Plynový závesný kotol EUROLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový závesný kotol EUROLINE"

Transkript

1 Plynový závesný kotol EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE (04.11)

2 Obsah Obsah Bezpečnostné pokyny 3 Symboly a ich význam 3 1 Údaje o zariadení Prehlásenie o konformite Prehľad typov Rozsah dodávky Opis zariadenia Príslušenstvo (pozri tiež cenník) Rozmery Konštrukcia zariadenia ZS Konštrukcia zariadenia ZW Elektrické zapojenie Opis funkcie Vykurovanie Teplá voda Čerpadlo Expanzná nádrž Technické parametre 10 2 Predpisy 11 3 Inštalácia Dôležité pokyny Výber miesta inštalácie Minimálne vzdialenosti Montáž závesnej koľajnice a montážnej pripájacej dosky Inštalácia potrubí Montáž kotla Skúška pripojenia potrubí 14 4 Elektrické pripojenie Pripojenie kotla Pripojenie regulácie vykurovania Pripojenie zásobníka (ZS..) 16 5 Uvedenie do prevádzky Pred uvedením do prevádzky Zapínanie/vypínanie kotla Zapínanie vykurovania Regulácia vykurovania s priestorovými regulátormi Nastavenie teploty zásobníka (ZS..) Teplota a množstvo teplej vody (ZW..) Letná prevádzka (iba príprava teplej vody) Ochrana proti zamrznutiu Ochrana proti zablokovaniu čerpadla Diagnostika porúch 19 6 Nastavenie plynu Nastavenie z výroby Servisný režim Menovité tepelné zaťaženie Metóda nastavovania tlaku na tryskách Volumetrická metóda nastavovania Vykurovací výkon Metóda nastavovania tlaku na tryskách Volumetrická metóda nastavovania Prestavba na iný druh plynu 23 7 Údržba Pravidelná údržba Vyprázdňovanie vykurovacieho systému Uvedenie do prevádzky po údržbe 25 8 Poruchy Chybové hlásenia Odstraňovanie porúch (04.11)

3 Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny Pri zápachu plynu: Uzavrieť plynový kohút. Otvoriť okná. Nemanipulovať s elektrickými vypínačmi. Uhasiť otvorené ohne. Ihneď zavolať plynárenskú službu. Pri zápachu spalín: Odstaviť zariadenie z prevádzky. Otvoriť okná a dvere a dôkladne vyvetrať. Nahlásiť únik spalín Vášmu zmluvnému servisnému miestu Junkers. Zariadenie(a) sa nesmie používať do odbornej prehliadky. Montáž a prestavba Inštaláciu kotla a akékoľvek zmeny na ňom smie vykonávať len odborná firma s oprávnením JUNKERS s príslušným povolením, ktorej servisní technici sú povinní preukázať sa platným servisným preukazom. Nemeniť časti odvodu spalín Vetracie otvory na dverách, oknách a v stene nesmú byť upchaté alebo zmenšené. Pri montáži tesniacich okien je treba posúdiť či je zabezpečený dostatok spaľovacieho vzduchu. Symboly a ich význam Bezpečnostné pokyny sa budú v texte označovať výstražným trojuholníkom a šedým pozadím textu. Ďalšie kľúčové slová označujú nebezpečenstvo alebo problémy, dbajte na tieto upozornenia aby ste sa vyhli škodám. Pozor znamená, že môžu hroziť malé materiálne škody. Varovanie znamená, že môžu hroziť ľahké zranenia alebo veľké materiálne škody. Nebezpečie - riziko ťažkého ublíženia na zdraví. V mimoriadne závažných prípadoch nebezpečie ohrozenia života. Pokyny budú v texte označené týmto symbolom. Budú ohraničené horizontálnymi čiarami. Pokyny obsahujú dôležité informácie v takých prípadoch, kde nehrozí nebezpečenstvo osobám ani zariadeniu. Údržba a opravy Spoľahlivá a bezpečná prevádzka po celú dobu životnosti je podmienená dodržiavaním obslužného a inštalačného návodu a pravidelnými ročnými servisnými prehliadkami. Podľa 9 predpisov o vykurovacích zariadeniach je prevádzkovateľ povinný podrobovať zariadenie pravidelnej údržbe, aby sa zabezpečila spoľahlivá a bezpečná funkčnosť. Údržba zariadenia je potrebná každoročne. Odporúčame Vám uzavrieť zmluvu o údržbe s niektorou registrovanou odbornou firmou! Prostredie s nebezpečím požiaru Výbušné a ľahko zápalné látky, ktoré môžu vytvoriť zápalné prostredie s nebezpečím vznietenia prachu, kvapalín, horľavých plynov a pár sa nesmú skladovať v blízkosti zariadenia. Spaľovací vzduch v miestnosti kotla Aby sa predišlo korózií zariadenia, neskladovať agresívne látky (napr. halogenulovodíky, zlúčeniny chlóru a flóru) v blízkosti zariadenia. Poučenie zákazníka Zariadenie smie obsluhovať iba osoba poučená a zoznámená s týmto návodom na obsluhu, v rozsahu poučenia odborného servisného pracovníka JUNKERS pri uvádzaní kotla do prevádzky. Upozorniť zákazníka, že nesmie robiť žiadne zmeny na zariadení alebo meniť parametre zariadenia nastavené servisným technikom (04.11) 3

4 Údaje o zariadení 1 Údaje o zariadení 1.1 Prehlásenie o konformite Toto zariadenie zodpovedá platným požiadavkám európskych smerníc 90/396/EWG, 92/42EWG, 73/23/EWG, 89/336/EWG a konštrukčnému vzoru, opísanému v Osvedčení o ateste konštrukčného vzoru. Identifikačné číslo CE-0085 BO 0215 Krajina určenia Slovensko Kategória II2H3+ Druh kotla B11BS Tab Prehľad typov ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 31 Tab. 2 Z Kotol pre centrálne vykurovanie S Pripojenie pre zásobník W Príprava teplej vody 23 Vykurovací výkon 23 kw -1 Horizontálne usporiadané prípoje A Kotol s podporou ventilátora bez poistky prúdenia E Automatické zapaľovanie 23 Rozlišovací znak pre zemný plyn H 31 Rozlišovací znak pre skvapalnený plyn Rozlišovací znak Wobbeho index Skupina 23 12,7-15,2 kwh/m 3 Zemný plyn H 31 22,6-25,6 kwh/kg Propán/bután Tab Rozsah dodávky Plynový závesný kotol pre centrálne vykurovanie. Montážna koľajnica pre upevnenie na stenu. Upevňovací materiál (skrutky s príslušenstvom). Montážna sada (tesnenia). Sada tlačív a dokumentácia ku zariadeniu. 1.4 Opis zariadenia Plynový závesný kotol pre montáž na stenu. Indikátory teploty, prevádzky horáka a porúch. Atmosférický horák na zemný/skvapalnený plyn. Elektronické zapaľovanie. Obehové čerpadlo s automatickým odvzdušňovačom. Expanzná nádrž. Snímač a regulátor množstva vody. Manometer. Bezpečnostné zariadenia: - Sledovanie plameňa (ionizačné). - Poistný ventil (pretlak vo vykurovacom okruhu). - Bezpečnostný obmedzovač teploty. - Poistka komínového ťahu Elektrický prípoj: 230 V~/50 Hz. 1.5 Príslušenstvo (pozri tiež cenník) Montážna pripájacia doska. Priestorové regulátory: - TR 12 - TRZ 12-2 s týždňovým programom. Sada na prestavbu podľa druhu plynu: zo zemného plynu na skvapalnený plyn a naopak Sada na predinštaláciu (04.11)

5 Údaje o zariadení 1.6 Rozmery Obr Plášť 103 Ovládací panel 320 Závesné koľajnice (04.11) 5

6 Údaje o zariadení 1.7 Konštrukcia zariadenia ZS Snímač teploty vo výstupe Obr. 2 2 Obmedzovač teploty 3 Nátrubok merania tlaku 4 Merací nátrubok pre pripájací tlak 6/1 Poistka komínového ťahu 8 Manometer 8/1 Teplomer 9 Plynová armatúra 12 Prepojovacie potrubie (bypass) 15 Poistný ventil 18 Obehové čerpadlo s odlučovačom vzduchu 20 Expanzná nádrž 26 Ventil pre plnenie dusíkom 27 Automatický odvzdušňovač 29 Dýza 30 Horák 32 Sledovacia (ionizačná) elektróda 33 Zapaľovacia elektróda 43 Výstup vykurovania 44 Výstup pre zásobník 45 Plyn 46 Spiatočka zo zásobníka 47 Spiatočka vykurovania 55 Plynový filter 84 Prepínací ventil 380 Nastavovacia skrutka plynu (MAX) 382 Motor prepínacieho ventilu (04.11)

7 Údaje o zariadení 1.8 Konštrukcia zariadenia ZW... Obr. 3 2 Obmedzovač teploty 3 Nátrubok merania tlaku 5 Snímač teploty vo výstupe (NTC) 6 Snímač množstva vody 6/1 Poistka komínového ťahu 7 Merací nátrubok pripájacieho tlaku 8 Manometer 8/1 Teplomer 9 Plynová armatúra 12 Prepojovacie potrubie (bypass) 15 Poistný ventil 18 Obehové čerpadlo s odlučovačom vzduchu 20 Expanzná nádrž 26 Ventil na plnenie dusíkom 27 Automatický odvzdušňovač 29 Dýza 30 Horák 32 Sledovacia (ionizačná) elektróda 33 Zapaľovacia elektróda 43 Výstup vykurovania 44 Teplá voda 45 Plyn 46 Studená voda 47 Spiatočka vykurovania 55 Plynový filter 84 Prepínací ventil 93 Regulátor množstva vody s vodným filtrom 380 Nastavovacia skrutka plynu (MAX) 381 Doskový výmenník tepla 382 Motor prepínacieho ventilu 383 Regulátor množstva vody (04.11) 7

