revmatická onemocnění a bolesti kosti. Takto postižené osoby se proto snaží uvedených zdravotních potíží zbavit, zvláště pokud je řešení obsaženo v solidním a oblíbeném deníku. Tato skutečnost je přitěžující okolností. Jako k polehčující okolnosti bylo přihlédnuto k tomu, že společnost zavedla zvýšenou kontrolu šířené inzerce. Za nejzávažnější pochybení vobsahu reklamní prezentace orgán dozoru považuje reklamu na kosmetický výrobek Thermaintense 350 mg, který je nabízen ve formě lékařské masti, čímž je zvýrazněn dojem léčebného účinku na bolesti kloubů, svalů, okostice, na obnovu chrupavky kloubů, okostice a tkání. Přitěžující okolností jsou reklamy na tři další kosmetické produkty RheumaCare (varianta 1,2) a Venistinlntens. Důvodem uvedeného posouzení je skutečnost, že obviněná společnost mohla rozpoznat, že předmětné reklamní nabídky nemohou prezentovat Gri?

7 produkty jako léčivé prostředky k odstranění vážných zdravotních potíží, které jsou výše jmenovány. Zjištěné přestupky orgán dozoru vyhodnotil jako závažné, za polehčující okolnost považuje skutečnost, že obviněná společnost vyvíjela aktivni součinnost při zjišťování informací a shromažďování podkladů pro rozhodnutí. 11. Všechny uvedené skutečnosti jsou promítnuty do výše uložené pokuty, která s ohledem na výši možné zákonné sazby je považována za přiměřenou. Jmenovaná společnost je úspěšným a známým vydavatelem novin a časopisů, patří mezi významné obchodní společnosti včeské republice, ztoho důvodu není uložená pokuta pro tohoto podnikatele likvidačním faktorem. Zmíněný finanční postih plní pouze svůj preventivní účel a pro obviněnou společnost bude do budoucna motivací ktomu, aby šířeným reklamám věnovala ještě více pozornosti než dosud, resp. aby se obdobného protiprávního jednáni vyvarovala. Orgán dozoru uložil pokutu, kterou neodmítá ani příslušná judikatura Nejvyššího správního soudu frozsudek č.j. 5 As ze dne a rozsudek č.j. 1 As 35f ze dne ), která uvádí, že nelze považovat za likvidační pokutu uloženou fyzické osobě ve výši ,- Kč až ; Kč. III. Povinnost nahradit náklady řízení společnosti_, a to paušální částkou, uloží správní orgán podle ustanoveni &?9 ods. 5 správního řádu jakožto účastníkovi řízení, který toto řízení vyvolal porušením svých právních povinností. Výši částky nákladů řízení stanoví 6 odst. 1 vyhlášky č Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí o přestupcích, kterým je vyslovena vina, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručenl) rozhodnutí, přičemž za první den lhůty se považuje den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno (doručeno) Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Odvolání se podává u odboru živnostenského a občanskosprávniho Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 2985, Praha ], rozhoduje o něm Ministerstvo průmyslu a obchodu. JUDr. EvaNovaková ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy 'N?