8 Údaje o zariadení 1.9 Elektrické zapojenie 1.10 Opis funkcie Vykurovanie Pri požiadavke tepla cez regulátor vykurovania: rozbehne sa obehové čerpadlo (18). otvorí sa plynová armatúra (9). trojcestný prepínací ventil (84) otvorí návrat vykurovania (47). Riadiaca jednotka po otvorení plynovej armatúry (9) aktivuje zapaľovanie: Na oboch zapaľovacích elektródach (33) sa vygeneruje vysokonapäťová zapaľovacia iskra, ktorá zapáli zmes plynu so vzduchom. Ionizačná elektróda (32) prevezme sledovanie plameňa. Bezpečnostné vypnutie pri prekročení bezpečnostného času Ak sa počas bezpečnostného času (10 sekúnd) plameň nezapáli, automaticky prebehne druhý pokus o zapálenie. Ak i tento pokus zlyhá, nasleduje bezpečnostné vypnutie. Bezpečnostné vypnutie pri príliš vysokej teplote na výstupe Riadiaca jednotka zisťuje teplotu na výstupe cez odpor NTC snímača teploty vo výstupe (36). Pri príliš vysokej teplote, bezpečnostný obmedzovač teploty aktivuje bezpečnostné vypnutie. Na znovu uvedenie zariadenia do prevádzky po bezpečnostnom vypnutí: Stlačte odrušovacie tlačidlo. Obr. 4 2 Obmedzovač teploty 5 Snímač teploty vo výstupe 6 Snímač množstva vody 9 Plynová armatúra 18 Čerpadlo vykurovania 32 Sledovacia (ionizačná) elektróda 33 Zapaľovacia elektróda 36 Snímač teploty vo vstupe (NTC) 382 Motor prepínacieho ventilu Teplá voda Kombinované zariadenia (ZW...) Pri odbere teplej úžitkovej vody, snímač množstva vody (8) vyšle signál do riadiacej jednotky. Signál aktivuje: zapálenie horáka spustenie čerpadla (18) uzavretie vykurovacieho okruhu cez trojcestný prepínací ventil (84). Riadiaca jednotka zisťuje teplotu teplej vody cez odpor NTC snímača teploty teplej vody (5) a výkon horáka prispôsobí odberu teplej vody. Zariadenia so zásobníkom (ZS...) Ak snímač teploty v zásobníku zistí príliš nízku teplotu, čerpadlo (18) sa spustí horák sa zapáli trojcestný prepínací ventil (382) uzavrie okruh vykurovania a do zásobníka privedie horúcu vodu (04.11)

9 Údaje o zariadení Čerpadlo Ak ku zariadeniu nie je pripojený žiadny termostat, priestorový regulátor teploty alebo spínacie hodiny, čerpadlo beží pokým je zariadenie prepnuté v režime vykurovania. Pri použití priestorového regulátora alebo spínacích hodín, čerpadlo beží: ak je teplota v miestnosti nižšia ako teplota, nastavená na regulátore (TR 12). Ak je zariadenie v prevádzke a teplota v miestnosti je nižšia ako teplota, nastavená na regulátore (TRZ 12-2). Ak sa zariadenie nachádza v útlmovom režime a teplota v miestnosti je nižšia ako útlmová teplota (TRZ12-2). Stupeň I Stupeň II Stupeň III 1.11 Expanzná nádrž Zariadenie je vybavené expanznou nádržou s objemom 6 l a plniacim tlakom 0,75 bar, ktorá je určená na vyrovnávanie nárastu tlaku v dôsledku zvýšenia teploty počas prevádzky. Pri maximálnej teplote vykurovacej vody na výstupe 90 C je možné maximálny objem vody v systéme určiť pomocou maximálneho tlaku vo vykurovacom systéme. Max tlak (bar) Objem vody (l) Tab. 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0, Na zvýšenie kapacity: Ventil na plnenie dusíkom (26) otvorte a pretlak znížte až na 0,5 bar. Obr. 5 Charakteristika čerpadla (04.11) 9

10 Údaje o zariadení 1.12 Technické parametre Jednotka ZS/ZW 23-1 KE... VÝKON PRÍPRAVA TEPLEJ VODY Menovitý tepelný výkon kw 7,0 22,6 Menovitý tepelný príkon kw 8,4 25,3 VYKUROVANIE Menovitý výkon kw 8,0 22,6 Menovitý príkon kw 9,6 25,3 Účinnosť Účinnosť W-Eta pri 100% menovitom výkone % 88,0 Účinnosť W-Eta pri 30% menovitom výkone % 85,5 PRIPOJOVACIE HODNOTY PLYNU Zemný plyn H (H ub = 9,5 KWh/m 3 ) m 3 /h 2,7 Propán (H ub = 12,8 KWh/m 3 ) kg/h 2,0 PRIPOJOVACÍ PRETLAK PLYNU Zemný plyn H mbar Propán mbar EXPANZNÁ NÁDOBA Plniaci pretlak bar 0,75 Objem vody l 6 HODNOTY SPALÍN Požadovaný ťah mbar 0,015 Množstvo splodín na výstupe pri kg/hod 57 menovitom výkone Teplota spalín pri menovitom príkone C 140 VYKUROVACÍ OKRUH Výstupná teplota teplej vody v potrubí C Prípustný prevádzkový pretlak bar 3 Menovitý prietok vody l/h 800 Minimálny potrebný pretlak vody bar 0,2 PRÍPRAVA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (ZW) Výstupná teplota teplej úžitkovej vody C Max. pretlak vody bar 10 Max. množstvo ohriatej vody l/min 8 Min. prevádzkový pretlak bar 0,35 Špecifický prietok (D) pri t=30 C podľa EN 625 l/min 10,4 Všeobecne Rozmery (V x Š x H) mm 700 x 400 x 295 Hmotnosť bez obalu kg 28,0 Napätie V-AC 230 Frekvencia Hz 50 Menovitý príkon W 90 Stupeň ochrany IP X4D podľa STN Odskúšané podľa EN 297 Tab. 5 1) Výrobcom uvedený prietok pitnej vody pri strednom zvýšení teploty 30K, ktorý je kotol schopný zabezpečiť pri dvoch po sebe nasledujúcich odberoch (04.11)

11 Predpisy 2 Predpisy Umiestnenie a inštalácia kotla musí byť vykonané v súlade s normami STN STN , STN , STN , časť 1, vyústenie odvodu spalín a nasledujúcich pokynov. Pri inštalácii a používaní plynového spotrebiča musia byť dodržané všetky predpisy STN čl. 21, najmä: - Plynový spotrebič obsluhujte podľa návodu na obsluhu. - Obsluhu plynového spotrebiča smú vykonávať len dospelé osoby. - Plynový spotrebič sa smie používať v bezpečnom prostredí podľa STN Pri okolnostiach, pri ktorých by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu, je potrebné plynový spotrebič vyradiť z prevádzky. - Pripojenie plynového spotrebiča na komínový prieduch sa musí urobiť podľa STN a STN Pred montážou plynového spotrebiča musí mať užívateľ povolenie od rozvodného plynárenského podniku na pripojenie plynového spotrebiča na plynovú prípojku. - Pripojenie plynového spotrebiča na komín, plyn a elektrickú sieť smie urobiť len servisný technik Junkers. - Plynový spotrebič sa musí umiestniť tak, aby stál alebo visel na pevnom, nehorľavom, rovnom podklade, ktorý presahuje pôdorys o 100 mm. - Žiadne horľavé predmety sa nesmú klásť bližšie ako v bezpečnej vzdialenosti od plynového spotrebiča. - Kotol sa nesmie inštalovať v zónach 0, 1, 2, 3 kúpeľní, spŕch a umyvárni (STN , časť 1). Súvisiace normy: - STN Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla. - STN Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody. - STN Plynovody a prípojky s nízkym a stredným tlakom - STN Odberné plynové zariadenia na svietiplyn a zemný plyn v budovách - STN Predpisy na inštaláciu a rozvod propánbutanu v obytných budovách - STN Navrhovanie komínov a dymovodov - STN Stavba komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov - STN Druhy prostredí pre elektrické zariadenia - STN Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach - STN Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. 3 Inštalácia 3.1 Dôležité pokyny Inštaláciu, pripojenie na elektrickú sieť, pripojenie plynu a odťahu spalín a uvedenie do prevádzky smie vykonávať iba špecializovaný podnik, schválený príslušným dodávateľom plynu alebo elektrickej energie. Pred inštaláciou je potrebné vyžiadať si súhlas príslušného dodávateľa plynu a miestnej kominárskej služby. Kotol sa smie inštalovať iba v uzavretých teplovodných vykurovacích systémoch podľa DIN 4751, časť 3. Minimálne množstvo cirkulujúcej vody nie je pre prevádzku potrebné. Otvorené vykurovacie systémy sa musia prerobiť na uzavreté. Pri samotiažových vykurovacích systémoch: kotol pripojte na jestvujúce potrubie cez hydraulickú výhybku. Nepoužívajte žiadne pozinkované radiátory a potrubie. Zabráni sa tým vytváraniu plynu. Pri použití priestorového regulátora: v referenčnej miestnosti nepoužívajte termostatické ventily na radiátoroch. Na každý radiátor nainštalujte odvzdušňovač (ručný alebo automatický), taktiež plniaci a vypúšťací kohút v najnižšie položenom bode systému. Pred zapnutím kotla: Systém vypláchnite cirkulujúcou vodou, aby sa odstránili prípadné cudzie predmety alebo nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť správnu funkciu kotla. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo aromatické uhľovodíky (benzín, naftu a pod.). V prípade potreby použite čistiaci prostriedok a systém potom dôkladne prepláchnite. Ako prostriedok na ochranu proti korózii je prípustný prípravok Varidos v pomere 1:1 (výrobca Schilling Chemie). 3.2 Výber miesta inštalácie Predpisy pre miesto inštalácie Dodržujte miestne normy a smernice. Kotol inštalujte v dostatočne vetranom priestore, chránenom proti mrazu. Namontujte vhodné vedenie pre odťah spalín. Pri montáži v uzavretých priestoroch (napr. skriňa): Uistite sa či je zabezpečené vetranie cez otvor minimálnym prierezom 600cm 2.. Spaľovací vzduch Na zabránenie vzniku korózie, spaľovací vzduch nesmie obsahovať žiadne agresívne látky. Medzi látky, podporujúce vznik korózie patria halogenizované uhľovodíky, obsahujúce zlúčeniny chlóru alebo fluóru. Tieto uhľovodíky môžu byť súčasťou napr. rozpúšťadiel, farieb, lepidiel, hnacích plynov a čistiacich prostriedkov pre domácnosť (04.11) 11

12 Inštalácia Teplota povrchu Maximálna teplota povrchu kotla neprekročí 85 C. Podľa smerníc TRGI, resp. TRF preto nie sú potrebné žiadne zvláštne ochranné opatrenia pre horľavé stavebné materiály a vstavaný nábytok. Dodržujte odlišnosti v predpisoch jednotlivých krajín. 3.3 Minimálne vzdialenosti Pri určovaní miesta inštalácie sa musia splniť nasledujúce podmienky: Dodržte maximálnu vzdialenosť od všetkých nerovností povrchu (hadice, rúry, výčnelky v stene a pod.). Zaistite prístup ku všetkým prvkom, súvisiacim s montážou alebo údržbou - dodržte pritom údaje o minimálnych vzdialenostiach, uvedené na obr Montáž závesnej koľajnice a montážnej pripájacej dosky Montážnu šablónu upevnite vo vhodnej polohe na stenu v mieste inštalácie (pozri kapitolu 3.3). Na stenu si vyznačte polohu dier pre upevnenie montážnej koľajnice a montážnej pripájacej dosky a vyvŕtajte diery. Do steny vyvŕtajte priechodnú dieru pre príslušenstvo pre odťah spalín. Montážnu šablónu odstráňte. Závesnú koľajnicu pomocou priložených rozperiek a skrutiek upevnite na stenu - skrutky zatiaľ ešte úplne neuťahujte. Montážnu pripájaciu dosku pomocou priložených skrutiek a rozperiek upevnite na stenu - skrutky zatiaľ ešte úplne neuťahujte. Skontrolujte vzájomnú polohu závesnej koľajnice a montážnej pripájacej dosky a v prípade potreby ju skorigujte a skrutky pevne utiahnite. 3.5 Inštalácia potrubí Potrubie a armatúry pre teplú vodu dimenzujte tak, aby v závislosti na tlaku vody bol na odberných miestach vždy zaručený dostatočný prietok vody. Na plnenie a vyprázdňovanie systému, v najnižšie položenom bode systému nainštalujte plniaci a vypúšťací kohút. Plynové potrubie dimenzujte tak, aby bolo zaistené napájanie všetkých pripojených spotrebičov. Potrubia pripojte bez pnutia. Použitím predinštalačnej sady, dosiahnete správnu polohu pripojovacích potrubí vzhľadom ku kotlu. Obr. 6 Minimálne vzdialenosti A B C D Vpredu 0,5 cm, po bokoch 1 cm 40 cm 30 cm 10 cm (04.11)

13 Inštalácia 3.6 Montáž kotla Pozor: Nebezpečie poškodenia zbytkami v potrubí! Na odstránenie zbytkov potrubie prepláchnite. Spínaciu skrinku vyklopte a zaveste v servisnej polohe. Obal odstráňte; dodržujte pritom pokyny, uvedené na obale. Obsah balenia skontrolujte na úplnosť. Zátky z prípojov plynu a vody odstráňte. Demontáž plášťa Plášť kotla je z dôvodov elektrickej bezpečnosti zaistený dvoma skrutkami proti neoprávnenej demontáži. Plášť kotla vždy upevnite pomocou týchto skrutiek. Poistné skrutky odstráňte. Obr. 8 Servisná poloha Na úplné vybratie spínacej skrinky, spínaciu skrinku zveste do polohy, znázornenej na vyobrazení, zdvihnite smerom nahor a smerom dopredu vyberte. Obr. 7 Poistné skrutky Obr. 9 Vybratie spínacej skrinky (04.11) 13

14 Inštalácia Upevňovacie skrutky plášťa odstráňte. 3.7 Skúška pripojenia potrubí Pripojenia vody Pre ZW: Uzatvárací ventil studenej vody otvoriť a naplniť okruh teplej úžitkovej vody ( Skúšobný tlak max. 10 bar). Údržbové kohúty pre spätný a nábehový okruh otvoriť a naplniť vykurovací systém. Skontrolovať tesnosť tesnení a skrutkovaní (Skúšobný tlak max. 2,5 bar na manometri). Na odvzdušnenie použite vstavaný automatický odvzdušňovač, otvorte čiapočku odvzdušňovača (Obr. 11) Odskúšať tesnosť na všetkých oddeľovacích miestach. i After bleed appliance leave the bleed valve open. Obr. 10 Plášť kotla Plášť kotla smerom dopredu demontujte. Upevnenie kotla Na dvojitý nátrubok na montážnej pripájacej doske nasaďte tesnenia. Kotol nasaďte na pripravené prípoje potrubí. Kotol nadvihnite a zaveste ho na závesnú koľajnicu. Všetky tesnenia skontrolujte na správne nasadenie a na záver všetky presuvné matice naskrutkujte na prípoje potrubí. Pripojenie príslušenstva pre odťah spalín Pripojenie odvodu spalín Plynový závesný kotol musí byť pevne a absolútne tesne pripojený na dostatočne veľký odvod spalín. Vhodné materiály pre odvod spalín: Galvanizovaný oceľový plech Hliník Nerez Pre odvod spalín je potrebné takéto stúpanie. Dĺžka Stúpanie (cm/m) do 1 m 1 1 m až 3 m 3 3 m až 6 m 10 Tab. 6 Príslušenstvo odvodu spalín nasunúť na hrdlo odvodu spalín kotla až na doraz. Príslušenstvo odvodu spalín dopasovať a pripevniť. Pri ďalšej montáži odvodu spalín dbať na návod pre príslušenstvo odvodu spalín. Eventuálne vybaviť prerušovačom ťahu. Plynové potrubie Uzavrieť plynový kohút, aby sa predišlo škodám spôsobeným pretlakom (max. tlak 150 mbar). Odskúšať plynové potrubie. Urobiť vyrovnanie tlakov. Odvod spalín Vyskúšať tesnosť odvodu spalín. Skontrolovať priechodnosť a možné poškodenie pripojenia odvodu spalín a prerušovača ťahu (04.11)

15 Elektrické pripojenie 4 Elektrické pripojenie Nebezpečenstvo: Úrazu el. prúdom Pri práci na el. časti zariadenia, zariadenie odpojiť (poistky, istič) od el. prúdu. 4.2 Pripojenie regulátora vykurovania alebo spínacích hodín Spínaciu skrinku odklopiť (pozri obr. 25). Otvoriť spínaciu skrinku. Zariadenie sa dodáva s pevne pripojeným sieťovým káblom a zástrčkou. Toto el. pripojenie spĺňa všetky potrebné normy. 4.1 Pripojenie zariadenia Elektrické pripojenie musí zodpovedať elektroinštalačným normám pre domáce spotrebiče. Sieťový kábel zasunúť do zásuvky. Obr Poistka 160 Pripojenie sieťového napätia 163/1 Prípoj pre priestorový regulátor (TR 12, TRZ 12 T/W) a Pripájacie konektory: bezpečnostný obmedzovač teploty, snímač množstva vody, regulátor teploty, výstup +úžitková voda, spínač diferencie tlaku b Pripájací konektor pre sledovaciu elektródu c Pripojenie ochranného vodiča pre dosku plošného spoja d Pripájací konektor pre čerpadlo e Pripojenie ochranného vodiča pre čerpadlo, ventilátor a plynovú armatúru f Pripájací konektor pre plynovú armatúru g Pripájací konektor pre prepínací ventil (04.11) 15

16 Elektrické pripojenie Priestorové regulátory teploty Mostík 1-4 odstráňte (obr. 11, poz 163/1). Priestorový regulátor teploty TR 12, TRZ 12-2, TR 15 RF pripojte podľa nasledujúcich schém. 4.3 Pripojenie zásobníka (ZS...) Nepriamo vyhrievaný zásobník s NTC snímačom Zásobníky JUNKERS s NTC snímačom sa pripájajú priamo na konektor v kotle. Kábel s konektorom sa dodáva so zásobníkom. Obr. 13 TR 12 Obr. 16 Ku kotlu možno samozrejme pripojiť aj bežný zásobník. Obráťte sa na servisného technika Junkers, ktorý má k tomu príslušné pripájacie sady. Na pripojenie je potrebný snímač teploty NTC s pripájacím káblom a príslušným konektorom, umožňujúcim pripojenie ku doske plošných spojov kotla. Hlava snímača má priemer 6 milimetrov a musí sa vložiť do držiaka. Obr. 14 TRZ (04.11)

17 Uvedenie do prevádzky 5 Uvedenie do prevádzky i After bleed appliance leave the bleed valve open. Obr Manometer 8.1 Indikátor teploty, diagnostiky chýb, režimov prevádzky 38 Plniaci kohút 43 Výstup vykurovania 44 Výstup teplej vody 45 Plyn 46 Prípoj studenej vody 47 Spiatočka vykurovania 61 Odrušovacie tlačidlo 97 Regulátor teploty teplej vody 135 Hlavný vypínač 136 Regulátor teploty vody na výstupe vykurovania 170 Kohúty pre údržbu na výstupe a spiatočke 172 Prípoj plynu 173 Uzatvárací ventil studenej vody 5.1 Pred uvedením do prevádzky Pretlak na expanznej nádobe nastaviť na statickú výšku vykurovacieho zariadenia. Pre ZW: Uzatvárací ventil studenej vody (173) otvoriť. Otvoriť údržbové kohúty (170). Plniaci kohút (38) otvoriť a vykurovací systém pomaly naplniť na 1 2 bar. Odvzdušniť vykurovacie telesá. Automatický odvzdušňovač (27) pre vykurovací okruh otvoriť a po odvzdušnení opäť zatvoriť. Plniaci kohút otvoriť a znovu doplniť vodu do vykurovacieho systému na 1 2 bar. Skontrolujte či na typovom štítku je uvedený správny typ plynu. Otvoriť plynový kohút. Vyskúšať tesnosť plynového potrubia (04.11) 17

18 Uvedenie do prevádzky 5.2 Zapínanie/vypínanie kotla Zapnutie Hlavný vypínač otočiť do polohy 1. Termostat ukáže teplotu v nábehovom potrubí vykurovania. 5.3 Zapínanie vykurovania Teplotu v nábehovom potrubí je možné nastaviť na hodnotu medzi 45 ºC a 90 ºC. Výkon na horáku sa moduluje podľa požiadaviek. Regulátorom teploty otočením nastaviť teplotu nábehového okruhu vykurovania (v rozsahu 45 ºC a 90 ºC). Keď je horák v prevádzke, svieti LED ka. Ukazovateľ teploty ukazuje teplotu v nábehovom okruhu. Obr. 18 Vypnutie Hlavný vypínač otočiť do polohy 0. Spínacie hodiny zostanú v prevádzke ešte 70 min. Obr Regulácia vykurovania s priestorovými regulátormi Priestorový regulátor teploty (TR..) nastaviť na želanú teplotu. Obr (04.11)

19 Uvedenie do prevádzky 5.5 Nastavenie teploty zásobníka (ZS..) Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia Teplotu v normálnej prevádzke nenastaviť vyššiu ako 60 ºC. Teplotu na 70 ºC nastaviť iba krátkodobo (tepelná dezinfekcia). Pre zásobníky s NTC snímačom Teplotu zásobníka nastaviť na - regulátore teploty zásobníka. Teplota teplej vody sa zobrazí na zásobníku. 5.6 Teplota a množstvo teplej vody (ZW..) Pri zariadeniach ZW.. môže byť nastavená teplota teplej vody na - regulátore teploty medzi cca. 40 ºC a 60 ºC (Obr. 7). Prietok teplej vody je obmedzený cca. na 10 l/min. Nastavenie regulátora Teplota vody Ľavý doraz cca. 40 ºC Pravý doraz cca. 60 ºC Tab Letná prevádzka (iba príprava teplej vody) Pre priestorový regulátor teploty Regulátor teploty na zariadení otočiť celkom doľava. Vykurovanie je vypnuté. Príprava teplej vody, napätie pre reguláciu vykurovania a spínacie hodiny sú naďalej zabezpečené. 5.8 Ochrana proti zamrznutiu Nechajte zariadenie zapnuté - alebo Prostriedok pre ochranu proti mrazu FSK (Schilling Chemie) alebo Glythermin (BASF) s podielom 20 % až 50 % zamiešať do vykurovacej vody (Prostriedok pre ochranu proti mrazu iba pre vykurovanie!). 5.9 Ochrana proti blokovaniu čerpadla Pokiaľ je hlavný spínač v polohe 1, čerpadlo je zapínané raz za 24 hodín 1 na cca. 1 minútu, aby sa predišlo jeho zablokovaniu Diagnostika porúch Obr. 21 Plynový závesný kotol je vybavený systémom pre hľadanie porúch. Porucha je hlásená blikajúcim odrušovacim tlačidlom (61) a na ukazovateli teploty. Kotol sa vráti do prevádzky až po odstránení poruchy a stlačení odrušovacieho tlačidla. Nastavenie regulátora Ľavý doraz Pravý doraz cca. 70 ºC Tab. 7 Teplota vody cca. 10 ºC (ochrana proti mrazu) Maximálnu teplotu teplej vody neodporúčame nastavovať na vyššiu hodnotu ako 60 C 1 od posledného spustenia (04.11) 19

20 Nastavenie plynu 6 Nastavenie plynu Nebezpečenstvo: Následne popísané úkony smie vykonať len servisný technik Junkers. 6.3 Menovité tepelné zaťaženie Metóda nastavovania tlaku na tryskách Zariadenie vypnúť, hlavný vypínač v polohe (0). Zložiť opláštenie kotla (pozri obr. 14). Spínaciu skrinku zavesiť do servisnej polohy. Menovitý tepelný výkon a príkon môžu byť nastavené volumetrickou (objemovou) metódou alebo podľa tlaku na tryskách. V každom prípade budete potrebovať U manometer. Doporučujeme použiť metódu nastavenia podľa tlaku plynu na tryskách pretože je rýchlejšia. 6.1 Nastavenie z výroby Zemný plyn Zariadenia na zemný plyn skupiny H (G 20) sú nastavené a zaplombované na Wobbeho index 15 kwh/m 3 a pripájací tlak plynu 20 mbar. Pri pripájacom tlaku plynu pod 15 mbar a nad 25 mbar nesmie byť zariadenie uvedené do prevádzky. Kvapalný plyn Zariadenia na propán / bután (G 31/G30) sú nastavené a zaplombované, zodpovedajúce údaje sú uvedené na typovom štítku kotla. Obr. 22 Servisná poloha Uvolniť tesniacu skrutku (3) a nasadiť U manometer na merací nátrubok. 6.2 Servisný režim Pre nastavenie menovitého tepelného výkonu a príkonu sa musí zariadenie prepnúť do servisného režimu. Pred nastavením servisného módu: Otvoriť ventily na vykurovacích telesách, aby mohlo byť nimi odvedené teplo. Nastavenie servisného režimu: Keď je kotol v zapnutom stave, počkajte cca 15 sekúnd: odrušovacie tlačidlo podržte stlačené a regulátor teploty súčasne otočte najprv k ľavému a potom k pravému dorazu. LED-diódy blikajú. Kotol sa nachádza v servisnom režime. Urobiť nastavenie (pozri kap. 6.3 a 6.4) Uloženie nastavenia (vykurovací výkon): Stlačiť odrušovacie tlačidlo najmenej na 2 sekundy, aby sa uložilo nastavenie. Odrušovacie tlačidlo bliká. Môžete urobiť ďalšie nastavenia. Vypnutie servisného režimu: Zariadenie vypnúť a zapnúť. Obr. 23 Plynová armatúra 3 Merací nátrubok pre meranie tlaku na tryskách 7 Merací nátrubok pre meranie pripojovacieho tlaku plynu 63 Nastavovacia skrutka pre maximálny prietok plynu 64 Nastavovacia skrutka pre minimálny prietok plynu Otvoriť plynový kohút. Zapnúť servisný režim (pozri kap. 6.2). Regulátor teploty otočiť do strednej polohy. Päť LEDiek teplomera bliká. Nastavenie maximálneho tlaku na tryskách Zložiť plombu z nastavovacej skrutky (63). Regulátor teploty otočiť celkom doprava, riadiaca jednotka sa nastaví na max. tlak na tryskách. Pre zemný plyn: Max tlak na tryskách nastaviť na nastavovacej skrutke (63) podľa tabuľky (04.11)

21 Nastavenie plynu Zemný plyn Bután Propán H Tryska horáku Pripojovací tlak (mbar) Max. tlak na tryske 11,8 24,0 27,0 31,0 35,0 (mbar) Min. tlak na tryske (mbar) 1,4 3,0 4,0 Tab. 9 Tlak na tryskách Pri kvapalnom plyne: Nastavovaciu skrutku (63) celkom odskrutkovať. Nastavovaciu skrutku (63) opäť zaplombovať. Nastavenie minimálneho tlaku na tryskách Regulátor teploty otočiť celkom doľava, riadiaca jednotka sa nastaví na min. tlak na tryskách. Min tlak na tryskách nastaviť na nastavovacej skrutke (64) podľa tabuľky 9. Nové nastavenie preskúšať otočením regulátora teploty doprava, doľava a poprípade skorigovať. Zariadenie vypnúť pre ukončenie servisného módu. Zatvoriť plynový kohút, U manometer vytiahnuť a tesniacu skrutku (3) zaskrutkovať. Kontrola pripojovacieho tlaku plynu Uvolniť tesniacu skrutku (7) a nasadiť U manometer na merací nátrubok. Otvoriť plynový kohút. Regulátor teploty otočiť celkom doprava. Skontrolovať pripojovací tlak plynu: požadované hodnoty pre zemný plyn sú medzi 18 mbar a 25 mbar. Pri pripojovacom tlaku plynu medzi 15 a 18 mbar pre zemný plyn musí byť znížený menovitý príkon na nižší alebo rovný 85 %. Ak je pripojovací tlak pod 15 mbar alebo nad 25 mbar nesmie byť zariadenie uvedené do prevádzky. Pri odchýlkach pripojovacieho tlaku: Najsť príčinu a odstrániť ju. Ak nemôžete najsť príčinu, upovedomiť plynárenský podnik. Pri nezvyčajnom tvare plameňa: preskúšať trysky horáku. Zatvoriť plynový kohút, U manometer vytiahnuť a tesniacu skrutku (7) zaskrutkovať. Nasadiť opláštenie kotla a prichytiť ho poistnými skrutkami Volumetrická metóda nastavovania Ak je zariadenie pripojené na kvapalný plyn, môže byť nastavené len metódou nastavenia podľa tlaku plynu na tryskách. Vyžiadajte si údaj o Wobbeho indexe a spodnú hranicu výhrevnosti Pci v rozvodných závodoch. Zariadenie vypnúť, hlavný vypínač v polohe (0). Zložiť opláštenie kotla (pozri obr. 14). Otvoriť plynový kohút. Zapnúť servisný mód (pozri kap. 6.2). Regulátor teploty otočiť do strednej polohy. Štyri LEDky teplomera blikajú. Nastavenie maximálneho prietoku Zložiť plombu z nastavovacej skrutky (63) (obr.21). Regulátor teploty otočiť celkom doprava, riadiaca jednotka sa nastaví na max. prietok. Pre zemný plyn: Max. spotrebu na tryskách nastaviť na nastavovacej skrutke (63) podľa tabuľky 10. Zemný Bután Propán plyn H Tryska horáku Pripojovací tlak (mbar) Max. spotreba 44 l/min 2,0 kg/hod 2,0 kg/hod Min. spotreba 15 l/min 0,7 kg/hod 0,7 kg/hod Tab. 10 Spotreba plynu Pri kvapalnom plyne: Nastavovaciu skrutku (63) celkom odskrutkovať. Nastavovaciu skrutku (63) opäť zaplombovať. Nastavenie minimálneho prietoku Regulátor teploty otočiť celkom doľava, riadiaca jednotka sa nastaví na min. spotrebu. Min. spotrebu na tryskách nastaviť na nastavovacej skrutke (64) podľa tabuľky 10. Nové nastavenie preskúšať otočením regulátora teploty doprava, doľava a poprípade skorigovať. Zariadenie vypnúť pre ukončenie servisného módu. Zatvoriť plynový kohút. Kontrola pripojovacieho tlaku plynu Pozri odstavec s rovnakým názvom v kapitole Vykurovací výkon Vykurovací výkon môže byť nastavený medzi min. a max. vykurovacím výkonom podľa špecifických tepelných potrieb Metóda nastavovania tlaku tryskách Zariadenie vypnúť, hlavný vypínač v polohe (0). Zložiť opláštenie kotla (pozri obr. 14). Uvolniť tesniacu skrutku (3) a nasadiť U manometer na merací nátrubok. Otvoriť plynový kohút. Zapnúť servisný mód (pozri kap. 6.2) (04.11) 21

22 Nastavenie plynu Nastavenie minimálneho výkonu Regulátor teploty otočiť celkom doľava, na ukazovateli teploty blikajú obidve ľavé LED ky. Regulátor teploty otočiť celkom doprava. Regulátor teploty pomaly sprava otáčať doľava, aby sa na tryskách nastavil minimálny tlak (tabuľka 11). Vykurovací Zemný plyn Bután Propán výkon (kw) H 8,0 1,5 4,0 5,2 Tab. 11 Tlak na tryskách pre min. vykurovací výkon Uložiť nastavenie (pozri kap. 6.2). Nastavenie maximálneho výkonu Regulátor teploty otočiť celkom doprava, na ukazovateli teploty blikajú obidve pravé LED ky. Regulátor teploty otočiť celkom doľava. Regulátor teploty pomaly zľava otáčať doprava, aby sa na tryskách nastavil minimálny tlak (tabuľka 12). Vykurovací Zemný plyn Bután Propán výkon (kw) H 10 2,7 5,6 7,3 12 3,5 7,9 9,8 14 4,6 10,2 12,8 16 5,9 13,3 16,7 18 7,4 16,8 21,1 20 1) 9,2 20,7 26, ,2 23,6 30,5 22,6 1) 11, Tab. 12 Tlak na tryskách pre max. vykurovací výkon 1) Nastavenie z výroby Uložiť nastavenie (pozri kap. 6.2). Preskúšanie nastavenia Merané hodnoty sa môžu odchyľovať o ±0,5 mbar. Regulátor teploty otočiť celkom doľava, na ukazovateli teploty blikajú obidve ľavé LED ky. Riadiaca jednotka nastaví min. výkon. Skontrolovať tlak na tryskách poprípade skorigovať. Regulátor teploty otočiť celkom doprava, na ukazovateli teploty blikajú obidve pravé LED ky. Riadiaca jednotka nastaví max. výkon. Skontrolovať tlak na tryskách poprípade skorigovať. Zariadenie vypnúť pre ukončenie servisného módu. Zatvoriť plynový kohút, U manometer vytiahnuť a tesniacu skrutku (3) zaskrutkovať. Vykurovací výkon (kw) Zemný plyn H (l/min) Spotreba Bután (kg/hod) Propán (kg/hod) 8 16,1 0,7 0,7 Tab. 13 Prietok pre min. vykurovací výkon Uložiť nastavenie (pozri kap. 6.2). Nastavenie maximálneho výkonu Regulátor teploty otočiť celkom doprava, na ukazovateli teploty blikajú obidve pravé LED ky. Regulátor teploty otočiť celkom doľava. Regulátor teploty pomaly zľava otáčať doprava, aby sa nastavil minimálny prietok (tabuľka 14). Vykurovací výkon (kw) Zemný plyn H (l/min) Spotreba Bután (kg/hod) Propán (kg/hod) ,9 0, ,1 1, ,3 1, ,4 1, ,6 1, ,8 1, ,9 1,9 22,6 44 2,0 2,0 Tab. 14 Prietok pre max. vykurovací výkon Preskúšanie nastavenia Merané hodnoty sa môžu odchyľovať o ±0,5 mbar. Regulátor teploty otočiť celkom doľava, na ukazovateli teploty blikajú obidve ľavé LED ky. Riadiaca jednotka nastaví min. výkon. Skontrolovať prietok poprípade skorigovať. Regulátor teploty otočiť celkom doprava, na ukazovateli teploty blikajú obidve pravé LED ky. Riadiaca jednotka nastaví max. výkon. Skontrolovať prietok poprípade skorigovať. Zariadenie vypnúť pre ukončenie servisného módu. Skontrolovať tesnosť plynu. Zatvoriť plynový kohút Volumetrická metóda nastavovania Zariadenie vypnúť, hlavný vypínač v polohe (0). Zložiť opláštenie kotla (pozri obr. 14). Otvoriť plynový kohút. Zapnúť servisný mód (pozri kap. 6.2). Nastavenie minimálneho výkonu Regulátor teploty otočiť celkom doľava, na ukazovateli teploty blikajú obidve ľavé LED ky. Regulátor teploty otočiť celkom doprava. Regulátor teploty pomaly sprava otáčať doľava, aby sa na nastavil minimálny prietok pre min. vykurovací výkon (tabuľka 13) (04.11)

23 Nastavenie plynu 6.5 Prestavba na iný druh plynu Ak na typovom štítku nesúhlasí uvedený typ plynu s dodávaným typom plynu, musí byť prístroj prestavený. Zavrieť plynový kohút. Zariadenie vypnúť na hlavnom vypínači a sňať opláštenie kotla. Vymontovať horák. Obr. 24 Odmontovať obidve horákové skupiny a vymeniť trysky Typ plynu Tryska horáku Počet Zemný plyn Kvapalný plyn Tab. 15 Horák opäť namontovať. Vyskúšať tesnosť plynu. Urobiť nastavenie plynu (pozri kap. 6.3 a 6.4). Na typový štítok zariadenia napísať zmenený typ plynu (04.11) 23

24 Údržba 7 Údržba Nebezpečenstvo: Úrazu el. prúdom Pri práci na el. časti zariadenia, zariadenie odpojiť (poistky, istič) od el. prúdu. Údržbu zariadenia smie vykonať len servisný technik JUNKERS. Používať len originálne náhradné diely. Náhradné diely objednať podľa zoznamu náhradných dielov. Pri nových dieloch použiť nové tesnenia a O krúžky. Používať iba nasledujúce mazivá: - vodná časť: Unisilikon L 641 ( ) - skrutkovania: HFt 1 v 5 ( ) Prístup k jednotlivým dielom Sňať opláštenie kotla (pozri str. 14) Upevňovacie skrutky spínacej skrinky odstrániť. Spínaciu skrinku odklopiť a zavesiť do servisnej polohy. 7.1 Pravidelná údržba Kontrola funkčnosti Preskúšať všetky poistné, regulačné a riadiace funkcie. Spaľovacia komora Skontrolovať čistotu spaľovacej komory. Ak je spaľovacia komora znečistená: - vymontovať spaľovaciu komoru, vybrať obmedzovač. - komoru vyčistiť silným prúdom vody. Pri silnom znečistení: Lamely ponoriť do teplej vody s čistiacim prostriedkom. Ak je potrebné, odvápniť vnútro výmenníka teplej vody a spojovaciu rúrku. Spaľovaciu komoru namontovať späť, pritom použiť nové tesnenia. Obmedzovač nasadiť do držiaka. Horák Horák každý rok preskúšať, v prípade potreby vyčistiť. Aj silne znečistený (mastnota, sadze): horák vymontovať, ponoriť do teplej vody s čistiacim prostriedkom a dôkladne vyčistiť. Kontrola odvodu spalín Nebezpečenstvo: Úniku spalín do miestnosti! Kontrolu odvodu spalín neodpojiť, nemeniť alebo nevymieňať za iný diel. Preskúšať ťah odvodu spalín. Test funkčnosti kontroly odvodu spalín: - odstrániť potrubie odvodu spalín. - nasadiť 50 cm dlhú, uzavretú, zvislú rúru. - zapnúť servisný režim a nastaviť max. výkon. Zariadenie musí do cca. 2 min. automaticky vypnúť. Pri poruche: - zlý diel vymeniť za originálny náhradný diel - vymontované diely namontovať späť Pri úspešnom teste: - rúru odstrániť. - opäť namontovať potrubie odvodu spalín. Regulátor množstva vody s vodným filtrom Zatvoriť uzatvárací kohút vody. Senzor množstva vody s regulátorom vymontovať. Vyčistiť vodný filter. Obr. 25 Expanzná nádoba (každý 3 rok) Znížiť úplne tlak v zariadení. Preskúšať expanznú nádobu, napr. vzdušnou pumpou naplniť na cca. 0,75 bar. Pretlak na expanznej nádobe nastaviť podľa statickej výšky (04.11)

25 Údržba 7.2 Vyprázdňovanie vykurovacieho systému Okruh úžitkovej vody Uzavrieť uzátvárací kohút vody. Všetky odberové miesta teplej vody otvoriť. Vykurovací okruh Vyprázdniť vykurovacie telesá. Výpustnú skrutku uvolniť. Obr Uvedenie do prevádzky po údržbe Všetky skrutkované spoje dotiahnite. Prečítajte si kapitolu 5 Uvedenie do prevádzky a kapitolu 6 Nastavenie plynu. Skontrolujte nastavenie plynu (tlak dýz). Skontrolujte potrubie pre odťah spalín (pri uzavretom plášti). Skontrolujte tesnosť plynu (04.11) 25

26 Poruchy 8 Poruchy 8.1 Chybové hlásenia Pri poruche počas prevádzky zobrazí zariadenie o aký typ poruchy sa jedná. Tento oznam umožní servisnému technikovi JUKERS nájsť príčinu poruchy. Hlásenie poruchy Najpravdepodobnejšia príčina Preskúšať Odrušovacie tlačidlo bliká 2 x za sekundu (2 Hz), tiež bliká 2. LED-ka 45 ºC. Vypnutie inicializované poistným teplotným obmedzovačom Skontrolovať NTC snímač v nábehovom potrubí, Skontrolovať vodiče k poistnému teplotnému obmedzovaču Skontrolovať tlak (1,5 bar), manomenter, netesnosti Skontrolovať čerpadlo, zavzdušnenie zariadenia Skontrolovať obeh v systéme, bypas Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za sekundu (1 Hz), tiež bliká 3 LED-ka 60 ºC. Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za 2 sekundy (0,5 Hz), tiež bliká 4. LED-ka 75 ºC. Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za 4 sekundy (0,25 Hz), tiež blikajú 5. LED-ka 90 ºC Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za 4 sekundy (0,25 Hz), tiež blikajú 2. a 5. LED-ka 90 ºC a LED-ky 45 ºC. Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za 4 sekundy (0,25 Hz), tiež bliká 3. a 5..LED-ka 90 ºC a LED-ky 60 ºC. Odrušovacie tlačidlo bliká 1 x za 4 sekundy (0,25 Hz), tiež blikajú LED-ky 90 ºC a LEDky 75 ºC. Blikajú LED-ky 90 ºC. Odrušovacie tlačidlo nebliká. Žiadna funkcia, displej nesvieti Hlučná prevádzka, prehrievanie, poruchy v činnosti, zvuky tečúcej vody na vykurovacích telesách Iba úžitková voda (bez vykurovania) Nízka teplota úžitkovej vody Zohrievanie vykurovacích telies aj počas letnej prevádzky Horák beží na plný výkon bez požiadavky na teplo Tab. 16 Na opakované uvedenie kotla do prevádzky: Zistenú poruchu odstráňte Odrušovacie tlačidlo stlačte. Žiadny signál plameňa, prekročenie intervalu poistného času Falošný signál plameňa počas automatického testu elektroniky Vypnutie inicializované poistkou komínového ťahu / nízke napätie Porucha na snímači poistky komínového ťahu (mimo prevádzky) Porucha na NTC snímači - vykurovania Porucha na NTC snímači prípravy teplej vody Vysoká teplota počas prípravy teplej vody (interná teplota >95 C), 3-cestný ventil iba v externom nastavení. Žiadne napájacie napätie, vypálená poistka, porucha transformátora Pomalá cirkulácia Zlý odber tepla Porucha na 3 cestnom ventile Znečistenie sekundárneho tepelného výmenníku Príliš rýchla cirkulácia Žiadna požiadavka na teplo od termostatu, iná porucha Nízky výkon na horáku, horák v taktovacej prevádzke Zablokovaný 3 cestný ventil Externé čerpadlo s vysokým tlakom (max. 0,3 bar) Vodný prepínač je zaseknutý Skontrolovať pripájací tlak plynu, vzduch v pripájacom potrubí plynu Skontrolovať plameň, zapaľovanie Skontrolovať tlak na horáku a tryskách Skontrolovať ionizačnú elektródu vodiče k nej Skontrolovať elektroniku Skontrolovať vlhkosť na elektroniku Skontrolovať vodiče a kontakty senzorov (korózia) Skontrolovať plameň v horákovej komore Skontrolovať elektroniku Skontrolovať komín, odvod spalín, netesnosti v odvode spalín Skontrolovať či je postačujúci prívod spaľovacieho vzduchu Skontrolovať poistku komínového ťahu Skontrolovať napájacie napätie Skontrolovať elektroniku Skontrolovať poistku komínového ťahu Skontrolovať cesty prívodu vzduchu a odvodu spalín Skontrolovať vodiče k poistke komínového ťahu Skontrolovať elektroniku Skontrolovať NTC snímač vykurovania Skontrolovať vodiče k NTC snímaču vykurovania Skontrolovať elektroniku Skontrolovať NTC snímač prípravy teplej vody Skontrolovať vodiče k NTC snímaču prípravy teplej vody Skontrolovať elektroniku Skontrolovať odber tepla cez vykurovanie Skontrolovať sekundárny tepelný výmenník Skontrolovať NTC snímač prípravy teplej vody Skontrolovať vodiče k NTC snímaču vykurovania Skontrolovať čerpadlo, cirkuláciu Skontrolovať napájacie napätie Skontrolovať poistku Skontrolovať elektroniku Skontrolovať tlak (1,5 bar), manometer Skontrolovať čerpadlo, zavzdušnenie zariadenia Skontrolovať obeh v systéme, bypas Skontrolovať 3 cestný ventil Skontrolovať nastavenie typu plynu, trysiek. plynového ventilu Nastaviť stupeň (I, II, III) na čerpadle Letná, zimná prevádzka Nastavenie termostatu / hodiny, odporový mostík pripojenia termostatu Elektronika Skontrolovať sekundárny tepelný výmenník Skontrolovať čerpadlo, zavzdušnenie zariadenia Skontrolovať nastavenie typu plynu, plynovej armatúry Vymeniť obmedzovač prietoku Skontrolovať 3 cestný ventil, vyčistiť Skontrolovať motor 3 cestného ventilu Skontrolovať externé čerpadlo (ak je pripojené) Skontrolovať vodný prepínač vymeniť vyčistiť (04.11) 26

27 Poruchy 8.2 Odstraňovanie porúch Kotol sa zohrieva, ale radiátory ostávajú studené. Ventily radiátorov otvorte. Prepínací ventil skontrolujte. Obehové čerpadlo skontrolujte (pozri tiež nasledujúci odstavec). Ak radiátory ostávajú i naďalej studené: kotol vypnite a upovedomte autorizované servisné stredisko. Horák sa po krátkom čase prevádzky vypne. Prepínací ventil skontrolujte. Obehové čerpadlo skontrolujte. Pri zastavení čerpadla: Tesniacu skrutku odstráňte a hriadeľ pomocou rovného skrutkovača opatrne pretočte. Tesniacu skrutku upevnite naspäť. Zariadenie sa vypne na konci prevádzky, odrušovacie tlačidlo bliká 1x za 4 sekundy. Inicializovaná poistka komínového ťahu Počkať kým sa ochladí snímač poistky komínového ťahu Zariadenie uviesť opäť do prevádzky Skontrolovať cestu odvodu spalín (04.11) 27

28 Váš áš predajca: Robert Bosch spol. s r. o. Divízia Junkers Dr. Vladimíra Clementisa Bratislava 29 Tel.: 02/ , 205, 228 Fax: 02/

Plynový závesný kotol EUROLINE

Plynový závesný kotol EUROLINE Plynový závesný kotol EUROLINE ZS 23 AE 23 ZS 23 AE 31 ZW 23 AE 23 ZW 23 AE 31 Pri montáži je potrebné vziať do úvahy nasledujúce upozornenia Bezchybná funkcia je zaručená ak sa dbá na pokyny uvedené v

Více

CeraclassExcellence. Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla. Prehľad typov, popis kotla ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA

CeraclassExcellence. Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla. Prehľad typov, popis kotla ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA Ceraclass Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla Čerpadlo Kotly Ceraclass sú vybavené trojstupňovým čerpadlom. Prepínač je na svorkovnici. Obrázok znázorňuje priebeh charakteristík.

Více

CLAS FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV.

CLAS FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV. CLAS FF 1.1. Základné informácie Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu

Více

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Nezahoďte ho. Uschovajte si

Více

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody

Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody. Technické údaje ST 65 E. Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Nepriamoohrievané zásobníky teplej vody Poznámky Závesný zásobník ST 65 E Technické údaje ST 65 E Typ zásobníka Jednotka ST 65 E Prenos tepla (vykurovacia špirála) Počet závitov 12 Objem vykurovacej vody l 3,9 Výhrevná plocha m 2 0,8 Max teplota

Více

CLAS B FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov.

CLAS B FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov. CLAS B FF 1.1. Základné informácie Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho

Více

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou Popis produktu Hoval ohrievač vody SolarCompact (300, 500) pre solárny ohrev a ohrev pomocou kotla Ohrievač vody Ohrievač vody z ocele vo vnútry emailovaný

Více

TIGER. závesné plynové kondenzačné kotly 25KKZ21 25KKZ42 KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV. Závesné kondenzačné kotly TIGER / 1

TIGER. závesné plynové kondenzačné kotly 25KKZ21 25KKZ42 KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV. Závesné kondenzačné kotly TIGER / 1 TIGER závesné plynové kondenzačné kotly 25KKZ21 25KKZ42 KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV Závesné kondenzačné kotly TIGER / 1 Závesné kondenzačné kotly TIGER / 2 Obsah Prehľad montážnych skupín 5 02 Plynová cesta

Více

CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV.

CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. CLAS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Více

Plynový závěsný kotel NOVASTAR

Plynový závěsný kotel NOVASTAR Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS 23 KE 23 ZS 23 KE 31 ZW 23 KE 23 ZW 23 KE 31 OBSAH Bezpeènostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Údaje o zaøízení 4 1.1 Prohlášení dle ÈSN 4 1.2 Pøehled typù 4 1.3 Rozsah

Více

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte 6304 2425 10/2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka

Více

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies

Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch

Více

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124

Návod na montáž. Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 6300 9047-10/2000 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Súprava pre pripojenie vykurovania U-Flex pre HT70/HT110, H70/H110 a S120 Logamax plus GB122 Logamax U112/U114/U122/U124 Pred montážou prosím

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Kalibrátor termočlánkov AX-C830. Návod na obsluhu

Kalibrátor termočlánkov AX-C830. Návod na obsluhu Kalibrátor termočlánkov AX-C830 Návod na obsluhu Bezpečnostné informácie Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu: - Nikdy neprikladajte vyššie napätie než 30 V medzi dve ľubovoľné

Více

Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy

Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 2 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 3 Bezpečnostné upozornenia/normy a predpisy 5,C82 4 Rozmery 258 1 prívod vykurovania 2 prívod ohrievača

Více

Displejové kódy (2010/12)

Displejové kódy (2010/12) Displejové kódy 1 Kódy zobrazované na displeji Kód zobrazovaný na displeji poskytuje informácie o prevádzkovom stave plynového kondenzačného kotla. 1.1 Prevádzkové a poruchové kódy Existujú 3 druhy kódov:

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Cenník. Náhradne diely Wolf. Platnosť od

Cenník. Náhradne diely Wolf. Platnosť od Cenník Náhradne diely Wolf Platnosť od 1. 5. 2016 CGB-2 11/20/24 86 14 984 Servisná súprava 33 28,50 27 45 838 99 Ionizačná elektróda (nový typ veka) 32 26,90 27 45 839 99 Zapľlovacia elektróda (nový typ

Více

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie Tieto technické podmienky platia pre tlakové snímače typu EQZ. Stanovujú technické parametre, základné informácie o výrobku,

Více

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB

Riadiace bloky dvojručného ovládania ZSB hlavné údaje Funkcia Pneumatický blok dvojručného ovládania ZSB sa používa tam, kde je obsluha pri ručnej manipulácii vystavená nebezpečenstvu úrazu napr. pri spúšťaní valcov alebo zariadení, keď musia

Více

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil D05FS Montážny a prevádzkový návod Redukčný ventil 1./ Bezpečnostné pokyny 1. Postupujte podľa návodu na montáž a obsluhu 2. Výrobok používajte - V podmienkach pre ktoré je určený - V súlade s bezpečnostnými

Více

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7 Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Ceraclass ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 31 ZW 18/24-2 LH KE/AE 31 ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 23 ZW 18/24-2 LH KE/AE SK (2007.

Ceraclass ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 31 ZW 18/24-2 LH KE/AE 31 ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 23 ZW 18/24-2 LH KE/AE SK (2007. Ceraclass ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 23 ZW 18/24-2 LH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 LH KE/AE 31 ZW 18/24-2 LH KE/AE 31 SK (2007.03) JS Obsah Obsah 1 ezpečnostné pokyny a legenda k symbolom 3 1.1 ezpečnostné pokyny

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile

NÁVOD NA INŠTALÁCIU. Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile NÁVOD NA INŠTALÁCIU Sady na výmenu k DK50 2V Mobile, Plus Mobile Pri prepracovaní používať dokumentáciu pre DK50 2V, PLUS Mobile s MD UPOZORNENIE! Akýkoľvek zásah do kompresora - demontáž a montáž jeho

Více

Regulácia vykurovania

Regulácia vykurovania Poznámky vykurovania Priestorové regulátory... 262 Ekvitermické regulátory... 264... 266 260 261 Prehľad regulátorov Priestorové regulátory Prehľad priestorových regulátorov funkcia / regulátor priestorový

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník na ohrev vody Logalux S120 Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si pozorne prečítajte. 6 720 647 323 (11/2001) SK UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEľA Pri montáži a

Více

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

NOVASTAR. Plynový závěsný kotel. Návod k instalaci, obsluze a údržbě ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Návod k instalaci, obsluze a údržbě Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZW 18-1 KE 23 ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZW 18-1 KE 31 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 6 720 607 195 CZ (04.10) Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

plynový nástenný kotol Ceraclass acu

plynový nástenný kotol Ceraclass acu Príloha k odvodu spalín pre plynový nástenný kotol Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE -/ MFA 6 70 6 96 SK (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostné pokyny a vysvetlenie symbolov. Bezpečnostné upozornenia. Vysvetlivky

Více

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom

Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom 4 233 SÉRIA 02 Trojcestný kohút PN10 s vonkajším závitom VBG31... Trojcestný kohút PN10 s vonkajšími závitovými pripojeniami Šedá liatina GG-25 Šroubenie pre DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h uhol

Více

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb

Více

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou NÁVOD NA INŠTALÁCIU N618/R01 (01.06.14) - SK Ecosun G Sklenený sálavý panel s potlačou Montážny návod Inštaláciu, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môže vykonávať pracovník s odpovedajúcou

Více

Návod na použitie LWMR-210

Návod na použitie LWMR-210 Návod na použitie LWMR-210 Model: Pôvodný mechanický spínač Obr.1 Vlastnosti Použitie výhradne s 230V klasickými a halogénovými žiarovkami a pre elektronické transformátory na spínanie a reguláciu 12V

Více

Návod na montáž a obsluhu. Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE SK (2007.

Návod na montáž a obsluhu. Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE SK (2007. Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 6 720 608 629 SK (2007.03) JS Obsah Obsah 1 Bezpečnostné pokyny a symboly 3 1.1 Bezpečnostné pokyny

Více

Izbové regulátory ZAP/VYP

Izbové regulátory ZAP/VYP Október, 2013 Izbové regulátory ZAP/VYP Exacontrol Exacontrol 7 Exacontrol 7R Všeobecná prezentácia Rad regulátorov a názvoslovie Nazvanie regulátorov Exabasic (SD2000) Protherm Exacontrol Exacontrol 7

Více

Master 6 zones 230VAC for NC actuators

Master 6 zones 230VAC for NC actuators Master 6 zones 230VAC for actuators POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA SK Master 6 zón = pre pohony (bez prúdu zatvorené) 3-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ Master modul 230 V stř. pro 6 zón (bez proudu uzavřeno) 6-8 1 2 1. TECHNICKÉ

Více

Vitopend 100-W. Spĺňa nízkoteplotnú. klasifikáciu

Vitopend 100-W. Spĺňa nízkoteplotnú. klasifikáciu Vitopend 100-W Plynový kombinovaný kotol, typ WHKB s modulovaným atmosférickým horákom pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti Menovitý tepelný výkon: 10,5 až 30 kw Vitopend 100-W

Více

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model)

088U0210. Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) 088U0210 Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Návod na použitie Izbový termostat CF-RS (štandardný model) Obsah 1. Prehľad funkcií... 3 2. Inštalácia / prihlásenie... 3 3. Test rádiového

Více

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE SK (2007.

Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE SK (2007. Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 6 720 608 632 SK (2007.03) JS Obsah Obsah 1 Bezpečnostné pokyny a symboly 3 1.1 Bezpečnostné pokyny

Více

/2004 SK

/2004 SK 7 747 004 39 06/004 SK Pre odborných pracovníkov Montážny návod Výmena dverí kotla Špeciálny vykurovací kotol na olej/plyn Logano S635 a Logano S735 Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! Obsah Všeobecné

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Elektromagnetické ventily VZWD, priamo riadené

Elektromagnetické ventily VZWD, priamo riadené 2011/11 zmeny vyhradené internet: www.festo.sk 1 hlavné údaje a prehľad dodávok Všeobecné údaje Elektromagnetické ventily VZWD s priamym riadením sú určené pre aplikácie vo vyššom rozsahu tlakov s malým

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Montážny návod CW+ zásobník

Montážny návod CW+ zásobník Montážny návod CW+ zásobník Obsah : 1. 1. Všeobecné Všeobecné pokyny pokyny... 2 1.1 Výrobca 1.1 Výrobca... 2 1.2 Pokyny 1.2 Pokyny a odporúčania a odporúčania... 2 1.3 Normy 1.3 Normy a technické a technické

Více

2. Vyhlásenie o zhode...8

2. Vyhlásenie o zhode...8 EFC18 SK SK SK 3002218-EFC18-SK Index 1. IInformácie o výrobku...3 1.1 IMontáž jednotky EFC18 a snímača teploty...3 1.2 Pokyny na montáž...5 1.3 Nastavenia...7 1.4 Každodenné používanie...7 2. Vyhlásenie

Více

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C)

Presostaty KP 44. TECHNICKÉ ÚDAJE KP až +65 C (krátkodobo až +80 C) Presostaty KP 44 Duálny tlakový spínač KP 44 je navrhnutý ako ochranný prvok čerpadiel, ktorý má ovládať a chrániť vodné čerpadlá. KP 44 kombinuje funkciu tlakového spínača a prostriedku k monitorovaniu

Více

Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 12-2 LH KE 23 ZS 12-2 LH KE SK ( ) JS

Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 12-2 LH KE 23 ZS 12-2 LH KE SK ( ) JS Návod na montáž a obsluhu Ceraclass ZS 12-2 LH KE 23 ZS 12-2 LH KE 31 6 720 608 661 SK (2007.04) JS Obsah Obsah 1 Bezpečnostné pokyny a symboly 3 1.1 Bezpečnostné pokyny 3 1.2 Legenda k symbolom 3 2 Údaje

Více

Montážny návod Stojatý zásobník TÚV SE-2

Montážny návod Stojatý zásobník TÚV SE-2 SK Montážny návod Stojatý zásobník TÚV WolfGmbH Postfach1380 D-84048Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet:www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043756_201512 Stojatý zásobník TÚV Obsah

Více

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom prehľad dodávok Funkcia Vyhotovenie Pneumatický prípoj 1 tlakové regulačné

Více

PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017

PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017 PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017 OBSAH JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A OBSLUHA NASTAVITEĽNÝ TERMOSTAT PRESNÝ ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT Nástenné elektrické konvektory s mechanickým ovládaním Nástenné elektrické konvektory

Více

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION

Návod na montáž. Solárny zásobník ORION Návod na montáž Solárny zásobník ORION Solárny kolektor CS 100 F strana 3 z 16 Obsah 1. Všeobecné upozornenia 4 1.1 Upozornenia a doporučenia 4 1.2 Bezpečnostné upozornenia 4 1.3 Obsah dodávky 4 2. Technický

Více

HERZ - TERMOSTAT DO CIRKULÁCIE

HERZ - TERMOSTAT DO CIRKULÁCIE HERZ - TERMOSTAT DO CIRKULÁCIE s plným prietokom počas termickej dezinfekcie Technický podklad pre 4011 Vydanie 0711 Objednávkové číslo DN Rp L H1 H2 kvs (m3/h) Montážne rozmery v mm 2 4011 01 2 4011 02

Více

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok prehľad dodávok veľmi presné snímače so svetlovodnými vodičmi spínacie frekvencie do 8 000 Hz dosahy do 2 000 mm varianty s LED indikáciou, spínacie a analógové výstupy nastavenie pomocou funkcie Teach-In

Více

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , ,

Návod na montáž. Modulárny funkčný stĺpik , , Návod na montáž Modulárny funkčný stĺpik 1371 00, 1372 00, 1373 00 Popis prístroja Do modulárneho funkčného stĺpika je možné nainštalovat spoločne na stenu viacero jednotlivých prístrojov s jednotným dizajnom.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Chybové hlásenia. 35 Návod pre servis kotla Panther 24 KTV / 24 KOV / 24 KTO / 24 KOO / 12 KTO / 12 KOO v. 18

Chybové hlásenia. 35 Návod pre servis kotla Panther 24 KTV / 24 KOV / 24 KTO / 24 KOO / 12 KTO / 12 KOO v. 18 Kotly radu Panther sú vybavené funkciou zobrazenia chybového hlásenia. V prípade, že dôjde k chybovému hláseniu, na displeji kotla sa striedavo zobrazuje kód poruchy F., identifikačné číslo chyby a svieti

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY MSV2-PP Návod na montáž Stránka 1 Dôležité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb. 1./ Chráňte ovládacie prvky (tlačítka, diaľkové ovládače...)

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

088U0212. Návod na použitie Izbový termostat CF-RD s displejom

088U0212. Návod na použitie Izbový termostat CF-RD s displejom 088U0212 Návod na použitie Obsah 1. Prehľad funkcií... 3 2. Inštalácia / prihlásenie... 3 3. Nastavenia teploty... 4 4. Test rádiového spojenia... 5 5. Montáž... 5 6. Nulovanie / odinštalovanie... 6 7.

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC)

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies Výrobky pre vykurovanie vetranie klimatizáciu (HVAC) 0 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Radiátorové ventily Typový rad DIN, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN a DN0 Integrované prednastavovanie

Více

Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182

Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182 Údajový list Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182 Popis Základné údaje Menovité napätie: 2- a 3-bodový: 230 V~, 50/60 Hz V~, 50/60 Hz; modulovaný: V~/jednosm.; Výstupný krútiaci moment

Více

Akumulačné nádrže typ NAD

Akumulačné nádrže typ NAD Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l

Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l Konštrukcia Externe riadený 2/2-cestný sedlový ventil GEMÜ je vybavený robustným hliníkovým piestovým pohonom s minimálnymi nárokmi na údržbu. Vreteno ventilu

Více

SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE

SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE SÚPRAVA NA ÚDRŽBU DELUXE SK DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE VAROVANIE: Nedovoľte deťom, aby používali tento výrobok. Vyvarujte sa nebezpečenstvu elektrického

Více

Teplo pre život. Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás. CerapurSmart ZSB 14-3 C. Radový dom. Jesenná ponuka platná od do

Teplo pre život. Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás. CerapurSmart ZSB 14-3 C. Radový dom. Jesenná ponuka platná od do Vyberte si najvhodnejšie riešenie pre Vás Jesenná ponuka platná od 15.9. do 30.11.2012 Ceny sú uvedené s DPH. Pre zákazníkov Radový dom ~ od 60 do 120m 2 CerapurSmart ZSB 14-3 C PremiumPlus 14 I. CerapurSmart

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia

Radiátorové ventily. Siemens Building Technologies HVAC Products. Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia 06 EN - Priame ventily VDN Rohové ventily VEN Opačné rohové ventily VUN Radiátorové ventily Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia VDN VEN VUN Teleso z mosadze, matne poniklované DN0, DN

Více

C A N B U S A U T O A L A R M

C A N B U S A U T O A L A R M NÁVOD NA POUŽITIE H P S 8 4 0 P T L ( S K ) C A N B U S A U T O A L A R M Funkcia ZAPNUTIE ALARMU Stlačte zamykacie tlačítko na pôvodnom diaľkovom ovládači. Aktiváciu potvrdí: Blikanie smeroviek podľa

Více

Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje. Montážny návod

Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje. Montážny návod Čerpadlo kondenzátu ktoré pracuje, pracuje a pracuje Montážny návod Čerpadlo MINI BLUE je samonasávacie čerpadlo určené k rýchlemu a účinnému odvodu vodného kondenzátu z chladiacich a klimatizačných zariadení

Více

Inštalačný manuál MOVER

Inštalačný manuál MOVER Inštalačný manuál MOVER Technická špecifikácia MOVER 5 8 15 Napájanie V 230V / 50 Hz Výkon motora W 280 350 600 Spotreba A 1,2-2 1-3,7 Tepelná ochrana C 135 C Pracovná teplota C -35 C - +55 C Materiál

Více

PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ NA ASFALT

PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ NA ASFALT Stavebné profily s.r.o. Dolná Breznica č.257 020 61 Dolná Breznica PLYNOVÝ INFRAŽIARIČ NA ASFALT Návod na obsluhu UPOZORNENIE! Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod. Vyhradzujeme si právo vykonávať

Více

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8  32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4  32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1) SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

Doplnok k návodu na obsluhu

Doplnok k návodu na obsluhu Doplnok k návodu na obsluhu Systém výstrahy pri kontakte Lift Guard First Edition Second Printing Part No. 1278541SKGT Doplnok k návodu na obsluhu Systém výstrahy pri kontakte Lift Guard Systém výstrahy

Více

MERAČ TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX Návod na obsluhu

MERAČ TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX Návod na obsluhu MERAČ TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod na obsluhu 1.Úvod Ďakujeme vám, že ste si kúpili merací prístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Pred začatím práce venujte niekoľko minút prečítaniu

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182

Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182 Údajový list Elektrické pohony pre rotačné ventily AMB 162, AMB 182 Popis Pohony AMB 162 a AMB 182 sa používajú na reguláciu teploty v systémoch centrálneho zásobovania teplom spolu s 3-cestnými a 4-cestnými

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Technická dokumentace Technická dokumentácia. Sara

Technická dokumentace Technická dokumentácia. Sara Technická dokumentace Technická dokumentácia Sara CZ SK 0434315001400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou

Více

Technická dokumentace Technická dokumentácia. Oprechtík

Technická dokumentace Technická dokumentácia. Oprechtík Technická dokumentace Technická dokumentácia Oprechtík CZ SK 0434315401400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací

Více

Obj. kód: PVIPS

Obj. kód: PVIPS Obj. kód: PVIPS8-12-1000 Invertor napätia 12V / 230V Úvodná charakteristika funkcií Prístroj je veľmi spoľahlivý menič jednosmerného (DC) na striedavé (AC) napätie, navrhnutý s vysokým elektrickým výkonom

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Technická dokumentace Technická dokumentácia

Technická dokumentace Technická dokumentácia Technická dokumentace Technická dokumentácia Umea CZ SK 0470715001400a CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou

Více

AUNA RADIO GAGA, INTERNETOVÉ RÁDIO. Návod na používanie

AUNA RADIO GAGA, INTERNETOVÉ RÁDIO. Návod na používanie AUNA RADIO GAGA, INTERNETOVÉ RÁDIO Návod na používanie 10022778 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás,

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 1/9/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 1/9/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 1/9/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více